E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din 16 ianuarie 2003

pentru abrogarea unor dispozitii legale, precum si pentru modificarea si completarea unor metodologii contabile si fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 27 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 2003 se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993;
    b) punctul A din monografia cuprinsa in anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998;
    c) anexa nr. 2 - Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale - la normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
    Art. 2
    Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1.16 va avea urmatorul cuprins:
    "1.16. Persoanele juridice romane fara scop patrimonial care obtin venituri din activitati economice platesc impozit pe profit pentru profitul corespunzator veniturilor ce depasesc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din lege. In scopul determinarii impozitului pe profit datorat pentru activitatea economica impozabila se face ponderea veniturilor economice neimpozabile in total venituri din activitati economice. Ponderea rezultata se aplica la valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul intregii activitati economice, in vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea economica impozabila.
    Cursul de schimb valutar euro/ROL este cel de la data inregistrarii veniturilor in contabilitate."
    2. Punctul 2.13 va avea urmatorul cuprins:
    "2.13. In cazul exporturilor complexe cota redusa de impozit pe profit se acorda atat contractantului general, cat si subcontractantilor definiti potrivit legii, proportional cu contributia la realizarea exportului.
    Prin export complex, in sensul legii, se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat sau impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente.
    De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea."
    3. Punctul 7.1 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzi sau penalitati prevazute in contractele comerciale pentru neefectuarea platilor la data scadentei, determinate pe baza dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei si/sau a evolutiei cursului unor valute, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, la data incasarii sau platii acestora."
    4. Punctul 9.1 se completeaza cu 3 noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate in scopul popularizarii firmei, produsului sau serviciului, utilizand mijloace de informare in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
    Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
    Sunt considerate ca fiind aferente realizarii veniturilor, potrivit art. 9 alin. (1) din lege, si cheltuielile cu ambalajele pe durata de viata stabilita de catre contribuabil."
    5. Punctul 9.5 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Rezervele constituite reprezentand facilitati fiscale acordate in baza unor acte normative nu sunt distribuibile actionarilor sau asociatilor si nu se utilizeaza pentru majorarea capitalului social si acoperirea pierderilor contabile. Acelasi regim se aplica si sumelor reprezentand facilitati fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate in rezultatul reportat."
    6. Punctul 9.7 se completeaza cu doua noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania.
    Majorarile, amenzile si penalitatile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu autoritati straine sau persoane nerezidente in Romania, care potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobanzi, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil."
    7. Punctul 10.2 va avea urmatorul cuprins:
    "10.2. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 10 alin. (5) din lege. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 10 alin. (5) este considerata nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.
    In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare ori egal cu 1, contribuabilul aplica limitarea prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege.
    Intra sub incidenta art. 10 alin. (3) din lege pierderea neta din diferente de curs valutar aferente capitalului imprumutat.
    Institutiile de credit autorizate sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei."
    8. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3. Gradul de indatorare al capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, imprumuturi de la institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizori.
    Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

                           Capital imprumutat
    Gradul de indatorare = ------------------
                            Capital propriu

    Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) Pentru imprumuturile angajate de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada in care au fost contractate.
    b) Cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor contractate dupa data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicand limita de deductibilitate prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 10 alin. (5), dupa caz.
    c) In scopul aplicarii art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobanzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
    - rata dobanzii de referinta este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    - ratele dobanzilor LIBOR si EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit corespunzator perioadei contractuale.
    Ministerul Finantelor Publice publica, prin ordin al ministrului finantelor publice, nivelul ratelor dobanzilor LIBOR si EURIBOR.
    d) Modul de calcul al dobanzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor.
    e) Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
    Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limitele prevazute la art. 10 alin. (2) din lege."
    9. Dupa punctul 10.9 se introduce punctul 10.10 cu urmatorul cuprins:
    "10.10. In aplicarea art. 10 alin. (7) din lege, persoanele juridice care desfasoara activitati de leasing financiar, precum si societatile de credit ipotecar sunt asimilate institutiilor de credit."
    10. Punctul 35.2 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii care inregistreaza in situatiile financiare la 31 decembrie 2002 provizioane pentru diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu provizionul la nivelul pierderii nete din diferente de curs."
    Art. 3
    Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora, perisabilitatile in limitele prevazute prin normele aprobate prin hotarare a Guvernului;"
    2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat intre doua persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adaugata, nu constituie livrare de bunuri. Persoana impozabila care a adus aportul in natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege, daca a dedus total sau partial taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate ca aport in natura sau partilor lor componente."
    3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abroga.
    4. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, in si din porturile si aeroporturile din Romania. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirma efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, efectuate intre doua porturi/aeroporturi din strainatate, locul prestarii este in strainatate, iar transportatorii beneficiaza de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege."
    5. Alineatul (2) al articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Garantia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
    a) pentru sume de rambursat cuprinse intre 1 si 10 miliarde lei inclusiv, garantia se va constitui in procent de 20% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea;
    b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garantia se va constitui in procent de 30% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea."
    6. Punctul 7 din "Fisa de analiza de risc pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata cu control ulterior", prevazuta in anexa nr. 3, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu