Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 443 din  3 mai 2001

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 14 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2.17 va avea urmatorul cuprins:
    "2.17. Criteriile de clasificare si modul de incadrare a societatilor comerciale in societati comerciale mici, mijlocii sau mari se realizeaza potrivit instructiunilor emise de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului."
    2. Punctul 3.21 va avea urmatorul cuprins:
    "3.21. - (1) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la pct. 3.30 si 3.35, dupa caz. In cazul ofertantului selectat garantia de participare se considera plata partiala a pretului sau a avansului, dupa caz.
    (2) Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
    a) revocarea ofertei finale ferme de catre ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite in prealabil de institutia publica implicata;
    b) refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul selectat in conditiile stabilite in oferta finala ferma;
    c) in cazul desfiintarii contractului de vanzare-cumparare ca urmare a:
    (i) neplatii integrale a avansului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate;
    (ii) neplatii integrale a pretului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata integrala;
    (iii) neplatii a doua rate contractuale succesive, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate."
    3. Punctul 3.22 va avea urmatorul cuprins:
    "3.22. Pentru participarea la negociere potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea garantiei de participare, daca este cazul;
    b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere;
    c) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
    - pentru persoanele juridice romane:
    (i) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, care sa ateste o rata a solvabilitatii generale supraunitare a ofertantului;
    (iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    (iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru persoanele juridice straine:
    (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent, care sa ateste o rata a solvabilitatii generale supraunitare a ofertantului;
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar;
    - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier;
    d) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare."
    4. Punctul 3.23 va avea urmatorul cuprins:
    "3.23. - (1) Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoanele fizice sau juridice romane, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata.
    (2) Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii, vor fi prezentate in copie insotita de traducerea in limba romana, legalizata."
    5. Punctul 3.28 va avea urmatorul cuprins:
    "3.28. - (1) Dupa depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte prin aplicarea grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata, acelor oferte finale care au fost insotite de toate documentele prevazute la pct. 3.22.
    (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere cu ofertantul selectat pe baza ofertei finale depuse de acesta si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate."
    6. Punctul 3.29 se abroga.
    7. Punctul 3.30 va avea urmatorul cuprins:
    "3.30. Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare."
    8. Punctul 3.46 va avea urmatorul cuprins:
    "3.46. - (1) Licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care se prezinta un singur ofertant acceptat, licitatia va avea loc si presedintele comisiei de licitatie va putea scadea pretul de pornire al licitatiei numai cu acordul prealabil al institutiei publice implicate si, respectiv, numai pana la limita prevazuta in mandatul acordat comisiei de licitatie de catre institutia publica implicata. In cazul in care comisia de licitatie nu a fost imputernicita sa scada pretul de pornire al licitatiei se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca singurul ofertant acceptat prezent accepta pretul de oferta.
    (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare;
    b) daca nu se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar in continuare licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a) pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii. In acest caz pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;
    c) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate."
    9. Punctul 3.47 va avea urmatorul cuprins:
    "3.47. Daca la sedinta de licitatie nu se prezinta nici un ofertant, institutia publica implicata poate organiza cel mult doua licitatii cu strigare consecutive, cu reducerea pretului de pornire si publicarea ofertei de vanzare in conditiile prevazute la pct. 3.46 lit. b), sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea comerciala, cu respectarea conditiilor de publicitate din prezentele norme metodologice."
    10. Punctul 3.54 va avea urmatorul cuprins:
    "3.54. - (1) Daca se depune o singura oferta de cumparare, se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) presedintele comisiei de licitatie va putea declara adjudecatar singurul ofertant acceptat in conditii inferioare celor din oferta de vanzare, numai cu acordul prealabil al institutiei publice implicate si numai in conditiile prevazute in mandatul acordat comisiei de catre institutia publica implicata."
    11. La punctul 3.60, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) se vand actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor, daca, in functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata nu decide altfel."
    12. La punctul 3.62, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata pretul de oferta este egal cu media cotatiilor inregistrate in ultimele 12 luni calendaristice anterioare formularii ofertei de vanzare;
    b) in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale mai detine cel mult o treime din totalul actiunilor, pretul de oferta este egal cu valoarea nominala a actiunilor;"
    13. Punctul 3.63 va avea urmatorul cuprins:
    "3.63. Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare, in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mare decat o treime din activul total."
    14. Punctul 3.72 va avea urmatorul cuprins:
    "3.72. Institutiile publice implicate vor face publicitatea prevazuta la pct. 3.69 si in cazul in care primesc de la un investitor interesat o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia."
    15. La punctul 3.83, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) vanzarea actiunilor unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor, daca, in raport cu importanta tranzactiei si, eventual, cu valoarea de piata a societatii, institutia publica implicata nu hotaraste altfel;"
    16. Punctul 3.84 va avea urmatorul cuprins:
    "3.84. In cazul in care inaintea publicarii unui anunt de vanzare sau a unei oferte de vanzare primeste o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala, institutia publica implicata va asigura intocmirea dosarului de prezentare in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea scrisorii de intentie si/sau va stabili persoanele imputernicite sa furnizeze date si informatii si/sau accesul la acestea, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice."
    17. Punctul 3.111 va avea urmatorul cuprins:
    "3.111. Institutia publica implicata va putea accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, luand in considerare situatia financiara a societatii comerciale, cuantumul, structura si periodicitatea obligatiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotarare a Guvernului, posibilitatea societatii de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internationala ori asumarea de catre potentialul cumparator a obligatiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrala a pretului cu ocazia desfasurarii unei licitatii cu strigare."
    18. Punctul 3.112 va avea urmatorul cuprins:
    "3.112. Constituirea in favoarea institutiei publice implicate a garantiei reale mobiliare asupra actiunilor trebuie sa fie concomitenta incheierii contractului de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu MusetescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 443/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 443 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu