E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 577 din 13 iunie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din 21 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002*) privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, si a fost aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.
    *) Legea nr. 137/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002.

    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

    Competentele si atributiile Guvernului si ale institutiilor publice implicate
    Art. 1
    Guvernul aproba strategia de privatizare elaborata de fiecare institutie publica implicata.
    Art. 2
    Procesul de privatizare a fiecarei societati comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei de privatizare aprobate, care va putea fi modificata sau completata ori de cate ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizarii societatilor comerciale dintr-un sector al economiei nationale. Propunerile de modificare si/sau de completare a strategiei de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de catre fiecare institutie publica implicata.
    Art. 3
    (1) Aprobarea unei noi strategii de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidenta si asupra proceselor de privatizare in curs. Institutia publica implicata va comunica modificarile privind strategia de privatizare ofertantilor care au cumparat dosarul de prezentare a societatilor comerciale sau carora li s-a permis accesul la date si informatii privind activitatea acesteia, dupa caz, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice.
    (2) Prevederile contractelor de mandat incheiate cu agentii de privatizare se vor renegocia in mod corespunzator.
    Art. 4
    Institutiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmeaza sa se acorde agentului de privatizare a unei societati comerciale de interes strategic si/sau a unei societati comerciale aflate in programe speciale de privatizare. In raport cu atributiile delegate, aceste elemente includ strategia concreta de privatizare, constand in:
    a) metodele de privatizare/restructurare/lichidare propuse a fi aplicate individual sau intr-o combinatie data, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil in valorificarea drepturilor conferite de actiunile detinute de stat, in contextul economic si legislativ preconizat pentru perioada aplicarii acestora;
    b) obiectul mandatului, cu identificarea, daca este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fara a fi necesara modificarea contractului de mandat;
    c) durata mandatului;
    d) metoda de vanzare;
    e) elementele si conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plata a pretului;
    f) identificarea activelor a caror vanzare se poate realiza in conditiile stabilite de agentul de privatizare, prin valoare, functionalitate si conform altor criterii adecvate naturii acestor active;
    g) onorariul agentului de privatizare, modul de determinare a acestuia, precum si modalitatea de plata.
    Art. 5
    In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinandu-se seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, pentru societatile comerciale aflate in programe speciale de privatizare si/sau pentru societatile comerciale de interes strategic Guvernul poate decide in orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau intreruperea procesului.

    Desemnarea mandatarului institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilor
    Art. 6
    In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si ale art. II pct. 2 si 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, oficiul registrului comertului ori, dupa caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comerciala supusa privatizarii va face mentiune privind institutia publica implicata, abilitata sa exercite atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, la simpla cerere a acesteia.
    Art. 7
    Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a unui singur mandatar in adunarea generala a actionarilor, indiferent de numarul actiunilor detinute si de marimea societatii comerciale.
    Art. 8
    Contractul de mandat incheiat intre institutia publica implicata si mandatarul sau constituie mandatul general in temeiul caruia se exercita toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a unei autoritati a administratiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Mandatarul este obligat sa execute toate instructiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite in scris de la institutia publica implicata.
    Art. 9
    Contractul de mandat va cuprinde declaratia mandatarului potrivit careia nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de prezentele norme metodologice.
    Art. 10
    Institutia publica implicata nu poate desemna aceeasi persoana concomitent, in calitate de mandatar in adunarea generala a actionarilor, la mai mult de 3 societati comerciale.
    Art. 11
    Institutia publica implicata nu poate desemna ca mandatari in adunarile generale ale actionarilor persoane al caror statut profesional sau calitate detinuta le fac incompatibile cu cea de mandatar.

    Schimbarea metodei de privatizare
    Art. 12
    (1) Pentru motive intemeiate institutia publica implicata va putea modifica metoda de privatizare si/sau va putea revoca oferta, dupa caz:
    a) in limitele permise de strategia de privatizare si cu aprobarea Guvernului;
    b) in functie de strategia concreta de privatizare, stabilita de institutia publica implicata pentru societatea comerciala;
    c) ca urmare a modificarilor intervenite in termenii ofertei initiale de vanzare;
    d) ca urmare a altor conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui proces de privatizare.
    (2) In cazul in care institutia publica implicata isi revoca oferta de vanzare, se vor restitui integral tuturor potentialilor ofertanti sumele platite de acestia, reprezentand contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces in societatea comerciala si/sau a taxei de participare la licitatie, precum si contravaloarea garantiei de participare, in termen de 5 zile lucratoare de la data revocarii ofertei.

    Vanzarea de actiuni
    Art. 13
    Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale aflate in portofoliul lor, prin utilizarea oricarei metode de vanzare prevazute in ordonanta de urgenta si in Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, denumita in continuare lege, si cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice.
    Art. 14
    (1) Nu pot participa la procesul de privatizare:
    a) persoanele fizice sau juridice care inregistreaza datorii bugetare restante;
    b) persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, care au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu oricare institutie publica implicata, ce au fost desfiintate din culpa exclusiva a acestora.
    (2) Sunt considerate desfiintate din culpa exclusiva a cumparatorului acele contracte de vanzare-cumparare de actiuni care au fost rezolvite printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabila ori ca efect al implinirii conditiilor de rezolutiune stipulate in acestea.
    (3) In situatia in care hotararea prevazuta la alin. (2) devine irevocabila in timpul derularii procedurii de privatizare sau dupa incheierea contractului de privatizare, ofertantul este descalificat sau contractul de vanzare-cumparare de actiuni este nul de drept.
    Art. 15
    Criteriile de clasificare si modul de incadrare a societatilor comerciale in societati comerciale mici, mijlocii sau mari se realizeaza potrivit instructiunilor emise de fiecare institutie publica implicata.

    Oferta publica de vanzare
    Art. 16
    Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de institutia publica implicata, printr-un prospect de oferta publica, de a vinde actiunile detinute la o societate comerciala, adresata publicului larg, cu conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.
    Art. 17
    Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile si cel mult 180 de zile de la data publicarii ei.
    Art. 18
    In conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutia publica implicata va obtine autorizatia prealabila pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului intocmit cu respectarea normelor si a instructiunilor acesteia. In prospect vor fi cuprinse si informatii privitoare la disponibilizarile de personal.
    Art. 19
    Pe intregul parcurs al derularii ofertei publice de vanzare societatea comerciala nu poate modifica valoarea nominala, numarul si toate caracteristicile actiunilor oferite.
    Art. 20
    Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila in conditiile prevazute de normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 21
    Oferta publica de vanzare se deruleaza prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.

    Metodele de vanzare specifice pietei de capital
    Art. 22
    Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind valorile mobiliare si bursele de valori si a reglementarilor aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de alte institutii abilitate.
    Art. 23
    Institutiile publice implicate vor folosi, in principal, urmatoarele metode de tranzactionare:
    a) vanzarea la ordin;
    b) vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare;
    c) licitatii electronice pe piata de capital;
    d) orice combinatii ale metodelor prevazute la lit. a) - c).
    Art. 24
    Vanzarea la ordin este propunerea formulata de institutia publica implicata de a vinde actiunile pe care le detine la o societate comerciala, in urmatoarele conditii:
    a) pachetul de actiuni detinut de institutia publica implicata este de maximum 5% din capitalul social;
    b) societatea comerciala emitenta este listata pe una dintre pietele de capital.
    Art. 25
    Vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare este propunerea formulata de institutia publica implicata ca raspuns la o oferta publica de cumparare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, lansata de un cumparator.
    Art. 26
    Prin metoda licitatiei electronice pe piata de capital institutia publica implicata poate vinde actiuni reprezentand, de regula, mai mult de 5% din capitalul social al unei societati comerciale ale carei actiuni sunt tranzactionate sau urmeaza sa fie tranzactionate pe piata de capital. Aceasta metoda consta in afisarea unui ordin de vanzare si a unuia sau mai multor ordine de cumparare, vanzarea efectuandu-se la cele mai bune preturi de cumparare inregistrate.
    Art. 27
    Vanzarea de actiuni prin metode specifice pietei de capital internationale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicabile pietei respective.
    Art. 28
    Vanzarea de actiuni prin oricare dintre metodele pietei de capital se deruleaza prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.

    Negocierea
    Art. 29
    Vanzarea prin negociere se utilizeaza in cazul in care institutia publica implicata se adreseaza, prin publicarea unui anunt de vanzare, potrivit prevederilor art. 78 - 80, investitorilor strategici, in scopul obtinerii unor oferte de cumparare ori, in cazul in care, in urma desfasurarii unei licitatii cu oferta in plic, institutia publica implicata constata ca s-a depus o singura oferta de cumparare care obtine mai putin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.
    Art. 30
    (1) Investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care isi manifesta intentia de a cumpara un pachet de actiuni prin care isi asigura controlul asupra societatii comerciale emitente si, in acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare in vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societatii comerciale. Prin control se intelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale supuse privatizarii.
    (2) Criteriile care definesc sursele financiare, tehnice si organizatorice ale investitorului/grupului de investitori vor fi precizate in dosarul de prezentare.
    Art. 31
    Pentru organizarea si conducerea negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor institutia publica implicata numeste o comisie de negociere formata din 3 - 5 membri, salariati ai institutiei publice implicate.
    Art. 32
    Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni se ofera la vanzare, soti sau rude ori afini ai acestora pana la gradul al patrulea inclusiv.
    Art. 33
    In vederea participarii la negociere institutia publica implicata poate solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum cuprins intre 3% si 20% din valoarea nominala a pachetului de actiuni scos la vanzare. Garantia se depune in una dintre urmatoarele forme:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta;
    c) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata.
    Art. 34
    (1) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la art. 42 si 48, dupa caz. In cazul ofertantului selectat garantia de participare se considera plata partiala a pretului sau a avansului, dupa caz.
    (2) Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
    a) revocarea ofertei finale ferme de catre ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite in prealabil de institutia publica implicata;
    b) refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul selectat in conditiile stabilite in oferta finala ferma;
    c) in cazul desfiintarii contractului de vanzare-cumparare ca urmare a:
    (i) neplatii integrale a avansului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate;
    (ii) neplatii integrale a pretului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata integrala.
    Art. 35
    (1) Pentru participarea la negociere potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea garantiei de participare;
    b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere, daca este cazul;
    c) rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar;
    d) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
    - pentru persoanele juridice romane:
    (i) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;
    (iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    (iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru persoanele juridice straine:
    (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina care are reprezentanta in Romania sau de o banca straina care are relatii de corespondenta cu Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank);
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal, cu exceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere;
    - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni similare celor prevazute pentru persoanele fizice romane;
    e) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare;
    f) notificarea catre Consiliul Concurentei in vederea achizitionarii pachetului de actiuni la societatea comerciala supusa privatizarii.
    (2) Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora.
    (3) In cazul in care din continutul documentelor prevazute la alin. (1) nu rezulta indeplinirea cerintelor institutiei publice implicate, prevazute in anuntul de vanzare, potentialii cumparatori vor fi eliminati.
    Art. 36
    (1) Toate documentele prevazute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice romane, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata.
    (2) Toate documentele prevazute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in copie, insotita de traducerea in limba romana, legalizata.
    Art. 37
    Documentele prevazute la art. 35 se depun impreuna cu oferta finala, cu exceptia celor prevazute la art. 35 lit. e), care se vor prezenta la data prevazuta in anuntul de vanzare.
    Art. 38
    Ofertele finale se vor intocmi in conformitate cu instructiunile prevazute in anuntul de vanzare ori comunicate ulterior de catre institutia publica implicata potentialilor cumparatori. Aceste instructiuni, inclusiv cuantumul garantiei de participare, se comunica potentialilor cumparatori cel mai tarziu o data cu transmiterea urmatoarelor documente:
    a) proiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni si, dupa caz, al altor documente contractuale necesare in vederea incheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, daca exista;
    b) criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte.
    Art. 39
    Documentele prevazute la art. 38 se comunica potentialilor cumparatori cu cel putin 8 zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor finale. Institutia publica implicata va putea modifica instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ori continutul altor documente prevazute la art. 38 numai daca si-a rezervat in scris acest drept.
    Art. 40
    Ofertele finale vor avea o componenta tehnica si una financiara, iar institutia publica implicata va putea solicita ca acestea sa se depuna separat, in plicuri sigilate. In toate cazurile oferta financiara va trebui sa specifice distinct pretul si angajamentul potentialului cumparator de a face investitii pentru dezvoltarea societatii comerciale, pentru protectia mediului, protectia muncii si altele asemenea.
    Art. 41
    (1) Dupa depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj acelor oferte finale care au fost insotite de toate documentele prevazute la art. 35.
    (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere cu ofertantul selectat, pe baza ofertei finale depuse de acesta si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate.
    Art. 42
    Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare.
    Art. 43
    In termen de 10 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 42 comisia de negociere si ofertantul declarat castigator vor putea definitiva si incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni, precum si orice alte documente prevazute la art. 38 lit. a), daca este cazul.
    Art. 44
    (1) Institutia publica implicata poate stabili vanzarea actiunilor prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile. Prevederile art. 31 - 40 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de potentialii cumparatori care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35.
    (3) Tuturor potentialilor cumparatori care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, in vederea obtinerii ofertelor finale, imbunatatite si irevocabile.
    (4) Dupa depunerea ofertelor finale, imbunatatite si irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata, acelor oferte care au fost insotite de toate documentele prevazute la art. 35.
    (5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, imbunatatita si irevocabila, depusa de acesta, si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate.
    (6) Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare. Prevederile art. 43 se aplica in mod corespunzator.

    Negocierea cadrului contractual pe baza de oferte preliminare si neangajante
    Art. 45
    Institutia publica implicata poate stabili ca negocierile sa se desfasoare pe baza unor oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii cumparatori si a cadrului contractual propus de institutia publica implicata si comunicat potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea negocierilor.
    Art. 46
    Prevederile art. 39 - 44 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 47
    Pe baza negocierilor institutia publica implicata va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potentialilor cumparatori cu 5 zile inainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate in forma prevazuta la art. 40.
    Art. 48
    Oferta cea mai buna va fi determinata pe baza grilei de punctaj, stabilita potrivit prevederilor art. 44 alin. (4), si va fi mentionata intr-un proces-verbal, intocmit conform art. 42, dupa care se va proceda potrivit dispozitiilor art. 43.

    Negocierea cu selectie pe baza de oferte tehnice
    Art. 49
    (1) Institutia publica implicata poate stabili vanzarea actiunilor prin negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice. Prevederile art. 31 - 40 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Cerintele institutiei publice implicate, care trebuie satisfacute prin oferta tehnica, vor fi cuprinse in "Termeni de referinta", care vor fi inclusi in dosarul de prezentare.
    (3) Institutia publica implicata va solicita ca oferta tehnica si oferta financiara sa fie depuse separat, in plicuri sigilate.
    (4) Dupa verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertantilor care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35, conform grilei de punctaj stabilite de institutia publica implicata.
    (5) Plicul continand oferta financiara va fi deschis pentru evaluare doar in cazul ofertantilor a caror oferta tehnica intruneste punctajul minim stabilit de institutia publica implicata, comunicat prin dosarul de prezentare.
    (6) Ofertantii care nu au intrunit punctajul minim prevazut pentru oferta tehnica vor fi considerati respinsi si li se vor returna oferta financiara sigilata si garantia de participare.
    (7) Clasificarea finala se va face intr-un sistem de ponderare a rezultatelor ofertelor tehnice si financiare, care va fi comunicat ofertantilor prin dosarul de prezentare.

    Dispozitii comune privind licitatia cu strigare si licitatia cu oferta in plic
    Art. 50
    Licitatiile se organizeaza atunci cand vanzarea se face pe baza ofertei de vanzare, potrivit dispozitiilor art. 78 si urmatoarele.
    Art. 51
    Pretul de pornire al licitatiei este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau, dupa caz, este cel stabilit potrivit dispozitiilor art. 70, 73 sau 74, dupa caz.
    Art. 52
    Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3 - 5 membri, cu respectarea prevederilor art. 31 si 32.
    Art. 53
    Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele prevazute la art. 35 si dovada privind achitarea taxei de participare.
    Art. 54
    Comisia de licitatie verifica, in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitatie verifica si analizeaza ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumparatori care au depus documentatia completa de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.
    Art. 55
    Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul indicate in oferta de vanzare, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare si, respectiv, cu oferta in plic.
    Art. 56
    Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si se intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemneaza in continutul acestuia. Dispozitiile art. 34 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 57
    Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se poate incheia cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor art. 43.

    Licitatia cu strigare
    Art. 58
    Ofertantilor acceptati potrivit dispozitiilor art. 54 li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 5% si 15% din pretul de pornire, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare.
    Art. 59
    In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.
    Art. 60
    (1) Licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care se prezinta un singur ofertant care ofera pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.
    (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare;
    b) daca nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar in continuare licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a) pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii. In acest caz pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;
    c) in cazul in care 2 sau mai multi ofertanti fac aceeasi oferta de pret, licitatia va continua dupa regula licitatiei competitive. In situatia neacceptarii de catre toti ofertantii a pretului la un anumit pas in crestere, comisia de licitatie va declara castigator ofertantul care are numarul de talon cel mai mic;
    d) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.
    Art. 61
    Daca la sedintele de licitatie prevazute la art. 60 alin. (3) lit. b) nu se prezinta nici un ofertant, institutia publica implicata poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.

    Licitatia cu oferta in plic
    Art. 62
    (1) Oferta de cumparare se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza:
    a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon si fax;
    b) organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul vanzarii.
    (2) Continutul ofertei de cumparare va fi cunoscut numai de catre membrii comisiei de licitatie, care au obligatia sa respecte caracterul confidential al datelor si informatiilor pe care le cuprinde aceasta.
    Art. 63
    Oferta de cumparare trebuie sa fie irevocabila si sa contina:
    a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si domiciliul, respectiv sediul acesteia;
    b) pretul si modalitatea de plata oferite;
    c) alte elemente pe baza carora se stabileste oferta castigatoare, astfel cum rezulta din documentul prevazut la art. 38 lit. b) si comunicat potrivit dispozitiilor art. 39.
    Art. 64
    Conform anuntului publicitar, la data si ora stabilite presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile ofertantilor prezenti si va anunta:
    a) notificarile depuse de catre ofertanti inainte de deschiderea plicurilor prin care acestia isi modifica termenii ofertei depuse anterior in cadrul aceleiasi proceduri de licitare;
    b) numele sau denumirea ofertantilor;
    c) documentele continute in plic.
    Art. 65
    Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de catre ceilalti ofertanti.
    Art. 66
    Evaluarea ofertelor de cumparare se face de catre membrii comisiei de licitatie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilita potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (1).
    Art. 67
    Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi ofertanti au intrunit acelasi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitatie va organiza, in aceeasi sedinta, o licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni adjudecandu-se ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.
    Art. 68
    (1) Daca se depune o singura oferta de cumparare, se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare.
    (2) Daca nu s-a depus nici o oferta de cumparare, institutia publica implicata poate decide reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.

    Pretul de oferta
    Art. 69
    Pretul de oferta este pretul propus de institutia publica implicata in oferta de vanzare sau in prospectul de oferta publica. In cazul vanzarii actiunilor prin licitatie, prin pret de oferta se intelege pretul de pornire al licitatiei. In cazul vanzarii prin licitatii electronice pe pietele de capital, prin pret de oferta se intelege pretul din ordinul de vanzare afisat pe piata. In cazul vanzarii la ordin pe piata de capital, prin pret de oferta se intelege pretul propus de institutia publica implicata in anuntul publicat in presa si in sistemul electronic al pietei respective, in vederea selectarii societatii de servicii de investitii financiare care sa intermedieze vanzarea actiunilor.

    Determinarea pretului de oferta
    Art. 70
    Institutia publica implicata poate propune un pret de oferta inferior valorii nominale a actiunilor numai in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mic decat capitalul social.

    Raportul de evaluare a societatii comerciale
    Art. 71
    (1) Institutia publica implicata poate dispune, pentru determinarea pretului de oferta, intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, agreat de catre aceasta in baza unei preselectii, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala sau cu institutia publica implicata.
    (2) Rapoartele de evaluare, intocmite de evaluatori atestati in conditiile legii si agreati de institutiile publice implicate, vor raspunde standardelor in domeniu. Se va institui raspunderea civila sau penala, dupa caz, in situatia in care se vor constata, ulterior vanzarii, eventuale prejudicii aduse societatii comerciale sau institutiei publice implicate.
    Art. 72
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 71, institutia publica implicata nu va dispune intocmirea unui raport de evaluare in situatia in care:
    a) vinde actiunile unei societati comerciale care este cotata la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;
    b) vinde actiunile unei societati comerciale prin oferta publica sau prin metode de vanzare specifice pietei de capital;
    c) vinde actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor.
    (2) In functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata poate dispune intocmirea raportului de evaluare.
    Art. 73
    In cazurile in care, potrivit dispozitiilor art. 72 alin. (1), nu se intocmeste raport de evaluare, pretul de oferta este egal cu:
    a) media cotatiilor inregistrate in ultimele 12 luni calendaristice anterioare formularii ofertei de vanzare, in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;
    b) valoarea nominala a actiunilor, in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor;
    c) valoarea calculata de institutia publica implicata prin raport de evaluare simplificat.
    Art. 74
    (1) Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mare decat o treime din activul total.
    (2) Prevederile alin. (1) privind conditiile elaborarii raportului de evaluare raman valabile si pentru urmatoarele operatiuni:
    a) majorarea capitalului social al societatilor comerciale cu capital de stat prin aport in numerar sau in natura;
    b) cesiunea actiunilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat la societati cu capital mixt.
    (3) In cazul actiunilor suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, care se vand persoanelor prevazute la art. 12 alin. (6) din lege, pretul de oferta, care este egal cu pretul de vanzare, se va determina in conformitate cu prevederile alin. (1), ale art. 70 si 71, dupa caz, si va fi cel putin egal cu valoarea nominala.

    Pretul de vanzare
    Art. 75
    Pretul de vanzare reprezinta pretul obtinut de institutia publica implicata, prin ajustarea pretului de oferta in functie de cererea de cumparare, ca urmare a aplicarii procedurilor specifice fiecarei metode de vanzare de actiuni.

    Achizitionarea de actiuni in schimbul unor obligatiuni sau al altor instrumente garantate de stat
    Art. 76
    Acceptarea obligatiunilor sau a altor instrumente garantate de stat in schimbul actiunilor se face cu aprobarea prealabila a Ministerului Finantelor Publice. Conditiile pentru obtinerea acestei aprobari se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, emis in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.

    Anuntul de vanzare. Oferta de vanzare
    Art. 77
    Institutiile publice implicate sunt obligate, in cazul vanzarii de actiuni, sa publice anunturi de vanzare, respectiv oferte de vanzare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 78
    Anuntul de vanzare si oferta de vanzare se afiseaza la sediul institutiei publice implicate si la cel al societatii comerciale si se publica astfel:
    a) pentru societatile comerciale mici, in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie;
    b) pentru societatile comerciale mijlocii si mari, in cotidienele mentionate la lit. a), prin mijloace electronice si intr-un jurnal international de larga circulatie, dupa caz.
    Art. 79
    Anuntul de vanzare trebuie sa cuprinda informatii cu privire la:
    a) denumirea si sediul institutiei publice implicate vanzatoare;
    b) denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societatii comerciale;
    c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului;
    d) metoda de vanzare a actiunilor, numarul de actiuni oferite la vanzare si procentul acestora din totalul actiunilor;
    e) persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numarul de telefon, telefax);
    f) criteriile de precalificare, daca este cazul;
    g) locul, data si ora pana la care se depun documentele solicitate;
    h) locul, data si ora la care se deschid ofertele/se tine licitatia;
    i) documentele de participare prevazute la art. 35 si valoarea taxei de participare, dupa caz;
    j) pretul de oferta pentru vanzarea prin licitatie;
    k) orice alte informatii suplimentare ce prezinta relevanta in procesul de privatizare.
    Art. 80
    Atunci cand institutia publica implicata decide vanzarea pachetului de actiuni prin oferta publica de vanzare sau prin alte metode specifice pietei de capital, anuntul de vanzare/oferta de vanzare va respecta conditiile specifice reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de pietele organizate.

    Dosarul de prezentare a societatii comerciale
    Art. 81
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale este destinat sa asigure potentialilor cumparatori posibilitatea cunoasterii principalelor date si informatii de natura tehnica, economica, financiara si juridica cu privire la societatea comerciala supusa privatizarii, in functie de care sa poata formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.
    Art. 82
    (1) Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde 3 sectiuni, dupa cum urmeaza:
    A. Date despre societatea comerciala:
    a) informatii generale: denumirea, forma juridica, sediul principal si, daca este cazul, sediile secundare, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, codul postal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numarul total de actiuni, valoarea nominala a actiunilor si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului, obiectul de activitate, numarul si structura numerica a personalului salariat;
    b) date privind situatia patrimoniala, cu referire la:
    (i) terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea contabila, situatia juridica;
    (ii) cladiri principale: amplasarea, suprafata construita si desfasurata, destinatia, vechimea, valoarea neta contabila, situatia juridica;
    (iii) investitii in curs: descrierea sumara, valoarea totala, procentul de realizare, data finalizarii si valoarea necesara finalizarii acestora;
    (iv) participari la alte societati comerciale: denumirea si numarul de inmatriculare ale acestor societati comerciale si procentul detinut din capitalul social al acestora;
    (v) bunurile imobile ipotecate si bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare, bunurile asupra carora poarta un privilegiu special, precum si bunurile imobile revendicate de terti;
    (vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, inchiriere, asociatie in participatiune, leasing sau comodat;
    (vii) drepturile de proprietate industriala detinute: licente, brevete de inventie, marci, desene si modele industriale;
    (viii) drepturile de proprietate intelectuala definite conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, respectiv lista cu rezultatele cercetarii, lista cu documentatiile de interes national, aflate in arhivele societatilor comerciale etc.;
    (ix) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct in functie de calitatea procesuala;
    c) date privind situatia economico-financiara: situatii financiare anuale simplificate - conform bilantului contabil pe anul precedent si conform ultimei balante din anul in curs -, contul de profit si pierdere - la sfarsitul anului precedent si la nivelul unui semestru al anului in curs sau, dupa caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate pana in luna in care se calculeaza - si activul net contabil la data cand se intocmeste dosarul de prezentare, inclusiv obligatiile societatii comerciale fata de institutiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare si dividende;
    d) avizul/avizele de mediu emis/emise pe baza bilantului de mediu acceptat de autoritatea de mediu competenta si surse potentiale de raspundere a societatii comerciale pentru daune cauzate mediului;
    e) in cazul societatilor comerciale beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de cate ori acordurile de imprumut incheiate contin o astfel de conditie.
    B. Date privind oferta de vanzare de actiuni
    C. Date privind oferta de cumparare de actiuni
    (2) Dosarul de prezentare se pune la dispozitie potentialului cumparator, la cererea acestuia, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei institutiei publice implicate, si se actualizeaza periodic, pana in cea de-a 5-a zi lucratoare anterioara depunerii ofertelor finale.
    Art. 83
    Institutia publica implicata va elabora un model de fisa de prezentare simplificata in vederea vanzarii pachetelor de actiuni:
    a) reprezentand pana la 33% din capitalul social al societatilor comerciale;
    b) reprezentand actiunile suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor in cadrul procesului de exercitare a dreptului de preferinta.
    Art. 84
    In cazul vanzarii actiunilor prin oferta publica ori prin alte metode specifice pietei de capital, datele si informatiile ce vor fi puse la dispozitie potentialilor investitori vor fi cele indicate in normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale pietelor organizate de capital.
    Art. 85
    In cazul societatilor comerciale pentru care agentii de privatizare exercita atributiile institutiei publice implicate, intocmirea dosarului de prezentare se asigura de catre acestia, potrivit mandatului acordat.
    Art. 86
    (1) Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice institutiei publice implicate, in cel mult doua zile lucratoare de la producere, orice act sau fapt de natura sa modifice esential datele si informatiile prevazute la art. 81.
    (2) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) actele sau faptele care se produc pana in a 8-a zi lucratoare anterioara datei de depunere a ofertelor finale si care aduc modificari substantiale ofertei de vanzare.

    Accesul direct la datele si informatiile despre societatea comerciala
    Art. 87
    (1) In cazul in care inainte de vanzarea dosarului de prezentare sau in perioada de cumparare a acestuia potentialul investitor comunica in scris institutiei publice implicate ca doreste efectuarea unei vizite cu scopul de a-si forma o opinie generala asupra situatiei economice a societatii comerciale, institutia publica implicata si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa ii asigure accesul la date economice, tehnice, juridice si de mediu publicabile, cu semnarea in prealabil a unui angajament de confidentialitate, fara achitarea unei taxe.
    (2) In cazul in care potentialul cumparator comunica in scris institutiei publice implicate ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a societatii comerciale, aceasta institutie si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa ii asigure accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, financiara, juridica si de mediu privind societatea comerciala supusa privatizarii, cu exceptia cazului in care vanzarea se face in conditiile prevazute la art. 84.
    Art. 88
    (1) Accesul direct la datele si informatiile de natura tehnica, economica, financiara, juridica si de mediu privind societatea comerciala supusa privatizarii se va face pe baza achitarii in avans a unei taxe stabilite de institutia publica implicata, prin dosarul de prezentare.
    (2) Taxa va fi achitata de catre ofertant institutiei publice implicate.
    Art. 89
    (1) Conducerile societatilor comerciale la care statul detine un pachet de actiuni minoritar, precum si ale societatilor comerciale pentru care s-au incheiat contracte de vanzare-cumparare de actiuni, ale caror clauze sunt in derulare, sunt obligate sa permita accesul direct al institutiei publice implicate la documentele necesare pentru intocmirea dosarului de prezentare a societatii comerciale respective, in vederea privatizarii pachetului de actiuni detinut de stat sau pentru stabilirea stadiului executarii obligatiilor contractuale.
    (2) In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. (1), conducerile societatilor comerciale vor fi direct raspunzatoare de pagubele aduse statului prin impiedicarea sau intarzierea procesului de privatizare ori prin punerea in imposibilitate a institutiei publice implicate de a urmari executarea obligatiilor contractuale.

    Procedura de emitere a certificatului de obligatii bugetare
    Art. 90
    In termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de emitere a certificatului de obligatii bugetare institutiile publice bugetare creditoare vor imputernici organele lor teritoriale de control sa intocmeasca raportul asupra naturii si cuantumului tuturor obligatiilor bugetare.
    Art. 91
    Raportul se intocmeste in termen de 15 zile. In cazuri temeinic justificate ministrul sau conducatorul institutiei publice bugetare creditoare va putea incuviinta prelungirea termenului de intocmire a raportului cu cel mult 15 zile.
    Art. 92
    (1) Pentru intocmirea raportului inspectorii au acces neingradit la orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale societatii comerciale si pot solicita informatii sau explicatii referitoare la documentele supuse analizei, in conditiile legii.
    (2) Raportul se intocmeste pe baza documentelor contabile ale societatii comerciale si a declaratiei pe propria raspundere a administratorilor societatii comerciale ca nu mai dispun de alte acte, documente, inscrisuri neoperate in evidenta contabila.
    Art. 93
    Raportul va specifica situatia fiecarei obligatii bugetare, inclusiv a creantelor rezultate din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor externe.
    Art. 94
    Raportul se avizeaza si se inainteaza institutiei publice bugetare creditoare de catre conducatorul organului sau teritorial de control in termen de 3 zile de la finalizare.
    Art. 95
    Pe baza raportului avizat potrivit art. 94, in termen de doua zile lucratoare institutia publica bugetara creditoare va emite certificatul de obligatii bugetare.
    Art. 96
    Prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei publice bugetare creditoare, exercitarea atributiilor ce revin institutiilor publice bugetare creditoare se poate delega organelor lor teritoriale competente.
    Art. 97
    Pentru intocmirea si eliberarea certificatelor de obligatii bugetare vor fi utilizate modelul si procedura stabilite prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei publice bugetare creditoare.
    Art. 98
    O copie de pe certificatul de obligatii bugetare va fi pusa la dispozitie de catre institutia publica implicata fiecarui potential cumparator, in termen de doua zile de la primirea acestuia.

    Conditii privind plata in rate a actiunilor
    Art. 99
    Institutia publica implicata va putea accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, luand in considerare situatia financiara a societatii comerciale, cuantumul, structura si periodicitatea obligatiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotarare a Guvernului, posibilitatea societatii comerciale de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internationala ori asumarea de catre potentialul cumparator a obligatiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrala a pretului cu ocazia desfasurarii unei licitatii cu strigare.
    Art. 100
    In contractele de vanzare de actiuni cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. Institutia publica implicata va comunica cumparatorului, cu 15 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
    Art. 101
    La aprecierea institutiei publice implicate se va putea solicita cumparatorului constituirea de garantii suplimentare pentru asigurarea platii ratelor, precum:
    a) scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta;
    b) ipoteca ori garantii reale mobiliare;
    c) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata;
    d) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate, romana, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
    Art. 102
    Constituirea in favoarea institutiei publice implicate a garantiei reale mobiliare asupra actiunilor trebuie sa fie concomitenta cu incheierea contractului de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate.

    Prevederi referitoare la asociatiile constituite din salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de munca la o societate comerciala
    Art. 103
    Modul de constituire a asociatiei si documentele pe care aceasta trebuie sa le depuna la institutia publica implicata sunt cele prevazute la art. 56 - 60 si in anexa nr. 1.1 A la Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, cu modificarile ulterioare.

    Privatizarea societatilor comerciale cuprinse in programe speciale incheiate cu organismele financiare internationale
    Art. 104
    In cazul privatizarii societatilor comerciale cuprinse in programele incheiate de Guvern cu organismele financiare internationale, strategia va fi supusa spre aprobare acestuia.

    Vanzarea de active
    Art. 105
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si regiile autonome pot vinde active cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz, si cu avizul prealabil al institutiei publice implicate. Avizul prealabil al institutiei publice implicate consta in mandatul special acordat reprezentantului in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, dupa caz.
    (2) In cazul regiilor autonome si al societatilor comerciale prevazute la alin. (1), beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de cate ori acordurile de imprumut incheiate contin o astfel de conditie.
    (3) Societatile comerciale de interes strategic pot vinde, fara a fi supuse spre aprobare Guvernului conditiile principale ale contractelor de vanzare-cumparare, numai activele prevazute la art. 4 lit. f), sub sanctiunea nulitatii.
    Art. 106
    Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piata.
    Art. 107
    Aprobarea adunarii generale a actionarilor, a consiliului de administratie si, respectiv, a institutiei publice implicate priveste:
    a) oferta de vanzare;
    b) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
    c) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
    Art. 108
    (1) Societatea comerciala sau, dupa caz, regia autonoma este obligata ca in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare sa publice oferta de vanzare, potrivit prezentelor norme metodologice.
    (2) Oferta de vanzare se afiseaza la sediul vanzatorului si la locul unde este situat activul si se publica conform art. 78, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
    (3) Oferta de vanzare va cuprinde:
    a) garantia si taxa de participare la licitatie, dupa caz;
    b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
    c) documentele de participare la licitatie, prevazute la art. 79, pe care proprietarul activului le considera necesare in raport cu valoarea activului.
    Art. 109
    (1) Pretul de oferta este pretul de pornire al licitatiei, care poate fi mai mic, mai mare sau egal cu valoarea contabila a activului.
    (2) Pretul de oferta se stabileste, de regula, pe baza unui raport de evaluare.
    (3) Societatile comerciale si regiile autonome care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii, in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza, reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
    Art. 110
    Prevederile art. 81 si 82, cu privire la dosarul de prezentare, ale art. 87 si 88, privind accesul la datele si informatiile privind activul, precum si ale art. 58 - 60, privind licitatia cu strigare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 111
    Activele amplasate pe terenurile care nu sunt in proprietatea vanzatorului se pot vinde conditionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului. Terenul aferent activelor si a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii activului va fi vandut cumparatorului activului prin negociere directa, cu exceptia terenurilor care sunt proprietate publica a statului sau a unei unitati administrativ-teritoriale.
    Art. 112
    Vanzarea activelor cu caracter social urmeaza regimul juridic de drept comun existent in legislatia privind privatizarea, cu exceptia celor a caror instrainare este reglementata de norme speciale. La vanzare prevederile art. 105 - 111 se aplica in mod corespunzator.

    Vanzarea activelor cu plata in rate
    Art. 113
    Societatile comerciale si regiile autonome pot vinde active cu plata in rate in conditiile stabilite la art. 28 din ordonanta de urgenta si in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 114
    (1) Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta garantii reale sau personale indestulatoare, de tipul celor prevazute la art. 111, si numai daca aceste garantii sunt constituite anterior sau concomitent incheierii contractului de vanzare-cumparare.
    (2) In contractele de vanzare-cumparare de active cu plata in rate se va stipula o dobanda stabilita conform art. 100.
    Art. 115
    In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, ratele urmatoare devin, de asemenea, exigibile, iar garantia prevazuta la art. 114 va putea fi pusa in executare pentru intreaga suma neachitata si pentru dobanda datorata conform contractului pana la data scadenta a celei de-a doua rate neachitate.

    Contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare
    Art. 116
    Incheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare se face in conditiile stabilite la art. 27 din ordonanta de urgenta.
    Art. 117
    Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauza irevocabila de vanzare sunt urmatoarele:
    a) partile din contract;
    b) activul care formeaza obiectul contractului;
    c) valoarea totala a contractului de leasing;
    d) durata leasingului;
    e) cuantumul si termenele de plata ale ratelor;
    f) obligatia de plata in intregime a valorii reziduale inainte de incheierea contractului de vanzare, in termen de cel mult 10 zile de la incheierea perioadei de leasing;
    g) obligatia utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului;
    h) valoarea imbunatatirilor executate si/sau a investitiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de pret si, dupa caz, din ratele scadente;
    i) obligatia utilizatorului de a raspunde pentru toate riscurile exploatarii activului si pentru orice alta paguba;
    j) clauza irevocabila de vanzare in favoarea utilizatorului.
    Art. 118
    Utilizatorul poate oricand pe durata contractului sa cumpere activul prin achitarea integrala a pretului vanzarii activului convenit la incheierea contractului, actualizat cu indicele de inflatie.
    Art. 119
    Pentru dispozitiile art. 118 se aplica in mod corespunzator prevederile art. 105 - 112.

    Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social
    Art. 120
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot dispune instrainarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit si cu prioritate, catre autoritatile administratiei publice locale, precum si catre institutiile publice.
    (2) In situatia in care se efectueaza transferul cu titlu gratuit, societatea comerciala va diminua capitalul social cu valoarea ramasa neamortizata a activului transferat, din cota institutiei publice implicate.
    Art. 121
    (1) Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor dupa aprobarea prealabila a institutiei publice implicate.
    (2) Transferul cu titlu gratuit al activelor se face pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data aprobarii in adunarea generala a actionarilor.

    Obligatii de mediu
    Art. 122
    (1) Societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin un pachet de actiuni care permite exercitarea controlului au obligatia de a initia si de a derula procedura privind obtinerea avizului de mediu.
    (2) Autoritatea de mediu competenta este obligata sa emita avizul de mediu in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare.
    Art. 123
    La solicitarea autoritatii de mediu competente, pentru realizarea bilanturilor de mediu nivel I si/sau II si, dupa caz, a studiului de evaluare a riscului este obligatoriu sa se contracteze serviciile unui expert de mediu atestat.
    Art. 124
    Expertul de mediu atestat care va intocmi documentatia de mediu solicitata nu poate fi actionar, administrator, cenzor, partener comercial al societatii comerciale beneficiare, el, sotul/sotia si rudele sau afinii acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.
    Art. 125
    Prin aviz de mediu se intelege actul prin care autoritatea de mediu competenta stabileste obligatiile de mediu ce urmeaza sa fie indeplinite de respectiva societate comerciala, programul pentru conformare corespunzator acestor obligatii si identifica raspunderile datorate poluarii mediului din activitatea trecuta a societatii comerciale, pe oricare dintre amplasamentele detinute de aceasta.
    Art. 126
    Programul pentru conformare cuprinde acele masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate de societatea comerciala la data obtinerii avizului de mediu, precum si acele prevederi pentru remedierea efectelor asupra mediului rezultate din activitatile desfasurate anterior acestui moment.
    Art. 127
    La incheierea contractului de vanzare-cumparare institutia publica implicata/societatea comerciala va urmari asumarea de catre cumparator, in tot sau in parte, a obligatiilor si raspunderilor de mediu stabilite de autoritatea de mediu competenta, prin convenirea unui cuantum de investitii destinate executarii programului pentru conformare.
    Art. 128
    Dispozitiile art. 122 - 127 sunt aplicabile si in cazul vanzarii de active, al fuziunii, divizarii, concesionarii, dizolvarii si lichidarii societatii comerciale, in conditiile legii, considerate ca avand impact asupra mediului.
    Art. 129
    Institutia publica implicata poate conveni prin contractul de vanzare-cumparare sa il despagubeasca pe cumparator, conform prevederilor art. 27 din lege, in cazul in care ulterior privatizarii, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in termen de cel mult 5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, este stabilit prejudiciul.

    Concesionarea terenurilor
    Art. 130
    Terenurile care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societatilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care detin astfel de terenuri si daca acestea sunt strict necesare in vederea realizarii obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara nici o forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
    Art. 131
    Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa prezinte concedentului documentatia privind justificarea folosirii terenului si datele de identificare a acestuia, obiectul de activitate si alte date necesare pentru incheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.
    Art. 132
    Contractul de concesiune se incheie pe o durata maxima de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept pe o perioada de 24 de ani si 6 luni, daca la data expirarii primei durate a concesiunii societatea comerciala concesionara continua sa exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    Art. 133
    Garantia prevazuta la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune si va fi depusa in termen de 180 de zile de la data semnarii acestuia.
    Art. 134
    Prevederile art. 181 - 184 se aplica si in cazul concesionarii terenurilor proprietate privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 135
    Calitatea de concedent, in numele statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, o au:
    a) ministerele de resort pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului;
    b) consiliile judetene pentru terenurile proprietate publica sau privata a judetului;
    c) consiliile locale pentru terenurile proprietate publica sau privata a orasului sau comunei.
    Art. 136
    Concesionarea, potrivit art. 32^1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, are ca obiect exclusiv utilizarea de catre concesionar a terenurilor, in limitele cerute de desfasurarea normala a activitatii potrivit obiectului sau de activitate, si nu poate fi extinsa la activitati de exploatare decat prin incheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.

    Inchirierea sau vanzarea terenurilor
    Art. 137
    Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se inchiriaza sau se vand societatii comerciale care le detine, fara nici un fel de publicitate, prin negociere directa, la initiativa societatii comerciale sau a autoritatilor prevazute la art. 135.

    Criteriile pentru stabilirea redeventei, chiriei si pretului de vanzare pentru terenuri
    Art. 138
    Redeventa se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obtinut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel:
    a) in cazul stabilirii redeventei ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1 - 3%, in functie de obiectul de activitate al societatii comerciale concesionare si de incadrarea acestuia potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, precum si de imprejurarea ca terenul in cauza este intr-o zona declarata defavorizata; totodata se va stabili si o redeventa minima anuala, indexabila cu indicele de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar, determinat de Institutul National de Statistica, in cazul in care cresterea anuala a acestui indice depaseste 10%;
    b) in cazul stabilirii redeventei sub forma unui venit fix anual al concedentului se va avea in vedere ca aceasta suma fixa sa nu fie mai mare decat dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicata la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, determinata potrivit criteriilor prevazute la art. 140.
    Art. 139
    Pentru terenurile necesare desfasurarii unor activitati sau servicii publice, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau local, dupa caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redeventei.
    Art. 140
    Nivelul chiriei pe metru patrat de teren este convenit prin negociere directa intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
    a) situarea terenului in localitate urbana sau rurala;
    b) categoria localitatii si zona din cadrul localitatii, conform incadrarilor prevazute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
    c) pozitia terenului fata de accesul la retelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian;
    d) accesul terenului la utilitati (energie electrica, termica, gaze naturale, apa-canal);
    e) gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide, lichide sau gazoase;
    f) tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: productie, prestari de servicii sau executare de lucrari.
    Art. 141
    Pretul de vanzare pentru terenurile oferite spre cumparare societatilor comerciale care le au in exploatare se stabileste prin negociere directa intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza criteriilor prevazute la art. 140.

    Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor
    Art. 142
    Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care pana la data aparitiei legii nu au dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) vor intocmi si vor inainta institutiilor indreptatite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentatiile necesare, conform legislatiei in domeniu;
    b) dupa primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in adunarea generala a actionarilor se aproba:
    (i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului;
    (ii) numarul de actiuni emise suplimentar;
    (iii) modificarea corespunzatoare a actului de infiintare.
    Art. 143
    Valoarea cu care se majoreaza capitalul social este valoarea preluata din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizata cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislatia in vigoare.
    Art. 144
    In termen de 5 zile de la inregistrarea majorarii societatea comerciala va transmite institutiei publice implicate toate documentele din care sa rezulte indeplinirea obligatiei legale.
    Art. 145
    La cererea institutiei publice implicate oficiul registrului comertului si/sau registrul independent privat va inregistra majorarea capitalului social, fara a solicita hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 146
    Dupa majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor institutia publica implicata poate vinde pachetul de actiuni astfel:
    a) se va acorda dreptul de preferinta cumparatorului care, anterior majorarii capitalului social, a dobandit actiuni ale societatii comerciale in baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu institutia publica implicata sau succesorului in drepturi al acestuia; vanzarea se va face prin negociere;
    b) nu se va acorda dreptul de preferinta cumparatorului prevazut la lit. a) daca, in termen de 15 zile de la data inregistrarii majorarii capitalului social, acesta nu si-a exprimat in scris optiunea la institutia publica implicata; vanzarea se va face prin orice metoda, in functie de marimea pachetului de actiuni, catre orice investitor interesat.

    Dispozitii speciale privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale supuse privatizarii
    Art. 147
    Procedura de restructurare prin divizare/fuziune se declanseaza:
    a) la propunerea institutiei publice implicate;
    b) la propunerea consiliului de administratie al societatii comerciale;
    c) la solicitarea unui actionar sau a unui tert interesat.
    Art. 148
    In situatia in care adunarea generala a actionarilor decide, pe baza studiului de fezabilitate si in baza unui mandat special acordat de institutia publica implicata, aplicarea unui program de restructurare prin divizare/fuziune, consiliul de administratie va definitiva documentele necesare si va intocmi proiectul de divizare/fuziune care va fi depus la registrul comertului in termen de 3 zile.
    Art. 149
    Publicarea intr-un cotidian international a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor privind fuziunea/divizarea societatilor comerciale este obligatorie ori de cate ori societatea comerciala are ca actionari persoane fizice sau juridice straine.

    Dispozitii speciale privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale
    Art. 150
    In situatia in care adunarea generala a actionarilor hotaraste dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie se desfiinteaza si se numeste administrator unic.
    Art. 151
    Hotararea adunarii generale a actionarilor privind dizolvarea si lichidarea societatii comerciale se va publica in conformitate cu prevederile art. 78 si 149.
    Art. 152
    Declaratiile de creante, transmise prin fax sau prin posta electronica in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului informativ, vor fi luate in considerare cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii comerciale in cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-mentionat, data la care registrul creditorilor asociati devine definitiv.

    Asociatia creditorilor
    Art. 153
    Creditorii care au depus declaratiile de creante se trec intr-un registru intocmit de administratorul unic si care poate fi consultat de orice creditor al societatii comerciale la sediul acesteia. In registru se vor indica denumirea si sediul sau, dupa caz, numele si domiciliul creditorilor asociati, valoarea si ordinea de preferinta a fiecarei creante, titlul in temeiul caruia creanta s-a constituit si drepturile de vot ale fiecarui creditor potrivit art. 32^13 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Vor fi trecuti in tabel si creditorii ale caror creante sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garantie personala acordata de societatea comerciala.
    Art. 154
    Registrul creditorilor asociati poate fi modificat numai in temeiul unei hotarari judecatoresti pronuntate in conditiile art. 34 alin. (2) din lege sau, in caz de eroare constatata, de administratorul unic care a intocmit tabelul, iar dupa numirea lichidatorului, de catre acesta din urma, ca o consecinta a modificarii, prin decizie motivata, a tabelului de creante.
    Art. 155
    (1) In termen de 10 zile de la definitivarea registrului administratorul unic convoaca prin scrisoare recomandata sau telegrama cu confirmare de primire prima sedinta a asociatiei creditorilor pentru alegerea presedintelui.
    (2) Sedintele asociatiei creditorilor vor avea loc in termen de cel putin 10 zile de la data primirii convocarii de catre fiecare membru, in afara de cazul in care creditorii asociati hotarasc in unanimitate sa tina o sedinta, renuntand in mod expres la beneficiul convocarii prealabile.
    (3) La sedintele asociatiei creditorii participa personal sau prin reprezentanti imputerniciti in conditiile art. 68 din Codul de procedura civila. Imputernicirea de reprezentare confera dreptul de a vota pentru adoptarea hotararilor prevazute de ordonanta de urgenta ori de prezentele norme metodologice, in cadrul oricarei sedinte a asociatiei creditorilor, cu exceptia cazului in care dreptul de reprezentare a fost restrans la anumite acte ori sedinte. Sedinta se considera legal constituita in prezenta creditorilor care detin majoritatea absoluta a voturilor in cadrul asociatiei.
    (4) Cu exceptia celei dintai sedinte, care va fi deschisa de catre administratorul care tine registrul creditorilor asociati, lucrarile sedintelor asociatiei creditorilor sunt deschise si sunt conduse de catre presedintele acesteia si se desfasoara in prezenta unui notar public. Procesul-verbal al sedintei, cuprinzand exclusiv hotararea adoptata, se intocmeste si se semneaza de catre notarul public care a participat la lucrari.
    (5) Procesele-verbale prevazute la alin. (4) se inscriu intr-un registru care se pastreaza de administratorul unic, iar dupa incetarea functiei acestuia, de catre lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcatuiesc asociatia. O copie de pe procesul-verbal se depune la institutia publica implicata, prin grija presedintelui asociatiei, in termen de 5 zile de la data sedintei, iar o copie va fi pastrata de acesta.
    (6) Pot formula contestatii in conditiile art. 34 alin. (2) din lege:
    a) creditorii ale caror creante nu au fost mentionate in anunturile publicate conform art. 34 alin. (1) din lege;
    b) creditorii ale caror creante au fost evidentiate intr-un cuantum mai mic ori pe o pozitie inferioara celei conferite de rangul creantei in ordinea de preferinta indicata in anuntul publicat conform art. 34 alin. (1) din lege;
    c) creditorii care contesta existenta sau intinderea unei creante a societatii comerciale impotriva lor, care, potrivit anuntului publicat, le-ar diminua, prin compensatie, drepturile de creanta;
    d) creditorii care contesta existenta, intinderea sau ordinea de preferinta a unei creante aflate inaintea creantei proprii in ordinea de preferinta, publicata conform art. 34 alin. (1) din lege.

    Licitatia pentru numirea lichidatorului
    Art. 156
    In cazul in care agentul de privatizare nu doreste sa realizeze lichidarea societatii comerciale, precum si in situatia in care negocierile pentru preluarea de catre acesta a functiei de lichidator nu s-au finalizat la expirarea unui termen de doua zile de la primirea in scris a acceptului agentului de privatizare, institutia publica implicata va trebui sa publice, in maximum doua zile lucratoare, anuntul de organizare a licitatiei pentru angajarea unui lichidator. In mod obligatoriu anuntul va preciza:
    a) denumirea si sediul societatii comerciale ce urmeaza sa fie lichidata, valoarea activului sau patrimonial, potrivit ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, si a datoriilor;
    b) locul de unde se poate achizitiona caietul de sarcini, precum si pretul acestuia;
    c) criteriile de precalificare pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la licitatie;
    d) data si locul tinerii licitatiei; data licitatiei se va fixa dupa cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile de la publicarea anuntului;
    e) data la care si locul de unde se pot obtine informatii suplimentare cu privire la regulile de participare la licitatie, inclusiv cele privind accesul la date si informatii privind societatea comerciala, necesare pentru formularea ofertei in baza semnarii unui angajament de confidentialitate.
    Art. 157
    Lichidatorul, persoana fizica, sau reprezentantul, persoana fizica, al societatii comerciale lichidatoare trebuie sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice ori in drept sau inginer si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica, economica sau juridica.
    Art. 158
    Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componenta fixa si/sau una variabila si va fi stabilit prin decizie a conducatorului institutiei publice implicate. Prin aceeasi decizie se numeste si comisia de licitatie, alcatuita din 3 persoane, dintre care una are calitatea de presedinte, si se stabileste grila de punctaj necesara pentru evaluarea ofertelor.
    Art. 159
    Participantii la licitatie isi vor depune oferta, scrisa si datata, in plic inchis, la institutia publica implicata, pentru comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data licitatiei.
    Art. 160
    Ofertele se deschid in ziua licitatiei, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotararea de adjudecare cuprinsa in procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitatie, in cel mult 5 zile de la data licitatiei. Functia de lichidator se adjudeca participantului care a oferit conditiile cele mai avantajoase. Hotararea de adjudecare va cuprinde si clasarea ofertantilor in ordinea numarului de puncte obtinute pentru ofertele depuse.
    Art. 161
    In cazul in care contractul cu ofertantul selectionat nu se incheie in termenul prevazut in ordonanta de urgenta, contractul se va putea incheia cu urmatorul clasat, potrivit hotararii prevazute la art. 160.
    Art. 162
    Daca dupa prima licitatie nu se desemneaza nici o oferta castigatoare, se va organiza de indata o noua licitatie, cu respectarea prevederilor art. 156 - 160. Daca la a doua licitatie nu se desemneaza lichidatorul, institutia publica implicata poate modifica conditiile initiale.
    Art. 163
    Contractul pentru angajarea lichidatorului are continutul-cadru prevazut in caietul de sarcini si cuprinde elementele de baza ale ofertei castigatoare.
    Art. 164
    Conditiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 158, in cazul in care se negociaza completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidarii.
    Art. 165
    Incetarea masurii de lichidare voluntara se dispune de adunarea generala a actionarilor in baza mandatului special acordat de institutia publica implicata.
    Art. 166
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta conform dispozitiilor prevazute la art. 31 din lege, iar hotararea adoptata va fi transmisa institutiei publice implicate si va fi inregistrata la oficiul registrului comertului in termen de doua zile de la data adoptarii sale.
    Art. 167
    Institutia publica implicata poate decide incetarea procedurii de lichidare voluntara in situatia in care se inregistreaza o scrisoare de intentie prin care se solicita cumpararea pachetului majoritar de actiuni.

    Tabelul de creante
    Art. 168
    (1) Tabelul de creante se intocmeste de catre lichidator pe baza registrului creditorilor asociati si cuprinde creantele acestora, in ordinea de preferinta determinata potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din lege si a vechimii, in vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta in urma vanzarii bunurilor si activelor societatii comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori si se pastreaza de lichidator.
    (2) In tabel se cuprind toate creantele, chiar daca nu au devenit exigibile sau sunt litigioase.
    (3) Tabelul va cuprinde si privilegiul si/sau garantia reala constituita in favoarea creditorului.
    (4) Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivata, din oficiu sau la cererea justificata a unui creditor, cu operarea modificarilor corespunzatoare, daca este cazul, in registrul creditorilor asociati. Creditorul care a declarat o creanta care nu a fost inscrisa in tabel ori nu a fost inscrisa potrivit valorii ori rangului sau in ordinea de preferinta, cel a carui cerere de modificare a fost respinsa de catre lichidator ori cei ale caror drepturi au fost lezate prin inscrierile ori modificarile operate se pot adresa instantei competente, cu respectarea prevederilor cap. VII din lege si ale cap. V^3 din ordonanta de urgenta.

    Noul lichidator si mandatarul special
    Art. 169
    (1) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va proceda fie la numirea in calitate de lichidator a urmatorului clasat in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16 din ordonanta de urgenta, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze patrimoniul societatii comerciale pana la numirea unui nou lichidator.
    (2) In cazul in care nici unul dintre urmatorii clasati nu poate indeplini functia de lichidator, institutia publica implicata va organiza o noua licitatie, cu respectarea prevederilor art. 155 - 162.
    Art. 170
    (1) Mandatarul special numit pana la angajarea unui nou lichidator trebuie sa intruneasca, sub aspect profesional, conditiile prevazute la art. 157. Remunerarea sa se negociaza cu institutia publica implicata, fara a o putea depasi pe cea a lichidatorului al carui contract a incetat.
    (2) Mandatarul poate fi si un salariat al institutiei publice implicate, prin delegare sau detasare.
    Art. 171
    Pana la angajarea unui nou lichidator licitatia pentru vanzarea activelor si a bunurilor societatii comerciale, aflata in curs, se suspenda de drept, facandu-se in acest sens un anunt in publicatiile prin care licitatia a fost adusa la cunostinta publica. La reluarea licitatiei se face un anunt corespunzator in aceleasi publicatii si, in mod vizibil, la sediul societatii comerciale.

    Vanzarea bunurilor
    Art. 172
    Vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale se face, in numele si pe contul acesteia, de catre lichidator in urmatoarele moduri:
    a) ca active functionale, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. d) din ordonanta de urgenta si la art. 3 lit. d) din lege;
    b) bun cu bun.
    Art. 173
    Vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale se va face, de regula, prin licitatie publica deschisa cu strigare, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice. In situatia in care aceasta vanzare nu va fi posibila, lichidatorul poate utiliza pentru vanzarea patrimoniului societatii comerciale si licitatia cu oferte in plic sau negocierea, precum si orice combinatie a celor 3 metode de vanzare prevazute la art. 37 alin. (1) din lege, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice. Prevederile capitolului "Obligatii de mediu" se aplica in mod corespunzator.
    Art. 174
    In vederea vanzarii bunurilor din patrimoniul societatii comerciale lichidatorul are obligatia:
    - sa intocmeasca, in termen de 30 de zile de la intrarea in functie, cate o fisa pentru fiecare activ al societatii comerciale, cu detalierea bunurilor ce il compun;
    - sa intocmeasca lista cuprinzand celelalte bunuri ale societatii comerciale, care nu pot fi integrate in structura unui activ;
    - sa stabileasca strategia de vanzare pe care o va aplica;
    - sa stabileasca pretul de oferta de vanzare pentru fiecare activ si bunurile ce il compun, precum si pentru bunurile independente, prin estimarea valorii de piata a acestora;
    - sa asigure publicarea unui anunt de vanzare.
    Art. 175
    Anuntul de vanzare va cuprinde, in mod obligatoriu:
    a) datele de identificare a activelor;
    b) pretul de oferta de vanzare, distinct pentru fiecare activ si pentru bunurile ce il compun; in functie de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de pret;
    c) locul in care cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii despre active ori pot efectua, pe cheltuiala proprie, o expertiza a acestora;
    d) metoda de vanzare;
    e) locul si data licitatiei sau negocierii, tipul licitatiei, ora de incepere a acesteia; aceasta data va fi stabilita intre 15 si 20 de zile de la data publicarii anuntului;
    f) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru participarea la licitatie.
    Art. 176
    Anuntul de vanzare se publica intr-un cotidian national de larga circulatie si/sau intr-un cotidian local, iar daca activul are un pret de oferta de vanzare de peste 1.000.000.000 lei, publicarea se va face si prin mijloace electronice.
    Art. 177
    (1) Vanzarea bunurilor de catre lichidator se va face cu respectarea procedurilor prevazute la art. 29 - 68, care se aplica in mod corespunzator.
    (2) In vederea vanzarii bunurilor si activelor societatii comerciale lichidatorul va numi o comisie compusa din 3 - 5 membri, al carei presedinte este lichidatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, din care vor face parte si reprezentanti ai creditorilor. Daca in ziua licitatiei sau a negocierii lichidatorul este in imposibilitatea de a fi prezent, va desemna un delegat care sa ii tina locul. In acest caz lichidatorul raspunde solidar cu delegatul pentru paguba adusa ca urmare a incalcarii obligatiilor legate de organizarea si tinerea licitatiei sau a negocierii.
    (3) Vanzarea bunurilor are loc la sediul societatii comerciale, unde se vor afisa la loc vizibil instructiunile privind desfasurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel putin 5 zile inaintea tinerii fiecarei sedinte de licitatie.
    (4) Pentru vanzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitatie lichidatorul va organiza cel mult alte doua licitatii, cu precizarea ca licitatia va avea loc, in toate cazurile, in termen de 15 zile de la publicarea anuntului, iar pretul de pornire al licitatiei se va reduce de fiecare data cu cate 20% din pretul initial de pornire.
    (5) In masura in care nu s-a formulat nici o oferta pentru cumpararea activului in integralitatea sa, presedintele comisiei de licitatie va putea solicita participantilor, in cadrul aceleiasi sedinte, oferte pentru achizitionarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participantii au manifestat interes, iar acestea vor putea fi vandute numai cu conditia ca suma totala obtinuta in cadrul aceleiasi sedinte de licitatie sa fie cel putin egala cu pretul de pornire al licitatiei pentru activ in cadrul urmatoarei sedinte de licitatie. Daca activul sau bunurile ce il alcatuiesc nu au putut fi vandute in conditiile mentionate la alin. (6), lichidatorul va putea schimba metoda sau strategia de vanzare.
    (6) Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta o garantie reala sau personala indestulatoare, de tipul celor indicate la art. 101, si daca aceasta garantie este constituita anterior sau concomitent incheierii contractului. In contract se va prevedea o dobanda stabilita la nivelul dobanzii practicate la creditare de banca la care societatea comerciala in lichidare are deschis contul lichidarii, la momentul semnarii contractului. In caz de neplata a doua rate succesive, prevederile art. 115 se aplica in mod corespunzator.
    (7) Daca la licitatia cu strigare nu se prezinta decat un singur participant, se va proceda in conformitate cu dispozitiile art. 68 alin. (1).
    (8) In contul unei creante litigioase adjudecarea se poate face numai in mod provizoriu, iar sumele necesare pentru satisfacerea acesteia se vor consemna la banca pe numele societatii comerciale aflate in lichidare si vor fi eliberate creditorului numai dupa pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile cu privire la existenta si intinderea creantei contestate.
    Art. 178
    Activele si bunurile asupra carora poarta un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipoteca vor fi programate la licitatie dupa cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creantelor prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si b) din lege.
    Art. 179
    (1) In cazul in care creditorii participa la licitatie si doresc ca adjudecarea sa se faca in contul creantei lor fata de societatea comerciala, ei vor trebui sa indice lichidatorului creanta pe care o depun drept pret, prin referire la tabelul de creante prevazut la art. 168. Depunerea creantei poate fi si partiala. In cazul in care un bun sau un activ este adjudecat in favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipoteca ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferenta dintre valoarea creantei sale si suma maxima oferita de ceilalti participanti acesta va avea calitatea de creditor chirografar.
    (2) Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori in favoarea caruia societatea comerciala proprietara a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care il compune si care si-a depus intreaga creanta drept pret poate adjudeca bunul sau activul in contul acesteia.
    (3) La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care il compune, societatea comerciala ii va putea ceda creanta sa impotriva tertului adjudecatar al bunului sau activului, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, cu compensarea corespunzatoare a debitului societatii comerciale fata de creditor. Prevederile art. 177 alin. (12) se aplica in mod corespunzator.

    Masuri speciale in procesul de privatizare
    Art. 180
    In momentul declansarii procesului de privatizare sau oricand dupa aceasta data se instituie procedura de administrare speciala la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine pachetul majoritar de actiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducatorului autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 181
    (1) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare presupune administrarea societatii comerciale de catre un administrator special, selectat de institutia publica implicata.
    (2) Administrarea speciala se realizeaza de institutia publica implicata prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, romane sau straine, pe baza unui contract de mandat.
    Art. 182
    (1) Pot dobandi calitatea de administrator special persoane fizice/juridice romane sau straine, selectate de institutia publica implicata pe baza unor criterii facute publice.
    (2) Pentru a facilita luarea unei decizii optime cu privire la nominalizarea administratorului special, institutia publica implicata va intocmi o lista cuprinzand candidatii acreditati.
    Art. 183
    (1) Principala atributie a administratorului special este de a indeplini intocmai si la termenele stabilite mandatul special acordat de institutia publica implicata.
    (2) In acest scop administratorul special:
    a) va convoca sau va dispune convocarea adunarii generale a actionarilor, ori de cate ori este necesar si in mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societatii comerciale/statutului si contractului de societate, in sensul separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, daca acest lucru este prevazut in mandat;
    b) va examina activitatea societatii comerciale in raport cu situatia de fapt si va intocmi un raport amanuntit asupra situatiei economico-financiare si juridice;
    c) va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societatii comerciale;
    d) va examina volumul de arierate si creante si va stabili ordinea de plati, tinand seama de respectarea disciplinei economico-financiare;
    e) va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de conducerea societatii comerciale in dauna actionarilor/asociatilor sau a societatii comerciale, daca este cazul;
    f) va introduce actiuni in anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale incheiate de conducerea societatii comerciale sau de constituirea unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor/asociatilor si ale societatii comerciale, daca este cazul;
    g) va sesiza institutia publica implicata in legatura cu orice problema care ar cere solutionarea de catre aceasta;
    h) va indeplini orice alte atributii stabilite prin contractul de mandat acordat de institutia publica implicata.
    (3) In mandatul special institutia publica implicata va specifica documentele pe care administratorul special va trebui sa le analizeze si termenul in care va trebui sa depuna raportul cu privire la situatia de fapt din societatea comerciala, cuprinzand si propuneri de masuri.
    (4) Institutia publica implicata va analiza raportul si propunerile de masuri prezentate de administratorul special si va decide aplicarea masurilor exceptionale care sa conduca la sporirea atractivitatii societatii comerciale la privatizare.
    Art. 184
    (1) In activitatea pe care o desfasoara administratorul special este obligat:
    a) sa participe la sedintele adunarii generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct indeplinirea sarcinilor transmise, putand anula, cu acordul institutiei publice implicate, inainte de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, orice hotarare luata de acestea si care contravine mandatului sau;
    b) sa ia masuri de administrare si gestionare a patrimoniului societatii comerciale, impreuna cu directorul general, dupa caz, astfel incat pana la transferul dreptului de proprietate sa nu se produca modificari patrimoniale decat in sensul celor stabilite prin mandatul acordat.
    (2) In cazul administrarii speciale criteriile si obiectivele de performanta din contractul de performanta incheiat cu directorul general al societatii comerciale vor fi adaptate la mandatul primit de administratorul special, prin act aditional.
    (3) In situatia in care directorul general al societatii comerciale este mandatat ca administrator special, consiliul de administratie va numi temporar in aceasta functie, daca este cazul, cu avizul institutiei publice implicate, o alta persoana, care va prelua contractul de performanta perfectat in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
    Art. 185
    In perioada administrarii speciale administratorul special va asigura indeplinirea masurilor exceptionale stabilite de lege, astfel:
    a) va solicita furnizorilor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa sau alte servicii fara de care societatea comerciala nu poate functiona - intocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante dupa data instituirii procedurii de administrare speciala;
    b) va urmari permanent incadrarea in graficele intocmite pentru reesalonarea platilor la furnizorii de utilitati, concomitent cu achitarea obligatiilor curente;
    c) va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce greveaza asupra activelor societatii comerciale, care urmeaza sa fie vandute, externalizate sau transferate, in scopul cresterii atractivitatii societatii comerciale la privatizare;
    d) va solicita creditorilor bugetari printr-o notificare suspendarea, pana la transferul dreptului de proprietate, a tuturor masurilor de executare silita incepute asupra societatii comerciale si neinceperea unor noi astfel de masuri;
    e) va intocmi lista creditorilor societatii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor, astfel incat dupa vanzarea acestora sa poata dispune distribuirea sumelor incasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, pana la limita ramasa neacoperita prin scutirea principala in baza grilei de facilitati;
    f) daca prin aplicarea grilei de facilitati creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul inregistrat pana la data de 31 decembrie 2001, sumele incasate prin vanzarea activului vor fi distribuite in contul datoriei reesalonate;
    g) va identifica eventualele creante ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatilor comerciale aflate in curs de privatizare si va propune institutiei publice implicate, dupa caz, conversia acestor creante in actiuni.
    Art. 186
    (1) Procedura de administrare speciala se poate institui si la societatile comerciale care nu au activitate sau care indeplinesc conditiile prevazute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, daca nu s-au pus in aplicare masurile respective.
    (2) Procedura de administrare speciala in perioada de dizolvare si lichidare presupune administrarea si gestionarea societatii comerciale de catre un administrator special, selectat de institutia publica implicata, conform art. 181.
    (3) In situatia in care in mandatul acordat se prevede lichidarea societatii comerciale, institutia publica implicata numeste un lichidator conform prevederilor prezentelor norme metodologice sau, dupa caz, dispune transferarea/preluarea activelor ramase in patrimoniul societatii comerciale de catre o societate de administrare si valorificare a activelor disponibile.
    (4) Principalele atributii ale administratorului special, nominalizat prin ordin/decizie a ministrului/conducatorului institutiei publice implicate, pentru societatile comerciale aflate in dizolvare/lichidare sunt, fara a se limita la:
    a) luarea masurilor pentru inventarierea documentelor care mai exista la societatea comerciala si pentru recompunerea arhivei din ultimii ani;
    b) luarea masurilor pentru identificarea ultimelor persoane nominalizate in organele de conducere ale societatii comerciale;
    c) luarea masurilor pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale si confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic pentru evaluarea eventualelor pagube;
    d) luarea masurilor pentru pregatirea documentatiei in vederea transferului unor bunuri (mijloace fixe) din patrimoniul societatii comerciale in patrimoniul societatii de administrare a activelor disponibile;
    e) luarea masurilor pentru intocmirea documentatiei pentru dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    f) dispunerea oricarei alte masuri menite sa duca la dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.
    Art. 187
    Mandatul acordat administratorului special poate fi oricand modificat, completat sau revocat de institutia publica implicata, in functie de situatia fiecarei societati comerciale si de etapele parcurse.
    Art. 188
    Administratorul special este raspunzator atat pentru dol, cat si pentru culpa, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor contractuale, precum si pentru executarea defectuoasa a acestora. Producerea de daune materiale si morale institutiei publice implicate sau societatii comerciale, prin actiuni sau omisiuni produse in executarea mandatului, atrage raspunderea civila, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz, a administratorului special.

    Conversia in actiuni a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
    Art. 189
    (1) In termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare speciala la societatile comerciale ce urmeaza sa se privatizeze, la cererea institutiei publice implicate, creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatii comerciale se vor converti in actiuni, la valoarea nominala a acestora, consolidata in dolari S.U.A.
    (2) Categoriile de creante ce fac obiectul conversiei potrivit alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) creante bancare neperformante;
    b) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii;
    c) creantele provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru imprumuturile externe contractate de societatile comerciale respective.
    (3) Conversia creantelor prevazute la alin. (2) se face in baza unei fundamentari economico-financiare realizate in comun de institutia publica implicata si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.
    (4) Actiunile rezultate in urma conversiei se transfera pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora intr-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vanzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publica implicata.
    (5) Pretul obtinut in urma vanzarii va fi repartizat intre cele doua institutii, proportional cu numarul actiunilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de institutia publica implicata.

    Constituirea societatilor comerciale cu capital mixt
    Art. 190
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot participa la constituirea unor societati comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    (2) Dupa aprobarea adunarii generale a actionarilor institutia publica implicata dispune intocmirea actului constitutiv si inregistrarea societatii comerciale conform dispozitiilor legale.

    Majorarea capitalului social prin aport de capital privat
    Art. 191
    Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social se poate declansa:
    a) la propunerea societatii comerciale;
    b) la propunerea institutiei publice implicate;
    c) la primirea unei scrisori de intentie din partea unui actionar al societatii comerciale sau din partea unui tert interesat.
    Art. 192
    (1) In situatia in care institutia publica implicata decide, pe baza studiului de fezabilitate solicitat, ca societatea comerciala are nevoie de capital in numerar/utilaje tehnologice performante (din categoria tehnologiilor de varf), aceasta va propune adunarii generale a actionarilor lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social, diminuandu-se astfel participatia statului la societatea comerciala. Valoarea utilajelor tehnologice performante trebuie dovedita prin factura de achizitie.
    (2) Oferta publica de majorare a capitalului social, in contextul prezentelor norme metodologice, este procedura prin care societatea comerciala vinde un pachet de actiuni nou-emise, in urmatoarele etape:
    a) acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, proportional cu cotele detinute anterior majorarii capitalului social;
    b) declansarea unei oferte publice primare de vanzare de actiuni, prin care oricare dintre investitorii interesati, persoane fizice sau juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atat actiunile aferente cotei actionarilor care nu isi exercita dreptul de preferinta, cat si actiunile aferente cotei detinute de institutia publica implicata.
    Art. 193
    Pretul de vanzare al actiunilor nou-emise va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor o data cu celelalte elemente ale vanzarii, in baza propunerii formulate de institutia publica implicata, si nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a unei actiuni.
    Art. 194
    In situatia in care exercitarea dreptului de preferinta nu acopera valoarea aprobata de adunarea generala a actionarilor pentru majorarea capitalului social, societatea comerciala va lansa o oferta publica primara de actiuni, care se va derula prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 195
    In situatia in care tertul interesat propune participarea la majorarea capitalului social cu aport in natura, adunarea generala a actionarilor va aproba majorarea capitalului social cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea aportului in natura.

    Dispozitii specifice societatilor comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor
    Art. 196
    Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar la societatile comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 197
    (1) Vanzarea actiunilor/participatiilor detinute de societati comerciale la care intregul pachet de actiuni este detinut de o societate comerciala cu capital integral de stat ori de regiile autonome si institutele nationale se va face conform prezentelor norme metodologice si Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Strategia de privatizare va fi aprobata de Guvern sau de institutia publica implicata, dupa caz.
    (3) Comisia de privatizare va fi numita prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului, dupa caz.
    (4) La propunerea societatii comerciale cu capital integral de stat care detine intregul pachet de actiuni la o societate comerciala care se privatizeaza, prin hotarare a Guvernului, cheltuielile prevazute la art. 51 lit. b) din lege se pot suporta de societatea comerciala care se privatizeaza.
    (5) Veniturile obtinute de societatea comerciala din vanzarea actiunilor prevazute la alin. (1) urmeaza regimul juridic al veniturilor obtinute din vanzarile de active.
    Art. 198
    Angajamentul de confidentialitate va cuprinde obligatoriu si daune pentru nerespectarea acestuia de catre investitor pe o perioada de minimum 3 ani.
    Art. 199
    La cererea institutiei publice implicate societatea comerciala va intocmi lista cuprinzand documentele care vor putea fi consultate de catre potentialii investitori la sediul societatii comerciale si va asigura accesul acestora la documentele respective, in camera de date. Pentru perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni si data transferului dreptului de proprietate cumparatorul poate solicita prezenta unui observator/unei echipe de observatori in societatea comerciala. Conditiile accesului acestuia/acestora la datele confidentiale ale societatii comerciale vor fi stabilite in contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 200
    (1) Prin ordin al ministrului care coordoneaza activitatea institutiei publice implicate sau prin decizie a conducatorului autoritatii administratiei publice locale se va numi un administrator special si se va nominaliza componenta acestuia.
    (2) Pentru societatile comerciale furnizoare de utilitati din subordinea ministerelor, prin ordin al ministrului de resort, administratorul special va avea urmatoarea componenta:
    - presedintele consiliului de administrare speciala;
    - 2 reprezentanti ai institutiei publice implicate;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    - un reprezentant al ministerului de resort.
    (3) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare se poate institui cu cel putin 3 luni inainte de aparitia anuntului de vanzare a actiunilor.
    (4) Prevederile art. 183 - 188 se aplica in mod corespunzator si societatilor comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 201
    (1) Conducerea societatii comerciale va notifica in scris, in termen de 5 zile de la declansarea procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare, toti furnizorii de utilitati, informand ca societatea comerciala se afla in administrare speciala. Notificarea se va face in vederea aplicarii prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) din lege.
    (2) In cazul neachitarii intr-o luna a facturilor curente si a ratelor convenite prin graficul de reesalonare, furnizorii pot intrerupe furnizarea serviciilor respective, iar datoriile restante si neachitate vor fi reactivate.
    Art. 202
    In aplicarea art. 19 din lege, la solicitarea societatii comerciale care s-a privatizat, conversia in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societatii se face de catre furnizorii de utilitati - regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital integral de stat din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor - care vor putea, cu acordul ministerului de resort si al Ministerului Finantelor Publice, sa aprobe conversia in actiuni a creantelor.
    Art. 203
    Reprezentantul institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilor a societatii comerciale va hotari cu privire la conversia in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile, pe baza unui mandat special emis in acest sens de institutia publica implicata.
    Art. 204
    In vederea obtinerii mandatului special din partea institutiei publice implicate pentru aprobarea conversiei in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile si pentru majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, administratorul societatii comerciale va prezenta la institutia publica implicata urmatoarele documente:
    a) raport de evaluare a societatii comerciale, elaborat de o firma de specialitate si insusit de consiliul de administratie al societatii comerciale in scopul determinarii valorii de piata a actiunii, daca este cazul;
    b) nota de fundamentare privind oportunitatea conversiei in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile si majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, insusita de consiliul de administratie al societatii comerciale;
    c) conventia dintre societatea comerciala la care se majoreaza capitalul social si titularii creantelor, prin care sa se stabileasca data de referinta, valoarea creantei la data de referinta si valoarea pe actiune la care urmeaza sa se efectueze conversia (conform raportului de evaluare a societatii comerciale);
    d) copie de pe ultimul bilant contabil aprobat, insotit de raportul cenzorilor si darea de seama a consiliului de administratie al societatii comerciale.
    Art. 205
    (1) Valoarea calculata a actiunii/partii sociale la care se face conversia se determina astfel:
    a) pe baza raportului de evaluare efectuat de o firma specializata, in cazul in care activul net contabil este mai mare sau egal cu o treime din valoarea activului societatii comerciale;
    b) pe baza raportului de evaluare simplificat, in cazul in care activul net contabil este mai mic decat o treime din valoarea activului societatii comerciale.
    (2) In cazul in care valoarea calculata este mai mica decat valoarea nominala, valoarea unei actiuni luata in calcul la majorare va fi egala cu valoarea nominala a actiunii.
    Art. 206
    Pachetul de actiuni rezultat in urma conversiei in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societatii comerciale intra in proprietatea furnizorului de utilitati.
    Art. 207
    Furnizorul poate sa valorifice pachetul de actiuni obtinut, in conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectand dreptul de preferinta al cumparatorului, prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu institutia publica implicata.
    Art. 208
    Diferentele rezultate din valorificarea pachetului de actiuni si valoarea creantelor convertite in actiuni se regularizeaza cu bugetul de stat.
    Art. 209
    In cazul in care conversia creantelor in actiuni are loc intre o societate comerciala privatizata si un furnizor de utilitati coordonat de o alta institutie publica implicata decat cea care a realizat privatizarea societatii comerciale, furnizorul poate sa valorifice pachetul de actiuni obtinut, in conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectand dreptul de preferinta al cumparatorului prevazut in contract.
    Art. 210
    In situatia in care privatizarea societatii comerciale a fost realizata de aceeasi institutie publica implicata care coordoneaza si furnizorul de utilitati, conversia si valorificarea pachetului de actiuni se vor face conform instructiunilor emise de institutia publica implicata, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 211
    (1) In aplicarea art. 22 din lege institutiile publice implicate pot initia la societatile comerciale din portofoliul lor, tinand seama de obiectivele si cerintele strategice ale societatilor comerciale, actiunea de majorare a capitalului social prin cooptarea ca actionar a unui investitor care sa indeplineasca cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitatile tehnice pentru a asigura dezvoltarea viitoare a societatii comerciale.
    (2) Institutia publica implicata poate acorda investitorului care a efectuat majorarea de capital dreptul de optiune la cumpararea unor pachete de actiuni, care sa ii asigure cel putin 51% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor, in termenii si la termenele convenite la data majorarii capitalului social.
    (3) Dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a actiunii de majorare a capitalului social, prin cooptarea ca actionar a unui investitor, societatea comerciala va declansa formalitatile pentru intocmirea raportului de evaluare de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piata a actiunilor emise de societatea comerciala.
    (4) Institutia publica implicata va transmite cererea de oferta catre investitorul sau investitorii care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (1).
    (5) Institutia publica implicata va numi comisia de negociere care va analiza, va evalua si va negocia oferta investitorului.
    (6) Dupa finalizarea negocierilor adunarea generala a actionarilor este imputernicita sa aprobe termenii si conditiile stabilite prin negocieri.
    (7) Dupa semnarea acordului adunarea generala a actionarilor va aproba modificarea actului constitutiv, conform acordului.
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) se vor aplica si societatilor comerciale la care intregul pachet de actiuni este detinut de o societate comerciala cu capital integral de stat.
    Art. 212
    In intelesul prezentelor norme metodologice, prin reabilitarea unor obiective economice se intelege repunerea in parametrii de functionare normala a unor obiective economice aflate in functiune.
    Art. 213
    (1) In aplicarea art. 24 si 25 din lege initiatorul va face cunoscuta intentia de a atrage capital in investitii prin publicarea unei cereri de oferta prin mass-media si, dupa caz, prin transmiterea ei catre investitorii care indeplinesc cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitatile tehnice pentru realizarea investitiilor.
    (2) Pentru evaluarea ofertelor de participare la negociere, depuse de ofertanti, precum si pentru negocierea clauzelor contractuale, initiatorul va numi o comisie de evaluare si negociere. Comisia de evaluare si negociere va fi alcatuita din 5 - 7 membri, reprezentanti ai initiatorului, ai institutiei publice implicate in situatia in care initiatorul este o societate comerciala si, dupa caz, ai Ministerului Finantelor Publice, autoritatii nationale de reglementare in domeniu si ai autoritatii competente pentru protectia mediului.
    (3) In situatia in care initiatorul este o societate comerciala, componenta comisiei de evaluare si negociere va fi avizata de institutia publica implicata.
    Art. 214
    (1) Dupa incheierea negocierilor initiatorul intocmeste o nota pe care, in functie de importanta proiectului, o va supune spre aprobare Guvernului si care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, clauzele contractuale convenite si divergentele aparute, precum si rezultatul evaluarii ofertelor tehnice si financiare. Nota va cuprinde si continutul contractelor de parteneriat si de achizitionare convenite cu ofertantul selectat.
    (2) Contractele de parteneriat vor fi incheiate in termen de 30 de zile de la data la care initiatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
    (3) Termenul prevazut mai sus se poate prelungi cu perioada necesara obtinerii confirmarilor si aprobarilor prevazute la art. 24 alin. (2) din lege.
    Art. 215
    (1) Institutiile publice implicate pot declansa procesul de privatizare la societatile comerciale de interes national din portofoliul lor, prin angajarea unor servicii de consultanta ale unor banci de investitii, firme de consultanta si altele asemenea. Selectarea consultantului se face printr-o metoda care va tine seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor. Pentru selectia de oferte in vederea desemnarii consultantului institutia publica implicata trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
    a) anuntul publicitar privind cererea de oferta pentru servicii de consultanta privind privatizarea societatii comerciale se publica in jurnale internationale si nationale de larga circulatie si prin mijloace electronice (Internet, teletext sau alte mijloace similare);
    b) anuntul publicitar trebuie sa cuprinda informatii cu privire la:
    - denumirea si sediul institutiei publice implicate care solicita servicii de consultanta;
    - informatii generale relevante despre societatea comerciala care urmeaza sa fie privatizata, respectiv: denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, obiectul principal de activitate, capitalul social, cifra de afaceri, numarul de personal si altele asemenea;
    - persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, prenumele, functia, numarul de telefon, fax);
    - criteriile de selectare a consultantilor pentru lista scurta;
    - locul unde si data pana la care se depune expresia de interes care va cuprinde date privind indeplinirea criteriilor de selectie pentru lista scurta;
    - reglementarile legale in vigoare dupa care se face selectia;
    - posibilitatea de asociere a firmelor pentru a raspunde cerintelor de selectie;
    c) pentru organizarea procesului de selectie, evaluarea ofertelor consultantilor si selectarea consultantului se numeste o comisie formata din 3 - 5 membri, care va avea in componenta cel putin cate un reprezentant al ministerului de resort din domeniul de activitate al societatii comerciale, al Ministerului Finantelor Publice si al institutiei publice implicate;
    d) cererea de oferta, intocmita de institutia publica implicata, cuprinde urmatoarele documente:
    - scrisoarea de invitatie;
    - informatii pentru consultanti privind:
    (i) cerinte generale care trebuie indeplinite de consultanti - informatii generale privind cerintele si scopul proiectului, clasificari privind amendarea documentelor cuprinse in cererea de oferta, modul de intocmire a ofertelor (oferta tehnica si financiara), depunerea, primirea si deschiderea ofertelor, modalitatea de punctare si evaluare a ofertelor, negocierea si incheierea contractului de consultanta, confidentialitate;
    (ii) metoda de selectie;
    (iii) persoanele de contact din cadrul institutiei publice implicate;
    (iv) informatii care vor fi furnizate consultantului;
    (v) angajamentul de confidentialitate;
    (vi) limba/limbile in care se vor prezenta ofertele;
    (vii) conditii pentru membrii echipei consultantului (functie, vechime, calificare etc.);
    (viii) valabilitatea ofertei consultantului;
    (ix) grila de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare si ponderea acordata ofertelor tehnice si financiare;
    (x) locul unde si data pana la care se depun ofertele consultantilor;
    - oferta tehnica - structura;
    - oferta financiara (onorariul fix si onorariul de succes) - structura;
    - termenii de referinta care cuprind:
    (i) informatii generale relevante despre societatea comerciala supusa privatizarii;
    (ii) obiectivele contractului de consultanta;
    (iii) scopul proiectului;
    (iv) logistica si timp;
    (v) consideratii suplimentare;
    - contractul standard pentru servicii de consultanta;
    - angajamentul de confidentialitate;
    e) transmiterea documentelor de ofertare (cererea de oferta) catre consultantii preselectati pe lista scurta si pregatirea camerei de date;
    f) primirea ofertelor, evaluarea acestora si selectarea consultantului;
    g) negocierea si semnarea contractului de consultanta.
    (2) In cazul in care onorariul fix al unui contract de consultanta va fi suportat de societatea comerciala supusa privatizarii, comisia de evaluare si selectare a consultantului va fi numita prin ordin al ministrului de resort.
    (3) Institutia publica implicata poate sa accepte participarea la concursul de oferte si a asociatiilor de firme care sa raspunda cerintelor impuse de proiect. Asociatiile vor desemna un asociat coordonator care va fi imputernicit sa mentina legatura cu institutiile si cu organismele statului implicate in procesul de privatizare pana la indeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega aceasta atributie altor membri ai asociatiei numai cu instiintarea prealabila a institutiei publice implicate.
    (4) In cazul in care institutia publica implicata apeleaza la servicii de consultanta finantate de organisme internationale, selectarea consultantului se desfasoara conform procedurii institutiei finantatoare.
    (5) La incheierea negocierilor cu consultantul selectat prevederile contractului de consultanta vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 216
    (1) La propunerea institutiei publice implicate cheltuielile prevazute la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comerciala supusa privatizarii, in baza aprobarii prin hotarare a Guvernului, pot fi platite direct de catre aceasta sau prin institutia publica implicata.
    (2) Societatea comerciala supusa privatizarii garanteaza si asigura in totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad in sarcina sa si care se platesc de institutia publica implicata, conform contractelor incheiate de aceasta.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 286, in situatia in care plata se face prin institutia publica implicata, la solicitarea acesteia societatea comerciala supusa privatizarii va vira sumele necesare platii cheltuielilor prevazute la art. 51 lit. b) din lege, intr-un cont escrow deschis in acest scop la o banca comerciala agreata de ambele parti.
    (4) Societatea comerciala supusa privatizarii va asigura plata in lei/valuta a contravalorii serviciilor prestate, in cuantumul si la termenele convenite in contractele incheiate in acest sens de institutia publica implicata. Institutia publica implicata va solicita societatii comerciale supuse privatizarii sumele in lei necesare pentru plata cheltuielilor prevazute la art. 51 lit. b) din lege, cu 10 zile lucratoare inainte de termenul scadent de plata a acestora.
    (5) In situatia in care plata serviciilor prestate se face in valuta, in ziua in care se va alimenta contul cu contravaloarea in lei de catre societatea comerciala supusa privatizarii sau cel mai tarziu a doua zi, banca va transforma sumele in lei in valuta. Cu valuta urmeaza sa se crediteze contul institutiei publice implicate, care va dispune plata in valuta a contravalorii serviciilor prestate conform clauzelor contractuale.
    (6) Verificarea indeplinirii de catre prestatorul de servicii a obligatiilor asumate prin contract cade in sarcina institutiei publice implicate.
    (7) In situatia in care, ca urmare a neasigurarii surselor de finantare de catre societatea comerciala supusa privatizarii, institutia publica implicata nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitatile, majorarile de intarziere sau alte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de societatea comerciala supusa privatizarii.
    (8) Sumele care se suporta de societatea comerciala supusa privatizarii, conform art. 51 lit. b) din lege, si care se platesc de institutia publica implicata nu constituie pentru aceasta nici venit incasat si nici sursa de efectuare a cheltuielilor, astfel cum acestea au fost definite la art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    (9) Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti includ:
    a) componenta fixa a onorariului, reprezentand cheltuieli legate de activitatea de consultanta acordata pentru pregatirea si desfasurarea procesului de privatizare;
    b) componenta variabila a onorariului, exprimata in procente, reprezentand sumele cuvenite consultantului ca urmare a incheierii contractului de privatizare, valoarea tranzactiei incluzand:
    (i) pretul incasat pe actiunile vandute;
    (ii) alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investitii si majorari ale capitalului social, datorii restante preluate de cumparator si alte elemente, dupa caz).
    (10) In cazul unei societati comerciale la care actionar este o societate comerciala cu capital de stat, onorariul fix si onorariul variabil vor fi suportate de una dintre acestea, dupa caz.

    Dispozitii specifice pentru societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare
    Art. 217
    Societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare se privatizeaza cu respectarea prezentelor norme metodologice si a prevederilor Protocolului pentru privatizarea societatilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare, incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu institutia publica implicata.

    Agenti de privatizare
    Art. 218
    Institutia publica implicata poate delega, in totalitate sau in parte, atributiile privind vanzarea de actiuni, restructurarea si lichidarea societatilor comerciale, in baza unui contract de mandat.
    Art. 219
    Mandatul poate fi acordat pentru indeplinirea oricaror acte si operatiuni prevazute de lege si de prezentele norme metodologice pentru vanzarea actiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societatii ori societatilor comerciale la care se refera, inclusiv semnarea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni si de active.
    Art. 220
    (1) Institutia publica implicata va selecta societatile comerciale care se privatizeaza/restructureaza/lichideaza, individual sau in grup, de catre agenti de privatizare, cu finantare asigurata partial sau total din surse proprii ale institutiei publice implicate.
    (2) Lista cuprinzand aceste societati comerciale va fi supusa spre aprobare Guvernului.
    Art. 221
    (1) In functie de atributiile delegate agentilor de privatizare de catre institutiile publice implicate, contractul de mandat va putea sa prevada atat raportari lunare, cat si analize si evaluari, specifice fiecarei etape de privatizare/restructurare/lichidare prevazute in mandat.
    (2) La finalizarea mandatului institutia publica implicata va primi rapoarte privind actele si operatiunile efectuate ori, dupa caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de vanzare a actiunilor sau a activelor societatii respective.
    Art. 222
    (1) Vanzarea de actiuni sau active va fi initiata numai dupa aprobarea de catre institutia publica implicata a strategiei de privatizare aferente societatii comerciale respective.
    (2) Propunerea de vanzare de actiuni/active, prevazuta la art. 43 din lege, va fi inaintata institutiei publice implicate dupa finalizarea negocierii de catre agentul de privatizare a cadrului contractual al tranzactiei cu ofertantul selectat.
    Art. 223
    Institutia publica implicata va putea acorda agentului de privatizare un termen in care sa renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.
    Art. 224
    Vanzarea de actiuni/active se va realiza de catre agentii de privatizare, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
    Art. 225
    In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, conform mandatului primit, agentul de privatizare va desemna un reprezentant autorizat in adunarea generala a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor art. 10 si 11.
    Art. 226
    (1) Institutia publica implicata organizeaza cel putin o data pe an preselectii pe diversele profiluri de agenti de privatizare, pe baza unor criterii de preselectie.
    (2) Profilurile de preselectie pentru care se intocmesc liste scurte de agenti de privatizare se refera la urmatoarele tipuri de expertiza in: privatizare, restructurare, lichidare si tranzactionare de valori mobiliare.
    Art. 227
    (1) Institutia publica implicata va numi o comisie pentru preselectarea si angajarea agentilor de privatizare.
    (2) Comisia va elabora proiectul contractului de mandat, va evalua ofertele tehnice si financiare depuse de agentii de privatizare potentiali, va selecta agentul de privatizare si va negocia contractul de mandat.
    (3) La evaluarea ofertelor se va avea in vedere, intre altele, si nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare.
    Art. 228
    Comisia va fi alcatuita din 5 - 7 membri cu drept egal de vot, nominalizati de institutia publica implicata, iar hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla.
    Art. 229
    Criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor se vor aduce la cunostinta agentilor de privatizare.
    Art. 230
    (1) Ori de cate ori angajarea agentilor de privatizare se realizeaza in cadrul unor programe de restructurare/privatizare finantate din surse puse la dispozitie de catre o institutie financiara internationala, selectarea agentilor de privatizare se poate face in conditiile sau conform regulilor propuse de catre institutia care a acordat imprumutul.
    (2) In scopul realizarii obiectivelor unor astfel de programe negociate de Guvern cu institutiile financiare internationale, institutia publica implicata, cu acordul finantatorului si al imprumutatului, poate prelungi, dupa caz, contractele cu agentii de privatizare/consultantii si dupa expirarea acestora, cu o durata suplimentara convenita de parti, cu incadrarea in perioada de valabilitate a finantarii externe.
    Art. 231
    Comisia va evalua ofertele primite si va intocmi lista cuprinzand agentii de privatizare precalificati ale caror oferte intrunesc punctajul minim stabilit de comisie.
    Art. 232
    Pentru fiecare proiect lansat conform art. 42 alin. (1) din lege institutia publica implicata va invita un numar de cel putin 3 potentiali agenti de privatizare, inclusi in lista cuprinzand agentii de privatizare precalificati, si va desemna agentul de privatizare prin licitatie restransa. In acest scop institutia publica implicata va transmite acestora cererea de oferta, care va include criteriile de selectie, precum si proiectul contractului de mandat.
    Art. 233
    (1) Institutia publica implicata va incheia contractul de mandat in termen de 15 zile de la data selectarii ofertei clasate pe primul loc in urma licitatiei restranse.
    (2) In cazul in care negocierile nu vor fi finalizate in termen, institutia publica implicata va invita urmatorul clasat in vederea negocierii si incheierii contractului de mandat.
    Art. 234
    Contractul de mandat incheiat se poate modifica, completa sau revoca oricand in perioada de valabilitate, in conditiile modificarii strategiei de privatizare/restructurare/lichidare.
    Art. 235
    (1) Pentru societatile comerciale de interes strategic institutia publica implicata va inainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind conditiile esentiale ale mandatului ce urmeaza sa fie acordat agentului de privatizare.
    (2) In cazul societatilor comerciale de interes strategic modificarea elementelor esentiale ale mandatului, potrivit art. 234, este posibila numai cu aprobarea prealabila a Guvernului.
    Art. 236
    Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa si/sau o componenta variabila care se va plati in functie de aducerea la indeplinire a mandatului.
    Art. 237
    Componenta fixa a onorariului cuprinde costurile suportate de agentul de privatizare in realizarea mandatului si reprezinta o suma fixa forfetara, in cuantumul stabilit prin contractul de mandat.
    Art. 238
    (1) Componenta variabila a onorariului se calculeaza prin aplicarea unui procent fix la suma incasata de institutia publica implicata, respectiv de societatea comerciala, ca urmare a indeplinirii mandatului incredintat agentului de privatizare.
    (2) Componenta variabila a onorariului poate fi platita de institutia publica implicata, de societatea comerciala care se privatizeaza sau de cumparator, daca se prevede astfel in documentele de licitatie.
    Art. 239
    (1) Agentul de privatizare este direct raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat, precum si pentru prejudiciile si/sau daunele-interese produse institutiei publice implicate si/sau societatii ori societatilor comerciale care fac obiectul contractului de mandat.
    (2) Determinarea marimii prejudiciilor si/sau a daunelor-interese prevazute la alin. (1) se va face pe baza unei expertize economico-financiare intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin legislatia romana pentru astfel de operatiuni, desemnate de instanta judecatoreasca.
    (3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizei economico-financiare prevazute la alin. (2) vor fi avansate de institutia publica implicata sau, dupa caz, de societatea comerciala si vor fi recuperate de la agentul de privatizare.
    (4) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat.
    (5) Contractul de mandat va trebui sa contina inclusiv o polita de asigurare profesionala a agentului de privatizare, in cuantumul solicitat de institutia publica implicata, prin cererea de oferta.

    Privatizarea la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro
    Art. 240
    (1) Institutia publica implicata va supune spre aprobare Guvernului societatile comerciale la care vanzarea pachetului de actiuni detinut se va face la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro. Aceste societati comerciale vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pentru societatile comerciale prevazute la alin. (1) punctajul obtinut prin aplicarea grilei privind acordarea inlesnirilor la plata prevazute in anexa nr. 1, punctaj ce va fi comunicat in dosarul de prezentare, va fi diminuat la 50% .
    Art. 241
    In cazul privatizarilor efectuate la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, metoda de vanzare va fi licitatie cu strigare dupa regula competitiva cu conditii de preselectie stabilite.
    Art. 242
    Oferta de vanzare se intocmeste conform prevederilor art. 77 - 80. Criteriile de precalificare a ofertantilor vor fi stabilite de institutia publica implicata.
    Art. 243
    In vederea participarii la licitatie institutia publica implicata va solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum de maximum 20% din valoarea investitiilor prevazute in dosarul de prezentare pentru primul an. Garantia se depune in una dintre formele prevazute la art. 33.
    Art. 244
    (1) Continutul dosarului de prezentare a societatii comerciale se intocmeste conform art. 81 - 86. In plus, dosarul de prezentare va cuprinde date cu privire la planul de afaceri, volumul minim de investitii tehnologice, volumul investitiilor de mediu, numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie pastrate, precum si date cu privire la modalitatea de intocmire a ofertelor.
    (2) Pretul dosarului de prezentare va fi stabilit conform art. 82 alin. (2) din prezentele norme metodologice.
    Art. 245
    Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3 - 5 membri, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 246
    Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, in termenele prevazute in oferta de vanzare si in dosarul de prezentare, documentele de participare si planul de afaceri.
    Art. 247
    Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti si comunica ofertantii acceptati pentru etapa de deschidere si analiza a planurilor de afaceri.
    Art. 248
    (1) Ofertantii selectati pe baza planurilor de afaceri vor fi anuntati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.
    (2) Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul stabilite de institutia publica implicata, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare.
    (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare.
    (4) Valoarea de licitatie este volumul de investitii si/sau numarul de locuri de munca. Valoarea de pornire a licitatiei, precum si pasul licitatiei vor fi inscrise in dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    (5) Pornirea licitatiei se va face de la o valoare egala cu valoarea investitiei conform planului de afaceri stipulat in dosarul de prezentare. Licitatia nu poate fi adjudecata la o valoare mai mica decat cea de pornire.
    (6) In cazul selectarii unui singur ofertant sau prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia de licitatie poate sa il declare castigator daca acesta accepta cel putin valoarea de incepere a licitatiei si daca comisia are mandat in acest sens.
    (7) Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna se consemneaza in procesul-verbal.
    (8) In cazul privatizarii la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, dispozitiile art. 37 si 38 se aplica in mod corespunzator.
    (9) Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se incheie cu respectarea in mod corespunzator a prevederilor art. 44 alin. (6).

    Acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare, precum si la plata obligatiilor catre institutia publica implicata
    Art. 249
    Institutiile publice implicate in procesul de privatizare a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si creditorii bugetari, la solicitarea institutiei publice implicate, acorda societatilor comerciale mentionate la art. 2 din lege urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001:
    a) scutirea totala sau partiala de la plata creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, precum si a obligatiilor bugetare, dupa caz, cu exceptia contributiilor datorate Fondului de asigurari sociale de sanatate, contributiilor pentru pensia suplimentara, contributiilor individuale de asigurari sociale, contributiilor angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributiilor angajatilor de 7% pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendate in vama, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende si a celorlalte impozite cu retinere la sursa;
    b) esalonarea la plata a obligatiilor exceptate la lit. a), precum si a diferentelor ramase de plata in sarcina debitorilor dupa aplicarea prevederilor lit. a) privind scutirea partiala;
    c) scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor de orice fel mentionate la art. 18 alin. (1) lit. c) din lege.
    Art. 250
    Inlesnirile la plata se vor cuprinde in dosarul de prezentare si se acorda pe baza punctajului obtinut de societatea comerciala supusa procesului de privatizare conform grilei de punctaj privind acordarea inlesnirilor la plata prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 251
    Scutirea totala sau partiala a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 se acorda proportional cu punctajul obtinut (la 100 de puncte - scutire totala, la 97 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 97%, la 80 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 80% etc.).
    Art. 252
    Pentru obligatiile bugetare restante reprezentand contributia la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate se acorda esalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni cuprinsa in perioada de esalonare, si scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente acestora.
    Art. 253
    Pentru obligatiile bugetare restante reprezentand contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de 7% a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, precum si pentru majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv acorda esalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni cuprinsa in perioada de esalonare.
    Art. 254
    (1) Inlesnirile la plata se acorda prin ordin comun al creditorilor bugetari cu institutia publica implicata in procesul de privatizare, actiune initiata de aceasta institutie, si vor fi cuprinse in dosarul de prezentare.
    (2) Ordinul cuprinde tipul de inlesnire la plata pe feluri de obligatii bugetare si sumele ce fac obiectul inlesnirii. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere se calculeaza de creditorul bugetar si se actualizeaza la data transferului dreptului de proprietate.
    (3) Pentru obligatiile datorate autoritatii publice locale inlesnirea la plata se acorda prin hotarare a consiliului local, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, si va fi cuprinsa in dosarul de privatizare.
    Art. 255
    Obligatiile bugetare datorate si neachitate, cu termene scadente intre data de 1 ianuarie 2002 si data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, se vor achita pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 256
    (1) Inlesnirile prevazute la art. 249, 252 si 253 isi pierd valabilitatea in urmatoarele conditii:
    a) nu se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    b) societatea comerciala supusa procesului de privatizare nu isi achita obligatiile curente cu termene scadente incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii:
    (i) inlesnirea nu isi pierde valabilitatea in cazul in care societatea comerciala achita obligatiile curente in cel mult 90 de zile de la scadenta, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal;
    (ii) prin obligatii bugetare curente ale fiecarui an fiscal se intelege obligatiile definite in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001;
    c) societatea comerciala supusa procesului de privatizare nu respecta prevederile art. 255;
    d) societatea comerciala nu respecta graficul de plata.
    (2) Pierderea valabilitatii inlesnirilor atrage anularea acestora, iar pentru recuperarea obligatiilor se procedeaza conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 257
    (1) Sumele care fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la art. 249, 252 si 253 sunt urmatoarele:
    a) obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, corectate cu platile efectuate in contul acestora pana la data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, cuprinse in certificatele de obligatii bugetare;
    b) sumele cuprinse in notificarile emise de institutia publica implicata, respectiv:
    (i) dividende, precum si majorari de intarziere sau daune moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora;
    (ii) fonduri de restructurare acordate in baza Legii nr. 58/1991, penalitati si/sau dobanzi aferente.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. b) vor fi actualizate la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, pe baza datelor din evidentele proprii ale societatii comerciale supuse procesului de privatizare, de catre institutia publica implicata.
    Art. 258
    Ministerele si autoritatile publice centrale sau locale creditoare, la solicitarea institutiei publice implicate, vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata, in termen de 30 de zile lucratoare.
    Art. 259
    In cererea institutiei publice implicate se vor prevedea in mod obligatoriu toate subunitatile infiintate de societatea comerciala in cauza, elementele de identificare ale acestora, inclusiv codul unic de identificare, precum si obligatiile restante pe care le inregistreaza aceasta conform evidentelor proprii.
    Art. 260
    (1) In cazul societatilor comerciale la care au fost incheiate contracte de vanzare-cumparare de actiuni dupa data de 1 decembrie 2001, vor fi acordate inlesnirile la plata ce au fost prevazute in contractele de vanzare-cumparare sau in actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societati comerciale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.
    (2) In cazul societatilor comerciale pentru care la data intrarii in vigoare a legii au fost depuse ofertele de cumparare si/sau se desfasoara negocieri, vor fi acordate inlesnirile la plata prevazute in actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societati comerciale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.
    (3) In cazul societatilor comerciale pentru care la data intrarii in vigoare a legii erau incepute procedurile de privatizare, dar pentru care nu au fost depuse oferte de cumparare, se vor acorda inlesnirile la plata prevazute la art. 18 alin. (1) din lege, cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in dosarul de prezentare, astfel incat toti potentialii ofertanti sa poata lua cunostinta de acestea. Inlesnirile la plata prevazute in strategiile de privatizare pentru societatile comerciale sus-mentionate se vor acorda in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din lege si ale prezentelor norme metodologice.
    Art. 261
    (1) Pentru sumele esalonate la plata, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare restante pentru care s-au acordat aceste inlesniri, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale.
    (2) Majorarile se evidentiaza separat in graficul de esalonare, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva.
    (3) Pe perioada de gratie acordata la esalonare majorarile datorate conform legii se achita lunar.
    (4) Neachitarea majorarilor pe perioada inlesnirii atrage pierderea valabilitatii acesteia.
    Art. 262
    (1) Obligatiile pentru care se acorda scutiri totale sau partiale la plata conform art. 249 si 252 se amana la plata pana la data ultimului termen din esalonare. Scutirea totala sau partiala la plata se acorda in situatia in care se constata respectarea de catre societatea comerciala a inlesnirilor.
    (2) Obligatiile bugetare amanate la plata se vor reflecta in contabilitatea societatilor comerciale respective intr-un cont de ordine si evidenta.
    Art. 263
    (1) Reflectarea in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din lege este prezentata in anexa nr. 2.
    (2) Veniturile realizate in urma regularizarii contabile a inlesnirilor prevazute la art. 249 si 252 nu se impoziteaza in conditiile in care cheltuielile care au fost influentate cu obligatiile bugetare scutite total sau partial la plata nu au fost deductibile fiscal.
    (3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
    Art. 264
    Graficele de esalonare a tuturor obligatiilor datorate si neachitate, precum si conditiile in care acestea sunt acordate se intocmesc de fiecare creditor bugetar.
    Art. 265
    Societatile comerciale care se privatizeaza pot solicita, in termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, furnizorilor de utilitati - regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital de stat - acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor contractuale fata de acestia, inclusiv a penalitatilor contractuale, certe, lichide si exigibile datorate la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
    Art. 266
    Solicitarea inlesnirilor la plata se face numai in termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in caz contrar se decade din dreptul de a solicita inlesnirile la plata prevazute la art. 19 din lege.
    Art. 267
    Pentru a beneficia de prevederile art. 19 alin. (1) din lege societatile comerciale care s-au privatizat vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 4, inscriind la cap. A nivelul obligatiilor contractuale, inclusiv al penalitatilor contractuale, certe, lichide si exigibile la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, fata de furnizorul de utilitati caruia ii solicita inlesnirea la plata, propunand la cap. B una dintre inlesnirile prevazute la art. 19 alin. (1) din lege, iar in cazul esalonarii la plata, anexand si propunerea de grafic de esalonare la plata.
    Art. 268
    Furnizorul de utilitati caruia i s-au solicitat inlesniri la plata confirma in situatia prevazuta in anexa nr. 4 la cap. A nivelul obligatiilor comerciale ale societatii comerciale care s-a privatizat, fata de el, si poate accepta sau respinge propunerea de inlesnire facuta de societatea comerciala la cap. B ori poate propune alta varianta de inlesnire la cap. C; in cazul in care propune o alta esalonare la plata, furnizorul de utilitati intocmeste graficul de esalonare la plata.
    Art. 269
    Furnizorul de utilitati va solicita organului fiscal in evidenta caruia este inregistrat ca platitor de impozite si taxe pentru activitatea proprie, precum si pentru sucursala care are raporturi juridice comerciale directe cu societatea comerciala care se privatizeaza, dupa caz, certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte nivelul obligatiilor fata de bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de orice fel, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
    Art. 270
    Dupa confirmarea, in situatia prevazuta in anexa nr. 4 la cap. A, a nivelului creantelor comerciale fata de societatea comerciala care s-a privatizat si propunerea facuta privind inlesnirea la plata prevazuta la cap. B sau C, dupa caz, furnizorul de utilitati transmite situatia institutiei publice care detine integral actiunile sale, impreuna cu certificatul de atestare fiscala, in vederea avizarii propunerii facute de furnizorul de utilitati sau a prezentarii la cap. D a propriei propuneri de inlesnire la plata.
    Art. 271
    Dupa avizarea de catre institutia publica care detine integral actiunile sale, in vederea aprobarii inlesnirii, furnizorul de utilitati solicita acordul de la:
    - Ministerul Finantelor Publice;
    - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    - alti creditori bugetari.
    Art. 272
    Dupa obtinerea acordului privind aprobarea propunerii de inlesnire la plata, furnizorul de utilitati poate aproba inlesnirile pentru plata obligatiilor comerciale ale societatilor comerciale care s-au privatizat.
    Art. 273
    Dupa aprobarea inlesnirilor pentru plata obligatiilor societatilor comerciale care s-au privatizat, furnizorul de utilitati poate solicita Ministerului Finantelor Publice acordarea unor inlesniri similare, ca termene si sume, la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
    Art. 274
    (1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentatiei prevazute mai sus si in conditiile reglementarilor legale in materie, poate acorda inlesniri similare, ca sume si termene, la plata obligatiilor fata de bugetul de stat ale furnizorilor de utilitati, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
    (2) Inlesnirile la plata pentru furnizorii de utilitati se acorda prin ordin comun emis de ministrul finantelor publice si de ministrul industriei si resurselor.
    (3) Aprobarea data de furnizorul de utilitati privind inlesnirile la plata prevazute la art. 19 alin. (1) din lege intra in vigoare dupa emiterea ordinului comun prevazut la alin. (2).
    Art. 275
    In situatia in care furnizorul de utilitati aproba inlesnirile la plata prevazute la art. 19 alin. (1) din lege fara acordul Ministerului Finantelor Publice si al celorlalti creditori bugetari, Ministerul Finantelor Publice nu va acorda facilitatile prevazute la art. 19 alin. (2) din lege.
    Art. 276
    Acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale furnizorului de utilitati se face numai in limita creantelor fata de societatea comerciala care s-a privatizat, pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, precum si a obligatiilor inscrise in evidenta analitica pe platitori.
    Art. 277
    Inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea in situatia in care furnizorul de utilitati nu achita la scadenta obligatiile fata de bugetul de stat cu termene de plata in anul fiscal curent si/sau in conditiile in care societatea comerciala care se privatizeaza a pierdut inlesnirile la plata obligatiilor comerciale acordate de furnizorul de utilitati.
    Art. 278
    Obligatiile datorate bugetului de stat pentru care s-a aprobat scutirea la plata vor fi evidentiate in conturi de ordine si evidenta in afara bilantului.
    Art. 279
    In situatia in care furnizorul de utilitati pierde facilitatea acordata, sumele inscrise in conturi in afara bilantului vor fi repuse din conturi de ordine si evidenta in conturi bilantiere.
    Art. 280
    Monografia contabila privind operatiunile prevazute la art. 19 din lege este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

    Acordarea ajutorului de stat
    Art. 281
    Notificarea alocarilor specifice de ajutoare de stat acordate in baza schemei de ajutor de stat prevazute de lege se va face de catre institutia publica implicata, astfel:
    a) la data publicarii anuntului sau a ofertei de vanzare, institutia publica implicata are obligatia de a instiinta Consiliul Concurentei cu privire la ajutoarele de stat ce se intentioneaza sa se acorde societatii comerciale supuse privatizarii;
    b) la data stabilirii cumparatorului societatii comerciale ale carei actiuni se vand, institutia publica implicata va notifica Consiliului Concurentei ajutorul de stat acordat, conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, in vederea autorizarii din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;
    c) proiectul hotararii Guvernului prin care se propune ca vanzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publica implicata la societatea comerciala supusa privatizarii sa se faca la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, insotit de notificarea acestui ajutor, se depune la Consiliul Concurentei in vederea autorizarii din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;
    d) in functie de termenul de plata stipulat in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, Consiliul Concurentei va urgenta luarea deciziei legale privind ajutorul de stat, din momentul in care notificarea devine efectiva. Pentru celeritatea emiterii deciziei legale este necesar ca informatiile cuprinse in notificare sa fie exacte si complete, iar in cazul solicitarii de informatii suplimentare, institutia publica implicata sa asigure furnizarea de urgenta a acestora Consiliului Concurentei.
    Art. 282
    (1) Pentru participarea la procesul de privatizare potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate notificarea catre Consiliul Concurentei in vederea achizitionarii pachetului de actiuni la societatea comerciala supusa privatizarii.
    (2) Concentrarile economice sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997.
    (3) Pana la luarea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii privind concentrarea notificata, cumparatorii in cauza pot lua numai acele masuri legate de concentrare care nu sunt ireversibile si nu modifica definitiv structura pietei.
    Art. 283
    Administratorii speciali care detin functii de conducere si de decizie ori pozitie de control, direct sau prin interpusi, la societatile comerciale concurente sunt obligati sa notifice aceasta situatie in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
    Art. 284
    Ministerul Finantelor Publice va notifica Consiliului Concurentei alocarile specifice de ajutoare de stat ce vor fi acordate in baza schemei de ajutor de stat prevazute la art. 19 din lege.

    Solutionarea litigiilor
    Art. 285
    (1) Termenul de prescriptie de o luna prevazut la art. 39 din lege se aplica cererilor de chemare in judecata prin care se ataca un act sau o operatiune efectuata in cadrul procesului de privatizare.
    (2) Actele sau operatiunile anterioare incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni pot fi atacate in instanta in termen de o luna de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau a actului atacat ori de la data nasterii dreptului.
    (3) Cererilor de chemare in judecata privind executarea obligatiilor prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale privatizate, precum si cele in desfiintarea acestor contracte sunt supuse dreptului comun in ceea ce priveste prescriptia extinctiva.
    (4) Competenta de solutionare a cererilor prevazute la art. 40 alin. (1) din lege apartine exclusiv sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judeca de urgenta si cu precadere.
    (5) Contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata constituie titluri executorii in cazul neindeplinirii de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare asumate, fara efectuarea altor formalitati.
    (6) In cazul neexecutarii de buna voie de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare decurgand din contractele de vanzare-cumparare de actiuni, institutia publica implicata solicita executarea silita a debitorului in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (7) Institutia publica implicata notifica cumparatorului cu privire la actionarea pactului comisoriu prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni si la desfiintarea de drept a acestuia. In baza notificarii institutia publica implicata este inscrisa ca actionar de catre societatea de registru independent care tine registrul actionarilor respectivei societati comerciale si de catre oficiul registrului comertului.

    Dispozitii privind operatiunile financiare efectuate de institutiile publice implicate
    Art. 286
    Institutiile publice implicate efectueaza operatiunile de incasari si plati prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 287
    Pana la deschiderea conturilor in valuta la trezoreria statului institutiile publice implicate vor derula fondurile in valuta rezultate din operatiuni de privatizare prin banci comerciale.
    Art. 288
    Sumele obtinute din vanzarea de actiuni pe piata de capital, cu decontare simultana in sistem electronic, se incaseaza si se transfera in conturile deschise la trezoreria statului in conditiile stabilite prin conventii incheiate intre institutia publica implicata, Ministerul Finantelor Publice si Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare.
    Art. 289
    Controlul respectarii de catre institutiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii se exercita, contraventiile se constata si sanctiunile se aplica potrivit regulamentelor Ministerului Finantelor Publice si Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

    Sanctiuni
    Art. 290
    (1) Majorarea de capital social cu valoarea terenului realizata de societatea comerciala, altfel decat conform prevederilor stabilite prin prezentele norme metodologice, constituie prejudiciu adus statului si atrage sanctionarea administratorilor societatii comerciale conform legilor in vigoare.
    (2) Daca neinregistrarea majorarii de capital social se dovedeste a fi imputabila administratorilor existenti la momentul obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de catre societatea comerciala, acestia vor raspunde conform legii.
    Art. 291
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neprezentarea declaratiei pe propria raspundere autentificata, de catre administratorul unic, membrii consiliului de administratie sau directorul general, precum si de catre cenzori, sau prezentarea unei declaratii incomplete, prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege;
    b) neintocmirea fisei de prezentare simplificata, prevazuta la art. 6 alin. (4) din lege;
    c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) din lege;
    d) nerespectarea termenelor si procedurii de intocmire si eliberare a certificatelor de obligatii bugetare prevazute la art. 8 alin. (2) din lege;
    e) nerespectarea de catre societatile comerciale aflate in proces de privatizare a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (3) din lege;
    f) nerespectarea de catre societatile comerciale a obligatiei de a intocmi si a inainta institutiilor indreptatite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, documentatiile necesare in vederea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform art. 12 alin. (1) din lege;
    g) nerespectarea de catre institutiile abilitate a obligatiei de eliberare a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in termenele prevazute la art. 12 alin. (2) din lege;
    h) nerespectarea de catre oficiul registrului comertului a obligatiei de inregistrare a majorarii capitalului social la cererea institutiei publice implicate, prevazuta la art. 12 alin. (4) din lege;
    i) nerespectarea obligatiei de emitere de catre autoritatea de mediu competenta a avizului de mediu, conform art. 13 alin. (1) si (3) din lege;
    j) nerespectarea de catre institutia publica implicata a obligatiei de a include in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica obligatiile si raspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, prevazut la art. 13 alin. (2) din lege;
    k) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 25 din lege, privind publicarea cererii de oferta;
    l) nerespectarea de catre societatea de registru independent si de catre oficiul registrului comertului a obligatiei de reinregistrare ca actionar a institutiei publice implicate, in conditiile prevazute la art. 41 alin. (2) din lege.
    Art. 292
    Contraventiile prevazute la art. 291 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. a) si e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. c), d), f), g), h), i), j), k) si l), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 293
    Sanctiunile prevazute la art. 292 se aplica institutiei publice implicate sau autoritatii de mediu competente, ministerului de resort, Ministerului Finantelor Publice sau lichidatorilor societatilor comerciale.
    Art. 294
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 292 se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente daca nu s-a emis aviz de mediu.
    Art. 295
    Contraventiilor prevazute la art. 291 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28 din respectiva ordonanta.
    Art. 296
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          CRITERII DE SELECTIE
si incadrare in grila privind acordarea inlesnirilor
 ______________________________________________________________________________
|A. Apartenenta societatii in cauza la o anumita ramura economica (maxim 60 de |
|   puncte):                                                                   |
|   - industrie;                                                    60 puncte; |
|   - agricultura, silvicultura, piscicultura;                      60 puncte; |
|   - transporturi;                                                 50 puncte; |
|   - constructii;                                                  40 puncte; |
|   - gospodarie comunala;                                          40 puncte; |
|   - cercetare, proiectare;                                        60 puncte; |
|   - prestari servicii si alte ramuri;                             40 puncte; |
|   - comert, turism.                                               10 puncte. |
|______________________________________________________________________________|
|B. Numarul de personal din cadrul societatii:                                 |
|   - societati mici (1 - 300 persoane);                             5 puncte; |
|   - societati mijlocii (301 - 1.000 persoane);                     7 puncte; |
|   - societati mari ( > 1.000 persoane).                           10 puncte. |
|______________________________________________________________________________|
|C. Rata rentabilitatii economice inregistrata de societate:                   |
|   - mai mare sau egala cu rata inflatiei;                          0 puncte; |
|   - mai mica decat rata inflatiei.                                10 puncte. |
|                                                               Calcul conform |
|                         Profit din exploatare           Hotararii Guvernului |
|   Rata rentabilitatii = ---------------------                 nr. 1165/2000  |
|        economice             Total active                                    |
|______________________________________________________________________________|
|D. Lichiditatea partiala inregistrata de societate:                           |
|   - mai mare sau egala cu 1 ;                                      0 puncte; |
|   - mai mica decat 1.                                             10 puncte. |
|                                                               Calcul conform |
|                         Active circulante - stocuri     Hotararii Guvernului |
|   Lichiditatea redusa = ---------------------------            nr. 1165/2000 |
|                           Datorii totale sub 1 an                            |
|______________________________________________________________________________|
|E. Raportul dintre volumul datoriilor/active:                                 |
|   - mai mic sau egal cu 0,5;                                       0 puncte; |
|   - mai mare de 0,5.                                              10 puncte. |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    a) In calculul indicatorilor de la literele B - E vor fi luate informatiile din bilantul societatii pentru anul 2001;
    b) Punctajul care poate fi obtinut:
 ___________________________________________
| punctaj maxim       | punctaj minim       |
|_____________________|_____________________|
|   A      60 puncte; |   A      10 puncte; |
|   B      10 puncte; |   B       5 puncte; |
|   C      10 puncte; |   C       0 puncte; |
|   D      10 puncte; |   D       0 puncte; |
|   E      10 puncte; |   E       0 puncte; |
|_____________________|_____________________|
| TOTAL   100 puncte  | TOTAL    15 puncte  |
|_____________________|_____________________|

    ANEXA 2*1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

               REFLECTAREA IN CONTABILITATEA AGENTILOR ECONOMICI
a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

    1) Scutirea totala sau partiala la plata a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) si lit. b) din lege, respectiv art. 249 lit. a) se inregistreaza in contabilitate astfel:

                   %                                      =        7718*)
 441      Impozitul pe profit                                  Alte venituri
 4423     T.V.A. de plata                                    exceptionale din
 446      Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate       operatii de gestiune
 447      Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
 4311*)  Contributia unitatii la asigurarile sociale
 4371     Contributia unitatii la fondul de somaj
 167      Alte imprumuturi si datorii asimilate
 168      Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor
          asimilate
 457      Dividende de plata

    si concomitent
    - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    2) Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din lege, respectiv art. 249 lit. c) se inregistreaza in contabilitate astfel:

                   %                                      =        7718*)
 447       Fonduri speciale - taxe si varsaminte              Alte venituri
           asimilate/analitic distinct                       exceptionale din
 4481      Alte datorii fata de bugetul statului/analitic   operatii de gestiune
           distinct

    si concomitent
    - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    3) Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente contributiei la fondul pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252 se inregistreaza in contabilitate astfel:

                      447                           =          7718*)
              Fonduri speciale - taxe si              Alte venituri exceptionale
            varsaminte asimilate/analitic             din operatii de gestiune
                    distinct

    si concomitent
    - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    4) Sumele reprezentand inlesniri la plata se repartizeaza ca surse proprii de finantare in conformitate cu prevederile art. 263 alin. (3) si se inregistreaza contabil astfel:

                 129*)                         =         1068
          Repartizarea profitului                 Alte rezerve/analitic distinct

    5) In situatia indeplinirii conditiilor care au fost avute in vedere la acordarea inlesnirilor la plata, se crediteaza contul 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct cu sumele corespunzatoare evidentiate in debitul acestuia.

    6) Anularea potrivit prevederilor art. 18 alin. (5), (6) si (7) din lege, respectiv art. 256, a inlesnirilor acordate se inregistreaza in contabilitate astfel:
    a) anularea inlesnirilor prevazute de art. 18 alin. (1) lit. a) si lit. B):

         6718*)         =                      %
    Alte cheltuieli         441     Impozitul pe profit
    exceptionale            4423    T.V.A. de plata
    privind operatiile      446     Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    de gestiune             447     Fonduri speciale - taxe si varsaminte
                                    asimilate
                            4311*) Contributia unitatii la asigurarile sociale
                            4371    Contributia unitatii la fondul de somaj
                            167     Imprumuturi si datorii asimilate
                            168     Dobanzi aferente imprumuturilor si
                                    datoriilor asimilate
                            457     Dividende de plata

    si concomitent
    - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    b) anularea inlesnirilor prevazute de art. 18 alin. (1) lit. c), respectiv art. 249 lit. c):

         6718*)         =                      %
    Alte cheltuieli         447   Fonduri speciale - taxe si varsaminte
    exceptionale                  asimilate/analitic distinct
    privind operatiile      4481  Alte datorii cu bugetul statului/analitic
    de gestiune                   distinct

    si concomitent
    - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    c) anularea inlesnirilor prevazute la art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252:

         6718*)         =                     447
    Alte cheltuieli               Fonduri speciale - taxe si varsaminte
    exceptionale                      asimilate/analitic distinct
    operatiile de
    gestiune

    si concomitent
    - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    7) Obligatiile bugetare amanate la plata in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) lit. A) si art. 18 alin. (4) din lege, respectiv art. 262 alin. (2) din norme se vor inregistra in debitul contului de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    Obligatiile bugetare prevazute mai sus vor ramane in continuare inregistrate si in conturi bilantiere.
------------
    *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile".
    *) Cu exceptia contributiei la fondul pentru asigurari sociale de sanatate.

    ANEXA 3*1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                           MONOGRAFIE CONTABILA
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor prevazute la art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

    1. Scutirea totala sau partiala la plata a datoriilor fata de furnizorii de utilitati, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:
    a) in contabilitatea unitatii creditoare

                     6718*)                   =        411
    Alte cheltuieli exceptionale privind             Clienti
    operatiile de gestiune

    b) in contabilitatea unitatii debitoare

                      401            =         7718*)
                  Furnizori             Alte venituri exceptionale de
                                        operatii de gestiune

    si concomitent
    Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    2. Conversia creantelor in actiuni conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:
    a) in contabilitatea unitatii creditoare

                      261            =          411
         Titluri de participare               Clienti

    b) in contabilitatea unitatii debitoare

                      401            =          456
                   Furnizori            Decontari cu asociatii privind capitalul
                                     si
                      456            =         1012
    Decontari cu asociatii privind      Capital subscris varsat
    capitalul
                               si, respectiv,

                     1011            =         7718*)
    Decontari cu asociatii privind      Alte venituri exceptionale de
    capitalul                           operatii de gestiune

    3. Scutirea totala sau partiala la plata a datoriilor furnizorilor de utilitati fata de bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin (2) din lege:

                       %                      =
    441  Impozit pe profit                           7718*)
    4423 TVA de plata                            Alte venituri exceptionale din
                                                 operatii de gestiune
    446  Alte impozite, taxe si varsaminte
         asimilate
    447  Fonduri speciale-taxe si varsaminte
         asimilate/analitic distinct

    si concomitent
    Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

    4) In situatia in care furnizorul de utilitati pierde facilitatile acordate, sumele inscrise in conturi in afara bilantului, vor fi repuse din conturi de ordine si evidenta, in conturi bilantiere, potrivit prevederilor art. 279.
---------------
    *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile.

    ANEXA 4*1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    S.C. _____________________
    Sediul ___________________
    Cod fiscal _______________

                                  SITUATIA
obligatiilor datorate furnizorului (R.A., C.N., S.N., S.C.)*) ________ la data de (31.12.2001) si neachitate pana la (data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor), pentru care se solicita inlesniri la plata

 ______________________________                 _______________________________
| Cap. A Obligatii datorate la |               | Cap. B Inlesniri la plata     |
| (31.12.2001) si neachitate   |               | solicitate, pentru obligatiile|
| pana la data (transferului   |               | inscrise la Cap. A            |
| dreptului de proprietate     |               |                               |
| asupra actiunilor, inclusiv) |               |                               |
|______________________________|               |_______________________________|
|______________________________|               |_______________________________|
| Obligatii datorate la data   |               | *)                            |
| (31.12.2001) si neachitate   |               | Director,        Cond.        |
| pana la data (transferului   |               | compartim.      financiar     |
| dreptului de proprietate     |               |   L.S.                        |
| asupra actiunilor), in suma  |               | contabil                      |
| de ______________, din care  |               |                               |
| penalitati contractuale ____ |               | Furnizorul de utilitati       |
|                              |               | R.A., C.N., S.N.,             |
| Director,                    |               | S.C. _________                |
| Cond. compartim. financiar   |               |                               |
| contabil                     |               |     Aprobat/Respins           |
|    L.S.                      |               |                               |
| Confirmat,                   |               |                               |
| Furnizorul de utilitati      |               |                               |
|   R.A., C.N., S.N., S.C.     |               |                               |
|     ________________         |               |                               |
| Debit ___________            |               |                               |
| Penalitati contractuale      |               |                               |
| ________________________     |               |                               |
| Director,                    |               |                               |
|   Cond. comp.                |               |                               |
|     L.S.                     |               |                               |
| financiar-contabil           |               |                               |
|______________________________|               |                               |
|                              |               |  Director                     |
|                              |               | Cond. compartim. financiar-   |
|                              |               | contabil                      |
|                              |               |   L.S.                        |
|                              |               | (sau are dreptul sa dispuna   |
|                              |               | alta inlesnire la pct. C)     |
|                              |               | (in cazul in care furnizorul  |
|                              |               | aproba propunerea facuta de   |
|                              |               | SCP avizul si acordul se dau  |
|                              |               | aici)                         |
|                              |               | Avizat                        |
|                              |               | ACORD M.F.P.                  |
|                              |               | Ministerul _____              |
|                              |               | DA/NU     Director,           |
|                              |               |   L.S.                        |
|______________________________|_______________|_______________________________|
| Cap. C Propuneri ale         |               | Cap. D Propuneri ale          |
| furnizorului de utilitati de |               | institutiei publice care      |
| inlesniri la plata pentru    |               | detine integral actiunile     |
| societatea comerciala care se|               | furnizorului de utilitati de  |
| privatizeaza                 |               | inlesniri la plata pentru     |
|                              |               | societatea comerciala care se |
|                              |               | privatizeaza                  |
|______________________________|_______________|_______________________________|
|   Propunem (scutirea la plata|               |   Propunem (scutirea la       |
| a sumei de ___________ lei,) |               | plata a sumei de ______ lei,) |
| si (esalonarea la plata      |               | si (esalonarea la plata       |
| conform graficului de        |               | conform graficului de         |
| esalonare anexat).           |               | esalonare anexat).            |
|   Director,                  |               |                               |
| Cond. comp.                  |               |                               |
|    L.S.                      |               | Avizat,                       |
| finac. contab.               |               | ACORD M.F.P.                  |
|   Avizat,                    |               | Ministerul __________         |
| ACORD M.F.P.                 |               | DA/NU                         |
| Ministerul __________        |               | Director,                     |
| DA/NU                        |               |   L.S.                        |
|  Director,                   |               |                               |
|     L.S.                     |               |                               |
|______________________________|_______________|_______________________________|
    *) Pot fi scutite, esalonate, convertite.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 577/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 577 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 577/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu