E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 24 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Ministerul Turismului se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Ministerul Turismului elaboreaza si aplica, in baza Programului Guvernului, politica in turism, ca domeniu prioritar al economiei nationale.
    Art. 3
    In realizarea obiectivelor sale Ministerul Turismului are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica si promoveaza strategia si politica nationala in domeniul turismului si urmareste realizarea acesteia;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate aflate in subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice birourilor de promovare si de informare turistica din tara si din strainatate;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare si investitii publice in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, format din contributia agentilor economici din turism si din venituri obtinute din privatizarea societatilor comerciale din turism, precum si alte fonduri si venituri constituite conform legii;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile in domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, procesul de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. elaboreaza strategia de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului;
    20. efectueaza procesul de privatizare a societatilor comerciale cu profil de turism;
    21. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    22. autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate; taxele percepute pentru aceste activitati se fac venituri la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    23. efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism;
    24. verifica agentii economici cu privire la constituirea si virarea contributiei la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si a altor fonduri, in conditiile legii;
    25. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Turismului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului pot fi organizate servicii, birouri si oficii.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 143, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, din care 20 la birourile de promovare turistica din strainatate.
    (4) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) In cadrul numarului de posturi aprobat Ministerul Turismului organizeaza reprezentante teritoriale ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului.
    (6) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatilor reprezentantelor teritoriale.
    (7) Activitatea reprezentantelor teritoriale se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Ministerul Turismului.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Turismului este exercitata de ministru, ajutat de 2 secretari de stat.
    (2) Ministrul turismului reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul turismului emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Ministrul turismului indeplineste urmatoarele atributii generale:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei administratiei publice locale, a institutiilor publice si a agentilor economici;
    b) coordoneaza initierea si avizarea proiectelor de legi, ordonante, hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite prin metodologia aprobata de Guvern;
    c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
    d) coordoneaza fundamentarea si elaborarea de propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
    e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerului, in baza bugetului aprobat;
    f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul lor de activitate;
    g) initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    h) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    i) coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;
    j) coordoneaza avizarea, in conditiile legii, a infiintarii organismelor neguvernamentale si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;
    k) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul lor;
    l) coordoneaza editarea publicatiilor de specialitate si informare.
    (2) Ministrul turismului indeplineste si orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de primul-ministru.
    Art. 7
    (1) Ministrul turismului conduce aparatul propriu al Ministerului Turismului, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia, in conditiile legii.
    (2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 8
    Secretarii de stat exercita atributiile stabilite de ministrul turismului.
    Art. 9
    In cazul in care ministrul turismului, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, secretarul de stat desemnat de acesta exercita respectivele atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    (1) Secretarul general al Ministerului Turismului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Aceasta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul ministerului si al unitatilor subordonate;
    b) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu secretarii generali ai prefecturilor, in probleme de interes comun;
    c) primeste si transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiecte de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta a Guvernului;
    e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    g) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
    (3) Secretarul general al Ministerului Turismului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 11
    (1) Pe langa ministrul turismului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    (3) Colegiul se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului turismului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
    Art. 12
    (1) In subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului functioneaza, potrivit anexei nr. 2, urmatoarele persoane juridice:
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    (2) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (3) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea Ministerului Turismului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1. I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    Structura organizatorica a institutiilor publice aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Autoritatea Nationala pentru Turism, Oficiul de Autorizare si Control in Turism, Oficiul de Promovare a Turismului isi inceteaza activitatea.
    Art. 15
    (1) Activul si pasivul institutiilor prevazute la art. 14 se preiau de catre Ministerul Turismului.
    (2) Disponibilitatile banesti aflate in sold, in contul Oficiului de Autorizare si Control si Turism si, respectiv, in contul Oficiului de Promovare a Turismului, care isi inceteaza activitatea, se varsa la bugetul de stat.
    Art. 16
    Personalul institutiilor prevazute la art. 14 se preia, pe baza de concurs sau examen, de catre Ministerul Turismului.
    Art. 17
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                Numarul maxim de posturi = 143,
                                               exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetelor ministrilor

                               ORGANIGRAMA
                          Ministerului Turismului
                                                      _________________________
 ______________________                              |   Purtator de Cuvant si |
|Colegiul Ministerului |_                           _|     Relatii Mass-media  |
|______________________| |                         | |_________________________|
 ______________________  |        __________       |  _________________________
|   Oficiul Juridic    |_|_______| Ministru |______|_|   Consilier Diplomatic  |
|______________________| |       |__________|      | |_________________________|
 ______________________  |            |            |  _________________________
|   Cabinet Ministru   | |            |            | |   Corpul de Control si  |
|                      |_|            |            |_|   Audit al Ministrului  |
|______________________|              |              |_________________________|

    ________________________          |           _________________________
   |    Secretar de Stat    |         |          |     Secretar de Stat    |
   |         pentru         |_________|__________| cu Integrarea Europeana |
   | Relatia cu Parlamentul |         |          |    si Relatii Externe   |
   |________________________| ________|_________ |_________________________|
 ________________  |         | Secretar General |           |  ________________
|    Cabinet     |_|         |__________________|           |_|    Cabinet     |
|Secretar de Stat| |                  |                     | |Secretar de Stat|
|________________| |            ______|__________           | |________________|
         __________|__         |Directia Generala|        __|___________
 _______|_____  ______|_______ |    Economica,   | ______|_______  _____|______
|  Directia   ||   Directia   ||Administrativa si||   Directia   ||  Directia  |
|  Generala   ||   Generala   ||  Resurse Umane  ||  Integrare   ||Generala de |
|de Strategie,||de Autorizare ||_________________|| Europeana si ||  Promovare |
|Privatizare, ||  si Control  |                   |    Relatii   ||Turistica si|
| Dezvoltare  ||              |                   |Internationale||  Marketing |
|si Investitii||              |                   |              ||            |
|_____________||______________|                   |______________||____________|

    ANEXA 2

                    INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului
_____________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea institutiei publice                   Sursa de finantare
crt.
_____________________________________________________________________________
  1.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   - venituri proprii
      [cu personalitate juridica, care isi desfasoara
      activitatea prin baza de aplicatie*)]
      - in subordinea Ministerului Turismului
  2.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
      Turism (I.N.C.D.T.)                                  - venituri proprii
      - in coordonarea Ministerului Turismului
_____________________________________________________________________________
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Hotel "Turist" si baza de agrement.
       Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 24/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 24 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu