E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 972 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Autoritatea Nationala pentru Turism se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, care elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare A.N.T., are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica, promoveaza si monitorizeaza strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, ca autoritate nationala in turism, prin activitati specifice, prin institutiile de specialitate din subordinea sa si prin birourile de promovare si de informare turistica din strainatate si din tara;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile din domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, programele nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. participa, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, la elaborarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, si monitorizeaza aplicarea acesteia;
    20. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    21. acorda consultanta de specialitate si coordoneaza metodologic, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, procesul de accelerare si finalizare a privatizarii societatilor comerciale din turism;
    22. analizeaza si decide asupra modalitatilor de privatizare a societatilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, si urmareste acest proces;
    23. avizeaza propunerile de divizare a societatilor comerciale mari si mijlocii din turism la care Fondul Proprietatii de Stat detine actiuni;
    24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat in subordinea sa, promovarea interna si internationala a listelor cuprinzand societatile comerciale si activele propuse spre vanzare, ofertele cu propunerile de constituire de societati mixte, precum si de asocieri, in vederea atragerii investitorilor recunoscuti in domeniul turismului;
    25. asigura, prin Oficiul de Autorizare si Control in Turism, autorizarea agentilor economici din turism si controlul calitatii serviciilor turistice;
    26. colaboreaza cu societatile de investitii financiare care detin pachete de actiuni la societatile comerciale din turism, in scopul finalizarii privatizarii in turism;
    27. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atributii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau date spre indeplinire Ministerului Turismului.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a A.N.T. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 4
    (1) Activitatea A.N.T. este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele A.N.T. conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 5
    Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al A.N.T. indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale carui componenta si regulament de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.T.
    Art. 8
    In subordinea si coordonarea A.N.T. functioneaza:
    a) in subordine:
    - Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T.;
    - Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T.;
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    b) in coordonare:
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    Art. 9
    (1) O.A.C.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare activitati de autorizare in domeniul turismului.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) licentierea agentiilor de turism;
    b) clasificarea structurilor de primire turistice;
    c) brevetarea personalului de specialitate;
    d) controlul calitatii serviciilor din turism;
    e) acordarea de consultanta in vederea avizarii documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestari de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agentii economici din turism, precum si pentru alte institutii publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestarile de servicii va fi aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    (4) Pentru activitatile specifice O.A.C.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (5) Activitatea O.A.C.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedinte al consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. are reprezentanti zonali care isi desfasoara activitatea cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (9) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.A.C.T.
    Art. 10
    (1) O.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe prin activitati specifice, prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate si prin reprezentantii zonali din tara. O.P.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare in numele Romaniei activitati de promovare a turismului, in tara si in strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale si din prestari de servicii in domeniul promovarii turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (4) O.P.T. este abilitat sa foloseasca formula publicitara a turismului romanesc in activitati si in materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare in activitati si in materiale de promovare turistica, altele decat cele realizate de O.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a O.P.T.
    (5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (6) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali care vor desfasura activitati de stimulare a elaborarii, derularii si evaluarii programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Pentru activitatile specifice O.P.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (10) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.P.T.
    Art. 11
    (1) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate invatamantul turistic si prestarile de servicii pentru sustinerea activitatii principale.
    Art. 12
    (1) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea A.N.T., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    (1) Institutiile publice din subordinea si din coordonarea A.N.T. sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 14
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Turismului va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. si va fi considerat transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al A.N.T. este salarizat potrivit legii.
    Art. 15
    Atributiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera in totalitate A.N.T.
    Art. 16
    Pentru activitatea specifica A.N.T. are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 60
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintele)


                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Autoritatii Nationale pentru Turism

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
                                      |________________
                               _______|________        |
                              | VICEPRESEDINTE |       |
                              |________________|       |
                                      |                |
              __________________      |                |
             | Secretar general |_____|                |
             |__________________|     |                |
      ________________________________|_________       |
 ____|____   ______|____   _______|______   ____|____  |
|Directia | |Directia   | |Directia      | |         | |
|generala | |generala   | |generala      | |Directia | |   ________________
|  de     | |   de      | |de relatii    | |economica| |  |  Birou control |
|strategie| |privatizare| |internationale| |         | |__|    financiar   |
|_________| |___________| |______________| |_________| |  |     propriu    |
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|Serviciu juridic|
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|   Birou presa  |
                                                          |________________|

    ANEXA 2

                         INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea si in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea unitatii                                   Sursa de
crt.                                                      finantare
---------------------------------------------------------------------------
 A.  In subordinea A.N.T.:
 1.  Oficiul de Autorizare si Control in Turism*)         venituri proprii
     (O.A.C.T.)
 2.  Oficiul de Promovare a Turismului*) (O.P.T.)        venituri proprii
                                                          alocatii de la
                                                          bugetul de stat
 3.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   venituri proprii
     (cu personalitate juridica, care isi desfasoara
     activitatea prin baza de aplicatie*))
 B.  In coordonarea A.N.T.:
     Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       venituri proprii
     Turism (I.N.C.D.T.)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi: 25; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 35.
    *) Numarul maxim de posturi: 50; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 95.
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.
    Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.

    ANEXA 3

    Formula publicitara a turismului romanesc "Come as a tourist, leave as a friend" este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 527 din 31 decembrie 1998, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 972/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 972 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu