Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 11.07.2012

de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 08 mai 2014SmartCity1


Uniunea Europeană, denumită în continuare „Uniunea“,şiRegatul Belgiei,Republica Bulgaria,Republica Cehă,Regatul Danemarcei,Republica Federală Germania,Republica Estonia,Irlanda,Republica Elenă,Regatul Spaniei,Republica Franceză,Republica Italiană,Republica Cipru,Republica Letonia,Republica Lituania,Marele Ducat al Luxemburgului,Republica Ungară,Malta,Regatul Ţărilor de Jos,Republica Austria,Republica Polonă,Republica Portugheză,România,Republica Slovenia,Republica Slovacă,Republica Finlanda,Regatul Suediei,Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre“,pe de o parte, şiRepublica Filipine, denumită în continuare „Filipine“,pe de altă parte,ambele denumite în continuare „părţile“,având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie între părţi, precum şi legăturile istorice, politice şi economice strânse care le unesc,având în vedere importanţa deosebită pe care părţile o acordă caracterului amplu al relaţiilor reciproce,întrucât părţile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relaţii mai largi între acestea şi, printre altele, prin acorduri la care participă ambele părţi,reafirmând angajamentul părţilor de a respecta principiile democratice şi drepturile omului prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în alte instrumente internaţionale relevante privind drepturile omului, la care acestea sunt părţi,reafirmând angajamentul părţilor faţă de principiile statului de drept şi ale bunei guvernanţe, precum şi dorinţa acestora de a promova progresul economic şi social pentru popoarele lor,reafirmându-şi dorinţa de a consolida cooperarea în domeniul stabilităţii internaţionale, al justiţiei şi al securităţii, în vederea promovării dezvoltării sociale şi economice durabile, a eradicării sărăciei şi a îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,întrucât părţile consideră că terorismul constituie o ameninţare la adresa securităţii globale şi doresc să îşi intensifice dialogul şi cooperarea în lupta împotriva terorismului, luând pe deplin în considerare Strategia globală a Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a terorismului, precum şi instrumentele relevante ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), în special rezoluţiile CSONU 1373, 1267, 1822 şi 1904,exprimând deplinul lor angajament de a preveni şi a combate toate formele de terorism şi de a institui instrumente internaţionale eficiente prin care să se asigure eradicarea acestora,întrucât părţile reafirmă că măsurile eficiente de combatere a terorismului şi protecţia drepturilor omului ar trebui să fie complementare şi să se susţină reciproc,recunoscând necesitatea de a consolida şi de a spori cooperarea în combaterea abuzului de substanţe stupefiante ilegale şi a activităţilor de trafic, având în vedere ameninţările serioase pe care acestea le reprezintă la adresa păcii, a securităţii, a stabilităţii şi a dezvoltării economice la nivel internaţional,recunoscând faptul că cele mai grave infracţiuni de interes internaţional privind dreptul internaţional umanitar, genocidul şi alte crime împotriva umanităţii nu ar trebui să rămână nepedepsite şi că ar trebui asigurată urmărirea penală a acestor infracţiuni în vederea consolidării păcii şi a justiţiei la nivel internaţional,întrucât părţile împărtăşesc punctul de vedere conform căruia proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora reprezintă o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale şi doresc să consolideze dialogul şi cooperarea lor în acest domeniu. Adoptarea prin consens a Rezoluţiei CSONU 1540 stă la baza angajamentului întregii comunităţi internaţionale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă,recunoscând că traficul ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor, inclusiv de muniţie aferentă, gestionarea ineficientă, depozitele securizate în mod necorespunzător şi răspândirea necontrolată reprezintă în continuare o ameninţare gravă la adresa păcii, a securităţii şi a dezvoltării la nivel internaţional,recunoscând importanţa Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană şi ţările membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi a protocoalelor de aderare ulterioare,recunoscând importanţa consolidării relaţiei existente între părţi, în vederea intensificării cooperării dintre acestea, precum şi dorinţa lor comună de a-şi consolida, aprofunda şi diversifica relaţiile în domenii de interes reciproc pe baza egalităţii, a nediscriminării, a respectului pentru mediul natural şi a avantajului reciproc,recunoscând importanţa dialogului şi a cooperării dintre Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi Uniunea Europeană,exprimând deplinul lor angajament privind promovarea dezvoltării durabile, inclusiv protecţia mediului şi cooperarea eficientă în domeniul combaterii schimbărilor climatice,subliniind importanţa unei cooperării sporite în domeniul justiţiei şi securităţii,recunoscând angajamentul acestora privind un dialog şi o cooperare cuprinzătoare privind promovarea migraţiei şi a dezvoltării, precum şi promovarea şi punerea în aplicare eficiente ale standardelor sociale şi privind forţa de muncă recunoscute la nivel internaţional,luând act de faptul că dispoziţiile prezentului acord care intră în domeniul de aplicare a părţii III titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda, ca părţi contractante distincte, sau, alternativ, ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei în ceea ce priveşte spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. acelaşi lucru se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate,recunoscând importanţa pe care părţile o acordă principiilor şi normelor care reglementează comerţul internaţional, astfel cum sunt prevăzute, în special, în Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), precum şi necesităţii de a le aplica în mod transparent şi nediscriminatoriu,confirmând dorinţa lor de a intensifica, în deplină concordanţă cu activităţile întreprinse la nivel regional, cooperarea dintre părţi, pe baza valorilor comune şi a avantajului reciproc,convin după cum urmează: Titlul IObiectul şi sfera de aplicare Articolul 1Principii generale (1) Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului consfinţite de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte instrumente internaţionale relevante referitoare la drepturile omului la care participă părţile, precum şi respectarea principiilor statului de drept reprezintă fundamentul politicilor interne şi internaţionale ale ambelor părţi şi constituie un element esenţial al prezentului acord.(2) Părţile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.(3) Părţile îşi confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera pentru a aborda provocările reprezentate de schimbările climatice şi de a contribui la obiectivele de dezvoltare convenite pe plan internaţional, inclusiv cele incluse în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.(4) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de principiul bunei guvernanţe.(5) Părţile convin ca acţiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfăşoare în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne respective ale acestora. Articolul 2Obiective de cooperare Pentru a-şi consolida relaţiile bilaterale, părţile se angajează să poarte un dialog cuprinzător şi să promoveze o mai bună cooperare între acestea în toate domeniile de interes reciproc prevăzute în prezentul acord. Eforturile lor vor avea ca scop, în special: (a) instituirea cooperării privind chestiuni politice, sociale şi economice în toate forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale relevante; (b) instituirea cooperării privind combaterea terorismului şi a criminalităţii transnaţionale; (c) instituirea cooperării în domeniul drepturilor omului şi al dialogului privind lupta împotriva infracţiunilor grave de interes internaţional; (d) instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor, precum şi promovarea procesului de pace şi prevenirea conflictelor; (e) instituirea cooperării în toate domeniile comerciale şi investiţionale de interes reciproc pentru facilitarea fluxurilor comerciale şi investiţionale şi pentru eliminarea obstacolelor din calea comerţului şi a investiţiilor, cu respectarea principiilor OMC şi a iniţiativele regionale CE-ASEAN în derulare şi viitoare; (f) instituirea cooperării în următoarele domenii: justiţie şi securitate, inclusiv cooperarea juridică; substanţele stupefiante ilegale; spălarea banilor; combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei; protecţia datelor, refugiaţii şi persoanele strămutate intern; (g) instituirea cooperării în domeniul migraţiei şi al muncii în sectorul maritim; (h) instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, cooperare pentru dezvoltare, politică economică, servicii financiare, bună guvernanţă în domeniul fiscal, politică industrială şi IMM-uri, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), domeniul audiovizual, mass-media şi multimedia, ştiinţă şi tehnologie, transporturi, turism, educaţie, cultură, dialog intercultural şi interreligios, energie, mediu şi resurse naturale, inclusiv schimbările climatice, agricultură, pescuit şi dezvoltare rurală, dezvoltare regională, sănătate, statistici, gestionarea riscului de dezastre (DRM) şi administraţie publică; (i) sporirea participării ambelor părţi la programele de cooperare subregionale şi regionale deschise participării celeilalte părţi; (j) creşterea importanţei rolurilor şi profilurilor deţinute de Filipine şi Uniunea Europeană; (k) promovarea înţelegerii între oameni, precum şi a dialogului şi a interacţiunii eficiente cu societatea civilă organizată. Articolul 3Cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale Părţile vor continua să facă schimb de opinii şi să coopereze în cadrul forurilor şi al organizaţiilor regionale şi internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi agenţiile şi organismele relevante din cadrul acesteia, precum Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), dialogul UE-ASEAN, Forumul regional al ASEAN (ARF), Reuniunea Asia-Europa (ASEM), OMC, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI). Articolul 4Cooperarea bilaterală şi regională Pentru fiecare domeniu de dialog şi de cooperare în cadrul prezentului acord, concomitent cu accentul pus pe chestiunile care ţin de cooperarea între UE şi Filipine, părţile pot de asemenea, de comun acord, să conlucreze prin activităţi la nivel regional sau printr-o combinaţie a celor două cadre, luând în considerare procesele decizionale la nivel regional ale grupării regionale în cauză. În acest sens, la alegerea cadrului adecvat, părţile vor avea în vedere obţinerea unui impact maxim asupra tuturor părţilor interesate, precum şi sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile şi asigurarea coerenţei cu alte activităţi. Titlul IIDialog politic şi cooperare Articolul 5Procesul de pace şi prevenirea conflictelor Părţile convin să continue eforturile de colaborare care urmăresc să promoveze prevenirea conflictelor şi o cultură a păcii, printre altele, prin intermediul programelor privind promovarea păcii şi educaţia pentru pace. Articolul 6Cooperarea în domeniul drepturilor omului(1) Părţile convin să coopereze în vederea promovării şi a protecţiei efective a tuturor drepturilor omului, inclusiv prin intermediul instrumentelor internaţionale privind drepturile omului, la care acestea sunt părţi.(2) Această cooperare se va desfăşura prin intermediul unor activităţi convenite de către părţi, inclusiv, printre altele:(a) sprijinirea dezvoltării şi a punerii în aplicare a planurilor naţionale de acţiune privind drepturile omului; (b) promovarea sensibilizării cu privire la drepturile omului şi a educaţiei în acest domeniu; (c) consolidarea instituţiilor naţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omului; (d) sprijinirea cât mai mult posibil a promovării instituţiilor regionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omului; (e) instituirea unui dialog efectiv între părţi privind drepturile omului; precum şi (f) cooperarea în cadrul instituţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite cu atribuţii în domeniul drepturilor omului. Articolul 7Infracţiuni grave de anvergură internaţională(1) Părţile recunosc faptul că cele mai grave infracţiuni de anvergură internaţională privind dreptul internaţional umanitar, genocidul şi alte crime împotriva umanităţii nu ar trebui să rămână nepedepsite şi că ar trebui asigurată urmărirea penală a acestor infracţiuni prin adoptarea de măsuri fie la nivel naţional, fie la nivel internaţional, după caz, inclusiv prin intermediul Curţii Penale Internaţionale, în conformitate cu dreptul intern respectiv al părţilor.(2) Părţile convin să poarte un dialog benefic privind aderarea universală la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, în conformitate cu legislaţia respectivă a acestora, inclusiv furnizarea de asistenţă pentru consolidarea capacităţilor. Articolul 8Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora (1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora către actori statali şi nestatali, precum şi de către aceştia reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi a securităţii internaţionale.(2) Părţile convin, prin urmare, să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora prin respectarea deplină şi punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor existente care le revin în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi al altor obligaţii internaţionale relevante, cum ar fi Rezoluţia 1540 a CSONU. Părţile convin că această dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord.(3) În plus, părţile convin:(a) să ia măsurile necesare în vederea semnării şi ratificării, cu respectarea deplină a procedurilor de ratificare ale părţilor, a obligaţiilor care le revin în temeiul altor instrumente internaţionale relevante, inclusiv rezoluţiile relevante ale CSONU, sau să adere la acestea, după caz, şi să le pună în aplicare; (b) să instituie un sistem eficient de control al exporturilor la nivel naţional, care să controleze exportul şi tranzitul bunurilor legate de ADM, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce priveşte ADM, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor. Părţile recunosc că punerea în aplicare a controlului exporturilor nu ar trebui să împiedice cooperarea internaţională privind materialele, echipamentele şi tehnologiile în scopuri paşnice, în timp ce obiectivele utilizării în scopuri paşnice nu ar trebui să fie utilizate ca o acoperire pentru proliferare. (4) Părţile convin să instituie un dialog politic periodic care să însoţească şi să consolideze aceste elemente. De asemenea, părţile ar putea institui un dialog la nivel regional. Articolul 9Arme de calibru mic şi armament uşor(1) Părţile recunosc că traficul ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), inclusiv de muniţie aferentă, precum şi acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, depozitele securizate în mod necorespunzător şi răspândirea necontrolată reprezintă în continuare o ameninţare gravă la adresa păcii şi a securităţii internaţionale.(2) Părţile convin să respecte şi să pună în aplicare pe deplin obligaţiile care le revin în vederea combaterii comerţului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale, în temeiul acordurilor internaţionale în vigoare şi al rezoluţiilor CSONU, precum şi angajamentele din cadrul altor instrumente internaţionale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale.(3) Părţile se angajează să instituie un dialog politic periodic cu scopul de a face schimb de opinii şi informaţii şi de a dezvolta o înţelegere comună a chestiunilor şi a problemelor legate de comerţul ilicit cu SALW, precum şi pentru a consolida capacitatea părţilor de a preveni, combate şi eradica acest tip de comerţ. Articolul 10Cooperarea pentru combaterea terorismului(1) Părţile reafirmă importanţa prevenirii şi a combaterii terorismului în conformitate cu legislaţia şi reglementările respective ale acestora şi cu respectarea principiilor statului de drept, a dreptului internaţional, în special Carta ONU şi rezoluţiile relevante ale CSONU, a dreptului internaţional al drepturilor omului, a dreptului refugiaţilor şi a dreptului internaţional umanitar, precum şi a convenţiilor internaţionale la care acestea sunt părţi, a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului, cuprinsă în Rezoluţia 60/28 a Adunării generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum şi a Declaraţiei comune UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea în vederea combaterii terorismului.(2) În acest scop, părţile convin să coopereze după cum urmează:(a) prin promovarea punerii în aplicare a rezoluţiilor relevante ale CSONU, cum ar fi 1373, 1267, 1822 şi 1904, precum şi a convenţiilor şi instrumentelor internaţionale relevante; (b) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului; (c) prin schimbul de informaţii şi consolidarea cooperării şi coordonării în materie de asigurare a aplicării legii utilizând birourile centrale naţionale existente ale Interpolului prin intermediul sistemului global de comunicare al Interpolului I24/7; (d) prin schimbul de informaţii privind grupările teroriste şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internaţional şi dreptul intern; (e) prin schimbul de opinii în ceea ce priveşte mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice şi în domeniul formării, precum şi prin schimbul de experienţă în legătură cu prevenirea terorismului şi deradicalizarea; (f) prin cooperarea în vederea aprofundării consensului internaţional privind lupta împotriva terorismului şi a finanţării terorismului, precum şi prin acţiuni vizând elaborarea rapidă a unui acord asupra Convenţiei generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind terorismul internaţional care să completeze instrumentele ONU existente privind combaterea terorismului; (g) prin schimbul de bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în lupta împotriva terorismului; (h) prin promovarea punerii în aplicare a măsurilor de combatere a terorismului şi a unei cooperări sporite în acest domeniu în cadrul ASEM şi în contextul relaţiilor UE-ASEAN. Articolul 11Cooperarea în domeniul administraţiei publice Părţile convin să coopereze în vederea consolidării capacităţilor în domeniul administraţiei publice. Cooperarea în acest domeniu poate include schimbul de opinii privind cele mai bune practici legate de metodele de gestionare, furnizarea de servicii, consolidarea capacităţii instituţionale şi aspecte legate de transparenţă. Titlul IIIComerţ şi investiţii Articolul 12Principii generale(1) Părţile se angajează într-un dialog privind chestiuni comerciale şi conexe bilaterale şi multilaterale, în vederea consolidării relaţiilor comerciale bilaterale şi a dezvoltării rolului sistemului de schimburi comerciale multilaterale în promovarea creşterii economice şi a dezvoltării.(2) Părţile se angajează să promoveze dezvoltarea şi diversificarea schimburilor comerciale reciproce până la cel mai înalt nivel posibil şi în avantajul lor reciproc. Acestea se angajează să instituie condiţii mai bune de acces la piaţă, prin eforturi menite să elimine obstacolele în calea comerţului, în special barierele netarifare, şi prin adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a transparenţei, ţinând seama de activitatea desfăşurată de organizaţiile internaţionale în acest domeniu.(3) Recunoscând că schimburile comerciale joacă un rol indispensabil în dezvoltare şi că asistenţa acordată sub forma unor sisteme de preferinţe comerciale a contribuit la dezvoltarea ţărilor în curs de dezvoltare beneficiare, părţile depun eforturi pentru intensificarea consultărilor privind acest tip de asistenţă, în deplină conformitate cu normele OMC.(4) Părţile se informează reciproc cu privire la evoluţia politicilor comerciale şi a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranţa alimentară, politica în domeniul protecţiei consumatorului şi politica de mediu, inclusiv gestionarea deşeurilor.(5) Părţile încurajează dialogul şi cooperarea în vederea dezvoltării relaţiilor comerciale şi de investiţii dintre acestea, al soluţionării problemelor comerciale şi al abordării altor aspecte legate de comerţ în domeniile menţionate la articolele 13-19. Articolul 13Chestiuni sanitare şi fitosanitare(1) Părţile cooperează în domeniul siguranţei alimentelor şi al chestiunilor sanitare şi fitosanitare în vederea protejării vieţii sau sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor pe teritoriul părţilor.(2) Părţile discută şi fac schimb de informaţii cu privire la măsurile respective luate de acestea, astfel cum sunt definite în Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare, Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor (CIPP), de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) şi Comisia Codex Alimentarius (Codex), cum ar fi legislaţia, normele şi reglementările, certificarea, inspecţia şi procedurile de supraveghere, inclusiv procedurile pentru aprobarea elaborării şi a punerii în aplicare a principiilor zonării.(3) Părţile convin să coopereze în vederea consolidării capacităţilor privind chestiunile sanitare şi fitosanitare şi, dacă este cazul, privind bunăstarea animalelor.(4) Părţile stabilesc în timp util un dialog cu privire la chestiunile sanitare şi fitosanitare, la cererea uneia dintre părţi privind examinarea unor astfel de chestiuni şi a altor aspecte conexe urgente prevăzute la prezentul articol.(5) Părţile desemnează puncte de contact pentru comunicarea cu privire la aspectele prevăzute la prezentul articol. Articolul 14Bariere tehnice în calea comerţului(1) Părţile convin că acţiunile de cooperare în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi evaluărilor conformităţii constituie un obiectiv-cheie pentru dezvoltarea comerţului.(2) Părţile promovează aplicarea standardelor internaţionale, cooperează şi fac schimb de informaţii referitoare la standarde, proceduri de evaluare a conformităţii şi regulamente tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului (BTC). În acest scop, părţile convin să stabilească în timp util un dialog privind chestiunile legate de BTC la cererea uneia dintre părţi şi să desemneze puncte de contact pentru comunicarea cu privire la chestiunile prevăzute la prezentul articol.(3) Cooperarea în materie de BTC se poate desfăşura, inter alia, sub formă de dialog, proiecte comune, asistenţă tehnică şi programe de consolidare a capacităţii. Articolul 15Regimul vamal şi facilitarea schimburilor comerciale(1) Părţile fac schimb de experienţă şi analizează posibilităţile de a simplifica procedurile de import şi export, precum şi alte proceduri vamale, de a asigura transparenţa reglementărilor comerciale şi vamale, de a dezvolta cooperarea vamală şi de a elabora mecanisme eficiente de asistenţă administrativă reciprocă şi, de asemenea, de a promova convergenţa opiniilor şi acţiunile comune în contextul iniţiativelor internaţionale relevante, inclusiv facilitarea schimburilor comerciale. Părţile vor acorda o atenţie deosebită consolidării dimensiunii de securitate şi siguranţă a comerţului internaţional, asigurării unei aplicări efective şi eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale, precum şi asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea schimburilor comerciale şi lupta împotriva fraudei şi a neregulilor.(2) Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părţile îşi exprimă interesul de a examina posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal şi asistenţa reciprocă, în cadrul instituţional stabilit în prezentul acord.(3) Părţile continuă să mobilizeze resurse de asistenţă tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în materie vamală şi a facilitării schimburilor comerciale în temeiul prezentului acord, astfel cum se convine de către părţi. Articolul 16Investiţii Părţile încurajează intensificarea fluxului de investiţii prin promovarea unui climat pentru investiţii reciproce atractiv şi stabil, prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis şi nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor investiţionale, în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale părţilor. Articolul 17Politica în domeniul concurenţei(1) Părţile promovează stabilirea şi menţinerea normelor de concurenţă şi a autorităţilor însărcinate cu punerea în aplicare a acestora. Acestea promovează aplicarea normelor menţionate în mod efectiv, nediscriminatoriu şi transparent pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective.(2) În acest scop, părţile se angajează în activităţi de consolidare a capacităţilor în domeniul politicii de concurenţă sub rezerva disponibilităţii finanţării pentru astfel de activităţi în cadrul instrumentelor şi programelor de cooperare ale părţilor. Articolul 18Servicii (1) Părţile convin asupra unui dialog consecvent având drept principal obiectiv schimbul de informaţii cu privire la cadrele de reglementare ale părţilor, promovarea accesului la pieţele acestora, inclusiv comerţul electronic, promovarea accesului la sursele de capital şi tehnologie, precum şi promovarea comerţului în domeniul serviciilor între părţi şi pe pieţele din ţări terţe.(2) Recunoscând competitivitatea sectorului serviciilor de care dispune fiecare parte, acestea se angajează să poarte discuţii cu privire la exploatarea oportunităţilor oferite de comerţul cu servicii pe pieţele fiecăreia dintre ele. Articolul 19Drepturile de proprietate intelectuală (1) Părţile reafirmă importanţa deosebită pe care o acordă protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală şi se angajează să instituie măsurile corespunzătoare în vederea asigurării unei protecţii adecvate şi eficiente şi a aplicării drepturilor de proprietate intelectuală asigurându-se, în acelaşi timp, că astfel de măsuri sunt în conformitate cu cele mai bune practici şi cu normele internaţionale pe care părţile s-au angajat să le respecte.(2) Părţile îşi acordă reciproc asistenţă pentru identificarea şi punerea în aplicare a programelor legate de PI, care contribuie la promovarea inovaţiei tehnologice, la transferul voluntar de tehnologie şi la formarea resurselor umane şi cooperează în punerea în aplicare a agendei de dezvoltare a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).(3) Părţile convin să intensifice cooperarea privind indicaţiile geografice, inclusiv protecţia acestora, precum şi cea în domeniul protecţiei soiurilor de plante, luând în considerare, printre altele şi dacă este cazul, rolul Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV).(4) Părţile fac schimb de informaţii şi de experienţă în materie de practici privind proprietatea intelectuală, prevenirea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală - în special lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei - şi anume prin intermediul cooperării vamale şi al altor forme adecvate de cooperare, precum şi crearea şi consolidarea organizaţiilor de control şi protecţia acestor drepturi. Titlul IVCooperarea în materie de justiţie şi securitate Articolul 20Cooperarea juridică(1) Părţile recunosc importanţa deosebită a statului de drept şi a consolidării tuturor instituţiilor relevante.(2) Cooperarea între părţi poate include, de asemenea, schimbul reciproc de informaţii referitoare la cele mai bune practici privind sistemele juridice şi legislaţia. Articolul 21Cooperarea pentru combaterea substanţelor stupefiante ilegale(1) Părţile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate pe baza unei coordonări eficiente între autorităţile competente, inclusiv principala agenţie de luptă împotriva drogurilor, autorităţile din sectoarele sănătăţii, justiţiei, educaţiei, tineretului, bunăstării sociale, vamal şi de afaceri interne şi din alte sectoare relevante, precum şi alte părţi interesate implicate, având ca obiectiv reducerea ofertei şi a cererii de substanţe stupefiante ilegale, a impactului acestora asupra consumatorilor de droguri, a familiilor lor şi a societăţii în general, precum şi realizarea unui control mai eficient al precursorilor.(2) Părţile convin cu privire la modalităţile de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acţiunile au la bază principiile convenite în comun pe care se întemeiază convenţiile internaţionale în domeniu relevante la care participă părţile, declaraţia politică şi Declaraţia privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate de cea de a 20-a sesiune specială a Adunării generale a Naţiunilor Unite privind drogurile din iunie 1998, precum şi declaraţia politică şi Planul de acţiune privind cooperarea internaţională în direcţia unei strategii integrate şi echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul reuniunii la nivel înalt a celei de a 52-a sesiuni a Comisiei pentru stupefiante din martie 2009.(3) Cooperarea dintre părţi include acordarea de asistenţă tehnică şi administrativă, în special în următoarele domenii:(a) elaborarea legislaţiei şi a politicilor naţionale; (b) crearea de instituţii şi de centre de informare naţionale; (c) sprijinirea eforturilor societăţii civile în domeniul drogurilor şi a eforturilor de reducere a cererii de droguri şi a efectelor nocive ale acestora; (d) formarea personalului; (e) consolidarea aplicării şi intensificarea schimbului de informaţii în conformitate cu dreptul intern; (f) cercetarea în domeniul drogurilor; (g) determinarea caracteristicilor drogurilor, precum şi prevenirea producerii drogurilor periculoase/stupefiantelor şi a deturnării precursorilor controlaţi, în special a substanţelor care sunt esenţiale pentru fabricarea substanţelor stupefiante ilegale; (h) alte domenii care pot fi convenite în comun de către părţi. Articolul 22Cooperarea pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului(1) Părţile convin asupra necesităţii de a acţiona şi de a coopera pentru prevenirea spălării veniturilor rezultate din activităţi infracţionale, cum ar fi traficul de droguri şi corupţia.(2) Ambele părţi convin să promoveze acordarea de asistenţă juridică, tehnică şi administrativă în vederea elaborării şi punerii în aplicare a normelor, precum şi a funcţionării eficiente a mecanismelor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. Cooperarea permite, în special, schimburi de informaţii relevante în cadrul legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea normelor corespunzătoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de Uniune şi de organismele internaţionale care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).(3) Ambele părţi promovează cooperarea privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, de exemplu prin desfăşurarea unor proiecte de consolidare a capacităţilor. Articolul 23Combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei(1) Părţile convin să coopereze în combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei, astfel cum sunt definite în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi protocoalele adiţionale, precum şi în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei. O astfel de cooperare are drept scop promovarea şi punerea în aplicare a convenţiilor menţionate şi a altor instrumente aplicabile la care participă părţile.(2) În funcţie de resursele disponibile, această cooperare include măsuri şi proiecte de consolidare a capacităţii.(3) Părţile convin să coopereze la nivelul autorităţilor, agenţiilor şi serviciilor de aplicare a legii şi să contribuie la stoparea şi eliminarea ameninţărilor de criminalitate transnaţională comune părţilor în cadrul legislaţiilor respective ale acestora. Cooperarea la nivelul autorităţilor, agenţiilor şi serviciilor de aplicare a legii poate lua forma asistenţei reciproce în materie de investigaţii, a schimbului de tehnici de investigare, a educaţiei şi formării comune a personalului din domeniul aplicării legii şi a oricărui alt tip de activităţi şi asistenţă comune, inclusiv birourile centrale naţionale existente ale Interpolului prin intermediul sistemului global de comunicare al Interpolului (I-24/7) sau al unui sistem similar pentru schimbul de informaţii, care poate fi stabilit de comun acord de către părţi. Articolul 24Protecţia datelor cu caracter personal(1) Părţile convin să coopereze în vederea îmbunătăţirii nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal, luând în considerare cele mai înalte standarde internaţionale, precum cele prevăzute, inter alia, în Orientările privind reglementarea fişierelor informatizate de date cu caracter personal adoptate prin Rezoluţia 45/95 a Adunării generale a ONU din 14 decembrie 1990.(2) Consolidarea protecţiei datelor prin intensificarea cooperării privind protecţia datelor cu caracter personal poate cuprinde, inter alia, asistenţa tehnică sub forma schimbului de informaţii şi expertiză care poate include următoarele, fără a se limita la acestea:(a) partajarea şi schimbul de informaţii, studii, cercetări, politici, proceduri şi bune practici legate de protecţia datelor; (b) organizarea şi/sau participarea la cursuri de formare şi programe educaţionale comune, dialoguri şi conferinţe în vederea unei mai mari sensibilizări a părţilor cu privire la protecţia datelor; (c) schimbul de profesionişti şi experţi însărcinaţi cu studierea politicilor privind protecţia datelor. Articolul 25Refugiaţi şi persoane strămutate intern Părţile depun eforturi pentru continuarea cooperării, după caz, cu privire la aspectele referitoare la bunăstarea refugiaţilor şi a persoanelor strămutate intern, ţinând seama de activităţile şi de asistenţa deja furnizate, inclusiv căutarea de soluţii pe termen lung. Titlul VCooperarea în domeniul migraţiei şi al muncii în sectorul maritim Articolul 26Cooperarea în domeniul migraţiei şi al dezvoltării(1) Părţile reafirmă importanţa gestionării comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor. În vederea consolidării cooperării, părţile instituie un mecanism de consultare şi dialog cuprinzător privind totalitatea aspectelor legate de migraţie. Aspectele legate de migraţie sunt incluse în strategiile naţionale/cadrul naţional de dezvoltare economică şi socială a ţărilor de origine, de tranzit sau de destinaţie a migranţilor.(2) Cooperarea dintre părţi se bazează pe o evaluare a cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă şi cu acordul părţilor, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cea naţională relevantă în vigoare. Aceasta se va concentra, în special, pe:(a) factorii de stimulare şi de atracţie pentru migraţie; (b) dezvoltarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale cu privire la protecţia şi drepturile migranţilor, în vederea respectării dispoziţiilor instrumentelor internaţionale aplicabile care garantează respectarea drepturilor migranţilor; (c) dezvoltarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor, semnată la 28 iulie 1951, şi ale protocolului la aceasta semnat la 31 ianuarie 1967, precum şi ale altor instrumente internaţionale relevante şi pentru a garanta respectarea principiului nereturnării; (d) normele referitoare la admisie, precum şi drepturile şi statutul persoanelor admise, aplicarea unui tratament şi a unui proces de integrare echitabile persoanelor cu drept de şedere legală şi care nu sunt resortisanţi, educaţie şi formare, precum şi măsuri de combatere a rasismului, discriminării şi xenofobiei; (e) instituirea unei politici eficiente de prevenire în vederea abordării aspectelor referitoare la prezenţa pe teritoriul unei părţi a unui resortisant al celeilalte părţi care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare, de şedere sau de rezidenţă pe teritoriul părţii în cauză, la introducerea ilegală de persoane şi traficul de fiinţe umane, inclusiv modalităţi de combatere a reţelelor de persoane care facilitează trecerea frauduloasă şi de traficanţi de persoane şi de protejare a victimelor unor astfel de activităţi; (f) returnarea persoanelor menţionate la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol, în condiţii umane şi demne, inclusiv promovarea returnării voluntare şi durabile a acestora în ţările de origine, precum şi admisia/readmisia unor astfel de persoane, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol. Returnarea acestor persoane se efectuează cu respectarea dreptului părţilor de a acorda permise de şedere sau autorizaţii de şedere din motive umanitare şi de compasiune, precum şi a principiului nereturnării; (g) chestiuni considerate de interes comun în domeniul vizelor, al securităţii documentelor de călătorie şi al gestionării frontierelor; (h) chestiuni privind migraţia şi dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea resurselor umane, protecţia socială, maximizarea beneficiilor de pe urma migraţiei, gen şi dezvoltare, recrutarea etică şi migraţia circulară, precum şi integrarea migranţilor. (3) În cadrul cooperării în acest domeniu şi fără a aduce atingere necesităţii de protejare a victimelor traficului de persoane, părţile convin, de asemenea, că:(a) Filipine readmite oricare dintre resortisanţii săi, astfel cum este definit la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol, prezent pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată ce i-a fost stabilită cetăţenia şi au fost respectate regulile de procedură în statul membru în cauză; (b) Fiecare stat membru readmite oricare dintre resortisanţii săi, astfel cum este definit la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol, prezent pe teritoriul statului Filipine, la cererea acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată ce i-a fost stabilită cetăţenia şi au fost respectate regulile de procedură în Filipine; (c) Statele membre şi Filipine furnizează resortisanţilor proprii documentele necesare în acest scop. Orice cerere de admisie sau de readmisie este transmisă de către statul solicitant autorităţii competente din statul solicitat. În cazul în care persoana în cauză nu posedă documente de identitate adecvate sau alte dovezi ale cetăţeniei acesteia, Filipine sau statul membru solicită fără întârziere reprezentanţei diplomatice ori consulare competente în cauză să stabilească cetăţenia persoanei, dacă este necesar, prin intermediul unui interviu; odată ce s-a stabilit că persoana este resortisant al statului Filipine sau al statului membru, sunt eliberate documentele corespunzătoare de către autorităţile competente din Filipine ori din statul membru. (4) Părţile convin să încheie cât mai curând posibil un acord privind admisia/readmisia resortisanţilor proprii, inclusiv o dispoziţie privind readmisia resortisanţilor altor ţări şi a apatrizilor. Articolul 27Munca în sectorul maritim, educaţia şi formarea(1) Părţile convin să coopereze în domeniul muncii în sectorul maritim în vederea promovării şi a susţinerii unor condiţii de viaţă şi de muncă decente pentru navigatori, a siguranţei şi protecţiei navigatorilor, a siguranţei la locul de muncă, precum şi a politicilor şi programelor de sănătate.(2) În plus, părţile convin să coopereze în domeniul educaţiei maritime, al formării şi certificării navigatorilor, în vederea asigurării unor operaţiuni maritime eficiente şi în condiţii de siguranţă, precum şi a prevenirii daunelor aduse mediului; această cooperare include actualizarea competenţelor echipajelor în vederea adaptării acestora la cerinţele în continuă schimbare ale industriei navale şi la progresul tehnologic. (3) Părţile respectă principiile şi dispoziţiile prevăzute de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării, în special referitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, componenţa echipajului şi aspectele sociale pe navele care navighează sub pavilionul acestora, Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (Convenţia STCW), astfel cum a fost modificată, în ceea ce priveşte cerinţele de formare şi competenţă ale navigatorilor, precum şi principiile şi dispoziţiile prevăzute în instrumentele internaţionale relevante la care participă părţile.(4) Cooperarea în acest domeniu se bazează pe consultări reciproce şi dialog între părţi, care se concentrează, inter alia, pe:(a) educaţia şi formarea în domeniul maritim; (b) schimbul de informaţii şi sprijinul pentru activităţile legate de domeniul maritim; (c) metode aplicate de învăţare şi cele mai bune practici privind formarea; (d) programe pentru abordarea pirateriei şi a terorismului pe mare; (e) dreptul navigatorilor la un loc de muncă sigur şi lipsit de pericole, condiţii de muncă şi de viaţă decente la bordul navei, precum şi protecţia sănătăţii, asistenţă medicală, măsuri sociale şi alte forme de protecţie socială. Titlul VIEconomie, cooperare pentru dezvoltare şi alte sectoare Articolul 28Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale(1) Părţile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea în materie de coeziune socială şi regională, în temeiul articolului 26 alineatul (2) litera (b), de sănătate şi siguranţă la locul de muncă, de dezvoltare a competenţelor, de egalitate de gen şi muncă decentă, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.(2) Părţile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor şi de a promova ocuparea integrală şi productivă a forţei de muncă, precum şi munca decentă ca un element-cheie al dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei, astfel cum a fost instituită prin Rezoluţia 60/1 a Adunării generale a ONU din 24 octombrie 2005 (Document final al summitului mondial din 2005), precum şi prin declaraţia ministerială în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului Economic şi Social al ONU din iulie 2006 (Consiliul Economic şi Social al ONU E/2006/L.8 din 5 iulie 2006). Părţile iau în considerare caracteristicile respective şi natura diversă a situaţiilor economice şi sociale ale acestora.(3) Reafirmând angajamentele părţilor de a respecta, a promova şi a pune în practică standarde sociale şi privind forţa de muncă recunoscute la nivel internaţional, astfel cum sunt prevăzute în special în Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind principiile şi drepturile fundamentale ale muncii şi în convenţiile OIM la care acestea sunt părţi, părţile convin să coopereze în cadrul unor proiecte şi programe de asistenţă tehnică specifică, pe baza unui acord comun. Părţile convin, de asemenea, să instituie un dialog, o cooperare şi iniţiative pe teme de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi la nivel ONU, OIM, ASEM şi UE-ASEAN. Articolul 29Cooperarea pentru dezvoltare(1) Obiectivul principal al cooperării pentru dezvoltare este de a încuraja dezvoltarea durabilă care va contribui la reducerea sărăciei şi la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, inclusiv Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Părţile se angajează într-un dialog periodic privind cooperarea pentru dezvoltare în conformitate cu priorităţile lor respective şi domeniile de interes reciproc.(2) Dialogul privind cooperarea pentru dezvoltare are ca scop, inter alia:(a) promovarea dezvoltării umane şi sociale; (b) urmărirea unei creşteri economice durabile şi favorabile incluziunii; (c) promovarea unui mediu durabil şi a unei bune gestionări a resurselor naturale, inclusiv promovarea celor mai bune practici; (d) reducerea impactului şi gestionarea consecinţelor schimbărilor climatice; (e) creşterea capacităţii în vederea integrării mai accentuate în economia mondială şi în sistemul comercial internaţional; (f) promovarea reformei în sectorul public, în special în domeniul gestionării finanţelor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii sociale; (g) instituirea unor procese în conformitate cu principiile Declaraţiei de la Paris privind eficacitatea ajutorului, cu Agenda de acţiune de la Accra, precum şi cu alte angajamente internaţionale care vizează îmbunătăţirea furnizării şi eficacităţii ajutorului. Articolul 30Dialogul în domeniul politicii economice(1) Părţile convin să coopereze pentru promovarea schimbului de informaţii cu privire la tendinţele şi politicile economice ale acestora, precum şi a schimbului de experienţă în ceea ce priveşte coordonarea politicilor economice în contextul cooperării şi integrării economice regionale.(2) Părţile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autorităţile lor în chestiuni economice care, conform celor convenite de părţi, pot include domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală, inclusiv impozitarea întreprinderilor, finanţele publice, stabilizarea macroeconomică şi datoria externă. Articolul 31Societatea civilă Părţile recunosc rolul şi contribuţia potenţială a societăţii civile organizate la guvernarea democratică şi se angajează să promoveze un dialog şi o interacţiune eficiente cu societatea civilă, în conformitate cu dreptul intern aplicabil al părţilor. Articolul 32Gestionarea riscului de dezastre(1) Părţile convin să intensifice cooperarea cu privire la gestionarea riscului de dezastre (DRM) prin continuarea dezvoltării şi a punerii în aplicare a unor măsuri pentru reducerea riscurilor pentru comunităţi şi să gestioneze consecinţele dezastrelor naturale la toate nivelurile societăţii. Ar trebui să se acorde o atenţie deosebită măsurilor preventive, abordărilor proactive în materie de gestionare a pericolelor şi riscurilor şi reducerii riscurilor sau vulnerabilităţilor la dezastrele naturale.(2) Părţile colaborează pentru a integra DRM în planurile de dezvoltare şi în procesele de elaborare a politicilor privind dezastrele naturale.(3) Cooperarea în acest domeniu se concentrează pe următoarele elemente ale programului:(a) reducerea sau prevenirea şi atenuarea riscului de dezastre; (b) gestionarea cunoştinţelor, inovarea, cercetarea şi educaţia în vederea creării unei culturi a siguranţei şi a rezistenţei la toate nivelurile; (c) pregătirea pentru dezastre; (d) politicile, capacitatea instituţională şi consolidarea consensului privind gestionarea dezastrelor; (e) răspunsul în caz de dezastre; (f) evaluarea şi monitorizarea riscurilor de dezastre; (g) planificarea redresării şi reabilitării în urma dezastrelor; (h) adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora. Articolul 33Energie(1) Părţile depun toate eforturile pentru intensificarea cooperării în sectorul energetic în vederea:(a) creării unor condiţii favorabile pentru investiţii, în special în infrastructură, şi a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru sectorul surselor regenerabile de energie; (b) diversificării aprovizionării cu energie în vederea consolidării securităţii energetice, inclusiv dezvoltarea unor forme de energie noi, durabile, inovatoare şi regenerabile, precum şi a sprijinirii instituţionalizării unor cadre de politici adecvate pentru a crea condiţii de concurenţă echitabile pentru sectorul surselor regenerabile de energie şi pentru integrarea acestuia în domeniile de politică relevante; (c) dezvoltării unor standarde energetice convergente, în special în cazul biocombustibililor şi al altor combustibili alternativi, precum şi a instalaţiilor şi practicilor aferente; (d) utilizării raţionale a energiei prin promovarea eficienţei energetice şi a conservării în producţia, transportul, distribuţia şi utilizarea finală a energiei; (e) promovării transferului de tehnologie între întreprinderile părţilor în vederea unei producţii şi a unei utilizări durabile a energiei. Acest lucru ar putea fi realizat printr-o cooperare adecvată, în special în domeniile reformei sectorului energetic, dezvoltării resurselor de energie, facilităţilor în aval şi dezvoltării biocombustibililor; (f) consolidării capacităţilor în toate domeniile reglementate de prezentul articol şi a promovării de investiţii reciproce favorabile şi atractive prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis şi nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor investiţionale, în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale părţilor. (2) În acest scop, părţile convin să promoveze contactele şi activităţile comune de cercetare în beneficiul reciproc al acestora, în special prin intermediul cadrelor regionale şi internaţionale relevante. În temeiul articolului 34 şi al concluziilor Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (SMDD), care a avut loc la Johannesburg în 2002, părţile subliniază necesitatea de a aborda legăturile dintre accesibilitatea serviciilor energetice şi dezvoltarea durabilă. Aceste activităţi pot fi promovate în cooperare cu Iniţiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată în cadrul SMDD.(3) Pe baza angajamentelor acestora privind abordarea schimbărilor climatice, asumate în calitate de părţi la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, părţile convin să promoveze cooperarea tehnică şi parteneriatele private în cadrul proiectelor privind sursele durabile şi regenerabile de energie, trecerea la noi combustibili şi eficienţa energetică prin intermediul unor mecanisme de piaţă flexibile, cum ar fi mecanismul pieţei carbonului. Articolul 34Mediul şi resursele naturale (1) Părţile convin ca acţiunile de cooperare în acest domeniu să promoveze conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în scopul dezvoltării durabile. Punerea în aplicare a concluziilor SMDD, precum şi a acordurilor multilaterale relevante în domeniul mediului, la care participă părţile, sunt luate în considerare în toate activităţile întreprinse de părţi în temeiul prezentului acord.(2) Părţile recunosc necesitatea de a conserva şi de a gestiona în mod durabil resursele naturale şi diversitatea biologică, în beneficiul tuturor generaţiilor, luând în considerare nevoile de dezvoltare ale acestora.(3) Părţile convin să coopereze în vederea consolidării sprijinirii reciproce a politicilor comerciale şi de mediu, precum şi pentru consolidarea integrării consideraţiilor de mediu în toate sectoarele cooperării.(4) Părţile se angajează să continue şi să consolideze cooperarea în cadrul programelor regionale privind protecţia mediului, în special cu privire la:(a) creşterea gradului de sensibilizare cu privire la mediu şi a participării locale la eforturile privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, inclusiv participarea comunităţilor culturale indigene/populaţiilor indigene şi a comunităţilor locale; (b) consolidarea capacităţii privind adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora, precum şi eficienţa energetică; (c) consolidarea capacităţilor privind participarea la acordurile multilaterale privind mediul şi punerea în aplicare a acestora, inclusiv cele privind biodiversitatea şi biosecuritatea, fără a se limita însă la acestea; (d) promovarea tehnologiilor, produselor şi serviciilor ecologice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de reglementare şi de piaţă; (e) îmbunătăţirea resurselor naturale, inclusiv guvernanţa în domeniul forestier şi combaterea exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, precum şi promovarea resurselor naturale durabile, inclusiv gestionarea pădurilor; (f) gestionarea eficientă a parcurilor naţionale şi a zonelor protejate, precum şi desemnarea şi protejarea zonelor de biodiversitate şi a ecosistemelor fragile, cu respectarea comunităţilor locale şi indigene care trăiesc în aceste zone sau în apropierea lor; (g) prevenirea traficului transfrontalier clandestin de deşeuri solide periculoase şi de alte tipuri de deşeuri; (h) protecţia mediului de coastă şi a celui marin, precum şi gestionarea eficientă a resurselor de apă; (i) protecţia şi conservarea solurilor şi gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv reabilitarea minelor epuizate/abandonate; (j) promovarea consolidării capacităţilor în gestionarea dezastrelor şi a riscurilor; (k) promovarea unor modele de producţie şi de consum durabile în economiile părţilor. (5) Părţile încurajează accesul reciproc la programele derulate în acest domeniu, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute de aceste programe. Articolul 35Agricultura, pescuitul şi dezvoltarea rurală Părţile convin să încurajeze dialogul şi să promoveze cooperarea în vederea dezvoltării durabile în agricultură, pescuit şi dezvoltarea rurală. Dialogul poate include următoarele domenii: (a) politica agricolă şi perspectivele generale ale agriculturii pe plan internaţional; (b) posibilităţile de facilitare a comerţului cu plante, animale, animale acvatice şi produsele acestora, luând în considerare convenţiile internaţionale relevante la care participă părţile, cum ar fi, printre altele, CIPP şi OIE; (c) bunăstarea animalelor; (d) politica de dezvoltare în zonele rurale; (e) politici de calitate privind plantele, animalele şi produsele acvatice şi, în special, indicaţiile geografice; (f) dezvoltarea unei agriculturi durabile şi ecologice, a agroindustriei, biocombustibililor, precum şi transferul de biotehnologii; (g) protecţia soiurilor de plante, tehnologia seminţelor, îmbunătăţirea productivităţii culturilor, tehnologiile culturilor alternative, inclusiv biotehnologia agricolă; (h) dezvoltarea bazelor de date privind agricultura, pescuitul şi dezvoltarea rurală; (i) consolidarea resurselor umane în domeniile agricol, veterinar şi piscicol; (j) susţinerea unei politici durabile şi responsabile pe termen lung privind pescuitul şi mediul marin, inclusiv tehnologiile pescuitului, precum şi conservarea şi gestionarea resurselor marine de coastă şi din larg; (k) promovarea eforturilor de prevenire şi combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, precum şi a comerţului aferent; (l) măsuri referitoare la schimbul de experienţă şi parteneriate, dezvoltarea de întreprinderi comune şi de reţele de cooperare între agenţii locale sau operatori economici, inclusiv măsuri de îmbunătăţire a accesului la finanţare în domenii precum cercetarea şi transferul de tehnologie; (m) consolidarea asociaţiilor de producători şi a activităţilor de promovare a comerţului. Articolul 36Dezvoltarea regională şi cooperarea(1) Părţile promovează înţelegerea reciprocă şi cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale.(2) Părţile încurajează şi consolidează schimbul de informaţii şi cooperarea privind politica regională, cu un accent special pe dezvoltarea zonelor defavorizate, legăturile între zonele urbane şi cele rurale, precum şi dezvoltarea rurală.(3) Cooperarea în domeniul politicii regionale poate lua următoarele forme:(a) metode de formulare şi punere în aplicare a politicilor regionale; (b) guvernanţă şi parteneriat pe mai multe niveluri; (c) relaţiile între zonele urbane şi cele rurale; (d) dezvoltare rurală, inclusiv iniţiative pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare şi dezvoltare durabilă; (e) statistici. Articolul 37Cooperarea în domeniul politicii industriale şi al IMM-urilor Ţinând seama de politicile şi obiectivele lor economice, părţile convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate în vederea creării unui climat favorabil dezvoltării economice şi a stimulării competitivităţii sectoarelor industriale, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), inter alia, prin: (a) promovarea constituirii de reţele între operatorii economici, în special IMM-uri, în vederea schimbului de informaţii şi de experienţă, a identificării oportunităţilor în sectoarele de interes reciproc, a transferului de tehnologie, precum şi a creşterii comerţului şi a investiţiilor; (b) schimbul de informaţii şi de experienţă privind crearea unor condiţii-cadru care să conducă la un mediu favorabil pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii acestora; (c) promovarea participării ambelor părţi la proiecte-pilot şi programe speciale, în conformitate cu condiţiile specifice ale acestora; (d) promovarea investiţiilor şi a întreprinderilor comune în vederea stimulării transferului de tehnologie, a inovării, a modernizării, a diversificării şi a iniţiativelor de calitate; (e) furnizarea de informaţii, stimularea inovării şi schimbul de bune practici privind accesul la finanţare, în special pentru întreprinderile mici şi microîntreprinderi; (f) promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor, precum şi încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul şi producţia durabile; (g) dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare în anumite sectoare industriale stabilite de către părţi şi cooperarea în cadrul unor proiecte de consolidare a capacităţilor, inclusiv în materie de norme şi proceduri de evaluare a conformităţii, precum şi de reglementări tehnice, astfel cum este convenit de către părţi. Articolul 38Transport(1) Părţile convin să coopereze în domeniile relevante ale politicii privind transporturile, în vederea îmbunătăţirii oportunităţilor de investiţii, a circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, a promovării siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene, a abordării impactului transporturilor asupra mediului şi a creşterii eficienţei sistemelor de transport ale părţilor.(2) Cooperarea dintre părţi în acest domeniu urmăreşte să promoveze:(a) schimburile de informaţii cu privire la politicile, reglementările şi practicile părţilor în domeniul transportului, în special cu privire la transportul urban şi rural, transportul maritim, transportul aerian, logistica în domeniul transporturilor, interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodal, precum şi gestionarea drumurilor, căilor ferate, porturilor şi aeroporturilor; (b) schimbul de opinii cu privire la sistemele europene de radionavigaţie prin satelit (în special Galileo), cu accent pe chestiunile de interes reciproc privind reglementarea, industria şi dezvoltarea pieţei; (c) continuarea dialogului în domeniul serviciilor de transport aerian în vederea asigurării fără întârzieri nejustificate a securităţii juridice a acordurilor bilaterale existente privind serviciile aeriene între statele membre la nivel individual şi Filipine; (d) continuarea dialogului privind îmbunătăţirea operaţiunilor şi a reţelelor de infrastructură de transport aerian în vederea unei circulaţii rapide, eficiente, durabile şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a mărfurilor, precum şi promovarea aplicării dreptului concurenţei şi a reglementării economice a sectorului transportului aerian, având ca obiectiv sprijinirea convergenţei normative şi consolidarea afacerilor, precum şi examinarea posibilităţilor pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor în domeniul transportului aerian. Ar trebui promovate în continuare proiectele de interes comun privind cooperarea în domeniul transportului aerian; (e) dialogul privind politica şi serviciile de transport maritim care vizează, în special, promovarea dezvoltării industriei de transport maritim, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i) schimbul de informaţii referitoare la legislaţia şi reglementările privind transportul maritim şi porturile;
(ii) promovarea accesului nelimitat la pieţele maritime internaţionale, precum şi a schimburilor comerciale, neaplicarea clauzelor privind transportul mărfurilor în comun, aplicarea regimului naţional şi a clauzei naţiunii cele mai favorizate pentru navele exploatate de resortisanţi sau de companii ale celeilalte părţi, precum şi cu privire la chestiunile legate de serviciile de transport „door-to-door“ care includ o zonă maritimă, ţinând seama de dreptul intern al părţilor;
(iii) administrarea eficientă a porturilor şi eficienţa serviciilor de transport maritim; precum şi
(iv) promovarea cooperării de interes reciproc în domeniul transportului maritim şi în domeniul muncii în sectorul maritim, al educaţiei şi formării în temeiul articolului 27;

(f) un dialog privind punerea în aplicare efectivă a normelor privind securitatea şi siguranţa transporturilor, precum şi prevenirea poluării cauzate de acestea, în special în ceea ce priveşte transportul maritim, inclusiv combaterea pirateriei, şi transportul aerian, în conformitate cu normele şi convenţiile internaţionale relevante la care participă ambele părţi. Dialogul include, de asemenea, cooperarea în cadrul forurilor internaţionale corespunzătoare în vederea asigurării unei mai bune aplicări a reglementărilor internaţionale. În acest scop, părţile vor promova cooperarea şi asistenţa tehnică în chestiuni legate de siguranţa şi securitatea transporturilor, precum şi chestiunile de mediu, inclusiv educaţia şi formarea în domeniul maritim şi al aviaţiei, căutare şi salvare, precum şi investigarea accidentelor şi a incidentelor, fără a se limita însă la acestea. De asemenea, părţile se vor concentra pe promovarea modurilor de transport ecologice. Articolul 39Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică(1) Părţile convin să coopereze în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ţinând seama de obiectivele de politică respective ale acestora.(2) Cooperarea are drept scop:(a) încurajarea schimburilor de informaţii şi de know-how în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în special privind punerea în aplicare a politicilor şi a programelor, precum şi drepturile de proprietate intelectuală în activităţile de cercetare şi dezvoltare; (b) promovarea unor relaţii durabile şi a unor parteneriate de cercetare între comunităţile ştiinţifice, centrele de cercetare, universităţile şi întreprinderile părţilor; (c) promovarea formării resurselor umane şi a consolidării capacităţilor tehnologice şi de cercetare. (3) Cooperarea se derulează sub forma unor proiecte de cercetare comune, precum şi schimburi, reuniuni şi formări destinate cercetătorilor, prin intermediul unor scheme de formare şi mobilitate la nivel internaţional şi a unor programe de schimb, destinate unei difuzări optime a rezultatelor cercetării, a învăţării şi a celor mai bune practici. Părţile pot conveni de comun acord asupra altor modalităţi de cooperare.(4) Aceste activităţi de cooperare ar trebui să se bazeze pe principiile reciprocităţii, tratamentului echitabil şi avantajului reciproc şi să asigure o protecţie adecvată a proprietăţii intelectuale. Orice probleme privind drepturile de proprietate intelectuală care pot apărea în contextul cooperării în temeiul prezentului acord pot, dacă este necesar, să facă obiectul unor negocieri între agenţiile sau grupurile implicate relevante, înainte de începerea activităţilor de cooperare, şi pot include chestiuni privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi brevetele, în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative respective ale părţilor.(5) Părţile încurajează participarea instituţiilor de învăţământ superior, a centrelor de cercetare şi a sectoarelor de producţie ale acestora, inclusiv IMM-uri.(6) Părţile convin să depună toate eforturile pentru o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la posibilităţile oferite de programele de cooperare ştiinţifică şi tehnologică respective ale acestora. Articolul 40Cooperarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor(1) Recunoscând că tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) constituie un element-cheie al vieţii moderne, de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, părţile convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.(2) Cooperarea în acest domeniu se concentrează, inter alia, pe:(a) participarea la dialogul regional cuprinzător cu privire la diferite aspecte ale societăţii informaţionale, în special politicile şi reglementările privind comunicaţiile electronice, inclusiv serviciul universal, acordarea de licenţe şi autorizaţii generale, precum şi independenţa şi eficienţa autorităţii de reglementare, e-guvernanţa, cercetarea şi serviciile bazate pe TIC; (b) interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor (cum ar fi TEIN) şi serviciilor părţilor şi Asiei de Sud-Est; (c) standardizarea şi difuzarea tehnologiilor noi şi emergente din domeniul TIC; (d) promovarea cooperării în materie de cercetare în domeniul TIC privind teme de interes comun pentru ambele părţi; (e) schimbul de bune practici în vederea reducerii decalajului digital; (f) dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiilor şi a mecanismelor privind aspectele de securitate ale TIC şi lupta împotriva criminalităţii informatice; (g) schimbul de experienţă privind desfăşurarea programelor de televiziune digitală, precum şi cu privire la aspectele legate de reglementare, gestionarea spectrului de frecvenţe şi cercetare; (h) promovarea eforturilor şi schimbul de experienţă privind dezvoltarea resurselor umane în domeniul TIC. Articolul 41Domeniile audiovizual, mass-media şi multimedia Părţile vor încuraja, sprijini şi facilita schimburile, cooperarea şi dialogul între instituţiile şi agenţilor lor relevante în domeniile audiovizual, mass-media şi multimedia. Acestea convin să instituie un dialog politic periodic în aceste domenii. Articolul 42Cooperarea în domeniul turismului(1) Părţile urmăresc să îmbunătăţească schimbul de informaţii şi să instituie cele mai bune practici, astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată şi durabilă a turismului, respectând Codul mondial de etică în turism al Organizaţiei Mondiale a Turismului şi principiile durabilităţii, care stau la baza procesului Agendei locale 21.(2) Ambele părţi convin să desfăşoare un dialog în vederea facilitării cooperării, inclusiv asistenţa tehnică în domeniul formării resurselor umane şi al dezvoltării de noi tehnologii în conformitate cu principiile turismului durabil.(3) Părţile convin să intensifice procesul de cooperare privind protejarea şi maximizarea potenţialului patrimoniului natural şi cultural, atenuarea oricăror efecte negative ale turismului şi sporirea contribuţiei pozitive a industriei turismului la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, inter alia, prin promovarea turismului ecologic, respectând în acelaşi timp integritatea şi interesele comunităţilor locale şi indigene, precum şi îmbunătăţirea formării în domeniul turismului. Articolul 43Cooperarea privind serviciile financiare(1) Părţile convin să consolideze cooperarea în vederea apropierii normelor şi standardelor comune, precum şi a îmbunătăţirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere şi de reglementare în domeniul bancar şi al asigurărilor, precum şi în alte ramuri ale sectorului financiar.(2) Părţile recunosc importanţa asistenţei tehnice şi a măsurilor de consolidare a capacităţilor în acest scop. Articolul 44Buna guvernanţă în domeniul fiscal(1) În vederea consolidării şi dezvoltării activităţilor economice şi ţinând seama, în acelaşi timp, de necesitatea creării unui cadru de reglementare adecvat, părţile recunosc şi intenţionează să pună în aplicare principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal. În acest scop, în conformitate cu competenţele lor respective, părţile vor îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legale şi vor elabora măsuri în vederea unei puneri în aplicare efective a principiilor sus-menţionate.(2) Părţile convin că punerea în aplicare a acestor principii are loc în special în cadrul acordurilor fiscale bilaterale existente sau viitoare între Filipine şi statele membre. Articolul 45Sănătate(1) Părţile recunosc şi afirmă importanţa deosebită a sănătăţii. Prin urmare, părţile convin să coopereze în sectorul sănătăţii, în special în domenii cum ar fi reforma sistemului de sănătate, bolile transmisibile majore şi alte ameninţări la adresa sănătăţii, bolile netransmisibile şi acordurile internaţionale în domeniul sănătăţii, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi a dezvoltării durabile a sectorului sănătăţii pe baza avantajului reciproc.(2) Cooperarea are în vedere:(a) programele privind domeniile enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor de sănătate, furnizarea serviciilor de sănătate, serviciile în materie de sănătate reproductivă destinate femeilor şi comunităţilor vulnerabile şi sărace, guvernanţa în materie de sănătate, inclusiv o mai bună gestionare a finanţelor publice, finanţarea asistenţei medicale, infrastructura de sănătate şi sistemele de informare, precum şi gestionarea asistenţei medicale; (b) activităţile comune în domeniile epidemiologiei şi supravegherii, inclusiv schimbul de informaţii, precum şi colaborarea în prevenirea timpurie a ameninţărilor la adresa sănătăţii, cum ar fi gripa aviară şi pandemică şi alte boli transmisibile majore; (c) prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile prin schimbul de informaţii şi de bune practici, promovarea unui mod de viaţă sănătos, abordarea principalilor factori determinanţi ai stării de sănătate, cum ar fi alimentaţia, dependenţa de droguri, alcool şi tutun şi dezvoltarea unor programe de cercetare în domeniul sănătăţii, astfel cum este prevăzut la articolul 39, precum şi a unor sisteme de promovare a sănătăţii; (d) promovarea punerii în aplicare a acordurilor internaţionale, cum ar fi Convenţia-cadru privind controlul tutunului şi Regulamentul sanitar internaţional la care participă părţile; (e) alte programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi consolidarea resurselor umane la nivelul sistemelor de sănătate şi a condiţiilor de sănătate, convenite de comun acord. Articolul 46Educaţie, cultură, dialog intercultural şi interreligios(1) Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul educaţiei, sportului, culturii şi religiei cu respectarea corespunzătoare a diversităţii acestora, în vederea unei mai bune înţelegeri reciproce şi cunoaşteri a culturilor lor respective. În acest scop, părţile vor sprijini şi promova activităţile institutelor culturale ale acestora.(2) Părţile convin în continuare să iniţieze un dialog privind aspectele de interes comun referitoare la modernizarea sistemelor de educaţie, inclusiv aspecte legate de competenţele de bază şi dezvoltarea unor instrumente de evaluare conforme cu standardele europene.(3) Părţile se angajează să adopte măsuri corespunzătoare pentru promovarea contactelor interpersonale în domeniul educaţiei, sportului şi schimburilor culturale, precum şi a dialogurilor interculturale şi interreligioase, şi să întreprindă iniţiative comune în diferite domenii socioculturale, inclusiv cooperarea în domeniul conservării patrimoniului, cu respectarea diversităţii culturale. În acest sens, părţile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activităţile Fundaţiei Asia-Europa, precum şi dialogul interreligios din cadrul ASEM.(4) Părţile convin să se consulte şi să coopereze în cadrul forurilor sau organizaţiilor internaţionale relevante, cum ar fi UNESCO, în vederea urmăririi unor obiective comune şi a promovării unei mai bune înţelegeri şi respectări a diversităţii culturale. În acest sens, părţile convin, de asemenea, să promoveze ratificarea şi punerea în aplicare a Convenţiei UNESCO asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale, adoptată la 20 octombrie 2005.(5) De asemenea, părţile pun accentul pe adoptarea unor măsuri destinate să consolideze legăturile dintre agenţiile vizate ale acestora care promovează schimbul de informaţii şi know-how între experţi, tineret şi lucrătorii în domeniul tineretului (în cadrul şi în afara şcolii), precum şi pe valorificarea programele lor respective, cum ar fi ERASMUS Mundus în domeniile educaţiei şi culturii, precum şi a experienţelor dobândite de ambele părţi în aceste domenii. Articolul 47Statistici Părţile convin să promoveze, în conformitate cu activităţile de cooperare statistică existente între Uniunea Europeană şi ASEAN, consolidarea capacităţii statistice, armonizarea metodelor şi practicilor statistice, inclusiv colectarea şi difuzarea de statistici, care să le permită astfel utilizarea pe o bază reciproc acceptabilă a rapoartelor statistice privind, inter alia, conturile naţionale, investiţiile străine directe, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, comerţul cu bunuri şi servicii şi, în ansamblu, orice alt domeniu prevăzut de prezentul acord şi care se pretează colectării, prelucrării, analizei şi difuzării de statistici. Titlul VIICadrul instituţional Articolul 48Comitetul mixt (1) În temeiul prezentului acord, părţile convin să instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanţi ai ambelor părţi la nivel de înalţi funcţionari, care să îndeplinească următoarele atribuţii:(a) să asigure funcţionarea şi aplicarea corespunzătoare a prezentului acord; (b) să stabilească priorităţile în legătură cu obiectivele prezentului acord; (c) să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor acordului. (2) Comitetul mixt se reuneşte cel puţin o dată la 2 ani, alternativ în Filipine şi în Uniunea Europeană, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. De asemenea, se pot convoca reuniuni extraordinare ale comitetului mixt, cu acordul părţilor. Preşedinţia este asigurată în mod alternativ de fiecare dintre părţi. Ordinea de zi a reuniunilor comitetului mixt se stabileşte de comun acord între părţi.(3) Comitetul mixt instituie subcomitete specializate, responsabile pentru toate domeniile reglementate de prezentul acord, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuţiilor sale. La fiecare reuniune a comitetului mixt, subcomitetele menţionate prezintă rapoarte detaliate cu privire la activităţile lor.(4) Părţile convin că printre atribuţiile comitetului mixt se numără şi supravegherea bunei funcţionări a acordurilor sau protocoalelor sectoriale încheiate sau care urmează a fi încheiate între părţi.(5) Comitetul mixt îşi adoptă regulamentul de procedură. Titlul VIIIDispoziţii finale Articolul 49Clauză privind evoluţiile viitoare(1) Părţile pot, de comun acord şi la recomandarea comitetului mixt, să extindă prezentul acord în vederea îmbunătăţirii nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare ori activităţi specifice.(2) În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord, fiecare dintre părţi poate propune recomandări privind extinderea domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experienţa dobândită în cursul aplicării acestuia. Articolul 50Resurse destinate cooperării(1) Părţile convin să pună la dispoziţie resursele adecvate, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările şi de resursele respective ale acestora, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.(2) Părţile pun în aplicare asistenţa financiară în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare şi cooperează cu privire la protejarea intereselor financiare ale acestora. Părţile iau măsuri eficiente pentru prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale, inter alia, prin intermediul asistenţei reciproce în domeniile reglementate de prezentul acord, în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative respective ale acestora. Orice acord sau instrument de finanţare suplimentar care urmează să fie adoptat de către părţi prevede clauze specifice de cooperare financiară privind verificările, inspecţiile şi controalele la faţa locului, precum şi măsurile antifraudă, inclusiv, inter alia, cele întreprinse de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de autorităţile de anchetă relevante din Filipine.(3) Părţile încurajează Banca Europeană de Investiţii (BEI) să îşi continue operaţiunile în Filipine, în conformitate cu procedurile şi criteriile sale de finanţare, cu acordul-cadru semnat între BEI şi Filipine, precum şi cu dreptul intern al statului Filipine.(4) Părţile pot decide extinderea sprijinului financiar pentru a include activităţile de cooperare în domeniile prevăzute de prezentul acord sau în legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile şi resursele financiare respective ale părţilor. Aceste activităţi de cooperare pot include, după caz, fără a se limita însă la acestea, iniţiative privind consolidarea capacităţilor şi cooperarea tehnică, schimburi de experţi, realizarea de studii, stabilirea unor cadre juridice, de punere în aplicare şi de reglementare care să promoveze transparenţa şi responsabilitatea, precum şi alte activităţi convenite de către părţi. Articolul 51Facilităţi Pentru facilitarea cooperării în cadrul prezentului acord, părţile convin să asigure facilităţile necesare exercitării funcţiilor funcţionarilor şi experţilor cu atribuţii de punere în practică a cooperării, în conformitate cu dreptul intern, normele şi reglementările interne ale părţilor. Articolul 52Alte acorduri (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acţiunile întreprinse în cadrul acestuia nu afectează competenţele părţilor de a întreprinde acţiuni de cooperare bilaterale sau de a încheia, după caz, noi acorduri de parteneriat şi cooperare, inclusiv între Filipine şi statele membre, la nivel individual.(2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării ori punerii în practică a angajamentelor asumate sau care urmează să fie asumate de fiecare parte în relaţiile cu părţi terţe. Articolul 53Îndeplinirea obligaţiilor(1) Părţile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord. Acestea se asigură că obiectivele enunţate în prezentul acord sunt atinse.(2) Fiecare parte poate să sesizeze comitetul mixt cu privire la orice diferend legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.(3) În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a respectat obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsurile necesare. Înainte de a acţiona în acest sens, cu excepţia cazurilor speciale de urgenţă prevăzute la alineatul (5) al prezentului articol, partea respectivă prezintă comitetului mixt toate informaţiile relevante necesare pentru examinarea aprofundată a situaţiei, în vederea identificării unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.(4) La alegerea măsurilor trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puţin aplicarea prezentului acord. Aceste măsuri se notifică imediat celeilalte părţi şi fac obiectul unor consultări în cadrul comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.(5) În vederea interpretării corecte şi a aplicării efective a prezentului acord, părţile convin că prin termenul „cazuri speciale de urgenţă“ menţionat la alineatul (3) al prezentului articol se înţeleg cazurile de încălcare gravă a prezentului acord de către una dintre părţi. O încălcare gravă a prezentului acord constă în:(a) denunţarea prezentului acord nepermisă de normele generale de drept internaţional; sau (b) încălcarea unor elemente esenţiale ale prezentului acord, şi anume articolul 1 alineatul (1) şi articolul 8 alineatul (2). Anterior aplicării de măsuri în cazurile speciale de urgenţă, fiecare parte poate solicita convocarea unei reuniuni de urgenţă la care să participe ambele părţi. În cazul unei astfel de cereri şi în termen de 15 zile, cu excepţia cazului în care părţile convin asupra unui alt termen care nu poate depăşi 21 de zile, se organizează o reuniune pentru examinarea aprofundată a situaţiei în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi. Articolul 54Definirea părţilor În sensul prezentului acord, „părţile“ înseamnă Uniunea sau statele membre ale acesteia ori Uniunea şi statele membre ale acesteia, în temeiul competenţelor care le revin, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte. Articolul 55Aplicare teritorială Prezentul acord se aplică teritoriului în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de tratatul respectiv, pe de o parte, şi teritoriului statului Filipine, pe de altă parte. Articolul 56Notificări Notificările făcute în conformitate cu articolul 57 sunt adresate Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe din Filipine, pe căi diplomatice. Articolul 57Intrare în vigoare şi durată (1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care ultima dintre părţi a notificat celeilalte părţi finalizarea procedurilor legale necesare în acest scop.(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani. Prezentul acord se prelungeşte automat pentru perioade succesive de un an, cu excepţia cazului în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte părţi intenţia acesteia de a nu mai prelungi acordul, cu 6 luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.(3) Orice modificare a prezentului acord se face cu acordul celor două părţi. Orice modificare intră în vigoare în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol numai după ce ultima dintre părţi a notificat celeilalte părţi faptul că toate formalităţile necesare au fost finalizate.(4) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin notificarea în scris a intenţiei acesteia de denunţare a prezentului acord, adresată celeilalte părţi. Denunţarea produce efecte după 6 luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea. Denunţarea nu aduce atingere proiectelor convenite sau în curs, iniţiate în temeiul prezentului acord înainte de denunţarea acestuia. Articolul 58Text autentic (1) Prezentul acord este întocmit în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, toate aceste texte fiind în mod egal autentice.(2) Acordul a fost negociat în limba engleză. Orice divergenţă lingvistică între texte este semnalată comitetului mixt.


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu