E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 972 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Autoritatea Nationala pentru Turism se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, care elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politica Guvernului in domeniul turismului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare A.N.T., are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    2. aplica, promoveaza si monitorizeaza strategia si politica nationala in domeniul turismului;
    3. initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;
    5. initiaza si negociaza din imputernicirea Guvernului acorduri, conventii si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmareste aplicarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul turismului, precum si armonizarea acestora cu reglementarile existente in Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in functie de specificul activitatii, si intreprinde masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    8. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autoritati publice locale, cu asociatii, fundatii si cu alte organizatii neguvernamentale pentru aplicarea si armonizarea strategiei nationale cu reglementarile si strategiile internationale in domeniu;
    9. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeana in domeniul turismului;
    10. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, ca autoritate nationala in turism, prin activitati specifice, prin institutiile de specialitate din subordinea sa si prin birourile de promovare si de informare turistica din strainatate si din tara;
    11. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;
    12. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileste orientarea programelor de cercetare in turism;
    14. constituie si gestioneaza Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;
    15. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile din domeniul turismului, conform legii;
    16. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din propriile institutii de invatamant;
    17. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, programele nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;
    18. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniul turismului, participand la sistemul informational national si international;
    19. participa, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, la elaborarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, si monitorizeaza aplicarea acesteia;
    20. initiaza si propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea si accelerarea procesului de privatizare in turism;
    21. acorda consultanta de specialitate si coordoneaza metodologic, impreuna cu organismul de specialitate al administratiei publice centrale din domeniul privatizarii, procesul de accelerare si finalizare a privatizarii societatilor comerciale din turism;
    22. analizeaza si decide asupra modalitatilor de privatizare a societatilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, si urmareste acest proces;
    23. avizeaza propunerile de divizare a societatilor comerciale mari si mijlocii din turism la care Fondul Proprietatii de Stat detine actiuni;
    24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat in subordinea sa, promovarea interna si internationala a listelor cuprinzand societatile comerciale si activele propuse spre vanzare, ofertele cu propunerile de constituire de societati mixte, precum si de asocieri, in vederea atragerii investitorilor recunoscuti in domeniul turismului;
    25. asigura, prin Oficiul de Autorizare si Control in Turism, autorizarea agentilor economici din turism si controlul calitatii serviciilor turistice;
    26. colaboreaza cu societatile de investitii financiare care detin pachete de actiuni la societatile comerciale din turism, in scopul finalizarii privatizarii in turism;
    27. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atributii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau date spre indeplinire Ministerului Turismului.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a A.N.T. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 4
    (1) Activitatea A.N.T. este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele A.N.T. conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 5
    Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al A.N.T. indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pe langa presedinte functioneaza un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale carui componenta si regulament de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.T.
    Art. 8
    In subordinea si coordonarea A.N.T. functioneaza:
    a) in subordine:
    - Oficiul de Autorizare si Control in Turism, denumit in continuare O.A.C.T.;
    - Oficiul de Promovare a Turismului, denumit in continuare O.P.T.;
    - Centrul National de Invatamant Turistic, denumit in continuare C.N.I.T.;
    b) in coordonare:
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, denumit in continuare I.N.C.D.T.
    Art. 9
    (1) O.A.C.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare activitati de autorizare in domeniul turismului.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) licentierea agentiilor de turism;
    b) clasificarea structurilor de primire turistice;
    c) brevetarea personalului de specialitate;
    d) controlul calitatii serviciilor din turism;
    e) acordarea de consultanta in vederea avizarii documentatiilor de urbanism privind zonele si statiunile turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului;
    f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestari de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agentii economici din turism, precum si pentru alte institutii publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestarile de servicii va fi aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    (4) Pentru activitatile specifice O.A.C.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (5) Activitatea O.A.C.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedinte al consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (7) O.A.C.T. are reprezentanti zonali care isi desfasoara activitatea cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (9) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.A.C.T.
    Art. 10
    (1) O.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele externe prin activitati specifice, prin birourile de promovare si informare turistica din strainatate si prin reprezentantii zonali din tara. O.P.T. este delegat de catre A.N.T. ca fiind singura institutie abilitata sa desfasoare in numele Romaniei activitati de promovare a turismului, in tara si in strainatate.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale si din prestari de servicii in domeniul promovarii turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (4) O.P.T. este abilitat sa foloseasca formula publicitara a turismului romanesc in activitati si in materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare in activitati si in materiale de promovare turistica, altele decat cele realizate de O.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a O.P.T.
    (5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai A.N.T., ai asociatiilor profesionale si ai altor institutii cu atributii in domeniu. Numirea directorului general si a membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecarei institutii.
    (6) Activitatea O.P.T. se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.T.
    (7) O.P.T. va avea reprezentanti zonali care vor desfasura activitati de stimulare a elaborarii, derularii si evaluarii programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul si cu colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, asociatiile profesionale si de organizatiile neguvernamentale din turism.
    (8) Pentru activitatile specifice O.P.T. are in dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judetene si al consiliilor locale, vor asigura spatiul si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii reprezentantilor zonali.
    (10) Activitatea reprezentantilor zonali se poate desfasura, in mod exceptional, si in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre O.P.T.
    Art. 11
    (1) C.N.I.T. este institutie publica cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, Str. Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1.
    (2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate invatamantul turistic si prestarile de servicii pentru sustinerea activitatii principale.
    Art. 12
    (1) I.N.C.D.T. este persoana juridica romana, in coordonarea A.N.T., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, care privesc dezvoltarea si promovarea turismului romanesc.
    Art. 13
    (1) Institutiile publice din subordinea si din coordonarea A.N.T. sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 14
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Turismului va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. si va fi considerat transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al A.N.T. este salarizat potrivit legii.
    Art. 15
    Atributiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera in totalitate A.N.T.
    Art. 16
    Pentru activitatea specifica A.N.T. are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 60
    (exclusiv presedintele si
    vicepresedintele)


                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Autoritatii Nationale pentru Turism

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
                                      |________________
                               _______|________        |
                              | VICEPRESEDINTE |       |
                              |________________|       |
                                      |                |
              __________________      |                |
             | Secretar general |_____|                |
             |__________________|     |                |
      ________________________________|_________       |
 ____|____   ______|____   _______|______   ____|____  |
|Directia | |Directia   | |Directia      | |         | |
|generala | |generala   | |generala      | |Directia | |   ________________
|  de     | |   de      | |de relatii    | |economica| |  |  Birou control |
|strategie| |privatizare| |internationale| |         | |__|    financiar   |
|_________| |___________| |______________| |_________| |  |     propriu    |
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|Serviciu juridic|
                                                       |  |________________|
                                                       |   ________________
                                                       |__|   Birou presa  |
                                                          |________________|

    ANEXA 2

                         INSTITUTIILE PUBLICE
care functioneaza in subordinea si in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea unitatii                                   Sursa de
crt.                                                      finantare
---------------------------------------------------------------------------
 A.  In subordinea A.N.T.:
 1.  Oficiul de Autorizare si Control in Turism*)         venituri proprii
     (O.A.C.T.)
 2.  Oficiul de Promovare a Turismului*) (O.P.T.)        venituri proprii
                                                          alocatii de la
                                                          bugetul de stat
 3.  Centrul National de Invatamant Turistic (C.N.I.T.)   venituri proprii
     (cu personalitate juridica, care isi desfasoara
     activitatea prin baza de aplicatie*))
 B.  In coordonarea A.N.T.:
     Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       venituri proprii
     Turism (I.N.C.D.T.)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Numarul maxim de posturi: 25; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 35.
    *) Numarul maxim de posturi: 50; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 numarul maxim de posturi este de 95.
    *) Baza de aplicatie este formata din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.
    Baza de invatamant este formata din sali de clasa si laboratoare de instruire.

    ANEXA 3

    Formula publicitara a turismului romanesc "Come as a tourist, leave as a friend" este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 527 din 31 decembrie 1998, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 972/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 972 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu