Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 443 din  3 mai 2001

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 14 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2.17 va avea urmatorul cuprins:
    "2.17. Criteriile de clasificare si modul de incadrare a societatilor comerciale in societati comerciale mici, mijlocii sau mari se realizeaza potrivit instructiunilor emise de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului."
    2. Punctul 3.21 va avea urmatorul cuprins:
    "3.21. - (1) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la pct. 3.30 si 3.35, dupa caz. In cazul ofertantului selectat garantia de participare se considera plata partiala a pretului sau a avansului, dupa caz.
    (2) Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
    a) revocarea ofertei finale ferme de catre ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite in prealabil de institutia publica implicata;
    b) refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul selectat in conditiile stabilite in oferta finala ferma;
    c) in cazul desfiintarii contractului de vanzare-cumparare ca urmare a:
    (i) neplatii integrale a avansului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate;
    (ii) neplatii integrale a pretului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata integrala;
    (iii) neplatii a doua rate contractuale succesive, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate."
    3. Punctul 3.22 va avea urmatorul cuprins:
    "3.22. Pentru participarea la negociere potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea garantiei de participare, daca este cazul;
    b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere;
    c) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
    - pentru persoanele juridice romane:
    (i) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, care sa ateste o rata a solvabilitatii generale supraunitare a ofertantului;
    (iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    (iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru persoanele juridice straine:
    (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent, care sa ateste o rata a solvabilitatii generale supraunitare a ofertantului;
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar;
    - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier;
    d) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare."
    4. Punctul 3.23 va avea urmatorul cuprins:
    "3.23. - (1) Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoanele fizice sau juridice romane, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata.
    (2) Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii, vor fi prezentate in copie insotita de traducerea in limba romana, legalizata."
    5. Punctul 3.28 va avea urmatorul cuprins:
    "3.28. - (1) Dupa depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte prin aplicarea grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata, acelor oferte finale care au fost insotite de toate documentele prevazute la pct. 3.22.
    (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere cu ofertantul selectat pe baza ofertei finale depuse de acesta si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate."
    6. Punctul 3.29 se abroga.
    7. Punctul 3.30 va avea urmatorul cuprins:
    "3.30. Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare."
    8. Punctul 3.46 va avea urmatorul cuprins:
    "3.46. - (1) Licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care se prezinta un singur ofertant acceptat, licitatia va avea loc si presedintele comisiei de licitatie va putea scadea pretul de pornire al licitatiei numai cu acordul prealabil al institutiei publice implicate si, respectiv, numai pana la limita prevazuta in mandatul acordat comisiei de licitatie de catre institutia publica implicata. In cazul in care comisia de licitatie nu a fost imputernicita sa scada pretul de pornire al licitatiei se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca singurul ofertant acceptat prezent accepta pretul de oferta.
    (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare;
    b) daca nu se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar in continuare licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a) pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii. In acest caz pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;
    c) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate."
    9. Punctul 3.47 va avea urmatorul cuprins:
    "3.47. Daca la sedinta de licitatie nu se prezinta nici un ofertant, institutia publica implicata poate organiza cel mult doua licitatii cu strigare consecutive, cu reducerea pretului de pornire si publicarea ofertei de vanzare in conditiile prevazute la pct. 3.46 lit. b), sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea comerciala, cu respectarea conditiilor de publicitate din prezentele norme metodologice."
    10. Punctul 3.54 va avea urmatorul cuprins:
    "3.54. - (1) Daca se depune o singura oferta de cumparare, se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) presedintele comisiei de licitatie va putea declara adjudecatar singurul ofertant acceptat in conditii inferioare celor din oferta de vanzare, numai cu acordul prealabil al institutiei publice implicate si numai in conditiile prevazute in mandatul acordat comisiei de catre institutia publica implicata."
    11. La punctul 3.60, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) se vand actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor, daca, in functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata nu decide altfel."
    12. La punctul 3.62, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata pretul de oferta este egal cu media cotatiilor inregistrate in ultimele 12 luni calendaristice anterioare formularii ofertei de vanzare;
    b) in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale mai detine cel mult o treime din totalul actiunilor, pretul de oferta este egal cu valoarea nominala a actiunilor;"
    13. Punctul 3.63 va avea urmatorul cuprins:
    "3.63. Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare, in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mare decat o treime din activul total."
    14. Punctul 3.72 va avea urmatorul cuprins:
    "3.72. Institutiile publice implicate vor face publicitatea prevazuta la pct. 3.69 si in cazul in care primesc de la un investitor interesat o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia."
    15. La punctul 3.83, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) vanzarea actiunilor unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor, daca, in raport cu importanta tranzactiei si, eventual, cu valoarea de piata a societatii, institutia publica implicata nu hotaraste altfel;"
    16. Punctul 3.84 va avea urmatorul cuprins:
    "3.84. In cazul in care inaintea publicarii unui anunt de vanzare sau a unei oferte de vanzare primeste o scrisoare de intentie cu privire la cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala, institutia publica implicata va asigura intocmirea dosarului de prezentare in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea scrisorii de intentie si/sau va stabili persoanele imputernicite sa furnizeze date si informatii si/sau accesul la acestea, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice."
    17. Punctul 3.111 va avea urmatorul cuprins:
    "3.111. Institutia publica implicata va putea accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, luand in considerare situatia financiara a societatii comerciale, cuantumul, structura si periodicitatea obligatiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotarare a Guvernului, posibilitatea societatii de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internationala ori asumarea de catre potentialul cumparator a obligatiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrala a pretului cu ocazia desfasurarii unei licitatii cu strigare."
    18. Punctul 3.112 va avea urmatorul cuprins:
    "3.112. Constituirea in favoarea institutiei publice implicate a garantiei reale mobiliare asupra actiunilor trebuie sa fie concomitenta incheierii contractului de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu MusetescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 443/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 443 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu