E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 740 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste politica in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport, constructii si turism, in cadrul politicii generale a Guvernului, si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, constructiilor si turismului;
    2. elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;
    3. elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
    4. elaboreaza si implementeaza politicile de aplicare a strategiei nationale in domeniul lucrarilor publice, amenajarii teritoriului, locuintei si turismului;
    5. aplica si urmareste in sectorul transporturilor, constructiilor si turismului prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993 si strategia nationala si sectoriala de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
    6. elaboreaza strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrarilor publice, activitatilor de transport si de turism si locuintelor;
    7. fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;
    8. gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat si din creditele externe, in domeniile sale de activitate;
    9. exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sa, pana la finalizarea procesului de privatizare;
    10. elaboreaza si pune in aplicare strategiile de privatizare in domeniile sale de activitate si asigura gestionarea intregului proces de privatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa;
    11. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor;
    12. asigura organizarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniile transporturilor, lucrarilor publice, locuintei, amenajarii teritoriului, urbanism, siguranta constructiilor si turism, prin corelare cu programele nationale de cercetare in aceste domenii;
    13. organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, participand la sistemul informational national si international;
    14. promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor, asigura conditiile unui mediu concurential in cadrul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
    15. elaboreaza si promoveaza cadrul legal in vederea stimularii investitiilor cu capital autohton si strain in domeniile sale de activitate;
    16. asigura conceptia unitara a aplicarii politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrari publice a teritoriului national;
    17. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora;
    18. reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
    19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;
    20. avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri;
    21. asigura administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;
    22. asigura tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;
    23. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;
    24. sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
    25. stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor;
    26. concesioneaza, in numele statului, bunurile proprietate publica ori privata a statului, activitatile si serviciile de interes national din domeniul transporturilor;
    27. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt in competenta de aprobare a Guvernului;
    28. clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale;
    29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;
    30. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;
    31. incheie, in numele statului, contracte de activitate cu compania nationala care gestioneaza infrastructura feroviara, cu societatile nationale si/sau cu societatile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori;
    32. realizeaza activitati de asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societatilor comerciale, care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrari publice si turism pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si turism si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie;
    33. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national, ca sinteza a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, dupa aprobare, potrivit legii;
    34. stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum si pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
    35. colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala, la constructia de locuinte si lucrarile tehnico-edilitare, in vederea realizarii politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la sustinerea operatiunilor urbanistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;
    36. sprijina si indruma administratia publica locala prin activitati ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii in infrastructura urbana, reglementari specifice si politici sectoriale in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competenta locala;
    37. colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;
    38. asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;
    39. asigura fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la imbunatatirea si dezvoltarea fondului de lucrari publice si locuinte;
    40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse;
    41. analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
    42. initiaza si supune spre aprobare proiecte de acte normative si coordoneaza elaborarea de reglementari tehnice in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
    43. colaboreaza, prin serviciile sale publice descentralizate, cu autoritatile administratiei publice locale in actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;
    44. participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazurile de seisme sau alunecari de teren, in cadrul sistemului national de aparare impotriva dezastrelor;
    45. organizeaza elaborarea, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, in conditiile legii; asigura directivarea si asistenta tehnica pentru implementarea calitatii in constructii, prin reglementari tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, invatamant superior si executia lucrarilor din domeniile sale de activitate; organizeaza controlul privind aplicarea reglementarilor tehnice si economice;
    46. organizeaza si asigura desfasurarea activitatii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;
    47. organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipamentelor tehnologice de constructii noi;
    48. asigura conditiile pentru aplicarea unitara a sistemului calitatii in constructii, conform legii;
    49. asigura, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrarilor publice;
    50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea in aplicare a normelor tehnice si reglementarilor corespunzatoare, asigurarea pregatirii profesionale si perfectionarii personalului din transporturi si turism, efectuarea certificarii si inmatricularii mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    51. indeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor;
    52. urmareste respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piata a produselor pentru constructii prin Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti;
    53. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 4
    (1) In calitatea sa de autoritate de stat in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea ori in coordonarea sa sau societati comerciale autorizate:
    1. aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;
    2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse in activitatile de transport;
    3. elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;
    4. exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
    5. acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
    6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport sau activitati specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
    7. stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;
    8. aproba utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile in apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;
    9. exercita activitatea de registru, de inspectie de stat si de control in transporturi;
    10. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executarii fizice a lucrarilor de infrastructura si al calitatii acestora;
    11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau care concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;
    12. emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si in transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
    13. autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor si a autogarilor;
    14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
    15. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    16. asigura certificarea si omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport;
    17. gestioneaza frecventele de comunicatii alocate;
    18. asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitatilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare in toate cazurile in care legea ii recunoaste acest drept;
    19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, inchiderea unor linii de cale ferata nerentabile sau mentinerea in exploatare a liniei respective si regimul exploatarii acesteia;
    20. asigura reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile in spatiul aerian national, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
    21. organizeaza spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in timp de pace;
    22. emite reglementari aeronautice specifice privind inmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de inmatriculare;
    23. emite reglementari aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale pentru infiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile;
    24. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al indeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de siguranta a zborului, de securitate aeronautica si de protectie a mediului, potrivit standardelor internationale acceptate de Romania;
    25. elibereaza licente de lucru agentilor economici care desfasoara activitati in perimetrul infrastructurii aeroportuare;
    26. emite reglementari aeronautice privind desfasurarea activitatilor de transport aerian public;
    27. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Romania sau in spatiul aerian national, dupa caz, in scopul protectiei mediului;
    28. stabileste aeroporturile din Romania care, in urma derularii activitatilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, in vederea implementarii de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;
    29. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, masuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a caror functionare are impact semnificativ asupra mediului;
    30. emite reglementarile, standardele si procedurile privind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;
    31. emite permisul de productie pe baza caruia se autorizeaza productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora;
    32. elaboreaza Programul national de securitate aeronautica pe baza caruia se asigura protectia aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicita; raspunde de dezvoltarea, implementarea si operationalitatea acestui program;
    33. reglementeaza, organizeaza si desfasoara activitatile privind ancheta administrativa a incidentelor si accidentelor de aviatie civila;
    34. acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/din porturile civile romanesti;
    35. supravegheaza si controleaza navigatia in apele nationale a navelor sub pavilion roman, precum si a navelor arborand pavilion strain, dar apartinand unor persoane fizice sau juridice romane, in marea libera;
    36. stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale Romaniei; pentru apele de frontiera va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;
    37. stabileste regulile de navigatie in marea teritoriala, in apele interioare si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    38. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;
    39. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor;
    40. emite reglementari cu privire la durata si continutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobandite prin examen;
    41. organizeaza sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor;
    42. stabileste caile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare in care pilotajul este obligatoriu;
    43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;
    44. stabileste, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare si de ancorare in afara limitelor porturilor, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala;
    45. elibereaza, printr-o societate de clasificare agreata, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care Romania este parte;
    46. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnica periodica;
    47. certifica prin omologare sau prin inspectia tehnica periodica, dupa caz, incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;
    48. autorizeaza statiile de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
    49. acrediteaza institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societati comerciale, autorizate, care sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile specifice transportului rutier si sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;
    50. autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si altor institutii similare;
    51. emite norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si a profesorilor necesari in procesul de pregatire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
    52. emite norme privind examinarea psihologica medicala in vederea eliberarii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice;
    53. asigura prin reteaua sanitara proprie asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei;
    54. autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale;
    55. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si de metrou, astfel incat acestea sa corespunda si nevoilor de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitati;
    56. stabileste, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, de cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
    57. asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
    58. controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
    59. coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere;
    60. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, intretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;
    61. elaboreaza programe de pregatire si de perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
    62. asigura dirijarea aeronavelor in spatiul aerian al Romaniei si a navelor in apele navigabile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
    63. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    64. emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
    65. asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale;
    66. asigura secretariatul Centrului national pentru asezari umane (habitat);
    67. asigura secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
    68. asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismelor si alunecarilor de teren;
    69. asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
    70. asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic in constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si secretariatul Consiliului pentru calitate in constructii;
    71. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica din tara si din strainatate;
    72. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    73. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    74. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare si investitii publice in turism;
    75. realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;
    76. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile in domeniul turismului, conform legii;
    77. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, procesul de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;
    78. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, programe nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    79. autorizeaza agentii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate;
    80. efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism.
    (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului este asigurata de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, care numeste si elibereaza din functie personalul acestuia, in conditiile legii.
    (2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare.
    (3) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite ordine si instructiuni.
    (5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.
    (6) Secretarii de stat exercita atributiile stabilite de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 6
    In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul ministrului.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazuta in anexa nr. 1, functioneaza directii generale si directii. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.
    (2) Corpul de control se organizeaza la nivel de directie generala.
    (3) Inspectoratul Aviatiei Civile se organizeaza la nivel de directie.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 798, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (5) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate organiza reprezentante de promovare turistica in tara si in strainatate, ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului.
    (6) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 8
    (1) In structura Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune.
    (2) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.
    (3) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune va deveni operationala incepand cu anul 2004 si va functiona cu un numar total de 53 de posturi in anul 2005, dintre care 40 de posturi in anul 2004.
    (4) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) se asigura prin redistribuirea in cadrul numarului total de posturi aprobat ministerului si/sau, dupa caz, prin suplimentarea acestui numar, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2.
    (6) Structura functiilor publice si structura organizatorica a Autoritatii de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune vor fi definitivate pana la data de 1 septembrie 2003.
    Art. 9
    (1) Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.
    Art. 10
    (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, coordoneaza buna functionare a directiilor generale, a directiilor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor directiilor generale si directiilor din minister si din unitatile subordonate, fiind ajutat in activitatea sa de 2 secretari generali adjuncti.
    (2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti sunt inalti functionari publici, numiti conform legii.
    Art. 11
    Atributiile, sarcinile si raspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncti si ale directiilor generale si directiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
    Art. 12
    (1) Unitatile aflate in subordinea, in coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu exceptia unitatilor pentru care legea prevede altfel.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii.
    (4) Conducatorii unitatilor prevazute la alin. (1) sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 13
    Spatiile si utilitatile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in cladirea "Palat C.F.R." si in alte cladiri sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 14
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are in dotare un parc auto stabilit conform reglementarilor in vigoare. Pentru activitatile specifice de inspectie si control, care se desfasoara pe intregul teritoriu al tarii, pentru activitatile desfasurate in cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activitati specifice, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 5.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
          a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

    Numarul maxim de posturi: 798
    (exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului)

                                 __________        _______________________
                                |          |      |                       |
                                | MINISTRU |______| CABINETUL MINISTRULUI |
                                |__________|      |_______________________|
      _______________________        |           _______________________
     |                       |       |          |                       |
     | DIRECTIA GENERALA     |___    |        __| SECRETARIATUL NATIONAL|
     | RELATII CU MASS-MEDIA |   |   |       |  | TRACECA               |
     |_______________________|   |   |       |  |_______________________|
      _______________________    |   |       |   _______________________
     |                       |   |   |       |  |                       |
     | CORPUL DE CONTROL     |___|___|_______|  | DIRECTIA AUDIT PUBLIC |
     |                       |   |   |       |  | INTERN                |
     |_______________________|   |   |       |  |_______________________|
      _______________________    |   |_______|   _______________________
     |                       |   |   |       |  | BIROUL PENTRU PACTUL  |
     | DIRECTIA TRANSPARENTA |___|   |       |__| DE STABILITATE PENTRU |
     |                       |       |          | EUROPA DE SUD-EST     |
     |_______________________|       |          |_______________________|
      _______________________________|____________________________________
     |         |           |      ___|        |                 |         |
     |         |           |     |  __________|__________       |         |
 ____|___   ___|____   ____|___  | |SECRETAR GENERAL     |  ____|___   ___|____
|SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR| | |_____________________| |SECRETAR| |SECRETAR|
|DE STAT | |DE STAT | |DE STAT | | |SECRETAR GENERAL ADJ.| |DE STAT | |DE STAT |
|________| |________| |________| | |_____________________| |________| |________|
                                 | |SECRETAR GENERAL ADJ.|
                                 | |_____________________|
                                 |
  _______________________________|
 |               ___________________________________
 |              | DIRECTIA GENERALA INTEGRARE       |
 |           ___| EUROPEANA SI RELATII              |
 |          |   | INTERNATIONALE                    |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ...................................
 |          |   : AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE       :
 |          |___: PROIECTE DE TRANSPORT FINANTATE   :
 |          |   : PRIN FONDUL DE COEZIUNE*)         :
 |__________|   :...................................:
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA RELATII         |
 |              | FINANCIARE EXTERNE                |
 |              |___________________________________|
 |               ___________________________________
 |              |                                   |
 |           ___| DIRECTIA GENERALA CADASTRU        |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   | DIRECTIA GENERALA URBANISM SI     |
 |          |___| AMENAJAREA TERITORIULUI           |
 |          |   |___________________________________|
 |__________|    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA TEHNICA         |
 |              |___________________________________|
 |               ___________________________________
 |              | DIRECTIA GENERALA CONSTRUCTII     |
 |           ___| LOCUINTE                          |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   | DIRECTIA GENERALA INVESTITII SI   |
 |          |___| CONCESIUNI                        |
 |          |   |___________________________________|
 |__________|    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE |
 |              |___________________________________|
 |               ___________________________________
 |              |                                   |
 |           ___| DIRECTIA GENERALA STRATEGIE       |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE   |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA JURIDICA        |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   | DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI    |
 |          |___| BUGET                             |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |__________|   | DIRECTIA GENERALA ACTIVITATI      |
 |          |___| PATRIMONIALE SI PROTOCOL          |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA MEDICALA                 |
 |              |___________________________________|
 |               ___________________________________
 |              | DIRECTIA GENERALA TRANSPORT       |
 |           ___| FEROVIAR                          |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA AVIATIE CIVILA  |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA TRANSPORT NAVAL |
 |          |   |___________________________________|
 |__________|    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| DIRECTIA GENERALA TRANSPORT RUTIER|
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   |                                   |
 |          |___| INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE     |
 |          |   |___________________________________|
 |          |    ___________________________________
 |          |   | DIRECTIA RELATII CU PARLAMENT,  |
 |          |___| SINDICATELE SI PATRONATELE        |
 |              |___________________________________|
 |               ___________________________________
 |              | DIRECTIA GENERALA AUTORIZARE SI   |
 |           ___| CONTROL IN TURISM                 |
 |          |   |___________________________________|
 |__________|    ___________________________________
            |   | DIRECTIA GENERALA PROMOVARE       |
            |___| TURISTICA                         |
                |___________________________________|

------------
    *) Va deveni operationala incepand cu anul 2004.

    NOTA:
    Din numarul de posturi care s-au redus, 5 posturi au fost date Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

    ANEXA 2

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Autoritatii de Implementare Proiecte de Transport Finantate prin Fondul de Coeziune

                         _________________________________
                        | Autoritatea de Implementare     |
                        | Proiecte de Transport Finantate |
                        | prin Fondul de Coeziune         |
                        |_________________________________|
                                        :
        ................................:..............................
   _____:_____     _____:______     __________:_____________     _____:______
  |Serviciul  |   |Serviciul   |   |Serviciul control       |   |Serviciul de|
  |programare |   |monitorizare|   |financiar si asistenta  |   |implementare|
  |si evaluare|   |            |   |pentru achizitii publice|   |proiecte de |
  |           |   |            |   |                        |   |transport   |
  |___________|   |____________|   |________________________|   |____________|

    ANEXA 3

                               A. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza de la bugetul de stat

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea unitatii            Sursa de finantare              Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Aeroclubul Romaniei           Bugetul de stat                 Bucuresti
  2. Grupul de Interventii si      Bugetul de stat                 Constanta
     Salvare Navala
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Unitatile prevazute la nr. crt. 1 si 2 pot utiliza un numar maxim de 460 de posturi.
    Din numarul de posturi care s-au redus, 45 de posturi au fost date Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

                               B. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si din transferuri de la bugetul de stat

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea unitatii            Sursa de finantare              Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Spitalul Universitar nr. 1    Venituri proprii prin sistemul  Bucuresti
     Cai Ferate Witting Bucuresti  de asigurari sociale de
                                   sanatate
  2. Spitalul Universitar nr. 2    Venituri proprii prin sistemul  Bucuresti
     Cai Ferate Bucuresti          de asigurari sociale de
                                   sanatate
  3. Spitalul Universitar Cai      Venituri proprii prin sistemul  Iasi
     Ferate Iasi                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
  4. Spitalul Universitar Cai      Venituri proprii prin sistemul  Cluj-Napoca
     Ferate Cluj-Napoca            de asigurari sociale de
                                   sanatate
  5. Spitalul Universitar Cai      Venituri proprii prin sistemul  Timisoara
     Ferate Timisoara              de asigurari sociale de
                                   sanatate
  6. Spitalul Cai Ferate Ploiesti  Venituri proprii prin sistemul  Ploiesti
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
  7. Spitalul Cai Ferate Galati    Venituri proprii prin sistemul  Galati
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
  8. Spitalul Universitar Cai      Venituri proprii prin sistemul  Constanta
     Ferate Constanta              de asigurari sociale de
                                   sanatate
  9. Spitalul Cai Ferate Brasov    Venituri proprii prin sistemul  Brasov
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
 10. Spitalul Cai Ferate Pascani   Venituri proprii prin sistemul  Pascani
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
 11. Spitalul Cai Ferate Simeria   Venituri proprii prin sistemul  Simeria
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
 12. Spitalul Cai Ferate Oradea    Venituri proprii prin sistemul  Oradea
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
 13. Spitalul Universitar Cai      Venituri proprii prin sistemul  Craiova
     Ferate Craiova                de asigurari sociale de
                                   sanatate
 14. Spitalul Cai Ferate Sibiu     Venituri proprii prin sistemul  Sibiu
                                   de asigurari sociale de
                                   sanatate
 15. Spitalul Cai Ferate           Venituri proprii prin sistemul  Drobeta-Turnu
     Drobeta-Turnu Severin         de asigurari sociale de         Severin
                                   sanatate
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Unitatile prevazute la nr. crt. 1 - 15 pot utiliza pentru activitatile specifice cuprinse in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, un numar maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numarul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

                               C. UNITATILE*)
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, in conditiile legii

    *) Numarul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31, iar pentru cea de la nr. crt. 2 este de 93.

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea unitatii            Sursa de finantare              Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Centrul National pentru       Venituri proprii si subventii   Bucuresti
     Reducerea Riscului Seismic    de la bugetul de stat, in
                                   conditiile legii
  2. Clubul Sportiv "Rapid"        Venituri proprii si subventii   Bucuresti
                                   de la bugetul de stat, in
                                   conditiile legii
________________________________________________________________________________

                                D. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii

______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea unitatii            Sursa de finantare              Localitatea
crt.
______________________________________________________________________________
  1. Academia Romana de Aviatie    Venituri proprii                Bucuresti
  2. Centrul Roman pentru
     Pregatirea si Perfectionarea
     Personalului din
     Transporturi Navale -
     CERONAV                       Venituri proprii                Constanta
  3. Autoritatea Navala Romana     Venituri proprii                Constanta
  4. Autoritatea Feroviara
     Romana - AFER                 Venituri proprii                Bucuresti
  5. Autoritatea Rutiera
     Romana - ARR                  Venituri proprii                Bucuresti
  6. Centrul de Documentare
     pentru Constructii,
     Arhitectura, Urbanism si
     Amenajarea Teritoriului
     - CDCAS - Bucuresti           Venituri proprii                Bucuresti
  7. Centrul National de
     Invatamant Turistic
     (C.N.I.T.) - isi desfasoara
     activitatea prin baza de
     aplicatie                     Venituri proprii                Bucuresti
______________________________________________________________________________

                               E. UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

_______________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea unitatii                       Localitatea
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,  Bucuresti
     Constructiilor si Turismului
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism          Bucuresti
     (I.N.C.D.T.)
_______________________________________________________________________________

                                F. UNITATILE*)
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

    *) Unitatile prevazute la pozitiile 32 - 52 sunt cuprinse in programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea unitatii                       Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane                    Bucuresti
     - S.N.C.F.R. - R.A.
  2. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.               Bucuresti
  3. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa            Bucuresti
     "C.F.R. Marfa" - S.A.
  4. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori         Bucuresti
     "C.F.R. Calatori" - S.A.
  5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.  Bucuresti
  6. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti        Bucuresti
     "Metrorex" - S.A.
  7. Compania Nationala "Aeroportul International                   Comuna
     Bucuresti-Otopeni" - S.A.                                      Otopeni
  8. Societatea Nationala "Aeroportul International                 Bucuresti
     Bucuresti-Baneasa" - S.A.
  9. Societatea Nationala "Aeroportul International                 Comuna
     Constanta" - S.A.                                              Mihail
                                                                    Kogalniceanu
 10. Societatea Nationala "Aeroportul International                 Timisoara
     Timisoara - Traian Vuia" - S.A.
 11. Regia Autonoma "Administratia Serviciilor de Trafic Aerian -   Bucuresti
     ROMATSA"
 12. Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana"         Bucuresti
 13. Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi      Bucuresti
     Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
 14. Compania Nationala "Administratia Porturilor                   Constanta
     Maritime" - S.A. Constanta
 15. Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta
 16. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale                  Constanta
     "Radionav" - S.A.
 17. Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos"       Galati
 18. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii           Galati
     Maritime" - S.A.
 19. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii           Giurgiu
     Fluviale" - S.A.
 20. Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din       Bucuresti
     Romania"
 21. Regia Autonoma "Registrul Auto Roman"                          Bucuresti
 22. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina"             Sulina
 23. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Constanta-Sud       Constanta
     si a Zonei Libere Basarabi"
 24. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila"             Braila
 25. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad"     Curtici
 26. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii     Bucuresti
     si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti
 27. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism    Bucuresti
     si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti
 28. Agentia Nationala pentru Locuinte - A.N.L.                     Bucuresti
 29. Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.               Bucuresti
 30. Societatea Comerciala "Maritime Trening Centre                 Constanta
     Television" - S.A. Constanta
 31. Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari in              Bucuresti
     Transporturi - INCERTRANS" - S.A.
 32. Societatea Comerciala "Antrepriza de Lucrari Drumuri si        Bacau
     Poduri Bacau" - S.A.
 33. Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si                 Cluj
     Lucrari - A.R.L. Cluj" - S.A.
 34. Societatea Comerciala "Conas" - S.A.                           Brasov
 35. Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P.   Constanta
     Constanta" - S.A.
 36. Societatea Comerciala "Antrepriza de Lucrari Drumuri si        Iasi
     Poduri Iasi" - S.A.
 37. Societatea Comerciala "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P.   Timisoara
     Timisoara" - S.A.
 38. Societatea Comerciala Transporturi, Intretinere Drumuri        Craiova
     "Oltenia" - S.A.
 39. Societatea Comerciala "Societatea de Intretinere si Reparatii  Timisoara
     Drumuri" - S.A.
 40. Societatea Comerciala "Drum Trans Mixt" - S.A.                 Comuna Valea
                                                                    Lupului
 41. Societatea Comerciala "Stard" - S.A.                           Fetesti
 42. Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A.                        Targu Mures
 43. Societatea Comerciala "Mecdru" - S.A.                          Dej
 44. Societatea Comerciala "Via Star" - S.A.                        Bucuresti
 45. Societatea Comerciala de Revizii si Reparatii Echipamente si   Ovidiu
     Instalatii Ecluze "Repec" - S.A. Ovidiu
 46. Societatea Comerciala de Exploatare, Intretinere si Reparatii  Constanta
     Mijloace de Transport, Utilaje de Constructii si Instalatii
     de Ridicat "Agertrans" - S.A. Constanta
 47. Societatea Comerciala de Constructii, Intretinere si           Basarabi
     Reparatii Hidrotehnice "Cons - Canal" - S.A. Basarabi
 48. Societatea Comerciala de Remorcaj si Salvare "Resalv" - S.A.   Galati
     Galati
 49. Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare "Fluvdrag" - S.A.    Giurgiu
     Giurgiu
 50. Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare "Draf" - S.A.        Braila
     Braila
 51. Societatea Comerciala de Intretinere si Reparatii Constructii  Tulcea
     Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Tulcea
 52. Societatea Comerciala "Ancorad Oltenia" - S.A. Craiova         Craiova
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4 *1)

    *1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                            SPATIILE SI UTILITATILE
detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in cladirea "Palat C.F.R." si in alte cladiri*)

    *) Spatiile si utilitatile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in municipiul Bucuresti - str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 - suprafata totala = 1.373 mp.

 __________________________________________________________________
| Proprietarul    | Nivelurile  | Suprafata  | Suprafata | Ponderea |
| patrimoniului   |             | construita | utila     |    (%)   |
|                 |             |    (mp)    |   (mp)    |          |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|
|Ministerul       | Subsol      |     666,00 |    598,83 |     0,83 |
|Transporturilor, |_____________|____________|___________|__________|
|Constructiilor   | Parter      |     395,00 |    355,27 |     0,54 |
|si Turismului    |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Mezanin     |   1.095,00 |    985,32 |     1,47 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul I    |   5.936,00 |  5.342,40 |     7,98 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul II   |   5.936,00 |  5.342,40 |     7,98 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul V    |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|
|TOTAL I:         |             |  18.973,40 | 17.075,08 |    25,50 |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|
|Compania         | Subsol      |   9.250,58 |  7.906,69 |    12,51 |
|Nationala de     |_____________|____________|___________|__________|
|Cai Ferate       | Parter      |   7.757,58 |  6.981,82 |    10,44 |
|"C.F.R." - S.A.  |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Mezanin     |   6.016,33 |  5.414,70 |     8,10 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul I    |     992,25 |    893,03 |     1,33 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul III  |   5.936,00 |  5.342,40 |     7,98 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul IV   |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul VI   |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul VII  |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul VIII |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul IX   |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul X    |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|                 |_____________|____________|___________|__________|
|                 | Etajul XI   |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|
|TOTAL II:        |             |  55.393,54 | 49.943,76 |    74,50 |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|
|TOTAL            |             |  74.366,94 | 67.018,84 |   100,00 |
|GENERAL:         |             |            |           |          |
|_________________|_____________|____________|___________|__________|

    ANEXA 5

                               PARCUL AUTO
pentru activitati specifice al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

________________________________________________________________________________
Nr.        Activitatea                 Tipul mijlocului    Numarul  Consumul
crt.                                   de transport        maxim    maxim de
                                                           (bucati) carburanti/
                                                                    autovehicul
                                                                    (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  1. Program PHARE                     Autoturism              2         450
                                       Autoturism de teren
  2. Proiect de conservare a energiei  Autoturism              4         450
     termice (BERD)                    Autoturism de teren
  3. Transport delegatii               Autovehicul pentru
                                       transport de
                                       persoane                4         450
  4. Unitate de finantare si           Autoturism              6         450
     implementare programe comunitare
  5. Aprovizionare                     Autovehicul pentru
                                       transport de marfa      4         450
  6. Inspectie si control              Autoturism             28         450
  7. Program SAPARD                    Autoturism de teren    12         450
  8. Reprezentante de promovare si     Autoturism             20         150
     informare turistica in
     strainatate (Hotararea Guvernului
     nr. 1.363/2001)
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numarul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 740/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 740 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu