Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2254 din 29 decembrie 2006

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 16 ianuarie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Punctul 5.3.2 va avea următorul cuprins:

„5.3.2. In scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de instituţiile publice, unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele: încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii cuprinse în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii; încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor prevăzute la art. 5 alin. (8) şi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai în conturile agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului.

La efectuarea oricăror plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.

Obligaţiile datorate de angajat şi de angajator, aferente drepturilor salariale, se plătesc de instituţiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare."

2.  Punctul 5.4.5 se abrogă.

3.   După punctul 6.1.5 se introduc două noi puncte, punctele 6.1.6 şi 6.1.7, cu următorul cuprins:

„6.1.6. In scopul respectării principiilor nediscriminării şi tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, instituţiile publice nu pot impune condiţia de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesaţi să participe la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice de către operatorii economici organizaţi ca societăţi civile, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, societăţi cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achită în conturi de disponibilităţi ale acestora, deschise la instituţii de credit.

6.1.7. Agenţii economici au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile Trezoreriei Statului şi de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare."

4. Punctul 9.5.4 va avea următorul cuprins:

„9.5.4. Instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii virează echivalentul în lei al sumelor în valută încasate la bănci în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz."

5.  Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:

„10.3. Calculul dobânzii la disponibilităţile la vedere se efectuează după următoarea formulă:

Dobânda =   Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile ,

                                           360 x 100

în care: Sold  mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31)."

6.  Punctul 10.3.1 va avea următorul cuprins:

„10.3.1. Dobânda se calculează lunar şi se virează în acelaşi cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare."

7.   După punctul 10.4.3 se introduce un nou punct, punctul 10.4.31, cu următorul cuprins:

„10.4.31. In situaţia în care scadenţa depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului şi virarea dobânzii în contul de disponibil se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadenţei. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadenţei până la restituirea depozitului şi virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul şi constituit depozitul nu calculează dobândă."

8.   La punctul 11.1, primul alineat va avea următorul cuprins:

„Veniturile şi cheltuielile înscrise în bugetul Trezoreriei Statului se grupează pe baza «Clasificaţiei indicatorilor privind bugetul Trezoreriei Statului», prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice."

9.  Punctul 11.2.1 va avea următorul cuprins:

„11.2.1.  Bugetul Trezoreriei Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structură: - veniturile bugetare, pe capitole şi subcapitole;

-   cheltuielile   bugetare,   pe  capitole,   subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate."

10.  Punctul 11.2.2 va avea următorul cuprins:

„11.2.2.   Bugetul   propriu   gestionat   de   Ministerul Finanţelor Publice, precum şi bugetele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se aprobă de către ordonatorul principal de credite, cu desfăşurare pe trimestre, în structura aprobată prin hotărâre a Guvernului."

11.  Punctul 11.2.3 va avea următorul cuprins:

„11.2.3. Creditele bugetare aprobate la cap. 55.09

«Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» se repartizează de directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pentru bugetele unităţilor subordonate în cadrul cărora funcţionează unităţi ale Trezoreriei Statului, cu desfăşurare pe trimestre."

12.  Punctul 11.3.1 va avea următorul cuprins:

„11.3.1. Virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi bugetele unităţilor subordonate se aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu excepţia cap. 55.09 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», pentru care virările de credite bugetare se pot efectua în tot cursul anului.

Propunerile de virări de credite bugetare se transmit Direcţiei generale a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar, atât pentru articolele sau alineatele de cheltuieli de la care se disponibilizează, cât şi pentru cele la care se suplimentează prevederile bugetare.

In cazuri temeinic justificate, propunerile de virări de credite bugetare la cap. 55.09 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor."

13.    Punctul 11.3.2 se abrogă.

14.    La punctul 11.4.1, al doilea alineat va avea următorul cuprins:

„Deschiderile de credite bugetare din bugetul Trezoreriei Statului se efectuează trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de credite din subordine, însoţite de note justificative, în limita creditelor bugetare aprobate pe capitole şi titluri de cheltuieli."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2254/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2254 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu