Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1258 din 12.12.2012

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 20 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I După articolul 195 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce titlul „Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor“, cuprinzând 26 de noi articole, articolele 1951-19526, cu următorul cuprins: Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor Articolul 1951 În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile semnifică după cum urmează: a)contract de privatizare - contractul privind subscrierea de acţiuni de către investitor în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social al societăţii comerciale împreună cu anexele la acesta, ce se semnează de către instituţia publică implicată şi investitorul selectat; b)investitor - orice persoană juridică, română sau străină, care formulează o ofertă de subscriere în cadrul procesului de privatizare, care nu intră sub incidenţa interdicţiilor prevăzute de art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 5 alin (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 14 şi care îndeplineşte, după caz, criteriile de precalificare ce pot fi stabilite prin dosarul de prezentare, făcute publice conform anunţului publicitar aprobat de instituţia publică implicată. Articolul 1952 Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor se poate declanşa la propunerea instituţiei publice implicate. Articolul 1953 (1) În cazul în care instituţia publică implicată decide declanşarea procesului de privatizare potrivit art. 1952, trebuie respectate următoarele etape:
a)instituţia publică implicată mandatează reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor a societăţii comerciale să propună şi să aprobe:1. majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor; 2. majorarea capitalului social al societăţii comerciale prin emisiunea unui nou pachet de acţiuni ce vor fi oferite spre subscriere investitorului selectat şi acţionarilor existenţi în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură cu utilaje tehnice performante, cu posibilitatea de a fi prevăzută o primă de emisiune în condiţiile legii; 3. preţul de vânzare a acţiunilor nou-emise odată cu celelalte elemente ale vânzării în baza propunerilor formulate de instituţia publică implicată, care nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei acţiuni; 4. acordarea dreptului de preferinţă la subscriere acţionarilor existenţi la preţul de vânzare; 5. subscrierea de către investitorul selectat de acţiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum şi, după caz, anularea acţiunilor emise şi nesubscrise, aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor, inclusiv modificarea, completarea şi/sau actualizarea actului constitutiv al societăţii comerciale; 6. orice hotărâre necesară implementării strategiei de privatizare şi a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat; b)dreptul de preferinţă se acordă acţionarilor existenţi în condiţiile legii, pentru a subscrie acţiuni nou-emise, proporţional cu cotele de participare deţinute la capitalul social anterior majorării, la acelaşi preţ cu preţul de vânzare a acţiunilor nou-emise, inclusiv prima de emisiune, după caz, pe care urmează să îl plătească investitorul selectat conform contractului de privatizare; c)investitorul selectat subscrie un număr de acţiuni reprezentând cota de participaţie din capitalul social al societăţii comerciale stabilită de instituţia publică implicată prin strategia de privatizare la preţul de vânzare, inclusiv prima de emisiune, după caz, prevăzut în contractul de privatizare; plata acţiunilor subscrise se efectuează de către investitorul selectat în conformitate cu şi la termenele prevăzute în contractul de privatizare. (2) Prin strategia de privatizare elaborată de fiecare instituţie publică implicată se poate stabili fie procentul cu care se majorează capitalul social, fie cota de participaţie din capitalul social al societăţii comerciale care va fi dobândită de investitor după finalizarea procedurii de majorare a capitalului social.
Articolul 1954 Selecţia investitorului se realizează de instituţia publică implicată prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori, potrivit procedurii prevăzute la art. 1955-19526. Articolul 1955 (1) În vederea aplicării procedurii de privatizare prin majorarea capitalului social cu aport de capital privat prin atragerea unui investitor se constituie o comisie de negociere şi selecţie a investitorului şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare formate din membri titulari şi supleanţi şi secretariate tehnice aferente acestora.
(2) Membrii comisiei de negociere şi selecţie a investitorului sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate şi dintre aceştia vor face parte în mod obligatoriu următorii:
a)un secretar de stat din cadrul instituţiei publice implicate numit de conducătorul instituţiei publice în calitate de preşedinte; b)un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice numit de ministrul finanţelor publice; c)un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru. (3) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare fac parte reprezentanţi ai instituţiei publice implicate, Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ai societăţii comerciale. În cazul în care din acţionariatul societăţii comerciale fac parte şi reprezentanţi ai Societăţii Comerciale «Fondul Proprietatea» - S.A., în cadrul acestei comisii va fi nominalizat şi un reprezentant al său, la solicitarea acesteia din urmă.(4) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisii vor desemna şi câte un supleant.(5) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are în principal următoarele atribuţii:a)propune spre aprobare instituţiei publice implicate toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la, anunţul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, după caz, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme; b)verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare, după caz, şi stabileşte lista investitorilor precalificaţi; c)conduce negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi pe baza ofertelor preliminare si neangajante depuse de aceştia; d)propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare şi instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; e)verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabileşte lista ofertanţilor calificaţi, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucţiunile comunicate şi le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj; f)solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătăţite, organizează şi conduce şedinţa de licitaţie, declară investitorul selectat şi întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei; g)coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; h)analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare; i)ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare; j)îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare. (6) În fundamentarea deciziilor luate pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), comisia de negociere şi selecţie a investitorului va ţine cont şi de recomandările formulate de consultantul selectat potrivit art. 215 care o va asista pe toată procedura de privatizare, în cazul în care s-a făcut selectarea acestuia.(7) Componenţa comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, precum şi a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, drepturile şi atribuţiile membrilor celor două comisii, modul de lucru şi remunerarea acestora de la data constituirii şi până la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate.(8) Activitatea comisiilor prevăzute la alin (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital.
Articolul 1956 Instituţia publică implicată stabileşte preţul de ofertă cu respectarea prevederilor art. 70. Prin excepţie de la prevederile art. 71 alin. (1), raportul de evaluare poate fi întocmit şi de consultantul selectat conform art. 215, dacă acesta are şi calitatea de evaluator autorizat, fiind aplicabile prevederile art. 71 alin. (2) şi (3). Articolul 1957 Instituţia publică implicată va întocmi dosarul de prezentare, care va fi pus la dispoziţia potenţialilor investitori contra cost şi care poate fi actualizat periodic, până în cea de-a 10 zi înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme. Conţinutul dosarului de prezentare va fi stabilit de instituţia publică implicată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 81 şi art. 82 alin. (1). Articolul 1958 Accesul la datele şi informaţiile despre societatea comercială se va face în condiţiile prevăzute de art. 87 şi 88. Articolul 1959 (1) Instituţia publică implicată va publica anunţul de privatizare potrivit prevederilor art. 78, cu aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Conţinutul anunţului de privatizare va fi stabilit de instituţia publică implicată şi va cuprinde în mod obligatoriu informaţii cu privire la:
a)denumirea şi sediul instituţiei publice implicate; b)denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal ale societăţii comerciale; c)persoana desemnată să dea relaţii suplimentare (numele şi prenumele, numărul de telefon, telefax); d)obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acţiuni, valoarea nominală şi structura acţionariatului societăţii comerciale, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului şi situaţiei consolidate rezultând din registrul acţionarilor societăţii comerciale; e)metoda de privatizare, informaţii cu privire la numărul de acţiuni oferite la subscriere şi procentul acestora din capitalul social al societăţii comerciale; f)criteriile de precalificare, după caz; g)locul, data şi ora până la care se depun documentele solicitate; h)documentele de participare şi valoarea taxei de participare; i)orice alte informaţii suplimentare ce prezintă relevanţă în procesul de privatizare.
Articolul 19510 Pentru participarea la negocierile preliminare, investitorii interesaţi depun la sediul instituţiei publice implicate documentele de participare prevăzute în dosarul de prezentare şi la art. 35, precum şi ofertele preliminare şi neangajante în termenul prevăzut în anunţul de privatizare. Articolul 19511 (1) În vederea participării la negocierile preliminare pe bază de oferte preliminare şi neangajante şi pentru depunerea ofertelor finale ferme în cadrul procedurii de licitaţie, instituţia publică implicată poate solicita investitorilor interesaţi să depună o garanţie de participare într-un cuantum cuprins între 3% şi 20% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni ce va fi oferit spre subscriere noului investitor.
(2) Garanţia se depune în una dintre formele prevăzute la art. 33 şi se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia investitorului selectat, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie. În cazul investitorului selectat, garanţia de participare se consideră vărsământ parţial al capitalului social subscris de către investitorul selectat, instituţia publică implicată având obligaţia de a efectua transferul acesteia către societatea comercială în termen de maximum 10 zile de la data semnării contractului de privatizare.(3) Pierderea garanţiei de participare intervine în următoarele cazuri:a)revocarea ofertei finale ferme de către investitorul selectat; b)refuzul de a semna contractul de privatizare de către investitorul selectat în condiţiile stabilite în oferta finală fermă; c)în cazul anulării acţiunilor subscrise de investitorul selectat ca urmare a neplăţii integrale a acestora în termenii şi condiţiile agreate în contractul de privatizare.
Articolul 19512 Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare, după caz, şi stabileşte lista ofertanţilor precalificaţi. Articolul 19513 (1) Negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi vor fi conduse de comisia de negociere şi selecţie a investitorului pe baza de oferte preliminare şi neangajante depuse de ofertanţii precalificaţi.(2) Negocierile preliminare vor avea ca obiect, în principal, următoarele aspecte:a)comentariile ofertanţilor precalificaţi asupra proiectului de contract de privatizare comunicat; b)perspectivele şi strategia de afaceri privind organizarea şi dezvoltarea activităţii societăţii comerciale; c)particularităţile cadrului legal şi de reglementare care să faciliteze informarea investitorilor în vederea pregătirii ofertelor finale ferme de către aceştia; d)structura tranzacţiei. (3) Tuturor ofertanţilor precalificaţi li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale ofertelor, în vederea obţinerii ofertelor finale ferme. Articolul 19514 În baza negocierilor, instituţia publică implicată comunică ofertanţilor precalificaţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme, următoarele documente: a)instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; b)proiectul contractului de privatizare, care poate include şi proiectele altor documente necesare în vederea încheierii privatizării. Articolul 19515 Instituţia publică implicată va putea modifica documentele prevăzute la art. 19514, modificările urmând a fi comunicate ofertanţilor precalificaţi până în cea de-a 10-a zi înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme. Articolul 19516 Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate dovada privind achitarea taxei de participare, oferta finală fermă, precum şi documentele de participare prevăzute de dosarul de prezentare şi de art. 35. Articolul 19517 (1) Oferta finală fermă trebuie să fie irevocabilă şi să conţină elementele stabilite prin instrucţiunile comunicate ofertanţilor conform art. 19514.
(2) Oferta finală fermă se depune la sediul instituţiei publice implicate, în plic închis, sigilat pe care va fi scris «OFERTĂ FINALĂ FERMĂ PENTRU ..............», denumirea şi adresa investitorului, în atenţia ........ .......... şi cu menţiunea «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ........... ORA ..............», aşa cum se prevede în instrucţiunile comunicate conform art. 19514.
Articolul 19518 La data, ora şi locul stabilite în instrucţiunile comunicate în conformitate cu prevederile art. 19514, comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică şi analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii calificaţi. Articolul 19519 Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora şi în locul comunicate în scris de către instituţia publică implicată tuturor ofertanţilor calificaţi. Articolul 19520 La data şi ora stabilite pentru ţinerea licitaţiei, preşedintele comisiei de negociere şi selecţie a investitorului va deschide numai plicurile conţinând ofertele finale ferme ale ofertanţilor calificaţi prezenţi şi va anunţa: a)numele sau denumirea ofertanţilor; b)documentele conţinute în plic.19521. - Fiecare ofertă finală fermă, în ordinea deschiderii, este semnată pe fiecare pagină de toţi membrii comisiei de negociere şi selecţie a investitorului şi de către ceilalţi ofertanţi prezenţi. 19522. - Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică ofertele finale ferme din punctul de vedere al respectării instrucţiunilor comunicate. Evaluarea ofertelor finale ferme se face pe baza grilei de punctaj. 19523. - (1) În cazul în care nicio ofertă finală fermă depusă nu respectă instrucţiunile de întocmire sau nu îndeplineşte punctajul minim stabilit şi comunicat, în măsura în care consideră oportun, instituţia publică implicată poate solicita tuturor ofertanţilor calificaţi în scris depunerea unor oferte finale ferme îmbunătăţite care să corespundă cerinţelor instituţiei publice implicate. Decizia de a solicita sau nu depunerea unor oferte finale ferme îmbunătăţite aparţine exclusiv instituţiei publice implicate. (2) Dacă nu s-a depus nicio ofertă finală fermă sau, după caz, nicio ofertă finală fermă îmbunătăţită, instituţia publică implicată poate decide revocarea procedurii şi reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege. Articolul 19524 Decizia de selecţie se ia în favoarea ofertei finale ferme care totalizează punctajul cel mai mare. În cazul în care mai mulţi ofertanţi au întrunit acelaşi punctaj, se declară câştigător investitorul care a oferit preţul cel mai mare. În situaţia în care se menţine egalitatea, departajarea acestora se va face prin organizarea unei şedinţe de licitaţie cu strigare la care se va licita doar preţul, pachetul de acţiuni urmând să fie oferit spre subscriere investitorului care a oferit preţul cel mai mare. Articolul 19525 Preşedintele comisiei de negociere şi selecţie a investitorului anunţă investitorul selectat, declară închisă şedinţa de licitaţie şi se întocmeşte procesul-verbal de licitaţie, semnat de toţi membrii săi, de investitorul selectat şi de ceilalţi ofertanţi prezenţi, după caz. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în conţinutul acestuia. 19526. - (1) După întocmirea procesului-verbal de licitaţie, comisia de negociere şi selecţie a investitorului şi investitorul selectat vor putea finaliza detaliile contractului de privatizare, precum şi orice alte documente necesare în vederea încheierii privatizării, în termenul de valabilitate al ofertei finale ferme.(2) Elementele şi condiţiile principale ale contractului de privatizare negociat cu investitorul selectat, inclusiv modalitatea de plată a preţului, se supun aprobării Guvernului. Semnarea contractului de privatizare are loc după aprobarea sa de către Guvern.
Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2012, se modifică şi completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Privatizarea Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. se realizează prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin dobândirea de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni. Noile acţiuni emise se oferă spre subscriere investitorului selectat, în vederea dobândirii cotei de 51% din capitalul social, precum şi acţionarului existent Societatea Comercială „Fondul Proprietatea“ - S.A. în vederea menţinerii cotei sale de participaţie la capitalul social al companiei prin exercitarea dreptului de preferinţă în condiţiile legii. În cazul în care Societatea Comercială „Fondul Proprietatea“ - S.A. nu îşi exercită dreptul de preferinţă ori şi-l exercită parţial, investitorul selectat va subscrie un număr de acţiuni mai mic decât cel oferit iniţial, astfel încât, în oricare situaţie, participaţia sa la capitalul social al companiei să reprezinte 51% din capitalul social al companiei rezultat în urma operaţiunii de majorare. Acţiunile nesubscrise de către Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. ori de către investitorul selectat se anulează.(2) Numărul total de acţiuni ce vor fi emise de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. în cadrul majorării de capital, precum şi numărul de acţiuni ce se oferă spre subscriere investitorului selectat în cadrul procesului de privatizare se stabilesc de instituţia publică implicată pentru a asigura respectarea cotei de participaţie ce urmează a fi dobândită de investitorul selectat conform prevederilor alin. (1).(3) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este mandatat să îşi asigure mecanismele contractuale necesare valorificării restului de acţiuni deţinute de statul român în capitalul social al companiei după derularea procesului de privatizare conform alin. (1), prin oricare dintre metodele de privatizare prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin la acelaşi preţ pe acţiune cu preţul de subscriere a acţiunilor nou-emise (inclusiv prima de emisiune, după caz) pe care urmează să îl plătească investitorul selectat conform contractului de privatizare.(4) Selecţia investitorului se realizează prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori, conform prevederilor art. 1951-19526 titlul «Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor» din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare normele metodologice. 2. La articolul 3 alineatul (3), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În vederea ducerii la îndeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este împuternicit să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală ordinară şi/sau extraordinară a acţionarilor Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A., pentru a propune şi aproba în adunarea generală a acţionarilor orice hotărâre necesară implementării prezentei strategii de privatizare şi a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv următoarele acţiuni: a)majorarea capitalului social prin emisiunea de acţiuni noi în schimbul unor noi aporturi în numerar, aprobarea preţului de vânzare a acţiunilor nou-emise şi acordarea dreptului de preferinţă la subscriere acţionarului Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A., conform prevederilor prezentei hotărâri; prin derogare de la prevederile art. 1953 alin. (1) lit. a) din normele metodologice, majorarea capitalului social se propune şi se aprobă doar în schimbul unor noi aporturi în numerar; b)subscrierea de către investitorul selectat de acţiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum şi, după caz, anularea acţiunilor emise şi nesubscrise, aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor, inclusiv modificarea, completarea şi/sau actualizarea actului constitutiv al companiei; 3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) În aplicarea prezentei strategii se vor lua toate măsurile pentru a asigura păstrarea controlului statului român asupra activităţii de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbre şi efecte poştale, de a distribui şi comercializa timbre poştale desfăşurate în prezent de Societatea Comercială ROMFILATELIA - S.A. 4. La articolul 5, alineatele (2) , (4) , (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are următoarea componenţă:a)secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale numit de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în calitate de preşedinte; b)un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice numit de ministrul finanţelor publice; c)un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(4) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are în principal următoarele atribuţii:a)propune spre aprobare Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de instituţie publică implicată, toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, anunţul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme; b)verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare şi stabileşte lista ofertanţilor precalificaţi; c)conduce negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi pe baza ofertelor preliminare şi neangajante depuse de aceştia; d)propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare şi instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; e)verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabileşte lista ofertanţilor calificaţi, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucţiunile comunicate şi le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj; f)solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătăţite, organizează şi conduce şedinţa de licitaţie, declară investitorul selectat şi întocmeşte procesul-verbal de licitaţie; g)coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; h)analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare; i)ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare; j)îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare.
(5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ai Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. La solicitarea Societăţii Comerciale Fondul «Proprietatea» - S.A. în cadrul acestei comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) Componenţa comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, precum şi a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, drepturile şi atribuţiile membrilor celor două comisii, modul de lucru şi remunerarea acestora de la data constituirii şi până la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital.
5. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9 , cu următorul cuprins: Articolul 8(1) În vederea participării la negocierile preliminare pe baza de oferte preliminare şi neangajante şi pentru depunerea ofertelor finale ferme în cadrul procedurii de licitaţie, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale solicită investitorilor interesaţi să depună o garanţie de participare întrun cuantum de 10% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni ce va fi oferit spre subscriere noului investitor.(2) Elementele si condiţiile principale ale contractului de privatizare negociat cu investitorul selectat, inclusiv modalitatea de plată a preţului, se supun aprobării Guvernului. Semnarea contractului de privatizare are loc după aprobarea de către Guvern.(3) Pentru motive întemeiate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va putea modifica metoda de privatizare şi/sau metoda de selecţie a investitorului şi/sau va putea revoca oferta în termenii şi condiţiile stabilite prin art. 12 din normele metodologice. Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri se completează în măsura compatibilităţii cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul III(1) Sintagma „comisia de coordonare a procesului de privatizare“ se înlocuieşte cu sintagma „comisia de negociere şi selecţie a investitorului“, iar orice referire la sintagma „comisia de coordonare a procesului de privatizare“ din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. se înlocuieşte cu sintagma „comisia de negociere şi selecţie a investitorului“.(2) Orice referire la sintagma „data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor“ din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. se înlocuieşte cu sintagma „data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital“. Articolul IVMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va adopta măsurile necesare pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiei de negociere şi selecţie a investitorului şi a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, precum şi pentru implementarea celorlalte măsuri stabilite conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul VNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Daniel Chiţoiu Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Dan Nica Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1258/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1258 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1258/2012
Hotărârea 761 2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari
Hotărârea 577 2002
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu