E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 228 din 24 noiembrie 2000

privind protejarea monumentelor istorice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 616 din 30 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei si care sunt semnificative pentru cultura si civilizatia nationala si universala.
    (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile in Lista monumentelor istorice conform procedurii prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    (1) Monumentele istorice constituie parte integranta a patrimoniului cultural national si sunt protejate prin lege.
    (2) Protejarea monumentelor istorice este de interes public; in conditiile legii, interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic, menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, inclusiv paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea social-economica si culturala a acestora in viata colectivitatilor locale.
    (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc, prin lege, masuri stimulative cu caracter economic sau de alta natura.
    (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.
    Art. 3
    Conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi protejate, sub titlul de monument istoric, urmatoarele categorii de bunuri imobile situate la suprafata solului, subteran sau subacvatic:
    a) monument - constructie sau parte din constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, funerare si de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice remarcabile din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic, de constructii urbane sau rurale, impreuna cu terenul aferent, care formeaza o unitate delimitata topografic, ce constituie o marturie cultural-istorica remarcabila din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    c) sit - teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii ale naturii sau creatii ale omului in cadru natural, care sunt marturii cultural-istorice remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.
    Art. 4
    (1) Monumentele istorice pot apartine domeniului public sau privat al statului ori al judetelor, oraselor si comunelor sau pot fi proprietatea privata a persoanelor fizice ori juridice.
    (2) Dreptul de proprietate asupra monumentelor istorice apartinand domeniului public este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil; potrivit legii, aceste monumente istorice pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, numai cu avizul Ministerului Culturii.
    (3) Monumentele istorice apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Asupra monumentelor istorice aflate in circuitul civil se exercita dreptul de preemtiune al statului sau al autoritatilor administratiei publice locale numai in ceea ce priveste vanzarea-cumpararea acestora si in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (5) In conditiile legii, in vederea protejarii monumentelor istorice se poate proceda, in cazuri extreme, la stramutarea acestora.
    (6) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul Romaniei si care sunt proprietatea altor state sunt protejate in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Paza, intretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In cazul in care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligatiile decurgand din prezenta ordonanta de urgenta revin autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla situat monumentul istoric ori autoritatilor administratiei publice centrale, dupa caz.
    Art. 6
    (1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Ministerul Culturii este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care raspunde de elaborarea strategiilor si normelor specifice de protejare a monumentelor istorice si care urmareste aplicarea lor.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea acestora, precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora, precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice si ii sprijina, in conditiile legii.
    Art. 7
    Organismul stiintific de specialitate cu atributii si competente specifice in domeniul protejarii monumentelor istorice este Comisia Nationala a Monumentelor Istorice.

    TITLUL II
    Protejarea monumentelor istorice

    CAP. 1
    Monumentele istorice

    Art. 8
    (1) In Lista monumentelor istorice se inscriu:
    a) in grupa A: monumentele istorice care prin valoare sunt reprezentative pe plan national pentru patrimoniul cultural, inclusiv monumentele istorice declarate de valoare universala;
    b) in grupa B: monumentele istorice care prin valoare sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural in plan local.
    (2) Inscrierea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Monumentele istorice inscrise in grupele prevazute la alin. (1) si aflate in proprietate publica pot fi declarate, potrivit legii, ca fiind de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului si, respectiv, prin hotarare a consiliilor locale si judetene, la propunerea Ministerului Culturii.
    Art. 9
    (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, prin care se urmareste conservarea integrata a monumentului istoric in cadrul sau construit sau natural si care permite perceperea nealterata a monumentului.
    (2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.
    (3) In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.
    (4) Procedura de delimitare si instituire a zonelor de protectie se stabileste de Ministerul Culturii in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.
    (2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare economico-sociala, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.
    (3) Exproprierea monumentelor istorice nu poate fi initiata si nici o servitute nu poate fi instituita si aplicata monumentelor istorice si zonelor lor de protectie fara avizul emis de Ministerul Culturii.
    (4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.
    Art. 11
    (1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si imobilelor din zona lor de protectie, precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii.

    CAP. 2
    Clasarea si evidenta monumentelor istorice

    Art. 12
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin clasare se intelege procedura prin care unui bun imobil i se confera regimul de monument istoric.
    (2) Evidenta monumentelor istorice cuprinde procedura de alcatuire a listei, precum si consemnarea informatiilor stiintifice si tehnice privind monumentele istorice, cat si a tuturor interventiilor umane si a modificarilor naturale ale acestora survenite in decursul timpului; acestea alcatuiesc baza de date a monumentelor istorice.
    (3) Clasarea si evidenta monumentelor istorice se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si potrivit normelor metodologice de clasare si evidenta.
    Art. 13
    (1) Procedura de clasare se declanseaza, indiferent de regimul de proprietate al bunului imobil respectiv, de catre directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, in conformitate cu prevederile legii, din oficiu sau la propunerea:
    a) proprietarului bunului imobil;
    b) primarului localitatii ori a consiliului local sau judetean pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;
    c) prefectului judetului pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;
    d) Comisiei zonale a monumentelor istorice din zona in care se afla bunul imobil respectiv, Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau, dupa caz, Comisiei Nationale de Arheologie;
    e) asociatiilor si fundatiilor, legal constituite, cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice analizeaza dosarul de clasare intocmit de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, hotaraste si, dupa caz, inainteaza ministrului culturii propunerea de clasare.
    (3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii.
    (4) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii sau hotararea de neclasare adoptata de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice se comunica proprietarului sau titularilor de alte drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale, in termen de cel mult 11 luni de la data declansarii procedurii de clasare.
    Art. 14
    (1) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national au obligatia de a comunica neintarziat declansarea procedurii de clasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil.
    (2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul de alte drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare, dar nu mai mult de 12 luni, bunul imobil in cauza nu poate fi modificat, desfiintat, stramutat sau expropriat si nu poate face obiectul unor servituti sau al unei autorizari de construire, fara avizul Ministerului Culturii.
    Art. 15
    (1) Contestatia la decizia de clasare sau neclasare poate fi depusa de proprietarul bunului imobil in cauza, in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii, la Ministerul Culturii si se rezolva in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) In perioada rezolvarii contestatiei bunului imobil in cauza i se aplica prevederile art. 14 alin. (2); in cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (3) In cazul in care, prin votul a doua treimi din numarul membrilor sai, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice isi sustine hotararea initiala de clasare sau de neclasare, ministrul culturii este indreptatit sa respinga contestatia.
    (4) In cazul in care ordinul de clasare emis de ministrul culturii nu este contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, acesta ramane definitiv.
    (5) La data adoptarii deciziei de neclasare efectele aplicarii prevederilor art. 14 alin. (2) inceteaza; reluarea procedurii de clasare nu poate interveni inainte de 3 ani, in absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.
    (6) In situatia introducerii unei actiuni in contencios administrativ impotriva ordinului de clasare, pana la emiterea unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, asupra bunului imobil in cauza se aplica prevederile art. 14 alin. (2).
    Art. 16
    (1) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii, ramas definitiv, este publicat in termen de 15 zile de la emitere, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intr-un ziar cu acoperire nationala, precum si intr-un ziar cu acoperire locala din judetul in care se afla bunul imobil respectiv.
    (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se inscrie de catre proprietar in cartea funciara in termen de 30 de zile de la publicarea ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    (1) In termen de 90 de zile de la publicarea ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national stabileste si comunica proprietarului "Obligatia privind folosinta monumentului istoric", act prin care sunt stabilite conditiile si regulile de utilizare sau exploatare si de intretinere a bunului imobil in cauza. "Obligatia privind folosinta monumentului istoric" insoteste actele de proprietate, de concesiune sau inchiriere, pe tot parcursul existentei imobilului in cauza.
    (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie de catre proprietar in cartea funciara in termen de 30 de zile de la comunicarea ei.
    (3) Procedura de intocmire si aprobare, precum si continutul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric sunt stabilite de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si, dupa caz, de Comisia Nationala de Arheologie, prin metodologia care va fi aprobata prin ordin al ministrului culturii in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 18
    (1) Monumentele istorice si zonele lor de protectie sunt evidentiate in planurile urbanistice generale si in toate celelalte documentatii de urbanism si, respectiv, de amenajare a teritoriului.
    (2) Calitatea de monument istoric este evidentiata, in mod obligatoriu, pe bunul imobil, printr-un insemn amplasat de reprezentantii primariei, in conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.
    Art. 19
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin declasare se intelege procedura de eliminare din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau numai a unei parti din acesta.
    (2) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea de clasare. Ea este declansata din oficiu in oricare din situatiile urmatoare:
    a) descarcarea de sarcina arheologica, in cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;
    b) disparitia monumentului istoric.
    Art. 20
    (1) Potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta schimbarea grupei de inscriere a monumentelor istorice in Lista monumentelor istorice se decide de catre Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, din proprie initiativa, la propunerea motivata a unei comisii zonale a monumentelor istorice sau, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie.
    (2) Schimbarea grupei este validata prin ordin al ministrului culturii si intra in vigoare o data cu publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 22 alin. (2).
    (3) Schimbarea grupei se comunica in scris de catre directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordinului, proprietarului sau titularului de alte drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla bunul imobil in cauza.
    Art. 21
    (1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este inscris in Lista monumentelor istorice, daca indeplineste criteriile de clasare, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
    (2) Declansarea procedurii de clasare de urgenta se face de indata de catre Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, in situatiile si prin procedurile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Impotriva ordinului de clasare de urgenta proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (4) Pana la solutionarea litigiului, bunului imobil in cauza i se aplica dispozitiile art. 14 alin. (2).
    Art. 22
    (1) Lista monumentelor istorice este intocmita de Oficiul National al Monumentelor Istorice si este avizata de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si, dupa caz, de Comisia Nationala de Arheologie.
    (2) Lista monumentelor istorice este aprobata prin ordin al ministrului culturii, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se reactualizeaza la fiecare 5 ani.
    (3) Modificarile aduse Listei monumentelor istorice se opereaza in conditiile alineatelor precedente si se publica, de asemenea, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la aprobare.
    (4) Lista monumentelor istorice sta la baza intocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.

    CAP. 3
    Interventii asupra monumentelor istorice

    Art. 23
    (1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:
    a) toate lucrarile de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajari peisagistice, precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparatiile curente, lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara de siguranta si decorativa;
    b) executarea de mulaje dupa componente ale monumentelor istorice;
    c) amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;
    d) schimbari ale modului de folosinta a monumentelor istorice, inclusiv schimbarile temporare;
    e) stramutarea monumentelor istorice;
    f) amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) interventiile efectuate in regim de urgenta, cu conditia ca acestea sa fie reversibile.
    (4) Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventiile enumerate la alin. (2) sunt eliberate numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (5) Autorizatiile prevazute la alin. (4), emise fara avizul institutiilor abilitate prin lege si fara respectarea conditiilor acestora, sunt nule.
    (6) "Obligatia privind folosinta monumentului istoric" face parte integranta din Cartea tehnica a constructiei; in situatia in care aceasta nu exista, "Obligatia privind folosinta monumentului istoric" tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii.
    Art. 24
    Interventiile ce se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar se afla in ansambluri, situri sau zone de protectie ale monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii, al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 25
    (1) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a modului de folosinta, intretinere sau reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate al imobilului, se fac sub inspectia si controlul propriu al Ministerului Culturii si al directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, cu personal atestat si agreat, in conditiile legii.
    (2) In conditiile legii, in cazul realizarii de lucrari neautorizate sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrarile pana la intrarea in legalitate, sa aplice sanctiuni si, dupa caz, sa dispuna revenirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.
    (3) Expertizarea structurala a monumentelor istorice si verificarea tehnica a proiectelor de consolidare a monumentelor istorice se fac numai de catre experti si verificatori tehnici atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru cerintele prevazute in legislatia specifica privind calitatea constructiilor si de Ministerul Culturii, pentru exigentele specifice domeniului monumentelor istorice.
    Art. 26
    In perioada efectuarii cercetarilor arheologice si pana la luarea deciziei finale asupra materialului arheologic descoperit, de catre institutiile abilitate, conservarea lucrarilor la monumentele istorice in cauza, precum si a marturiilor arheologice descoperite revine atat responsabilului stiintific al santierului arheologic, cat si institutiei organizatoare, conform avizului Ministerului Culturii, respectiv al directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, in functie de grupa in care monumentul istoric este inscris in Lista monumentelor istorice.
    Art. 27
    (1) Conservarea monumentelor istorice reprezentand descoperiri arheologice ramase decopertate se face de autoritatile administratiei publice locale, sub coordonarea unor specialisti si experti atestati in conditiile legii.
    (2) Programul de conservare a monumentelor istorice reprezentand descoperiri arheologice ramase decopertate este avizat de Ministerul Culturii pentru cele inscrise in Lista monumentelor istorice in grupa A si de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pentru cele inscrise in aceasta lista in grupa B.

    TITLUL III
    Institutii si organisme de specialitate cu atributii in protejarea monumentelor istorice

    CAP. 1
    Institutii

    Art. 28
    (1) Ministerul Culturii asigura aplicarea strategiei nationale, respectarea prevederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Ministerul Culturii asigura indeplinirea angajamentelor statului asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia monumentelor istorice la care Romania este parte.
    (3) Ministerul Culturii reprezinta statul in relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii de alte drepturi reale asupra acestora.
    (4) Pentru indeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Culturii organizeaza compartimente de specialitate in aparatul propriu si in institutii subordonate, avand drept atributii activitatile de cercetare, evidenta, clasare, inspectie si control, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice.
    Art. 29
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice, pe baza strategiei elaborate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si, dupa caz, de Comisia Nationala de Arheologie, Ministerul Culturii indeplineste direct sau prin institutiile sale subordonate urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, elaborare de reglementari tehnice, de supraveghere si inspectie a monumentelor istorice si avizeaza reglementarile tehnice cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, in cazul in care ele sunt elaborate de alte autoritati decat Ministerul Culturii;
    b) confera, prin ordin al ministrului culturii, regimul de monument istoric imobilelor clasate si instituie zonele lor de protectie;
    c) publica Lista monumentelor istorice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o actualizeaza periodic;
    d) instituie cadastrul monumentelor istorice;
    e) face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare in vederea finantarii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;
    f) emite avizele de specialitate necesare eliberarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si interventiile de orice natura asupra monumentelor istorice;
    g) emite avizul de specialitate privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor istorice;
    h) colaboreaza la elaborarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national care au ca obiect monumentele istorice si emite avizele de specialitate privind planurile de amenajare a teritoriului judetean;
    i) emite avizele de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zonele de protectie a monumentelor istorice pana la aprobarea in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective;
    j) emite avizele de specialitate privind planurile urbanistice generale ale localitatilor care cuprind monumente istorice, privind planurile urbanistice zonale pentru zonele protejate care cuprind monumente istorice, precum si privind planurile urbanistice de detaliu care au ca obiect monumente istorice sau imobile din zona lor de protectie;
    k) initiaza, atunci cand este necesar, si, respectiv, solicita consiliilor judetene, exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice din grupa A, respectiv a celor din grupa B, in vederea salvarii acestora de la distrugere si degradare;
    l) coordoneaza prin diriginti de specialitate, in conditiile legii, lucrarile de conservare si restaurare a monumentelor istorice, atunci cand interventiile sunt finantate in totalitate sau in proportie de cel putin 51% din fondurile alocate de Ministerul Culturii;
    m) asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor avand drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;,
    n) constata contraventii si aplica sanctiuni prin imputernicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala in cazul infractiunilor;
    o) instituie pentru domeniul protejarii monumentelor istorice Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici, precum si Registrul agentilor economici autorizati, in conditiile legii;
    p) emite pentru domeniul protejarii monumentelor istorice atestatul de specialist, atestatul de expert si atestatul de verificator si emite certificatul de agreare pentru verificatorii tehnici, expertii tehnici, responsabilii tehnici cu executia, responsabilii cu urmarirea comportarii constructiilor si dirigintii de specialitate atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in conformitate cu Regulamentul privind atestarea specialistilor, a expertilor si verificatorilor tehnici din domeniul protejarii monumentelor istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii;
    q) avizeaza, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;
    r) colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in organizarea si functionarea sistemului national de educatie, pregatire si perfectionare a specialistilor si meseriasilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    s) sustine, in conditiile legi, programe si proiecte de revitalizare si punere in valoare a monumentelor istorice, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de monumentele istorice;
    s) elaboreaza, impreuna cu Ministerul de Interne, normele de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice;
    t) stabileste, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, masurile speciale de protectie a monumentelor istorice, in caz de conflict armat;
    t) colaboreaza cu institutiile culturale subordonate si cu autoritatile publice locale la realizarea planurilor si la luarea masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de dezastrele naturale;
    u) instituie si controleaza amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau conflict armat;
    v) avizeaza implicarea organizatiilor neguvernamentale in domeniul protejarii monumentelor istorice si colaboreaza cu acestea, in conditiile legii, la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;
    w) asigura functionarea, logistica, secretariatul tehnic permanent si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si al Comisiei Nationale de Arheologie;
    x) colaboreaza cu organismele internationale interesate si participa in cooperare cu acestea la finantarea programelor de protejare a monumentelor istorice;
    y) exercita, in numele statului, dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice, in vederea protejarii acestora, precum si asupra imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in vederea pastrarii integritatii fizice a cadrului construit si natural al monumentelor istorice;
    z) instituie si acorda, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, titlul si statutul de "Oras istoric" sau "Sat istoric", in conformitate cu prevederile normelor metodologice de clasare a monumentelor istorice.
    (2) Pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) lit. f), g), i), j) si v) nu se percep taxe sau tarife.
    (3) Pentru eliberarea atestatelor, certificatelor de agreare si a avizelor prevazute la alin. (1) lit. p) si q) se percep taxe care se fac venit la bugetul de stat.
    (4) Nivelurile taxelor pentru eliberarea atestatelor, a certificatelor de agreare si a avizelor sunt:
    a) pentru eliberarea atestatelor prevazute la alin. (1) lit. p) - 800.000 lei;
    b) pentru eliberarea certificatelor de agreare prevazute la alin. (1) lit. p) - 400.000 lei;
    c) pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) lit. q) - 800.000 lei.
    (5) Nivelurile taxelor prevazute la alin. (4) pot fi actualizate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizeaza in Oficiul National al Monumentelor Istorice, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii, finantata din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:
    a) elaborarea si actualizarea Listei monumentelor istorice si a evidentei monumentelor istorice;
    b) administrarea fondurilor provenite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii cu destinatia efectuarii lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice, cu exceptia fondurilor pentru creditele prevazute la art. 53 alin. (3) lit. a);
    c) fundamentarea stiintifica a deciziilor si avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privitoare la clasarea si evidenta monumentelor istorice, la interventiile asupra lor, in zonele lor de protectie, precum si in zonele protejate care contin monumente istorice;
    d) elaborarea de normative si metodologii pentru domeniul monumentelor istorice.
    (4) Oficiul National al Monumentelor Istorice gestioneaza baza de date, arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice, realizeaza cadastrul monumentelor istorice si studii-pilot pentru monumente istorice, editeaza Buletinul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, precum si alte publicatii de specialitate.
    (5) In realizarea atributiilor sale Oficiul National al Monumentelor Istorice poate incheia contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice de specialitate.
    Art. 31
    (1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza in Eforia Monumentelor Istorice, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Organizarea si functionarea Eforiei Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Principalele atributii ale Eforiei Monumentelor Istorice sunt:
    a) fundamentarea necesarului de credite, propunerea prioritatilor si evaluarea, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii si aprobate prin hotarare a Guvernului, a documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat, in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;
    b) gestionarea, in conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a), in regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 54, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati de dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;
    c) administrarea, in numele Ministerului Culturii, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta, de monumente istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului, altele decat cele administrate de institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii, in vederea protejarii acestora; concesionarea si inchirierea de monumente istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului sau achizitionate in numele statului de catre Ministerul Culturii;
    d) editarea Revistei Monumentelor Istorice, editarea si comercializarea de publicatii privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
    e) realizarea de alte activitati aducatoare de venituri, pe care le gestioneaza in regim extrabugetar.
    Art. 32
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea protejarii monumentelor istorice, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, in cadrul directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national se constituie serviciul monumentelor istorice, incadrat cu personal specializat in domeniu.
    (2) Organizarea serviciilor monumentelor istorice se face prin preluarea atributiilor si a fondului documentar din domeniu de la oficiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru patrimoniul cultural national.

    CAP. 2
    Comisia Nationala a Monumentelor Istorice

    Art. 33
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se reorganizeaza structura si modul de functionare ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza strategiile, metodologiile, normativele si masurile tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este formata din specialisti in domeniul protejarii si punerii in valoare a monumentelor istorice, in sensul prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este compusa din 31 de membri si este condusa de un presedinte.
    (5) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice functioneaza in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii.
    (6) La propunerea presedintelui Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si cu aprobarea, prin vot, a membrilor acesteia sunt alesi, ca membri de onoare ai comisiei, specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice.
    (7) Functionarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este asigurata de Ministerul Culturii si se finanteaza din fondurile bugetare aprobate Ministerului Culturii.
    Art. 34
    (1) In exercitarea atributiilor sale Comisia Nationala a Monumentelor Istorice emite avize si adopta hotarari, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale regulamentului sau de organizare si functionare.
    (2) In conformitate cu prevederile regulamentului sau de organizare si functionare, atributiile si activitatea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se realizeaza prin lucrari in plen, prin lucrari pe sectiuni de specialitate sau prin activitatea comisiilor zonale ale monumentelor istorice.
    (3) Sectiunile de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt conduse de un presedinte de sectiune, ales din randul membrilor acesteia, care este de drept vicepresedinte al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (4) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, impreuna cu vicepresedintii si secretarul, formeaza Biroul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (5) Deciziile plenului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau ale comisiilor zonale ale monumentelor istorice, ale sectiunilor si Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se iau, de regula, cu majoritate simpla de voturi, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 35
    (1) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia si o reprezinta pe plan national si international.
    (2) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este ales prin vot secret de catre membrii acesteia din randul membrilor sai pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit consecutiv o singura data.
    (3) Propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind persoana presedintelui acesteia se inainteaza ministrului culturii care poate sa o aprobe sau sa o respinga, motivat, o singura data.
    (4) In cazul in care prin votul a doua treimi din numarul total al membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice aceasta isi sustine propunerea nominala initiala, este validata prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 36
    (1) Mandatul membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit.
    (2) Primii membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice numiti dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au mandate pentru o perioada de un an, 2 ani si, respectiv, de 3 ani.
    (3) Propunerile de noi membri se fac din randul specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice de catre:
    a) Academia Romana;
    b) Ministerul Culturii;
    c) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    d) Ministerul Educatiei Nationale;
    e) organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice inainteaza lista cuprinzand membrii care isi incheie mandatul conform alin. (1), precum si lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa faca parte din Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, in conformitate cu prevederile alin. (2).
    (5) Lista cuprinzand noii membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se inainteaza ministrului culturii, care o aproba sau o poate returna, motivat, o singura data, Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (6) In cazul in care, prin votul a doua treimi din numarul total al membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice aceasta isi sustine lista nominala initiala, ministrul valideaza, prin ordin, noii membri.
    (7) La solicitarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, la lucrarile acesteia participa, cu rol consultativ, responsabilii serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii, dupa caz.
    (8) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este indeplinita de seful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.
    Art. 37
    (1) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii principale:
    a) formuleaza si avizeaza din punct de vedere stiintific strategia nationala de protejare a monumentelor istorice;
    b) fundamenteaza din punct de vedere stiintific normele si metodologiile din domeniul protejarii monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii;
    c) decide clasarea si stabilirea grupelor monumentelor istorice;
    d) avizeaza din punct de vedere stiintific criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul monumentelor istorice, criteriile de agreare a expertilor si verificatorilor tehnici atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si criteriile de avizare a constituirii agentilor economici cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    e) desemneaza reprezentanti in Consiliul stiintific al Oficiului National al Monumentelor Istorice si in Consiliul de administratie al Eforiei Monumentelor Istorice;
    f) avizeaza planurile urbanistice generale ale localitatilor care cuprind monumente istorice, planurile urbanistice zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente istorice, precum si regulamentele de construire aferente acestora, iar in absenta unor astfel de documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate, planurile urbanistice de detaliu care au drept obiect monumentele istorice sau imobilele din zona lor de protectie;
    g) avizeaza studiile de fundamentare istorica si din domeniul monumentelor istorice, care urmaresc definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora;
    h) avizeaza documentatiile tehnice privind interventiile asupra monumentelor istorice;
    i) avizeaza documentatiile tehnice privind interventiile asupra imobilelor din zonele de protectie a monumentelor istorice, in cazurile in care pentru aceste zone nu exista un regulament urbanistic avizat si aprobat conform legii;
    j) formuleaza prioritatile lucrarilor de protejare a monumentelor istorice in vederea fundamentarii sumelor necesare ce urmeaza sa fie alocate in acest scop de la bugetul de stat, examineaza si avizeaza prioritatile de finantare din fondurile aprobate prin buget, precum si modificarile survenite in alocarea lor pe parcursul anului bugetar;
    k) avizeaza propunerile de achizitii de monumente istorice, ce se realizeaza prin Ministerul Culturii;
    l) avizeaza contractele Oficiului National al Monumentelor Istorice privind interventiile asupra monumentelor istorice;
    m) propune monumente istorice pentru Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si pentru Lista patrimoniului mondial in pericol, elaborate de UNESCO;
    n) controleaza aplicarea deciziilor sale, luate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice, Eforia Monumentelor Istorice si de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national;
    o) sesizeaza organele competente pentru aplicarea de sanctiuni si luarea de masuri de protejare ca urmare a constatarilor controalelor efectuate de catre membrii sai, potrivit procedurilor stabilite de prezenta ordonanta de urgenta si regulamentului sau de organizare si functionare;
    p) analizeaza contestatiile si sesizarile legate de activitatea de protejare a monumentelor istorice;
    r) avizeaza programele de pregatire a specialistilor si planurile de invatamant si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    s) reprezinta Romania in cadrul organismelor internationale de specialitate similare.
    (2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mentionate la alin. (1) lit. d), f), g), h), i), n) si o) pot fi delegate sectiunilor sau comisiilor zonale ale monumentelor istorice in conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    Art. 38
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza comisiile zonale ale monumentelor istorice ca organisme stiintifice in teritoriu ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (2) Numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 39
    In domeniul protejarii monumentelor istorice proprietarii acestora au obligatii si beneficiaza de drepturile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin alte acte normative; aceste drepturi pot fi cesionate de proprietari detinatorilor cu orice titlu ai monumentelor istorice.

    TITLUL IV
    Responsabilitatile proprietarilor de monumente istorice si ale autoritatilor administratiei publice locale

    CAP. 1
    Obligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice

    Art. 40
    (1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:
    a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a "Obligatiei privind folosinta monumentului istoric", conform art. 17;
    b) sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea impotriva incendiilor;
    c) sa instiinteze in scris directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national sau primarul orasului ori al comunei respective, in termen de 5 zile de la constatare, despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
    d) sa instiinteze in scris directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national sau primarul orasului ori al comunei respective, in termen de 5 zile de la constatare, despre descoperirea intamplatoare a oricaror constructii, elemente de constructii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior; pana la sosirea delegatului institutiei de specialitate, dar nu mai mult de 15 zile, proprietarul este obligat sa asigure pastrarea descoperirilor;
    e) sa permita accesul specialistilor desemnati de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, si de expertizare a monumentelor istorice; in cazul proprietarilor persoane fizice accesul va fi posibil numai cu acordul acestora;
    f) in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologica, sa finanteze sapatura si cercetarea arheologica aferenta;
    g) sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 23;
    h) sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai cu persoane fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte obligativitatea respectarii tuturor conditiilor si termenelor de executie cuprinse in avizul de specialitate;
    i) sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta, precum si orice alte interventii, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    j) sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
    k) sa permita montarea si sa intretina insemnul si sigla "Monument istoric";
    l) sa comunice si sa obtina avizul directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pentru programul, capacitatea de vizitare si conditiile oferite vizitatorilor in cazul in care, din proprie initiativa, proprietarii pun monumentele istorice la dispozitie publicului pentru vizitare sau pentru alte activitati.
    (2) In cazul in care in indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. e) proprietarii monumentelor istorice constata producerea unor pagube, acestia au dreptul la o justa despagubire, ce intra in sarcina institutiilor care au realizat cercetarea sau expertizarea, in termen de 60 de zile de la incheierea acestor actiuni.
    (3) In situatia instrainarii, inchirierii sau concesionarii imobilelor, monumente istorice, proprietarii acestora au urmatoarele obligatii si drepturi:
    a) sa notifice viitorului proprietar, chirias sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care il detin si "Obligatia privind folosinta monumentului istoric";
    b) sa solicite directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde se afla respectivul monument istoric, eliberarea neintarziata a "Obligatiei privind folosinta monumentului istoric", in cazul in care aceasta nu este elaborata;
    c) sa instiinteze in scris prefectul judetului despre intentia de a instraina monumentul istoric in cazul in care monumentul istoric este clasat in grupa A, sau, dupa caz, primarul localitatii in care se afla amplasat monumentul istoric, in cazul in care acesta este clasat in grupa B, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau, respectiv, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
    d) sa instiinteze in scris directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national cu privire la schimbarea proprietarului sau a administratorului, in termen de 15 zile de la data legalizarii actelor de instrainare, cesiune sau partajare.
    Art. 41
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice statul ori autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, sunt obligate sa asigure, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, sprijin stiintific, tehnic si de specialitate, in conditiile legii.
    (2) Sprijinul prevazut la alin. (1) se ofera pe baza conventiilor incheiate intre parti, care stipuleaza conditiile de acordare, utilizare si de retragere a acestuia.
    (3) Sprijinul statului este acordat prin intermediul Ministerului Culturii.
    (4) Asistenta stiintifica se realizeaza prin acces la evidentele de specialitate privind monumentele istorice detinute, prin consultanta, elaborarea de cercetari, studii si expertize.
    (5) Sprijinul tehnic consta in expertizarea de specialitate, elaborarea de documentatii si asistenta de profil pe parcursul executarii lucrarilor de interventii asupra monumentelor istorice.
    (6) Sprijinul stiintific si tehnic este asigurat de institutiile abilitate prin prezenta ordonanta de urgenta, in conformitate cu prioritatile stabilite in strategia nationala de protejare a monumentelor istorice.
    (7) Proprietarii in cauza au dreptul sa cunoasca modul in care s-au utilizat sumele provenite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru lucrarile privind protejarea monumentelor istorice detinute.
    (8) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin material, acesta consta in furnizarea de materiale de constructii, echipamente, instalatii si utilaje pentru executarea lucrarilor de interventii asupra monumentelor istorice.
    (9) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta in acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnice, precum si ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice. Sprijinul financiar poate fi acordat si sub forma de credite, potrivit art. 31 alin. (3) lit. a).
    Art. 42
    (1) Contributia financiara a statului, constand din sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii cu destinatia protejarii monumentelor istorice, poate sa acopere in intregime sau, respectiv, partial costul lucrarilor de protejare pentru monumente istorice, in functie de grupa in care acestea sunt inscrise in Lista monumentelor istorice.
    (2) Contributia financiara a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, poate sa acopere integral costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum si, individual sau cumulat, costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale.
    (3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarul ori cu alte persoane fizice sau juridice.
    (4) Procedurile si conditiile pe care trebuie sa le respecte proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, pentru obtinerea contributiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si a Ministerului Functiei Publice, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) In situatiile si in conditiile prevazute la alin. (4), la data alocarii sprijinului financiar si in cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, asupra imobilului monument istoric in cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani in favoarea statului sau, respectiv, a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza in totalitate de la beneficiarul contributiei statului sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu dobanzile aferente, in situatia in care bunul in cauza a fost instrainat de proprietar altei persoane decat statul sau autoritatea administratiei publice locale inainte de implinirea termenului de 10 ani de la constituirea garantiei imobiliare.
    (7) Constituirea garantiei imobiliare in favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale este scutita de taxa de timbru.
    (8) La data implinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se stinge de drept.
    Art. 43
    Pentru stimularea protejarii monumentelor istorice proprietarii persoane fizice, care realizeaza pe cheltuiala proprie, integral sau partial, lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare, precum si actiuni de animare culturala, beneficiaza, in conditiile legii, de reducerea de pana la 50% a cuantumurilor impozitelor si taxelor cuvenite bugetelor locale.
    Art. 44
    (1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti in totalitate de plata impozitului pe cladirile care sunt monumente istorice, cu exceptia spatiilor in care se desfasoara activitati economice sau comerciale, potrivit legii.
    (2) Pentru suprafata ocupata la sol de constructiile care sunt monumente istorice nu se plateste impozitul pe teren.
    (3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite din terenurile cu regim de monument istoric in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitie publicului pentru vizitare.
    Art. 45
    (1) Este exonerata de plata taxelor de timbru persoana fizica sau juridica ce dobandeste prin mostenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat in scopul locuirii sau pentru activitati necomerciale, si care se angajeaza in scris, la directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national in a carei raza teritoriala de competenta se afla bunul imobil in cauza, sa execute, in termen de 12 luni, lucrarile de restaurare si consolidare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata in conditiile legii.
    (2) In situatii justificate si cu avizul directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national acest termen poate fi prelungit o singura data cu inca 12 luni.
    (3) In conditiile neindeplinirii obligatiilor mentionate la alin. (1) si asumate de proprietar la dobandirea bunului, precum si in cazul instrainarii bunului, inaintea efectuarii sau incheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereaza prin directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza notei de constatare a directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si celor care dobandesc prin donatie un bun imobil clasat ca monument istoric.
    (5) Instrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat ori catre unitatile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutita de plata taxelor de timbru.
    Art. 46
    Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a oricarei interventii asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuire.
    Art. 47
    In conditiile legii beneficiaza, de prevederile art. 46 si proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare in vederea pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.

    CAP. 2
    Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

    Art. 48
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii principale:
    a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;
    b) asigura protejarea monumentelor istorice aflate in domeniul public sau privat al municipiului, respectiv al orasului sau comunei, precum si protejarea monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, alocand in acest scop resurse financiare;
    c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;
    d) se pot asocia intre ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrari de protejare a monumentelor istorice si pot infiinta in acest scop institutii si servicii publice de interes local;
    e) participa, in conditiile legii, la finantarea din bugetele proprii a lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, prevazand distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administreaza;
    f) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente istorice;
    g) iau masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;
    h) prevad in structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor protejate care contin monumente istorice numai cu personal de specialitate atestat.
    Art. 49
    Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in raza de competenta a unitatii administrativ-teritoriale, consiliile locale au urmatoarele atributii:
    a) colaboreaza in permanenta cu directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national, furnizand acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    b) asigura, in vederea intocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale, elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor construite protejate care contin monumente istorice;
    c) elaboreaza sau aproba regulamentele de urbanism pentru aceste zone protejate pe baza avizului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau al comisiei zonale a monumentelor istorice, dupa caz;
    d) prevad in bugetele proprii, in termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile necesare pentru elaborarea documentatiilor aferente de urbanism si amenajare a teritoriului;
    e) asigura elaborarea si aproba programe speciale de prevenire a degradarii monumentelor istorice din municipiul, orasul sau comuna respectiva, cu respectarea avizului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau al comisiei zonale a monumentelor istorice, dupa caz;
    f) la solicitarea directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, acestea impreuna cu organele de politie iau masura interzicerii circulatiei cu vehicule grele si a transportului de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice;
    g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice locale, in cazul in care monumentele istorice se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.
    Art. 50
    Primarul are urmatoarele atributii specifice:
    a) la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protectie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizatiei de functionare, verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizatiei cu prevederile acestora, precum si a indeplinirii prevederilor cuprinse in "Obligatia privind folosinta monumentului istoric", conform prevederilor legale, si asigura mentionarea in autorizatie a tuturor conditiilor continute in avize;
    b) ia masuri ca pentru autorizarea construirii documentatiile tehnice ce se refera la interventii asupra monumentelor istorice sa fie prioritar analizate;
    c) emite neintarziat autorizatia de construire, in conformitate cu avizul Ministerului Culturii, in vederea executarii lucrarilor provizorii urgente de consolidare temporara si de punere in siguranta a monumentelor istorice; valabilitatea autorizatiei de construire provizorie este de 6 luni, poate fi prelungita o singura data cu inca 6 luni si inceteaza o data cu eliberarea unei autorizatii de construire sau de desfiintare definitiva;
    d) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare, in situatia descoperirii de vestigii arheologice, hotaraste si, dupa caz, organizeaza paza acestora si anunta in cel mai scurt timp directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national;
    e) asigura prin aparatul propriu de specialitate si in colaborare cu directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar;
    f) asigura prin intermediul gardienilor publici paza si protectia monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnaland de urgenta directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national orice nerespectare a legii;
    g) asigura, impreuna cu serviciile publice de pompieri, actiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.
    Art. 51
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, asigurand comunicarea tuturor informatiilor referitoare la monumente istorice aflate in teritoriul lor administrativ de competenta si faciliteaza comunicarea dintre directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national si consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul judetului, respectiv ale sectoarelor, in cazul municipiului Bucuresti;
    b) initiaza, numai cu avizul obligatoriu al comisiei zonale a monumentelor istorice, procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea protejarii unor monumente istorice inscrise in Lista monumentelor istorice in grupa B, in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege;
    c) sprijina si indruma activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselor care nu au organizate servicii in domeniu sau posturi specializate in aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista monumentelor istorice in grupa B si aflate pe teritoriul administrativ al acestora.

    TITLUL V
    Finantarea protejarii monumentelor istorice

    Art. 52
    (1) Finantarea protejarii monumentelor istorice se realizeaza prin bugetul de stat, prin bugetele locale, precum si de catre proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori prin cofinantare publica si privata.
    (2) Lucrarile de proiectare si de executie care se efectueaza la monumente istorice si care sunt finantate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrarilor publice, de proiectare si executie, potrivit legii achizitiilor publice.
    Art. 53
    (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietate publica de interes local.
    (2) Autoritatile publice centrale prevad in bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietate publica si in administrarea acestora.
    (3) In bugetul Ministerului Culturii se prevad:
    a) credite bugetare necesare pentru monumentele istorice aflate in administrarea Eforiei Monumentelor Istorice;
    b) credite bugetare necesare in vederea finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietate publica;
    c) credite bugetare necesare in vederea finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietate privata.
    Art. 54
    (1) Se instituie timbrul monumentelor istorice, care este administrat in conditiile legii de Ministerul Culturii, prin Eforia Monumentelor Istorice.
    (2) Valoarea, modalitatile de percepere, de incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul culturii, avizate de Ministerul Finantelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) timbrul monumentelor istorice se aplica asupra:
    a) cartilor postale ilustrate comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice ori reprezentari grafice de interior sau exterior;
    b) ghidurilor turistice comercializate in Romania si care prezinta teritoriul romanesc cu localizarea monumentelor istorice de interes turistic;
    c) casetelor video si compact discurilor comercializate in Romania si care prezinta monumente istorice;
    d) biletelor de intrare, inclusiv taxelor de fotografiere sau filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate sau in parte, prin lucrari finantate de la bugetul de stat sau al autoritatilor administratiei publice locale;
    e) biletelor de intrare la manifestarile culturale si sportive desfasurate in acele monumente si situri istorice care au fost protejate si puse la dispozitie publicului pentru vizitare prin fonduri de la bugetul de stat sau al autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la editorii cartilor postale ilustrate, ghidurilor turistice, casetelor video, compact discurilor, dupa caz, sau de la proprietarii sau administratorii monumentelor istorice, care realizeaza venituri din activitatile mentionate la alin. (3).
    Art. 55
    Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de catre Eforia Monumentelor Istorice in mod exclusiv pentru:
    a) acordarea de credite in conditiile art. 31 alin. 3 lit. a) si b), cu prioritate pentru proprietarii sau administratorii care pun la dispozitie publicului monumentele istorice pentru vizitare si pentru programe de animare culturala;
    b) finantarea unor lucrari necesare in vederea pregatirii pentru vizitare, precum si pentru realizarea unor lucrari sau programe de animare culturala a monumentelor istorice;
    c) organizarea de manifestari culturale, stiintifice si de popularizare a monumentelor istorice, in cooperare cu proprietarii sau cu administratorii lor.

    TITLUL VI
    Sanctiuni

    Art. 56
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 57
    (1) Desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice constituie infractiune si se sanctioneaza conform legii penale.
    (2) In cazul degradarii monumentelor istorice, se poate aplica si masura corelativa a obligarii faptuitorului la restaurarea partilor de moment istoric pe care l-a degradat, pe baza avizului organismelor de specialitate prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 58
    (1) Constituie contraventii la regimul de protectie a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) declansarea procedurii de expropriere a monumentelor istorice fara avizul Ministerului Culturii;
    b) modificarea, desfiintarea sau stramutarea unui imobil fara avizul Ministerului Culturii, dupa declansarea procedurii de clasare;
    c) incalcarea de catre proprietar a obligatiilor prevazute la art. 40 din prezenta ordonanta de urgenta;
    d) neaplicarea si nevirarea timbrului monumentelor istorice, in conditiile prevazute la art. 54 din prezenta ordonanta de urgenta;
    e) incalcarea prevederilor art. 63 de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a imobilelor mentionate in acesta.
    (2) Contraventiile prevazute la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 50 milioane lei, iar cele de la lit. a), c), d), si e) se sanctioneaza cu amenda de la 3 milioane lei la 30 milioane lei.
    Art. 59
    (1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, de imputernicitii Ministerului Culturii, de inspectorii teritoriali ai Inspectiei de Stat in Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau de inspectorii Ministerului Finantelor, dupa caz.
    (2) Pentru contraventiile prevazute la art. 58 alin. (1) lit. b) si c) constatarea si aplicarea amenzii se pot face si de catre primar, presedintele consiliului judetean si imputernicitii acestora sau de catre organele de politie, dupa caz.
    Art. 60
    Contraventiilor prevazute la art. 58 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    TITLUL VII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 61
    Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric conform art. 9 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localitatilor, masurati de la limita exterioara, de jur imprejurul monumentului istoric.
    Art. 62
    (1) Lista monumentelor, ansamblurilor si siturile istorice, aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, in 1991 - 1992, ramane in vigoare si produce efecte ca atare timp de maximum 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada in care aceasta va fi reactualizata conform art. 3, 8 si 22.
    (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa incunostinteze in scris proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra monumentelor istorice despre obligatiile ce le revin prin lege, ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile in cauza.
    Art. 63
    Instrainarea cu orice titlu a unui monument istoric se face numai dupa emiterea, in conditiile legii, catre proprietar a "Obligatiei privind folosinta monumentului istoric"; proprietarii de constructii si de terenuri clasate ca monument istoric, iar pentru imobilele care fac obiectul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, titularii dreptului de administrare, si care nu dispun la data instrainarii de "Obligatia privind folosinta monumentului istoric", sunt obligati sa solicite emiterea sa ori, pana la aprobarea metodologiei prevazute la art. 17 alin. (3) din prezenta ordonanta de urgenta, sa obtina avizul de folosinta de la directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural.
    Art. 64
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice prevederi contrare se abroga.
    Art. 65
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    "Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari."
    Art. 66
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Taxa pentru sederea in statiunile turistice si in sate si orase istorice"
    2. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Pentru sederea pe o durata mai mare de 48 de ore in statiunile turistice, in satele sau in orasele istorice declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, stabilesc taxa pentru sederea in respectivele statiuni turistice ori in sate sau orase istorice.
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice se plateste de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani."
    3. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice ori a satelor sau oraselor istorice, persoanele cu handicap, pensionarii de orice fel, elevii si studentii sunt scutiti de plata taxei pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice."
    4. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Taxa pentru sederea in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a turistilor, si se varsa la bugetul consiliului local in termen de 10 zile de la aceasta data."
    5. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    In cazul in care taxa pentru sedere in statiunile turistice ori in satele sau orasele istorice este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 40 vor varsa la bugetul consiliului local suma aferenta acesteia, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor."
    Art. 67
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 25 ianuarie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
                       Flavius Baias,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de stat

                       Ministrul lucrarilor publice si
                       amenajarii teritoriului,
                       Nicolae NoicaSmartCity5

COMENTARII la OUG 228/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 228 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu