E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 450 din 10 iunie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 24 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. III pct. 2 din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare o data cu titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 12 februarie 1998, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 361/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 3 iulie 1998, cu exceptia art. 56 - 60, a anexei nr. 1.1.A si a anexei nr. 2.
    (3) In termen de 30 de zile de la data publicarii Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice Guvernul va aproba noul regulament de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Pe data republicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii:
    a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;
    b) formarea pretului de vanzare, in baza raportului dintre cerere si oferta;
    c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;
    d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica:
    a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
    b) vanzarii de active ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale si ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local.
    Art. 3
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) societati comerciale inseamna societatile comerciale infiintate in baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, societatile comerciale care au fost constituite de autoritatile administratiei publice locale in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si alte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
    b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale si companiile nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotarare a Guvernului;
    c) actiuni inseamna valorile mobiliare emise de societati comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    d) active inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii societatii sau regiei, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert sau de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora;
    e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;
    f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma;
    g) institutie publica implicata inseamna Fondul Proprietatii de Stat sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale;
    h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau o agentie locala de protectie a mediului din subordinea acestui minister;
    i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date si informatii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate in scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active;
    j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia conformarii cu legislatia privind protectia mediului si care se includ de catre institutia publica implicata in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica. Aceste obligatii se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, in baza bilantului de mediu elaborat in cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in baza prezentei ordonante de urgenta;
    k) agent de privatizare inseamna orice persoana juridica, romana sau straina, specializata in activitati financiare, precum: banci, societati si fonduri de investitii, societati financiare, societati care presteaza servicii de contabilitate, consultanta, intermediere pe piata valorilor mobiliare ori de lichidare si repartizare a patrimoniului social etc., precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura, indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere, cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate;
    l) inchidere operationala inseamna ansamblul operatiunilor de natura tehnica si organizatorica intreprinse de administratorii ori, dupa caz, lichidatorii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din imputernicirea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, avand ca finalitate incetarea activitatii economice a societatii si conservarea activelor si a altor bunuri ale acesteia pana la vanzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta; inchiderea operationala poate fi totala sau partiala, temporara sau definitiva;
    m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere sau penalitati aferente acestora si dobanzi la credite garantate de stat, datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
    n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare.

    CAP. 2
    Competentele si atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si ale institutiilor publice implicate

    Art. 4
    Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si institutiilor publice implicate.
    Art. 4^1
    (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si institutiilor publice, care au competente si atributii in realizarea privatizarii, ia masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii.
    (2) In acest scop Guvernul:
    a) aproba strategia nationala de privatizare;
    b) aproba elementele esentiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vanzare si conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutiile publice implicate, respectiv de societatile comerciale, pentru vanzarea actiunilor ori activelor unei societati comerciale de interes strategic;
    c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amanari si/sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, pe baza propunerilor inaintate de catre creditorii bugetari sau de catre institutia publica implicata;
    d) ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    Norme metodologice:
    2.1. Guvernul aproba proiectul strategiei nationale de privatizare elaborat de Agentia Romana de Dezvoltare pe baza propunerilor institutiilor publice implicate.
    2.2. Procesul de privatizare a fiecarei societati comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor ultimei strategii nationale de privatizare aprobate, care va putea fi modificata ori completata ori de cate ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizarii societatilor comerciale dintr-un sector al economiei nationale. Propunerile de modificare si/sau de completare a strategiei nationale de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de catre Agentia Romana de Dezvoltare, la solicitarea unei institutii publice implicate ori a unui agent de privatizare si cu avizul ministerului de resort, in cazul in care acesta nu are si calitatea de institutie publica implicata.
    2.3. Aprobarea unei noi strategii nationale de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidenta si asupra proceselor de privatizare in curs, la solicitarea tuturor potentialilor cumparatori care au cumparat dosarul de prezentare a societatii sau carora li s-a permis accesul la date si informatii privind activitatea acesteia, dupa caz, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice.
    2.4. In cazul prevazut la pct. 2.3, prevederile contractelor de mandat incheiate cu agentii de privatizare se vor renegocia in mod corespunzator.
    2.5. Institutiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmeaza sa se acorde agentului de privatizare a unei societati comerciale de interes strategic. In raport cu atributiile delegate, aceste elemente pot include:
    a) strategia concreta de privatizare, constand in ansamblul metodelor de privatizare/restructurare/lichidare permise de lege, propuse a fi aplicate individual sau intr-o combinatie data, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil in valorificarea drepturilor conferite de actiunile detinute de stat, in contextul economic si legislativ preconizat pentru perioada aplicarii acestora;
    b) obiectul mandatului, cu identificarea, daca este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fara a fi necesara modificarea contractului de mandat;
    c) durata mandatului;
    d) metoda de vanzare;
    e) elementele si conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plata a pretului;
    f) identificarea activelor a caror vanzare se poate realiza in conditiile stabilite de catre agentul de privatizare, prin valoare, functionalitate si conform altor criterii adecvate naturii acestor active;
    g) onorariul sau modul de determinare a acestuia, precum si modalitatea de plata.
    2.6. In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinand seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, Guvernul poate decide in orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau intreruperea procesului.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 4^2
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare elaboreaza si promoveaza strategia de privatizare.
    (2) In acest scop Agentia Romana de Dezvoltare:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategia nationala de privatizare prevazuta la art. 4^1 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, in scopul asigurarii corelarii cu strategiile de dezvoltare pe care le elaboreaza acestea;
    b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul privatizarii;
    c) poate acorda asistenta tehnica in legatura cu privatizarea;
    d) atrage si promoveaza investitiile straine in scopul privatizarii societatilor comerciale;
    e) intocmeste si supune aprobarii Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de institutiile publice implicate;
    f) centralizeaza datele privind derularea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale si informeaza Guvernul in acest sens.
    (3) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin. (2) Agentia Romana de Dezvoltare poate incheia contracte de consultanta cu persoane fizice ori juridice, precum si contracte de colaborare cu persoane fizice.
    (4) De asemenea, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite, in scris, informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul articol, de la institutiile publice implicate, precum si de la orice alta institutie publica centrala sau locala, de la registrele independente de evidenta a actionarilor, de la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul este actionar si de la regiile autonome.

    Norme metodologice:
    2.7. Institutiile publice implicate au obligatia sa transmita rapoartele anuale de activitate catre Agentia Romana de Dezvoltare pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 4^3
    (1) Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de privatizare.
    (2) In acest scop institutia publica implicata:
    A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, avand capacitatea de a imputernici reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru:
    a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale si a societatilor comerciale pe care le are in portofoliu, in vederea sporirii atractivitatii, luand masuri privind:
    - pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale si financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii comerciale si diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura;
    - restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active si conversie in actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum si prin inchidere operationala, totala sau partiala;
    - solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si negocierea propunerilor in acest sens, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii;
    b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile;
    B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale:
    a) stabileste metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar;
    b) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan local, national si/sau international, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza;
    c) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice emise in aplicarea acesteia;
    d) efectueaza vanzarea, la pretul de piata, a actiunilor emise de societatile comerciale;
    e) initiaza sau, dupa caz, aproba, in conditiile legii, vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome, cu exceptia celor supuse in mod obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele si orice alte acte ori intelegeri, incheiate de catre institutiile publice implicate in scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societati comerciale sau grupuri de societati comerciale, sunt de competenta sectiilor comerciale ale instantelor judecatoresti.

    Norme metodologice:
    Desemnarea reprezentantului institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilor
    2.8. Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a unui singur reprezentant in adunarea generala a actionarilor, indiferent de numarul actiunilor detinute si de marimea societatii comerciale.
    2.9. Desemnarea reprezentantului se face, in cazul fiecarei societati comerciale, de catre institutia publica implicata in al carei portofoliu se afla actiunile emise de acea societate, dupa cum urmeaza:
    a) Fondul Proprietatii de Stat, pentru toate societatile comerciale, inclusiv cele de interes strategic ale caror actiuni nu se afla in portofoliul unei alte institutii publice implicate, potrivit ordonantei de urgenta sau unei hotarari a Guvernului;
    b) ministerul de resort, pentru societatile comerciale de interes strategic, altele decat cele pentru care Guvernul hotaraste transferul actiunilor si al atributiilor prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta catre Fondul Proprietatii de Stat;
    c) consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local, pentru societatile comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, cu modificarile ulterioare, cu exceptia acelora ale caror actiuni sunt in portofoliul Fondului Proprietatii de Stat, precum si pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea, pana la data intrarii in vigoare a titlului I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, a regiilor autonome de interes local, ale caror actiuni sunt in portofoliul autoritatii administratiei publice locale respective.
    2.10. Contractul de reprezentare incheiat intre institutia publica implicata si reprezentantul desemnat de aceasta in adunarea generala a actionarilor constituie mandatul general in temeiul caruia se exercita toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a unei autoritati a administratiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Reprezentantul este obligat sa execute toate instructiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite, in scris, de la institutia publica implicata.
    2.11. Institutia publica implicata nu poate desemna aceeasi persoana, concomitent, in calitate de reprezentant in adunarea generala a actionarilor la mai mult de trei societati comerciale.
    2.12. De asemenea, institutia publica implicata nu poate desemna ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor persoanele care au una dintre urmatoarele calitati sau functii: senator, deputat, ministru, secretar de stat, consilier judetean ori local, prefect, subprefect, director general al prefecturii, primar general, viceprimar, primar, secretar al judetului sau al municipiului Bucuresti, al orasului sau comunei, ori care au calitatea de soti, rude sau afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane detinand asemenea functii.
    2.13. Contractul de reprezentare va cuprinde si declaratia reprezentantului ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 2.11 si 2.12.
    Schimbarea metodei de privatizare
    2.14. Pentru motive intemeiate institutia publica implicata va putea modifica metoda de privatizare, in limitele permise de strategia nationala de privatizare si cu aprobarea Guvernului, daca este cazul, cu conditia sa isi fi rezervat, in scris, acest drept.
    Litigiile privind unele acte ale institutiei publice implicate
    2.15. Litigiile prevazute la art. 4^3 alin. (3) din ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre curtea de apel competenta, in conditiile prevazute la cap. V^3 din ordonanta de urgenta, cu exceptia cazului in care partile au incheiat o conventie arbitrala.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 5
    (1) Fondul Proprietatii de Stat este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care actioneaza pentru diminuarea implicarii in economie a statului si a autoritatilor administratiei publice locale, prin vanzarea actiunilor acestora. Bugetul Fondului Proprietatii de Stat se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende si din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de catre Guvern si se gestioneaza in regim extrabugetar.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat exercita atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatile comerciale, altele decat cele de interes strategic, in cazul carora aceste atributii se exercita de catre ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca si in cazul unor asemenea societati Fondul Proprietatii de Stat sa exercite atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2). In cazul societatilor comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 6
    (1) Conducerea Fondului Proprietatii de Stat este asigurata de un consiliu de administratie format din presedinte, vicepresedinte si 9 membri, numiti de catre primul-ministru, persoane cu pregatire si cu experienta in domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare.
    (3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre autoritatea care i-a numit.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Controlul operatiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietatii de Stat se realizeaza de 3 cenzori. Cenzorii se numesc si se revoca de catre primul-ministru, la propunerea ministrului finantelor.
    Art. 8
    (3) Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale si al directiilor teritoriale judetene ale Fondului Proprietatii de Stat.

    Norme metodologice:
    2.16. In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale art. II pct. 2 si 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, registrul comertului ori, dupa caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comerciala supusa privatizarii va face mentiune privind institutia publica implicata, abilitata sa exercite atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, la simpla cerere a acesteia.
    2.17. In aplicarea principiului descentralizarii activitatii Fondului Proprietatii de Stat, sunt considerate societati comerciale din categoria intreprinderilor mici societatile comerciale care au un capital social mai mic sau egal cu 10 miliarde lei, iar societati comerciale din categoria intreprinderilor mijlocii societatile comerciale care au un capital social cuprins intre 10 miliarde lei si 50 miliarde lei. Sunt considerate societati mari societatile comerciale care au un capital social mai mare de 50 miliarde lei. Modul de incadrare in criteriile de clasificare se realizeaza potrivit instructiunilor emise de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    2.18. Societatile comerciale mici si mijlocii se privatizeaza la nivelul directiilor teritoriale judetene, cu aprobarea sucursalelor teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat, iar societatile comerciale mari, la nivel central.
    2.19. In cazul anumitor societati comerciale, Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat poate decide un alt nivel de competenta in realizarea privatizarii fata de cel mentionat la pct. 2.18.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 9
    (1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale si din dividende se varsa la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de catre Guvern si se administreaza in regim extrabugetar.
    (2) Cheltuielile includ urmatoarele:
    a) cheltuielile proprii de organizare si functionare, care, in cazul institutiilor publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, sunt limitate doar la cele efectuate in scopul privatizarii;
    b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;
    c) costurile implicate de inchiderea operationala, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale;
    d) sumele platite efectiv cumparatorilor in executarea garantiilor acordate acestora de institutiile publice implicate si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori, precum si despagubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) si art. 32^4;
    e) sumele cu care institutiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale in cazurile prevazute de lege.
    (3) Cheltuielile mentionate la lit. a), b) si e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obtinute din vanzari. In situatia in care sumele ramase la dispozitia institutiei publice implicate nu sunt indestulatoare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotarare a Guvernului.
    (4) Din sumele varsate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se constituie un fond la dispozitia Guvernului, din care se finanteaza programe de recalificare si reintegrare profesionala a salariatilor disponibilizati, programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4^1) Companiile sau societatile nationale beneficiare de imprumuturi externe de la organisme internationale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobanzilor si a altor costuri in valuta nu isi indeplinesc obligatiile de plata conform acordurilor subsidiare de imprumut incheiate cu Ministerul Finantelor, pot solicita, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, sa fie suportate din fondurile realizate din privatizare.
    (5) In cazul in care societatile comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale se privatizeaza de catre Fondul Proprietatii de Stat, veniturile incasate din vanzarea actiunilor se varsa la bugetul local, dupa deducerea unei cote de 10%, care ramane la dispozitia Fondului Proprietatii de Stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.
    (5^1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale, se varsa la bugetul local dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (6) Institutiile publice implicate nu pot aloca fonduri si nu pot acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara actiuni emise de societati comerciale ori active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    (6^1) Institutiile publice implicate au obligatia sa deruleze fondurile rezultate din operatiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.
    (6^2) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare pe care Fondul Proprietatii de Stat le-a deschis sau le-a constituit la banci se vor transfera in contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se excepteaza de la aceste prevederi depozitele constituite, in baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenti economici.
    (6^3) Operatiunile de incasari si plati sunt dispuse de catre institutiile prevazute la alin. (6^1) pe raspunderea acestora.
    (6^4) Dobanda pe care o va plati trezoreria statului catre Fondul Proprietatii de Stat pentru sumele prevazute la alin. (6^1) si (6^2) se va stabili prin conventie incheiata intre parti, in conditiile legii.
    (7) Pe intreaga durata de functionare Fondul Proprietatii de Stat este scutit de plata impozitului pe profit.

    Norme metodologice:
    2.20. Pentru incadrarea in programele de dezvoltare finantate din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii sunt cele care indeplinesc conditiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 156/1999, emisa in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, republicata.
    2.21. Institutiile publice implicate au obligatia sa transfere sumele in moneda nationala prevazute la art. 9 alin. (6^2) din ordonanta de urgenta in conturile deschise la trezoreria statului, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    2.22. Institutiile publice implicate efectueaza operatiunile de incasari si plati prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finantelor.
    2.23. Pana la deschiderea conturilor in valuta la trezoreria statului, Fondul Proprietatii de Stat va derula fondurile in valuta rezultate din operatiuni de privatizare prin banci comerciale agreate de Ministerul Finantelor.
    2.24. Sumele obtinute din vanzarea de actiuni pe piata de capital, cu decontare simultana in sistem electronic, se incaseaza si se transfera in conturile deschise la trezoreria statului in conditiile stabilite prin conventii incheiate intre institutia publica implicata, Ministerul Finantelor si Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare.
    2.25. Sumele aflate in conturile deschise de catre institutiile publice implicate la trezoreria statului urmeaza regimul juridic al depunerilor bancare.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 10
    (1) Controlul respectarii de catre institutia publica implicata a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii, constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Determinarea metodei de privatizare si alegerea agentului de privatizare si/sau a cumparatorului, operatiunile prevazute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum si legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Fondul Proprietatii de Stat, incluzand, intre altele, clauzele privitoare la pretul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor cuvenite Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Membrii Consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru operatiunile acestuia, in afara de cazul in care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.
    (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, si celorlalte institutii publice implicate.

    Norme metodologice:
    2.26. In privinta respectarii de catre institutiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii, controlul se exercita, contraventiile se constata si sanctiunile se aplica potrivit regulamentelor Ministerului Finantelor.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 12
    Fondul Proprietatii de Stat se desfiinteaza in momentul in care Parlamentul constata, pe baza informatiilor prezentate de Guvern, ca privatizarea este un proces incheiat.

    CAP. 3
    Vanzarea de actiuni

    Art. 13
    (1) Institutiile publice implicate vand actiunile prin urmatoarele metode:
    a) oferta publica;
    b) metode de vanzare specifice pietei de capital;
    c) negociere;
    d) licitatie cu strigare sau in plic;
    e) certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala;
    f) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a) - e).
    (2) In cazul in care institutia publica implicata decide sa formuleze o oferta de vanzare, pretul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea ca vanzarea se face la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare.
    (3) In scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de actiuni, institutia publica implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare.
    (4) Actiunile se vor vinde la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, chiar daca acest pret este inferior celui rezultat din raportul de evaluare.
    (5) Ministerul Finantelor, in numele si pe seama statului, poate stinge, cu acordul partilor, obligatiile asumate de acesta in temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale catre detinatorii de obligatiuni de stat. Modalitatile de efectuare a acestei operatiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (6) Institutiile publice implicate pot primi, in schimbul actiunilor emise de societatile comerciale, obligatiuni sau alte instrumente garantate de stat, in conditiile stabilite de Guvern.

    Norme metodologice:
    3.1. Institutiile publice implicate pot vinde actiunile aflate in portofoliul lor potrivit prevederilor pct. 2.9, prin utilizarea oricarei metode de vanzare si cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice.
    Oferta publica de vanzare
    3.2. Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de institutia publica implicata printr-un prospect de oferta publica de a vinde actiunile detinute la o societate comerciala, adresata publicului larg, cu conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.
    3.3. Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile si cel mult 180 de zile de la data publicarii sale.
    3.4. Ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutia publica implicata va obtine autorizatia prealabila pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului intocmit cu respectarea normelor si a instructiunilor acesteia. In prospect vor fi cuprinse si informatii privitoare la disponibilizarile de personal.
    3.5. Pe intregul parcurs al derularii ofertei publice de vanzare societatea comerciala nu poate modifica valoarea nominala, numarul si toate caracteristicile actiunilor oferite.
    3.6. Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila in conditiile prevazute de normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    3.7. Oferta publica de vanzare se deruleaza prin intermediul unei societati de valori mobiliare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.
    Metodele de vanzare specifice pietei de capital
    3.8. Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si a reglementarilor aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Bursa de Valori Bucuresti si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare.
    3.9. Institutiile publice implicate vor folosi, in principal, urmatoarele metode de tranzactionare:
    a) vanzarea la ordin;
    b) vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare;
    c) vanzarea prin plasament privat secundar;
    d) licitatii electronice pe piata de capital;
    e) orice combinatii ale metodelor prevazute la lit. a) - d).
    3.10. Vanzarea la ordin este propunerea formulata de institutia publica implicata de a vinde actiunile pe care le detine la o societate comerciala, in urmatoarele conditii:
    a) pachetul de actiuni detinut de institutia publica implicata este de maximum 5% din capitalul social;
    b) societatea comerciala emitenta este listata pe una dintre pietele de capital.
    3.11. Vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare este propunerea formulata de institutia publica implicata ca raspuns la o oferta publica de cumparare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, lansata de un cumparator.
    3.12. Plasamentul privat secundar reprezinta vanzarea de catre institutia publica implicata a actiunilor detinute la o societate comerciala catre un numar de maximum 35 de investitori sofisticati, rezidenti sau nerezidenti in Romania, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite. Vanzarea prin plasament privat secundar se deruleaza in conformitate cu reglementarile aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    3.13. Prin metoda licitatiei electronice pe piata de capital institutia publica implicata poate vinde actiuni reprezentand, de regula, mai mult de 5% din capitalul social al unei societati comerciale ale carei actiuni sunt tranzactionate sau urmeaza a fi tranzactionate pe piata de capital. Aceasta metoda consta in afisarea unui ordin de vanzare si a unuia sau mai multor ordine de cumparare, vanzarea efectuandu-se la cele mai bune preturi de cumparare inregistrate.
    3.14. Vanzarea de actiuni prin metode specifice pietei de capital internationale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicabile pietei respective.
    3.15. Vanzarea de actiuni prin oricare dintre metodele pietei de capital se deruleaza prin intermediul unei societati de valori mobiliare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.
    Negocierea
    3.16. Vanzarea prin negociere se utilizeaza in cazul in care institutia publica implicata se adreseaza, prin publicarea unui anunt de vanzare, potrivit prevederilor pct. 3.67 si urmatoarele, investitorilor strategici, in scopul obtinerii unor oferte de cumparare ori, in cazul in care, in urma desfasurarii unei licitatii cu oferta in plic, institutia publica implicata constata ca s-a depus o singura oferta de cumparare care obtine mai putin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.
    3.17. Investitor strategic este acel investitor care isi manifesta intentia de a cumpara un pachet de actiuni care ii asigura controlul asupra societatii comerciale emitente si, in acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare in vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societatii comerciale. Prin control se intelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale supuse privatizarii.
    3.18. Pentru organizarea si conducerea negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor, institutia publica implicata numeste o comisie de negociere, formata din 3 - 5 membri, salariati ai institutiei publice implicate.
    3.19. Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni se ofera la vanzare, soti sau rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, ai acestora.
    3.20. In vederea participarii la negociere, institutia publica implicata poate solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum cuprins intre 3% si 20% din valoarea nominala a pachetului de actiuni scos la vanzare. Garantia se depune in una dintre urmatoarele forme:
    a) virament prin ordin de plata; b) scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent; c) bilet la ordin avalizat de catre o banca comerciala agreata de institutia publica implicata.
    3.21. Garantia se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la pct. 3.30 ori 3.35, dupa caz. Garantia de participare se restituie ofertantului selectat numai la data achitarii integrale a pretului ori a avansului, in cazul vanzarilor de actiuni cu plata pretului in rate, ori, la cererea acestuia, va putea fi considerata ca plata, partiala a pretului ori a avansului. Revocarea ofertei finale depuse de catre ofertantul selectat ori refuzul acestuia de a semna contractul de vanzare-cumparare in conditiile prevazute in oferta finala conduce la pierderea garantiei de participare.
    3.22. Pentru participarea la negociere potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea garantiei de participare, daca este cazul;
    b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere;
    c) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
    - pentru persoanele juridice romane:
    (i) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;
    (iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, insotit de ordinele de plata prin care s-a efectuat plata obligatiilor inscrise in certificat;
    (iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
    - pentru persoanele juridice straine:
    (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar;
    - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier judiciar;
    d) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare.
    3.23. Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, se vor prezenta in copie insotita de traducerea in limba romana, legalizata.
    3.24. Documentele prevazute la pct. 3.22 se depun o data cu depunerea ofertei finale, cu exceptia celor mentionate la lit. d), care trebuie prezentate la data prevazuta in anuntul de vanzare.
    3.25. Ofertele finale se vor intocmi in conformitate cu instructiunile prevazute in anuntul de vanzare ori comunicate ulterior de catre comisia de negociere potentialilor cumparatori. Aceste instructiuni, inclusiv cuantumul garantiei de participare, se comunica potentialilor cumparatori cel mai tarziu o data cu transmiterea urmatoarelor documente:
    a) proiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni si, dupa caz, al altor documente contractuale necesare in vederea incheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, daca exista;
    b) criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte.
    3.26. Documentele prevazute la pct. 3.25 se comunica potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor finale. Comisia de negociere va putea modifica instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ori continutul altor documente prevazute la pct. 3.25 numai daca si-a rezervat, in scris, acest drept.
    3.27. Ofertele finale vor avea o componenta tehnica si una financiara, iar institutia publica implicata va putea solicita ca acestea sa se depuna separat, in plicuri sigilate. In toate cazurile oferta financiara va trebui sa specifice distinct pretul si angajamentul potentialului cumparator de a face investitii pentru dezvoltarea societatii comerciale, pentru protectia mediului, protectia muncii etc.
    3.28. Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de catre potentialii cumparatori care au depus toate documentele prevazute la pct. 3.22 si a grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata.
    3.29. Tuturor potentialilor cumparatori care au depus oferte finale li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora.
    3.30. Dupa incheierea negocierilor, comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte si va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare.
    3.31. In termen de 10 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la pct. 3.30 comisia de negociere si ofertantul declarat castigator vor definitiva si vor incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni, precum si orice alte documente prevazute la pct. 3.25 lit. a), daca este cazul.
    Negocierea cadrului contractual pe baza de oferte preliminare si neangajante
    3.32. Comisia de negociere poate stabili ca negocierile sa se desfasoare pe baza unor oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii cumparatori si a cadrului contractual propus de catre institutia publica implicata si comunicat potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea negocierilor.
    3.33. Prevederile pct. 3.24 - 3.29 se aplica in mod corespunzator.
    3.34. Pe baza negocierilor, institutia publica implicata va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potentialilor cumparatori cu 10 zile inainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate in forma prevazuta la pct. 3.27.
    3.35. Oferta castigatoare va fi determinata pe baza grilei de punctaj stabilite potrivit prevederilor pct. 3.28 si va fi mentionata intr-un proces-verbal, intocmit conform pct. 3.30, dupa care se va proceda potrivit dispozitiilor pct. 3.31.
    Dispozitii comune privind licitatia cu strigare si licitatia cu oferta in plic
    3.36. Licitatiile se organizeaza atunci cand vanzarea se face pe baza de oferta irevocabila de vanzare, potrivit dispozitiilor pct. 3.69 si urmatoarele.
    3.37. Pretul de pornire al licitatiei este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau, dupa caz, este cel stabilit potrivit dispozitiilor pct. 3.61, 3.62 ori 3.63, dupa caz.
    3.38. Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3 - 5 membri, cu respectarea prevederilor pct. 3.18 si 3.19.
    3.39. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele prevazute la pct. 3.22 si dovada privind achitarea taxei de participare.
    3.40. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include pe toti potentialii cumparatori care au depus documentatia completa de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.
    3.41. Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul indicate in oferta de vanzare, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare si, respectiv, cu oferta in plic.
    3.42. Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna se consemneaza in procesul-verbal. Dispozitiile pct. 3.21 se aplica in mod corespunzator.
    3.43. Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se incheie cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor pct. 3.31.
    Licitatia cu strigare
    3.44. Ofertantilor acceptati potrivit dispozitiilor pct. 3.40 li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 5 si 15% din pretul de pornire, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare.
    3.45. In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.
    3.46. Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare, pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare; daca se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar;
    b) daca nu se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare, pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar, in continuare, daca sunt prezenti mai multi ofertanti, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a), pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop, comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei alte licitatii. In acest caz, pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;
    c) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.
    3.47. Daca la sedinta de licitatie nu se prezinta nici un ofertant, se organizeaza cel mult alte doua licitatii cu strigare consecutive, cu reducerea pretului de pornire si publicarea ofertei de vanzare in conditiile prevazute la pct. 3.46 lit. b).
    Licitatia cu oferta in plic
    3.48. Oferta de cumparare se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza: a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon si fax; b) organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul vanzarii. Continutul ofertei de cumparare va fi cunoscut numai de catre membrii comisiei de licitatie, care au obligatia sa respecte caracterul confidential al datelor si informatiilor pe care le cuprinde aceasta.
    3.49. Ofertele trebuie sa fie irevocabile si sa contina:
    a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si domiciliul, respectiv sediul acesteia;
    b) pretul si modalitatea de plata oferite;
    c) alte elemente pe baza carora se stabileste oferta castigatoare, astfel cum rezulta din documentul prevazut la pct. 3.25 lit. b) si comunicat potrivit dispozitiilor pct. 3.26.
    3.50. Presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile care contin ofertele ofertantilor prezenti si va anunta:
    a) numele sau denumirea ofertantilor;
    b) documentele continute in plic;
    c) notificarile depuse in scris de catre ofertant, care modifica termenii unei oferte depuse anterior in cadrul aceleiasi proceduri de licitare.
    3.51. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de catre ceilalti ofertanti.
    3.52. Evaluarea ofertelor de cumparare se face de catre membrii comisiei de licitatie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilita potrivit dispozitiilor pct. 3.28.
    3.53. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi ofertanti au intrunit acelasi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni adjudecandu-se ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.
    3.54. Daca se depune o singura oferta de cumparare si aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare ori daca oferta de cumparare este inferioara, dar obtine cel putin 50% din numarul maxim de puncte, ofertantul este declarat adjudecatar; in caz contrar, comisia de licitatie poate decide organizarea unei noi licitatii sau schimbarea metodei de vanzare.
    Pretul de oferta
    3.55. Pretul de oferta este pretul propus de institutia publica implicata in oferta de vanzare, in prospectul de oferta publica sau, dupa caz, in documentul de oferta la plasamentul privat. In cazul vanzarii actiunilor prin licitatie, prin pret de oferta se intelege pretul de pornire al licitatiei. In cazul vanzarii la ordin sau prin licitatii electronice pe pietele de capital, prin pret de oferta se intelege pretul din ordinul de vanzare afisat pe piata.
    Pretul de vanzare
    3.56. Pretul de vanzare reprezinta pretul obtinut de institutia publica implicata, prin ajustarea pretului de oferta in functie de cererea de cumparare, ca urmare a aplicarii procedurilor specifice fiecarei metode de vanzare de actiuni.
    Raportul de evaluare a societatii comerciale
    3.57. Institutia publica implicata poate dispune intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau persoana juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala sau cu institutia publica implicata. Pentru societatile comerciale mici si mijlocii din portofoliul Fondului Proprietatii de Stat raportul de evaluare poate fi intocmit de salariatii acestuia.
    3.58. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piata a societatii comerciale, avandu-se in vedere situatia financiara, pietele pe care opereaza, nivelul investitiilor necesare pentru asigurarea profitabilitatii societatii comerciale si a competitivitatii acesteia pe piata externa si pentru indeplinirea obligatiilor de mediu.
    3.59. Pentru intocmirea raportului de evaluare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa puna la dispozitie evaluatorului, in termenul stabilit de institutia publica implicata, toate datele solicitate de evaluator, necesare acestuia in functie de metodele de evaluare utilizate.
    3.60. Nu se intocmeste raport de evaluare atunci cand:
    a) se vand actiunile unei societati comerciale care este cotata la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;
    b) se vand actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult 15% din totalul actiunilor, daca, in functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata nu decide altfel;
    c) se vand actionarilor societatii comerciale, potrivit dreptului de optiune exercitat de acestia, actiunile suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, conform dispozitiilor art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    Determinarea pretului de oferta
    3.61. Pretul de oferta este, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor. Institutia publica implicata poate propune un pret de oferta inferior valorii nominale a actiunilor numai in cazul in care, din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia, rezulta ca activul net contabil este mai mic decat capitalul social.
    3.62. In cazurile in care, potrivit dispozitiilor pct. 3.60, nu se intocmeste raport de evaluare, pretul de oferta se determina astfel:
    a) in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata, pretul de oferta este egal cu media cotatiilor inregistrate in ultima luna anterioara formularii ofertei de vanzare;
    b) in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale mai detine cel mult 15% din totalul actiunilor, pretul de oferta este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau cu pretul de vanzare din ultimul contract de vanzare de actiuni, daca acest pret este mai mare decat valoarea nominala;
    c) in cazul actiunilor suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, care se vand actionarilor societatii comerciale conform dreptului de optiune conferit acestora prin art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pretul de oferta este egal cu:
    A. in cazul cumparatorului prevazut la art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta:
    - pretul pe actiune convenit in contractul initial de vanzare de actiuni in cazul achizitionarii pachetului de actiuni suplimentare; sau
    - pretul pe actiune prevazut in contractul initial de vanzare de actiuni, reactualizat cu indicele mediu de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar ulterior incheierii contractului initial, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, atunci cand cresterea anuala a acestui indice depaseste 10%, in situatia in care in contractul initial pretul pe actiune s-a exprimat exclusiv in moneda nationala;
    B. pentru actionarii prevazuti la art. 32^3 din ordonanta de urgenta, pretul care s-ar plati de catre cumparator potrivit regulilor mentionate la lit. A, cu mentiunea ca, daca exista mai multi cumparatori beneficiari ai dreptului de optiune in conditiile art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pretul va fi egal cu pretul cel mai mic ce se determina in conformitate cu regulile mentionate la lit. A.
    3.63. Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare, in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care, din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia, rezulta ca activul net contabil este mai mare cu 50% decat capitalul social.
    Principalele elemente ale vanzarii
    3.64. Elementele principale ale vanzarii de actiuni, cum ar fi pretul, fix ori cu clauza de regularizare ulterioara, modalitatea de plata a pretului (integral la termen sau in rate), volumul investitiilor necesare pentru asigurarea profitabilitatii societatii comerciale si pentru indeplinirea de catre aceasta a obligatiilor de mediu, masurile de restructurare ce conduc la concedieri colective etc., se determina de institutia publica implicata, de la caz la caz.
    Achizitionarea de actiuni in schimbul unor obligatiuni sau al altor instrumente garantate de stat
    3.65. Acceptarea obligatiunilor sau a altor instrumente garantate de stat in schimbul actiunilor se face cu aprobarea prealabila a Ministerului Finantelor. Conditiile pentru obtinerea acestei aprobari se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor, emis in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 14
    (1) Vanzarea va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii. In cazul vanzarii unor pachete de actiuni din capitalul social al unor banci sau societati comerciale mari, la propunerea institutiei publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    (2) Institutiile publice implicate asigura publicarea anunturilor si ofertelor de vanzare in presa locala, nationala de larga raspandire si/sau prin mijloace electronice si, dupa caz, intr-un jurnal international, in conditiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Vanzarea va fi precedata de intocmirea unui dosar de prezentare, in cazurile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Pentru societatile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne sau internationale, oferta se va intocmi pe baza de prospect, in conformitate cu normele si instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau ale autoritatilor competente, dupa caz. Dosarul de prezentare va cuprinde si drepturile de proprietate industriala.
    (4) La cererea institutiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare scadente ale societatilor comerciale supuse privatizarii, Ministerul Finantelor va imputernici directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat in a carei raza teritoriala se afla sediul respectivei societati comerciale sa initieze procedura intocmirii unui raport asupra naturii si cuantumului tuturor acestor obligatii bugetare.
    (5) Pe baza acestui raport Ministerul Finantelor va emite un certificat de sarcini fiscale, care va preciza natura si cuantumul tuturor obligatiilor bugetare la data raportului.
    (6) Societatea comerciala privatizata va fi exonerata de drept de plata oricarei alte obligatii bugetare, scadenta la data raportului si neevidentiata in certificatul de sarcini fiscale emis in conformitate cu alin. (5).
    (7) Termenele si etapele procedurii de intocmire a raportului si de emitere a certificatului de sarcini fiscale vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (8) Prevederile alin. (4) - (7) se aplica indiferent de procentajul pe care il reprezinta actiunile ce fac obiectul vanzarii in capitalul societatii comerciale supuse privatizarii.
    (9) La cererea potentialului cumparator, in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, institutia publica implicata si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa asigure accesul liber la toate datele si informatiile privind activitatea si situatia patrimoniala ale societatii comerciale, in scopul intocmirii de catre acesta a propriului raport de expertiza asupra societatii. Aceasta nu exclude posibilitatea ca institutia publica implicata sa negocieze si sa convina acordarea unor garantii cumparatorului pentru daune specifice, incluzand, intre altele, daune cauzate cumparatorului prin faptul ca societatea este tinuta sa indeplineasca vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau suporta vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvaluite sau a caror aducere la indeplinire ar implica costuri ce depasesc nivelul prevazut in contractul de vanzare-cumparare si a caror cauza a existat la data incheierii contractului. Raspunderea institutiei publice implicate este limitata in toate cazurile la pretul platit efectiv de cumparator. Statul garanteaza indeplinirea obligatiilor de plata ale institutiei publice implicate.
    (10) Pe parcursul derularii procesului de privatizare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice imediat institutiei publice implicate producerea oricarui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse in dosarul de prezentare sau sa angajeze raspunderea societatii.

    Norme metodologice:
    Anuntul de vanzare. Oferta de vanzare
    3.66. Institutiile publice implicate sunt obligate, in cazul vanzarii de actiuni care urmeaza a se realiza prin negociere sau licitatie, sa publice anunturi de vanzare, respectiv o oferta de vanzare, potrivit distinctiilor stabilite in prezentele norme metodologice.
    3.67. Institutia publica implicata va publica anunturi de vanzare, in cazurile in care decide vanzarea actiunilor prin negociere, potrivit prevederilor pct. 3.16 si urmatoarele.
    3.68. In cazul vanzarii prin licitatie, se va publica o oferta de vanzare care cuprinde toate elementele vanzarii de actiuni si care este irevocabila, in sensul ca, o data acceptata de un ofertant in termenul de valabilitate a ofertei, constituie baza pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni, in cazul in care nu se formuleaza o oferta mai avantajoasa. In situatiile in care, in termenul de valabilitate a ofertei, potentialii cumparatori depun oferte de cumparare care difera de oferta vanzatorului sau atunci cand mai multi potentiali cumparatori accepta oferta de vanzare, aceasta oferta constituie baza pentru inceperea procedurii de licitatie.
    3.69. Anuntul de vanzare si oferta de vanzare se publica astfel:
    a) pentru societatile comerciale mici, in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie;
    b) pentru societatile comerciale mijlocii si mari, in cotidienele mentionate la lit. a) si prin mijloace electronice, iar in cazul in care se urmareste, in mod deosebit, atragerea investitorilor straini, si intr-un jurnal international de larga circulatie.
    3.70. Prin mijloace electronice se intelege INTERNET, teletext si alte mijloace similare.
    3.71. Anuntul de vanzare si oferta de vanzare se afiseaza atat la sediul institutiei publice implicate, cat si la cel al societatii comerciale.
    3.72. Institutiile publice implicate vor face publicitatea prevazuta la pct. 3.69 si in cazul in care primesc de la un investitor interesat o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni, in termen de 60 de zile de la inregistrarea acesteia.
    3.73. In cazul vanzarii actiunilor suplimentare emise pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor, potrivit prevederilor art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta, se va publica prin mijloacele mentionate la pct. 3.69 o informare a actionarilor societatii comerciale, in care se indica si data pana la care acestia trebuie sa isi exercite dreptul de optiune si sa depuna documentul de acceptare a ofertei.
    3.74. Anuntul de vanzare trebuie sa cuprinda informatii cu privire la:
    (i) denumirea si sediul institutiei publice implicate vanzatoare;
    (ii) denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societatii comerciale;
    (iii) obiectul principal de activitate, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului;
    (iv) numarul de actiuni oferite la vanzare si procentul acestora din totalul actiunilor;
    (v) persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numarul de telefon, telefax);
    (vi) locul unde se depun scrisorile de intentie pentru participarea la procesul de privatizare;
    (vii) criteriile de precalificare, daca este cazul; criteriile de precalificare se stabilesc de catre institutia publica implicata si se pot referi la identificarea, bonitatea si capabilitatea economico-financiara, tehnica si juridica a potentialului cumparator de a prezenta o oferta de cumparare corespunzatoare cerintelor institutiei publice implicate;
    (viii) locul unde si data pana la care se depun documentele care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, daca este cazul;
    (ix) instructiuni privind conditiile depunerii de oferte finale ori, dupa caz, preliminare si neangajante, precum si data si locul deschiderii acestora; pentru depunerea ofertelor se va stabili un termen de maximum 120 de zile, dar nu mai mic de 30 de zile, de la publicarea anuntului de vanzare, daca institutia publica implicata nu stabileste altfel;
    (x) documentele de participare prevazute la pct. 3.22.
    3.75. Oferta de vanzare va cuprinde, pe langa informatiile mentionate la pct. 3.74 (i) - (ix), si urmatoarele:
    - metoda de vanzare a actiunilor;
    - pretul de oferta;
    - locul unde si data pana la care se depun ofertele de cumparare, precum si locul, data si ora tinerii licitatiei;
    - valoarea taxei de participare.
    3.76. Anuntul de vanzare sau oferta de vanzare va mai putea cuprinde informatii, precum: conditiile de procurare a dosarului de prezentare si/sau perioada si conditiile in care ofertantii vor avea acces la date si informatii privind societatea comerciala supusa privatizarii, in vederea efectuarii propriului raport de expertiza asupra acesteia, ori alte date ce prezinta relevanta in procesul de privatizare.
    3.77. In privinta ofertei publice de vanzare si a metodelor de vanzare specifice pietei de capital, conditiile de aducere a vanzarii la cunostinta investitorilor interesati sunt cele prevazute in Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si in reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Bursa de Valori Bucuresti si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare.
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale
    3.78. Dosarul de prezentare a societatii comerciale este destinat sa asigure potentialilor cumparatori posibilitatea cunoasterii principalelor date si informatii de natura tehnica, economica, financiara si juridica cu privire la societatea comerciala supusa privatizarii, in functie de care sa poata formula oferte de cumparare.
    3.79. Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde, in general, urmatoarele:
    a) informatii generale: denumirea, forma juridica, sediul principal si, daca este cazul, sediile secundare, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, codul postal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numarul total de actiuni, valoarea nominala a actiunilor si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului, obiectul de activitate, numarul si structura numerica a personalului salariat;
    b) date privind situatia patrimoniala, cu referire la:
    - terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea contabila, situatia juridica;
    - cladiri principale: amplasarea, suprafata - construita si desfasurata, destinatia, vechimea, valoarea neta contabila, situatia juridica;
    - investitii in curs: descrierea sumara, valoarea totala, procentul de realizare, data finalizarii;
    - participari la alte societati comerciale: denumirea si numarul de inmatriculare ale acestor alte societati si procentul detinut din capitalul social;
    - bunurile imobile ipotecate si bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare, bunurile asupra carora poarta un privilegiu special, precum si bunurile imobile revendicate de terti;
    - bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, inchiriere, asociatie in participatiune sau leasing;
    - drepturile de proprietate industriala detinute: brevete de inventie, marci, desene si modele industriale;
    - litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei prezentate distinct in functie de calitatea procesuala;
    c) date privind situatia economico-financiara: bilant simplificat - conform bilantului pe anul precedent si conform ultimei balante din anul in curs, contul de profit si pierderi - la sfarsitul anului precedent si la nivelul unui semestru al anului in curs sau, dupa caz; prin utilizarea datelor efectiv cumulate pana in luna in care se calculeaza - si activul net contabil la data cand se intocmeste dosarul de prezentare, inclusiv obligatiile societatii comerciale fata de institutiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare si dividende;
    d) obligatiile de mediu ce trebuie sa fie indeplinite de societatea comerciala, conform bilantului de mediu avizat de catre autoritatea de mediu competenta, si surse potentiale de raspundere a societatii comerciale pentru daune cauzate mediului.
    3.80. Continutul dosarului de prezentare a societatii comerciale poate varia, de la caz la caz, in raport cu specificul societatii comerciale supuse privatizarii si cu metoda de vanzare preconizata.
    3.81. In cazul vanzarii actiunilor prin oferta publica ori prin alte metode specifice pietei de capital, potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta, datele si informatiile prevazute la pct. 3.78 vor fi cele indicate in normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind prospectul de oferta publica ori, dupa caz, in alte reglementari aplicabile tranzactiei respective. In situatia vanzarii de valori mobiliare pe piata de capital internationala, se vor respecta regulile de informare a investitorilor, specifice pietei pe care se efectueaza tranzactia respectiva.
    3.82. Institutia publica implicata intocmeste sau dispune intocmirea dosarului de prezentare de catre societatea comerciala. In cazul societatilor comerciale pentru care agentii de privatizare exercita atributiile institutiei publice implicate, intocmirea dosarului de prezentare se asigura de catre acestia, potrivit mandatului acordat. Intocmirea dosarului de prezentare consta in colectarea, centralizarea, sistematizarea datelor si a informatiilor mentionate la pct. 3.78, pentru a fi puse la dispozitie potentialilor cumparatori, in conditiile prevazute la pct. 3.85 - 3.99.
    3.83. Nu se intocmeste dosar de prezentare in urmatoarele cazuri:
    a) vanzarea actiunilor unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult 15% din totalul actiunilor, daca, in raport cu importanta tranzactiei si, eventual, cu valoarea de piata a societatii, institutia publica implicata nu hotaraste altfel;
    b) vanzarea catre actionarii societatii comerciale, potrivit dreptului de optiune exercitat de acestia, a actiunilor suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor conform dispozitiilor art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    3.84. In cazul in care, inaintea publicarii unui anunt de vanzare sau a unei oferte de vanzare, primeste o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala, institutia publica implicata va asigura intocmirea dosarului de prezentare in termen de cel mult 60 de zile de la inregistrarea scrisorii de intentie si/sau va stabili persoanele imputernicite sa furnizeze date si informatii si/sau accesul la acestea, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    3.85. Datele si informatiile care alcatuiesc dosarul de prezentare se pun la dispozitie potentialului cumparator, la cererea acestuia, grupate sau separat, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei institutiei publice implicate, si se actualizeaza periodic, pana in cea de-a 8-a zi lucratoare anterioara depunerii ofertelor finale.
    3.86. Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice institutiei publice implicate, in cel mult doua zile lucratoare de la producere, orice act sau fapt de natura sa modifice esential datele si informatiile prevazute la pct. 3.78.
    3.87. Intra sub incidenta prevederilor pct. 3.86 actele sau faptele care se produc pana in a 10-a zi lucratoare anterioara datei de depunere a ofertelor finale, cum sunt: declansarea impotriva societatii comerciale a unei proceduri de executare silita, de reorganizare judiciara sau de faliment, a unor actiuni in revendicarea unui/unor imobil/imobile, altul/altele decat cel/cele mentionat/mentionate in dosarul de prezentare, sau a unei actiuni a carei valoare depaseste suma de 500.000.000 lei, precum si asumarea de catre societate a unor obligatii suplimentare ce depasesc suma de 500.000.000 lei, prin noi contracte civile, comerciale si/sau de munca ori prin modificarea celor existente.
    3.88. Documentele care cuprind datele si informatiile prevazute la pct. 3.78 se vor transmite, prin orice mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii, persoanei imputernicite de catre potentialul cumparator sa il reprezinte in acest scop.
    3.89. Date si informatii de tipul celor prevazute la pct. 3.78 se pot furniza potentialului cumparator si verbal, in cadrul unor intalniri cu reprezentantii imputerniciti in acest scop ai societatii comerciale supuse privatizarii si/sau ai institutiei publice implicate sau al unor deplasari la sediu, sucursale, puncte de lucru sau amplasamente ale societatii. In acest caz, datele si informatiile transmise se consemneaza sintetic intr-un proces-verbal semnat de catre reprezentantii societatii comerciale, ai institutiei publice implicate si ai potentialului cumparator, care au participat la discutii.
    3.90. Regulile privind desfasurarea discutiilor si deplasarilor prevazute la pct. 3.89, care vor cuprinde, intre altele, precizari cu privire la programul acestora, numarul maxim de persoane admise, persoanele de contact, vor fi aprobate de catre institutia publica implicata si vor fi transmise potentialilor cumparatori cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea datei pentru care au fost programate. Cu ocazia desfasurarii discutiilor sau deplasarilor de informare prevazute mai sus este strict interzisa comunicarea cu salariatii neautorizati in acest scop ai societatii comerciale supuse privatizarii ori ai institutiei publice implicate.
    3.91. Tuturor potentialilor cumparatori li se vor furniza aceleasi date si informatii si, dupa caz, li se va asigura posibilitatea de a efectua deplasari la aceleasi sucursale, puncte de lucru sau amplasamente ale societatii comerciale, precum si de a purta discutii cu aceiasi reprezentanti ai societatii comerciale sau institutiei publice implicate, ori cu persoane cu functii echivalente.
    3.92. Nu vor fi puse la dispozitie potentialului cumparator date si informatii cu privire la care societatea comerciala are obligatia de a pastra confidentialitatea, decat cu consimtamantul prealabil scris al persoanei fata de care a fost asumata aceasta obligatie.
    3.93. Cumparatorul potential este persoana fizica sau juridica ori grupul de persoane fizice sau juridice care a depus, inainte sau dupa publicarea anuntului de vanzare ori a ofertei de vanzare, o scrisoare de intentie privind participarea la procesul de privatizare a unei societati comerciale, intruneste criteriile de precalificare prevazute in anuntul, respectiv in oferta de vanzare, daca este cazul, iar in situatia in care a solicitat accesul la date si informatii de tipul celor prevazute la pct. 3.78, a semnat un angajament de confidentialitate, in forma agreata cu institutia publica implicata.
    3.94. Angajamentul de confidentialitate trebuie sa acopere toate informatiile si datele, comunicate verbal si/sau in scris de catre societatea comerciala si/sau de institutia publica implicata, cu exceptia acelor informatii si date care au caracter public sau devin publice fara culpa potentialului cumparator sau a reprezentantilor ori angajatilor acestuia, a acelora care sunt deja in posesia si la dispozitia potentialului cumparator la data semnarii angajamentului, precum si a acelora care sunt puse la dispozitie acestuia de terti, prin mijloace legale, fara obligatia pastrarii confidentialitatii. De asemenea, angajamentul trebuie sa prevada obligatia potentialului cumparator de a folosi informatiile si datele numai in scopul fundamentarii deciziei sale de a cumpara actiuni, de a nu le dezvalui tertilor fara acordul prealabil scris al celui de la care le-a primit, de a restitui, neintarziat, la cererea expresa a institutiei publice implicate, informatiile si datele scrise. Angajamentul va mentiona si data la care se stinge obligatia de confidentialitate.
    Accesul direct la datele si informatiile prevazute la pct. 3.78
    3.95. In cazul in care potentialul cumparator comunica in scris institutiei publice implicate ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a societatii comerciale, aceasta institutie si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa ii asigure accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, financiara si juridica privind societatea comerciala supusa privatizarii, cu exceptia cazului in care vanzarea se face in conditiile prevazute la pct. 3.81.
    3.96. In intervalul dintre inregistrarea cererii potentialului cumparator si cea de-a 10-a zi anterioara datei depunerii ofertelor finale, institutia publica implicata, impreuna cu societatea comerciala supusa privatizarii, va asigura accesul la datele si informatiile prevazute la pct. 3.95 pentru toti potentialii cumparatori, in mod egal, afara de cazul in care unii dintre acestia renunta in mod expres, in scris, la exercitarea acestui drept.
    3.97. La cererea institutiei publice implicate, consiliul de administratie al societatii comerciale supuse privatizarii va intocmi si ii va supune acesteia spre avizare lista cuprinzand documentele solicitate de catre potentialii cumparatori pentru consultare.
    3.98. Prin semnarea de catre potentialii cumparatori a listei cuprinzand documentele puse la dispozitie, societatea comerciala supusa privatizarii si institutia publica implicata sunt exonerate de obligatia de a mai furniza acestora, sub alta forma, datele si informatiile de tipul celor prevazute la pct. 3.78, pe care aceste documente le contin. Documentele vor putea fi consultate la sediul societatii comerciale ori intr-un alt loc special amenajat, in prezenta unui reprezentant al societatii comerciale supuse privatizarii ori al institutiei publice implicate, desemnat de aceasta din urma.
    3.99. Dispozitiile pct. 3.86, 3.87, 3.90 si 3.92 se aplica in mod corespunzator.
    Procedura de emitere a certificatului de sarcini fiscale
    3.100. In termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de emitere a certificatului de sarcini fiscale Ministerul Finantelor va imputernici directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat competenta sa intocmeasca raportul prevazut la art. 14 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
    3.101. Pentru intocmirea raportului conducatorul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat competente desemneaza unul sau mai multi inspectori financiari, in maximum doua zile lucratoare de la primirea imputernicirii acordate de catre Ministerul Finantelor.
    3.102. Raportul se intocmeste in termen de 30 de zile. In cazuri justificate, ministrul finantelor va putea incuviinta prelungirea termenului de intocmire a raportului cu pana la 30 de zile.
    3.103. Pentru intocmirea raportului inspectorii financiari au acces neingradit la orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale societatii comerciale si pot solicita informatii sau explicatii referitoare la documentele supuse analizei, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata prin Legea nr. 64/1999.
    3.104. Raportul va specifica situatia fiecarei obligatii bugetare in parte.
    3.105. Raportul se avizeaza si se inainteaza Ministerului Finantelor de catre conducatorul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat competente, in termen de 5 zile de la finalizare.
    3.106. Pe baza raportului avizat potrivit pct. 3.105, in termen de 3 zile lucratoare, Ministerul Finantelor va emite certificatul de sarcini fiscale.
    3.107. Prin ordin al ministrului finantelor, exercitarea atributiilor ce revin Ministerului Finantelor cu privire la emiterea certificatelor de sarcini fiscale se poate delega directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat competente.
    3.108. Pentru intocmirea si eliberarea certificatelor de sarcini fiscale vor fi utilizate modelul si procedura stabilite prin ordinul ministrului finantelor pentru certificatele de atestare fiscala.
    3.109. O copie de pe certificatul de sarcini fiscale va fi pusa la dispozitie de catre institutia publica implicata fiecarui potential cumparator cu cel putin 8 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor finale.
    3.110. Garantarea indeplinirii obligatiilor de plata ale institutiilor publice implicate se poate face prin constituirea de catre aceste institutii a unor depozite in lei la trezoreria statului.
    Sumele constituite sub forma de depozite in lei la trezoreria statului, nivelul, destinatia si modul de utilizare a acestora vor fi prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru fiecare institutie publica implicata.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 15
    Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii, restructurarii si lichidarii. De asemenea, institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare, pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale ori internationale, precum si cu banci de investitii, pentru transferul si vanzarea unui portofoliu de actiuni pe piata de capital internationala, in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata.
    Art. 15^1
    "(1) In vederea maririi sanselor de privatizare a societatilor comerciale, institutiile publice implicate pot accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, in conditiile stabilite in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In cazul vanzarii cu plata in rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din pretul de vanzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioada de maximum 3 ani.
    (3) Asupra actiunilor vandute cu plata in rate se constituie un drept de gaj.
    (4) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvat."

    Norme metodologice:
    3.111. Institutia publica implicata va putea accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, luand in considerare situatia financiara a societatii comerciale, cuantumul investitiilor convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotarare a Guvernului, posibilitatea societatii de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internationala ori asumarea de catre potentialul cumparator a obligatiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrala a pretului cu ocazia desfasurarii unei licitatii cu strigare.
    3.112. Constituirea in favoarea institutiei publice implicate a dreptului de gaj asupra actiunilor trebuie sa fie concomitenta incheierii contractului de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate.
    3.113. In contractele de vanzare de actiuni cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. Institutia publica implicata va comunica cumparatorului, cu 15 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
    3.114. La aprecierea institutiei publice implicate, se va putea solicita cumparatorului constituirea de garantii suplimentare pentru asigurarea platii ratelor, precum:
    - scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    - ipoteca ori garantii reale mobiliare;
    - bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata;
    - garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate romana, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
    3.115. Prevederile pct. 3.112 si 3.113 se aplica in mod corespunzator in cazul vanzarii de parti sociale cu plata in rate.
    3.116. (1) Fondul Proprietatii de Stat poate accepta plata in rate a actiunilor si in cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate in perioada cuprinsa intre data publicarii si data intrarii in vigoare a Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) valoarea pachetului de actiuni care face obiectul contractului, stabilita in urma licitatiei sau negocierii, este mai mare cu cel putin 50% decat valoarea stabilita pe baza raportului de evaluare prevazut la lit. b);
    b) cumparatorul achita un avans cel putin egal cu valoarea pachetului de actiuni stabilita pe baza raportului de evaluare, valoare de la care s-a inceput licitatia sau negocierea, dupa caz;
    c) nu a fost depasit termenul de 90 de zile stipulat in contract pentru efectuarea platii integrale a contravalorii actiunilor cumparate;
    d) cumparatorul pachetului de actiuni se angajeaza, prin act aditional la contractul de vanzare-cumparare, sa realizeze in societatea comerciala emitenta a actiunilor respective investitii a caror valoare sa fie cel putin egala cu suma totala care urmeaza sa fie achitata in rate, exclusiv dobanzile;
    e) investitiile care urmeaza a se efectua potrivit lit. d) sunt suplimentare fata de investitiile pe care cumparatorul pachetului de actiuni s-a angajat sa le realizeze la incheierea contractului de vanzare-cumparare;
    f) investitiile suplimentare se realizeaza si se pun in functiune, efectiv, pana la data achitarii ultimei rate.
    (2) Esalonarea ratelor in cazul contractelor de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) se va putea face pe o perioada de cel mult 3 ani, fara acordarea unor termene de gratie.
    (3) Cererile care vizeaza solicitarea acceptarii platii in rate a actiunilor se adreseaza de catre cumparatorii interesati si sunt in competenta exclusiva de solutionare a Fondului Proprietatii de Stat.
    (4) Negocierea termenului si a conditiilor privind plata in rate a actiunilor care fac obiectul contractelor de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) incepe in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii acordului Fondului Proprietatii de Stat in acest sens, dar nu mai tarziu de expirarea termenului prevazut in contract pentru achitarea integrala a pretului actiunilor.
    (5) Fondului Proprietatii de Stat ii revine obligatia de a raspunde solicitarilor de acceptare a platii actiunilor in rate, potrivit prevederilor prezentului articol, in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestora de catre cumparatori.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 15^2
    (1) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 4^3 alin. (2) lit. A.a) institutia publica implicata inainteaza fiecarui creditor bugetar o cerere privind acordarea de inlesniri, precum: scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, datorate de societatile comerciale supuse privatizarii catre bugetul administrat de respectivul creditor bugetar.
    (2) Fiecare creditor bugetar este obligat sa negocieze impreuna cu institutia publica implicata posibilitatea acordarii inlesnirilor solicitate. In cazul in care acordarea acestor inlesniri nu este de competenta creditorului bugetar, acesta este obligat sa inainteze Guvernului rezultatul negocierii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii unei astfel de solicitari si sa notifice institutiei publice implicate indeplinirea obligatiei respective.
    (3) Institutia publica implicata este abilitata de drept sa supuna aprobarii Guvernului rezultatul negocierilor in cazul in care creditorul bugetar nu respecta termenul prevazut la alin. (2) pentru indeplinirea acestei obligatii.
    (4) Guvernul va decide cu privire la acordarea inlesnirilor solicitate, in termen de 20 de zile de la data primirii rezultatului negocierilor.
    Art. 16
    (1) Pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, salariatii, membrii consiliului de administratie sau pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala pot constitui asociatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni.
    (2) Asociatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, constituita din persoanele prevazute la alineatul precedent, in scopul dobandirii de actiuni emise de societatile comerciale.
    (3) In cadrul unei societati comerciale se pot constitui una sau mai multe asociatii, formate, dupa caz, din:
    a) salariati ai respectivei societati comerciale si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la aceasta;
    b) membrii consiliului de administratie si salariati.
    Art. 17
    (1) Pot face parte dintr-o asociatie urmatoarele categorii de salariati, dupa caz:
    a) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata;
    b) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata determinata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma.
    (2) Persoanele prevazute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decat dintr-o singura asociatie.
    Art. 18
    Procedura de constituire si de lichidare a unei asociatii, structura acesteia, drepturile si obligatiile membrilor sai sunt cele prevazute in Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociatie si societatea comerciala in cadrul careia se infiinteaza aceasta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 19
    (1) O asociatie poate dobandi actiuni ordinare sau preferentiale emise de o societate comerciala dintre cele enumerate la art. 2.
    (2) Vanzarea se face la pretul de piata, in baza raportului dintre cerere si oferta, prin una dintre metodele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c) si d).
    Art. 21
    (1) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni se inscriu in registrul actionarilor societatii comerciale. Asociatia va figura in registrul actionarilor si se va inscrie in registrul comertului la pozitia "Actionari", pana la plata integrala a pretului, avand drept de vot in adunarea generala a actionarilor, in functie de natura actiunilor achizitionate: comune sau preferentiale.
    (2) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni sunt transmise membrilor asociatiei numai dupa plata integrala a pretului.
    Art. 23
    Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) cand scopul pentru care a fost constituita a fost realizat, toate datoriile contractate au fost platite, iar actiunile au fost distribuite membrilor asociatiei;
    b) cand numarul membrilor sai scade sub 20. In acest caz, adunarea generala a asociatiei va putea hotari dizolvarea asociatiei numai dupa ce a stabilit, impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat si cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor; dupa caz.

    Norme metodologice:
    3.117. Modul de constituire a asociatiei si documentele pe care aceasta trebuie sa le depuna la institutia publica implicata sunt cele prevazute la art. 56 - 60 si in anexa nr. 1.1.A la Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, cu modificarile ulterioare.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 4
    Vanzarea activelor societatilor comerciale si ale regiilor autonome

    Art. 24
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate in proprietatea lor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si regiilor autonome, cu aprobarea prealabila a ministerului de resort sau, dupa caz, a autoritatii administratiei publice locale.
    (3) Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piata.
    (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplica in mod corespunzator si societatilor comerciale vanzatoare de active.
    (5) Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, avand ca obiect utilizarea activelor apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, daca in contractul de leasing imobiliar nu s-a prevazut altfel.

    Norme metodologice:
    Vanzarea de active
    4.1. Vanzarea activelor se aproba de adunarea generala a actionarilor pentru activele a caror valoare, individuala ori cumulata, depaseste 50% din valoarea contabila a activelor societatii comerciale la data emiterii ofertei de vanzare. In celelalte cazuri vanzarea se aproba de consiliul de administratie, daca actul constitutiv nu prevede altfel.
    4.2. Consiliul de administratie al regiei autonome hotaraste vanzarea de active cu aprobarea prealabila a institutiei publice implicate sub a carei autoritate functioneaza. In cazul regiilor autonome beneficiare de credite externe, contractate sau garantate direct de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de cate ori acordurile de imprumut incheiate contin o astfel de conditie.
    4.3. Societatile comerciale de interes strategic pot vinde, fara a fi supuse aprobarii Guvernului conditiile principale ale contractelor de vanzare-cumparare, numai activele prevazute la pct. 2.5. lit f) si cele a caror instrainare nu afecteaza activitatea societatii, sub sanctiunea nulitatii.
    4.4. Aprobarea adunarii generale a actionarilor, a consiliului de administratie si, respectiv, a institutiei publice implicate, prevazuta la pct. 4.1 si 4.2, priveste:
    - oferta de vanzare;
    - garantia de participare la licitatie si taxa de participare la licitatie, daca este cazul;
    - persoana ori persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
    4.5. Oferta de vanzare trebuie sa cuprinda toate elementele vanzarii si este irevocabila in sensul prevazut la pct. 3.68.
    4.6. Societatea comerciala sau, dupa caz, regia autonoma este obligata ca, in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare, sa publice oferta de vanzare, mentionand in cuprinsul acesteia si informatii, precum:
    - garantia de participare la licitatie si taxa de participare la licitatie;
    - locul, data si ora inceperii licitatiei;
    - documentele de participare la licitatie, prevazute la pct. 3.22, pe care le considera necesare in raport cu valoarea activului.
    4.7. Oferta de vanzare se publica in cotidianele mentionate la pct. 3.69 lit. a) si se afiseaza la sediul societatii vanzatoare si la locul unde este situat activul, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, inainte de data tinerii licitatiei. Publicarea ofertei de vanzare prin mijloace electronice este obligatorie numai daca pretul de oferta este mai mare de 500.000.000 lei.
    4.8. Pretul de oferta este pretul de pornire al licitatiei, care poate fi mai mare sau egal cu valoarea contabila a activului.
    4.9. O data cu aprobarea vanzarii activului se poate stabili ca pretul de oferta sa fie mai mic decat valoarea contabila.
    4.10. Pentru activele cu obiect de activitate din domeniul comertului si turismului, precum si pentru activele la care veniturile din exploatare depasesc cu 50% cheltuielile de exploatare, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar, precum si pentru cele care se vand prin negociere directa, potrivit art. 27 din ordonanta de urgenta, pretul de oferta se stabileste pe baza unui raport de evaluare intocmit cu respectarea prevederilor pct. 3.55 - 3.57.
    4.11. Prevederile pct. 3.78 - 3.80, 3.85 si 3.88 - 3.99 privind dosarul de prezentare si accesul potentialilor cumparatori la datele si informatiile privind activul, ale pct. 3.39 - 3.47 privind licitatia si ale pct. 3.56 privind pretul de vanzare se aplica in mod corespunzator.
    4.12. Informarea potentialilor cumparatori, in scris, cu privire la contractele de asociere in participatiune, inchiriere, locatie de gestiune si leasing imobiliar, al caror obiect formeaza activul supus vanzarii, este obligatorie.
    4.13. Terenul aferent unui activ, a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii activului, va fi vandut cumparatorului activului, la cererea acestuia, prin negociere, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, cu exceptia terenurilor care sunt proprietate publica a statului sau a unei unitati administrativ-teritoriale. Prevederile pct. 5^1 - 5^1.12 se aplica in mod corespunzator.
    Contractul de leasing imobiliar pentru active cu clauza irevocabila de vanzare
    4.14. Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauza irevocabila de vanzare sunt urmatoarele:
    - activul care formeaza obiectul contractului;
    - pretul vanzarii activului;
    - durata leasingului;
    - cuantumul si termenele de plata a ratelor; prima rata este de cel putin o cincime si cel mult o patrime din pretul vanzarii, iar ratele ulterioare trebuie sa asigure, pana la sfarsitul perioadei de leasing, plata a patru cincimi, respectiv trei patrimi, din pretul vanzarii;
    - obligatia de plata in intregime a restului de pret inainte de incheierea contractului de vanzare, in termen de cel mult 10 zile de la incheierea perioadei de leasing;
    - obligatia utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului;
    - valoarea imbunatatirilor executate si/sau a investitiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de pret si, dupa caz, din ratele scadente;
    - obligatia utilizatorului de a raspunde pentru toate riscurile exploatarii activului si orice alta paguba; daca activul este distrus din cauza unui eveniment de forta majora contractul inceteaza la cererea utilizatorului, notificata in scris cu confirmare de primire proprietarului, daca exploatarea in continuare a activului nu mai este profitabila utilizatorului; de asemenea, utilizatorul este in drept sa ceara reducerea ratelor si a pretului, corespunzator cu ponderea pagubelor produse;
    - clauza irevocabila de vanzare in favoarea utilizatorului.
    4.15. Utilizatorul poate oricand, pe durata contractului, sa cumpere activul prin achitarea integrala a pretului vanzarii activului convenit la incheierea contractului.
    4.16. Prevederile pct. 4.1 - 4.13 se aplica in mod corespunzator.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 26
    (1) La cumpararea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentantii institutiilor publice implicate in adunarile generale ale actionarilor, membrii consiliului de administratie si directorii executivi ai societatilor comerciale sau ai regiilor autonome vanzatoare.
    (2) Sumele rezultate din vanzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, in urmatoarea ordine, pentru:
    a) plata datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din platile efectuate de Ministerul Finantelor in contul garantiilor executate pentru credite interne si externe, precum si din credite externe contractate direct de stat din care s-au facut subimprumuturi;
    b) plata datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
    c) plata altor datorii;
    d) efectuarea de investitii;
    e) finantarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate;
    f) efectuarea cheltuielilor legate de indeplinirea obligatiilor legale de conformare la cerintele de protectie a mediului, dupa caz;
    g) alte destinatii.
    (3) Vanzarea activelor si utilizarea sumelor rezultate din aceasta vanzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a caror creanta este garantata cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vanzarii.
    (4) Sumele prevazute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societatilor comerciale, cu exceptia cazurilor prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 27
    (1) Societatile comerciale si regiile autonome, care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune, pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
    (2) Vanzarea se desfasoara cu acordul institutiei publice implicate.

    Norme metodologice:
    4.17. In vederea aplicarii art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta, procentul de 15% se raporteaza la valoarea de circulatie a activelor, calculata potrivit raportului de evaluare, din care se deduce valoarea actualizata a investitiilor efectuate.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 28
    Regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu plata in rate comerciantilor - persoane fizice, asociatii familiale autorizate in baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, sau societati comerciale constituite in temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conditiile legii.

    Norme metodologice:
    4.18. In scopul determinarii societatilor comerciale care pot cumpara active cu plata pretului in rate potrivit art. 28 din ordonanta de urgenta, se aplica criteriile prevazute la pct. 2.20.
    4.19. Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta o garantie reala sau personala indestulatoare, de tipul celor indicate la pct. 3.113, si daca aceasta garantie este constituita anterior sau concomitent incheierii contractului. In contract se va prevedea o dobanda stabilita si comunicata cumparatorului potrivit pct. 3.112.
    4.20. In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, ratele urmatoare devin, de asemenea, exigibile, iar garantia prevazuta la pct. 4.19 poate fi pusa in executare pentru intreaga suma neachitata si pentru dobanda datorata potrivit contractului pana la data scadentei celei de-a doua rate neachitate.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 5
    Obligatii de mediu si protectia salariatilor

    Art. 31
    (1) In cazul in care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, cumparatorul ar dobandi controlul asupra societatii comerciale, acea societate trebuie sa intocmeasca, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, un bilant de mediu care este supus spre avizare autoritatii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligatiile de mediu ce revin societatii comerciale.
    (2) Autoritatea de mediu competenta are obligatia sa emita si sa comunice avizul in termen de 15 zile de la data primirii bilantului de mediu. In cazul necomunicarii avizului in termenul legal, societatea comerciala este considerata ca isi desfasoara activitatea in deplina conformitate cu cerintele legale in vigoare privind protectia mediului.
    (3) Pe baza bilantului de mediu avizat potrivit alin. (2) institutia publica implicata are obligatia sa includa in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica obligatiile de mediu ce trebuie sa fie indeplinite de catre societatea comerciala.
    (4) Institutiile publice implicate sunt obligate sa il despagubeasca pe cumparator, in limita pretului platit de acesta, respectiv societatea comerciala, dupa caz, pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii in sarcina societatii a unor obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului sau a unor raspunderi datorate poluarii mediului din activitati trecute, care nu au fost prevazute in dosarul de prezentare ori in prospectul de oferta publica. Statul garanteaza plata de catre institutiile publice implicate a despagubirilor prevazute mai sus.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (3) sunt aplicabile si in cazul vanzarii de active, atata timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome ce desfasoara o activitate calificata, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca avand un impact negativ asupra mediului.
    (6) In toate cazurile societatea comerciala este obligata sa il despagubeasca pe cumparator pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia a unor obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului care nu au fost prevazute in dosarul de prezentare a activului.

    Norme metodologice:
    5.1. Societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin un pachet de actiuni care permite exercitarea controlului au obligatia de a initia procedura de elaborare a bilantului de mediu in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    5.2. Societatile comerciale mentionate la pct. 5.1 vor intocmi si vor supune spre avizare autoritatii de mediu competente bilantul de mediu. Autoritatea de mediu competenta va aviza bilantul de mediu sau va dispune continuarea procedurii cu executarea unui bilant de mediu de nivel superior, in cazul in care considera ca bilantul depus nu este suficient de detaliat pentru clarificarea obligatiilor de mediu.
    5.3. Consiliul de administratie poate decide, in termenul prevazut la pct. 5.1, pe baza propriilor evaluari asupra impactului potential de mediu pe care il prezinta activitatea pe care o desfasoara societatea comerciala, efectuarea si depunerea, in acelasi timp, a unor bilanturi de diferite niveluri. Bilanturile de mediu nivel 0, I si II nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, dupa caz.
    5.4. In cazul in care consiliul de administratie a decis realizarea unui bilant de mediu nivel 0, termenul de intocmire si de depunere a acestuia la autoritatea de mediu competenta este cel prevazut la pct. 5.1.
    5.5. Pentru realizarea bilanturilor de mediu nivel I si II este obligatoriu ca, in termen de 30 de zile de la comunicarea solicitarii de continuare a procedurii, potrivit dispozitiilor pct. 5.2, respectiv de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, potrivit dispozitiilor pct. 5.1., sa se contracteze serviciile unui expert de mediu autorizat, caruia i se va asigura accesul la datele, informatiile si la amplasamentele necesare pentru verificarile sau investigatiile corespunzatoare tipului de bilant de mediu care se elaboreaza. Bilanturile de mediu nivel II vor fi executate numai de persoane juridice atestate, care dispun de echipamentele si aparatura necesare precum si de personalul calificat pentru realizarea investigatiilor de teren si de laborator in conformitate cu metodologiile standard.
    5.6. Realizarea, receptia si depunerea la autoritatea de mediu competenta a bilanturilor de mediu nivel I si/sau nivelul II nu pot depasi termenul de 90 de zile de la contractarea serviciilor expertului de mediu autorizat.
    5.7. Calitatea de administrator, de cenzor sau de actionar, de reprezentant al intereselor sau de partener comercial al societatii comerciale beneficiare a bilanturilor de mediu sau al potentialului cumparator constituie impediment la incheierea contractului de executie a bilanturilor de mediu nivel I sau II cu o persoana juridica atestata care detine o asemenea calitate ori cu un expert de mediu autorizat, daca acesta, sotul, rudele sau afinii acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv detin o asemenea calitate.
    5.8. Prin aviz al autoritatii de mediu competente se intelege actul prin care, pe baza informatiilor cuprinse in bilantul de mediu prezentat de o societate comerciala, autoritatea de mediu competenta isi insuseste concluziile acestuia si, evaluand impactul asupra mediului al activitatii desfasurate de societatea comerciala a carei privatizare se intentioneaza, stabileste obligatiile de mediu ce urmeaza a fi indeplinite de respectiva societate comerciala si programul pentru conformare corespunzator acestor obligatii pe perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu si identifica surse potentiale de raspundere pentru daune aduse sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului prin activitatea desfasurata de societatea comerciala.
    5.9. Programul pentru conformare cuprinde acele masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate de catre societatea comerciala la data obtinerii avizului autoritatii de mediu, potrivit pct. 5.8, precum si acele masuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activitatilor desfasurate anterior acestui moment, ale caror costuri pot fi cuantificate.
    5.10. In ipoteza reglementata la art. 31 alin. (2) teza a doua din ordonanta de urgenta, societatea comerciala are obligatia sa obtina autorizatia de mediu pentru continuarea desfasurarii activitatii, in termen de 2 ani de la data transferului proprietatii asupra actiunilor.
    5.11. La incheierea contractului de vanzare-cumparare institutia publica implicata va urmari asigurarea indeplinirii in tot sau in parte a obligatiilor de mediu stabilite de catre autoritatea de mediu competenta, prin convenirea unui cuantum de investitii destinate executarii programului pentru conformare si prin asumarea de catre cumparator a obligatiei de a folosi pozitia sa de control in scopul realizarii masurilor prevazute in acesta.
    5.12. Institutia publica implicata si cumparatorul pot conveni prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni ca, in cazul in care cumparatorul va transmite catre o terta persoana unul sau mai multe active ale societatii comerciale, tertul cumparator sa devina, in temeiul contractului de vanzare a activelor, direct raspunzator fata de institutia publica implicata pentru indeplinirea obligatiilor de investitii destinate executarii programului pentru conformare corespunzator activelor respective.
    5.13. In cazul in care se ofera la vanzare un activ care face sau a facut parte din patrimoniul unei societati comerciale care desfasoara sau a desfasurat, conform legislatiei de mediu, o activitate cu impact negativ asupra mediului, raspunderea pentru declansarea procedurii de elaborare a bilantului de mediu revine societatii comerciale vanzatoare, prin consiliul de administratie.
    5.14. Prevederile pct. 5.2 - 5.7 se aplica in mod corespunzator in cazul vanzarii de active, cu precizarea ca termenele prevazute curg de la data luarii deciziei de vanzare a respectivului activ.
    5.15. Prin contractul de vanzare-cumparare de active societatea comerciala si cumparatorul pot conveni responsabilitatile ce le revin pentru indeplinirea obligatiilor de investitii destinate executarii programului pentru conformare corespunzator activelor care formeaza obiectul vanzarii.
    5.16. In cazul in care terenul aferent activului care se vinde nu este inclus in oferta de vanzare, contractul de vanzare-cumparare va reglementa modalitatea de indeplinire a obligatiilor de mediu corespunzatoare terenului, identificate prin bilantul de mediu.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32
    (1) Salariatii societatilor comerciale ale caror actiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 48/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1998.
    (2) In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza si care, potrivit contractului de vanzare-cumparare de actiuni, aplica masuri de restructurare ce determina concedieri colective, drepturile compensatorii datorate salariatilor disponibilizati se suporta, in limitele si in modalitatea prevazute de lege, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (3) Beneficiaza de masurile de protectie prevazute la alin. (2) si salariatii societatilor comerciale la care societatile comerciale care se privatizeaza detin participatii de cel putin 50% din numarul total de actiuni.
    (4) Salariatii disponibilizati din societatile comerciale private la data prezentei legi, care aplica masuri de restructurare aprobate prin hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor, beneficiaza de plati compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile prevazute la art. 2 si 19 - 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1998.
    (5) Prevederile alin. (2) se aplica si societatilor comerciale la care institutiile publice implicate vand nu mai putin de o treime din numarul total de actiuni pe pietele de capital organizate, numai daca prospectul de oferta contine informatii referitoare la disponibilizarile de personal.
    (6) Salariatii disponibilizati vor beneficia de masurile prevazute in programele de recalificare si reintegrare profesionala finantate din fondul special constituit in acest scop la dispozitia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4).

    CAP. 5^1
    Situatia unor imobile detinute de societatile comerciale care fac obiectul privatizarii

    Art. 32^1
    (1) Societatile comerciale care detin terenuri ce sunt necesare pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu obiectul lor de activitate si al caror regim juridic urmeaza sa fie clarificat vor continua sa foloseasca aceste terenuri pana la clarificarea regimului lor juridic.
    (2) Societatile comerciale se privatizeaza fara a include in capitalul social valoarea terenului prevazut la alin. (1).
    (3) Dupa clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca apartinand domeniului public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, raman in folosinta societatilor comerciale privatizate sau care urmeaza a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competenta, pentru perioada maxima prevazuta de lege. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura si documentatia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Terenurile clasificate ca apartinand domeniului privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, pot fi concesionate in conditiile prevazute mai sus, inchiriate sau oferite societatii comerciale spre a fi cumparate.
    (4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei si a pretului de vanzare se determina prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

    Norme metodologice:
    Concesionarea terenurilor
    5^1.1. Terenurile care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societatilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care detin astfel de terenuri si daca acestea sunt strict necesare in vederea realizarii obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara nici o forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
    5^1.2. Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa prezinte concedentului documentatia privind justificarea folosirii terenului si datele de identificare a acestuia, obiectul de activitate si alte date necesare pentru incheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.
    5^1.3. Contractul de concesiune se incheie pe o durata maxima de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept, pe o perioada de 24 de ani si 6 luni, daca la data expirarii primei durate a concesiunii societatea comerciala concesionara continua sa exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    5^1.4. Garantia prevazuta la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune si va fi depusa intr-un termen de 180 de zile de la data semnarii acestuia.
    5^1.5. Prevederile pct. 5^.1 - 5^.4 se aplica si in cazul concesionarii terenurilor proprietate privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.
    5^1.6. Calitatea de concedent, in numele statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, o au:
    - ministerele de resort pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului;
    - consiliile judetene pentru terenurile proprietate publica sau privata a judetului;
    - consiliile locale pentru terenurile proprietate publica sau privata a orasului sau comunei.
    5^1.7. Concesionarea, potrivit art. 32^1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, are ca obiect exclusiv utilizarea de catre concesionar a terenurilor, in limitele cerute de desfasurarea normala a activitatii potrivit obiectului sau de activitate, si nu poate fi extinsa la activitati de exploatare decat prin incheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.
    Inchirierea sau vanzarea terenurilor
    5^1.8. Terenurile prevazute la pct. 5^1.1, apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se inchiriaza sau se vand societatii comerciale care le detine, fara nici un fel de publicitate, prin negociere directa, la initiativa societatii comerciale sau a autoritatilor prevazute la pct. 5^1.6.
    Criteriile pentru stabilirea redeventei, chiriei si pretului de vanzare pentru terenuri
    5^1.9. Redeventa se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obtinut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel:
    a) in cazul stabilirii redeventei ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1 - 3%, in functie de obiectul de activitate al societatii comerciale concesionare si de incadrarea acestuia potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, precum si de imprejurarea ca terenul in cauza este intr-o zona declarata defavorizata; totodata se va stabili si o redeventa minima anuala, indexabila cu indicele de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar, determinat de Comisia Nationala pentru Statistica, in cazul in care cresterea anuala a acestui indice depaseste 10%;
    b) in cazul stabilirii redeventei sub forma unui venit fix anual al concedentului, se va avea in vedere ca aceasta suma fixa sa nu fie mai mare decat rata (taxa) scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicata la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, determinata potrivit criteriilor prevazute la pct. 5^1.11.
    5^1.10. Pentru terenurile necesare desfasurarii unor activitati sau servicii publice, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau local, dupa caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redeventei.
    5^1.11. Nivelul chiriei pe metru patrat de teren se convine, prin negociere directa, intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
    - situarea terenului in localitate urbana sau rurala;
    - categoria localitatii si zona in cadrul localitatii, conform incadrarilor prevazute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
    - pozitia terenului fata de accesul la retelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian;
    - accesul terenului la utilitati (energie electrica, termica, gaze naturale, apa-canal);
    - gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide lichide, gazoase;
    - tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: productie, prestari de servicii, executare de lucrari.
    5^.12. Pretul de vanzare pentru terenurile oferite spre cumparare societatilor comerciale care le au in exploatare se stabileste prin negociere directa intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza criteriilor prevazute la pct. 5^1.11.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^2
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificat.
    (2) Administratorii sunt obligati sa inregistreze majorarea capitalului social la registrul comertului in termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comerciala fiind scutita de plata taxelor si a oricaror alte obligatii legate de aceasta operatiune.
    (3) In cazul in care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport in natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, in schimbul caruia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate. Cumparatorul are un drept de optiune la cumpararea de la institutia publica implicata, la un pret convenit in contractul initial de vanzare a actiunilor ori, in lipsa unei clauze in acest sens, la pretul platit de cumparator pentru pachetul initial de actiuni, reactualizat in conformitate cu prevederile normelor metodologice emise in aplicarea acestei ordonante de urgenta, a unui numar de actiuni suplimentare reprezentand un procent din actiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumparatorului la capitalul social la data cand s-a emis certificatul sau la data achizitionarii pachetului initial de actiuni, dupa caz. Cumparatorul isi poate exercita aceasta optiune in termen de doua luni de la data inregistrarii majorarii capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor nou-emise are loc in momentul platii integrale a actiunilor.
    (4) Pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de optiune drepturile de vot conferite de actiunile emise in conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.
    (5) Adunarea generala care decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzatoare valorii terenului poate sa hotarasca convertirea automata a acestora in actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, pe data expirarii termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, dupa caz, la data rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor.

    Norme metodologice:
    Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor
    5^1.13. Societatile comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligate sa procedeze la majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor mentionate in certificat si sa faca cerere de inscriere de mentiuni la registrul comertului, astfel:
    a) in termen de 60 de zile de la data eliberarii certificatului;
    b) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a titlului I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, in cazul in care detin certificatul si nu au procedat la majorarea capitalului social.
    5^1.14. Sunt supuse dispozitiilor pct. 5^1.13 si societatile comerciale carora li se elibereaza certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor dupa privatizare, precum si cele care nu au procedat, anterior privatizarii, la majorarea capitalului social, desi li se eliberase acest certificat.
    5^1.15. Toate societatile comerciale din categoria celor mentionate la art. 3 lit. a) din ordonanta de urgenta, indiferent de structura capitalului social la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, care nu detin certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, sunt obligate sa intocmeasca documentatia pentru stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul lor, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, si potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, modificate si completate prin Criteriile nr. 21.541/8.392/N.N. din 15 octombrie 1998, emise de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile ulterioare.
    5^1.16. Documentatia prevazuta la punctul anterior se inainteaza ministerelor de resort sau, dupa caz, consiliului judetean ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit distinctiilor prevazute in criteriile mentionate la pct. 5^1.15, in vederea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
    5^1.17. Capitalul social al societatilor comerciale prevazute la pct. 5^1.13 si 5^1.14 se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificat, care constituie aport in natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, in schimbul caruia se emit noi actiuni, cu valoare nominala egala cu cea a actiunilor existente, care revin de drept institutiei publice implicate.
    5^1.18. Valoarea terenurilor cu care se majoreaza capitalul social este cea determinata conform Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr. 21.541/8.392/N.N. din 15 octombrie 1998, emise de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile ulterioare, reevaluata potrivit dispozitiilor legale privind reevaluarea terenurilor.
    5^1.19. Valoarea terenurilor, determinata in conditiile pct. 5^1.18, se stabileste de consiliul de administratie al societatii comerciale, se certifica de catre cenzorii acesteia si se prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor, in vederea constatarii majorarii de drept a capitalului social, a dobandirii de drept de catre institutia publica implicata a actiunilor nou-emise si a luarii deciziei cu privire la posibilitatea de convertire automata a acestora din actiuni ordinare in actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar, la data expirarii termenului de exercitare a optiunii de cumparare, prevazut la art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta. Actiunile preferentiale confera detinatorului toate drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor. Dividendul prioritar se plateste inaintea oricarei alte prelevari din profitul distribuibil, intr-un cuantum minim garantat, stabilit prin ordin al ministrului finantelor, care nu va putea depasi 10% din valoarea nominala a fiecarei actiuni. In cazul in care profitul distribuibil, obtinut la sfarsitul unui exercitiu financiar, nu asigura plata minimului garantat, diferenta neacoperita se reporteaza pe exercitiul financiar urmator si, respectiv, pe celelalte exercitii financiare.
    5^1.20. Cumparatorul care, anterior majorarii capitalului social, a dobandit actiuni ale societatii comerciale, in baza unui contract de vanzare incheiat cu o institutie publica implicata, precum si ceilalti actionari ai societatii comerciale care au drept de optiune, conform art. 32^2 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pot cumpara actiunile nou-emise, la pretul stabilit potrivit pct. 3.62 lit. c). Prevederile pct. 3.111 - 3.115 se aplica in mod corespunzator.
    5^1.21. Actiunile suplimentare emise pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor, pentru care actionarii mentionati la pct. 5^1.20 nu si-au exercitat, in termenul legal, dreptul de optiune la cumpararea acestora, se vand de institutia publica implicata, prin oricare dintre metodele prevazute la art. 13 din ordonanta de urgenta, la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^3
    Orice alt actionar al societatii comerciale, care nu este parte la un contract de vanzare-cumparare de actiuni care sa prevada altfel, poate sa exercite dreptul de optiune prevazut la art. 32^2 alin. (3) in aceleasi conditii si in schimbul aceluiasi pret ca si cumparatorul.
    Art. 32^4
    (1) Institutiile publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare prin restituirea catre fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
    (2) Institutiile publice implicate vor plati societatilor comerciale prevazute la alin. (1) o despagubire care sa reprezinte echivalentul banesc al prejudiciului cauzat prin restituirea in natura a imobilelor detinute de societatea comerciala catre fostii proprietari prin efectul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    (3) Despagubirea prevazuta la alin. (2) se stabileste de comun acord cu societatile comerciale, iar in caz de divergenta, prin justitie.
    (4) Imobilele preluate de stat in baza unor legi, acte administrative sau hotarari judecatoresti de confiscare, constand in terenuri si cladiri evidentiate in patrimoniul societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare, in absenta carora realizarea obiectului de activitate al acestor societati comerciale este impiedicata in asemenea masura incat, ca urmare a acestei restituiri, societatea comerciala nu ar mai putea sa isi continue activitatea si ar urma sa fie supusa dizolvarii si lichidarii, nu vor fi restituite in natura.
    (5) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila societatile comerciale sunt obligate la plata echivalentului banesc al imobilelor, institutiile publice implicate vor plati direct fostului proprietar suma prevazuta in hotarare.
    (6) Statul garanteaza indeplinirea de catre institutiile publice implicate a obligatiilor prevazute in prezentul articol.

    Norme metodologice:
    5^1.22. Persoanele indreptatite sa primeasca despagubiri potrivit art. 32^4 din ordonanta de urgenta, care nu au fost despagubite, in tot sau in parte, de catre institutiile publice implicate, se vor adresa cu o cerere, insotita de acte doveditoare, Ministerului Finantelor, prin intermediul directiei desemnate in acest scop prin ordin al ministrului finantelor, emis in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    5^1.23. Situatia prevazuta la art. 32^4 alin. 5 din ordonanta de urgenta priveste si acele hotarari definitive si irevocabile care nu au fost executate de societatile comerciale obligate la despagubiri pana la data intrarii in vigoare a titlului I din Legea nr. 99/1999.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 5^2
    Dispozitii speciale privind inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii

    Sectiunea I
    Inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile
    Art. 32^5
    Vor fi supuse inchiderii operationale toate activele pentru care din procesul de exploatare si valorificare a produselor si serviciilor pe care le realizeaza nu se pot recupera cel putin cheltuielile aferente, cu exceptia celor a caror exploatare nu poate fi oprita in temeiul unor dispozitii legale ori care sunt integrate intr-un proces tehnologic complex, daca pe ansamblul exploatarii acestuia se realizeaza profit. In acest scop este interzisa compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate al societatii comerciale cu veniturile obtinute din alt sector. Nu se considera compensare cota-parte cu care sectorul care are pierderi a contribuit la realizarea acestor venituri.

    Norme metodologice:
    Inchiderea operationala a activelor
    5^2.1. Pentru fiecare activ societatile comerciale vor determina toate cheltuielile aferente, cuprinzand si costurile pentru reparatii, intretinere, functionare, precum si modul de acoperire a cheltuielilor respective din veniturile obtinute prin exploatarea activului sau din alte surse destinate acestuia.
    5^2.2. Pentru acoperirea cheltuielilor aferente unui activ se vor putea lua in considerare numai veniturile obtinute in sectorul de activitate in care acesta este integrat, fiind interzisa compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate cu veniturile obtinute din alt sector. Prin sector de activitate se intelege ansamblul mijloacelor de productie si al resurselor umane integrate tehnic si organizatoric pentru realizarea unei anumite categorii de produse ori pentru prestarea unui anumit tip de servicii, destinate unor piete, respectiv segmente de piata distincte, interne sau internationale.
    5^2.3. Activele la care cheltuielile depasesc veniturile sunt supuse inchiderii operationale, cu urmatoarele exceptii:
    a) activele a caror functionare este impusa de lege, cum sunt cele necesare pentru asigurarea serviciilor de paza sau de prevenire si stingere a incendiilor ori pentru realizarea unor activitati sociale;
    b) activele integrate intr-un proces tehnologic complex, daca pe ansamblul exploatarii acestuia se realizeaza profit; se considera integrate acele active fara de care nu este posibila aplicarea tehnologiei utilizate.
    5^2.4. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, prin hotarare a consiliului de administratie se vor stabili:
    a) sectorul de activitate pe care il deserveste fiecare activ;
    b) activele care se incadreaza in prevederile pct. 5^2.3 lit. a) si b);
    c) circuitul informational intern pentru intocmirea si actualizarea operativa a documentului de determinare a veniturilor si cheltuielilor aferente activului si a perioadei de determinare, ce nu poate fi mai mare de 6 luni;
    d) administratorul si directorul executiv, care sa raspunda nemijlocit de intocmirea situatiei financiare a fiecarui activ.
    5^2.5. Administratorul ori, in lipsa acestuia, directorul executiv desemnat potrivit prevederilor pct. 5^2.4 lit. d) este obligat ca in termen de cel mult 20 de zile de la desemnare sa prezinte consiliului de administratie situatia financiara a fiecarui activ, iar acesta va decide, in prima sedinta, cu privire la continuarea activitatii sau inchiderea operationala a activului. Consiliul de administratie va lua masurile tehnico-organizatorice necesare pentru inchiderea operationala a activului in termen de maximum 20 de zile de la data luarii unei decizii in acest sens si, in acelasi interval, va solicita institutiei publice implicate alocarea fondurilor corespunzatoare planului de inchidere operationala elaborat.
    5^2.6. Institutia publica implicata poate sa contracteze cu persoane fizice sau juridice autorizate, desemnate prin licitatie, servicii de expertizare a documentatiei de fundamentare a costurilor planului de inchidere operationala, inaintata de societatea comerciala o data cu solicitarea privind alocarea de fonduri.
    5^2.7. Incepand cu data deciziei consiliului de administratie privind inchiderea operationala societatea comerciala nu va mai calcula in continuare amortizarea pentru activul respectiv.
    5^2.8. Administratorul si directorul executiv, desemnati potrivit pct. 5^2.4 lit. d), raspund solidar pentru pagubele aduse societatii comerciale ca urmare a incalcarii obligatiilor ce le revin. Dupa prezentarea situatiei prevazute la pct. 5^2.5 raspund solidar toti membrii consiliului de administratie.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^6
    (1) Activele inchise operational sunt supuse in mod obligatoriu vanzarii, iar salariatii vor fi disponibilizati, cu acordarea drepturilor compensatorii prevazute de lege.
    (2) Consiliul de administratie are obligatia de a publica anuntul de vanzare si data tinerii licitatiei pentru vanzarea activului, in termen de cel mult 60 de zile de la data luarii deciziei de inchidere operationala, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele aduse societatii comerciale.

    Norme metodologice:
    5^2.9. In cazul in care activul inchis operational sau unul dintre bunurile care il compun este afectat de un drept de gaj sau de ipoteca si, potrivit contractului de garantie, este interzisa instrainarea acestuia pana la achitarea datoriei, vanzarea activului ori a bunului respectiv se poate face numai cu acordul creditorului, pana la expirarea unui termen de 30 de zile de la scadenta. Dupa aceasta data vanzarea este permisa cu respectarea prevederilor pct. 5^2.10 si urmatoarele.
    Anuntul privind vanzarea activului inchis operational
    5^2.10. In termen de 15 zile de la hotararea consiliului de administratie privind inchiderea operationala si vanzarea activului, administratorul desemnat potrivit pct. 5^2.4 lit. d) va asigura intocmirea unei liste cuprinzand bunurile ce compun activul si va stabili pretul de pornire al licitatiei, in mod distinct pentru activ si pentru fiecare bun din compunerea acestuia, cu exceptia celor indispensabile functionarii activului. Pentru activ pretul de pornire al licitatiei rezulta din aditionarea pretului de pornire pentru bunurile ce il compun, cu o reducere de 10% aplicata asupra totalului rezultat. Pentru fiecare bun ce compune activul pretul de pornire este de 70% din valoarea de inventar a bunului, iar daca nu este individualizat in inventar, pretul de pornire este la nivelul pretului pietei pentru un bun nou, identic sau similar, redus cu 30% . Lista se semneaza de administrator.
    5^2.11. In termen de 10 zile de la intocmirea listei prevazute la pct. 5^2.10 consiliul de administratie va asigura publicarea anuntului privind vanzarea activului.
    5^2.12. Anuntul privind vanzarea activului cuprinde, in mod obligatoriu:
    - denumirea activului si prezentarea sintetica a bunurilor ce il compun;
    - pretul de pornire al licitatiei, distinct pentru activ si pentru bunurile ce il compun; in functie de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de pret;
    - locul situarii activului;
    - intervalul, pe zile si ore, in care cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii despre activ de la administratorul desemnat potrivit pct. 5^2.4 lit. d) ori pot efectua, pe cheltuiala proprie, o expertiza a activului;
    - locul si data licitatiei, ora de incepere a acesteia; data licitatiei va fi intre 15 si 30 de zile de la publicarea anuntului.
    5^2.13. Anuntul privind vanzarea activului se publica intr-un cotidian national de larga circulatie si/sau intr-un cotidian local, iar daca activul are un pret de pornire de peste 500.000.000 lei, publicarea se va face si prin mijloace electronice.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^7
    (1) Vanzarea activului se face pe baza de licitatie publica cu strigare, potrivit prevederilor normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Daca activul nu poate fi vandut, acesta va fi dezmembrat si/sau casat.
    (3) Sumele rezultate din vanzarea activului la licitatie sau din valorificarea in urma dezmembrarii si/sau casarii se utilizeaza potrivit art. 26 alin. (2) si (3).

    Norme metodologice:
    Procedura de vanzare a activului inchis operational
    5^2.14. Vanzarea activului inchis operational se face in numele si pe contul societatii comerciale de catre administratorul sau de catre directorul executiv desemnat potrivit prevederilor pct. 5^2.4 lit. d).
    5^2.15. Licitatia are loc la sediul societatii comerciale, daca prin hotararea consiliului de administratie pentru inchiderea operationala si vanzarea activului nu s-a prevazut altfel. Cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea tinerii licitatiei, la locul licitatiei se vor afisa, in mod vizibil, instructiunile pentru desfasurarea acesteia, aprobate de administratorul desemnat potrivit prevederilor pct. 5^2.4 lit. d).
    5^2.16. Comisia de licitatie este alcatuita din administratorul ori, in lipsa acestuia, din directorul executiv desemnat potrivit dispozitiilor pct. 5^2.4 lit. d), in calitate de presedinte, si din alti 2 membri, cooptati de acesta dintre salariatii societatii comerciale. Daca presedintele si-a desemnat un reprezentant, el raspunde in continuare cu acesta pentru orice paguba adusa ca urmare a incalcarii obligatiilor ce ii revin in organizarea si tinerea licitatiei.
    5^2.17. Licitatia are loc cu respectarea prevederilor pct. 3.39 - 3.46, care se aplica in mod corespunzator. Activul sau, dupa caz, bunurile ce il compun se adjudeca la pretul cel mai mare oferit, stabilit de comisia de licitatie dupa licitarea fiecarui bun.
    5^2.18. Pentru vanzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitatie administratorul desemnat potrivit prevederilor pct. 5^2.4 lit. d) va organiza cel mult alte trei licitatii, cu precizarea ca licitatia va avea loc, in toate cazurile, in termen de 15 zile de la publicarea anuntului, iar pretul de pornire al licitatiei se va reduce, de fiecare data, cu cate 20% din pretul initial de pornire.
    5^2.19. In masura in care nu s-a formulat nici o oferta pentru cumpararea activului in integralitatea sa, presedintele comisiei de licitatie va putea solicita participantilor, in cadrul aceleiasi sedinte, oferte pentru achizitionarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participantii au manifestat interes. Bunurile ce alcatuiesc activul vor putea fi adjudecate potrivit dispozitiilor pct. 5^2.17, cu conditia ca suma totala obtinuta in cadrul aceleiasi sedinte de licitatie sa fie cel putin egala cu pretul de pornire al licitatiei pentru activ in cadrul urmatoarei sedinte de licitatie.
    5^2.20. Daca activul sau bunurile ce il alcatuiesc nu au putut fi vandute in conditiile mentionate la pct. 5^2.19, acestea se demoleaza, se dezmembreaza si se scad din evidenta.
    5^2.21. Realizarea lucrarilor de dezmembrare si dezafectare, atat suprateran, cat si subteran, a activelor declarate nevandabile in conditiile pct. 5^2.20, precum si realizarea lucrarilor de ecologizare a terenului aferent pot fi contractate cu o societate comerciala specializata.
    5^2.22. Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta o garantie reala sau personala indestulatoare, de tipul celor indicate la pct. 3.113, si daca aceasta garantie este constituita anterior sau concomitent incheierii contractului. In contract se va prevedea o dobanda stabilita potrivit prevederilor pct. 3.112. In caz de neplata a doua rate succesive, prevederile pct. 5^2.70 sunt aplicabile.
    5^2.23. Daca la licitatie nu se prezinta decat un singur participant, activul sau, dupa caz, bunurile ce il compun se vand la pretul oferit de acesta.
    5^2.24. Licitatia va continua in ziua lucratoare urmatoare, pentru bunurile ce nu au fost adjudecate.
    5^2.25. Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori in favoarea caruia societatea comerciala proprietara a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra activului sau asupra unui bun care il compune si care si-a depus intreaga creanta drept pret poate adjudeca bunul sau activul in contul acesteia.
    5^2.26. La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipoteca asupra activului sau asupra unui bun care il compune, societatea comerciala ii va putea ceda creanta sa impotriva tertului adjudecatar al bunului sau activului, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, si fara a fi necesara indeplinirea formelor prevazute la art. 1.393 din Codul civil, cu compensarea corespunzatoare a debitului societatii fata de creditor. Prevederile pct. 5^2.73 sunt aplicabile.
    5^2.27. In termen de 15 zile de la data ultimei licitatii, pe baza proceselor-verbale intocmite cu ocazia fiecarei licitatii si semnate de toti membrii comisiei de licitatie, cenzorii vor elabora un raport asupra vanzarii obligatorii a activului sau a bunurilor ce il compun, pe care il supun spre aprobare adunarii generale a actionarilor ori, dupa caz, consiliului de administratie, potrivit competentelor prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii comerciale pentru aprobarea vanzarii de active. Aprobarea are ca efect descarcarea administratorului si a directorului executiv de raspunderea prevazuta la pct. 5^2.16.

    Ordonanta de urgenta:

    Sectiunea a II-a
    Dispozitii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
    Art. 32^8
    In scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% + 1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara si lichidarea sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezentul capitol.
    Art. 32^9
    (1) Reprezentantii institutiilor publice implicate in adunarea generala a actionarilor din societatile comerciale prevazute la art. 32^8 vor solicita consiliului de administratie sa pregateasca si sa supuna adunarii generale o evaluare a posibilitatilor si a consecintelor economice ale fuziunii, divizarii sau dizolvarii si lichidarii societatii comerciale, precum si proiectul hotararii de fuziune, divizare sau dizolvare.
    (2) Consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care se va intruni in termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii prevazute la alin. (1), pentru a decide asupra fuziunii sau divizarii ori in termen de cel mult 30 de zile de la aceeasi data pentru a hotari asupra dizolvarii si lichidarii, precum si pentru a aproba, in fiecare caz in parte, proiectele actelor aditionale ori constitutive necesare.
    (3) Convocarea va fi publicata intr-un cotidian national de larga difuzare si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale, cu cel putin 15 zile inainte de data intrunirii adunarii generale.
    (4) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie este obligat sa pregateasca si sa puna la dispozitie actionarilor, la sediul societatii, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii adunarii generale, situatia detaliata a tuturor debitelor societatii, cu indicarea creditorilor si a termenului la care creantele acestora au devenit sau vor deveni scadente.
    (5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor.
    (6) In termen de doua zile de la data adoptarii sale, hotararea adunarii generale a actionarilor se depune la registrul comertului si se publica intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa caz, intr-un cotidian international, precum si prin mijloace electronice.

    Norme metodologice:
    Evaluarea masurilor de reorganizare, dizolvare si lichidare
    5^2.28. La evaluarea de catre consiliul de administratie a posibilitatilor si consecintelor economice ale fuziunii, divizarii sau dizolvarii si lichidarii se vor avea in vedere, in principal:
    - cresterea rentabilitatii si a posibilitatilor de privatizare a societatii infiintate prin fuziune sau a societatilor rezultate din divizare, reducerea ponderii datoriilor in valoarea patrimoniului, luarea unor masuri concomitente de inchidere operationala a activelor nerentabile sau de dizolvare si lichidare a societatii comerciale care, fata de datoriile preluate la divizare, nu poate fi rentabilizata si privatizata;
    - stingerea, prin dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, a datoriilor restante ce nu pot fi achitate in termenul prevazut la art. 32^10 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    5^2.29. Evaluarea se face pe baza datelor din ultima balanta de verificare a conturilor sintetice din luna in care are loc evaluarea, verificata de comisia de cenzori, tinandu-se seama de cerintele pietei specifice produselor si serviciilor oferite de societatea comerciala.
    Publicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie
    5^2.30. Publicarea intr-un cotidian international a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si ale consiliului de administratie privind fuziunea, divizarea ori dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale prevazute la art. 32^8 din ordonanta de urgenta este obligatorie ori de cate ori societatea are creditori si/sau actionari, persoane fizice sau juridice straine.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^10
    (1) Societatile comerciale prevazute la art. 32^8 se dizolva de drept in cazul in care au datorii neonorate in termen de 60 de zile de la scadenta - cu exceptia celor din salarii - si care, insumate, depasesc 50% din activ.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, pana la data de 1 ianuarie 2000 dispozitiile acestui articol se aplica numai societatilor comerciale care au datorii neonorate in termen de 60 de zile de la scadenta - cu exceptia celor din salarii - si care, insumate, depasesc 120% din activ, iar in perioada 1 ianuarie - 1 august 2000, numai societatilor comerciale ale caror datorii sus-mentionate depasesc 85% din activ.
    (3) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data de 1 ianuarie 2000 ori 1 august 2000, conform distinctiilor stabilite la alin. (2), reprezentantii institutiilor publice implicate in adunarea generala a actionarilor vor solicita comisiei de cenzori sa intocmeasca si sa prezinte consiliului de administratie al societatii comerciale, in termen de 30 de zile, un raport privind situatia datoriilor restante ale acesteia.
    (4) In termen de 20 de zile de la primirea raportului comisiei de cenzori consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor in vederea constatarii dizolvarii de drept a societatii comerciale si inceperii procedurii de lichidare. Prevederile art. 32^9 alin. (3) - (6) se aplica in mod corespunzator.
    (5) In cazul societatilor comerciale de interes strategic sau al celor aflate intr-un stadiu avansat al procesului de privatizare, Guvernul va putea decide, la propunerea institutiei publice implicate, continuarea activitatii societatii comerciale pana la o data ulterioara.

    Norme metodologice:
    Datorii cumulate si neonorate
    5^2.31. Termenul de 60 de zile, la implinirea caruia o datorie neonorata se ia in calculul ponderii totalitatii datoriilor de acest fel fata de activul patrimonial, se determina, pentru fiecare datorie in parte, de la data cand aceasta a devenit exigibila.
    Stadiu avansat de privatizare
    5^2.32. Institutia publica implicata sau agentul de privatizare se poate adresa Guvernului pentru amanarea dizolvarii societatii comerciale la o alta data decat aceea ce rezulta din ordonanta de urgenta, intrucat societatea se afla intr-un stadiu avansat de privatizare, numai in cazul in care:
    - exista o oferta ferma si irevocabila de cumparare a unui pachet din actiunile detinute de stat la acea societate care i-ar asigura cumparatorului preluarea controlului asupra acesteia;
    - s-a publicat anuntul sau oferta de vanzare de actiuni ca urmare a unei scrisori de intentie inregistrate la institutia publica implicata de catre un investitor strategic interesat in preluarea controlului asupra societatii;
    - proiectele de fuziune a societatii cu o societate comerciala rentabila au fost finalizate si aprobate de catre organele competente ale fiecareia dintre societatile participante la fuziune;
    - s-a determinat, pe baza de expertiza, ca proiectul de divizare aprobat de catre consiliul de administratie are sanse sa asigure viabilitatea unei parti din societate;
    - ca urmare a inchiderii operationale si vanzarii activelor nerentabile, societatea este capabila sa acopere toate obligatiile neexigibile inca si sa acopere cel putin o treime din datoriile scadente in termen de 3 luni.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^11
    In termen de 30 de zile de la data la care adunarea generala a aprobat fuziunea sau divizarea ori dizolvarea voluntara sau a constatat intervenita dizolvarea de drept a societatii, consiliul de administratie va definitiva documentele necesare. Hotararea consiliului de administratie emisa in acest scop va mentiona si termenul prevazut la art. 32^29, in care actionarii minoritari si/sau creditorii comerciali pot formula cerere in anulare sau, dupa caz, opozitie.
    Art. 32^12
    (1) Hotararea consiliului de administratie prevazuta la art. 32^11 si, dupa caz, actele aditionale sau constitutive, semnate de presedintele consiliului, se depun la registrul comertului, impreuna cu celelalte documente necesare, in vederea inregistrarii, intr-o singura etapa, a mentiunilor privind fuziunea sau divizarea, respectiv a mentiunii privind dizolvarea societatii.
    (2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se publica potrivit art. 32^9 alin. (6), care se aplica in mod corespunzator.

    Sectiunea a III-a
    Lichidarea
    Art. 32^13
    (1) In termen de 5 zile de la publicarea hotararii de dizolvare si lichidare, prevazuta la art. 32^9 alin. (6) ori, dupa caz, la art. 32^10 alin. (4), consiliul de administratie este obligat sa o notifice, prin curier postal rapid, cu confirmare de primire, creditorilor cunoscuti ai societatii si sa publice doua anunturi consecutive intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa caz, intr-un cotidian international, precum si prin mijloace electronice. In notificare si in anunturi se precizeaza valoarea totala a datoriilor societatii, astfel cum rezulta din evidentele sale financiar-contabile, creantele care se compenseaza total sau partial cu debite ale creditorului fata de societate, ordinea de preferinta a creantelor stabilita conform art. 32^21 alin. (1), precum si termenul limita in care creditorii isi pot manifesta intentia valorificarii creantelor potrivit prevederilor prezentului capitol, prin depunerea unei declaratii de creante, chiar mai inainte de a ajunge la scadenta. Acest termen nu va putea fi mai mic de 15 zile si nu va putea depasi 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt.
    (2) Creditorii care depun declaratii de creante alcatuiesc asociatia creditorilor, in cadrul careia hotararile se adopta cu majoritate absoluta de voturi. Votul fiecarui creditor este proportional cu ponderea creantei sale in totalitatea creantelor apartinand creditorilor asociati. Asociatia creditorilor nu constituie persoana juridica. Organizarea si functionarea asociatiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Dreptul de a contesta existenta sau intinderea unei creante ori rangul acesteia in ordinea de preferinta se stinge in termen de 20 de zile de la publicarea ultimului anunt.

    Norme metodologice:
    Publicarea intr-un cotidian international si prin mijloace electronice
    5^2.33. Cele doua anunturi consecutive se publica atat intr-un cotidian national, cat si in unul international, in cazul in care cel putin o parte din creditori sunt persoane fizice sau juridice straine.
    5^2.34. Publicarea prin mijloace electronice este obligatorie in toate cazurile.
    5^2.35. Declaratiile de creante, transmise prin fax sau prin posta electronica in termenul prevazut la art. 32^13 alin. (1) din ordonanta de urgenta, vor fi luate in considerare cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii in cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-mentionat.
    Asociatia creditorilor
    5^2.36. Creditorii care au depus declaratiile de creante se trec intr-un registru reprezentand evidenta unica a creditorilor asociati. In registru se vor indica denumirea si sediul sau, dupa caz, numele si domiciliul creditorilor asociati, valoarea si ordinea de preferinta a fiecarei creante, titlul in temeiul caruia creanta s-a constituit si drepturile de vot ale fiecarui creditor potrivit art. 32^13 alin. (2) din ordonanta de urgenta. In registru se vor mentiona si creditorii care au transmis declaratiile de creante prin fax sau prin posta electronica, sub rezerva primirii originalului in termenul prevazut la pct. 5^2.35. De asemenea, vor fi trecuti in tabel creditorii ale caror creante sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garantie personala acordata de societatea comerciala.
    5^2.37. Registrul creditorilor asociati se intocmeste de catre un administrator desemnat de presedintele consiliului de administratie si poate fi consultat de orice creditor la sediul societatii comerciale.
    5^2.38. In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante registrul creditorilor asociati va fi definitivat, tinandu-se seama de prevederile pct. 5^2.35. Dupa acest moment registrul creditorilor asociati poate fi modificat numai in temeiul unei hotarari judecatoresti pronuntate in conditiile art. 32^13 alin. (3) din ordonanta de urgenta sau, in caz de eroare constatata, de administratorul care a intocmit tabelul, iar dupa numirea lichidatorului, de catre acesta din urma, ca o consecinta a modificarii, prin decizie motivata, a tabelului de creante prevazut la art. 32^17 din ordonanta de urgenta.
    5^2.39. Prima sedinta a asociatiei creditorilor, avand ca obiect desemnarea presedintelui asociatiei, se convoaca de catre administratorul care tine registrul creditorilor asociati, prin scrisoare recomandata sau telegrama cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante. In vederea exercitarii prerogativei prevazute la art. 32^18 alin. (2) din ordonanta de urgenta, convocarea se face de catre presedinte, din proprie initiativa ori in termen de 5 zile de la primirea unei cereri scrise de la creditorii ale caror creante insumeaza cel putin 10% din totalul datoriilor societatii comerciale, astfel cum sunt evidentiate in registrul creditorilor. In vederea desemnarii unor reprezentanti pentru a participa la sedintele de licitatie a bunurilor si activelor societatii, membrii asociatiei creditorilor vor fi convocati in termen de 10 zile de la publicarea anuntului de vanzare potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. Sedintele asociatiei creditorilor vor avea loc in termen de cel putin 10 zile de la data primirii convocarii de catre fiecare membru, in afara de cazul in care creditorii asociati hotarasc, in unanimitate, sa tina o sedinta, renuntand in mod expres la beneficiul convocarii prealabile.
    5^2.40. La sedintele asociatiei creditorii participa personal sau prin reprezentanti imputerniciti, in conditiile art. 68 din Codul de procedura civila. Imputernicirea de reprezentare confera dreptul de a vota pentru adoptarea hotararilor prevazute de ordonanta de urgenta ori de prezentele norme metodologice, in cadrul oricarei sedinte a asociatiei creditorilor, cu exceptia cazului in care dreptul de reprezentare a fost restrans la anumite acte ori sedinte. Sedinta se considera legal constituita in prezenta creditorilor care detin majoritatea absoluta a voturilor in cadrul asociatiei.
    5^2.41. Cu exceptia celei dintai sedinte, care va fi deschisa de catre administratorul care tine registrul creditorilor asociati, lucrarile sedintelor asociatiei creditorilor sunt deschise si sunt conduse de catre presedintele acesteia si se desfasoara in prezenta unui notar public. Procesul-verbal al sedintei, cuprinzand exclusiv hotararea adoptata, se intocmeste si se semneaza de catre notarul public care a participat la lucrari.
    5^2.42. Procesele-verbale prevazute la pct. 5^2.41 se inscriu intr-un registru care se pastreaza de administratorul mentionat la pct. 5^2.37, iar dupa incetarea functiei acestuia, de catre lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcatuiesc asociatia. O copie de pe procesul-verbal se depune la institutia publica implicata, prin grija presedintelui asociatiei, in termen de 5 zile de la data sedintei, iar o copie va fi pastrata de acesta.
    5^2.43. Pot formula contestatii in conditiile art. 32^13 alin. (3) din ordonanta de urgenta:
    a) creditorii ale caror creante nu au fost mentionate in anunturile publicate conform art. 32^13 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
    b) creditorii ale caror creante au fost evidentiate intr-un cuantum mai mic ori pe o pozitie inferioara celei conferite de rangul creantei in ordinea de preferinta indicata in anunturile publicate conform art. 32^13 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
    c) creditorii care contesta existenta sau intinderea unei creante a societatii impotriva lor, care, potrivit anuntului publicat, le-ar diminua, prin compensatie, drepturile de creante;
    d) creditorii care contesta existenta, intinderea sau ordinea de preferinta a unei creante aflate inaintea creantei proprii in ordinea de preferinta, publicata conform art. 32^13 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    Contestatii privind creantele societatii comerciale aflate in lichidare
    5^2.44. Cu cel putin 3 zile inainte de judecarea cererii formulate de creditori in conformitate cu art. 32^14 alin. (1) din ordonanta de urgenta societatea comerciala va trebui sa actualizeze informatiile privind situatia creditorilor care au depus declaratii de creante, in raport cu prevederile pct. 5^2.35.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^14
    (1) Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si societatilor prevazute la art. 20 din Legea nr. 64/1995, cu exceptia cazului in care tribunalul admite in principiu lichidarea societatii si repartizarea activului in conditiile Legii nr. 64/1995, la cererea creditorilor care, impreuna sau separat, detin creante reprezentand cel putin 51% din totalul datoriilor evidentiate in situatiile financiar-contabile ale societatii si care au depus declaratii de creante. Cererea se introduce in termen de 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt prevazut la art. 32^13 alin. (1), sub sanctiunea decaderii. In astfel de situatii dispozitiile privitoare la reorganizarea societatii insolvabile nu se aplica.
    (2) In ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la alineatul precedent societatea supusa lichidarii va depune la tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul situatia la zi a tuturor debitelor inregistrate in evidentele sale financiar-contabile, indiferent de data scadentei acestora, precum si situatia centralizata a tuturor declaratiilor de creante, depuse in conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1).
    (3) In termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) presedintele tribunalului sau, dupa caz, judecatorul desemnat in acest scop va hotari in camera de consiliu, fara citarea partilor, asupra admisibilitatii in principiu a cererii creditorilor. Hotararea se motiveaza in toate cazurile si poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.
    Art. 32^15
    (1) Nici o dobanda, penalitate, majorare de intarziere sau cheltuiala similara nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, incepand cu data depunerii hotararii de dizolvare la registrul comertului.
    (2) Pe aceeasi data se suspenda judecata tuturor actiunilor in pretentii, judiciare sau extrajudiciare, indreptate impotriva societatii, termenele de prescriptie a actiunilor de realizare a creantelor apartinand creditorilor acesteia, precum si orice procedura de executare silita pornita impotriva ei, acestea urmand a fi reluate in cazul in care adunarea generala a actionarilor revine asupra hotararii de lichidare. Adunarea generala nu va putea reveni asupra masurii de lichidare, daca a hotarat inchiderea operationala totala a societatii sau daca societatea s-a dizolvat de drept, potrivit art. 32^10.
    Art. 32^16
    (1) Lichidatorul se numeste de catre institutia publica implicata, pe baza de licitatie, in termen de 60 de zile de la data depunerii hotararii de dizolvare la registrul comertului.
    (2) Agentul de privatizare care exercita atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comerciala supusa lichidarii poate indeplini functia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitari adresate institutiei publice implicate, fara a mai fi necesara organizarea unei licitatii.
    (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat si va intra in vigoare in termen de doua zile de la adjudecarea licitatiei, sub sanctiunea nulitatii.
    (4) Lichidatorul va intra in functie dupa depunerea semnaturii la registrul comertului si a specimenului de semnatura in banca, in ziua urmatoare semnarii contractului sau de angajare.
    (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in functie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului si a documentelor societatii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care va fi certificata de catre cenzori. La data indeplinirii acestei formalitati functia administratorilor inceteaza.
    (6) In cazul admiterii in principiu a cererii formulate de creditori in temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusa validarii de catre judecatorul-sindic.

    Norme metodologice:
    Licitatia pentru numirea lichidatorului
    5^2.45. A doua zi de la inscrierea mentiunii de dizolvare si lichidare la registrul comertului presedintele consiliului de administratie sau agentul de privatizare, dupa caz, va comunica hotararea de dizolvare si certificatul de inscriere a mentiunii, in copie, institutiei publice implicate, prin curier postal rapid, cu confirmare de primire. O data cu comunicarea hotararii se va preciza si valoarea activului patrimonial, potrivit ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, a datoriilor neonorate si a principalelor active, daca aceste aspecte nu sunt cuprinse in continutul hotararii.
    5^2.46. In cazul in care obiectul mandatului acordat agentului de privatizare nu include lichidarea societatii comerciale, o data cu transmiterea documentelor sus-mentionate agentul de privatizare va trebui sa isi exprime intentia de a realiza lichidarea societatii si sa transmita propunerile de modificare corespunzatoare a prevederilor contractului de mandat.
    5^2.47. In cazul in care nu a fost numit un agent de privatizare ori in situatia in care agentul de privatizare nu este mandatat si nici nu doreste sa realizeze lichidarea societatii comerciale, precum si in situatia in care negocierile pentru modificarea si completarea contractului de mandat nu s-au finalizat la expirarea unui termen de 10 zile de la depunerea documentelor prevazute la pct. 5^2.45, institutia publica implicata va trebui sa publice, in maximum 3 zile lucratoare, anuntul de organizare a licitatiei pentru angajarea unui lichidator. In mod obligatoriu, anuntul va preciza:
    - denumirea si sediul societatii comerciale ce urmeaza a fi lichidata, valoarea activului sau patrimonial, potrivit ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, si a datoriilor;
    - indicarea principalelor active ale societatii comerciale;
    - componentele sistemului de remunerare a lichidatorului;
    - criteriile de precalificare pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la licitatie;
    - data si locul tinerii licitatiei; data licitatiei se va fixa dupa cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile, de la publicarea anuntului;
    - data la care si locul de unde se pot obtine informatii suplimentare cu privire la regulile de participare la licitatie, inclusiv cele privind accesul la date si informatii privind societatea comerciala, necesare pentru formularea ofertei.
    5^2.48. Lichidatorul, persoana fizica, sau reprezentantul, persoana fizica, al societatii comerciale lichidatoare trebuie sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice ori in drept sau inginer si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica, economica sau juridica.
    5^2.49. Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componenta fixa si/sau una variabila si va fi stabilit prin decizia conducatorului institutiei publice implicate. Prin aceeasi decizie se numeste si comisia de licitatie, alcatuita din 3 persoane, dintre care una are calitatea de presedinte, si se stabileste grila de punctaj necesara pentru evaluarea ofertelor.
    5^2.50. Este participant la licitatie persoana care a depus o scrisoare de intentie ori o oferta preliminara, intruneste criteriile de precalificare, a semnat un angajament de confidentialitate privind datele si informatiile ce urmeaza a i se pune la dispozitie si indeplineste toate celelalte conditii stabilite de catre presedintele comisiei de licitatie inaintea depunerii ofertei finale (garantie de participare, scrisoare de bonitate etc.).
    5^2.51. Participantii la licitatie isi vor depune oferta, scrisa si datata, in plic inchis, la institutia publica implicata, pentru comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data licitatiei.
    5^2.52. Ofertele se deschid in ziua licitatiei, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotararea de adjudecare cuprinsa in procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitatie, in cel mult 5 zile de la data licitatiei. Functia de lichidator se adjudeca participantului care a oferit conditiile cele mai avantajoase. Hotararea de adjudecare va cuprinde si clasarea ofertantilor in ordinea numarului de puncte obtinute pentru ofertele depuse.
    5^2.53. In cazul in care contractul cu ofertantul selectionat nu se incheie in termenul prevazut in ordonanta de urgenta, contractul se va putea incheia cu urmatorul clasat, potrivit hotararii prevazute la pct. 5^2.52. Daca dupa prima licitatie nu se desemneaza nici o oferta castigatoare, se va organiza de indata o noua licitatie, cu respectarea prevederilor pct. 5^2.47 - 5^2.52. La licitatiile urmatoare conducatorul institutiei publice implicate poate aproba noi conditii de remunerare a lichidatorului, iar comisia de licitatie poate modifica criteriile de precalificare a participantilor.
    5^2.54. Contractul pentru angajarea lichidatorului nu poate cuprinde prevederi diferite de cele din oferta pe baza careia el s-a incheiat. Conditiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor pct. 5^2.49 si in cazul in care se negociaza completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidarii. Contractul se va semna in termen de cel mult doua zile de la finalizarea negocierilor.
    5^2.55. In cazul in care, la data admiterii in principiu a cererii formulate de catre creditori in conformitate cu art. 32^14 alin. (1) din ordonanta de urgenta, contractul de angajare a lichidatorului fusese deja incheiat in conditiile art. 32^16 din ordonanta de urgenta, in termen de 3 zile de la comunicarea hotararii definitive si irevocabile lichidatorul va depune o copie la dosar, in vederea validarii sale de catre judecatorul-sindic, sub sanctiunea incetarii de drept a contractului.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^17
    Lichidatorul are obligatia ca, in cel mult 15 zile de la data intrarii in functie, sa intocmeasca tabelul de creante ce se depune la sediul societatii pentru a putea fi consultat de catre creditori.

    Norme metodologice:
    Tabelul de creante
    5^2.56. Tabelul de creante se intocmeste de catre lichidator pe baza registrului creditorilor asociati si cuprinde creantele acestora, in ordinea de preferinta determinata potrivit prevederilor art. 32^21 alin. (1) din ordonanta de urgenta si a vechimii, in vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta in urma vanzarii la licitatie a bunurilor si activelor societatii comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori si se pastreaza de lichidator.
    5^2.57. In tabel se cuprind toate creantele, chiar daca nu au devenit exigibile sau sunt litigioase.
    5^2.58. Tabelul va cuprinde si privilegiul si/sau garantia reala constituita in favoarea creditorului.
    5^2.59. Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivata, din oficiu sau la cererea justificata a unui creditor, cu operarea modificarilor corespunzatoare, daca este cazul, in registrul creditorilor asociati. Creditorul care a declarat o creanta care nu a fost inscrisa in tabel ori nu a fost inscrisa potrivit valorii ori rangului sau in ordinea de preferinta, cel a carui cerere de modificare a fost respinsa de catre lichidator ori cei ale caror drepturi au fost lezate prin inscrierile ori modificarile operate se pot adresa instantei competente, cu respectarea prevederilor cap. V^3 din ordonanta de urgenta.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^18
    (1) In cazul in care intervine o cauza de incetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, dupa caz, succesorul sau in drepturi este obligat sa notifice de indata situatia aparuta institutiei publice implicate, cu exceptia cazului in care aceasta i-a notificat cauza de incetare a contractului.
    (2) In cazul societatilor dizolvate de drept potrivit art. 32^10, institutia publica implicata va putea cere rezilierea contractului de angajare a lichidatorului si la solicitarea temeinic justificata a asociatiei creditorilor.
    (3) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va proceda fie la numirea in calitate de lichidator a urmatorului clasat in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze patrimoniul societatii pana la numirea unui nou lichidator in conformitate cu dispozitiile art. 32^16, dar nu mai mult de 60 de zile de la data incetarii functiei lichidatorului al carui mandat a incetat.
    (4) Dispozitiile art. 32^16 alin. (4), (5) si (6) se aplica in mod corespunzator in situatiile prevazute la alin. (3).
    (5) Lichidatorul al carui contract a incetat, pana la predarea patrimoniului catre mandatarul special sau catre noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul indeplinirii functiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare si nici o operatiune asupra patrimoniului societatii, cu exceptia actelor de conservare si administrare.

    Norme metodologice:
    Noul lichidator si mandatarul special
    5^2.60. Institutia publica implicata va numi ca lichidator pe urmatorul clasat in urma licitatiei prevazute la pct. 5^2.47, potrivit ofertei sale initiale, in masura in care a ramas valabila. In cazul in care nici unul dintre urmatorii clasati nu poate indeplini functia de lichidator, institutia publica implicata va organiza o noua licitatie, cu respectarea prevederilor pct. 5^2.47 - 5^2.54.
    5^2.61. Mandatarul special numit pana la angajarea unui nou lichidator trebuie sa intruneasca, sub aspect profesional, conditiile prevazute la pct. 5^2.48. Remunerarea sa se negociaza cu institutia publica implicata, fara a putea depasi pe aceea a lichidatorului al carui contract a incetat.
    5^2.62. Prevederile pct. 5^2.61 se aplica si in cazul in care un salariat al institutiei publice implicate este mandatar, prin delegare sau detasare.
    5^2.63. Pana la angajarea unui nou lichidator licitatia pentru vanzarea activelor si a bunurilor societatii comerciale, aflata in curs, se suspenda de drept, facandu-se in acest sens un anunt in publicatiile prin care licitatia a fost adusa la cunostinta publica. La reluarea licitatiei se face un anunt corespunzator in aceleasi publicatii si, in mod vizibil, la sediul societatii.
    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^19
    (1) Vanzarea bunurilor se face pe baza de licitatie deschisa cu strigare, in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare pret oferit.
    (3) Contractul de vanzare a bunului adjudecat se incheie, sub sanctiunea nulitatii, in termen de 5 zile de la data adjudecarii licitatiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile.
    (4) Contractul va putea prevedea plata pretului bunurilor in rate, cu conditia ca plata ratelor sa fie asigurata in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

    Norme metodologice:
    Licitatia pentru vanzarea bunurilor
    5^2.64. In vederea vanzarii activelor si a bunurilor societatii comerciale prin licitatie, lichidatorul are obligatia de a intocmi, in termen de 30 de zile de la intrarea in functie, cate o fisa pentru fiecare activ al societatii, cu detalierea bunurilor ce il compun, o lista cuprinzand celelalte bunuri ale societatii, precum si programarea fiecarei sedinte de licitatie. Sedintele vor fi fixate astfel incat, in cazul in care activele scoase la licitatie nu se adjudeca in cadrul primei sedinte, sa se organizeze inca doua sedinte de licitatie, la interval de 15 - 20 de zile, iar licitatia sa poata continua in ziua lucratoare urmatoare inceperii fiecarei sedinte pentru bunurile ce nu au fost adjudecate in prima zi din lipsa de timp. Bunurile si activele asupra carora poarta un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipoteca vor fi programate la licitatie dupa cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creantelor prevazute la art. 32^21 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta.
    5^2.65. Lichidatorul va stabili pretul de pornire al licitatiei pentru active si pentru bunuri, potrivit prevederilor pct. 5^2.10, si va asigura publicarea unui anunt de vanzare pentru toate bunurile si activele societatii comerciale, cu respectarea dispozitiilor pct. 5^2.11 - 5^2.13.
    5^2.66. Licitatia are loc la sediul societatii comerciale, unde se vor afisa, in loc vizibil, instructiunile privind desfasurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel putin 5 zile inaintea tinerii fiecarei sedinte de licitatie.
    5^2.67. Daca in ziua licitatiei lichidatorul este in imposibilitate de a fi prezent, va desemna un delegat care sa ii tina locul. In acest caz, lichidatorul raspunde solidar cu delegatul pentru orice paguba adusa ca urmare a incalcarii obligatiilor legate de organizarea si tinerea licitatiei. La licitatie vor putea participa ca observatori 2 reprezentanti ai institutiei publice implicate si 2 reprezentanti ai asociatiei creditorilor.
    5^2.68. In ziua licitatiei lichidatorul va proceda potrivit prevederilor pct. 5^2.17 - 5^2.19, 5^2.23 si 5^2.24.
    5^2.69. Prevederile pct. 5^2.20 - 5^2.22, 5^2.25 si 5^2.26 se aplica in mod corespunzator.
    5^2.70. In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, toate ratele urmatoare devin exigibile imediat, iar garantia poate fi pusa in executare pentru intreaga suma neachitata si pentru dobanda datorata potrivit contractului pana la data scadentei celei de-a doua rate neachitate.
    5^2.71. Dupa fiecare licitatie se intocmeste un proces-verbal semnat de persoanele mentionate la pct. 5^2.67, in care se va preciza si persoana careia i s-a adjudecat obiectul licitatiei, in conditiile art. 32^19 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    5^2.72. In contul unei creante litigioase adjudecarea se poate face numai in mod provizoriu.
    5^2.73. Sumele necesare pentru satisfacerea unor creante litigioase se vor consemna la banca pe numele societatii comerciale aflate in lichidare si vor fi eliberate creditorului numai dupa pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile cu privire la existenta si intinderea creantei contestate.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^20
    (1) Creditorii, cu exceptia actionarilor, isi pot depune creanta drept pret, in conditiile prevazute de normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Bunurile sau activele asupra carora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai in contul creantei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, in afara de cazul in care creditorul avand rang util si necontestat renunta in scris la dreptul sau.
    (3) Prin adjudecarea bunurilor in contul creantelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinta prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

    Norme metodologice:
    Depunerea creantelor pentru plata pretului
    5^2.74. In cazul in care creditorii participa la licitatie si doresc ca adjudecarea sa se faca in contul creantei lor fata de societatea comerciala, ei vor trebui sa indice lichidatorului creanta pe care o depun drept pret, prin referire la tabelul de creante prevazut la pct. 5^2.56 - 5^2.59. Depunerea creantei poate fi si partiala. In cazul in care un bun sau un activ este adjudecat in favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipoteca ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferenta dintre valoarea creantei sale si suma maxima oferita de catre ceilalti participanti acesta va avea calitatea de creditor chirografar.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 32^21
    (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plati in contul creantelor creditorilor, indiferent daca acestea sunt sau nu ajunse la scadenta, din sumele obtinute in urma vanzarii bunurilor mobile si imobile ale societatii si a valorificarii creantelor fata de terti, in urmatoarea ordine de preferinta:
    a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vanzarii sau indeplinirii procedurii de lichidare;
    b) pentru achitarea salariilor;
    c) pentru realizarea creantelor creditorilor in favoarea carora societatea a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile sau imobile, din sumele obtinute prin vanzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplica si in ceea ce priveste privilegiile speciale;
    d) in contul creantelor statului sau ale autoritatilor administratiei publice locale, provenite din impozite, taxe si alte obligatii fiscale stabilite conform legii, din contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la fondurile speciale;
    e) in contul creantelor statului, provenite din sumele platite de catre Ministerul Finantelor pentru garantiile la credite interne si externe executate, precum si pentru credite externe contractate direct de stat, din care s-au facut subimprumuturi;
    f) in contul creantelor rezultand din imprumuturi acordate de stat, inclusiv in contul creantelor rezultate din imprumuturile acordate pentru plata gazelor si a energiei electrice, conform reglementarilor in vigoare la data acordarii imprumutului;
    g) in contul creditorilor chirografari;
    h) in contul actionarilor.
    (2) Creantele rezultate din contractele de vanzare de bunuri ale societatii cu plata in rate si garantiile ce le insotesc se pot cesiona creditorilor in contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumparatorului si garantului preluarea contractului si a garantiei.
    (3) Repartizarea catre creditorii prevazuti la lit. a) - g) a sumelor rezultate din vanzare se efectueaza la fiecare 3 luni, iar catre creditorii mentionati la lit. h), numai dupa satisfacerea integrala a tuturor celorlalte creante.
    (4) Nici o distribuire de sume catre creditori nu se va putea face mai inainte de ramanerea definitiva a hotararilor prin care s-au solutionat cererile formulate in conformitate cu art. 32^13 alin. (3) ori de la solutionarea recursului prevazut la art. 32^14 alin. (3).
    Art. 32^22
    Lichidatorul este imputernicit sa efectueze cheltuieli si sa disponibilizeze personal in limitele necesare pentru functionarea societatii si sa urmareasca realizarea creantelor acesteia fata de terti. Eventualele disponibilitati existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezulta din vanzarea bunurilor la licitatii, se impart in ordinea prevazuta pentru repartizarea sumelor rezultate din licitatii.
    Art. 32^23
    (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totala sau partiala a creantelor din sumele repartizate in urma lichidarii debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la inchiderea lichidarii, creditorilor neindestulati, care vor avea inscrisa diferenta de creanta ramasa neacoperita.
    (2) Creditorii ale caror creante au fost prezentate dupa expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante, dar nu mai tarziu de inchiderea lichidarii, vor lua parte la distribuire in mod proportional numai din sumele eventual ramase dupa plata creantelor inregistrate in termen. In acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.
    Art. 32^24
    (1) Dupa distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societatii, creditorii ale caror creante nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comert si industrie teritoriala pot sesiza tribunalul competent in vederea anularii unor acte juridice ale societatii sau angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia.
    (2) Solutionarea acestor actiuni va profita creditorilor prevazuti la art. 32^23.
    Art. 32^25
    (1) In termen de 20 de zile de la ultima licitatie cenzorii intocmesc si supun aprobarii institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor lichidarii. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului.
    (2) Dupa aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societatii pentru informarea actionarilor, iar dupa 15 zile de la depunere, inregistrarea acestuia la registrul comertului, data la care societatea se radiaza de drept fara nici o alta formalitate.
    Art. 32^26
    Actele, registrele si stampila societatii se predau de lichidator institutiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu si in interes propriu, urmarirea creantelor societatii fata de terti, ramase neexecutate la data lichidarii.
    Art. 32^27
    La data radierii societatii din registrul comertului inceteaza de drept orice actiune indreptata impotriva acesteia.

    Norme metodologice:
    5^2.75. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice procedurile de lichidare voluntara aflate in curs vor fi continuate potrivit prevederilor sectiunii a III-a a cap. V^2 din ordonanta de urgenta si ale pct. 5^2.33 - 5^2.74, cu recunoasterea valabilitatii tuturor actelor si operatiunilor indeplinite pana in acel moment de lichidatorul numit de societatea comerciala.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 5^3
    Solutionarea litigiilor

    Art. 32^28
    Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operatiune sau un act prevazut in prezenta ordonanta de urgenta ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului.
    Art. 32^29
    Termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor in anulare si a opozitiilor impotriva hotararilor prevazute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicarii hotararii consiliului de administratie, adoptata in temeiul acestora. In cazul hotararilor prevazute la art. 32^10, termenul curge de la data publicarii acestora in conformitate cu dispozitiile art. 32^9 alin. (6).
    Art. 32^30
    (1) Cererea in anulare si opozitia nu suspenda executarea hotararii atacate. La cerere, pentru motive intemeiate, instanta poate decide suspendarea, daca se depune o cautiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societatii comerciale supuse fuziunii, divizarii sau lichidarii ori, dupa caz, egala cu o patrime din valoarea creantei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cautiunea se restituie numai in cazul admiterii actiunii. Plafonul maxim al cautiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotarare a Guvernului.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si cererilor prevazute la art. 32^13 alin. (3). In acest caz cautiunea este de o patrime din valoarea creantei contestate, fara a depasi plafonul maxim prevazut la alin. (1).
    Art. 32^31
    (1) Cererile prevazute la art. 32^13 alin. (3), la art. 32^28 si la art. 32^29 sunt de competenta curtii de apel si se judeca de urgenta si cu precadere.
    (2) Daca sunt motive intemeiate pentru care partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet, instanta va putea, in mod exceptional, sa acorde un termen in cunostinta de cel mult 7 zile.
    (3) Instanta este obligata sa pronunte hotararea in termen de 5 zile de la inchiderea dezbaterilor si sa comunice partilor hotararea motivata in cel mult 10 zile de la pronuntare.
    (4) Hotararea instantei poate fi atacata numai cu recurs.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 33
    (1) Constituie contraventii la normele din prezenta ordonanta de urgenta urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
    a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vanzarea actiunilor si a activelor;
    b) neintocmirea bilantului de mediu in termenul prevazut de lege;
    c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societati comerciale in oferta de vanzare si in raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive in oferta de vanzare si in raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenta pretul de oferta;
    d) neinregistrarea majorarii de capital in termenul prevazut de lege;
    e) atribuirea unui pachet de actiuni unei persoane in dauna altor persoane care au formulat o oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite in oferta de vanzare;
    f) divulgarea de informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui portofoliu de actiuni, in scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potential in dauna altor persoane;
    g) nerespectarea termenelor si a procedurii de intocmire si eliberare a certificatului de sarcini fiscale;
    h) neindeplinirea obligatiei de a notifica actele si faptele prevazute la art. 14 alin. (10);
    i) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anuntului de vanzare a activelor nerentabile;
    j) omisiunea de a convoca adunarea generala a actionarilor in termenul prevazut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4);
    k) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevazut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situatiei privind debitele societatii;
    l) nepublicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ori ale consiliului de administratie potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12;
    m) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizarii sau dizolvarii societatii;
    n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului;
    o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor si de publicare a anunturilor in conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1);
    p) nerespectarea de catre lichidator sau, dupa caz, de catre mandatarul special a termenelor prevazute la art. 32^16 alin. (4) si (5) si la art. 32^17.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. b) - f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. g) - p), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sanctiunile se aplica individual personalului institutiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autoritatii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finantelor sau al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societatilor comerciale.
    (4) In cazul societatilor de brokeri si al agentilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei.
    (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) - e) si h) - p) se fac de catre Ministerul Finantelor impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente, daca nu s-a intocmit un bilant de mediu, ori, dupa caz, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f), sau de catre Departamentul de Control al Guvernului, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g).
    (6) Amenzile prevazute la alin. (2) se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    (7) Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 si 27.

    Norme metodologice:
    6.1. Contraventiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) - e) si h) - p) din ordonanta de urgenta se constata si se sanctioneaza de catre reprezentantii Ministerului Finantelor, potrivit prevederilor pct. 2.25 ori altor reglementari aplicabile, dupa caz, iar contraventia prevazuta la lit. b) se constata si se sanctioneaza, impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente, in conformitate cu instructiunile comune emise in acest scop de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    6.2. In cazul termenelor cuprinse in prezentele norme metodologice, a caror nerespectare ar atrage inclusiv aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 33 din ordonanta de urgenta, se calculeaza ziua in care termenul incepe sa curga si cea in care se implineste.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 7
    Reguli speciale privind privatizarea anumitor societati comerciale

    Art. 34
    (1) In cazul privatizarii societatilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome si in cazul altor societati comerciale de interes strategic, Guvernul are optiunea de a pastra o actiune nominativa de control al statului, stabilind totodata si cine va exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    (2) Actiunea nominativa de control confera statului urmatoarele drepturi:
    a) numirea in consiliul de administratie a 1 - 2 reprezentanti;
    b) posibilitatea de a se opune, in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, luarii deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea si lichidarea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, schimbarea obiectului de activitate, precum si fuziunea prin absorbtie, daca asemenea decizii ar putea afecta protectia consumatorilor, activitatea societatii comerciale prin favorizarea unui tert, protectia concurentei sau in cazul in care ar aduce atingere intereselor nationale.
    (3) Actiunea nominativa de control poate fi transformata intr-o actiune comuna, prin hotarare a Guvernului.

    Norme metodologice:
    Reprezentantii institutiei publice implicate in consiliul de administratie
    7.1. Reprezentantii institutiei publice implicate in consiliul de administratie se selecteaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, cu respectarea normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 364/1999.
    7.2. Prevederile pct. 2.11 si 2.12 se aplica in mod corespunzator si reprezentantilor institutiei publice implicate in consiliul de administratie.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 34^1
    (1) Privatizarea bancilor se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar. Vanzarea actiunilor emise de societatile bancare la care statul este actionar se va desfasura conform oricarei metode prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfasoara potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism.

    CAP. 7^1
    Agentii de privatizare

    Art. 34^2
    (1) In scopul accelerarii procesului de privatizare, institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi, inclusiv orice atributie prevazuta la art. 4^3 alin. (2), cu exceptia incheierii contractului de vanzare de actiuni. Agentii de privatizare vor prezenta, la cererea institutiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitatile efectuate si vor exercita in mod exclusiv pe perioada mandatului atributiile delegate. Mandatul se acorda in legatura cu privatizarea unei societati comerciale sau a unui grup de societati comerciale, cuprinse in programe speciale de privatizare prin hotarare a Guvernului ori selectate in conformitate cu prevederile normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In termen de 15 zile de la primirea propunerii de vanzare de actiuni, formulata de agentul de privatizare, institutia publica implicata mandanta este obligata sa incheie contractul de vanzare de actiuni sau sa comunice motivul refuzului. In cazul nerespectarii acestui termen, propunerea de contract este considerata acceptata si agentul de privatizare este imputernicit sa incheie contractul.
    (3) Agentii de privatizare se pot grupa in baza unui contract de asociere temporara pe obiect sau a unui contract de societate cu raspundere limitata ori pe actiuni. In cazul asocierilor temporare pe obiect, asociatii desemneaza asociatul coordonator, imputernicit sa participe la procedura de selectie in vederea acordarii mandatului prevazut in prezentul capitol.

    Norme metodologice:
    7^1.1. La propunerea institutiilor publice implicate, Agentia Romana de Dezvoltare va selecta, tinand seama de cerintele legate de investitiile de capital pentru dezvoltare, de importanta si sansele de privatizare, societatile comerciale, altele decat cele cuprinse in programe speciale de privatizare si cele de interes strategic, care se privatizeaza/restructureaza/lichideaza de catre agenti de privatizare.
    7^1.2. In functie de atributiile delegate agentilor de privatizare de catre institutiile publice implicate, contractul de mandat va prevedea modul in care acestia trebuie sa isi indeplineasca obligatia de raportare, fie prin stabilirea periodicitatii inaintarii de informari cu privire la stadiul indeplinirii mandatului, fie prin identificarea fazelor ori a etapelor procesului de privatizare, la finalizarea carora institutia publica implicata va primi rapoarte privind actele si operatiunile efectuate ori, dupa caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de privatizare si variantele de actiune recomandate.
    7^1.3. Propunerea de vanzare a actiunilor, prevazuta la art. 34^2 alin. (2) din ordonanta de urgenta, va fi inaintata institutiei publice implicate dupa finalizarea negocierii cadrului contractual al tranzactiei cu ofertantul selectat de catre agentul de privatizare, insotita de urmatoarele documente:
    a) memoriu de fundamentare, care va prezenta detaliat, in principal, urmatoarele:
    - identitatea investitorului interesat, forma de organizare a acestuia, pozitia sa pe piata romaneasca, a tarii de origine si pe piata internationala, garantiile de bonitate si capacitatea tehnica, organizatorica si/sau financiara a acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate;
    - aspecte esentiale ale cadrului contractual negociat, cu evidentierea principalelor obligatii asumate de parti si, cu precadere, a raspunderilor potentiale asumate de institutia publica implicata si de stat prin incheierea tranzactiei;
    - actele a caror indeplinire sau emitere conditioneaza perfectarea tranzactiei, astfel cum a fost negociata;
    - prezentarea comparativa a conditiilor de privatizare a unor societati comerciale cu obiect de activitate identic sau similar, pe piata nationala sau internationala, daca este cazul;
    b) documente care atesta veridicitatea afirmatiilor cuprinse in memoriul de fundamentare sau le exemplifica;
    c) proiectul contractului de vanzare de actiuni si al celorlalte documente care alcatuiesc cadrul contractual al tranzactiei propuse, parafate de catre agentul de privatizare si de cumparatorul selectat.
    7^1.4. Propunerea de vanzare de actiuni prin metode specifice pietei de capital, in cazul carora elementele prevazute la pct. 7^1.3 lit. a) nu pot fi determinate, va fi insotita de un memoriu de fundamentare intocmit in forma simplificata si, daca este cazul, de proiectul prospectului de oferta.
    7^1.5. In intervalul prevazut la art. 34^2 alin. (2) din ordonanta de urgenta agentul de privatizare va pune la dispozitie institutiei publice implicate persoane calificate, in vederea furnizarii explicatiilor, clarificarilor si a informatiilor suplimentare necesare pentru adoptarea unei hotarari privind propunerea prezentata.
    7^1.6. Institutia publica implicata va putea acorda agentului de privatizare un termen in care sa renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.
    7^1.7. In cazul asocierilor temporare pe obiect, asociatul coordonator va fi imputernicit sa mentina legatura cu institutiile si cu organismele statului implicate in procesul de privatizare, pana la indeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega aceasta atributie altor membri ai asocierii numai cu instiintarea prealabila a institutiei publice implicate.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 34^3
    In exercitarea atributiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in legatura cu o societate comerciala sau cu un grup de societati comerciale, agentii de privatizare actioneaza in numele si pe seama institutiilor publice implicate si au, potrivit mandatului acordat, toate drepturile aferente actiunilor acestor societati comerciale, inclusiv exercitiul puterilor si beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate prin prezenta ordonanta de urgenta si prin normele metodologice emise in aplicarea acesteia, cu exceptia dreptului la dividende si a oricarui drept de preferinta.

    Norme metodologice:
    7^1.8. Mandatul este presupus a fi acordat pentru indeplinirea oricaror acte si operatiuni prevazute de ordonanta de urgenta si de prezentele norme metodologice pentru vanzarea actiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societatii ori societatilor comerciale la care se refera, cu conditia atingerii obiectivelor economice, tehnice si financiare minime stabilite. Prin mandat se poate interzice efectuarea anumitor acte si/sau operatiuni cu privire la anumite societati comerciale.
    7^1.9. Obiectivele mentionate la pct. 7^1.8 se refera, in cazul in care este posibil in raport cu strategia de privatizare concreta stabilita, in special, la aspecte precum:
    a) nivelul veniturilor ce ar urma sa fie incasate de catre institutia publica implicata ca rezultat al actului ori operatiunii respective;
    b) volumul investitiilor pentru crearea de noi locuri de munca, pentru dezvoltare tehnologica, diminuarea efectelor poluarii istorice a mediului, ca urmare a sarcinilor ce revin investitorului, precum si al investitiilor care ar avea ca rezultat reducerea costurilor ori a tarifelor pentru produsele realizate ori serviciile prestate, precum si accentuarea concurentei ce s-ar obtine ca urmare a masurilor luate;
    c) procentul maxim de salariati care ar putea fi cuprinsi in programele de disponibilizari colective, pe ansamblul societatii ori al societatilor comerciale in cauza;
    d) plafonul maxim al sumelor care nu s-ar realiza de catre creditorii bugetari ca urmare a acordarii de scutiri, reduceri, amanari si esalonari la plata obligatiilor bugetare ori ca urmare a lichidarii societatii ori societatilor comerciale respective;
    e) termenul maxim in care mandatul trebuie adus la indeplinire; daca la expirarea duratei mandatului agentul de privatizare solicita, in mod fundamentat, prelungirea termenului de efectuare a operatiunilor ce fac obiectul acestuia, institutia publica implicata poate conveni o noua durata, care nu poate fi mai mare decat cea initiala.
    7^1.10. Normele privitoare la vanzarea de actiuni si de active se aplica vanzarilor realizate de catre agentii de privatizare in cazul si in limitele existentei unor prevederi exprese in contractul de mandat.
    7^1.11. In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, agentul de privatizare va desemna un reprezentant in adunarea generala a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor pct. 2.11 si 2.12.
    7^1.12. Pe perioada exercitarii mandatului de catre un agent de privatizare orice solicitare, scrisoare de intentie sau alta manifestare de vointa din partea unei terte parti, prezentata institutiei publice implicate si care priveste societatile comerciale cuprinse in mandatul acelui agent, va fi comunicata din oficiu, in termen de 24 de ore, agentului de privatizare respectiv.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 34^4
    (1) Institutia publica implicata va organiza, in conditii de publicitate la nivel national si international, selectarea prin licitatie a agentilor de privatizare, cu care se vor incheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Indiferent ca actioneaza individual ori asociati, agentii de privatizare trebuie sa intruneasca anumite cerinte minime de calificare, incluzand experienta in privatizari internationale si/sau in privatizari sau in alte tranzactii din Romania, cu luarea in considerare a veniturilor brute sau, in cazul asocierilor, a veniturilor brute consolidate ale membrilor in anul anterior datei emiterii ofertei.
    (3) Guvernul va numi o comisie pentru evaluarea tehnica si economica a ofertelor depuse de agentii de privatizare. La evaluarea ofertelor se va avea in vedere, intre altele, si nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare. Comisia are atributia de a intocmi procesul-verbal de licitatie si hotararea de selectare a ofertei celei mai convenabile.
    (4) In cazul societatilor comerciale de interes strategic, elementele esentiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului.
    (5) Institutia publica implicata incheie contractul de mandat in termen de 15 zile de la data hotararii comisiei prevazute la alin. (3).

    Norme metodologice:
    7^1.13. In cazul societatilor comerciale pentru care s-a stabilit, potrivit prevederilor art. 34^2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, exercitarea atributiilor mentionate la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta de catre un agent de privatizare, institutia publica implicata, care ar fi fost competenta sa exercite acele atributii, va lua masurile necesare in vederea organizarii si finalizarii, in termen de maximum 3 luni, a licitatiei pentru selectionarea agentilor de privatizare.
    7^1.14. In termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea unei decizii conform art. 34^2 alin. (1) din ordonanta de urgenta pentru o societate comerciala de interes strategic, institutia publica implicata va inainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind conditiile esentiale ale mandatului ce urmeaza a fi acordat agentului de privatizare.
    7^1.15. Institutia publica implicata va publica intr-un cotidian national si intr-un cotidian international de larga circulatie, precum si prin mijloace electronice, un anunt privind organizarea licitatiei pentru selectarea unui agent de privatizare pentru societatea comerciala sau grupul de societati comerciale desemnate potrivit art. 34^2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice. Anuntul va cuprinde, in principal:
    a) denumirea, sediul si obiectul de activitate ale societatilor comerciale cu privire la care agentul de privatizare selectat va indeplini atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
    b) procentul reprezentat de actiunile detinute de stat in capitalul social al fiecareia dintre societatile comerciale prevazute la lit. a) si, daca este cazul, procentul reprezentat de actiunile care ar face obiectul vanzarii;
    c) obiectul si conditiile esentiale ale mandatului;
    d) cerintele minime de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la procesul de selectie;
    e) data la care si locul unde trebuie depuse ofertele; pentru depunerea ofertelor se va stabili un termen de minimum 30 si de maximum 60 de zile de la data publicarii anuntului;
    f) data la care si locul de unde se pot obtine informatii suplimentare cu privire la desfasurarea procesului de selectie;
    g) intervalul de timp si conditiile in care se pot obtine datele si informatiile cu privire la societatile comerciale prevazute la lit. a), care sunt necesare pentru formularea ofertei.
    7^1.16. In vederea facilitarii determinarii elementelor prevazute la pct. 7^1.22 lit. a), e), f) si h), institutia publica implicata va organiza, la cererea potentialilor ofertanti, accesul acestora la anumite documente, vizite pe teren ori discutii cu reprezentantii sai, privitoare la societatea sau societatile comerciale in cauza.
    7^1.17. Cerintele minime de calificare prevazute la pct. 7^1.15 lit. d) se vor stabili de catre institutia publica implicata in urma consultarii cu comisia numita conform art. 34^4 alin. (3) din ordonanta de urgenta. Astfel de cerinte vor putea include:
    a) tipul de agent: individual sau organizat sub forma unei asocieri temporare; detalierea structurii asocierii;
    b) marimea si recunoasterea nationala sau internationala a agentului de privatizare/asociatului coordonator si, eventual, a fiecaruia dintre membrii asociati;
    c) in cazul agentilor de privatizare organizati sub forma societatilor comerciale cu raspundere limitata sau pe actiuni: nivelul minim al capitalului social, conditiile minime de garantare, sub alte forme, a indeplinirii obligatiilor ce vor fi prevazute in contractul de mandat;
    d) obiectul de activitate al agentului de privatizare/asociatului coordonator si, eventual, al fiecaruia dintre membrii asociati;
    e) veniturile brute in anul anterior datei publicarii anuntului, obtinute de agentul de privatizare/asociatul coordonator si, eventual, de membrii asociati.
    7^1.18. Comisia pentru evaluarea ofertelor tehnice si economice depuse de catre agentii de privatizare si pentru desemnarea castigatorului va fi alcatuita, pentru fiecare proces de selectie in parte, din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 2 reprezentanti ai institutiei publice implicate;
    b) un reprezentant al Agentiei Romane de Dezvoltare;
    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    d) un membru numit in calitate de presedinte de catre primul-ministru.
    7^1.19. In termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea unei decizii conform art. 34^2 alin. (1) din ordonanta de urgenta pentru o societate sau un grup de societati comerciale, institutiile prevazute la pct. 7^1.18 lit. a), b) si c) vor formula un numar de propuneri cel putin dublu fata de numarul de reprezentanti la care sunt indreptatite in fiecare comisie pentru evaluarea ofertelor tehnice si economice si le vor transmite Agentiei Romane de Dezvoltare pentru a fi supuse aprobarii Guvernului in sedinta imediat urmatoare.
    7^1.20. Guvernul numeste cate un membru si cate un membru supleant de pe fiecare lista de propuneri.
    7^1.21. Hotararile comisiei pentru evaluarea ofertelor tehnice si economice se iau cu majoritate simpla. Presedintele are un drept de veto la adoptarea oricarei hotarari. Dreptul de vot in cadrul comisiei nu poate fi exercitat decat de catre reprezentantul institutiei care l-a propus sau de catre supleantul sau.
    7^1.22. In vederea selectarii ofertelor depuse de agentii de privatizare, comisia pentru evaluarea ofertelor tehnice si economice va intocmi o grila de punctaj care va lua in considerare, pe langa cerintele mentionate la pct. 7^1.17, si alte aspecte, precum:
    a) nivelul onorariilor solicitate;
    b) experienta in evaluari, restructurari, privatizari si lichidari de societati comerciale, in special in raport cu profilul economic al societatii ori al societatilor comerciale in cauza;
    c) cunoasterea ansamblului domeniului/domeniilor economice in care activeaza societatea comerciala/societatile comerciale in relatie cu piata nationala si internationala, a tendintelor de dezvoltare/restrangere, a interesului investitorilor, a metodelor de privatizare utilizate pe plan international;
    d) capacitatea de a forma o echipa adaptata la specificul cadrului legislativ si al mediului economic romanesc, prin asociere cu persoane juridice sau firme romane de profil;
    e) resursele logistice si de personal specializat in tranzactii internationale sau locale, de care agentul de privatizare poate dispune in derularea proiectului pentru care liciteaza; disponibilitatea agentului de privatizare de a organiza si mentine un centru operational in Romania pe parcursul indeplinirii mandatului;
    f) bugetul de timp necesar agentului de privatizare pentru indeplinirea mandatului;
    g) intentia de a subcontracta anumite acte sau etape ale strategiei de privatizare, in cazul in care situatia concreta a societatii impune aplicarea acestora; societatile comerciale sau firmele cu care isi propune sa incheie contractele de subcontractare;
    h) strategia de privatizare preconizata in raport cu obiectul propus al mandatului si, raportat la aceasta, gradul de realizare a obiectivelor prevazute la pct. 7^1.9.
    7^1.23. Criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj a ofertelor se vor aduce la cunostinta agentilor de privatizare, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte.
    7^1.24. Ori de cate ori angajarea agentilor de privatizare se realizeaza in cadrul unor programe de restructurare/privatizare, finantate din surse puse la dispozitie de catre o institutie financiara internationala, selectarea agentilor de privatizare se poate face in conditiile sau conform regulilor propuse de catre institutia care a acordat imprumutul.
    7^1.25. In termenul prevazut la art. 34^4 alin. (5) din ordonanta de urgenta, luand in considerare oferta formulata de agentul de privatizare selectionat, precum si obiectul si conditiile mandatului, astfel cum au fost descrise in anuntul publicat potrivit pct. 7^1.2 si in documentele explicative puse la dispozitie participantilor la procesul de selectie, institutia publica implicata va redacta proiectul contractului de mandat care, in limitele prevazute mai sus, va fi negociat cu agentul de privatizare selectionat. Daca agentul de privatizare prezinta un proiect de contract, institutia publica implicata poate negocia contractul de mandat pe baza acestui proiect.
    7^1.26. Contractul de mandat incheiat potrivit art. 34^4 alin. (5) din ordonanta de urgenta se poate renegocia sub aspectul obiectului si al conditiilor de realizare a acestuia, in cazul in care pe parcursul executarii acestuia agentul de privatizare intra in posesia unor date si informatii care ii permit fundamentarea unei strategii de privatizare care ar conduce la obtinerea unor rezultate economice superioare, precum si in situatia in care anumite clauze din contract au devenit irealizabile.
    7^1.27. In cazul societatilor comerciale de interes strategic, modificarea elementelor esentiale ale mandatului potrivit pct. 7^1.26 este posibila numai cu aprobarea prealabila a Guvernului.
    7^1.28. Prevederile art. 34^2 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale pct. 7^1.3 din prezentele norme metodologice se aplica in mod corespunzator si in cazul in care agentii de privatizare se adreseaza institutiei publice implicate pentru prezentarea rezultatelor analizei si evaluarii efectuate asupra unei societati comerciale, a propunerilor de privatizare/restructurare/lichidare formulate in limitele mandatului acordat ori in conditiile prevazute la pct. 7^1.26 si pentru aprobarea strategiei de privatizare recomandate ori, in situatia in care mandatul prevede strategii alternative de privatizare, pentru aprobarea actelor ori a operatiunilor recomandate, altele decat vanzarea de actiuni.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 34^5
    (1) Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa si componente variabile in functie de costurile efective si de aducerea la indeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat.

    Norme metodologice:
    7^1.29. Componenta fixa a onorariului ia in considerare costurile suportate de agentul de privatizare in realizarea tuturor actelor si etapelor pe care le considera necesare pentru indeplinirea in cele mai bune conditii a mandatului si pentru optimizarea veniturilor rezultate in urma aplicarii strategiei de privatizare, inclusiv costuri pentru personalul propriu sau subcontractat, comunicatii fixe sau mobile, logistica, tiparire de documente interne sau publice, transport, cazare, desfasurarea publicitatii si a relatiilor publice de promovare a procesului de privatizare a societatii/societatilor comerciale cu privire la care a fost incredintat mandatul. Modul concret de calcul al componentei variabile se stabileste prin contractul de mandat.
    7^1.30. Componenta variabila a onorariului reprezinta beneficiul agentului de privatizare, calculat, de regula, prin aplicarea unui procent fix la veniturile obtinute in realizarea mandatului ori prin aplicarea unor procente variabile la diferite transe ale acestor venituri.

    Ordonanta de urgenta:

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 36
    (1) Procedurile de privatizare aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor consumate pana la aceasta data, potrivit dispozitiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate in curs de derulare: vanzarile de actiuni, daca au fost aprobate de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, si vanzarile de active, in cazul in care s-au publicat anunturile de organizare a licitatiilor. Ofertele ale caror termene au fost depasite ca urmare a neconsumarii etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.
    (2) Sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu gratuit la dispozitia societatilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificarile ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului si la bugetele locale, potrivit ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997, se aplica numai pentru contractele care au fost incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul societatilor comerciale privatizate prin negociere directa, fara caiet de sarcini, precum si in cazul societatilor comerciale privatizate catre investitori straini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevazut restituirea in valuta a sumelor care se lasa cu titlu gratuit.
    (4) Pentru contractele in curs de negociere ori pentru situatiile in care etapa selectiei achizitorului potential nu s-a consumat, in baza metodei de privatizare fixate initial, Fondul Proprietatii de Stat poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fara a include sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu gratuit la dispozitia societatii comerciale privatizate. In acest caz, eventualele datorii inregistrate de societatea comerciala care se privatizeaza se deduc din pretul actiunilor care se vand, fara a afecta valoarea investitiilor la care se obliga cumparatorul, iar eventualele diferente la datorii vor fi reesalonate cu acordul creditorilor.
    (5) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare, pe care Fondul Proprietatii de Stat le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobanzile incasate si aferente acestor sume, urmeaza regimul juridic stabilit pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta.
    Art. 39
    (1) Sumele rezultate din vanzarea cu plata in rate a actiunilor emise de societatile comerciale la care statul este actionar, devenite scadente la data desfiintarii Fondului Proprietatii de Stat, ratele aferente creditelor de restructurare acordate in baza Legii nr. 58/1991 si a Legii nr. 55/1995 si devenite exigibile dupa aceasta data, precum si orice alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietatii de Stat revin statului si se varsa la bugetul de stat.
    (2) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, initiate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, inainte de organizarea Fondului Proprietatii de Stat si a celor cinci Fonduri ale Proprietatii Private, revin statului, in proportie de 70%, dupa desfiintarea Fondului Proprietatii de Stat si, respectiv, a Fondului Proprietatii Private, sau societatilor rezultate in urma transformarii acestora.
    (3) Urmarirea executarii contractelor de vanzare cu plata in rate, a creditelor de restructurare acordate si devenite exigibile, precum si a oricaror alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietatii de Stat, dupa data desfiintarii acestuia, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor prin organele financiare teritoriale.
    Art. 41
    (1) Prevederile cap. IV se aplica si societatilor comerciale cu raspundere limitata la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale sunt asociati, cu exceptia art. 13 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f).
    (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta privind vanzarea de active ale societatilor comerciale si regiilor autonome se aplica si in cazul vanzarii activelor altor persoane juridice cu capital majoritar de stat, stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 42
    Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni sau active, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).
    Art. 43
    In termen de cel mult 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei va fi reglementata situatia bunurilor cu destinatie comerciala care au intrat in patrimoniul statului prin legi si prin alte acte normative de nationalizare.
    Art. 44
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) si (8), precum si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, precum si art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abroga.
    (2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

    Legea nr. 99/1999:
    Art. 2
    1. Vanzarile de actiuni si vanzarile de active aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor consumate.
    2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum si a societatilor comerciale infiintate conform Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, ale caror actiuni sunt in portofoliul Fondului Proprietatii de Stat la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va efectua in continuare de catre Fondul Proprietatii de Stat, cu exceptia cazului in care Guvernul decide altfel.
    3. In cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de catre institutia publica implicata in al carei portofoliu se afla actiunile emise de acestea.
    4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comertului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plata taxelor si a oricaror alte obligatii legate de aceasta operatiune.
    5. Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, carora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor intocmi si vor inainta ministerelor de resort, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare in vederea eliberarii certificatului.
    6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevazute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si vor transmite Fondului Proprietatii de Stat o copie de pe certificat, in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.
    7. Prevederile sectiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 se aplica si societatilor la care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este in curs procedura de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990.
    8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
    a) neinregistrarea majorarii capitalului in termenul prevazut la pct. 4;
    b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in termenul prevazut la pct. 5;
    c) neintocmirea si/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in termenul prevazut la pct. 6.
    Constatarea si sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplica pentru terenurile care intra sub incidenta art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 si art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
    Art. 3
    1. La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga art. 7 - 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    2. In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei Guvernul va aproba normele metodologice, Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, precum si strategia de privatizare pentru anul 1999.
    3. In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, Guvernul va aproba lista cuprinzand societatile comerciale de interes strategic.
    4. Prezentul titlu intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia art. III pct. 2 care intra in vigoare la data publicarii legii.
    5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu se textelor o noua numerotare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 450/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 450 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 450/1999
Hotărârea 577 2002
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
Hotărârea 718 2001
privind posibilitatea de prelungire a valabilitatii contractelor de consultanta in vederea privatizarii/restructurarii/lichidarii societatilor comerciale incluse in Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
Hotărârea 550 2001
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999
Hotărârea 443 2001
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999
OUG 296 2000
privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
OUG 86 2000
privind suspendarea procedurilor de vanzare a activelor inchise operational, detinute de societatile comerciale incluse in Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
Ordin 709 1999
privind continutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competenta, in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 791 1999
pentru delegarea atributiilor ce revin Ministerului Finantelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu