E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 144 din 29 martie 1958

privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 15 din 29 martie 1958


SmartCity3


    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine decreteaza:

    Art. 1
    Lucrarile de construire, transformare sau reparare a constructiilor, precum si lucrarile cu caracter edilitar sau de explorare se vor putea executa numai cu autorizatia prealabila a comitetului executiv al sfatului popular respectiv, eliberata in conditiile prezentului Decret.
    Art. 2
    Este obligatorie obtinerea autorizatiei prealabile pentru executarea urmatoarelor lucrari:
    I. In orase, comune resedinte de raioane, localitati balneo-climatice si comune declarate centre muncitoresti, precum si in comunele in care se vor dezvolta statiuni balneo-climatice si centre muncitoresti inclusiv extravilanul tuturor acestor localitati:
    a) lucrari de construire, reconstruire, transformare, adaugire sau reparare a cladirilor de orice fel;
    b) lucrari de construire, reconstruire, transformare, adaugire sau reparare care privesc cai de comunicatie, lucrari ingineresti, lucrari subterane si aeriene, imprejmuiri, amenajari de spatii verzi, plantatii, piete, locuri de odihna si in general toate lucrarile de amenajare, infrumusetare sau cu caracter edilitar;
    c) exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
    d) constructiile provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
    e) lucrarile cu caracter provizoriu sau semipermanent, ca localuri pentru expozitie, precum si vitrine izolate, firme mari, panouri de agitatie vizuala, chioscuri sau cabine de orice fel, asezate pe caile publice sau la fata cladirilor;
    f) forajele si escavarile necesare studiilor geotehnice, ridicarile topografice;
    g) parcelarile de orice fel.
    II. Pe teritoriul administrativ al celorlalte localitati:
    a) lucrarile de construire, reconstruire, transformare, adaugire sau reparare a cladirilor de orice fel, apartinind sectorului socialist sau executate prin contributie obsteasca, precum si cele realizate cu credite acordate de stat;
    b) lucrarile de construire, reconstruire, transformare, adaugire sau reparare a cladirilor apartinind sectorului particular, care se vor stabili de Ministrul Constructiilor si Materialelor de Constructii, prin instructiunile de aplicare a prezentului Decret;
    c) exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari, in imediata apropiere a unei cai principale de comunicatie, ca drum national sau regional, linie de cale ferata si altele;
    d) constructiile provizorii de santier, necesare executiei, lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
    e) forajele si escavarile necesare studiilor geotehnice si ridicarile topografice.
    III. Lucrarile de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente de cultura de orice fel, la cadrul lor corespunzator si la zona lor de protectie, atit din orase cit si din afara oraselor.
    Executia acestor lucrari se va autoriza numai dupa ce documentatia tehnica a fost aprobata de organele prevazute in dispozitiile speciale care reglementeaza executarea lor.
    Art. 3
    Lucrarile de intretinere curenta si reparatiile curente la constructiile de orice fel, precum si lucrarile de zugraveli sau vopsitorii exterioare, care nu implica modificari structurale sau de aspect se vor executa fara autorizatie.
    Lista acestor lucrari va fi stabilita de Ministrul Constructiilor, Materialelor de Constructii prin instructiunile de aplicare a prezentului Decret.
    Art. 4
    Autorizatia prevazuta la articolul 2 din prezentul Decret va fi eliberata, la cererea celor interesati, dupa cum urmeaza:
    a) de Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei, pentru lucrarile prevazute la articolul 2 punctele I si III, de pe teritoriul orasului Bucuresti si al extravilanului sau;
    b) de comitetele executive ale sfaturilor populare orasenesti, care au sectiuni de arhitectura si sistematizare, pentru lucrarile prevazute la articolul 2, punctele I si III, de pe teritoriul oraselor respective, inclusiv extravilanul lor;
    c) de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale pentru lucrarile prevazute la articolul 2, punctele I si III, de pe teritoriul localitatilor, inclusiv extravilanul lor, in cazul cind comitetele executive ale sfaturilor populare ale localitatilor respective nu au sectiuni de arhitectura si sistematizare, precum si pentru lucrarile prevazute la articolul 2 punctul II literele a, c, d si e;
    d) de comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, pentru lucrarile prevazute la articolul 2 punctul II, litera b, cu exceptia acelor lucrari care se executa de-a lungul cailor principale de comunicatie, ca drumuri nationale sau regionale, linii de cale ferata si altele, pentru care lucrari autorizatia se elibereaza cu avizul sectiunii arhitectura si sistematizare a comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv.
    Art. 5
    Autorizatia privind lucrarile ce apartin sectorului socialist, inclusiv cele executate prin contributie obsteasca, precum si cele realizate din credite acordate de stat, se va elibera pe baza documentatiei prevazute de actele normative pentru inceperea lucrarilor privind intreaga investitie.
    In mod exceptional, cind, in baza unui act normativ prin care se deroga de la dispozitiile legale in materie, inceperea unei lucrari se poate face pe baza unei documentatii reduse, autorizatia va avea caracter provizoriu si va trebui sa arate limitativ obiectivele ce pot fi incepute, pina la prezentarea documentatiei complete.
    Pentru lucrarile apartinind sectorului particular, prevazute la articolul 2 punctul I si punctul II, litera b, autorizatia se va elibera pe baza documentatiei ce va fi stabilita prin instructiunile ce se vor emite de Ministrul Constructiilor si Materialelor de Constructii.
    In toate cazurile, autorizatia se va elibera numai daca documentatia tehnica a obtinut in prealabil toate avizele si aprobarile legale si a fost intocmita cu respectarea lor. Aceasta documentatie face parte integranta din autorizatia eliberata.
    In caz de modificare sau inlocuire a acestei documentatii, lucrarea nu se va putea executa decit pe baza unei noi autorizatii.
    Art. 6
    Pentru lucrarile apartinind sectorului socialist sau pentru locuintele realizate pe baza de credite acordate de stat, banca finantatoare va deschide finantarea numai daca la documentatia respectiva este anexata si o copie de pe autorizatia privind executarea acestor lucrari.
    Art. 7
    Executantul este obligat a nu incepe nici o lucrare de natura celor enumerate la articolul 2, inainte de a fi obtinut autorizatia.
    De asemenea, executantul nu va executa lucrari care incalca prevederile autorizatiei obtinute.
    Art. 8
    Darimarea sau desfiintarea constructiilor si amenajarilor, prevazute la articolul 2 punctul I, literele a si b si punctul II, litera a, se face numai pe baza autorizatiei prealabile eliberata de catre comitetele executive ale sfaturilor populare regionale sau orasenesti.
    In orasul Bucuresti si extravilanul sau, pentru darimarea sau desfiintarea constructiilor sau a lucrarilor prevazute la articolul 2 punctul I literele a si b, autorizatia se va elibera de Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei.
    Pentru constructiile si amenajarile apartinind sectorului particular, autorizatia de darimare sau desfiintare se va elibera la cererea proprietarului, iar pentru cele apartinind sectorului socialist, la cererea organizatiilor socialiste care le au in administrare.
    Art. 9
    Darimarea monumentelor de cultura de orice fel precum si desfiintarea cadrului corespunzator si a zonei de protectie se va face conform dispozitiilor legale care reglementeaza aceasta materie.
    Art. 10
    Nu este necesara autorizatia pentru darimarea sau desfiintarea urmatoarelor categorii de lucrari:
    a) constructiile provizorii de santier prevazute la articolul 2 punctul I litera d si punctul II litera d. Desfiintarea acestor constructii este obligatorie in momentul in care ele nu mai folosesc scopului pentru care au fost executate. Daca aceste constructii provizorii pot folosi in continuare executarii altor lucrari de baza apropiate, sau pot fi adaptate altor utilizari, beneficiarul este obligat sa solicite organului care a eliberat autorizatia initiala de construire, o noua autorizatie pentru mentinerea sau adaptarea lor;
    b) constructiile apartinind sectorului particular, situate in locuri izolate sau in alte localitati decit cele enumerate la articolul 2 punctul I, daca ele nu figureaza in lista monumentelor de cultura;
    c) constructiile prevazute la articolul 2 punctul I litera e.
    Comitetele executive ale sfaturilor populare care au eliberat autorizatia de construire pot dispune darimarea san desfiintarea constructiilor prevazute la literele a si c din prezentul articol, daca beneficiarul autorizatiei de construire nu a cerut prelungirea ei, in termen de 30 zile de la expirarea termenului de valabilitate a acestei autorizatii.
    Art. 11
    Instrainarea sau imparteala, prin acte intre vii, a terenurilor cu sau fara constructii, proprietate particulara, de pe teritoriul oraselor, comunelor resedinte de raioane, localitatilor balneo-climatice si a comunelor declarate centre muncitoresti, precum si a comunelor in care se vor dezvolta statiuni balneo-climatice si centre muncitoresti, se vor putea face numai cu autorizatia prealabila data, in conditiunile prezentului Decret, de catre comitetele executive ale sfaturilor populare.
    Actele de instrainare sau imparteala terenurilor de mai sus se va face numai in forma autentica.
    Instrainarile sau impartelile terenurilor prevazute in acest articol facute fara respectarea cerintelor prezentului Decret, sint nule de drept. Nulitatea poate fi invocata de Procuratura, de comitetele executive ale sfaturilor populare si de orice persoana interesata.
    Art. 12
    In cazul in care s-a incheiat un inscris, din care rezulta ca proprietarul unui teren cu sau fara constructii s-a obligat sa-l instraineze cu titlu oneros si s-au respectat modalitatile de plata a pretului prevazute in inscris, iar in termen de 3 luni de la eliberarea autorizatiei prevazuta in art. 11 una din parti sau succesorii acesteia se prezinta, din orice motive, la notariat pentru autentificarea actului de instrainare, instanta judecatoreasca va putea da o hotarire care sa tina loc de act autentic de instrainare.
    Neprezentarea uneia din parti la autentificare, in urma somatiilor facute de cealalta parte prin executorul judecatoresc, se va constata printr-un proces-verbal incheiat de notariatul de stat raional sau orasenesc, in circumscriptia caruia se afla imobilul in cauza.
    Instanta judecatoreasca va putea fi sezisata de partea interesata sau de succesorii acesteia, pina la expirarea valabilitatii autorizatiei de instrainare.
    Transcrierea dreptului de proprietate sau inscrierea in cartea funciara a acestui drept, se vor face in temeiul unei copii legalizate de catre hotarirea judecatoreasca ramasa definitiva.
    Dispozitiile prezentului articol se aplica si actelor sub semnatura privata incheiate inainte de publicarea prezentului Decret, in care scop autorizatiile de instrainare valabile la aceasta data se considera prelungite de drept pina la expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea Decretului de fata. Termenul de 3 luni, prevazut pentru prezentarea la notariat in scopul autentificarii actului, curge de la data publicarii prezentului Decret.
    Art. 13
    Autorizatia prevazuta la articolul 11 va fi eliberata de:
    a) Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei, pentru terenurile din orasul Bucuresti si extravilanul sau;
    b) comitetele executive ale sfaturilor populare orasenesti, care au sectiuni de arhitectura si sistematizare, pentru terenurile situate pe teritoriul oraselor respective si al extravilanului lor;
    c) comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, pentru terenurile din localitatile prevazute la articolul 11 alineatul 1, inclusiv trenurile din extravilanul lor si care nu intra in categoria localitatilor prevazute la literele a si b din prezentul articol.
    Art. 14
    Instantele judecatoresti si birourile de notariat nu vor autentifica nici o instrainare intre vii, de orice natura si nu vor incuviinta nici o imparteala prin buna intelegere sau judiciara, precum si nici o punere in posesie referitoare la vreun teren ce intra in prevederile prezentului Decret, daca partile interesate nu prezinta autorizatia prevazuta la articolul 11.
    Art. 15
    Cererile pentru eliberarea autorizatiilor prevazute in prezentul Decret, avind intreaga documentatie legala, se vor rezolva in cel mult 15 zile de la inregistrarea lor.
    Autorizatiile prevazute la articolul 2 si articolul 8 isi pierd valabilitatea, daca in termen de 1 an de la eliberarea lor operatiunea pentru care au fost solicitate nu a fost inceputa.
    Autorizatia prevazuta la articolul 11 este valabila timp de 6 luni de la eliberarea ei.
    In cazul in care titularii autorizatiilor au fost impiedicati, din motive de forta majora, de a-si valorifica, in termenele de mai sus, autorizatiile obtinute si daca toate conditiile initial considerate nu au suferit nici o schimbare, organele care au eliberat respectivele autorizatii pot acorda o prelungire a valabilitatii acestora; curgind de la data la care a incetat impiedicarea, pe o durata cel mult egala cu a termenelor prevazute in prezentul articol.
    Art. 16
    Contraventiile la normele prezentului Decret se vor stabili prin instructiuni ale Ministrului Constructiilor si Materialelor de Constructii, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 184/1954*) pentru reglementarea sanctionarii contraventiilor, republicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine nr. 12/1955.
    Nerespectarea prevederilor prezentului Decret, in masura in care constituie infractiuni, se va sanctiona potrivit legii penale.
---------------
    *) Decretul nr. 184/1954 a fost publicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 21 mai 1954 si republicat in Buletinul Oficial nr. 12 din 28 mai 1955.

    Art. 17
    Constatarea incalcarii dispozitiilor prevazute in prezentul Decret se face de catre organele comitetelor executive ale sfaturilor populare care au in sarcina intocmirea referatelor pentru eliberarea autorizatiilor respective, de imputernicitii speciali ai comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale si orasenesti care nu au sectiuni de arhitectura si sistematizare, precum si de catre organele de control ale Ministerului Constructiilor si Materialelor de Constructii.
    Organele de militie sint obligate a urmari si constata existenta autorizatiei la executarea lucrarilor de constructii sau la darimarea si desfiintarea acestor lucrari, precum si de a sprijini desfasurarea activitatii organelor de constatare mai sus mentionate.
    Actele incheiate, prin care se va constata incalcarea legii, vor fi inaintate Procuraturii.
    Art. 18
    Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, respectiv al Capitalei si comitetele executive ale sfaturilor populare raionale si orasenesti, tinind seama de avizul sectiunii de arhitectura si sistematizare regionale respective sau de avizul sectiunii de arhitectura si sistematizare orasenesti respective, acolo unde exista astfel de sectiuni, pot cere prin justitie darimarea, desfiintarea sau aducerea in starea initiala a lucrarilor prevazute in prezentul Decret si executarea fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, in cazul cind lucrarile susmentionate sint facute cu incalcarea planului de sistematizare sau a regulilor generale de sistematizare si constructii in orase si alte localitati, precum si in cazul cind prin existenta lor s-ar da loc la accidente de orice natura, daca in termen de 20 zile de la primirea unei somatii facuta de comitetul executiv al sfatului popular respectiv beneficiarului lucrarilor, acesta nu se conformeaza dispozitiilor legale in cauza.
    Pina la solutionarea cauzei de catre justitie, comitetul executiv al sfatului popular respectiv poate opri, prin somatie, executarea lucrarilor respective.
    Darimarea, desfiintarea sau aducerea in starea initiala a lucrarilor respective se hotaraste de tribunalul popular raional in raza caruia se afla lucrarea in cauza, fara nici o despagubire si pe cheltuiala beneficiarului care nu s-a conformat dispozitiilor legale.
    Judecarea acestor actiuni se face cu precadere.
    In cazul cind beneficiarul lucrarii refuza sa execute operatiunile de darimare, desfiintare sau aducere in stare initiala a lucrarilor respective, hotarite de instantele judecatoresti, aceste operatiuni vor fi aduse la indeplinire de organele comitetului executiv al sfatului popular pe teritoriul caruia se afla lucrarea in cauza, pe cheltuiala beneficiarului, care in caz de neplata va fi urmarit conform legii.
    Art. 19
    Nu intra in prevederile prezentului Decret lucrarile privind constructiile militare si speciale, ce vor fi stabilite de Ministerul Constructiilor si Materialelor de Constructii, de acord cu Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne.
    Art. 20
    In termen de 30 zile de la publicarea prezentului Decret, Ministrul Constructiilor si Materialelor de Constructii va elabora si emite instructiuni de aplicare.
    Prin aceste instructiuni se va stabili si regimul tranzitoriu pentru lucrarile de constructii incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentului Decret.
    Art. 21
    Lista comunelor in care sint sau se vor dezvolta statiuni balneo-climatice sau centre muncitoresti si in care se vor aplica dispozitiile prezentului Decret, va fi stabilita si tinuta la curent de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, cu avizul Ministerului Constructiilor si Materialelor de Constructii.
    Art. 22
    Actele de instrainare sub semnatura privata, cu data certa, anterioare datei de 6 septembrie 1950, pot fi transcrise cu autorizatia prevazuta de articolul 11.
    Art. 23
    Se abroga Legea nr. 267 din 5 aprilie 1946, pentru constatarea si judecarea abaterilor in materie edilitara, in cuprinsul Municipiului Bucuresti, Decretul nr. 221 din 6 septembrie 1950, privitor la imparteala sau instrainarea terenurilor cu sau fara constructii si la interzicerea construirii fara autorizare si Decretul nr. 42 din 17 martie 1951, pentru completarea unor dispozitii din Decretul nr. 221 in 6 septembrie 1950.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 144/1958

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 144 din 1958
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu