E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 403 din 19 mai 2000

privind reevaluarea imobilizarilor corporale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele de cercetare si celelalte categorii de agenti economici pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza ratei inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, astfel incat rezultatul reevaluarii sa fie cuprins in bilantul contabil al anului respectiv.
    (2) Reevaluarea se va efectua anual, in cazul in care rata inflatiei cumulata pe ultimii 3 ani consecutivi depaseste 100% .
    (3) Imobilizarile corporale de natura celor prevazute la alin. (1) se pot reevalua anual in baza ratei inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, valabila pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv.
    (4) Valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale, stabilita pe baza prevederilor alin. (1) - (3), se coreleaza cu utilitatea si cu valoarea de piata a bunurilor respective.
    (5) Agentii economici care nu au efectuat reevaluarile anterioare pot proceda la reevaluare numai in conditiile actualizarii si reflectarii in contabilitate a valorii imobilizarilor respective, pe baza normelor aprobate prin prezenta hotarare.
    (6) Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 31 decembrie a anului precedent, precum si cele aflate in conservare.
    (7) Agentii economici care se afla in procedura de dizolvare sau de lichidare administrativa conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, sau in procedura de lichidare judiciara conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    Reevaluarea imobilizarilor corporale se va efectua in conformitate cu Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) La incheierea actiunii de reevaluare agentii economici prevazuti la art. 1 vor inregistra diferentele din reevaluare in conturile corespunzatoare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, respectiv a consiliului de administratie in cazul regiilor autonome, in conformitate cu metodologia contabila prevazuta in norme.
    (2) Amortizarea aferenta gradului de neutilizare, evidentiata de agentii economici pana la data de 31 decembrie 1996 in contul in afara bilantului, se va regulariza si se va inregistra in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 2 la norme.
    Art. 4
    Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevazute la art. 1 vor fi cuprinse in bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    Art. 5
    Diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale prevazuta la art. 1 vor fi inregistrate conform prevederilor cuprinse in norme si vor fi utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 6
    Amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza regimul amortizarii acestora.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se pot aplica si de catre persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, cu completarile si modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  NORME
    privind reevaluarea imobilizarilor corporale

    Art. 1
    Dispozitii generale
    (1) Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice prevazute la art. 1 din hotarare se realizeaza actualizarea valorii elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 31 decembrie a anului precedent.
    (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizata in corelare cu utilitatea bunurilor si cu valoarea de piata a acestora.
    (3) Pentru realizarea reevaluarii persoanele juridice prevazute la art. 1 din hotarare vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor respective in conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    (4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilita incat sa asigure un numar corespunzator de cadre cu pregatire tehnica in domeniu, care sa poata aprecia gradul de uzura fizica si morala a bunurilor inventariate.
    (5) La terminarea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina si vor inregistra in contabilitate diferentele rezultate din reevaluare conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Se supun reevaluarii imobilizarile corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice si evidentiate in balanta contabila intocmita la data de 31 decembrie a anului precedent, astfel:
    a) mijloacele fixe aflate in patrimoniu, evidentiate in conturile 2121 "Constructii", 2122 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", 2123 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", 2124 "Mijloace de transport", 2125 "Animale si plantatii" si 2126 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale";
    b) mijloacele fixe de natura celor prezentate la art. 1 din hotarare, date in locatie de gestiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;
    c) investitiile efectuate la imobilizarile corporale concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si care le-au inregistrat in contabilitate;
    d) capacitatile puse in functiune partial, de natura mijloacelor fixe pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe;
    e) mijloacele fixe la care in perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie a anului precedent s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea ratei inflatiei corespunzatoare perioadei scurse dupa efectuarea modernizarii;
    f) mijloacele fixe predate in sistem de leasing vor fi reevaluate, avandu-se in vedere valoarea negociata, prevazuta in contractul incheiat intre parti, de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;
    g) imobilizarile corporale apartinand patrimoniului public, inscrise in activul bilantului la agentii economici prevazuti la art. 1 din hotarare;
    h) mijloacele fixe aflate la sucursale, filiale si la agentiile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care sunt inregistrate in patrimoniul acestora;
    i) bunurile amortizabile, respectiv mijloacele fixe, inregistrate in Registrul-inventar, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.
    (2) Nu sunt supuse reevaluarii:
    a) mijloacele fixe a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 31 decembrie a anului precedent;
    b) mijloacele fixe la care in anul precedent s-au inclus in valoarea investitiei valoarea spezelor si comisioanelor bancare, precum si dobanzile si diferentele de curs valutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    c) mijloacele fixe trecute in conservare;
    d) mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar;
    e) mijloacele fixe care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 31 decembrie a anului precedent;
    f) mijloacele fixe evidentiate in conturi in afara bilantului.
    Art. 3
    (1) Pentru efectuarea reevaluarii mijloacelor fixe prevazute la art. 1 din hotarare se va stabili valoarea ramasa, actualizata la data de 31 decembrie a anului precedent, avandu-se in vedere:
    a) valoarea de intrare a mijloacelor fixe supuse reevaluarii, evidentiata in contabilitate;
    b) amortizarea calculata pana la data de 31 decembrie a anului precedent, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    c) amortizarea aferenta mijloacelor fixe pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata la calculul amortizarii, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 104/1997 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitate a unor operatiuni financiar-contabile din activitatea agentilor economici;
    d) rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica pentru intervalul cuprins intre data de referinta a ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila si data de 31 decembrie a anului precedent;
    e) valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Persoanele juridice care opteaza pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare si care nu au efectuat reevaluarile anterioare potrivit Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat, Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii si Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social vor proceda la efectuarea reevaluarii mijloacelor fixe de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrarii acestora in patrimoniu, pe baza prezentelor norme.
    (3) Comisiile de inventariere vor analiza diferentele rezultate din reevaluare si valorile actualizate ale mijloacelor fixe reevaluate in corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piata, iar in cazurile in care se vor constata supraevaluari sau subevaluari ale valorii acestora ele vor fi eliminate.
    (4) La stabilirea utilitatii bunurilor se are in vedere posibilitatea ca in exercitiile financiare viitoare, pentru imobilizarile corporale respective, sa existe o incarcare corespunzatoare cu comenzi si contracte, astfel incat prin vanzarea productiei realizate sa se asigure recuperarea plusului de amortizare generat de reevaluare.
    (5) Valoarea de piata a unei imobilizari corporale reprezinta pretul care poate fi obtinut pe o piata activa, atunci cand activele de pe piata sunt relativ omogene si exista cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori.
    (6) In situatia in care comisia de inventariere efectueaza ajustari ale valorii actualizate, care se inscriu in coloana 15 din anexa nr. 1, in mod corespunzator se va efectua recalcularea diferentei de amortizare din coloana 12 din aceeasi anexa.
    Art. 4
    Pentru evidentierea distincta in contabilitatea agentilor economici a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in Planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
    105.06 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe", care se va desfasura in conturi analitice corespunzator fiecarei grupe de mijloace fixe;
    2121.1 "Diferente din reevaluarea constructiilor";
    2122.1 "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)";
    2123.1 "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control, reglare";
    2124.1 "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport";
    2125.1 "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor";
    2126.1 "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Unitatea patrimoniala

                                SITUATIA
privind determinarea valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii
 _______________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea   |Valoarea de  |   Amortizarea calculata    |Total     :
|crt.|imobilizarii|inregistrare |____________________________|amortizare:
|    |corporale   |din          |In    |In   |Amortizarea    |          :
|    |sau a       |contabilitate|credit|debit|aferenta       |          :=>
|    |imobilizarii|             |cont  |cont |activelor      |          :
|    |corporale   |             |281   |8045 |scutite conform|          :
|    |in curs     |             |      |     |reglementarilor|          :
|    |            |             |      |     |legale         |          :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|0   |      1     |      2      |  3   |  4  |       5       |    6     :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|    |            |             |      |     |               |col. 3 +  :
|    |            |             |      |     |               |col. 4 +  :
|    |            |             |      |     |               |col. 5    :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
   ______________________________________________________________________
  :Valoarea    |Coeficientul|Valoarea   |Gradul de|Amortizarea|Diferenta :
  :ramasa      |de          |actualizata|uzura    |actualizata|amortizare:
=>:neamortizata|actualizare |           |scriptica|           |          :=>
  : |            |           |    %    |           |          :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :     7      |      8     |     9     |    10   |     11    |    12    :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :col. 2 -    |            |col. 2 x   |col. 6 x |col. 9 x   |col. 11 - :
  :col. 6      |            |col. 8     |100      |col. 10    |col. 6    :
  : |            |           |col. 2   |100        |          :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
   ___________________________________________________________________
  :Valoarea   |Diferente din  |Ajustari ale   |Diferente   |Observatii|
  :ramasa     |reevaluare     |valorii propuse|imobilizari |          |
=>:actualizata|calculate      |de comisia de  |corporale de|          |
  :           |               |inventariere   |inregistrat |          |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :    13     |     14        |      15       |    16      |     17   |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :col. 9 -   |col. 9 - col. 2|               |col. 14 +/- |          |
  :col. 11    |               |               |col. 15     |          |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|

    ANEXA 2
    la norme

                    INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale

    1. In contabilitatea agentilor economici:
    a) inregistrarea diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (col. 16 din anexa nr. 1 la norme)
    2121.1 = 105.06/analitic distinct
    2122.1 = 105.06/analitic distinct
    2123.1 = 105.06/analitic distinct
    2124.1 = 105.06/analitic distinct
    2125.1 = 105.06/analitic distinct
    2126.1 = 105.06/analitic distinct

    NOTA:
    Diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi evidentiate pe structura clasificatiei in vigoare la data efectuarii reevaluarii.

    b) inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata pana la data reevaluarii (col. 12 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct

    c) inregistrarea amortizarii aferente gradului de neutilizare (col. 4 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct
    si, concomitent,
    credit cont 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe", cu amortizarea inscrisa in col. 4 din anexa nr. 1 la norme.

    d) inregistrarea amortizarii aferente perioadei de scutire (col. 5 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct

    e) inregistrarea unor diminuari de valoare ale imobilizarilor corporale in urma reevaluarilor ulterioare

    105.06/analitic distinct = 212

    f) inregistrarea scoaterii din evidenta a imobilizarilor corporale neamortizate integral, pentru care exista sume inregistrate in contul 105 "Diferente din reevaluare", analitic distinct
    %                        = 212
    281
    105
    672 sau
    471
    In bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv sumele reprezentand diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor reflecta astfel:
    - In formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferente din reevaluare vor fi inscrise impreuna cu soldurile conturilor de imobilizari respective;
    - In formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferente din reevaluare (analiticele contului 105 vor fi inscrise la capitaluri proprii).
    Anual, dupa aprobarea rezultatelor reevaluarii reflectate in bilantul contabil, conturile 2121.1, 2122.1, 2123.1, 2124.1, 2125.1 si 2126.1, in care sunt inregistrate diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, se vor inchide prin debitul conturilor corespunzatoare de imobilizari corporale, dupa caz, din Planul de conturi general in vigoare.
    2. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente vor evidentia in fisa mijlocului fix diferentele rezultate din reevaluarea bunurilor amortizabile, respectiv a mijloacelor fixe inregistrate in Registrul inventar cod 14 1 2/a.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 403/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 403 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu