E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 972 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Autoritatea Nationala pentru Turism se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, care elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare A.N.T., are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica, promoveaza si monitorizeaza strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, ca autoritate nationala in turism, prin activitati specifice, prin institutiile de specialitate din subordinea sa si prin birourile de promovare si de informare turistica din strainatate si din tara;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile din domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, programele nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. participa, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, la elaborarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, si monitorizeaza aplicarea acesteia;
    20. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    21. acorda consultanta de specialitate si coordoneaza metodologic, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, procesul de accelerare si finalizare a privatizarii societatilor comerciale din turism;
    22. analizeaza si decide asupra modalitatilor de privatizare a societatilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, si urmareste acest proces;
    23. avizeaza propunerile de divizare a societatilor comerciale mari si mijlocii din turism la care Fondul Proprietatii de Stat detine actiuni;
    24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat in subordinea sa, promovarea interna si internationala a listelor cuprinzand societatile comerciale si activele propuse spre vanzare, ofertele cu propunerile de constituire de societati mixte, precum si de asocieri, in vederea atragerii investitorilor recunoscuti in domeniul turismului;
    25. asigura, prin Oficiul de Autorizare si Control in Turism, autorizarea agentilor economici din turism si controlul calitatii serviciilor turistice;
    26. colaboreaza cu societatile de investitii financiare care detin pachete de actiuni la societatile comerciale din turism, in scopul finalizarii privatizarii in turism;
    27. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atributii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau date spre indeplinire Ministerului Turismului.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a A.N.T. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 4
    (1) Activitatea A.N.T. este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele A.N.T. conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 5
    Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al A.N.T. indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale carui componenta si regulament de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.T.
    Art. 8
    In subordinea si coordonarea A.N.T. functioneaza:
    a) in subordine:
    - Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T.;
    - Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T.;
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    b) in coordonare:
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    Art. 9
    (1) O.A.C.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare activitati de autorizare in domeniul turismului.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) licentierea agentiilor de turism;
    b) clasificarea structurilor de primire turistice;
    c) brevetarea personalului de specialitate;
    d) controlul calitatii serviciilor din turism;
    e) acordarea de consultanta in vederea avizarii documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestari de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agentii economici din turism, precum si pentru alte institutii publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestarile de servicii va fi aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    (4) Pentru activitatile specifice O.A.C.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (5) Activitatea O.A.C.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedinte al consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. are reprezentanti zonali care isi desfasoara activitatea cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (9) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.A.C.T.
    Art. 10
    (1) O.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe prin activitati specifice, prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate si prin reprezentantii zonali din tara. O.P.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare in numele Romaniei activitati de promovare a turismului, in tara si in strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale si din prestari de servicii in domeniul promovarii turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (4) O.P.T. este abilitat sa foloseasca formula publicitara a turismului romanesc in activitati si in materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare in activitati si in materiale de promovare turistica, altele decat cele realizate de O.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a O.P.T.
    (5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (6) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali care vor desfasura activitati de stimulare a elaborarii, derularii si evaluarii programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Pentru activitatile specifice O.P.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (10) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.P.T.
    Art. 11
    (1) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate invatamantul turistic si prestarile de servicii pentru sustinerea activitatii principale.
    Art. 12
    (1) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea A.N.T., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    (1) Institutiile publice din subordinea si din coordonarea A.N.T. sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 14
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Turismului va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. si va fi considerat transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al A.N.T. este salarizat potrivit legii.
    Art. 15
    Atributiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera in totalitate A.N.T.
    Art. 16
    Pentru activitatea specifica A.N.T. are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 60
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintele)


                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Autoritatii Nationale pentru Turism

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
                                      |________________
                               _______|________        |
                              | VICEPRESEDINTE |       |
                              |________________|       |
                                      |                |
              __________________      |                |
             | Secretar general |_____|                |
             |__________________|     |                |
      ________________________________|_________       |
 ____|____   ______|____   _______|______   ____|____  |
|Directia | |Directia   | |Directia      | |         | |
|generala | |generala   | |generala      | |Directia | |   ________________
|  de     | |   de      | |de relatii    | |economica| |  |  Birou control |
|strategie| |privatizare| |internationale| |         | |__|    financiar   |
|_________| |___________| |______________| |_________| |  |     propriu    |
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|Serviciu juridic|
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|   Birou presa  |
                                                          |________________|

    ANEXA 2

                         INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea si in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea unitatii                                   Sursa de
crt.                                                      finantare
---------------------------------------------------------------------------
 A.  In subordinea A.N.T.:
 1.  Oficiul de Autorizare si Control in Turism*)         venituri proprii
     (O.A.C.T.)
 2.  Oficiul de Promovare a Turismului*) (O.P.T.)        venituri proprii
                                                          alocatii de la
                                                          bugetul de stat
 3.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   venituri proprii
     (cu personalitate juridica, care isi desfasoara
     activitatea prin baza de aplicatie*))
 B.  In coordonarea A.N.T.:
     Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       venituri proprii
     Turism (I.N.C.D.T.)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi: 25; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 35.
    *) Numarul maxim de posturi: 50; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 95.
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.
    Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.

    ANEXA 3

    Formula publicitara a turismului romanesc "Come as a tourist, leave as a friend" este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 527 din 31 decembrie 1998, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 972/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 972 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu