E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 267 din 28 mai 2007

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 392 din 11 iunie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

în baza prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pct. 7.2.1 lit. E şi pct. 8.5 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică   în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilită, în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public, Ministerul Economiei şi Finanţelor atrage depozite de la instituţiile de credit - participanţi eligibili;

b)  data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia;

c)   data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacţiei;

d)  value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;

e)   plasament colateralizat - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităţilor existente în contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;

f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în garanţie ce trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.

I. Art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă:

(2) Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deţinute în portofoliul lor;

Norme metodologice:

1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, plasamentele financiare se efectuează la instituţiile financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările şi completările ulterioare. Lista acestor bănci/participanţi eligibili este transmisă de Banca Naţională a României Ministerului Economiei şi Finanţelor şi confirmată de către aceasta ori de câte ori condiţiile de piaţă o impun.

2. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua plasamente financiare sub forma depozitelor la termen, garantate cu titluri de stat libere de sarcini, aflate în portofoliul instituţiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni. Valoarea titlurilor de stat aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă.

3. Plasamentele colateralizate pot fi realizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei, care se desfăşoară conform procedurii descrise în anexa nr. 1, soldul contului curent general al Trezoreriei Statului este de cel puţin 1000 de milioane lei.

4.  Scadenţa plasamentului financiar trebuie să fie stabilită astfel încât la momentul transmiterii anunţului licitaţiei prognoza soldului contului curent general al Trezoreriei Statului să nu indice goluri temporare de casă până la momentul scadenţei.

5. Decizia privind efectuarea de plasamente financiare nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind o operaţiune de fructificare pe termen scurt a disponibilităţilor băneşti existente în soldul contului curent general al Trezoreriei Statului.

6. Ministrul economiei şi finanţelor, prin secretarul de stat, deleagă direcţiei de specialitate responsablitatea efectuării de plasamente financiare, precum şi semnarea contractului de plasament şi a contractului de gaj, încheiate cu fiecare participant eligibil.

7. Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul de plasament colateralizat şi prin contractul de gaj pentru plasament colateralizat, încheiate cu participanţii eligibili câştigători (anexele nr. 2 şi 3). Notificarea prezentată în anexa nr. 4 constituie accesoriu al contractului de plasament colateralizat, iar prin aceasta instituţia financiară consimte să garanteze plasamentul cu titlurile de stat indicate prin elementele de identificare specifice.

8.  Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa plasamentului. In cazul în care scadenţa plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.

9.  Participanţii la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Trezoreria Statului au următoarele obligaţii:

1) să încheie Contract de plasament colateralizat (anexa nr. 2) cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza căruia vor putea participa la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de Trezoreria Statului;

2)  să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR;

3)  să iniţieze operaţiunea de gajare a titlurilor de stat şi să efectueze transferul de proprietate a titlurilor de stat, în momentul în care primesc confirmarea adjudecării plasamentului;

4)  să ramburseze integral la scadenţă depozitul atras colateralizat cu titluri de stat, precum şi dobânzile aferente.

10.  Titlurile de stat utilizate pentru garantarea depozitului atras trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ, după cum urmează:

1)  să fie în proprietatea instituţiei financiare;

2)  să fie libere de sarcini;

3)  să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;

4)  să nu aibă plăţi de cupoane până la maturitatea plasamentului.

11.  Data decontării licitaţiilor de plasare de depozite efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Trezoreria Statului este „value tomorrow".

12.  Pe perioada pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de plasamente de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, dobânda aferentă acestor titluri se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv instituţiei financiare.

13. Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea plasamentelor şi de plata dobânzilor aferente.

14. Decontarea/plasarea şi constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare şi decontare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

15. In cazul efectuării de plasamente colateralizate anunţul rezultatului licitaţiei va fi urmat de o notificare, prezentată în anexa nr. 4, prin care aceştia consimt să garanteze plasamentul şi vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat ce fac obiectul gajului.

16.  In situaţia în care la scadenţa depozitului plasat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul ratei de politică monetară a BNR plus nivelul ratei BUBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul Trezoreriei Statului.

17.  Tipurile de mesaje utilizate în cadrul operaţiunilor de plasare efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi modul lor de completare în mod unitar se fac conform Regulilor sistemului SaFIR.

18. Executarea garanţiilor se specifică de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în anunţul de licitaţie şi se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:

18.1.  prin apropierea tuturor sau a unei părţi din titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul obligaţiilor financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;

18.2.   prin vânzarea tuturor sau a unei părţi din titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în favoarea sa, în contul obligaţiei financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

II. Art. 8 lit. b) din ordonanţa de urgenţă:

Art. 8. - Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode, în funcţie de condiţiile pieţelor monetară şi valutară:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiţii de maximă eficienţă pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieţei financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie.

Norme metodologice:

1. Ministrul economiei şi finanţelor, prin secretarul de stat, deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al Trezoreriei Statului, precum şi a încheierii convenţiei pentru atragere de depozite.

2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind luată în preziua apariţiei lipsei de lichidităţi sau cel mai târziu în ziua respectivă.

3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii financiare se desfăşoară prin procedura licitaţiei organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, descrisă în anexa nr. 1.

4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia financiară respectivă, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa depozitului. In cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.

7. La scadenţă, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 6), Notei de rambursare a plasamentului, Notei de lichidare şi Ordonanţarea la plată pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

PROCEDURI   DE   LUCRU

pentru desfăşurarea licitaţiei la atragere/plasare de disponibilităţi

Efectuarea plasamentelor colateralizate şi atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaţionale, după cum urmează:

1) Anunţul licitaţiei: transmiterea către instituţiile financiare/participanţii eligibili a unui anunţ de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poşta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin direcţia de specialitate implicată în administrarea disponibilităţilor existente în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei, şi va conţine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

-  numărul de referinţă al licitaţiei;

-  data licitaţiei;

-  data decontării;

-  tipul tranzacţiei;

-  scadenţa;

-  termenul de transmitere a ofertelor de participare;

-  metoda de  executare  a garanţiilor,  în  cazul plasamentelor colateralizate.

2) Transmiterea ofertelor de participare la licitaţie de către instituţiile financiare/participanţii eligibili se va realiza după modelul prezentat în anexa nr. 6, prin aceleaşi mijloace de comunicare menţionate la pct. 1.

3)  Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proporţional.

4) Anunţarea rezultatelor licitaţiei se transmite în aceeaşi zi instituţiilor financiare/participanţilor eligibili câştigători, în format poştă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalităţi, şi va cuprinde:

-   numărul de referinţă al licitaţiei;

-  data licitaţiei;

-  tipul tranzacţiei;

-  scadenţa operaţiunii;

-  suma alocată;

-   rata (ratele) dobânzii acceptate;

-  data înregistrării gajului;

-   metoda de executare a garanţiilor;

-  data eliberării gajului.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CONTRACT

de plasament colateralizat

Nr............ din ....../..../.......

In temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

între

Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................................................................., în calitate de ........................................................................., şi ......................................................................, în calitate de ...............................................,

şi

................................................................................., cu sediul în .................................., str....................... nr........, înregistrată la registrul comerţului

(Instituţia financiară)                                                                                                                                                                                                 cu nr......................, cod fiscal nr............................, reprezentată prin ......................, în calitate de ................................................., şi ......................................, în calitate de ..............................................,

a intervenit prezentul contract:

1.  Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează la .............................................................................................................................................

                                                                                                                             (Instituţia financiară)                                                                suma de ..............................., reprezentând plasament colateralizat, având o valoare egală cu suma acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.

2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de............................................

3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ............. zile, începând cu data de ............

4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr............., NIF ..............

5. (Instituţia financiară).................................................................... se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu titluri de stat menţionate în contractul de gaj pentru plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacţie.

6. Valoarea totală ajustată a titlurilor de stat aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă.

7. In cazul în care (Instituţia financiară).............................................................. nu achită integral la scadenţă plasamentele acordate şi/sau nu plăteşte integral dobânzile aferente, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate. In situaţia în care din executarea garanţiilor rezultă diferenţe favorabile Ministerului Economiei şi Finanţelor, diferenţa va fi virată (instituţiei financiare)..................................................., în cazul diferenţelor nefavorabile debitorul urmând să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a BNR plus nivelul ratei BUBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă.

8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr............................., NIF .....................

9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat şi a dobânzii penalizatoare menţionate la pct. 7 se face în contul cu cod IBAN nr...........,NIF........

10. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.

11. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeaşi valoare juridică, şi intră în vigoare la data semnării.

Ministerul Economiei şi Finanţelor,

Numele şi prenumele,

......................................................

Funcţia,

......................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

(Instituţia financiară),

....................................................

Numele şi prenumele,

...................................................

Funcţia,

..................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.................................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CONTRACT   DE   GAJ

pentru plasament colateralizat

Nr............ din ....../..../.......

In temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

între

Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ..............................................................., în calitate de ................................., şi .........................................................................., în calitate de .................................................................................,

şi

(Instituţia financiară)................................................................................., cu sediul în .................................., str....................... nr........, înregistrată la registrul comerţului cu nr......................, cod fiscal nr............................, reprezentată prin ......................, în calitate de ................................................., şi ......................................, în calitate de ..............................................,

a intervenit prezentul contract:

1. (Instituţia financiară)........................................................... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor titlurile de stat consemnate în Notificarea nr................................ din data de ..................................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de ..................................., acordat la data de ...................................

.......................................................... declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj

             (Instituţia financiară)                                                                                                                                                                              pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate.

2. Ministerul Economiei şi Finanţelor preia cu titlu de garanţie titlurile de stat menţionate de (Instituţia financiară)................................ în Notificarea nr.................................... din data de ................................................

3. In cazul în care (Instituţia financiară)................................... nu rambursează integral la scadenţă plasamentul colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate, în condiţiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.

4. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.

5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligaţiilor de plată asumate.

6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr..................................

7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

Ministerul Economiei şi Finanţelor,

Numele şi prenumele,

........................................................

Funcţia,

........................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

........................................................

(Instituţia financiară),

.......................................................

Numele şi prenumele,

.......................................................

Funcţia,

......................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ANTET

(INSTITUŢIE FINANCIARĂ)

NOTIFICARE

pentru garantarea cu titluri de stat a plasamentului................................

din data de................../.................../..........................

....................................... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor următoarele titluri de stat:

(Instituţia financiară)      

                                                                                                                                                                      -  lei  -

Nr. crt.

Cod ISIN

Numărul contului

BIC

Data scadenţei emisiunii

Numărul titlurilor (bucăţi)

Valoarea

nominală

unitară

Valoarea

nominală

totală

Valoarea de piaţă totală

0

1

2

3

4

5

6=5x4

7

X

TOTAL

X

X

X

X

X

X

(Instituţia financiară)....................................................... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garanţie, sunt în proprietatea sa şi sunt libere de sarcini.

(Instituţia financiară)........................................................... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidenţă deschis pe numele băncii în SaFIR.

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr......................................

(Instituţia financiară),

.......................................................

Numele şi prenumele,

.......................................................

Funcţia,

.......................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila,

........................................................

Data

.......................................................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR 

Nr.........../...../...../.....                                                                                                                                                                                                            

(INSTITUŢIA FINANCIARĂ)

Nr.........../...../...../.....

In baza prevederilor art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării în condiţii optime a contului curent general al trezoreriei Statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public,

între

Ministerul  Economiei şi  Finanţelor, cu sediul în  Bucureşti, str. Apolodor nr.  17, sectorul 5, cod fiscal nr....................., cont IBAN...................., reprezentat legal prin...................., în calitate de ...................., şi ...................., în calitate de ....................,

şi

(Instituţia financiară)...................................................., cu sediul în ...................., str..................... nr....................., înregistrată la registrul comerţului cu nr....................., cod fiscal nr....................., cont IBAN ...................., reprezentată legal prin ...................., în calitate de ...................., şi ...................., în calitate de ....................,

se încheie prezenta convenţie.

I. Obiectul convenţiei

1. Instituţia financiară .................... constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Trezoreria Statului, pe o perioadă de ...................., începând cu data de .....................

2. Nivelul ratei dobânzii este de .....% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcţie de anul calendaristic de 360 de zile.

II.  Obligaţiile părţilor

1.  Instituţia financiară .................... va vira în Contul curent general al Trezoreriei Statului nr...................., deschis la Banca Naţională a României, suma de .................... lei.

2.  Ministerul Economiei şi Finanţelor va rambursa în ziua de .................... suma de .................... lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, în Contul nr..................... şi suma de .................... lei, reprezentând dobânda aferentă, în Contul nr......................

III.   Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valoare juridică egală.

Ministerul Economiei şi Finanţelor

.......................................................

Numele şi prenumele,

.......................................................

Funcţia,

.......................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila,

........................................................

(Instituţia financiară)

......................................................

Numele şi prenumele,

.......................................................

Funcţia,

.......................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila,

......................................................

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

Direcţia ....................

FIŞA   DE   CALCUL

a dobânzii aferente depozitului atras

Titularul plasamentului

Numărul convenţiei

Durata

-zile -

Perioada

Dobânda (%)

Suma plasată

- lei -

Dobânda de plătit

- lei -

0

1

2

3

4

5

6=(5x2x4)/360

Total de rambursat (col. 5 + col. 6)

Semnături autorizate

..................................

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

ANTET

(INSTITUŢIE FINANCIARĂ)

Nr.................. din ......../........./........

OFERTA   DE   PARTICIPARE

la licitaţia din data de....................pentru plasament colateralizat cu titluri de stat sau constituire de depozite

Nr. de referinţă al licitaţiei: ....................

Nr. crt.

Oferta

Opţiuni

1

2

3

Suma (lei)

Rata dobânzii (%)

Data acordării: ....................

Data scadenţei: ...................

(Instituţia financiară)

........................................

Numele şi prenumele,

......................................

Funcţia,

........................................

Semnăturile autorizate şi ştampila,

......................................

Data

.......................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 267/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 267 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 267/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu