Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2105 din 24 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1167 din  9 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii"
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este institutie financiara, cu capital de risc, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
    a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile prezentei hotarari;
    c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) clauzele prezentului act constitutiv;
    e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) celelalte reglementari legale in vigoare."
    3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea filiale sau unitati teritoriale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet, infiintate in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv."
    4. Alineatul (3) al articolului 3 se abroga.
    5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de la bancile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare."
    7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. consta in sustinerea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Pentru realizarea misiunii prevazute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va actiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu strategia si normele metodologice proprii si cu cerintele prudentiale in activitatea sa, respectand principiul gestiunii diligente a resurselor financiare."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Capitalul social initial este de 50.000.000 mii lei, fiind impartit in 50.000 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000.000 lei; acestea apartin in totalitate statului roman pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (2) Capitalul social initial va fi majorat anual, pe o perioada de 5 ani de la infiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.
    (3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii."
    9. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    Acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea creditelor/altor instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalitati contractuale, alte venituri si capitaluri proprii."
    10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se abroga.
    11. La articolul 11 alineatul (2), litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmator;".
    12. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administratie format din 5 membri, numiti de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre membri este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Consiliul de administratie este condus de un presedinte."
    13. Punctul 2 al articolului 14 se abroga.
    14. La articolul 14, punctele 20 si 26 vor avea urmatorul cuprins:
    "20. aproba angajarea directorilor executivi si a conducatorilor celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    ............................................................................
    26. poate delega presedintelui consiliului de administratie unele dintre atributiile sale."
    15. Alineatul (11) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Hotararile consiliului de administratie sunt acte de dispozitie."
    16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie, in conditiile legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    17. Alineatul (2) al articolului 17 se abroga.
    18. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Presedintele consiliului de administratie conduce activitatea curenta a societatii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca si conduce sedintele consiliului de administratie, conform actului constitutiv;
    b) coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
    c) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si ale conducatorilor filialelor si celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    d) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
    e) imputerniceste salariatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in relatiile cu tertii, precum si sa exercite, in lipsa sa, atributii din sfera sa de competenta;
    f) aplica sanctiuni disciplinare in conditiile legii;
    g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In exercitarea conducerii activitatii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., presedintele consiliului de administratie emite ordine, decizii si alte acte de dispozitie."
    20. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va pastra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, oricarei date sau informatii aflate la dispozitia sa, care, potrivit legii bancare, sunt definite ca date confidentiale si secret profesional.
    (2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si orice persoana care, sub o forma sau alta, participa la conducerea, administrarea ori la activitatea societatii are obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date sau informatii la care se refera alin. (1), de care a luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii sale profesionale.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ale unui client al sau.
    (4) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la alin. (1), pe care le detin sau de care au luat cunostinta in orice mod.
    (5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    21. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1
    (1) Obligatia de pastrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi opusa autoritatii competente in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.
    (2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. justifica un interes legitim;
    b) la solicitarea scrisa a unor autoritati sau institutii, daca prin lege speciala sunt prevazute autoritatile sau institutiile care sunt indrituite sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale acestor autoritati sau institutii.
    (3) Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel incat identitatea si informatiile privind activitatea fiecarei intreprinderi mici si mijlocii, persoane fizice sau juridice romane, care beneficiaza de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu pot fi identificate, si furnizarea de date auditorului financiar."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi
                         Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Vasile Rusu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2105/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2105 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu