E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 2883 2019
Ordin 1235 2003 modificat si completat de Ordin 2425 2019
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 2540 2017
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 896 2015
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 223 2015
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 223 2015
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 1026 2014
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 1026 2014
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 2408 2009
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 541 2009
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 528 2009
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 3604 2008
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 3604 2008
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 267 2007
Ordin 1235 2003 modificat de Ordin 2254 2006
Ordin 1235 2003 completat de Ordin 2254 2006
Articolul 1 din actul Ordin 1235 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1565 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1235 din 19 septembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 734 din 21 octombrie 2003


SmartCity3


    In baza Hotararii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003

    1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 (denumita in continuare ordonanta de urgenta)
    (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal, cu exceptia institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali si secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale si institutiilor publice autonome cu sediul in municipiul Bucuresti, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile de incasari si plati prin Trezoreria Municipiului Bucuresti.

    Norme metodologice:
    5.1.1. Pot efectua operatiuni de incasari si plati prin conturi deschise la unitatile trezoreriei statului numai institutiile publice cu personalitate juridica, ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonatori de credite, in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale*).
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia art. 59, care a intrat in vigoare la data publicarii.

    5.1.2. Cheltuielile de intretinere si functionare, precum si alte cheltuieli pentru buna desfasurare a activitatii institutiilor publice fara personalitate juridica se efectueaza direct din bugetele institutiilor publice cu personalitate juridica in structura carora acestea functioneaza, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.
    5.1.3. In cazuri justificate, pe seama institutiilor publice fara personalitate juridica pot fi deschise la unitatile trezoreriei statului conturi de disponibilitati pentru incasarea de la institutia publica ierarhic superioara a unor sume din care vor fi efectuate plati in numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonantate si lichidate de ordonatorul de credite, in conditiile legii, de natura drepturilor salariale, burse, ajutoare, alte drepturi sociale si alte cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament.
    La virarea sumelor in conturile institutiilor publice fara personalitate juridica persoanele abilitate sa efectueze plati din bugetele institutiilor publice ierarhic superioare se vor asigura ca au fost parcurse fazele de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor.
    In conturile de disponibilitati ale institutiilor publice fara personalitate juridica acestea pot depune si eventualele venituri proprii incasate in numerar din prestari de servicii sau din alte activitati, care sunt aprobate in bugetele institutiilor publice ierarhic superioare si care se vireaza la termenele stabilite de ordonatorul de credite in conturile acestora.
    5.1.4. Deschiderea la unitatile trezoreriei statului, pe seama institutiilor publice fara personalitate juridica, a conturilor de disponibilitati prevazute la pct. 5.1.3 se efectueaza numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea conducatorului institutiei publice cu personalitate juridica in cadrul careia functioneaza institutiile respective, care va stabili si natura sumelor ce se gestioneaza prin aceste conturi.
    5.1.5. Documentele prin care se dispun plati din conturile institutiilor publice se semneaza de catre persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnaturi de catre ordonatorii de credite, la care se anexeaza copii ale actelor de numire in functie a acestora.

    2. Art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta:
    (2) In vederea efectuarii cheltuielilor institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a prezenta unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre in conditiile legii.

    Norme metodologice:
    5.2.1. Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, pot dispune plati din conturile deschise pe numele acestora la unitatile trezoreriei statului numai pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate in conditiile prevederilor art. 16 din Legea nr. 500/2002 si, respectiv, ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 189/1998, precum si ale art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 si in limita creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor de fonduri, dupa caz.
    Daca legile bugetare nu au fost aprobate cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, precum si in cadrul termenelor stabilite de lege pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, se aplica in continuare prevederile bugetare ale anului precedent sau prevederile cuprinse in proiectul de buget pentru institutiile publice si actiunile noi, dupa caz, in limitele prevazute de lege.

    3. Art. 5 alin. (3) din ordonanta de urgenta:
    (3) La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitatile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor respective si a listelor de investitii, aprobate in conditiile legii, urmarind respectarea limitei creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor de fonduri, dupa caz, si a destinatiei acestora, precum si alte obiective stabilite prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor Publice.

    Norme metodologice:
    5.3.1. Din conturile deschise la unitatile trezoreriei statului pot fi dispuse plati numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare si ordonantare prevazute de lege.
    Raspunderea pentru efectuarea platilor din conturile deschise la unitatile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnaturi, conform pct. 5.1.5.
    5.3.2. In scopul acceptarii la plata a documentelor prezentate de institutiile publice, unitatile trezoreriei statului au obligatia de a verifica urmatoarele: incadrarea platilor dispuse in limita creditelor bugetare aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice; incadrarea cheltuielilor de capital in sumele aprobate pentru obiectivele de investitii din listele de investitii aprobate in conditiile legii; incadrarea in disponibilitatile de credite bugetare deschise si repartizate sau in disponibilitatile de fonduri, dupa caz; verificarea efectuarii de catre institutiile publice a platilor prevazute la art. 5 alin. (8) si la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta numai in conturile agentilor economici deschise la trezoreria statului; verificarea altor obiective stabilite prin normele metodologice privind organizarea si functionarea unitatilor trezoreriei statului, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    5.3.3. Institutiile publice au obligatia de a verifica sumele inregistrate in extrasele de cont eliberate zilnic de unitatile trezoreriei statului si de a restitui de indata platitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitatile trezoreriei statului in legatura cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizarilor necesare.

    4. Art. 5 alin. (4) din ordonanta de urgenta:
    (4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, dupa caz, ale institutiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi salariale, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.

    Norme metodologice:
    5.4.1. Institutiile publice pot ridica sume in numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice (drepturi cu caracter social, burse si alte ajutoare sau indemnizatii etc.) care nu au conturi deschise in banca.
    In situatii deosebite pot fi efectuate plati in numerar, cu aprobarea ordonatorului de credite, pentru cheltuieli de volum redus, aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate de persoane fizice, cu care institutiile publice au relatii contractuale si care nu au conturi deschise in banca. Aceste plati pot fi efectuate numai pe baza de facturi, chitante fiscale sau alte documente justificative prevazute de lege.
    Se interzice efectuarea de plati in numerar pentru procurari de materiale, prestari de servicii si executari de lucrari de la agentii economici cu conturi deschise la unitatile trezoreriei statului sau la banci.
    5.4.2. Institutiile publice au obligatia sa isi dimensioneze lunar platile pe care le efectueaza in numerar prin casieria proprie, in limita prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetele proprii, scop in care intocmesc programul prevazut in anexa nr. 1. Aceasta anexa se intocmeste distinct pentru conturile de cheltuieli bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale, veniturile proprii sau alte conturi de disponibilitati, pe fiecare cont din care urmeaza a se ridica sumele respective.
    5.4.3. Institutiile publice prezinta programul prevazut in anexa nr. 1 in dublu exemplar la unitatile trezoreriei statului la care isi au conturile deschise, pana la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii urmatoare, in caz contrar raspunderea pentru neefectuarea la termen a platilor revenind exclusiv institutiilor publice respective.
    In cazul nedepunerii la termen a programului prevazut in anexa nr. 1, unitatile trezoreriei statului vor elibera numerar institutiilor publice beneficiare, in limita disponibilitatilor de numerar din casieriile-tezaur, iar in situatia insuficientei de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru alta data a platilor respective.
    5.4.4. Unitatile trezoreriei statului verifica programele primite de la institutiile publice in ceea ce priveste dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea platilor, introduc eventualele modificari, dupa care restituie un exemplar vizat institutiei respective.
    5.4.5. Pe baza programului prevazut in anexa nr. 1 unitatile trezoreriei statului intocmesc Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la Banca Nationala a Romaniei a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea platilor in numerar catre institutiile publice, potrivit modelului din anexa nr. 2, care se transmite directiei trezorerie si contabilitate publica judetene pana la data de 27 a lunii curente, in scopul intocmirii Programului pe ansamblul judetului privind necesarul de numerar si sursele de acoperire cu numerar, care se comunica unitatilor Bancii Nationale a Romaniei in formatul si la termenele stabilite de aceasta.
    Directiile trezorerie si contabilitate publica din judetele in care unitatile Bancii Nationale a Romaniei nu efectueaza operatiuni cu numerar depun necesarul de numerar pentru ansamblul judetului prin directiile trezorerie si contabilitate publica judetene prin care se alimenteaza cu numerar.
    5.4.6. In limita sumelor prevazute in programul prezentat in anexa nr. 1, institutiile publice pot ridica numerar din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, pe baza de cecuri pentru ridicare de numerar, unitatilor trezoreriei satului revenindu-le sarcina de a verifica incadrarea sumelor solicitate in disponibilitatile de credite bugetare deschise si repartizate sau in disponibilitatile existente in cont, dupa caz, precum si in creditele bugetare aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli.
    Sumele ridicate in numerar pentru efectuarea de cheltuieli, ramase neutilizate, se depun de catre institutiile publice in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din care au fost ridicate, pe baza de foaie de varsamant-chitanta, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la ridicare.

    5. Art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgenta:
    (5) Institutiile publice au obligatia sa organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre unitatile trezoreriei statului pentru fiecare institutie publica.

    Norme metodologice:
    5.5.1. Unitatile trezoreriei statului au obligatia sa stabileasca si sa aprobe, la propunerea institutiilor publice cu conturi deschise la acestea, plafonul de casa in limita caruia pot fi efectuate plati in numerar.
    Plafonul de casa propus pentru aprobare se stabileste ca medie zilnica, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare in tara, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament, cu exceptia celor prevazute la pct. 5.5.2.
    In cazuri justificate, la solicitarea ordonatorilor de credite, unitatile trezoreriei statului pot aproba modificarea plafoanelor de casa ale institutiilor publice.
    5.5.2. Peste limita plafonului de casa pot fi pastrate, pe o perioada de maximum 3 zile lucratoare de la ridicare, sumele ridicate din conturile corespunzatoare de cheltuieli sau disponibilitati, dupa caz, pentru cheltuieli de natura salariala, inclusiv fondurile de stimulare, drepturi cu caracter social, burse si alte ajutoare sau indemnizatii si sumele in numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare incasate in plus, precum si veniturile bugetare incasate prin casieriile proprii, care se depun in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului la termenele prevazute la pct. 5.6.1.

    6. Art. 5 alin. (6) si (7) din ordonanta de urgenta:
    (6) Sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si venituri extrabugetare ale institutiilor publice, se incaseaza prin casieriile proprii ale institutiilor care gestioneaza bugetele respective, daca legea nu prevede altfel.
    (7) Veniturile bugetelor prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi incasate in numerar si prin unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe baza de conventii incheiate cu persoanele abilitate, cu conditia asigurarii fondurilor necesare achitarii comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni.

    Norme metodologice:
    5.6.1. Incasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetelor respective sau in conturile de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile trezoreriei statului, in prima zi lucratoare de la incasare, cu exceptia institutiilor publice care nu se afla in aceeasi localitate cu unitatea trezoreriei statului la care este arondata, pentru care termenul de depunere este de doua zile lucratoare.
    5.6.2. Veniturile bugetare pot fi incasate in numerar prin unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe baza de conventii incheiate in acest scop cu institutiile publice care gestioneaza bugetele carora le sunt cuvenite sumele respective, cu conditia asigurarii fondurilor necesare achitarii comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.
    5.6.3. Institutiile publice pot ridica sume in numerar din conturile de venituri ale bugetelor pe care le gestioneaza potrivit legii, pe baza de cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru restituirea catre contribuabilii persoane fizice, prin casieriile proprii, a impozitelor, taxelor sau a altor venituri achitate in plus sau necuvenit.
    Sumele ridicate in numerar pentru restituirea de venituri incasate in plus, ramase neutilizate, se depun de catre institutiile publice in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile trezoreriei statului, pe baza de foaie de varsamant-chitanta, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la ridicare. Aceste sume nu pot fi utilizate pentru efectuarea de cheltuieli bugetare.

    7. Art. 5 alin. (8) din ordonanta de urgenta:
    (8) Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale, dupa caz, se vireaza in conturi deschise in numele acestora la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal si se utilizeaza numai potrivit destinatiilor aprobate prin lege, neputand fi executate silit.

    Norme metodologice:
    5.8.1. Ordonatorii de credite bugetare pot dispune virarea subventiilor si a transferurilor cuvenite regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale cu personalitate juridica numai in contul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri", deschis pe numele acestora la unitatile trezoreriei statului, daca legea nu prevede altfel.
    In cazuri justificate, in cadrul contului sintetic 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" pot fi deschise, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, conturi analitice in vederea reflectarii distincte a subventiilor si transferurilor primite de catre regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale cu anumite destinatii.
    5.8.2. Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale, care beneficiaza de transferuri si subventii de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete, au obligatia deschiderii contului 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal.
    Sumele primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete, reprezentand transferuri si subventii, vor fi utilizate pe raspunderea titularilor contului numai in scopul pentru care au fost destinate.
    5.8.3. Subventiile sau transferurile primite pentru completarea veniturilor proprii se utilizeaza cu prioritate de catre regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale beneficiare pentru completarea fondurilor necesare platii salariilor, precum si pentru plata impozitelor si contributiilor aferente acestora, inclusiv pentru achitarea obligatiilor curente sau restante fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si alte bugete. Eventualele sume ramase disponibile pot fi utilizate pentru alte destinatii prevazute de lege, pe raspunderea titularilor contului.
    5.8.4. Din contul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale isi pot transfera in conturile proprii deschise la banci sumele necesare completarii fondurilor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de natura salariala, sumele aferente cheltuielilor privind investitii executate in regie proprie care au ca sursa de finantare transferurile sau subventiile primite, sumele aferente reconstituirii platilor efectuate din fonduri proprii, din conturile deschise la banci, pentru cheltuieli de natura celor pentru care au fost acordate subventiile sau transferurile respective, precum si sumele necesare efectuarii de plati in numerar pentru cheltuieli ce nu pot fi dispuse prin virament.
    Raspunderea pentru transferul in conturile proprii deschise la banci al subventiilor sau transferurilor primite numai pentru destinatiile prevazute mai sus revine exclusiv titularilor contului 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri".
    5.8.5. Din contul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" se dispun plati catre furnizori, prestatori de servicii sau alti creditori agenti economici, inclusiv sumele cuvenite unitatilor subordonate ale regiilor autonome, societatilor ori companiilor nationale si societatilor comerciale beneficiare de subventii sau transferuri, in conturile acestora deschise la banci.
    5.8.6. Subventiile si transferurile primite de regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale in contul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri", deschis la unitatile trezoreriei statului, nu pot fi executate silit.

    8. Art. 5 alin. (9) din ordonanta de urgenta:
    (9) Institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, conturi escrow la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei sau in valuta, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti.

    Norme metodologice:
    5.9.1. Institutiile publice pot deschide conturi escrow - de blocaj -, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti.
    5.9.2. Institutiile publice pot colecta in conturile escrow deschise la banci numai veniturile prevazute in acordurile incheiate cu institutiile finantatoare externe sau interne.
    In conturile escrow pot fi depuse venituri bugetare incasate in numerar prin casieria proprie, venituri bugetare virate din conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, precum si sume rezultate din imprumuturile acordate de institutiile finantatoare externe sau interne, daca in acordurile incheiate cu acestea s-a prevazut astfel.
    5.9.3. In conturile escrow deschise la banci nu pot fi transferate sume provenite din imprumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului.
    5.9.4. In vederea avizarii deschiderii de conturi escrow, institutiile publice vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice urmatoarele documente:
    5.9.4.1. proiectul acordului de imprumut sau de leasing, dupa caz, insotit de adresa de inaintare din partea finantatorului si de o nota din partea institutiei publice de acceptare a conditiilor prevazute in contract;
    5.9.4.2. conventia (proiect) ce urmeaza a fi incheiata intre institutia publica si banca pentru deschiderea contului escrow, in care sa fie prevazuta limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum doua rate scadente succesive si dobanzile aferente acestora, drept garantie pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depasesc limita mentionata mai sus vor fi virate de banca, in termen de maximum doua zile bancare, in contul institutiei publice deschis la trezoreria statului.
    5.9.4.3. In baza acestor documente Ministerul Finantelor Publice, prin directia care gestioneaza resursele contului curent general al trezoreriei statului, va transmite, in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei, avizul de deschidere a contului escrow.

    9. Art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta:
    (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia sa vireze sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate in conturile agentilor economici beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului in a caror raza acestia sunt inregistrati fiscal.

    Norme metodologice:
    6.1.1. Prin agent economic, in intelesul art. 6 din ordonanta de urgenta, se intelege: regii autonome, societati sau companii nationale si societati comerciale persoane juridice, inclusiv filialele sau sucursalele acestora.
    6.1.2. In scopul incasarii contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate pentru institutii publice, pe seama agentilor economici prevazuti la pct. 6.1.1, se deschide la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrati fiscal contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici".
    6.1.3. Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, in conturile de disponibilitati deschise la unitatile trezoreriei statului pe numele altor titulari decat cei prevazuti la pct. 6.1.1 nu mai pot fi incasate sume.
    Dupa aceasta data, din conturile respective titularii conturilor pot efectua plati numai pentru transferarea disponibilitatilor in conturile proprii deschise la banci.
    6.1.4. Pana la data de 1 ianuarie 2004, societatile civile, fundatiile, medicii de familie, organizatiile neguvernamentale si alte persoane fizice sau juridice care nu se incadreaza in prevederile pct. 6.1.1 si ale caror conturi de disponibilitati se inchid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligatia de a comunica institutiilor publice de la care au de incasat sume reprezentand contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate simbolul contului deschis la banca.
    6.1.5. Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, institutiile publice vor achita contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate in conturi de disponibilitati deschise la unitatile trezoreriei statului numai pe numele agentilor economici prevazuti la pct. 6.1.1.

    10. Art. 6 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta:
    (2) Agentii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia vor utiliza sumele incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, prevazute la alin. (1), in urmatoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la banci, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la banci.
    (3) Conturile agentilor economici prevazute la alin. (1) se supun executarii silite prin unitatile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate sa aplice procedura de executare silita, conform prevederilor legale.

    Norme metodologice:
    6.2.1. Agentii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia pot transfera in conturi bancare sumele ramase disponibile in soldul contului 50.69 "Disponibil al agentilor economici", cu exceptia sumelor pentru achitarea drepturilor de natura salariala, numai dupa achitarea integrala a obligatiilor catre bugetul de stat sau catre celelalte bugete.
    6.2.2. Unitatile trezoreriei statului vor transmite la finele fiecarei zile organelor fiscale ale Ministerului Finantelor Publice situatia sumelor incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici", iar acestea au obligatia de a stabili, in prima zi lucratoare de la primirea situatiilor respective, lista agentilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferenta acestor obligatii care se indisponibilizeaza in cont.
    6.2.3. Unitatile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agentii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia dispun transferul in conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor in care se precizeaza in mod expres ca transferul se efectueaza pentru achitarea integrala sau partiala a drepturilor salariale.
    Sumele incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" in plus fata de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a intocmit de catre organele fiscale lista prevazuta la pct. 6.2.2 pot fi transferate in conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprirea prin titluri executorii.
    6.2.4. Organele fiscale ale Ministerului Finantelor Publice au obligatia de a instiinta agentii economici in legatura cu sumele indisponibilizate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici", solicitand acestora achitarea de indata a obligatiilor bugetare.
    6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" agentii economici pot achita in conturi deschise la unitatile trezoreriei statului si urmatoarele: sumele aferente obligatiilor bugetare ale altor contribuabili, in conditiile legii; sumele aferente constituirii sau reintregirii garantiilor pentru inlesniri la plata obligatiilor bugetare; sumele aferente garantiilor pentru participarea la licitatii sau altor garantii care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cautiunilor depuse pentru contestatii la executare; obligatiile de plata catre furnizori sau creditori care au cont deschis la aceeasi unitate a trezoreriei statului ori la trezorerii din cadrul aceluiasi judet, cu acceptul scris al acestora, cu exceptia celor intre agenti economici cu conturi deschise la unitati ale trezoreriei statului din diferite sectoare ale municipiului Bucuresti; sumele virate de catre sucursale sau filiale in contul agentilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate institutiilor publice; alte obligatii care se vireaza potrivit legii in conturi deschise la unitatile trezoreriei statului.
    6.2.6. Pentru operatiunile de incasari si plati derulate prin contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" unitatile trezoreriei statului elibereaza zilnic persoanelor autorizate de agentii economici titulari extrase de cont impreuna cu documentele care au stat la baza inregistrarilor.
    Pentru disponibilitatile aflate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" unitatile trezoreriei statului calculeaza lunar dobanda la vedere, pe care o vireaza in acelasi cont in prima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru luna expirata.
    6.2.7. Sumele care se restituie sau se ramburseaza, potrivit legii, agentilor economici de la bugetul de stat sau de la alte bugete, sumele datorate altor agenti economici de catre regiile autonome, societatile nationale sau societatile comerciale pentru investitii realizate din credite bugetare deschise si repartizate de la bugetul de stat sau de la alte bugete, inclusiv cele aferente investitiilor realizate in regie proprie, precum si sumele retinute de institutiile publice din salariile personalului pentru produse achizitionate in rate sau alte retineri din salarii se vireaza in conturile agentilor economici beneficiari deschise la banci.
    6.2.8. Conturile 50.69 "Disponibil al agentilor economici", deschise pe seama agentilor economici prevazuti la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta la unitatile trezoreriei statului, se supun executarii silite prin decontare bancara, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate sa aplice procedura de executare silita, conform prevederilor legale in vigoare.
    In acest scop organele autorizate sa aplice procedura de executare silita, o data cu comunicarea catre debitor a somatiei si a titlului executoriu, depun la unitatile trezoreriei statului la care se afla deschis contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" adresa de infiintare a popririi, insotita de copia certificata de pe titlul executoriu.
    De la data si ora primirii acestor documente, unitatile trezoreriei statului vor lua masura de indisponibilizare a sumelor aflate in soldul contului 50.69 "Disponibil al agentilor economici", in cuantumul necesar stingerii sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea.
    Pentru achitarea intregii sume datorate de agentul economic debitor, la data sesizarii unitatii trezoreriei statului, sumele existente, precum si cele care se vor incasa in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" sunt indisponibilizate pana la concurenta sumei totale.
    Din momentul indisponibilizarii sumelor aflate in soldul contului 50.69 "Disponibil al agentilor economici", unitatile trezoreriei statului nu vor deconta documentele de plata primite, respectiv nu vor debita contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici", deschis pe numele agentului economic debitor, si nu vor accepta nici un fel de plata din acest cont, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale si platilor dispuse pentru plata obligatiilor bugetare pentru care s-a efectuat indisponibilizarea.
    In cazul in care agentul economic debitor efectueaza plata in termenul prevazut in somatie, organul de executare va instiinta de indata in scris unitatea trezoreriei statului pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii sumelor existente in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici".
    In cazul in care, in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii somatiei catre debitor si, respectiv, a indisponibilizarii sumelor aflate in soldul contului 50.69 "Disponibil al agentilor economici", unitatile trezoreriei statului nu au fost sesizate de organele fiscale in legatura cu sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii, acestea vor proceda la virarea sumelor inscrise in titlul executoriu in conturile de venituri bugetare precizate de catre organul de executare.
    In situatia in care asupra contului aceluiasi debitor au fost introduse adrese de infiintare a popririi, insotite de copii certificate de pe titluri executorii de mai multi creditori bugetari, unitatile trezoreriei statului vor distribui sumele cuvenite acestora in ordinea prevazuta la art. 118 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata.

    11. Art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgenta:
    (4) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de catre terti, cu exceptia trezoreriei statului.

    Norme metodologice:
    6.4.1. Institutiile publice pot emite bilete la ordin, in conditiile prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, numai sub semnatura ordonatorului de credite bugetare sau a persoanei careia i-au fost delegate aceste atributii, care are obligatia de a rezerva creditele bugetare necesare platii la scadenta a acestora.
    6.4.2. Institutiile publice emitente ale biletelor la ordin in lei, cu decontare din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, au obligatia de a transmite unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, cu cel putin o zi lucratoare inainte de scadenta acestora, ordonantarea de plata in original, intocmita si aprobata in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Unitatile trezoreriei statului vor deconta biletele la ordin in lei primite de la bancile beneficiarilor, prin debitarea conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati ale institutiilor publice indicate de catre acestea in ordonantarea de plata, dupa care vor restitui ca anexa la extrasul de cont originalul ordonantarii de plata, pastrand ca document justificativ o copie a acesteia.
    6.4.3. Biletele la ordin in lei primite de la bancile beneficiarilor, pentru care institutiile publice emitente nu au remis unitatilor trezoreriei statului ordonantarea de plata, vor fi refuzate la decontare, raspunderea pentru intarzierile la plata obligatiilor revenind exclusiv institutiilor publice respective.
    Unitatile trezoreriei statului vor instiinta in scris institutiile publice emitente in legatura cu biletele la ordin refuzate la decontare, acestea avand obligatia de a achita prin ordin de plata pentru trezoreria statului (OPHT) obligatiile asumate in biletele la ordin refuzate.

    12. Art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta:
    (2) Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al trezoreriei statului, dupa finantarea deficitelor bugetare prevazute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:
    a) acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, a titlurilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia asigurarii disponibilitatilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;
    b) acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare in cursul aceluiasi exercitiu bugetar;
    c) efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la societati bancare si institutii financiare autorizate sa efectueze astfel de operatiuni, garantate de acestea cu titluri de stat detinute in portofoliul lor;
    d) acordarea altor imprumuturi pe baza de hotarare a Guvernului;
    e) efectuarea de cumparari reversibile repo.

    Norme metodologice:
    7.2.1. Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al trezoreriei statului, dupa finantarea deficitelor bugetare prevazute la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pot fi utilizate in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) din acelasi act normativ. Ordinea de utilizare este stabilita de Ministerul Finantelor Publice, in functie de conditiile pietei financiare si de prioritati.
    A. Acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, se efectueaza in situatia in care pentru refinantarea datoriei publice scadente nu s-au contractat imprumuturi de pe piata interbancara. Acest tip de imprumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, in baza unei note in care se precizeaza suma care urmeaza a fi utilizata din disponibilitatile existente in soldul contului curent general al trezoreriei statului si termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordarii. Termenul de rambursare se stabileste in functie de valoarea totala a imprumuturilor existente in evidenta operativa de la finele lunii precedente si de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea imprumuturilor se poate efectua, la scadenta sau inainte de scadenta, din sumele incasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.
    La inceputul anului urmator se intocmeste o nota de prelungire, pentru o perioada de minimum 3 luni, a imprumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului, existente in cont si nerambursate la termenul stabilit. In vederea evidentierii si urmaririi rambursarii la termenul stabilit a acestor imprumuturi se intocmeste lunar urmatoarea situatie:

    Situatia privind imprumuturile angajate din disponibilitatile soldului contului curent general al trezoreriei statului in luna ........

    _________________________________________________________
    Nr. si data  Suma      Data       Suma        Data
    notei        angajata  acordarii  rambursata  rambursarii
    _________________________________________________________

    _________________________________________________________

    B. Rascumpararile de titluri de stat inainte de scadenta se pot efectua atat prin procedura bilaterala, cat si prin licitatie. Data la care se efectueaza rascumpararea este stabilita in momentul incheierii tranzactiei.
    Acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, prin procedura bilaterala, se poate efectua pe baza unei note aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru seriile de titluri care au incorporata aceasta optiune in prospectul de emisiune.
    Pentru a propune organizarea unei licitatii de rascumparare in avans pentru o anumita serie de titluri de stat, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului intocmeste o nota de analiza a eficientei modului de utilizare a disponibilitatilor existente in soldul contului curent general al trezoreriei statului, aprobata de secretarul de stat coordonator.
    B.1. Procedura bilaterala este utilizata in urmatoarele cazuri:
    a) prin exercitarea de catre detinator a optiunilor de vanzare inainte de scadenta a titlurilor de stat, pentru seriile care au inglobata aceasta clauza (put option);
    b) prin exercitarea de catre Ministerul Finantelor Publice a optiunii de rascumparare inainte de scadenta a titlurilor de stat, pentru seriile care au inglobata aceasta optiune (call option).
    B.2. Licitatia organizata pentru operatiunea de rascumparare a titlurilor de stat inainte de scadenta se desfasoara prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei care este agentul autorizat al Ministerului Finantelor Publice.
    Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitatii sunt stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin ordin al ministrului si nu pot avea mai mult de un an pana la data scadentei.
    In ziua licitatiei, pana la ora 13,00, detinatorii legali de titluri de stat din seriile anuntate pentru rascumparare, interesati de tranzactie, prezinta oferta prin intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat, autentificati de semnaturile autorizate (conform anexei nr. 12) pentru tranzactiile cu titluri de stat. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice in comisia de licitatie va cere telefonic secretarului de stat coordonator avizarea propunerii sale privind adjudecarea licitatiei.
    Rascumpararile de titluri de stat inainte de scadenta sunt definite de urmatoarele elemente:
    a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul si seria titlurilor de stat;
    b) numarul de titluri de stat care se rascumpara;
    c) valoarea unitara nominala;
    d) valoarea unitara de rascumparare a titlurilor de stat la data tranzactiei;
    e) randamentul oferit de titlul de stat pana la scadenta, determinat dupa formula:

          VN          360 sau 365
    R = (---- - 1) x ------------- x 100,
          VA               n

    in care:
    VN = valoarea unitara nominala
    VA = valoarea unitara de rascumparare a titlurilor de stat la data tranzactiei
    n = numarul de zile pana la scadenta
    360 sau 365 = dupa baza de calcul din prospectul de emisiune.

    Diferenta nefavorabila dintre VN si VA reprezinta dobanda de plata aferenta titlurilor de stat rascumparate inainte de scadenta.
    C. Acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor locale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta, se efectueaza in baza unei solicitari scrise din partea consiliului judetean sau local, dupa caz, in care se mentioneaza volumul imprumutului si termenul de rambursare, care nu trebuie sa depaseasca finele anului curent, precum si specificatia indeplinirii tuturor conditiilor prevazute in legislatia in vigoare privind finantele publice locale, la care se anexeaza urmatoarele documente:
    a) copia hotararii consiliului local sau judetean, dupa caz, prin care se aproba contractarea de imprumuturi din disponibilitatile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa;
    b) bugetul de venituri si cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre;
    c) executia veniturilor si cheltuielilor la data solicitarii imprumutului, cu viza directiei trezorerie si contabilitate publica judetene;
    d) estimarea veniturilor si cheltuielilor pe anul in curs, din care sa rezulte golul temporar de casa, precum si posibilitatea rambursarii imprumutului respectiv, dupa urmatorul model:
    ________________________________________________________________
          Indicatori         Prevederi Executie  Estimari  Total
                             anuale    la data   perioada  prevederi
                                       de ....             estimate
    ________________________________________________________________
    VENITURI totale,
    din care:
    - venituri proprii
    (includ cote defalcate)
    - sume defalcate din
    unele venituri ale
    bugetului de stat
    ________________________________________________________________
    CHELTUIELI totale
    ________________________________________________________________
    EXCEDENT/DEFICIT
    ________________________________________________________________
    FOND DE RULMENT
    ________________________________________________________________

    Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza si verifica documentatia primita, urmarind incadrarea in prevederile legislatiei in vigoare privind finantele publice locale a volumului maxim al imprumuturilor care se pot angaja de autoritatea administratiei publice locale, incadrarea in veniturile estimate a se incasa in anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor si plata dobanzilor aferente imprumuturilor deja contractate si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, precum si a imprumutului acordat din disponibilitatile trezoreriei statului si a celorlalte cheltuieli.
    Rezultatele acestei analize se consemneaza intr-o nota, care urmeaza a fi supusa spre aprobare ministrului finantelor publice.
    In baza notei de aprobare a imprumutului se incheie o conventie intre Ministerul Finantelor Publice si autoritatea publica locala respectiva, in care se prevad expres conditiile de acordare si restituire la scadenta a imprumutului.
    D. Acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta, se efectueaza pe baza solicitarii fundamentate, intocmita de administratorul fondului special, in care se mentioneaza valoarea imprumutului si termenul de rambursare, care nu trebuie sa depaseasca finele anului curent.
    Oportunitatea acordarii de imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabileste prin nota aprobata de ministrul finantelor publice.
    In baza acestei note se incheie o conventie intre Ministerul Finantelor Publice si institutia publica beneficiara de imprumut, in care se prevad conditiile de acordare si rambursare a imprumutului.
    Rambursarea imprumutului si plata dobanzii se efectueaza in contul curent general al trezoreriei statului. Dobanda reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.
    E. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgenta, Ministerul Finantelor Publice poate efectua plasamente financiare care sunt garantate cu titluri de stat libere de sarcini, aflate in portofoliul bancilor, in proportie de cel putin 120% fata de volumul imprumutului si dobanda aferenta, in contul carora se efectueaza plasamentul.
    Plasamentele financiare se efectueaza la bancile care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operatiuni pe piata monetara, stabilite prin Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile de creditare si de depozit acordate de aceasta bancilor, emis de Banca Nationala a Romaniei.
    Lista acestor banci va fi transmisa lunar de Banca Nationala a Romaniei Ministerului Finantelor Publice si confirmata de catre aceasta ori de cate ori conditiile de piata o impun.
    Conditiile de acordare si modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul-cadru de plasament si contractul de gaj incheiate cu fiecare participant eligibil (anexele nr. 3 si 4).
    Efectuarea de plasamente colateralizate se desfasoara prin licitatie organizata prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei in calitate de agent al statului sau pe baze bilaterale.
    Pentru licitatie bancile vor transmite ofertele conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Dupa anuntarea rezultatelor licitatiei, bancile carora le-au fost acceptate ofertele vor transmite comisiei de licitatie o notificare prin care acestea consimt sa garanteze creditul, notificare care va cuprinde elementele de identificare a titlurilor de stat ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6).
    Dobanda aferenta perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului inregistrat, respectiv bancii prezentatoare.
    Deblocarea garantiilor constituite la acordarea plasamentului este conditionata de rambursarea acestora si de plata dobanzilor aferente.
    La scadenta, dupa rambursarea plasamentului si plata dobanzilor aferente de catre banca, confirmate prin extras de cont, Banca Nationala a Romaniei va comunica bancii respective deblocarea titlurilor de stat constituite drept garantie.
    In cazul in care la scadenta banca nu ramburseaza plasamentul si/sau nu plateste dobanzile aferente, Banca Nationala a Romaniei va proceda la executarea garantiilor corespunzator valorii nerambursate.
    F. Acordarea de imprumuturi pe baza de hotarare a Guvernului, conform art. 7 alin. (2) lit. d) din ordonanta de urgenta
    In hotararea Guvernului se precizeaza volumul imprumutului, destinatia acestuia, perioada de acordare, nivelul ratei dobanzii (care poate fi fixa sau variabila in functie de perioada de contractare), termenele de plata a dobanzii si termenul de rambursare al imprumutului. In baza acestei hotarari a Guvernului, dupa caz, se incheie o conventie intre Ministerul Finantelor Publice si institutia publica beneficiara a imprumutului.
    Rambursarea imprumutului si plata dobanzii se efectueaza in contul curent general al trezoreriei statului. Dobanda reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.
    G. Efectuarea de cumparari reversibile repo, conform art. 7 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgenta
    Conditiile in care Ministerul Finantelor Publice efectueaza cumparari/vanzari reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo vor fi stabilite prin contractul-cadru incheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr. 7).
    Cumpararile reverse repo se desfasoara prin licitatie organizata prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei ca agent al statului.
    Pentru licitatie bancile vor transmite ofertele conform modelului prezentat in anexa nr. 8.
    Tranzactiile reversibile sunt definite de urmatoarele elemente:
    a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul si seria titlurilor de stat;
    b) numarul de titluri de stat tranzactionate;
    c) valoarea unitara nominala;
    d) valoarea unitara de vanzare a titlurilor de stat la data tranzactiei;
    e) rata operatiunii repo/reverse repo sau rata dobanzii ce va fi platita de vanzatorul initial la rascumpararea titlurilor de stat, care se stabileste, dupa caz, fie prin mecanismul licitatiei (licitatie la rata variabila), fie in functie de constrangerile concrete de cost (licitatie la rata fixa si proceduri bilaterale);
    f) valoarea unitara de rascumparare se obtine prin insumarea valorii unitare de vanzare cu dobanda datorata la scadenta, aferenta valorii titlurilor de stat vandute.
    Calculul se efectueaza dupa urmatoarea formula:

    Valoarea de rascumparare = pretul de vanzare x

            d     n
    [1 + ( --- x --- )],
           100   360

    in care:
    d = rata operatiunii repo/reverse repo (pcpa);
    n = numarul de zile.

    In cazul in care, din anumite motive, nu se finalizeaza operatiunea de cumparare reversibila (banca nu mai poate cumpara titlurile de stat la data stabilita), titlurile de stat raman in portofoliul Ministerului Finantelor Publice.

    13. Art. 7 alin. (6) din ordonanta de urgenta:
    (6) Nivelul ratei dobanzilor aferente echivalentului in lei al imprumuturilor externe guvernamentale incasat in contul curent general al trezoreriei statului si utilizat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat, incepand cu exercitiul financiar al anului 2003, este cel prevazut la alin. (5). Dobanda calculata reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.

    Norme metodologice:
    Plata dobanzilor aferente imprumuturilor din echivalentul in lei al creditelor externe guvernamentale incasate in contul curent general al trezoreriei statului si utilizate pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat se realizeaza in termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea nivelului ratei medii lunare a dobanzilor platite de trezoreria statului la disponibilitatile si depozitele constituite din disponibilitatile pastrate in trezoreria statului.
    Rambursarea imprumuturilor din echivalentul in lei al creditelor externe guvernamentale incasate in contul curent general al trezoreriei statului si utilizate pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat se efectueaza in functie de scadenta la extern a ratelor de capital aferente imprumuturilor externe guvernamentale prin imprumuturi de refinantare de pe piata interbancara.

    14. Art. 8 din ordonanta de urgenta:
    Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitatile de finantare se poate realiza prin urmatoarele metode, in functie de conditiile pietelor monetara si valutara:
    a) utilizarea echivalentului in lei al unor sume vandute la rezerva valutara a statului, din conturile de disponibilitati in valuta;
    b) atragerea de depozite pe termen scurt de la banci sau alte institutii financiare, la un nivel al ratei dobanzii stabilit in conditii de maxima eficienta pentru stat, probate cu documente specifice, care sa ateste prospectarea in totalitate a pietei financiare in scopul selectarii celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie;
    c) emisiunea de certificate de trezorerie;
    d) operatiuni repo.

    Norme metodologice:
    8.1. Administrarea eficienta a disponibilitatilor existente in contul curent general al trezoreriei statului are la baza proiectia soldului acestora si presupune realizarea unor prognoze cat mai reale care sa permita atat fructificarea disponibilitatilor existente in soldul contului curent general al trezoreriei statutul, cat si asigurarea resurselor necesare efectuarii platilor sectorului public.
    8.2. In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, in limita disponibilitatilor contului curent general al trezoreriei statului si a finantarii cu maxima eficienta a deficitelor inregistrate de bugetul de stat si de bugetul asigurarilor sociale de stat, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia previzionarii veniturilor si cheltuielilor.
    8.3. Ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum si conducatorii institutiilor publice finantate integral din venituri proprii sau din alte fonduri publice, potrivit reglementarilor in vigoare, inclusiv regiile autonome si societatile comerciale care beneficiaza de subventii si transferuri primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si care se deruleaza prin contul 50.70 "Disponibilitati din subventii si transferuri", deschis la unitatile trezoreriei statului, au obligatia intocmirii situatiei platilor de casa planificate, care depasesc limita stabilita prin Precizarile privind previzionarea incasarilor si platilor sectorului public, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.482/2001. Situatiile prevazute in ordinul mentionat mai sus se intocmesc de catre ordonatorii de credite pentru fiecare decada a lunii si se depun la unitatile trezoreriei statului la care acestia au conturile deschise, cu 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.
    8.4. In situatia nedepunerii acestor situatii in termenul si in forma prevazute sau a nerespectarii graficului de plati, responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plata prezentate unitatilor trezoreriei statului revine ordonatorilor de credite.
    8.5. Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitatile de finantare se poate realiza prin urmatoarele metode:
    a) utilizarea echivalentului in lei al unor sume vandute la rezerva valutara a statului, din conturile de disponibilitati in valuta rezultata din imprumuturi de stat destinate finantarii si refinantarii datoriei publice.
    Ministerul Finantelor Publice notifica Bancii Nationale a Romaniei intentia de a vinde valuta existenta in cont conform conventiei incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei. In aceasta notificare se precizeaza suma exacta, valuta, data valutei, precum si contul in care urmeaza sa fie virat echivalentul in lei al sumelor vandute (anexa nr. 9).
    La utilizarea valutei provenite din imprumuturi de stat, inregistrata in conturi de disponibilitati in valuta deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, va fi nominalizat imprumutul din care se efectueaza vanzarea de valuta in vederea echilibrarii contului curent general al trezoreriei statului;
    b) atragerea de depozite pe termen scurt de la banci sau alte institutii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.
    Tranzactiile desfasurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regula, anuntate public. Sunt tranzactii care se efectueaza prin negociere directa intre Ministerul Finantelor Publice si banca respectiva, fara a se apela la mecanismul licitatiei.
    Tranzactionarea se face prin mijloace de comunicare precum Reuters, dealing, telefon etc.
    Secretarul de stat coordonator poate delega verbal persoanele competente care poarta raspunderea angajarii depozitelor atrase in vederea asigurarii echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului cu necesitatile de finantare.
    Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la banci este luata in preziua aparitiei lipsei de lichiditati sau cel mai tarziu in ziua respectiva. Limitele de negociere privind suma atrasa, perioada si nivelul maxim al ratei dobanzii (marja de negociere) se stabilesc in ziua respectiva in functie de conditiile pietei si de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditatilor in contul curent general al trezoreriei statului.
    Negocierea elementelor de referinta (sume atrase, nivelul dobanzii, perioada pentru care este atras depozitul si scadenta acestuia) se efectueaza avand la baza ca element de referinta tabloul Reuters cu privire la nivelul dobanzilor care se tranzactioneaza in piata, oferite (BID) si cerute (ASK), astfel incat dobanzile negociate sa poata fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevad expres si se aproba prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".
    Dupa confirmarea atragerii depozitului se incheie o conventie intre Ministerul Finantelor Publice si banca respectiva, in care se mentioneaza volumul depozitului, perioada, rata dobanzii, scadenta, precum si contul in care se efectueaza rambursarea capitalului si plata dobanzii, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 10.
    Calculul dobanzii se efectueaza folosind ca baza de calcul anul de 360 de zile.
    La scadenta, pentru rambursarea sumelor si plata dobanzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la intocmirea notei de lichidare (anexele nr. 11A si 11B) si plata a sumelor atrase si a dobanzilor aferente acestora;
    c) emisiuni de certificate de trezorerie pe termen scurt, efectuate conform regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Aceasta operatiune va fi autorizata de ministrul finantelor publice prin ordin de emisiune si va fi facuta publica cel tarziu in ziua lucratoare inaintea datei de organizare a licitatiei, printr-un comunicat difuzat pe fluxurile de stiri Reuters, Mediafax etc. Certificatele se emit pe o perioada de maximum 30 de zile, cu decontare in aceeasi zi, in ziua urmatoare sau la doua zile lucratoare de la data tranzactiei.
    Decizia acceptarii unui anumit nivel de suma sau dobanda pentru licitatia in curs apartine conducerii Ministerului Finantelor Publice, care va fi informata telefonic de catre reprezentantul Ministerului Finantelor Publice din comisia de licitatie, care in momentul formularii deciziei va semna comunicatul oficial transmis de Banca Nationala a Romaniei.

    15. Art. 9 alin. (1) - (4) din ordonanta de urgenta:
    (1) Disponibilitatile in valuta gestionate de Ministerul Finantelor Publice, provenite din imprumuturi interne si externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, precum si din alte surse prevazute de lege se pastreaza la Banca Nationala a Romaniei in conturi purtatoare de dobanda, care functioneaza in afara contului curent general al trezoreriei statului, si se utilizeaza potrivit legii. Rata dobanzii se situeaza la nivelul ratei dobanzilor platite de Banca Nationala a Romaniei la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finantelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o banca din strainatate operatiuni de incasari si plati in valuta.
    (2) Dobanzile incasate din fructificarea disponibilitatilor in valuta prevazute la alin. (1) au urmatoarea destinatie:
    a) dobanzile aferente sumelor prevazute la alin. (1), mai putin cele aferente imprumuturilor externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice interne contractate in valuta;
    b) dobanzile aferente imprumuturilor externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice externe.
    (3) Dobanzile incasate pentru disponibilitatile in valuta provenite din imprumuturi interne si externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, se utilizeaza pe destinatiile prevazute la alin. (2), in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinatie.
    (4) Din disponibilitatile in valuta se pot constitui depozite la Banca Nationala a Romaniei in conditiile stabilite prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei sau pot fi fructificate in mod direct de catre Ministerul Finantelor Publice prin plasamente in instrumente cu grad de risc zero emise de institutii financiare interne si externe.

    Norme metodologice:
    9.1. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta, disponibilitatile in valuta gestionate de Ministerul Finantelor Publice, provenite din imprumuturi de stat destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, precum si din alte surse prevazute de lege se pastreaza in conturi deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, care functioneaza in afara contului curent general al trezoreriei statului si se utilizeaza potrivit legii.
    9.2. In aceste conturi de disponibilitati in valuta se inregistreaza urmatoarele operatiuni: incasarea valutei rezultate din imprumuturile interne si externe guvernamentale, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice, alte sume prevazute de lege cu aceeasi destinatie, dobanzi penalizatoare incasate de la banci pentru nevirarea la termen a sumelor subscrise la emisiunile de titluri de stat si dobanzile acordate de Banca Nationala a Romaniei la aceste disponibilitati; plati de rate de capital si dobanzi in valuta aferente imprumuturilor de stat, vanzarea valutei necesare asigurarii echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitatile de finantare, plati de dobanzi.
    9.3. Banca Nationala a Romaniei notifica Ministerului Finantelor Publice fiecare operatiune efectuata in conturile de valuta si elibereaza zilnic extrase de cont.
    9.4. Pentru soldul creditor al conturilor in valuta Banca Nationala a Romaniei calculeaza si plateste dobanda. Rata dobanzii, modul de calcul si termenul de plata se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei.
    9.5. Dobanzile incasate se utilizeaza potrivit art. 9 alin. (2) din ordonanta.
    Plata acestor dobanzi se efectueaza din bugetul trezoreriei statului, in limita creditelor aprobate cu aceasta destinatie si a sumelor existente in cont.
    9.6. Plasamentele in valuta in instrumente cu grad de risc zero sunt facute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea reglementarilor in vigoare si pe baza principiilor consacrate in practica internationala, respectiv siguranta investitiei, lichiditatea portofoliului si performanta investitiei. Siguranta investitiei, respectiv a plasamentului in valuta se realizeaza prin controlul si limitarea urmatoarelor categorii de riscuri:
    1. riscuri operationale externe (riscul de credit si riscul de piata);
    2. riscuri operationale interne (organizationale).
    Riscurile operationale externe sunt:
    a) riscul de credit - riscul nerespectarii de catre partener/emitent a obligatiilor de plata asumate prin contract, in sumele si la termenele stabilite;
    b) riscul de piata - riscul ca valoarea de piata a portofoliului sa scada ca urmare a evolutiei nefavorabile a principalilor indicatori ai pietelor financiare, in special a dobanzii.
    Tranzactiile se vor efectua numai in relatie cu entitati de drept public.
    Prevenirea si limitarea riscului de credit se realizeaza prin:
    a) investirea numai in instrumentele entitatilor de drept public, care au fost analizate si clasificate de cel putin una dintre urmatoarele agentii de rating in categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard & Poor's - cel putin AA pentru investitii pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel putin Aa3 pentru investitii pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt;
    b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenti (limite pentru riscul de tara) pentru cei care au fost clasificati cu un rating mai mic de AAA (Standard & Poor's), respectiv Aaa (Moody's);
    c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricarei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.
    Riscul de piata este format, in principal, din riscul de dobanda - riscul ca valoarea de piata a portofoliului investit la dobanda fixa sa scada ca rezultat al cresterii dobanzilor.
    Prevenirea si limitarea riscului de dobanda se realizeaza prin:
    a) diversificarea portofoliului investit pe instrumente si pe scadente;
    b) stabilirea duratei medii a portofoliului si a limitelor minima si maxima de variatie fata de aceasta.
    Riscurile operationale interne (organizationale) reprezinta posibilitatea inregistrarii unor pierderi financiare sau de imagine de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a nerespectarii regulilor si uzantelor de tranzactionare pe pietele financiare internationale, a obligatiilor contractuale asumate sau a reglementarilor interne.
    Prevenirea riscurilor interne se realizeaza prin:
    a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activitatile de tranzactionare, decontare si control;
    b) stabilirea de competente specifice pentru fiecare structura mentionata;
    c) stabilirea de limite de tranzactionare si/sau expunere ca suma maxima absoluta cu care fiecare categorie de personal autorizat sa efectueze tranzactii poate angaja trezoreria;
    d) inregistrarea tranzactiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor inregistrate pe hartie sau alt tip de suport material, si evidentierea tranzactiilor in baza de date special constituita;
    e) stabilirea si perceperea de sume penalizatoare de la acele persoane care, din motive imputabile lor, nu au efectuat platile conform prevederilor contractuale si uzantelor.
    Lichiditatea portofoliului este asigurata prin prevenirea riscului de lichiditate. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichiditati sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile.
    Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra sigurantei plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.
    Prevenirea riscului de lichiditate se realizeaza prin:
    a) stabilirea necesarului de lichiditati pe termene si valute conform destinatiilor sumelor plasate;
    b) stabilirea categoriilor de active de investire in functie de gradul de lichiditate cerut.

    16. Art. 9 alin. (5) - (6) din ordonanta de urgenta:
    (5) Disponibilitatile in valuta, altele decat cele prevazute la alin. (1), care, potrivit reglementarilor in vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice, se pastreaza in conturi distincte, deschise la bancile nominalizate in actul normativ de aprobare a creditelor sau imprumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitatie specifice institutiei creditoare internationale.
    (6) Institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati in valuta prin conturi deschise la banci selectate de catre acestea, urmarindu-se obtinerea celor mai avantajoase conditii in sensul minimizarii riscului si a costurilor suportate de stat.

    Norme metodologice:
    9.5.1. Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, gestioneaza veniturile bugetare sau alte fonduri publice rambursabile ori nerambursabile incasate in valuta, precum si sumele in valuta procurate din credite bugetare pentru efectuarea unor plati in valuta, in conditiile legii, prin conturi deschise la banci selectate de acestea potrivit regulilor privind achizitiile publice.
    9.5.2. Echivalentul in lei al veniturilor bugetare incasate in valuta de institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale se vireaza in conturile corespunzatoare de venituri sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile trezoreriei statului in termen de 3 zile lucratoare de la incasare, daca legea nu prevede altfel.
    9.5.3. Fac exceptie de la prevederile pct. 9.5.2 veniturile bugetare care se cuvin conturilor escrow deschise la banci, imprumuturile externe, fondurile externe nerambursabile, precum si donatiile sau sponsorizarile incasate in valuta, al caror echivalent in lei se transfera in conturile corespunzatoare deschise la unitatile trezoreriei statului la termenele stabilite de ordonatorii de credite, pe masura necesitatilor de finantare a cheltuielilor, sau la termenele stabilite in acordurile de finantare, dupa caz.
    9.5.4. Institutiile publice finantate integral din venituri proprii vireaza echivalentul in lei al sumelor in valuta incasate la banci, in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau in acordurile de finantare, dupa caz.
    9.5.5. Sumele incasate in valuta de catre institutiile publice din imprumuturi externe sau fonduri externe nerambursabile, sumele rezervate in conturile escrow, donatii si sponsorizari, precum si veniturile bugetare incasate in valuta de catre institutiile publice prevazute la pct. 9.5.4, din care se efectueaza plati in valuta, pot fi utilizate din conturile deschise la banci fara a fi transferate in conturi deschise la unitatile trezoreriei statului.
    9.5.6. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile primite de la Comisia Europeana se utilizeaza de catre institutiile publice potrivit clauzelor din acordurile de finantare, prin derogare de la prevederile prezentelor norme metodologice.
    9.5.7. Echivalentul in lei al sumelor in valuta procurate de institutiile publice pentru efectuarea unor plati in valuta, ramase neutilizate, se restituie in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in termen de 3 zile lucratoare de la lichidarea obligatiilor de plata in valuta pentru care sumele respective au fost cumparate.

    17. Art. 10 din ordonanta de urgenta:
    (1) Trezoreria statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, exista obligatia acordarii de dobanzi.
    (2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la trezoreria statului agentii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii vor beneficia de dobanda.
    (3) Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat, incepand cu exercitiul bugetar al anului 2003.
    (4) Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la trezoreria statului, in afara celor provenite din alocatii bugetare si imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a titularilor acestora.
    (5) Nivelul ratelor dobanzilor acordate la disponibilitatile prevazute la alin. (1), (2), (3) si (4) se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice, cu incadrarea in obiectivele politicii monetare a Guvernului si a Bancii Nationale a Romaniei.

    Norme metodologice:
    10.1. Trezoreria statului acorda dobanzi la disponibilitatile la vedere si la depozitele pe termen de o luna (30 de zile) si trei luni (90 de zile) constituite din disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului, care se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (1), (2) si (4) din ordonanta de urgenta.
    10.2. Dobanda la vedere practicata de trezoreria statului se acorda la:
    a) disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare (lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta si hotarare a Guvernului), este prevazuta acordarea de dobanzi;
    b) disponibilitatile provenite din sumele pastrate de agentii economici in conturi deschise la trezoreria statului in baza art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
    c) disponibilitatile inregistrate in conturile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, ale art. 35 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 189/1998 si ale art. 63 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003.
    10.3. Calculul dobanzii la disponibilitatile la vedere se efectueaza dupa urmatoarea formula:

               soldul contului x nr. de zile x procentul de dobanda
    Dobanda = ------------------------------------------------------,
                                    360 x 100

    in care luna este de 30 de zile, iar anul de 360 de zile.

    10.3.1. Dobanda se calculeaza lunar, in ultima zi lucratoare a lunii, si se vireaza in acelasi cont, in prima zi lucratoare a lunii urmatoare. Dobanda aferenta lunii expirate se inscrie in fisa de calcul al dobanzilor cuvenite pentru luna urmatoare, incepand cu ziua de intai (01) a lunii, indiferent daca aceasta zi este lucratoare sau nelucratoare.
    10.3.2. In conditiile in care un titular de cont de disponibilitati formuleaza cerere de lichidare a contului, dobanda se calculeaza si se vireaza la sfarsitul acelei zile.
    10.3.3. Nivelul ratei dobanzii la vedere poate fi modificat in cursul lunii de catre Ministerul Finantelor Publice.
    10.4. La solicitarea scrisa a titularilor de conturi de disponibilitati, pentru care se acorda dobanda la vedere si care se incadreaza in prevederile pct. 10.1.2, se pot constitui depozite pe termen de o luna (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), in suma de minimum 10 miliarde lei, in multiplu de 1 milion lei, in contul 43 "Depozite ale agentilor economici" si in contul 44 "Depozite ale institutiilor publice".
    10.4.1. Cuantumul si termenul pentru care se constituie depozitul si rata dobanzii se prevad intr-o conventie incheiata intre titularul disponibilitatilor respective si unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul (anexa nr. 13).
    10.4.2. Dobanda pentru depozitele pe termen se calculeaza la sfarsitul perioadei de constituire a depozitului, dupa urmatoarea formula:

               valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobanda
    Dobanda = -----------------------------------------------------------
                                     360 x 100

    10.4.3. Restituirea depozitului si virarea dobanzii se efectueaza in contul de disponibilitati la vedere din care au provenit sumele, in ziua scadentei depozitului.
    10.4.4. In cazul in care titularul depozitului solicita preluarea de sume din depozit inainte de termen, disponibilitatile respective se transforma in disponibilitati la vedere, pentru care se calculeaza dobanda la vedere.
    10.40.5. Dobanzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului in contul 43 "Depozite ale agentilor economici" si in contul 44 "Depozite ale institutiilor publice" se platesc din bugetul trezoreriei statului, de la acelasi subcapitol de cheltuieli din care se platesc dobanzile aferente disponibilitatilor la vedere aflate in contul din care s-au constituit depozitele respective.
    10.5. Nivelul ratelor dobanzilor la vedere acordate de trezoreria statului pentru disponibilitatile inregistrate in conturile deschise la trezoreria centrala si la unitatile trezoreriei statului, precum si pentru depozitele la termen se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, cu incadrarea in obiectivele politicii monetare a Guvernului si a Bancii Nationale a Romaniei.
    10.6. Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care si-au gestionat disponibilitatile prin contul 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala" sau 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala", dupa caz, au obligatia de a-si transfera sumele ramase neutilizate in contul 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii" sau 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii", dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    In conturile 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala" si 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala" raman numai disponibilitatile institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale rezultate din activitati finantate integral din venituri proprii.
    Disponibilitatile institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, care gestioneaza venituri proprii pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, este prevazuta acordarea de dobanzi, vor fi evidentiate, la solicitarea institutiilor publice respective, in conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala" si 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala".
    10.7. Disponibilitatile provenite din subventii si transferuri de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete si din imprumuturi provenite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului nu sunt purtatoare de dobanzi la vedere si din acestea nu se pot constitui depozite la termen.
    10.8. Prin ordin al ministrului finantelor publice, cu data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice, data pana la care se aplica prevederile anterioare, se aproba lista conturilor de disponibilitati la care trezoreria statului acorda dobanda, cu incadrarea in prevederile mentionate la pct. 10.2, fara a fi necesara incheiere de conventii.
    10.9. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pe baza solicitarilor formulate de titularii de conturi de disponibilitati, altele decat cele care fac obiectul ordinului prevazut la pct. 10.8, va asigura actualizarea ordinului ministrului finantelor publice.

    18. Art. 11 din ordonanta de urgenta:
    (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei statului.
    (2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri urmatoarele:
    a) dobanzi pentru: depozitele si plasamentele financiare constituite din imprumuturi externe guvernamentale; disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitatile in valuta provenite din imprumuturi externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice, pastrate in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei si banci pe baza de conventii; imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului;
    b) dobanzi pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;
    c) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata creantelor bugetului trezoreriei statului;
    d) alte venituri.
    (3) Bugetul trezoreriei statutului cuprinde la cheltuieli urmatoarele:
    a) dobanzi, comisioane si alte speze pentru imprumuturi externe guvernamentale;
    b) dobanzi la disponibilitati si depozite pe termen;
    c) comisioane cuvenite bancilor si Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. pentru incasarea unor venituri ale bugetului de stat si pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;
    d) cheltuieli de functionare a unitatilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale si servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriei statului si a sistemelor informatice ale acesteia, taxe postale, cheltuieli cu transportul si asigurarea numerarului si valorilor, paza sediilor si chirii, cheltuieli cu intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, cheltuieli de publicitate;
    e) cheltuieli de capital pentru unitatile trezoreriei statului;
    f) alte cheltuieli.
    (4) Bugetul trezoreriei statului se prezinta spre aprobare Guvernului o data cu proiectul legii bugetului de stat, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice.
    (5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
    (6) Ministerul Finantelor Publice, in functie de evolutia volumului disponibilitatilor si al depozitelor pastrate in contul curent general al trezoreriei statului si de evolutia nivelului ratelor dobanzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobanzilor prevazute la alin. (3) lit. a) si b) prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, in tot cursul anului.
    (7) Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate in bugetul trezoreriei statului.

    Norme metodologice
    11.1 Elaborarea bugetului trezoreriei statului
    Veniturile si cheltuielile inscrise in bugetul trezoreriei statului se grupeaza pe baza "Clasificatiei veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statului", anexa nr. 10 la Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Proiectul bugetului trezoreriei statului se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin Directia generala a contabilitatii publice, pe baza propunerilor directiilor de specialitate implicate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si ale administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    11.2. Aprobarea si repartizarea pe trimestre a bugetului trezoreriei statului
    11.2.1. Bugetul trezoreriei statului se aproba prin hotarare a Guvernului, in urmatoarea structura:
    - veniturile bugetare: pe capitole si subcapitole;
    - cheltuielile bugetare: pe capitole, subcapitole si articole, pentru capitolul 51.10 "Autoritati publice", si pana la nivel de alineat, pentru capitolele 88.10 "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" si 89.10 "Plati de dobanzi".
    11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finantelor Publice, precum si bugetele directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura aprobata prin hotarare a Guvernului, se aproba si se repartizeaza pe trimestre de catre ministrul finantelor publice, in calitate de ordonator principal de credite, in termen de 10 zile de la data publicarii bugetului trezoreriei statului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    11.2.3. Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, in calitate de ordonatori secundari de credite, aproba, in termen de 5 zile de la primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite, creditele bugetare pentru bugetul propriu si pentru bugetul unitatilor subordonate in cadrul carora functioneaza unitati ale trezoreriei statului, la nivel de alineate de cheltuieli, cu repartizare pe trimestre.
    Pentru bugetele unitatilor subordonate in cadrul carora functioneaza unitati ale trezoreriei statului, ordonatorii secundari de credite aproba si repartizeaza credite bugetare numai la capitolul de cheltuieli 89.10 "Plati de dobanzi".
    Pentru municipiul Bucuresti, bugetul trezoreriei statului, aprobat in conditiile prevederilor prezentului punct, se aproba si se repartizeaza la nivel de alineate de cheltuieli de catre directorul executiv si, respectiv, de sefii administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
    11.2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate in bugetul trezoreriei statului se efectueaza in functie de termenele de incasare a veniturilor si de perioadele in care este necesara efectuarea cheltuielilor, avand in vedere scadentele de plata a dobanzilor la imprumuturile guvernamentale interne si externe, la disponibilitatile si depozitele constituite la trezoreria statului, precum si termenele de plata pentru cheltuielile materiale si servicii.
    11.3. Virari de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului
    11.3.1. Virarile de credite bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finantelor Publice si bugetele unitatilor subordonate, de competenta ordonatorului principal de credite, sunt urmatoarele:
    a) la capitolul 51.10 "Autoritati publice", virarile de credite bugetare intre articole de cheltuieli, incepand cu trimestrul III, in conditiile legii;
    b) la capitolele 88.10 "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" si 89.10 "Plati de dobanzi", virarile de credite bugetare intre subcapitole, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, precum si suplimentarile de credite bugetare de la alte subdiviziuni ale bugetului, cuprinse la capitolul 51.10 "Autoritati publice", in tot cursul anului, inainte de angajarea cheltuielilor, in functie de evolutia volumului disponibilitatilor si al depozitelor pastrate in contul curent general al trezoreriei statului si de evolutia nivelului ratelor dobanzilor.
    Propunerile de virari de credite bugetare se transmit Directiei generale a contabilitatii publice, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar atat pentru articolele de cheltuieli de la care se disponibilizeaza, cat si pentru cele la care se solicita suplimentarea prevederilor bugetare.
    In cazuri temeinic justificate, propunerile de virari de credite bugetare la capitolele 88.10 "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" si 89.10 "Plati de dobanzi" se pot efectua in cursul lunii, inainte de ordonantarea si lichidarea cheltuielilor.
    11.3.2. Virarile de credite bugetare intre alineatele aceluiasi articol la capitolul 51.10 "Autoritati publice" sunt in competenta ordonatorului secundar de credite si, respectiv, a ordonatorilor tertiari de credite pentru municipiul Bucuresti si se efectueaza incepand cu trimestrul III, in conditiile legii.
    11.4. Deschiderea de credite bugetare din bugetul trezoreriei statului
    11.4.1. Creditele bugetare aprobate in bugetul trezoreriei statului pot fi folosite numai dupa aprobarea deschiderii creditelor bugetare de catre ordonatorul principal de credite si repartizarea acestora.
    Deschiderile de credite bugetare se efectueaza pe baza propunerilor transmise de catre ordonatorii secundari sau tertiari de credite, dupa caz, insotite de note justificative, in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate, astfel:
    a) la capitolul 51.10 "Autoritati executive", pe titluri de cheltuieli;
    b) la capitolele 88.10 "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" si 89.10 "Plati de dobanzi", pe subcapitole si titluri de cheltuieli.
    11.4.2. La fundamentarea propunerilor de deschideri de credite bugetare se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) incadrarea acestora in prevederile bugetare aprobate;
    b) disponibilitatile de credite deschise si neutilizate din perioadele anterioare;
    c) necesitatile de finantare a cheltuielilor din bugetul trezoreriei statului in perioada pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare.
    Ordonatorii secundari de credite, dupa primirea dispozitiei bugetare de repartizare a creditelor din bugetul trezoreriei statului, aprobata, repartizeaza credite bugetare pentru cheltuielile proprii, precum si pentru cele ale ordonatorilor tertiari de credite.

    19. Art. 12 din ordonanta de urgenta:
    (1) Pentru neplata la termen a ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, in conditiile art. 7 alin. (2) lit. b) si d), se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere prevazute de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
    (2) Dobanzile si penalitatile de intarziere calculate potrivit alin. (1) urmeaza regimul juridic al creantelor bugetare.
    (3) Creantele rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum si din alte operatiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare.
    (4) Dreptul de a cere executarea silita privind creantele prevazute la alin. (3) se prescrie in termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naste acest drept.

    Norme metodologice
    12.1. Pentru neplata la termen a ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, in conditiile art. 7 alin. (2) lit. b) si d) din ordonanta de urgenta, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor datorate pentru neplata creantelor bugetare.
    12.2. Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei pana in ziua stingerii obligatiei inclusiv.
    Calculul dobanzilor datorate in cazul imprumuturilor rambursate in una sau mai multe rate se face pentru fiecare termen de plata prin inmultirea soldului ramas de plata anterior ratei curente cu numarul de zile calendaristice ale intervalului de timp si cu nivelul cotei dobanzii, conform exemplului urmator:

                                                                        - lei -
________________________________________________________________________________
    Scadenta       Rata        Soldul (suma   Nr. de zile    Nivelul  Dobanda
                   debitului   ramasa de      calendaristice cotei    datorata
                               plata,                        dobanzii
                               inclusiv                      (%)
                               dobanda la
                               imprumut)
________________________________________________________________________________
        1               2           3                4           5      6=3x4x5
________________________________________________________________________________
30 aprilie 2003                 2.000.000.000       20          0,06  24.000.000
________________________________________________________________________________
20 mai 2003        300.000.000  1.700.000.000       10          0,06  10.200.000
________________________________________________________________________________
30 mai 2003        200.000.000  1.500.000.000        1          0,06     900.000
________________________________________________________________________________
31 mai 2003                     1.500.000.000       30          0,06  27.000.000
________________________________________________________________________________
30 iunie 2003                   1.500.000.000        1          0,06     900.000
________________________________________________________________________________
1 iulie 2003       180.000.000  1.320.000.000       30          0,06  23.760.000
________________________________________________________________________________
31 iulie 2003                   1.320.000.000        1          0,06     792.000
________________________________________________________________________________
1 august 2003      500.000.000    820.000.000       11          0,06   5.412.000
________________________________________________________________________________
12 august 2003     230.000.000    590.000.000       19          0,06   6.726.000
________________________________________________________________________________
31 august 2003                    590.000.000        4          0,06   1.416.000
________________________________________________________________________________
4 septembrie 2003  590.000.000              0                   0,06           0
________________________________________________________________________________
TOTAL:                                                                77.106.000
________________________________________________________________________________

    In cazul in care termenul de plata a imprumutului sau a ratei de imprumut expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare, iar dobanda pentru neplata la termen a imprumutului sau ratelor de imprumut se calculeaza incepand cu ziua urmatoare termenului de plata prelungit.
    Plata cu intarziere a imprumuturilor sau a ratelor de imprumut, cu exceptia dobanzilor si a penalitatilor de orice fel, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata.
    De exemplu, in cazul unei rate de imprumut cu termen de plata scadent la data de 25 martie, daca suma a fost achitata in transe in cadrul lunii, se datoreaza penalitatea de intarziere corespunzatoare unei luni, respectiv calculul penalitatilor de intarziere se face pentru fiecare termen de plata din cursul lunii, prin inmultirea soldului ramas de plata anterior ratei curente cu nivelul cotei de penalitate si cu numarul de zile calendaristice ale intervalului de timp, totul raportat la numarul de zile al unei luni calendaristice, conform exemplului urmator:

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. de zile calendaristice
                                                                        - lei -
________________________________________________________________________________
    Scadenta      Rata         Soldul            N    Nivelul      Dobanda
                  debitului                           penalizarii  datorata
                                                      (%)
________________________________________________________________________________
30 aprilie 2003                  2.000.000.000   20       0,5      6.451.612,90
________________________________________________________________________________
20 mai 2003       300.000.000    1.700.000.000   10       0,5      2.741.935,48
________________________________________________________________________________
30 mai 2003       200.000.000    1.500.000.000    1       0,5        241.935,48
________________________________________________________________________________
31 mai 2003                      1.500.000.000   30       0,5      7.500.000,00
________________________________________________________________________________
30 iunie 2003                    1.500.000.000    1       0,5        241.935,48
________________________________________________________________________________
1 iulie 2003      180.000.000    1.320.000.000   30       0,5      6.387.096,77
________________________________________________________________________________
31 iulie 2003                    1.320.000.000    1       0,5        212.903,23
________________________________________________________________________________
1 august 2003     500.000.000      820.000.000   11       0,5      1.454.838,71
________________________________________________________________________________
12 august 2003    230.000.000      590.000.000   19       0,5      1.808.064,52
________________________________________________________________________________

    Anexele nr. 1 - 13*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

------------
    *) Anexele nr. 1 - 13 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Institutia ....................

                                    PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casieria proprie, la capitolul .......... pentru luna ....... anul ........

    ------
    contul

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Ziua|Sumele in |Sumele in |              din care, pentru:                    |
|    |numerar   |numerar   |___________________________________________________|
|    |ridicate  |programate| cheltuieli | cheltuieli | transferuri| cheltuieli |
|    |in luna   |a fi      | de personal| materiale  | (titlul 38)| de capital |
|    |curenta   |ridicate  | (titlul 02)| si servicii|            | (titlul 70)|
|    |          |din cont  |            | (titlul 20)|            |            |
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|  0 |     1    |    2     |     3      |      4     |      5     |      6     |
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|____|__________|__________|____________|____________|____________|____________|
|    TOTAL:                                                                    |
|______________________________________________________________________________|

         Ordonator de credite,                    Contabil-sef,
        .......................                ..................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Directia trezorerie si contabilitate publica ................../
    Trezoreria operativa ...............

                                 PROGRAM
pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la Banca Nationala a Romaniei a casieriei - tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea platilor in numerar catre institutiile publice
                       pentru luna ....................

                                                             - mii lei -
 _________________________________________________________________________
| Ziua |  Sumele in   |            Se asigura din:         |  Soldul la   |
|      |  numerar de  |____________________________________| finele zilei |
|      | eliberat din | soldul in | incasari | alimentari  |              |
|      |   casierie   |  casa la  | proprii  | de la Banca |              |
|      |              | inceputul |          | Nationala a |              |
|      |              |   zilei   |          | Romaniei    |              |
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|   0  |        1     |      2    |     3    |      4      |       5      |
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|
|______|______________|___________|__________|_____________|______________|

         Trezorier Sef/Sef administratie adjunct
                ............................              Sef serviciu
                                                         contabilitate,
                                                       ..................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                     CONTRACT-CADRU DE PLASAMENT COLATERALIZAT

                    Nr. .......... din ....../....../..........

    In temeiul Ordonantei de urgenta nr. 146/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,
    Intre,
    Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ........................................, in calitate de ............................,
    si
    ............................ cu sediul in ................................,
              (Banca)
str. ....................... nr. ..... inregistrata la Registrul comertului cu nr. ........................., cod fiscal nr. ..................., reprezentata prin ............................ in calitate de .............................. si .............................. in calitate de ..............................
    a intervenit prezentul contract:

    1. Ministerul Finantelor Publice plaseaza la ..................... depozite
                                                         (Banca)
colateralizate, la valoarea acceptata la licitatiile organizate, inscrisa in notificarile tranzactiilor, notificari care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de credit colateralizat.
    Rata dobanzii depozitelor colateralizate acordate ..................... este
                                                              (Banca)
determinata in cadrul licitatiilor, potrivit metodei de alocare stabilita in anuntul licitatiei sau este stabilita prin negocieri bilaterale.
    Perioada pentru care se plaseaza depozitele colateralizate este prevazuta in anuntul licitatiei si este mentionata in notificarea tranzactiei sau este stabilita prin negocieri bilaterale.
    2. ..................... se obliga sa garanteze plasamentele colateralizate
             (Banca)
cu titluri de stat mentionate in contractul de gaj incheiat pentru fiecare tranzactie.
    3. Garantia trebuie sa acopere in proportie de 100% creditele acordate si dobanzile aferente.
    4. In cazul in care ......................... nu achita integral la scadenta
                                  (Banca)
plasamentele acordate si/sau nu plateste integral dobanzile aferente, Ministerul Finantelor Publice va proceda la executarea garantiilor corespunzator valorii nerambursate.
    5. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si intra in vigoare la data semnarii.

       Ministerul Finantelor Publice                       BANCA
       Semnaturi autorizate si stampila       Semnaturi autorizate si stampila

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                   CONTRACT DE GAJ PENTRU PLASAMENT COLATERALIZAT

                        Nr. ..... din ..../......./..........

    In temeiul Ordonantei de urgenta nr. 146/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,
    Intre,
    Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ..........................................., in calitate de .......................................,
    si
    .......................... cu sediul in ..................................,
               (Banca)
str. ..................... nr. .............., inregistrata la Registrul comertului cu nr. ......................., cod fiscal nr. .................., reprezentata prin ......................... in calitate de .................... si ........................................ in calitate de ....................
    a intervenit prezentul contract:

    1. ..................... se obliga sa predea Ministerului Finantelor Publice
             (Banca)
titlurile de stat, consemnate in notificarea nr. ...... din data de ..........., care face parte integranta din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat in suma de .................. acordat la data de .................
    ...................... declara, pe proprie raspundere, ca titlurile de stat
            (Banca)
ce fac obiectul garantiei, potrivit prezentului contract de gaj, sunt in proprietatea sa si nu sunt gajate sau sechestrate.
    2. Ministerul Finantelor Publice preia cu titlu de garantie titlurile de
stat mentionate de ........................... in notificarea nr. .............
                            (Banca)
din data de ..................
    3. In cazul in care ..................... nu ramburseaza integral la
                              (Banca)
scadenta plasamentul colateralizat acordat si nu plateste integral dobanda aferenta, Ministerul Finantelor Publice va proceda la executarea garantiei, corespunzator valorii nerambursate.
    4. Prezentul contract de gaj intra in vigoare la data efectuarii plasamentului de catre Ministerul Finantelor Publice si isi inceteaza valabilitatea in momentul rambursarii integrale a plasamentului colateralizat si a dobanzii aferente.
    5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la contractul de plasament nr. ................
    6. Prezentul contract de gaj s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si intra in vigoare la data semnarii.

            Ministerul Finantelor Publice               BANCA

         Semnaturi autorizate si stampila      Semnaturi autorizate si stampila

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    ANTET BANCA
    Nr. ...... Data .....................

    OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITATIA DIN DATA DE ..................... PENTRU PLASAMENT COLATERALIZAT CU TITLURI DE STAT

    Nr. de referinta al licitatiei:
                                                      OPTIUNI
                                     _________________________________________
                                    |      1      |      2      |      3      |
                                    |_____________|_____________|_____________|
                                     _________________________________________
    Suma (lei):                     |_____________|_____________|_____________|
                                     _________________________________________
    Rata dobanzii (%):              |_____________|_____________|_____________|
                                     _____________
    Data acordarii:                 |_____________|
                                     _____________
    Data scadentei:                 |_____________|

    Nota: in cazul licitatiei la rata fixa se va transmite o singura optiune.

                             BANCA
                             Persoane autorizate:
                             Numele si prenumele
                             Functia
                             Semnaturi autorizate conform art. 23
                             din Legea bancara nr. 58/1998
                             (L.S.)

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    (ANTET BANCA)

                                NOTIFICARE
pentru garantarea cu titluri de stat, a plasamentului ................ din data de ......../......./...........

    Banca .................... consimte sa gajeze in favoarea Ministerului Finantelor Publice urmatoarele titluri de stat:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Emisiunea| Seria si|Nr. de|  Data   | Numar | Valoare | Valoarea|Valoarea|
|crt.|         | numarul | cont |scadentei|titluri| nominala| nominala| la zi  |
|    |         |         |      |emisiunii|(buc.) | unitara | totala  |        |
|____|_________|_________|______|_________|_______|_________|_________|________|
|  0 |    1    |    2    |   3  |    4    |    5  |    6    |  7=5*6  |    8   |
|____|_________|_________|______|_________|_______|_________|_________|________|
|    |         |         |      |         |       |         |         |        |
|    |         |         |      |         |       |         |         |        |
|    |         |         |      |         |       |         |         |        |
|    |         |         |      |         |       |         |         |        |
|____|_________|_________|______|_________|_______|_________|_________|________|
|  X | TOTAL   |    X    |   X  |     X   |       |    X    |         |        |
|____|_________|_________|______|_________|_______|_________|_________|________|

    ..................... declara pe proprie raspundere, ca titlurile de mai
             (Banca)
sus, constituite drept garantie, sunt in proprietatea sa si nu sunt gajate sau sechestrate.
    ..................... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de
             (Banca)
stat in contul de evidenta deschis pe numele bancii.

                          BANCA
                          Persoane autorizate:
                          Numele si prenumele
                          Functia
                          Semnaturi autorizate si stampila
                          Data

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                CONTRACT-CADRU PENTRU TRANZACTII REPO/REVERSE REPO

                    Nr. ............. din ......./...../.......

    In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003,
    Intre,
    Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .........................................., in calitate de ...................................,
    si
    ............................., cu sediul in ...............................,
                 (Banca)
str. ...................... nr. ....., inregistrata la Registrul comertului cu nr. ........................., cod fiscal nr. .................., reprezentata prin .............................. in calitate de ............................ si ................................ in calitate de ............................
    a intervenit prezentul contract:

    1. Ministerul Finantelor Publice efectueaza tranzactii repo/reverse repo cu
.........................., in conditiile stabilite prin licitatiile organizate
         (Banca)
de Ministerul Finantelor Publice prin Banca Nationala a Romaniei sau pe baze bilaterale cu privire la:
    - Elementele de identificare a titlurilor;
    - Numar de titluri de stat tranzactionate;
    - Valoarea unitara de vanzare a titlurilor de stat;
    - Rata operatiunii repo/reverse repo;
    - Valoarea unitara de rascumparare;
    - Datele la care se efectueaza vanzarile si respectiv rascumpararile de titluri de stat.
    2. .......................... se obliga sa efectueze transferul dreptului de
                (Banca)
proprietate asupra titlurilor de stat la data vanzarii (pentru repo)/rascumpararii (pentru reverse repo), date stabilite in momentul incheierii tranzactiei.
    3. In situatia in care, la data vanzarii/rascumpararii, ....................
                                                                  (Banca)
nu-si indeplineste obligatiile, Ministerul Finantelor Publice va executa garantiile, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    4. Prezentul contract-cadru s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si intra in vigoare la data semnarii.

         Ministerul Finantelor Publice                   BANCA
       Semnaturi autorizate si stampila        Semnaturi autorizate si stampila

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    ANTET BANCA
    Nr. ....... Data .......

    OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITATIA DIN DATA DE .................... PENTRU CUMPARARI/VANZARI REVERSIBILE DE TITLURI DE STAT - REPO/REVERSE REPO

    Nr. de referinta al licitatiei:
                                                            OPTIUNI
                                                 _____________________________
                                                |    1    |    2    |    3    |
                                                |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Tipul titlurilor de stat:                   |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Seria si numarul:                           |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Data scadentei emisiunii/cuponului:         |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Nr. titluri (buc.):                         |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Val. nominala unitara (lei): |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Randament mediu de emisiune (%): |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Val. unitara de vanzare - val. la zi (lei): |_________|_________|_________|
                                                 _________
    Data vanzarii:                              |_________|
                                                 _____________________________
    Val. totala de vanzare (lei):               |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Rata Repo/Reverse Repo (%):                 |_________|_________|_________|
                                                 _____________________________
    Val. unitara de rascumparare (lei):         |_________|_________|_________|
                                                 _________
    Data rascumpararii:                         |_________|
                                                 _____________________________
    Val. totala de rascumparare (lei):          |_________|_________|_________|

    Nota: in cazul licitatiei la rata fixa se va transmite o singura optiune.

                             BANCA
                             Persoane autorizate:
                             Numele si prenumele
                             Functia
                             (L.S.)

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Ministerul Finantelor Publice
    Nr. ..../.../...../..........

                       Comunicare nr. ____ din ________
                        Catre
                           Banca Nationala a Romaniei

    In conformitate cu prevederile art. 8 pct. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003 si ale art. 3 din Conventia nr. 181202/4/16.05.2003, va rugam sa dispuneti preluarea sumei de ____________ (EUR/USD), cu data valutei _________, din contul de depozit in valuta la vedere in EUR/USD nr. __________, deschis la Banca Nationala a Romaniei-Centrala pe numele Ministerului Finantelor Publice, pentru echilibrarea soldului contului curent general al trezoreriei statului din data de __________.
    Echivalentul in lei se vireaza in contul curent general al trezoreriei statului nr. ___________________.
    Mentionam ca a fost informata si Banca Nationala a Romaniei/TransFonD S.A., de aceasta modalitate utilizata pentru acoperirea soldului debitor al contului curent general al Trezoreriei statului.
    Cu multumiri pentru colaborare.

                             Director General
                   Semnaturi autorizate si stampila

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                                                     Banca
    Ministerul Finantelor Publice       ______________________________
    Nr. ________/_____/______/____      Nr. ________/_____/______/____

    In baza prevederilor art. 8 pct. b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/16 mai 2003, pentru asigurarea in contul curent general al trezoreriei statului a resurselor necesare efectuarii platilor sectorului public, intre Ministerul Finantelor Publice si banca __________________ se incheie prezenta

                                 CONVENTIE

    I. Obiectul conventiei
    1. Banca ___________________ constituie un depozit in suma de _____________ miliarde lei la trezoreria statului, pe o perioada de ________________, incepand cu data de ________________ .
    2. Nivelul ratei dobanzii este de ____% pe an. Calculul dobanzii se efectueaza in functie de anul calendaristic de 360 zile.

    II. Obligatiile partilor
    Banca ___________________ va vira in contul curent general al trezoreriei statului nr. _________________ deschis la Banca Nationala a Romaniei suma de ____________________ - miliarde lei.
    Ministerul Finantelor Publice va rambursa suma de _____________ miliarde lei in cadrul primelor operatiuni de plata in ziua de ______________, iar dobanda se va calcula si vira in aceeasi zi.

    III. Prezenta conventie s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare din parti.

         Ministerul Finantelor Publice              Banca
             (semnaturi autorizate)         (semnaturi autorizate)

    ANEXA 11A
    la normele metodologice

    Ministerul Finantelor Publice
    Nr. ________/_____/______/____

                                                      De acord,
                                                  SECRETAR DE STAT
                                               (SEMNATURI AUTORIZATE)

                            NOTA DE LICHIDARE

    Avand in vedere ca la data de _______________, se implineste scadenta depozitului de ______________ miliarde lei constituit de Banca ________________ la Trezoreria statului in baza Conventiei nr. _______/___/___/___, propunem urmatoarele:
    - rambursarea plasamentului respectiv in contul nr. ____________________ al Bancii ______________, deschis la Banca Nationala a Romaniei-Centrala;
    - virarea sumei de __________________ lei, reprezentand dobanda aferenta depozitului mentionat mai sus, in contul __________________________ al Bancii __________________________, deschis la Banca Nationala a Romaniei-Centrala.
    Anexam prezentei fisa de calcul a dobanzii aferente depozitului atras.
    In conformitate cu prevederile pct. ____ din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. ________ pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar propriu, certificam operatiunea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

                                Director General,
                             (semnaturi autorizate)

    ANEXA 11B
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului

            FISA DE LICHIDARE A DOBANZII AFERENTE DEPOZITULUI ATRAS

 _____________________________________________________________________________
|Titular  |Numarul   |Durata  |Perioada|Dobanda (%)|Suma plasata| Dobanda de  |
|plasament|Conventiei|- zile -|        |           | - lei -    | platit      |
|         |          |        |        |           |            |  - lei -    |
|_________|__________|________|________|___________|____________|_____________|
|   0     |     1    |    2   |    3   |     4     |     5      |6=(5x2x4)/360|
|_________|__________|________|________|___________|____________|_____________|
|         |          |        |        |           |            |             |
|_________|__________|________|________|___________|____________|_____________|

                                                    Total de
                                                    rambursat:         0
                                                    (col. 5 + col. 6)  lei

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    ANTET BANCA
    Nr. ......... Data ....../.../...

                        LISTA CU SPECIMENELE DE SEMNATURI
ale persoanelor desemnate sa angajeze .................. in operatiunile
                                          (banca)
efectuate cu Ministerul Finantelor Publice

    ..................... desemneaza pe fiecare din urmatoarele persoane ca
          (banca)
avand semnatura autorizata pentru a angaja ..................... in operatiunile
                                                  (banca)
efectuate cu Ministerul Finantelor Publice si certifica ca specimenul de semnatura din dreptul fiecarui nume de persoana este original:

    Nume si prenume titulari        Functia         Semnatura
    ...........................     ............    .............
    ...........................     ............    .............

    Nume si prenume inlocuitori      Functia        Semnatura
    ...........................     ............    .............
    ...........................     ............    .............

                           BANCA
                           Persoane autorizate
                           Numele si prenumele
                           Functia

    ANEXA 13
    la normele metodologice

                                                  (titular de depozit)
    TREZORERIA ........................        ..........................

    In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata prin Legea nr. 201/2003, intre Trezoreria ................ si ....................... se incheie prezenta

                                  CONVENTIE

    1. .............................. constituie din contul nr. ............. un depozit in suma de ..................... la trezoreria statului, pe o perioada de ........ zile, incepand cu data de ..................
    2. Nivelul dobanzii este de ............. pe an.
    Dobanda se calculeaza dupa urmatoarea formula:

         Sold cont depozit x Numar de zile (30 sau 90 zile) x % dobanda
    D = ----------------------------------------------------------------
                                      360

    3. Trezoreria statului va rambursa suma de .................. lei in data de ........., iar dobanda se va calcula si vira in aceeasi zi.
    4. In cazul in care titularul solicita preluarea de sume din depozit inainte de termenul convenit se va acorda dobanda la disponibilitatile la vedere practicata de trezoreria statului.
    5. Prezenta conventie s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

             DIRECTOR                            DIRECTOR
                                           (titular de depozit)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1235/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1235 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1235/2003
Ordin 2883 2019
Ordin 2425 2019
Ordin 2540 2017
Ordin 896 2015
Ordin 223 2015
Ordin 1026 2014
Ordin 2408 2009
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
Ordin 528 2009
pentru abrogarea pct. 5.3.2 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
Ordin 541 2009
privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
Ordin 3604 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
Ordin 267 2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 2254 2006
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
Ordin 1565 2003
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu