Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 5 din 30 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator

ACT EMIS DE: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
    avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator,
    in baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 210/2000,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator (RPC), prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                            Directorul general
                         al Oficiului Roman pentru
                           Drepturile de Autor,
                              Rodica Parvu

   ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind administrarea Registrului programelor pentru calculator (RPC)

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei au obligatia sa se inscrie in Registrul programelor pentru calculator (RPC) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 sau, dupa caz, de la inceperea activitatii de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programelor pentru calculator.
    (2) In vederea inscrierii in Registrul programelor pentru calculator (RPC) persoanele fizice sau juridice mentionate la alin. (1) au obligatia sa comunice, prin scrisoare recomandata, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele:
    a) cerere-tip, potrivit modelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    b) certificatul de inmatriculare a persoanei juridice la oficiul registrului comertului sau actul de identitate al persoanei fizice, insotit de autorizatia eliberata potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    c) certificatul de inregistrare fiscala;
    d) actele constitutive ale persoanei juridice.
    (3) Persoana fizica sau juridica care produce programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei are obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program pentru calculator, si urmatoarele:
    a) inscrisul doveditor al titularitatii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratie pe propria raspundere privitoare la faptul ca este autorul programelor pentru calculator, potrivit modelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    b) modelul licentei acordate pe teritoriul Romaniei utilizatorilor de programe pentru calculator;
    c) un exemplar al programului pentru calculator in forma in care acesta este produs;
    d) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul altor state utilizatorilor de programe pentru calculator.
    (4) Persoanele fizice sau juridice care importa programe pentru calculator in vederea distribuirii sau comercializarii pe teritoriul Romaniei au obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program pentru calculator, si urmatoarele:
    a) inscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor, pentru activitatile de distribuire si comercializare;
    b) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul Romaniei utilizatorilor de programe pentru calculator, daca aceste programe pentru calculator nu sunt produse pe teritoriul Romaniei.
    (5) Persoanele fizice sau juridice care distribuie ori comercializeaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei au obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program, si inscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor, pentru activitatile de distribuire si comercializare.
    (6) Documentele prevazute la alin. (2), (3), (4) si (5), cu exceptia declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3) lit. a), vor fi comunicate Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor in fotocopie. Declaratia pe propria raspundere sus-mentionata va fi comunicata in original.
    (7) Documentele prevazute la alin. (4), eliberate de persoane fizice sau juridice din afara teritoriului Romaniei, vor fi insotite, la cererea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, de traducerile autorizate ale acestora in limba romana.
    (8) Obligatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b) si alin. (5) se considera indeplinite si in cazul comunicarii lor directe Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor de catre titularul de drepturi sau reprezentantul acestuia.
    Art. 2
    Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de inscriere in Registrul programelor pentru calculator, pentru activitatile de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programului sau programelor pentru calculator, dupa caz, in cel mult 30 de zile lucratoare de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Certificatul de inscriere in Registrul programelor pentru calculator, pentru activitatile de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programelor pentru calculator, dupa caz, va fi comunicat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor persoanei fizice sau juridice care a solicitat inscrierea, prin scrisoare recomandata.
    Art. 4
    In cazul in care solicitantul nu indeplineste integral cerintele prevazute la art. 1 Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor il va instiinta cu privire la aceasta, eliberarea certificatului de inscriere in Registrul programelor pentru calculator urmand sa se faca in conditiile prevazute la art. 2.
    Art. 5
    (1) In cazul in care intervin modificari fata de cele declarate in cererea-tip de inregistrare in Registrul programelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia sa comunice aceste modificari Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor in termen de 30 de zile de la aparitia acestora.
    (2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a detine la fiecare punct de lucru certificatul de inscriere in Registrul programelor pentru calculator, in original sau in copie, dupa caz.
    (3) Persoanele fizice sau juridice care inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei au obligatia de a detine la fiecare punct de lucru licentele pentru programele pentru calculator utilizate in vederea inchirierii la respectivul punct de lucru.

    Model cerere tip de inregistrare in Registrul Programelor pentru Calculator
                              ____________
                             |   CERERE   |
                             |____________|
                           de inregistrare in
                 REGISTRUL PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR
 ____________________________________________________________________________
| Subsemnatul          |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Reprezentant al      |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| In calitate de       |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| B.I./C.I.            |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Cod numeric personal |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Domiciliat in        |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
                        _________________________________
                       | Solicit autorizarea societatii: |
                       |_________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Denumire             |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Cod fiscal           |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Nr. inmatriculare la |                                                     |
| Registrul Comertului |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Tel./Fax             |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
                               ________________
                              |  Cu sediul in  |
                              |________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|               |            |       |       |     |            |            |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
                              _________________
                             | Puncte de lucru |
                             |_________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
                            ______________________
                           | Spatii de depozitare |
                           |______________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|

    Pentru a desfasura activitati de:
 ___________________________________________________________________________
|  _             |  _               |  _                   |  _             |
| |_| Producere  | |_| Distribuire  | |_| Comercializare   | |_| Inchiriere |
|________________|__________________|______________________|________________|
               _________________________________________________
              | Pentru programul (programele) pentru calculator |
              |_________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Denumirea         | Tipul*)   | Suportul  | Autor sau   | Tara din care   |
|                   |            |           | producator  | se importa      |
|___________________|____________|___________|_____________|_________________|
|___________________|____________|___________|_____________|_________________|
|___________________|____________|___________|_____________|_________________|
|___________________|____________|___________|_____________|_________________|
|___________________|____________|___________|_____________|_________________|

    INFORMATIILE REFERITOARE LA MODUL DE ACORDARE A LICENTEI (LICENTELOR) SE VOR INSCRIE PE VERSO
 _____________________________________________________________________________
    *) se va completa sectia de politie in a carei raza teritoriala se afla spatiul mentionat
    *) se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicatie utilitara, aplicatie divertisment, biblioteci, extensii etc.
 _____________________________________________________________________________
    Declar ca cele de mai sus corespund realitatii si ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal conform carora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
 ____________________________________________________________________________
| DATA           |                     | SEMNATURA          |                |
|________________|_____________________|____________________|________________|

    (verso Cerere tip de inregistrare in Registrul Programelor pentru Calculator)

    INFORMATII REFERITOARE LA MODUL DE ACORDARE A LICENTEI (LICENTELOR)

 ____________________________________________________________________________
| Denumirea programului pentru calculator:                                   |
|____________________________________________________________________________|
| Informatii privind modul de acordare a licentei*):                         |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| Denumirea programului pentru calculator:                                   |
|____________________________________________________________________________|
| Informatii privind modul de acordare a licentei*):                         |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| Denumirea programului pentru calculator:                                   |
|____________________________________________________________________________|
| Informatii privind modul de acordare a licentei*):                         |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| Denumirea programului pentru calculator:                                   |
|____________________________________________________________________________|
| Informatii privind modul de acordare a licentei*):                         |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
    *) Se vor inscrie mentiuni referitoare la: modul material de transmitere al licentei catre utilizatorul de programe pentru calculator, perioada de valabilitate a licentei, posibilitatea utilizarii programului pentru calculator in sali de jocuri pe calculator (tip cyber cafe, internet cafe etc.), restrictii teritoriale privind utilizarea programului pentru calculator precum si orice alte conditii impuse de autorul (producatorul) programului pentru calculator utilizatorului programului de calculator, conditii ce duc la anularea licentei acordate, si neincluse in modelul licentei comunicat la O.R.D.A.
 _____________________________________________________________________________
    Declar ca cele de mai sus corespund realitatii si ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal conform carora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

 ____________________________________________________________________________
| DATA           |                     | SEMNATURA          |                |
|________________|_____________________|____________________|________________|

    Model de declaratie pe propria raspundere

                               DECLARATIE

    Subsemnatul/Subsemnata ......................, fiul/fiica lui .............. si al/a ..............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ........, cod numeric personal .........., reprezentant legal al ............., in calitate de ............., cunoscand prevederile art. 3, 4, 5, 8, 141 si 142 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, declar ca sunt autorul programului pentru calculator cu denumirea ....., pe care l-am creat in perioada .............. si pe care l-am depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea inscrierii in Registrul programelor pentru calculator (RPC).
    Imi asum raspunderea pentru situatia in care informatiile furnizate de mine sunt false si declar ca voi fi singurul raspunzator penal, contraventional sau civil in cazul incalcarii legislatiei dreptului de autor.

                                             ...................
                                                 (semnatura)
        ...................
             (data)SmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 5 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu