E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din 16 ianuarie 2003

pentru abrogarea unor dispozitii legale, precum si pentru modificarea si completarea unor metodologii contabile si fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 27 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 2003 se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993;
    b) punctul A din monografia cuprinsa in anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998;
    c) anexa nr. 2 - Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale - la normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
    Art. 2
    Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1.16 va avea urmatorul cuprins:
    "1.16. Persoanele juridice romane fara scop patrimonial care obtin venituri din activitati economice platesc impozit pe profit pentru profitul corespunzator veniturilor ce depasesc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din lege. In scopul determinarii impozitului pe profit datorat pentru activitatea economica impozabila se face ponderea veniturilor economice neimpozabile in total venituri din activitati economice. Ponderea rezultata se aplica la valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul intregii activitati economice, in vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea economica impozabila.
    Cursul de schimb valutar euro/ROL este cel de la data inregistrarii veniturilor in contabilitate."
    2. Punctul 2.13 va avea urmatorul cuprins:
    "2.13. In cazul exporturilor complexe cota redusa de impozit pe profit se acorda atat contractantului general, cat si subcontractantilor definiti potrivit legii, proportional cu contributia la realizarea exportului.
    Prin export complex, in sensul legii, se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat sau impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente.
    De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea."
    3. Punctul 7.1 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzi sau penalitati prevazute in contractele comerciale pentru neefectuarea platilor la data scadentei, determinate pe baza dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei si/sau a evolutiei cursului unor valute, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, la data incasarii sau platii acestora."
    4. Punctul 9.1 se completeaza cu 3 noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate in scopul popularizarii firmei, produsului sau serviciului, utilizand mijloace de informare in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
    Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
    Sunt considerate ca fiind aferente realizarii veniturilor, potrivit art. 9 alin. (1) din lege, si cheltuielile cu ambalajele pe durata de viata stabilita de catre contribuabil."
    5. Punctul 9.5 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Rezervele constituite reprezentand facilitati fiscale acordate in baza unor acte normative nu sunt distribuibile actionarilor sau asociatilor si nu se utilizeaza pentru majorarea capitalului social si acoperirea pierderilor contabile. Acelasi regim se aplica si sumelor reprezentand facilitati fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate in rezultatul reportat."
    6. Punctul 9.7 se completeaza cu doua noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania.
    Majorarile, amenzile si penalitatile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu autoritati straine sau persoane nerezidente in Romania, care potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobanzi, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil."
    7. Punctul 10.2 va avea urmatorul cuprins:
    "10.2. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 10 alin. (5) din lege. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 10 alin. (5) este considerata nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.
    In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare ori egal cu 1, contribuabilul aplica limitarea prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege.
    Intra sub incidenta art. 10 alin. (3) din lege pierderea neta din diferente de curs valutar aferente capitalului imprumutat.
    Institutiile de credit autorizate sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei."
    8. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3. Gradul de indatorare al capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, imprumuturi de la institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizori.
    Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

                           Capital imprumutat
    Gradul de indatorare = ------------------
                            Capital propriu

    Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) Pentru imprumuturile angajate de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada in care au fost contractate.
    b) Cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor contractate dupa data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicand limita de deductibilitate prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 10 alin. (5), dupa caz.
    c) In scopul aplicarii art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobanzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
    - rata dobanzii de referinta este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    - ratele dobanzilor LIBOR si EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit corespunzator perioadei contractuale.
    Ministerul Finantelor Publice publica, prin ordin al ministrului finantelor publice, nivelul ratelor dobanzilor LIBOR si EURIBOR.
    d) Modul de calcul al dobanzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor.
    e) Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
    Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limitele prevazute la art. 10 alin. (2) din lege."
    9. Dupa punctul 10.9 se introduce punctul 10.10 cu urmatorul cuprins:
    "10.10. In aplicarea art. 10 alin. (7) din lege, persoanele juridice care desfasoara activitati de leasing financiar, precum si societatile de credit ipotecar sunt asimilate institutiilor de credit."
    10. Punctul 35.2 se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Contribuabilii care inregistreaza in situatiile financiare la 31 decembrie 2002 provizioane pentru diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu provizionul la nivelul pierderii nete din diferente de curs."
    Art. 3
    Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora, perisabilitatile in limitele prevazute prin normele aprobate prin hotarare a Guvernului;"
    2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat intre doua persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adaugata, nu constituie livrare de bunuri. Persoana impozabila care a adus aportul in natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege, daca a dedus total sau partial taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate ca aport in natura sau partilor lor componente."
    3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abroga.
    4. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, in si din porturile si aeroporturile din Romania. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirma efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfa si/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, efectuate intre doua porturi/aeroporturi din strainatate, locul prestarii este in strainatate, iar transportatorii beneficiaza de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege."
    5. Alineatul (2) al articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Garantia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
    a) pentru sume de rambursat cuprinse intre 1 si 10 miliarde lei inclusiv, garantia se va constitui in procent de 20% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea;
    b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garantia se va constitui in procent de 30% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea."
    6. Punctul 7 din "Fisa de analiza de risc pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata cu control ulterior", prevazuta in anexa nr. 3, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu