Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 610 din 29 mai 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 402 din 10 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumite in continuare norme, reglementeaza cadrul organizatoric si metodologia unitara in vederea asigurarii accesului egal la creditare al oricarei persoane fizice sau juridice de drept privat, in scopul realizarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute.
    Art. 2
    Oficiul National al Monumentelor Istorice evalueaza documentatiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat in vederea obtinerii de credite pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute, fundamenteaza necesarul de credite si propune prioritatile.
    Art. 3
    (1) In conformitate cu dispozitiile prezentelor norme, Oficiul National al Monumentelor Istorice acorda urmatoarele tipuri de credite: credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei.
    (2) Durata de creditare se stabileste in functie de anvergura lucrarilor intreprinse, astfel:
    a) pentru credite integrale: 10 ani;
    b) pentru credite partiale: 5 ani.

    CAP. 2
    Constituirea fondului de creditare si gestionarea acestuia

    Art. 4
    Fondul de creditare necesar efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumit in continuare Fond de creditare, este constituit din:
    a) sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si ale Hotararii Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia;
    b) alte surse obtinute in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 422/2001;
    c) sumele incasate din rambursarile creditelor acordate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si plata dobanzilor aferente acestor credite.
    Art. 5
    (1) Fondul de creditare este gestionat de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, in conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001.
    (2) Operatiunile de incasari si plati privind constituirea si utilizarea Fondului de creditare se inregistreaza distinct in contabilitatea Oficiului National al Monumentelor Istorice si a persoanelor juridice de drept privat beneficiare.
    Art. 6
    (1) Toate operatiunile de incasari si plati din Fondul de creditare se vor efectua prin contul 5009 "Disponibil al institutiilor finantate de la bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului National al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4.
    (2) Disponibilitatile Fondului de creditare ramase neutilizate la data de 31 decembrie a fiecarui an se reporteaza integral in anul urmator pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

    CAP. 3
    Conditii si criterii de acordare a creditelor

    Art. 7
    Solicitarea unui credit din Fondul de creditare se poate face in urmatoarele conditii:
    a) persoana fizica sau juridica de drept privat solicitanta detine un imobil monument istoric, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001;
    b) starea fizica a imobilului monument istoric prevazut la lit. a) impune intreprinderea unei lucrari de protejare, asa cum aceasta este definita in art. 2 alin. (3) din Legea nr. 422/2001;
    c) existenta unui proiect de specialitate privind protejarea imobilului monument istoric, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
    d) existenta, dupa caz, a unor surse de finantare a lucrarii, altele decat cele obtinute prin intermediul creditului;
    e) capacitatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat de a dispune de resurse proprii cu caracter de permanenta;
    f) monumentul istoric sa nu constituie obiectul unui litigiu;
    g) monumentul istoric sa nu se afle sub sechestru;
    h) monumentul istoric sa nu fie ipotecat.
    Art. 8
    Acordarea creditelor persoanelor fizice sau juridice de drept privat detinatoare de monumente istorice se efectueaza in baza criteriilor prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 9
    (1) In functie de punctajul obtinut prin evaluarea criteriilor prevazute in anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat detinatoare de monumente istorice pot beneficia de credite astfel:
    a) credit fara dobanda: punctaj intre 95 - 100 de puncte;
    b) credit cu dobanda redusa fata de dobanda pietei:
    - cu 75% pentru un punctaj cuprins intre 71 - 95 de puncte;
    - cu 50% pentru un punctaj cuprins intre 50 - 70 de puncte;
    - cu 25% pentru un punctaj cuprins intre 21 - 45 de puncte;
    c) credit cu dobanda pietei: punctaj minim 20 de puncte.
    (2) In functie de punctajul obtinut la criteriul 6 din anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat detinatoare de monumente istorice pot beneficia de credite integrale sau partiale, astfel:
    a) credite integrale: pentru lucrarile care nu au nici o sustinere in programele nationale, internationale sau sponsorizare;
    b) credite partiale:
    - 75% pentru lucrari cofinantate din surse proprii (6 - 10 puncte);
    - 50% pentru lucrari cofinantate din alte surse (11 - 15 puncte).
    (3) Valoarea maxima a creditului, ce poate fi acordata unui singur beneficiar, persoana fizica sau juridica de drept privat, pentru efectuarea lucrarii de protejare la monumentul istoric detinut, este de 10% din suma disponibila pentru acordarea de credite.

    CAP. 4
    Procedura acordarii creditelor

    Art. 10
    Analiza si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele fizice si juridice de drept privat in vederea obtinerii de credite in conditiile prezentelor norme, precum si stabilirea prioritatilor de creditare se fac de catre Biroul evaluare documentatii din cadrul Oficiului National al Monumentelor Istorice.
    Art. 11
    (1) Solicitantii de credite depun la sediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, in luna ianuarie a fiecarui an, un dosar continand urmatoarele documente:
    a) cerere justificativa, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
    b) declaratie pe propria raspundere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
    c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului si ale familiei sale;
    d) declaratie pe propria raspundere a debitorului, cuprinzand veniturile, altele decat cele pentru care a depus acte doveditoare, precum si alte documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului;
    e) dovada existentei si a altor surse de finantare proprii sau oferite de terti, dupa caz;
    f) declaratie pe propria raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca monumentul istoric:
    - nu face obiectul unui litigiu;
    - nu se afla sub sechestru;
    - nu este ipotecat;
    g) extras din registrul de publicitate imobiliara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric;
    h) copie legalizata de pe actul juridic in temeiul caruia persoana fizica sau juridica de drept privat, indreptatita potrivit legii, detine imobilul monument istoric;
    i) proiect de specialitate pentru lucrari de consolidare-restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
    j) documentatii de specialitate pentru lucrari de componente artistice, intocmite conform legislatiei in vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice;
    k) memoriu istoric insotit de documentar fotografic al situatiei actuale;
    l) deviz estimativ al lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
    m) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii - descriere si finantare, dupa caz;
    n) memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor in baza criteriilor prevazute in anexa nr. 1;
    o) plan de finantare intocmit in baza graficului de esalonare a lucrarilor din care sa rezulte asigurarea integrala a lucrarilor necesare, conform documentatiei;
    p) alte acte in sustinerea cererii.
    (2) Data limita de depunere a documentatiei prevazute la alin. (1) este ultima zi lucratoare a lunii ianuarie.
    Art. 12
    (1) In termen de 15 zile de la expirarea datei prevazute la art. 11 alin. (2), Biroul evaluare documentatii verifica dosarele si solicita depunatorilor completarea acestora in situatia in care acestea sunt incomplete in raport cu cerintele prezentelor norme.
    (2) In termen de 30 de zile de la data depunerii dosarelor, Biroul evaluare documentatii verifica continutul acestora si, in functie de criteriile prevazute la art. 8, selectioneaza persoanele fizice si juridice de drept privat care indeplinesc conditiile de creditare, precum si categoriile de credit de care va beneficia fiecare, conform dispozitiilor prezentelor norme.
    (3) Lista cu persoanele fizice si juridice selectionate, insotita de un raport de verificare si evaluare, este transmisa Biroului creditare din cadrul Oficiului National al Monumentelor Istorice, care, in termen de 15 zile de la data primirii, intocmeste Lista anuala de prioritati.
    (4) Lista anuala de prioritati este stabilita in baza raportului de evaluare si verificare, precum si in functie de marimea Fondului de creditare.
    (5) La stabilirea prioritatilor vor fi avute in vedere si dispozitiile art. 53 lit. a) din Legea nr. 422/2001, conform carora creditele pentru efectuarea lucrarilor de protejare se acorda cu prioritate proprietarilor sau administratorilor care pun la dispozitia publicului monumentele istorice pentru vizitare si pentru realizarea unor proiecte si programe culturale.
    (6) Lista anuala de prioritati este aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 13
    In baza Listei anuale de prioritati, Oficiul National al Monumentelor Istorice, prin intermediul Biroului creditare, incheie contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditelor aprobate, in termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii si cultelor.
    Art. 14
    Contractul de creditare contine clauze specifice privind:
    a) durata acordarii creditului;
    b) tipul creditului, conform art. 3;
    c) drepturile si obligatiile partilor;
    d) modalitatea de acordare a creditului, in una sau mai multe transe, egale sau diferite;
    e) etapele de derulare a lucrarii de protejare;
    f) constituirea ipotecii asupra imobilului in cauza, care dureaza pana la restituirea integrala a creditului;
    g) constituirea de garantii suplimentare, constand in titluri de valoare, precum: polite, cambii, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.;
    h) modalitatile de rambursare a creditului, in una sau mai multe transe, egale sau diferite;
    i) modificarea si incetarea contractului;
    j) neplata la scadenta a creditului si a dobanzilor aferente;
    k) autentificarea contractului.

    CAP. 5
    Obligatii ale beneficiarilor de credite

    Art. 15
    Persoana fizica sau juridica de drept privat beneficiara a creditului are urmatoarele obligatii:
    a) sa comunice Oficiului National al Monumentelor Istorice contul in care urmeaza a fi virata suma aprobata prin contractul de creditare, precum si unitatea bancara la care acesta este deschis;
    b) sa foloseasca creditul aprobat exclusiv pentru lucrarile cuprinse in documentatia de proiectare/de specialitate avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice;
    c) sa respecte etapele realizarii lucrarilor cuprinse in documentatia de proiectare/de specialitate, asa cum sunt prevazute in contractul de creditare;
    d) sa intocmeasca exact si corect toate documentele justificative privind utilizarea sumei alocate si sa le prezinte creditorului ori de cate ori ii sunt solicitate pe durata derularii contractului;
    e) sa accepte controlul si verificarile in legatura cu modul de utilizare a sumelor din creditul acordat;
    f) sa respecte actele normative in vigoare care reglementeaza domeniul monumentelor istorice;
    g) sa respecte actele normative in vigoare care reglementeaza executia, dirigentarea si receptia lucrarilor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Pe durata acordarii creditului, reprezentantii Oficiului National al Monumentelor Istorice, precum si imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor au obligatia sa urmareasca indeplinirea conditiilor prevazute in contractul de credit, referitoare la destinatia sumelor avansate, respectiv utilizarea acestora in conformitate cu planurile intocmite pentru realizarea lucrarii de protectie la monumentul istoric detinut, respectarea planului de finantare intocmit in baza graficului de esalonare a lucrarilor, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobanzilor aferente si bonitatea imprumutatului.
    (2) In cazul in care in urma controlului efectuat in conditiile alin. (1) se constata incalcarea prevederilor prezentelor norme si/sau a clauzelor contractului de credit, Oficiul National al Monumentelor Istorice, in termen de 10 zile de la data constatarii, trimite beneficiarului creditului o notificare prin scrisoare recomandata, prin care i se aduce la cunostinta ca nu si-a executat obligatiile contractuale.
    (3) In situatia in care, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, se constata ca beneficiarul creditului nu a indeplinit sau a indeplinit in mod necorespunzator obligatiile contractuale, contractul de credit se considera reziliat de plin drept si creditul devine scadent impreuna cu dobanzile aferente, conform contractului de credit.
    Art. 17
    La terminarea lucrarilor executate din sumele acordate din Fondul de creditare, beneficiarii prezinta Oficiului National al Monumentelor Istorice toate documentele justificative, tehnice si economice cu privire la cheltuirea acestor sume.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1

                    CRITERII DE ACORDARE A CREDITELOR

________________________________________________________________________________
Nr.          Criterii               Punctaj Punctaj      Observatii
crt.                                minim   maxim
________________________________________________________________________________
  1. Categoria monumentului istoric    2       5    - grupa A: 5 puncte
                                                    - grupa B: 2 puncte
________________________________________________________________________________
  2. Starea fizica a monumentului      2      15    - precolaps: 15 puncte
     istoric                                        - degradare generalizata:
                                                      7 puncte
                                                    - degradare structurala:
                                                      2 puncte
                                                    - degradare arhitecturala:
                                                      2 puncte
                                                    - degradarea compozitiei
                                                      artistice: 2 puncte
                                                    - ruina istorica: 2 puncte
                                                    - degradare functionala:
                                                      1 punct
________________________________________________________________________________
  3. Amplasarea monumentului           -      10
     istoric intr-o zona cu risc
     seismic ridicat
________________________________________________________________________________
  4. Amplasarea monumentului           -       5
     istoric in zona de protectie
     sau in vecinatatea unor
     monumente inscrise in Lista
     patrimoniului mondial
________________________________________________________________________________
  5. Amplasarea monumentului           -       5
     istoric intr-o zona
     construita, protejata, de
     interes national
________________________________________________________________________________
  6. Cofinantare prin includerea       5      25    - programe internationale:
     monumentului istoric in                          10 puncte
     programe nationale si/sau                      - programe nationale:
     internationale, prin                             5 puncte
     sponsorizare/cofinantare din                   - sponsorizare/cofinantare
     alte surse, cofinantare de                       din alte surse/cofinantare
     catre proprietar din surse                       din surse proprii:
     proprii                                          15 puncte
                                                      -   75%:  5 puncte
                                                      -   50%: 10 puncte
                                                      -   25%: 15 puncte
                                                      - < 25%:  0 puncte
________________________________________________________________________________
  7. Destinatia monumentului           5      15    - social-culturala/de cult/
     istoric                                          invatamant/sanatate/de
                                                      binefacere: 15 puncte
                                                    - alte functiuni/locuinta:
                                                      5 puncte
________________________________________________________________________________
  8. Posibilitati de concentrare a     1      10    - 1 - 2 ani: 10 puncte
     eforturilor si de finalizare                   - 2 - 3 ani:  7 puncte
     a lucrarilor in termen scurt                   - 3 - 4 ani:  5 puncte
     comparativ cu anvergura                        -     5 ani:  3 puncte
     lucrarilor                                     -   > 5 ani:  1 punct
________________________________________________________________________________
  9. Capacitatea de intretinere si     5       5    - intretinere si protejare:
     de protejare a monumentului                      5 puncte
     istoric dupa executia
     lucrarilor
________________________________________________________________________________
 10. Capacitatea de utilizare a        -       5    - plan de management:
     monumentului istoric dupa                        5 puncte
     executia lucrarilor - plan de
     management
________________________________________________________________________________
              TOTAL PUNCTAJ:          20     100
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    Nr. ...............
    Data ..............

                         CERERE-TIP DE INSCRIERE
              Catre Oficiul National al Monumentelor Istorice

    Subsemnatul*) ................................., domiciliat in ...................................., legitimat cu ........................., in calitate de*) ............................................, reprezentant al*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
proprietar al monumentului istoric*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
solicit aprobarea unui credit in valoare de ............................. lei, pentru executarea de lucrari de*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Semnaturi:
    Numele si prenumele ..................................
------------
    *) Se completeaza cu datele persoanei fizice de drept privat detinatoare de monument istoric sau cu datele reprezentantului legal al persoanei juridice de drept privat detinatoare de monument istoric; pentru cazul detinerii in comun a monumentului istoric se inscriu datele tuturor proprietarilor.
    *) Se completeaza cu calitatea persoanei fizice: proprietar privat, administrator, concedent, locatar al imobilului monument istoric sau reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a imobilului monument istoric, dupa caz.
    *) Se completeaza cu datele persoanei juridice de drept privat detinatoare de monument istoric - denumirea, tipul, sediul, datele de identificare.
    *) Se completeaza cu denumirea monumentului istoric, adresa si codul corespunzator din Lista monumentelor istorice.
    *) Se completeaza cu tipul lucrarilor necesare protejarii monumentului istoric detinut.

    ANEXA 3

                             DECLARATIE

    Subsemnatul ........................................, in calitate de proprietar/administrator/concedent/locatar/reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a monumentului istoric, declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in nici una dintre urmatoarele situatii:
    a) insolvabilitate;
    b) cu platile/conturile bancare blocate in baza unui titlu executoriu, potrivit legii;
    c) cu restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    d) condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, fals in declaratii, deturnare de fonduri, evaziune fiscala.
    Sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, precizez ca am verificat toate datele din prezenta declaratie si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar completa si adevarata.

             Semnatura                             Data
        ...................                  ................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 610/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 610 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 610/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu