E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din 16 ianuarie 2003

pentru abrogarea unor dispozitii legale, precum si pentru modificarea si completarea unor metodologii contabile si fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 27 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 2003 se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993;
    b) punctul A din monografia cuprinsa in anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998;
    c) anexa nr. 2 - Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale - la normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
    Art. 2
    Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1.16 va avea urmatorul cuprins:
    "1.16. Persoanele juridice romane fara scop patrimonial care obtin venituri din activitati economice platesc impozit pe profit pentru profitul corespunzator veniturilor ce depasesc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din lege. In scopul determinarii impozitului pe profit datorat pentru activitatea economica impozabila se face ponderea veniturilor economice neimpozabile in total venituri din activitati economice. Ponderea rezultata se aplica la valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul intregii activitati economice, in vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea economica impozabila.
    Cursul de schimb valutar euro/ROL este cel de la data inregistrarii veniturilor in contabilitate."
    2. Punctul 2.13 va avea urmatorul cuprins:
    "2.13. In cazul exporturilor complexe cota redusa de impozit pe profit se acorda atat contractantului general, cat si subcontractantilor definiti potrivit legii, proportional cu contributia la realizarea exportului.
    Prin export complex, in sensul legii, se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat sau impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente.
    De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea."
    3. Punctul 7.1 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzi sau penalitati prevazute in contractele comerciale pentru neefectuarea platilor la data scadentei, determinate pe baza dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei si/sau a evolutiei cursului unor valute, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, la data incasarii sau platii acestora."
    4. Punctul 9.1 se completeaza cu 3 noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate in scopul popularizarii firmei, produsului sau serviciului, utilizand mijloace de informare in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
    Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
    Sunt considerate ca fiind aferente realizarii veniturilor, potrivit art. 9 alin. (1) din lege, si cheltuielile cu ambalajele pe durata de viata stabilita de catre contribuabil."
    5. Punctul 9.5 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Rezervele constituite reprezentand facilitati fiscale acordate in baza unor acte normative nu sunt distribuibile actionarilor sau asociatilor si nu se utilizeaza pentru majorarea capitalului social si acoperirea pierderilor contabile. Acelasi regim se aplica si sumelor reprezentand facilitati fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate in rezultatul reportat."
    6. Punctul 9.7 se completeaza cu doua noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania.
    Majorarile, amenzile si penalitatile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu autoritati straine sau persoane nerezidente in Romania, care potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobanzi, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil."
    7. Punctul 10.2 va avea urmatorul cuprins:
    "10.2. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 10 alin. (5) din lege. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 10 alin. (5) este considerata nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.
    In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare ori egal cu 1, contribuabilul aplica limitarea prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege.
    Intra sub incidenta art. 10 alin. (3) din lege pierderea neta din diferente de curs valutar aferente capitalului imprumutat.
    Institutiile de credit autorizate sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei."
    8. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3. Gradul de indatorare al capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, imprumuturi de la institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizori.
    Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

                           Capital imprumutat
    Gradul de indatorare = ------------------
                            Capital propriu

    Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) Pentru imprumuturile angajate de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada in care au fost contractate.
    b) Cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor contractate dupa data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicand limita de deductibilitate prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 10 alin. (5), dupa caz.
    c) In scopul aplicarii art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobanzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
    - rata dobanzii de referinta este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    - ratele dobanzilor LIBOR si EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit corespunzator perioadei contractuale.
    Ministerul Finantelor Publice publica, prin ordin al ministrului finantelor publice, nivelul ratelor dobanzilor LIBOR si EURIBOR.
    d) Modul de calcul al dobanzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor.
    e) Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
    Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limitele prevazute la art. 10 alin. (2) din lege."
    9. Dupa punctul 10.9 se introduce punctul 10.10 cu urmatorul cuprins:
    "10.10. In aplicarea art. 10 alin. (7) din lege, persoanele juridice care desfasoara activitati de leasing financiar, precum si societatile de credit ipotecar sunt asimilate institutiilor de credit."
    10. Punctul 35.2 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii care inregistreaza in situatiile financiare la 31 decembrie 2002 provizioane pentru diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu provizionul la nivelul pierderii nete din diferente de curs."
    Art. 3
    Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora, perisabilitatile in limitele prevazute prin normele aprobate prin hotarare a Guvernului;"
    2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat intre doua persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adaugata, nu constituie livrare de bunuri. Persoana impozabila care a adus aportul in natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege, daca a dedus total sau partial taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate ca aport in natura sau partilor lor componente."
    3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abroga.
    4. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, in si din porturile si aeroporturile din Romania. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirma efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, efectuate intre doua porturi/aeroporturi din strainatate, locul prestarii este in strainatate, iar transportatorii beneficiaza de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege."
    5. Alineatul (2) al articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Garantia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
    a) pentru sume de rambursat cuprinse intre 1 si 10 miliarde lei inclusiv, garantia se va constitui in procent de 20% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea;
    b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garantia se va constitui in procent de 30% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea."
    6. Punctul 7 din "Fisa de analiza de risc pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata cu control ulterior", prevazuta in anexa nr. 3, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu