E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 48 din actul Legea 422 2001
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 3 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 5 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 12 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 20 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 27 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 29 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 30 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 32 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 adauga dupa articolul 32 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 36 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 abrogă articolul 37 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 abrogă articolul 38 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul Legea 401 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 401 din  7 octombrie 2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 749 din 27 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor."
    2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii."
    3. Literele a), c) si e) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8;
    ...........................................................................
    c) lucrari de construire, reconstruire, modificate, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
    ...........................................................................
    e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;"
    4 Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
    a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:
    1. investitiile care se aproba de Guvern;
    2. investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole mai mari de 50 mp;
    3. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;
    4. lucrari la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, aflate in teritoriul administrativ al judetului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);
    c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:
    1. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care se realizeaza in extravilan;
    2. lucrari la constructii reprezentand monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;
    3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari de strazi;
    d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1 si 2 si la lit. c);
    e) de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodaresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru celelalte constructii si lucrari executate in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a)."
    5. Articolul 4^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) In vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, in vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, in numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru:
    a) racordarea la retelele de utilitati, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;
    b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
    c) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
    (2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate, consiliile judetene si locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari, in raport cu numarul de avize necesare, in conditiile legii."
    6. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza <<Studiu de fezabilitate>> si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului."
    7. Alineatul (5) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic."
    8. Dupa alineatul (6) al articolului 6 se introduce un alineat nou, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni."
    9. Dupa alineatul (12) al articolului 6 se introduce un alineat nou, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
    "(12^1) In situatia in care in timpul executiei lucrarilor, si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism."
    10. La articolul 6, dupa alineatul (15) se introduce alineatul (15^1) cu urmatorul cuprins:
    "(15^1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii."
    11. Alineatul (1) al articolului 6^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4."
    12. La articolul 6^2, partea introductiva si literele b) si c) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^2
    (1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:
    ...........................................................................
    b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;
    c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite, conform legii."
    13. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in planurile de amenajare a teritoriului si in documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:"
    14. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:
    a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
    b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
    c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
    d) zugraveli si vopsitorii interioare;
    e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
    f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
    g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
    h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
    i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
    i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
    k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
    l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
    (2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.
    (3) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire."
    15. Litera e) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;"
    16. La articolul 15, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, in functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete:
    a) in localitatile urbane:
    1. pana la 450 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter si etaj;
    2. pana la 300 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter si etaj, cu 2 apartamente;
    3. pana la 250 mp pentru un apartament, in cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avand cel mult 6 apartamente;
    4. pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;"
    17. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii."
    18. Alineatul (4) al articolului 20 se abroga.
    19. Literele e), g), j) si l) ale alineatului (1) al articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;
    ...........................................................................
    g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7), precum si depasirea termenului legal prevazut la art. 6 alin. (1);
    ...........................................................................
    j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) si (2^1), precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 25^1 alin. (3);
    ...........................................................................
    l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 29^1 alin. (7);"
    20. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h) - m), se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ-teritoriala sau, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare."
    21. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele savarsite pe teritoriul judetului respectiv, si, dupa caz, de catre cele ale municipiului Bucuresti."
    22. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:"
    23. Articolul 29^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1
    (1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - studii si proiecte de sistematizare elaborate inainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului - sunt si raman proprietate publica a judetului sau a municipiului Bucuresti.
    (2) In intelesul prezentei legi, prin studiile si documentatiile mentionate la alin. (1) se intelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialitati, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si piesele desenate.
    (3) Arhivele cuprinzand studiile si documentatiile mentionate la alin. (1), intrate, la constituire, in patrimoniul societatilor comerciale infiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene si din municipiul Bucuresti, se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Primaria Municipiului Bucuresti.
    (4) Inventarierea arhivelor se face de catre comisii constituite in acest scop prin hotarari ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (5) Refuzul inventarierii si/sau al predarii studiilor si documentatiilor se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile ulterioare.
    (6) In situatia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene si/sau Primaria Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor adresa instantelor judecatoresti, care vor solutiona cererile in procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea in instanta este scutita de taxa de timbru.
    (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzand documentatiile prevazute la alin. (1), precum si la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora si gestionate de administratiile publice locale, in vederea intocmirii documentatiilor de executie, se stabileste prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
    24. Alineatele (2) si (3) ale articolului 30 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa o data cu aplicarea sanctiunii contraventionale, in conditiile art. 25 alin. (1) si ale art. 25^1 alin. (2).
    (3) In masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29."
    25. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii in conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie.
    (2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, in conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si in situatia realizarii lucrarilor in regie proprie.
    (3) La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.
    (4) O data cu regularizarea taxei prevazute la alin. (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege.
    (5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege."
    26. Dupa articolul 32 se introduce un articol nou, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 32^1
    (1) Sunt de utilitate publica lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
    (2) In vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica in proprietatea privata si valorificate, in conditiile legii."
    27. Alineatul (2) al articolului 36^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea avizarii in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sanctiunea incetarii aplicabilitatii acestora."
    28. Articolul 37 se abroga.
    29. Articolul 37^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    (1) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, in cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru indeplinirea atributiilor aflate in responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:
    a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;
    b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare in vederea emiterii acordului unic;
    c) intocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;
    d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in constructii.
    (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, in conditiile prevazute la alin. (1), in baza unei hotarari adoptate in acest sens.
    (3) Structurile de specialitate constituite in cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, in conditiile prevederilor alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.
    (4) In cazul in care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1), la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica in mod corespunzator prevederile alin. (3).
    (5) Functia de arhitect-sef, prevazuta la alin. (1), se inscrie in nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dupa cum urmeaza:
    a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectii-sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;
    c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, in conditiile prevazute la alin. (2).
    (6) Pentru constituirea bancii de date, toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane sunt obligati ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa transmita administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti."
    30. Articolul 38 se abroga.
    31. La anexa nr. 1, alineatul 4 al partii introductive va avea urmatorul cuprins:
    "In situatii cu totul exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D."
    32. La anexa nr. 1 litera A punctul I.2, subpunctele 2.5.3 si 2.5.4 vor avea urmatorul cuprins:
    "2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism
    2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei".
    33. La anexa nr. 1 litera A punctul II.2, dupa subpunctul 2.2.2 se introduce subpunctul 2.2.3 cu urmatorul cuprins:
    "2.2.3. Proiect de structura complet
    Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri."
    34. La anexa nr. 1 litera A punctul II.2, subpunctul 2.3.1 va avea urmatorul cuprins:
    "2.3.1. Schemele instalatiilor
    Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate."
    35. La anexa nr. 1 litera B punctul II, titlul subpunctului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Plan de situatie a imobilelor"
    36. La anexa nr. 1 litera B punctul II subpunctul 3, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare."
    37. La anexa nr. 1 litera B punctul II subpunctul 4 se introduc alineatele 2 si 3 cu urmatorul cuprins:
    "In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.
    Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II <<Piese desenate>> va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect."
    38. La anexa nr. 1 litera C punctul II, alineatul 2 se abroga.
    39. La anexa nr. 2, definitiile "Acord unic", "Cladiri de importanta redusa" si "Drept de executie a lucrarilor de constructii" vor avea urmatorul cuprins:
    "- Acord unic
    Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate prin:
    a) avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);
    b) avizele si acordurile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
    Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 4^1 alin. (1).
    ...........................................................................
    - Cladiri de importanta redusa
    Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:
    a) cladiri de locuit cu S + P + 1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;
    b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unitati functionale;
    c) dispensare comunale fara stationar;
    d) sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
    e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 mp si cu deschideri pana la 6 m;
    f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 mp si deschideri pana la 6 m;
    g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
    h) constructii cu caracter provizoriu.
    ...........................................................................
    - Drept de executie a lucrarilor de constructii
    Dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta privind imobilul, care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de inchiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept."
    40. La anexa nr. 2, dupa definitia "Firma" se introduce definitia "Instalatii aferente constructiilor" cu urmatorul cuprins:
    "- Instalatii aferente constructiilor
    Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau, dupa caz, separat."
    41. La anexa nr. 2, alineatul 1 al definitiei "Intravilanul localitatii" si definitia "Extravilanul localitatii" vor avea urmatorul cuprins:
    "- Intravilanul localitatii
    Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avand o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, in conditiile legii.
    ...........................................................................
    - Extravilanul localitatii
    Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, in conditiile prezentei legi."
    42. La anexa nr. 2, dupa definitia "Lucrari de constructii" se introduce definitia "Lucrari de modificare" cu urmatorul cuprins:
    "- Lucrari de modificare
    Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avand ca efect modificarea (totala sau in parte) a acestora, privind:
    - modificarea planimetriei interioare sau exterioare;
    - modificarea volumetriei.
    In toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire."
    43. La anexa nr. 2, dupa definitia "Receptia lucrarilor" se introduce definitia "Schimbare de destinatie" cu urmatorul cuprins:
    "- Schimbare de destinatie
    In intelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai in situatia in care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire."
    Art. 2
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor necesare acestei proceduri. In acelasi termen se vor efectua operatiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren si a documentatiilor prevazute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal incheiat intre parti dupa inventarierea arhivelor mentionate la art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fara a mai fi nevoie de punerea in intarziere.
    (3) Normele metodologice prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
    Art. 4
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 401/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 401 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu