E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.185 din 18.07.2018

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 638 din 23 iulie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

La articolul 2, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate , alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:
(6) Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a terenurilor agricole din domeniul public şi/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafeţelor terestre şi acvatice, inclusiv a terenurilor aflate permanent sub apă şi a plajelor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislaţiei speciale, aceştia pot contracta lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.
(7) Măsura prevăzută la alin. (6) este aplicabilă şi imobilelor supuse procedurilor necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară şi constituie pentru administratorii domeniului public şi/sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislaţiei speciale, indiferent de sistemul de finanţare, acţiuni urgente, pentru a căror îndeplinire este necesar a se solicita de către aceştia Agenţiei Naţionale finanţare.
(9) Sumele necesare finanţării activităţii de înregistrare sistematică contractată de administratorii domeniului public şi/sau privat al statului se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita bugetului aprobat, de la o poziţie distinctă de transferuri, şi constituie sursa de finanţare a acestei activităţi, ce urmează a fi evidenţiată la o poziţie distinctă de venituri în bugetul administratorilor, în temeiul prezentei legi, şi utilizate potrivit acestei destinaţii.
(10) Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, realizează, conform procedurilor legale în vigoare, înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, pe baza solicitărilor administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului prevăzuţi la alin. (6) şi (7).
(11) Fondurile aferente acestor lucrări se virează de către Agenţia Naţională în contul administratorilor domeniului public şi/sau privat al statului, după înfiinţarea cărţilor funciare pentru toate imobilele din sectorul cadastral contractat.
(12) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (6) şi (7) se face cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (7)-(9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi art. 17.

La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Instituţiile subordonate Agenţiei Naţionale sunt conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (22) În cazul în care aplicarea normelor de la alin. (21) de numire şi revocare din funcţie a directorilor instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale are drept consecinţă încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale persoanelor încadrate anterior în aceste funcţii, acestea pot opta pentru o funcţie de execuţie vacantă la nivelul instituţiei pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în caz contrar urmând a se proceda la eliberarea din funcţie. 2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte , punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: 11. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:(91) Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară are rang de secretar de stat. 12. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:(111) Structura organizatorică, precum şi, prin derogare de la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de personal al Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabileşte cu aprobarea Consiliului de administraţie şi cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: 31. La articolul 9, alineatele (7) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională din veniturile proprii, în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9). ........ ................ ................ ................ ........ ...........

(11) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, actele notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii administrativ-teritoriale în vederea realizării înregistrării sistematice, nu sunt supuse impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare.
4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. La articolul 9, alineatul (25) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) şi (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute.
5. La articolul I, punctul 6 se abrogă. 6. La articolul I, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7. La articolul 11 alineatul (2), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:p)informarea publică, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 7. La articolul I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte , punctele 71-73, cu următorul cuprins: 71. La articolul 11 alineatul (2), litera s) se abrogă. 72. La articolul 13, alineatul (2) şi partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare. În aceste cazuri, posesia poate fi notată doar până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din respectiva unitate administrativ-teritorială......... ................ ................ ................ ........ ...........
(7) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiţii:
73. La articolul 13, alineatele (8), (9) şi (10) se abrogă .
8. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei noi puncte , punctele 91-93, cu următorul cuprins: 91. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:(61) În situaţia în care, cu prilejul înregistrării sistematice, sunt identificaţi mai mulţi proprietari asupra aceluiaşi imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existenţa acestei situaţii juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătoreşti definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării. 92. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente efectuate în condiţiile alin. (8).
93. La articolul 22, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(13) În baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru, Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează şedinţe de lucru periodice ale căror soluţii, consemnate în minutele de şedinţă, sunt obligatorii pentru notarii publici şi personalul de specialitate din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor, cu privire la modul de soluţionare a situaţiei juridice analizate şi sunt urmate concomitent de emiterea deciziilor prevăzute la alin. (12).
9. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 221 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 221
(1) Prelucrarea de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi, al Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al altor acte normative incidente se face cu respectarea prevederilor cu caracter general ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), într-o măsură necesară şi proporţională cu scopul prelucrării, astfel încât exercitarea drepturilor de către persoanele vizate să nu facă imposibilă sau să nu afecteze în mod grav desfăşurarea activităţii specifice ce are ca scop ocrotirea interesului public.
10. La articolul I, după punctul 10 se introduc şase noi puncte , punctele 101-106, cu următorul cuprins : 101. La articolul 24, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate , alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
(6) Certificatul de reorganizare va cuprinde constatările notarului public cu privire la persoana juridică reorganizată, bunurile care se transferă din patrimoniul persoanei reorganizate, persoana juridică în patrimoniul căreia se transferă bunurile.
(5) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a fuziunii sau absorbţiei, denumit certificat de reorganizare, încheiat de un notar public în funcţie în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul hotărârii adunării generale a acţionarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, al hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, precum şi al dovezii de înregistrare la registrul comerţului a fuziunii/divizării.
(7) Pentru eliberarea certificatului de reorganizare, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare. În situaţia în care, ulterior emiterii certificatului de reorganizare, se constată că în patrimoniul persoanei juridice reorganizate mai există şi alte bunuri, notarul public va putea emite un certificat suplimentar în care se vor menţiona aceste bunuri. Competenţa de emitere a certificatului de reorganizare aparţine notarului public de la sediul persoanei/persoanelor juridice.
102. La articolul 26, alineatele (3-(6) se abrogă . 103. La articolul 31, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Hotărârea judecătorească definitivă ce poartă menţiunea „conform cu originalul", pronunţată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea efectuării înscrierilor dispuse de către instanţă. 104. La articolul 35, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Hotărârea judecătorească definitivă prin care se constituie sau se transmite un drept real imobiliar, ce poartă menţiunea „conform cu originalul", se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, după caz.
(6) Notarea prevăzută la alin. (5) se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a înscrierilor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă.
105. La articolul 35, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Hotărârea judecătorească definitivă cu privire la imobilele înscrise în cartea funciară şi la actele care au stat la baza operaţiunilor de carte funciară, ce poartă menţiunea „conform cu originalul", se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, după caz. Această notare se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a rectificării înscrierii din cartea funciară. 106. La articolul 37, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire.
11. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41
(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data deschiderii procedurii succesorale notariale, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum şi a documentaţiei cadastrale.
12. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 şi 112, cu următorul cuprins: 111. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Dacă din actele înfăţişate de părţi rezultă că imobilul este în coproprietatea a două sau mai multe persoane, fără a se putea îndeplini condiţiile prevăzute la art. 29 în vederea înscrierii tuturor coproprietarilor în cartea funciară, aceasta se va deschide pe cote-părţi în favoarea titularilor dreptului de proprietate cunoscuţi. Cu privire la celelalte cote-părţi din dreptul de proprietate se face menţiunea „proprietar neidentificat". Înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 112. La articolul 41 alineatul (3), litera d) se abrogă. 13. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct , punctul 14, cu următorul cuprins: 14. La articolul 41, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(8) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:a)documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; b)adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;
d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

e)înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există; f)copia de pe actele de identitate şi stare civilă; g)extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.
(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit alin. (8), dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile art. 13 alin. (7) lit. a) şi b).
14. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul II Termenele procedurale prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile inclusiv pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 15. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul III Normele prevăzute la art. 9 alin. (345) şi (347) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la cuantumul finanţării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ- teritoriale, respectiv la termenele procedurale privind încheierea contractelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt aplicabile contractelor de finanţare, precum şi contractelor de prestări servicii încheiate de unităţile administrativ-teritoriale după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 16. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins: Articolul IV Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să efectueze modificările ce decurg din aplicarea sa, în bugetele administratorilor domeniului public al statului care au solicitat finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la art. 2 alin. (6)-(12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, directorii instituţiilor subordonate, şefii serviciilor cadastru, şefii serviciilor publicitate imobiliară şi şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor economic sunt angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, cu locul de muncă la oficiile teritoriale în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea şi păstrarea tuturor drepturilor dobândite.
(2) Evaluarea personalului de conducere preluat de la oficiile teritoriale conform alin. (1) se efectuează de către o comisie care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament intern ce cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanţă, modalitatea de evaluare, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare, care se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) În situaţia în care rezultatul evaluării anuale, efectuată de către comisia prevăzută la alin. (2), care este formată din personal de conducere de la nivelul Agenţiei Naţionale, este nesatisfăcător, personalul cu funcţie de conducere astfel evaluat va fi destituit din funcţie, în cazul care nu va opta pentru o funcţie de execuţie vacantă la nivelul instituţiei în cadrul căreia îşi are locul de muncă, compatibilă cu pregătirea sa profesională, în condiţiile legii.
(4) În situaţia în care rezultatul evaluării anuale de către comisia prevăzută la alin. (2) din ultimul an este satisfăcător, personalul astfel evaluat va fi retrogradat pe o perioadă de 60 de zile, prin decizie a directorului oficiului teritorial.
Articolul III
(1) Administratorii domeniului public şi/sau privat al statului, respectiv instituţiile publice centrale, prevăzuţi la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, vor solicita finanţarea în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţională comunică administratorilor domeniului public şi/sau privat care solicită finanţarea, posibilitatea alocării sumelor necesare finanţării acestor acţiuni, ce vor face obiectul contractelor de finanţare multianuale, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale şi al ministrului de resort, care stabileşte modalitatea de alocare şi de decontare a sumelor pe hectar, precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce revin părţilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 185/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 185 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu