E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.105 din 17.05.2019

privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatele (2)-(22) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca instituţii cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (21 ) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată. (22 ) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului oficiului teritorial, dispusă, în condiţiile legii, prin ordinul prevăzut la alin. (21), reprezintă un caz de încetare de drept a contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenţia Naţională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcţie de execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii. 2. La articolul 3, după alineatul (22) se introduc două noi alineate , alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins: (23 ) În cazul în care în funcţia de director al oficiului teritorial este numit un angajat din cadrul instituţiilor subordonate sau al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă încheiat cu aceste instituţii se suspendă pe perioada exercitării funcţiei de director. (24 ) Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei vacante sau temporar vacante de şef serviciu cadastru, şef serviciu publicitate imobiliară sau şef serviciu/birou economic se poate face prin detaşarea pe această funcţie a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar. 3. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii, prin ordin cu caracter normativ al directorul general al Agenţiei Naţionale; 4. La articolul 4, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins: r^1) execută, prin personalul desemnat al instituţiilor subordonate, lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei şi publicităţii imobiliare, la nivelul întregii ţări, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare şi urgente şi aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Executarea acestor lucrări se va efectua în conformitate cu prevederile regulamentului menţionat la art. 20, numai de către echipele cu atribuţii în acest sens, desemnate prin ordin al directorului general, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare putând fi constituite maximum două echipe; 5. La articolul 9, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională din veniturile proprii, în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, cu condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata TVA.
6. La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: (71 ) Sumelor achitate de Agenţia Naţională pentru plata certificatelor de moştenitor prevăzute la alin. (7) li se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dispoziţie aplicabilă tuturor certificatelor de moştenitor întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, indiferent de data eliberării acestora, de către notarii publici care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 7. La articolul 9, alineatele (10), (121) şi (29) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, prin derogare de la dispoziţiile art. 111 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (121 ) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) şi (346) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum şi cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30) şi (345). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanţării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (345).
8. La articolul 9, după alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (291), cu următorul cuprins: (291 ) Sectoarele cadastrale recepţionate de oficiile teritoriale după data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, indiferent de data contractării acestor lucrări de către unităţile administrativ-teritoriale, se cofinanţează potrivit alin. (29) şi alin. (30)-(34). 9. La articolul 9, alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute la alin. (29) şi (345), ce se decontează de Agenţia Naţională pentru cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unităţile administrativ-teritoriale. 10. La articolul 9, alineatul (31) se abrogă . 11. La articolul 9, alineatele (32) şi (34) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(32) Plata destinată cofinanţării se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor administrativ-teritoriale ulterior înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărţi funciare, în aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la alin. (30).
12. La articolul 11, alineatul (1) şi litera p) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 11
(1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi referitoare la imobile. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... p)informarea publică, prin afişare, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unităţi administrativ-teritoriale;
13. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare. 14. La articolul 13, după alineatul (14) se introduc două noi alineate , alineatele (141) şi (142), cu următorul cuprins: (141 ) Dispoziţiile alin. (14) nu sunt aplicabile în cazul în care cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate pe vechile amplasamente, potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, fără efectuarea măsurătorilor de către comisia locală, recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi în lipsa planurilor parcelare, conform art. 27 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se constată diferenţe de suprafaţă în plus sau în minus între suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate şi suprafaţa măsurată a vechiului amplasament, caz în care în documentele tehnice ale cadastrului şi în cărţile funciare care se vor deschide în baza acestora se va înscrie suprafaţa rezultată din măsurători. (142 ) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate şi primarului în calitate de preşedinte al comisiei locale de restituire a proprietăţilor funciare. 15. La articolul 22, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai instituţiilor subordonate le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare, cu excepţia personalului desemnat să execute lucrările prevăzute la art. 4 lit. r1). Personalului prevăzut la art. 4 lit. r1) îi este interzis să înscrie, să recepţioneze sau să avizeze lucrările executate ca urmare a identificării acestora ca fiind necesare şi urgente şi aprobate ca atare prin ordin al directorului general ori să exercite atribuţiile prevăzute la art. 4 lit. l) cu privire la aceste imobile. 16. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentaţii cuprinzând:a)hotărârea instanţei de judecată referitoare la proiectul de fuziune/divizare a persoanei/persoanelor juridice supuse reorganizării; b)actul de înfiinţare prin care se constituie persoana/ persoanele juridice nou-înfiinţată/nou-înfiinţate; c)actul de modificare a actului constitutiv al persoanei/ persoanelor juridice supuse reorganizării sau, după caz, contractul încheiat între persoanele juridice prin care se constată modificările privind capitalul social şi/sau patrimoniul acesteia; d)hotărârea adunării generale a acţionarilor/decizia asociatului unic privind modul de reorganizare a persoanei/persoanelor juridice; e)certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului pentru persoana/persoanele juridice nou-creată/nou-create.
(6) Înscrisurile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d) se încheie în formă autentică, iar în cuprinsul lor imobilele se identifică prin număr cadastral şi de carte funciară, aceste înscrisuri fiind însoţite de dovada de înregistrare a menţiunii formei de reorganizare suportate de cea/cele existentă/existente.
17. La articolul 24, alineatul (7) se abrogă . 18. La articolul 28, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate , alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:
(10) Notarea în cartea funciară a calităţii de monument istoric a unui imobil este scutită de tarif şi se solicită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului de clasare sau de schimbare a grupei valorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Calitatea de monument istoric se notează în cartea funciară în baza ordinului prevăzut la alin. (10), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, direcţiile de cultură ori a municipiul Bucureşti având calitate de persoană interesată de a solicita aceste înscrieri.
(12) Radierea din cartea funciară a calităţii de monument istoric se realizează în baza ordinului de declasare, emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile alin. (10) şi (11).
19. La articolul 29, alineatul (5) se abrogă . 20. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35
(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum şi în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va utiliza un extras de carte funciară pentru informare eliberat notarului public sau oricărei alte persoane sau din oficiu, cu condiţia ca situaţia juridică a imobilului înscrisă în cartea funciară să fi rămas neschimbată.
21. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se abrogă . 22. La articolul 37, după alineat ul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Radierea construcţiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizaţiei de desfiinţare şi a procesului-verbal de recepţie sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desfiinţarea construcţiei, precum şi a documentaţiei cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 23. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă . 24. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate , alineatele (5)-(12), cu următorul cuprins :
(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare în conformitate cu alin. (4) constituie o modalitate de punere în concordanţă a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia identificată în urma măsurătorilor efectuate şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în titlurile de proprietate sau documentele care au stat la baza eliberării acestora. De la data înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare orice evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării planurilor parcelare îşi pierd valabilitatea.
(6) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor planurilor parcelare şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate şi primarului în calitate de preşedinte al comisiei locale de restituire a proprietăţilor funciare.
(7) După recepţionarea de către oficiul teritorial a documentelor planurilor parcelare pentru publicare, primarul unităţii administrativ-teritoriale va publica, în scop de informare publică, cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, un anunţ prealabil privind afişarea publică a planului parcelar şi a tabelului parcelar, într-un ziar judeţean, la sediul consiliului local şi pe pagina de internet a administraţiei publice locale.
(8) Prin grija primarului unităţii administrativ-teritoriale planul parcelar şi tabelul parcelar se publică şi se afişează la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia locală de fond funciar soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afişare.
(9) În urma soluţionării cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare se emite hotărârea comisiei locale de fond funciar, care se va comunica în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Situaţia cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul parcelar, se actualizează ca urmare a soluţionării cererilor de rectificare, în condiţiile legii.
(11) Hotărârea comisiei locale de fond funciar prevăzută la alin. (9) poate fi contestată cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare.
(12) După modificarea conţinutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluţionării cererilor de rectificare, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afişare oficiul teritorial recepţionează documentele planurilor parcelare finale şi deschide cărţile funciare.
25. La articolul 41, alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 15% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului; c)dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), la cerere, se va putea nota posesia asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de proprietate, în baza următoarelor documente:

(i) procesul-verbal de vecinătate;
(ii) istoricul de rol fiscal;
(iii) certificatul de atestare fiscală în care să fie indicată suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale.

26. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Încheierea de carte funciară emisă potrivit alin. (3) lit. c) se comunică, din oficiu, autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială de activitate este situat imobilul. Împotriva încheierii, autoritatea administraţiei publice locale poate exercita căile de atac prevăzute de art. 31 alin. (2) şi (3). 27. La articolul 41, alineatul (52) şi litera b) a alineatului (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (52 ) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, în temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului judeţean şi a consiliului local de atestare a apartenenţei la domeniul privat, însoţită de orice alt înscris administrativ emis cu privire la imobil, în condiţiile legii, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul figurează în inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de atestare fiscală. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

28. La articolul 41, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit prezentului articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile art. 13 alin. (7). 29. La articolul 41, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, se înscriu în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul şi a documentaţiei cadastrale. 30. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Persoanele autorizate cu executarea de lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României vor proceda, conform legislaţiei în vigoare, la constituirea unei uniuni profesionale, care va colabora cu Agenţia Naţională pentru reglementarea profesiei.
Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe întreaga perioada de derulare a Programului naţional de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură, din veniturile proprii constituite şi utilizate potrivit art. 9 alin. (3) şi (31) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fără restricţii bugetare, personalul specializat, necesar bunei desfăşurări a activităţii, prin organizarea concursurilor necesare, precum şi orice cheltuieli aferente întreţinerii şi funcţionării acesteia şi instituţiilor subordonate. Articolul III
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se închid, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre.
(2) Concomitent cu deschiderea cărţilor funciare, pentru imobilele din regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni se fac verificări inclusiv în vechile registre de publicitate imobiliară închise conform alin. (1) şi toate sarcinile valabile se transcriu în cărţile funciare, cu scutire de plata tarifelor.
Articolul IV
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (6)-(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează pe întreaga perioadă a Programului naţional de cadastru şi carte funciară. Administratorii imobilelor din domeniul public sau privat al statului pot solicita încheierea contractelor de finanţare multianuale cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în termenii şi condiţiile prevăzute prin lege şi procedura aprobată prin ordin comun al directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al ministrului de resort, ce stabileşte modalitatea de alocare şi decontare a sumelor pe hectar, precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce revin părţilor.
(2) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetele administratorilor domeniului public, în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de finanţare cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, administratorilor revenindu-le responsabilitatea de a îndeplini de îndată condiţiile şi procedurile solicitate de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la modificarea bugetelor.
Articolul VÎn scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 28 alin. (10)-(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului culturii şi identităţii naţionale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se stabileşte procedura de identificare şi comunicare a cererilor şi a înscrierilor efectuate asupra imobilelor ce au calitatea de monument istoric. Articolul VIAlineatele (2)-(4) ale articolului II din Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 23 iulie 2018, se modifică după cum urmează :
(2) Evaluarea registratorilor-şefi, inginerilor-şefi şi contabililor-şefi se efectuează de către o comisie care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului intern, aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale. Din componenţa comisiei vor face parte cel puţin directorul general adjunct şi directorul direcţiei de specialitate în subordinea cărora se află personalul astfel evaluat.
(3) În situaţia în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (2) este nesatisfăcător, personalul cu funcţie de conducere astfel evaluat va fi destituit din funcţie, în cazul în care nu va opta pentru o funcţie de execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial în care îşi are locul muncii, compatibilă cu pregătirea sa profesională.
(4) În situaţia în care rezultatul evaluării de către comisia prevăzută la alin. (2) din ultimul an este satisfăcător, personalul astfel evaluat va fi retrogradat pe o perioadă de 60 de zile.
Articolul VIILa articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi personalului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor sale subordonate, care beneficiază în continuare de drepturi de hrană, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VIIIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă . Articolul IX La articolul 27, partea introductivă a alineatului (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: (23 ) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: Articolul X Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCUPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 105/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 105 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu