Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 305 din 15 septembrie 1971

privind activitatea geodezica, topo-fotogrammetrica si cartografica, precum si la procurarea, determinarea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate

ACT EMIS DE:                CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 111 din 26 septembrie 1971


SmartCity3


    Art. 1
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor are cu privire la lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice ce se executa pe teritoriul Republicii Socialiste Romania urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, conduce si executa, prin unitatile sale de specialitate, lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice pentru realizarea planului topografic de baza al tarii la scarile 1:2.000 - 1:10.000, a planului cadastral, a hartilor topografice speciale la diferite scari, precum si tinerea la zi a acestor planuri si harti; executa in colaborare cu Ministerul Fortelor Armate lucrari privitoare la retelele geodezice de stat;
    b) coordoneaza, controleaza si indruma executarea lucrarilor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice cu specific departamental si local, ce se efectueaza atat de  unitatile proprii cat si de unitatile subordonate celorlalte ministere, altor organe centrale, ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    c) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si altor documente cartografice, necesare activitatii stiintifice, invatamantului si uzului public si, in colaborare cu Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, ia masurile necesare pentru tiparirea acestora in tiraje corespunzatoare nevoilor.
    Hartile care contin si elemente ale organizarii administrativ-teritoriale vor fi editate dupa avizarea lor de catre Directia Generala pentru Consiliile Populare din cadrul aparatului Consiliului de Stat;
    d) detine si organizeaza fondul geodezic, topo-fotogrammetric si cartografic, atat pe plan central cat si la fiecare judet, prin unitatile sale de specialitate, si ia masurile necesare pentru valorificarea cu maximum de eficienta  a tuturor hartilor, planurilor si altor date topografice, geodezice, fotogrammetrice si cartografice, de catre unitatile economice interesate, care vor fi informate asupra lucrarilor executate si vor primi la cerere, contra cost, documentatia necesara;
    e) tine evidenta inzestrarii cu utilaje, aparate si instrumente destinate lucrarilor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice, detinute de toate organizatiile socialiste; avizeaza productia in tara a acestora, precum si planurile de aprovizionare din tara si din import ale ministerelor, altor organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti cu astfel de utilaje, aparate sau instrumente si ia masuri pentru folosirea acestora cu intreaga lor capacitate;
    f) intocmeste normativele tehnice unitare si elaboreaza norme  unice de timp si de consum de materiale pentru executarea lucrarilor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice prevazute la lit. a, precum si pentru executarea si multiplicarea lucrarilor cartografice prevazute la lit. c si avizeaza cele referitoare la lucrarile prevazute la lit. b, din prezentul articol;
    g) elaboreaza norme privind folosirea utilajelor din dotare, precum si normative privind protectia muncii in lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice, ce se executa de catre organizatiile socialiste prevazute la art. 1 lit. b;
    h) colaboreaza, potrivit legii, cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Invatamantului si Ministerul Muncii la planificarea, pregatirea si repartizarea cadrelor, pentru specialitatile geodezie, topo-fotogrammetrie si cartografie si participa la avizarea planurilor de invatamant pentru aceste specialitati;
    i) elaboreaza, pe baza propunerilor organelor de specialitate interesate, tematica anuala si de perspectiva in domeniul cercetarii stiintifice, in colaborare cu Consiliul National pentru Stiinta si tehnologie; coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica, precum si activitatea desfasurata in domeniul realizarii si aplicarii inventiilor si inovatiilor, privind problemele de geodezie, topo-fotogrammetrie si cartografie;
    j) organizeaza documentarea tehnica si participa la conferinte, consfatuiri, simpozioane si expozitii, in tara sau in strainatate, intretine legaturi cu institutiile si organizatiile internationale de specialitate, precum si cu serviciile geodezice si cartografice din alte tari;
    k) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale privind executarea in colaborare cu serviciile geodezice si cartografice din tarile vecine a lucrarilor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de interes comun.
    Art. 2
    Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului executa cu forte si mijloace proprii toate lucrarile geodezice, gravimetrice, topo fotogrammetrice si cartografice necesare apararii, securitatii statului si altor nevoi proprii. Aceste lucrari se excepteaza de la prevederile art. 1, se conduc si se coordoneaza prin organe proprii, in raport cu nevoile de aparare si de securitate ale tarii.
    Pentru executarea lucrarilor prevazute in alineatul precedent, organele centrale mentionate isi desfasoara activitatea pe baza planurilor proprii, intocmesc sau elaboreaza directive tehnice, instructiuni tehnice de lucru, atlase de semne conventionale, norme de timp, de consum de materiale si de inzestrare tehnica proprii, se doteaza cu aparatura si cu materiale tehnice in functie de nevoile lor si isi desfasoara activitatea de cercetare stiintifica de inventii si inovatii si de pregatire a cadrelor tehnice corespunzator nevoilor de aparare si de securitate.
    Art. 3
    Ministerele si organele centrale, altele decat cele prevazute la art. 2, precum si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, executa, cu forte si mijloace proprii, numai lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice cu specific departamental sau local, pentru satisfacerea nevoilor proprii de proiectare sau de executie, care nu pot fi realizate prin folosirea bazei topografice existente in fondul geodezic republican, din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor.
    In mod exceptional, organele prevazute la alineatul precedent pot executa cu forte si mijloace proprii, lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de interes republican in zonele in care nu exista harti si planuri corespunzatoare nevoilor proprii. Aceste lucrari vor intra in fondul geodezic republican, avand regimul acestuia.
    Lucrarile prevazute la alin. 1 si 2 se avizeaza obligatoriu, in prealabil, de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor.
    Lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de interes republican si cele cu specific departamental sau local, in sensul prezentului decret, sunt cele prevazute in lista anexa, care face parte integranta din decret.
    Art. 4
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor informeaza anual Ministerul Fortelor Armate asupra lucrarilor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice prevazute in planurile anuale si de perspectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, transmitindu-i, la cerere si fara plata, copiile oricaror date sau documente rezultate din aceste lucrari.
    In caz de nevoie, se predau Ministerului Fortelor Armate si originalele acestor documente, la cererea acestuia si pe termen limitat.
    Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei informeaza Ministerul Fortelor Armate asupra lucrarilor gravimetrice executate si ii transmite, la cerere, orice date sau documente rezultate din aceste lucrari.
    Art. 5
    Lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice necesare economiei nationale se executa in proiectie stereografica - 1970 si sistem de cote cu plan de referinta Marea Neagra.
    Pentru nevoile de aparare si de securitate, precum si pentru cele necesare activitatilor stiintifice, invatamantului, uzului public si propagandei, aceste lucrari pot fi executate si in alte sisteme de proiectie.
    In perimetrele  miniere  se vor  putea folosi si sisteme de proiectie si planuri de referinta pentru nivelment, proprii bazinelor miniere, aprobate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care prin amplasarea pe teren a investitiilor aduc modificari cu privire la planimetrie, relief si toponimie, comunica Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor datele necesare asupra acestor modificari, in termen de 60 zile de la producerea lor.
    Dupa centralizarea si prelucrarea datelor obtinute, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor transmite Ministerului Fortelor Armate documentele  necesare tinerii la  zi a hartilor topografice necesare nevoilor de aparare si de securitate.
    Art. 7
    Unitatile de specialitate ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care executa lucrari geodezice si topo-fotogrammetrice, au dreptul sa amplaseze pe teren semnale, borne, marci si repere pentru lucrarile geodezice sau topo-fotogrammetrice pe care le executa.
    Aceste marcaje se predau posesorilor terenurilor sau constructiilor pe care se amplaseaza, ori comitetelor executive ale consiliilor populare comunale sau orasenesti, cand marcajele se  amplaseaza  pe  terenuri sau pe constructii proprietate personala. Organele sau organizatiile socialiste  care iau in primire aceste marcaje sunt obligate sa asigure pastrarea lor.
    Art. 8
    Schimbarea amplasamentelor semnalelor sau bornelor geodezice si a marcilor ori reperelor de nivelment se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor si al Ministerului Fortelor Armate.
    Art. 9
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora, pot detine sau folosi date si documente geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice.
    Detinerea sau folosirea datelor si  documentelor  prevazute la alineatul precedent, ce constituie secrete de stat, urmeaza, in privinta evidentei, intocmirii, multiplicarii si pastrarii acestora, regimul prevazut in dispozitiile legale privitoare la apararea secretului de stat.
    Datele si documentele care se refera la obiective militare ori la obiective destinate  nevoilor  de aparare sau securitate se detin si se folosesc numai de catre Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne sau Consiliul Securitatii Statului; aceste obiective nu vor aparea decat pe hartile, planurile sau pe alte documente destinate nevoilor de  aparare  sau de securitate.
    Ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care intocmesc prin unitatile subordonate documente geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice cu caracter de secret de stat, le vor nominaliza in listele proprii de documente, date si informatii secrete, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului verifica inainte  de intrebuintare continutul fotogramelor aeriene si avizeaza asupra folosirii acestora in lucrarile topo-fotogrammetrice ce se folosesc in economia nationala.
    Art. 10
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor si Ministerul Fortelor Armate  organizeaza  si executa controlul asupra evidentei, pastrarii, manipularii si folosirii documentelor  geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice destinate nevoilor economiei nationale, care se elaboreaza sau se detin de catre ministere, celelalte organe centrale si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor si Ministerul Fortelor Armate stabilesc normele privind procurarea si tinerea evidentei datelor si documentelor geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de catre ministere, celelalte organe centrale si de catre consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 11
    Executarea de lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice fara obtinerea avizelor prealabile, precum si orice incalcari ale altor dispozitii din prezentul decret, atrag raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 12
    Pe data publicarii prezentului decret se abroga:
    - Decretul nr. 71/1958 privind regimul lucrarilor topo-geodezice si cartografice, procurarea, detinerea si folosirea hartilor si documentelor topografice;
    - dispozitiile referitoare la obtinerea autorizatiei pentru ridicarile topografice prevazute in art. 2 pct. I lit. f si pct. II lit. e din Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartirile de terenuri cu sau fara constructii;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 988/1954 pentru aprobarea instructiunilor privind primirea, pastrarea, evidenta si manipularea hartilor si lucrarilor topografice, de catre ministere si institutii de stat, cu modificarile aduse prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1570/1957;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1272/1958 cu privire la avizarea, coordonarea si controlul activitatii  geotopografice pe teritoriul Republicii Populare Romane;
    - Hotararea Consiliului de  Ministri nr. 128/1961 privind coordonarea si executarea lucrarilor geodezice, topografice aerofotogrammetrice, in vederea intocmirii planurilor topografice necesare elaborarii proiectelor de sistematizare ale centrelor populate;
    - dispozitiile referitoare la fotografierea aeriana si prelucrarea fotografiilor necesare planurilor topografice ale centrelor populate si cele referitoare la precizarea institutiilor care  executa  si tin evidenta lucrarilor topografice ale centrelor populate, prevazute la art. 13 alin. 2, art. 40 alin. 1 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 191/1963 referitoare la organizarea si profilarea  activitatii de proiectare, precum si unele masuri pentru marirea capacitatii de lucru a organizatiilor de proiectare si imbunatatirea activitatii acestora, si cele prevazute la punctele 13 si 28 din anexa nr. 1 la aceeasi hotarare;
    - orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului decret.

    ANEXA 1

    Lista cuprinzand lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de interes republican si cele cu specific departamental sau local
    A. Lucrarile geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice de interes republican, indiferent cine le executa, sunt acelea care, prin marime, caracteristicile tehnice si continut, constituie scheletul de baza al retelelor geodezice si cartografice ale tarii, precum si acelea care pot fi utilizate de toate sectoarele de activitate economica si anume:
    1. Lucrari de astronomie geodezica, gravimetrie si magnetism terestru in scopuri geodezice, cuprinzand:
    - determinari de longitudini, latitudini si azimute astronomice in punctele retelei geodezice de stat;
    - determinari gravimetrice pentru realizarea retelei astronomo - geodezice de stat, sau de-a lungul liniilor poligoanelor de nivelment de ordinul I;
    - determinari ale declinatiei magnetice in punctele geodezice de ordinul I - V;
    - observatii in scopuri geodezice asupra satelitilor artificiali ai pamantului;
    - calcule de teren si de cabinet pentru reducerea sau descifrarea observatiilor sau masuratorilor executate;
    - calculul coordonatelor punctelor astronomice si al azimutelor Laplace;
    - calculul deviatiei verticale astronomo - geodezice si a celei gravimetrice;
    - calculul anomaliei gravimetrice (Bouguer si in aer liber);
    - calculul reducerii gravimetrice pentru corectarea masuratorilor de nivelment din poligoanele de ordinul I;
    - calcularea in scopuri geodezice a pozitiilor satelitilor artificiali ai pamantului si a coordonatelor statiilor terestre de observare;
    - intocmirea paletelor, tabelelor si nomogramelor pentru culegerea, pregatirea si prelucrarea observatiilor si datelor rezultate  din  masuratorile astronomice, gravimetrice si de magnetism terestru;
    - intocmirea cataloagelor cu valori definitive ale punctelor magnetice la epoca observatiilor executate;
    - intocmirea hartilor, schemelor si schitelor speciale (deviatia verticalei astronomo-geodezice sau a celei gravimetrice, anomalia Bouguer sau in aer liber, inaltimea geoidului, declinatia magnetica etc.).
    2. Lucrari de triangulatie, trilateratie, poligonometrie si nivelment, cuprinzand:
    - intocmirea proiectelor pentru realizarea bazelor geodezice, retelelor de triangulatie si trilateratie, drumurilor poligonometrice si de nivelment;
    - recunoasterea in teren a locurilor de  dispunere ale  bazelor geodezice, punctelor geodezice, traseelor drumurilor poligonometrice si de nivelment;
    - materializarea in teren a retelei geodezice si de nivelment, prin construirea semnalelor geodezice si plantarea marcilor si reperelor de nivelment;
    - masuratori de baze geodezice;
    - masuratori unghiulare si lineare pentru  realizarea  retelei geodezice de stat de ordinul I-IV si a nivelmentului de stat din ordinul I-IV, a retelelor de ridicare de ordinul V, a retelelor speciale si a nivelmentului trigonometric;
    - drumuiri poligonometrice de diferite ordine;
    - prelucrarea masuratorilor si observatiilor din teren si lucrari de calcule pregatitoare in vederea compensarii;
    - compensarea retelelor geodezice si de nivelment, in vederea obtinerii coordonatelor si cotelor;
    - intocmirea cataloagelor cu coordonatele si cotele punctelor retelelor geodezice si de nivelment de stat de ordinul I-IV si a cataloagelor cu coordonatele retelelor de ridicare de ordinul V.
    3. Lucrari topo-fotogrammetrice cuprinzand:
    - masuratorile unghiulare, liniare si calculele in vederea intocmirii grafice sau analitice a planurilor si hartilor topografice care cuprind suprafete de teren mai mari de:
               10.000 ha la scara 1:25.000
                5.000 ha la scara 1:10.000
                2.000 ha la scara 1: 5.000
                  500 ha la scara 1: 2.000
                  300 ha la scara 1: 1.000
                  150 ha la scara 1:   500
    - planurile topografice ale localitatilor intregi, indiferent de marimea acestora si de scara de intocmire;
    - aerofotografierile la orice scara si pentru orice suprafata de teren, destinate intocmirii planurilor  si hartilor topografice sau pentru fotointerpretari in diferite domenii;
    - intocmirea fotoplanurilor, fotoschemelor, fotohartilor, ortofotogramelor, ortofotoplanurilor si ortofotoschemelor cu caracter topografic sau special;
    - fotointerpretarea, descifrarea topografica si reperajul fotogramelor aeriene in vederea intocmirii planurilor si hartilor topografice, fotoplanurilor si ortofotoplanurilor;
    - exploatarea singulara sau stereoscopica a fotogramelor aeriene in vederea intocmirii planurilor si hartilor topografice care cuprind suprafete de teren mai mari decat cele aratate la alineatul 1 de mai sus.
    4. Lucrari de cartografie si reproducerea cartografica cuprinzand:
    - culegerea materialelor cartografice de baza si ajutatoare si studierea acestora in vederea redactarii planurilor si hartilor topografice sau speciale;
    - selectionarea materialelor pentru realizarea foilor de redactare si redactarea propriu-zisa a planurilor si hartilor;
    - obtinerea copiilor pentru desenarea (gravarea) planurilor si hartilor, raportarea bazei matematice;
    - desenarea (gravarea) originalelor de editare ale planurilor si hartilor, verificarea lucrarilor de editare;
    - fotoreproducerea originalelor de editare si obtinerea diapozitivelor, separarea culorilor de baza si secundare ale hartii;
    - retusul tehnic al elementelor de continut;
    - obtinerea formelor  de tipar necesare imprimarii in tiraj a planurilor si hartilor topografice;
    - obtinerea tiparului redactional de proba, verificarea si aplicarea corecturilor;
    - imprimarea in tiraj a planurilor si hartilor topografice.
    5. Lucrarile complexe - geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice - pentru reambularea planurilor si  hartilor  topografice la scara 1:1.000 si mai mici sau pentru prelucrarea unor planuri si harti topografice in vederea executarii altor planuri si harti topografice cu continut sau scari diferite, atunci cand acestea cuprind suprafete de teren mai mari decat cele aratate la litera A punctul 3 din prezenta anexa.
    B. Lucrarile geodezice, fotogrammetrice si cartografice cu specific departamental sau local sunt acelea care prin marimea, caracteristicile tehnice si continutul lor sunt destinate a fi utilizate numai intr-un anumit domeniu de activitate. Acestea sunt:
    1. Masuratorile unghiulare, liniare si calculele in vederea intocmirii grafice sau analitice a planurilor si hartilor topografice care cuprind suprafete de teren ale caror marimi sunt sub limitele aratate la litera A punctul 3 din prezenta anexa, cu conditia ca cerintele specifice sa justifice adoptarea unor caracteristici tehnice si de continut  diferite  de cele stabilite pentru planurile si hartile topografice destinate economiei nationale. Nu fac parte din acesta categorie de lucrari  masuratorile unghiulare, liniare si calculele destinate determinarii de noi puncte de triangulatie si nivelment de precizie (ordinul I-V) atunci cand acestea se  materializeaza pe teren, precum si cele destinate intocmirii planurilor topografice ale localitatilor intregi.
    2. Fotografierile metrice terestre la orice scara, fotointerpretarea, descifrarea topografica si reperajul fotogramelor terestre in vederea exploatarii lor.
    3. Exploatarea singulara sau stereoscopica a fotogramelor aeriene sau terestre in  vederea intocmirii de  planuri topografice  speciale la diferite scari pentru suprafete mai mici decat cele aratate la litera A punctul 3 din prezenta anexa, precum si a altor documentatii specifice, pe baza elementelor metrice extrase din fotogramele aeriene sau terestre (profile, aliniamente, cubaje, suprafete etc.).
    4. Masuratorile liniare, unghiulare si calculele pentru intocmirea de documentatii necesare detalierilor la proiectele de executie sau pentru deservirea santierelor de constructii si anume:
    - planurile de situatie pe benzi, executate de-a lungul cailor de comunicatii, torentilor, raurilor si altor aliniamente naturale sau artificiale;
    - profilele longitudinale si transversale;
      trasarile si pichetarile amplasamentelor de constructii si instalatii;
      masuratorile  sistematice executate in vederea determinarii tasarii solului, a stabilitatii constructiilor.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 305/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 305 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu