E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 24 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Ministerul Turismului se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Ministerul Turismului elaboreaza si aplica, in baza Programului Guvernului, politica in turism, ca domeniu prioritar al economiei nationale.
    Art. 3
    In realizarea obiectivelor sale Ministerul Turismului are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica si promoveaza strategia si politica nationala in domeniul turismului si urmareste realizarea acesteia;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate aflate in subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice birourilor de promovare si de informare turistica din tara si din strainatate;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare si investitii publice in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, format din contributia agentilor economici din turism si din venituri obtinute din privatizarea societatilor comerciale din turism, precum si alte fonduri si venituri constituite conform legii;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile in domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, procesul de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. elaboreaza strategia de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului;
    20. efectueaza procesul de privatizare a societatilor comerciale cu profil de turism;
    21. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    22. autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate; taxele percepute pentru aceste activitati se fac venituri la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    23. efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism;
    24. verifica agentii economici cu privire la constituirea si virarea contributiei la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si a altor fonduri, in conditiile legii;
    25. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Turismului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului pot fi organizate servicii, birouri si oficii.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 143, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, din care 20 la birourile de promovare turistica din strainatate.
    (4) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) In cadrul numarului de posturi aprobat Ministerul Turismului organizeaza reprezentante teritoriale ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului.
    (6) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatilor reprezentantelor teritoriale.
    (7) Activitatea reprezentantelor teritoriale se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Ministerul Turismului.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Turismului este exercitata de ministru, ajutat de 2 secretari de stat.
    (2) Ministrul turismului reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul turismului emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Ministrul turismului indeplineste urmatoarele atributii generale:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei administratiei publice locale, a institutiilor publice si a agentilor economici;
    b) coordoneaza initierea si avizarea proiectelor de legi, ordonante, hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite prin metodologia aprobata de Guvern;
    c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
    d) coordoneaza fundamentarea si elaborarea de propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
    e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerului, in baza bugetului aprobat;
    f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul lor de activitate;
    g) initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    h) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    i) coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;
    j) coordoneaza avizarea, in conditiile legii, a infiintarii organismelor neguvernamentale si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;
    k) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul lor;
    l) coordoneaza editarea publicatiilor de specialitate si informare.
    (2) Ministrul turismului indeplineste si orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de primul-ministru.
    Art. 7
    (1) Ministrul turismului conduce aparatul propriu al Ministerului Turismului, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia, in conditiile legii.
    (2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 8
    Secretarii de stat exercita atributiile stabilite de ministrul turismului.
    Art. 9
    In cazul in care ministrul turismului, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, secretarul de stat desemnat de acesta exercita respectivele atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    (1) Secretarul general al Ministerului Turismului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Aceasta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul ministerului si al unitatilor subordonate;
    b) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu secretarii generali ai prefecturilor, in probleme de interes comun;
    c) primeste si transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiecte de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta a Guvernului;
    e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    g) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
    (3) Secretarul general al Ministerului Turismului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 11
    (1) Pe langa ministrul turismului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului turismului.
    (3) Colegiul se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului turismului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
    Art. 12
    (1) In subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului functioneaza, potrivit anexei nr. 2, urmatoarele persoane juridice:
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    (2) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Turismului, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (3) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea Ministerului Turismului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1. I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    Structura organizatorica a institutiilor publice aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Autoritatea Nationala pentru Turism, Oficiul de Autorizare si Control in Turism, Oficiul de Promovare a Turismului isi inceteaza activitatea.
    Art. 15
    (1) Activul si pasivul institutiilor prevazute la art. 14 se preiau de catre Ministerul Turismului.
    (2) Disponibilitatile banesti aflate in sold, in contul Oficiului de Autorizare si Control si Turism si, respectiv, in contul Oficiului de Promovare a Turismului, care isi inceteaza activitatea, se varsa la bugetul de stat.
    Art. 16
    Personalul institutiilor prevazute la art. 14 se preia, pe baza de concurs sau examen, de catre Ministerul Turismului.
    Art. 17
    Ministerul Turismului are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                Numarul maxim de posturi = 143,
                                               exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetelor ministrilor

                               ORGANIGRAMA
                          Ministerului Turismului
                                                      _________________________
 ______________________                              |   Purtator de Cuvant si |
|Colegiul Ministerului |_                           _|     Relatii Mass-media  |
|______________________| |                         | |_________________________|
 ______________________  |        __________       |  _________________________
|   Oficiul Juridic    |_|_______| Ministru |______|_|   Consilier Diplomatic  |
|______________________| |       |__________|      | |_________________________|
 ______________________  |            |            |  _________________________
|   Cabinet Ministru   | |            |            | |   Corpul de Control si  |
|                      |_|            |            |_|   Audit al Ministrului  |
|______________________|              |              |_________________________|

    ________________________          |           _________________________
   |    Secretar de Stat    |         |          |     Secretar de Stat    |
   |         pentru         |_________|__________| cu Integrarea Europeana |
   | Relatia cu Parlamentul |         |          |    si Relatii Externe   |
   |________________________| ________|_________ |_________________________|
 ________________  |         | Secretar General |           |  ________________
|    Cabinet     |_|         |__________________|           |_|    Cabinet     |
|Secretar de Stat| |                  |                     | |Secretar de Stat|
|________________| |            ______|__________           | |________________|
         __________|__         |Directia Generala|        __|___________
 _______|_____  ______|_______ |    Economica,   | ______|_______  _____|______
|  Directia   ||   Directia   ||Administrativa si||   Directia   ||  Directia  |
|  Generala   ||   Generala   ||  Resurse Umane  ||  Integrare   ||Generala de |
|de Strategie,||de Autorizare ||_________________|| Europeana si ||  Promovare |
|Privatizare, ||  si Control  |                   |    Relatii   ||Turistica si|
| Dezvoltare  ||              |                   |Internationale||  Marketing |
|si Investitii||              |                   |              ||            |
|_____________||______________|                   |______________||____________|

    ANEXA 2

                    INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Turismului
_____________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea institutiei publice                   Sursa de finantare
crt.
_____________________________________________________________________________
  1.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   - venituri proprii
      [cu personalitate juridica, care isi desfasoara
      activitatea prin baza de aplicatie*)]
      - in subordinea Ministerului Turismului
  2.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
      Turism (I.N.C.D.T.)                                  - venituri proprii
      - in coordonarea Ministerului Turismului
_____________________________________________________________________________
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Hotel "Turist" si baza de agrement.
       Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 24/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 24 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu