E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 972 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Autoritatea Nationala pentru Turism se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, care elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare A.N.T., are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica, promoveaza si monitorizeaza strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, ca autoritate nationala in turism, prin activitati specifice, prin institutiile de specialitate din subordinea sa si prin birourile de promovare si de informare turistica din strainatate si din tara;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile din domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, programele nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. participa, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, la elaborarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, si monitorizeaza aplicarea acesteia;
    20. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    21. acorda consultanta de specialitate si coordoneaza metodologic, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, procesul de accelerare si finalizare a privatizarii societatilor comerciale din turism;
    22. analizeaza si decide asupra modalitatilor de privatizare a societatilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, si urmareste acest proces;
    23. avizeaza propunerile de divizare a societatilor comerciale mari si mijlocii din turism la care Fondul Proprietatii de Stat detine actiuni;
    24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat in subordinea sa, promovarea interna si internationala a listelor cuprinzand societatile comerciale si activele propuse spre vanzare, ofertele cu propunerile de constituire de societati mixte, precum si de asocieri, in vederea atragerii investitorilor recunoscuti in domeniul turismului;
    25. asigura, prin Oficiul de Autorizare si Control in Turism, autorizarea agentilor economici din turism si controlul calitatii serviciilor turistice;
    26. colaboreaza cu societatile de investitii financiare care detin pachete de actiuni la societatile comerciale din turism, in scopul finalizarii privatizarii in turism;
    27. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atributii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau date spre indeplinire Ministerului Turismului.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a A.N.T. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 4
    (1) Activitatea A.N.T. este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele A.N.T. conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 5
    Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al A.N.T. indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale carui componenta si regulament de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.T.
    Art. 8
    In subordinea si coordonarea A.N.T. functioneaza:
    a) in subordine:
    - Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T.;
    - Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T.;
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    b) in coordonare:
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    Art. 9
    (1) O.A.C.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare activitati de autorizare in domeniul turismului.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) licentierea agentiilor de turism;
    b) clasificarea structurilor de primire turistice;
    c) brevetarea personalului de specialitate;
    d) controlul calitatii serviciilor din turism;
    e) acordarea de consultanta in vederea avizarii documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestari de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agentii economici din turism, precum si pentru alte institutii publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestarile de servicii va fi aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    (4) Pentru activitatile specifice O.A.C.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (5) Activitatea O.A.C.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedinte al consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. are reprezentanti zonali care isi desfasoara activitatea cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (9) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.A.C.T.
    Art. 10
    (1) O.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe prin activitati specifice, prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate si prin reprezentantii zonali din tara. O.P.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare in numele Romaniei activitati de promovare a turismului, in tara si in strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale si din prestari de servicii in domeniul promovarii turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (4) O.P.T. este abilitat sa foloseasca formula publicitara a turismului romanesc in activitati si in materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare in activitati si in materiale de promovare turistica, altele decat cele realizate de O.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a O.P.T.
    (5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (6) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali care vor desfasura activitati de stimulare a elaborarii, derularii si evaluarii programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Pentru activitatile specifice O.P.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (10) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.P.T.
    Art. 11
    (1) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate invatamantul turistic si prestarile de servicii pentru sustinerea activitatii principale.
    Art. 12
    (1) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea A.N.T., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    (1) Institutiile publice din subordinea si din coordonarea A.N.T. sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 14
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Turismului va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. si va fi considerat transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al A.N.T. este salarizat potrivit legii.
    Art. 15
    Atributiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera in totalitate A.N.T.
    Art. 16
    Pentru activitatea specifica A.N.T. are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 60
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintele)


                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Autoritatii Nationale pentru Turism

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
                                      |________________
                               _______|________        |
                              | VICEPRESEDINTE |       |
                              |________________|       |
                                      |                |
              __________________      |                |
             | Secretar general |_____|                |
             |__________________|     |                |
      ________________________________|_________       |
 ____|____   ______|____   _______|______   ____|____  |
|Directia | |Directia   | |Directia      | |         | |
|generala | |generala   | |generala      | |Directia | |   ________________
|  de     | |   de      | |de relatii    | |economica| |  |  Birou control |
|strategie| |privatizare| |internationale| |         | |__|    financiar   |
|_________| |___________| |______________| |_________| |  |     propriu    |
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|Serviciu juridic|
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|   Birou presa  |
                                                          |________________|

    ANEXA 2

                         INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea si in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea unitatii                                   Sursa de
crt.                                                      finantare
---------------------------------------------------------------------------
 A.  In subordinea A.N.T.:
 1.  Oficiul de Autorizare si Control in Turism*)         venituri proprii
     (O.A.C.T.)
 2.  Oficiul de Promovare a Turismului*) (O.P.T.)        venituri proprii
                                                          alocatii de la
                                                          bugetul de stat
 3.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   venituri proprii
     (cu personalitate juridica, care isi desfasoara
     activitatea prin baza de aplicatie*))
 B.  In coordonarea A.N.T.:
     Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       venituri proprii
     Turism (I.N.C.D.T.)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi: 25; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 35.
    *) Numarul maxim de posturi: 50; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 95.
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.
    Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.

    ANEXA 3

    Formula publicitara a turismului romanesc "Come as a tourist, leave as a friend" este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 527 din 31 decembrie 1998, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 972/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 972 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu