Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2105 din 24 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1167 din  9 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii"
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este institutie financiara, cu capital de risc, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
    a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile prezentei hotarari;
    c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) clauzele prezentului act constitutiv;
    e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    f) celelalte reglementari legale in vigoare."
    3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea filiale sau unitati teritoriale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet, infiintate in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv."
    4. Alineatul (3) al articolului 3 se abroga.
    5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de la bancile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare."
    7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. consta in sustinerea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Pentru realizarea misiunii prevazute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va actiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu strategia si normele metodologice proprii si cu cerintele prudentiale in activitatea sa, respectand principiul gestiunii diligente a resurselor financiare."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Capitalul social initial este de 50.000.000 mii lei, fiind impartit in 50.000 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1.000.000 lei; acestea apartin in totalitate statului roman pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (2) Capitalul social initial va fi majorat anual, pe o perioada de 5 ani de la infiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.
    (3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii."
    9. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    Acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea creditelor/altor instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalitati contractuale, alte venituri si capitaluri proprii."
    10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se abroga.
    11. La articolul 11 alineatul (2), litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmator;".
    12. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administratie format din 5 membri, numiti de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre membri este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Consiliul de administratie este condus de un presedinte."
    13. Punctul 2 al articolului 14 se abroga.
    14. La articolul 14, punctele 20 si 26 vor avea urmatorul cuprins:
    "20. aproba angajarea directorilor executivi si a conducatorilor celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    ............................................................................
    26. poate delega presedintelui consiliului de administratie unele dintre atributiile sale."
    15. Alineatul (11) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Hotararile consiliului de administratie sunt acte de dispozitie."
    16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie, in conditiile legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    17. Alineatul (2) al articolului 17 se abroga.
    18. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Presedintele consiliului de administratie conduce activitatea curenta a societatii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca si conduce sedintele consiliului de administratie, conform actului constitutiv;
    b) coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
    c) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si ale conducatorilor filialelor si celorlalte unitati teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
    d) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
    e) imputerniceste salariatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in relatiile cu tertii, precum si sa exercite, in lipsa sa, atributii din sfera sa de competenta;
    f) aplica sanctiuni disciplinare in conditiile legii;
    g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
    (2) In exercitarea conducerii activitatii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., presedintele consiliului de administratie emite ordine, decizii si alte acte de dispozitie."
    20. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va pastra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, oricarei date sau informatii aflate la dispozitia sa, care, potrivit legii bancare, sunt definite ca date confidentiale si secret profesional.
    (2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si orice persoana care, sub o forma sau alta, participa la conducerea, administrarea ori la activitatea societatii are obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date sau informatii la care se refera alin. (1), de care a luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii sale profesionale.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ale unui client al sau.
    (4) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la alin. (1), pe care le detin sau de care au luat cunostinta in orice mod.
    (5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
    21. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1
    (1) Obligatia de pastrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi opusa autoritatii competente in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.
    (2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. justifica un interes legitim;
    b) la solicitarea scrisa a unor autoritati sau institutii, daca prin lege speciala sunt prevazute autoritatile sau institutiile care sunt indrituite sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale acestor autoritati sau institutii.
    (3) Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel incat identitatea si informatiile privind activitatea fiecarei intreprinderi mici si mijlocii, persoane fizice sau juridice romane, care beneficiaza de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu pot fi identificate, si furnizarea de date auditorului financiar."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi
                         Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Vasile Rusu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2105/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2105 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu