E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 403 din 19 mai 2000

privind reevaluarea imobilizarilor corporale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele de cercetare si celelalte categorii de agenti economici pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza ratei inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, astfel incat rezultatul reevaluarii sa fie cuprins in bilantul contabil al anului respectiv.
    (2) Reevaluarea se va efectua anual, in cazul in care rata inflatiei cumulata pe ultimii 3 ani consecutivi depaseste 100% .
    (3) Imobilizarile corporale de natura celor prevazute la alin. (1) se pot reevalua anual in baza ratei inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, valabila pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv.
    (4) Valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale, stabilita pe baza prevederilor alin. (1) - (3), se coreleaza cu utilitatea si cu valoarea de piata a bunurilor respective.
    (5) Agentii economici care nu au efectuat reevaluarile anterioare pot proceda la reevaluare numai in conditiile actualizarii si reflectarii in contabilitate a valorii imobilizarilor respective, pe baza normelor aprobate prin prezenta hotarare.
    (6) Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 31 decembrie a anului precedent, precum si cele aflate in conservare.
    (7) Agentii economici care se afla in procedura de dizolvare sau de lichidare administrativa conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, sau in procedura de lichidare judiciara conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    Reevaluarea imobilizarilor corporale se va efectua in conformitate cu Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) La incheierea actiunii de reevaluare agentii economici prevazuti la art. 1 vor inregistra diferentele din reevaluare in conturile corespunzatoare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, respectiv a consiliului de administratie in cazul regiilor autonome, in conformitate cu metodologia contabila prevazuta in norme.
    (2) Amortizarea aferenta gradului de neutilizare, evidentiata de agentii economici pana la data de 31 decembrie 1996 in contul in afara bilantului, se va regulariza si se va inregistra in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 2 la norme.
    Art. 4
    Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevazute la art. 1 vor fi cuprinse in bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    Art. 5
    Diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale prevazuta la art. 1 vor fi inregistrate conform prevederilor cuprinse in norme si vor fi utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 6
    Amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza regimul amortizarii acestora.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se pot aplica si de catre persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, cu completarile si modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  NORME
    privind reevaluarea imobilizarilor corporale

    Art. 1
    Dispozitii generale
    (1) Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice prevazute la art. 1 din hotarare se realizeaza actualizarea valorii elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 31 decembrie a anului precedent.
    (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizata in corelare cu utilitatea bunurilor si cu valoarea de piata a acestora.
    (3) Pentru realizarea reevaluarii persoanele juridice prevazute la art. 1 din hotarare vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor respective in conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    (4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilita incat sa asigure un numar corespunzator de cadre cu pregatire tehnica in domeniu, care sa poata aprecia gradul de uzura fizica si morala a bunurilor inventariate.
    (5) La terminarea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina si vor inregistra in contabilitate diferentele rezultate din reevaluare conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Se supun reevaluarii imobilizarile corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice si evidentiate in balanta contabila intocmita la data de 31 decembrie a anului precedent, astfel:
    a) mijloacele fixe aflate in patrimoniu, evidentiate in conturile 2121 "Constructii", 2122 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", 2123 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", 2124 "Mijloace de transport", 2125 "Animale si plantatii" si 2126 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale";
    b) mijloacele fixe de natura celor prezentate la art. 1 din hotarare, date in locatie de gestiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;
    c) investitiile efectuate la imobilizarile corporale concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si care le-au inregistrat in contabilitate;
    d) capacitatile puse in functiune partial, de natura mijloacelor fixe pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe;
    e) mijloacele fixe la care in perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie a anului precedent s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea ratei inflatiei corespunzatoare perioadei scurse dupa efectuarea modernizarii;
    f) mijloacele fixe predate in sistem de leasing vor fi reevaluate, avandu-se in vedere valoarea negociata, prevazuta in contractul incheiat intre parti, de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;
    g) imobilizarile corporale apartinand patrimoniului public, inscrise in activul bilantului la agentii economici prevazuti la art. 1 din hotarare;
    h) mijloacele fixe aflate la sucursale, filiale si la agentiile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care sunt inregistrate in patrimoniul acestora;
    i) bunurile amortizabile, respectiv mijloacele fixe, inregistrate in Registrul-inventar, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.
    (2) Nu sunt supuse reevaluarii:
    a) mijloacele fixe a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 31 decembrie a anului precedent;
    b) mijloacele fixe la care in anul precedent s-au inclus in valoarea investitiei valoarea spezelor si comisioanelor bancare, precum si dobanzile si diferentele de curs valutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    c) mijloacele fixe trecute in conservare;
    d) mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar;
    e) mijloacele fixe care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 31 decembrie a anului precedent;
    f) mijloacele fixe evidentiate in conturi in afara bilantului.
    Art. 3
    (1) Pentru efectuarea reevaluarii mijloacelor fixe prevazute la art. 1 din hotarare se va stabili valoarea ramasa, actualizata la data de 31 decembrie a anului precedent, avandu-se in vedere:
    a) valoarea de intrare a mijloacelor fixe supuse reevaluarii, evidentiata in contabilitate;
    b) amortizarea calculata pana la data de 31 decembrie a anului precedent, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    c) amortizarea aferenta mijloacelor fixe pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata la calculul amortizarii, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 104/1997 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitate a unor operatiuni financiar-contabile din activitatea agentilor economici;
    d) rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica pentru intervalul cuprins intre data de referinta a ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila si data de 31 decembrie a anului precedent;
    e) valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Persoanele juridice care opteaza pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale prevazute la art. 1 din hotarare si care nu au efectuat reevaluarile anterioare potrivit Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat, Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii si Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social vor proceda la efectuarea reevaluarii mijloacelor fixe de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrarii acestora in patrimoniu, pe baza prezentelor norme.
    (3) Comisiile de inventariere vor analiza diferentele rezultate din reevaluare si valorile actualizate ale mijloacelor fixe reevaluate in corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piata, iar in cazurile in care se vor constata supraevaluari sau subevaluari ale valorii acestora ele vor fi eliminate.
    (4) La stabilirea utilitatii bunurilor se are in vedere posibilitatea ca in exercitiile financiare viitoare, pentru imobilizarile corporale respective, sa existe o incarcare corespunzatoare cu comenzi si contracte, astfel incat prin vanzarea productiei realizate sa se asigure recuperarea plusului de amortizare generat de reevaluare.
    (5) Valoarea de piata a unei imobilizari corporale reprezinta pretul care poate fi obtinut pe o piata activa, atunci cand activele de pe piata sunt relativ omogene si exista cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori.
    (6) In situatia in care comisia de inventariere efectueaza ajustari ale valorii actualizate, care se inscriu in coloana 15 din anexa nr. 1, in mod corespunzator se va efectua recalcularea diferentei de amortizare din coloana 12 din aceeasi anexa.
    Art. 4
    Pentru evidentierea distincta in contabilitatea agentilor economici a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in Planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
    105.06 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe", care se va desfasura in conturi analitice corespunzator fiecarei grupe de mijloace fixe;
    2121.1 "Diferente din reevaluarea constructiilor";
    2122.1 "Diferente din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)";
    2123.1 "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control, reglare";
    2124.1 "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport";
    2125.1 "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor";
    2126.1 "Diferente din reevaluarea mobilierului, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Unitatea patrimoniala

                                SITUATIA
privind determinarea valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii
 _______________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea   |Valoarea de  |   Amortizarea calculata    |Total     :
|crt.|imobilizarii|inregistrare |____________________________|amortizare:
|    |corporale   |din          |In    |In   |Amortizarea    |          :
|    |sau a       |contabilitate|credit|debit|aferenta       |          :=>
|    |imobilizarii|             |cont  |cont |activelor      |          :
|    |corporale   |             |281   |8045 |scutite conform|          :
|    |in curs     |             |      |     |reglementarilor|          :
|    |            |             |      |     |legale         |          :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|0   |      1     |      2      |  3   |  4  |       5       |    6     :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|    |            |             |      |     |               |col. 3 +  :
|    |            |             |      |     |               |col. 4 +  :
|    |            |             |      |     |               |col. 5    :
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
|____|____________|_____________|______|_____|_______________|__________:
   ______________________________________________________________________
  :Valoarea    |Coeficientul|Valoarea   |Gradul de|Amortizarea|Diferenta :
  :ramasa      |de          |actualizata|uzura    |actualizata|amortizare:
=>:neamortizata|actualizare |           |scriptica|           |          :=>
  : |            |           |    %    |           |          :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :     7      |      8     |     9     |    10   |     11    |    12    :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :col. 2 -    |            |col. 2 x   |col. 6 x |col. 9 x   |col. 11 - :
  :col. 6      |            |col. 8     |100      |col. 10    |col. 6    :
  : |            |           |col. 2   |100        |          :
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
  :____________|____________|___________|_________|___________|__________:
   ___________________________________________________________________
  :Valoarea   |Diferente din  |Ajustari ale   |Diferente   |Observatii|
  :ramasa     |reevaluare     |valorii propuse|imobilizari |          |
=>:actualizata|calculate      |de comisia de  |corporale de|          |
  :           |               |inventariere   |inregistrat |          |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :    13     |     14        |      15       |    16      |     17   |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :col. 9 -   |col. 9 - col. 2|               |col. 14 +/- |          |
  :col. 11    |               |               |col. 15     |          |
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|
  :___________|_______________|_______________|____________|__________|

    ANEXA 2
    la norme

                    INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale

    1. In contabilitatea agentilor economici:
    a) inregistrarea diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (col. 16 din anexa nr. 1 la norme)
    2121.1 = 105.06/analitic distinct
    2122.1 = 105.06/analitic distinct
    2123.1 = 105.06/analitic distinct
    2124.1 = 105.06/analitic distinct
    2125.1 = 105.06/analitic distinct
    2126.1 = 105.06/analitic distinct

    NOTA:
    Diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi evidentiate pe structura clasificatiei in vigoare la data efectuarii reevaluarii.

    b) inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata pana la data reevaluarii (col. 12 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct

    c) inregistrarea amortizarii aferente gradului de neutilizare (col. 4 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct
    si, concomitent,
    credit cont 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe", cu amortizarea inscrisa in col. 4 din anexa nr. 1 la norme.

    d) inregistrarea amortizarii aferente perioadei de scutire (col. 5 din anexa nr. 1 la norme)

    105.06/analitic distinct = 281/analitic distinct

    e) inregistrarea unor diminuari de valoare ale imobilizarilor corporale in urma reevaluarilor ulterioare

    105.06/analitic distinct = 212

    f) inregistrarea scoaterii din evidenta a imobilizarilor corporale neamortizate integral, pentru care exista sume inregistrate in contul 105 "Diferente din reevaluare", analitic distinct
    %                        = 212
    281
    105
    672 sau
    471
    In bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv sumele reprezentand diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor reflecta astfel:
    - In formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferente din reevaluare vor fi inscrise impreuna cu soldurile conturilor de imobilizari respective;
    - In formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferente din reevaluare (analiticele contului 105 vor fi inscrise la capitaluri proprii).
    Anual, dupa aprobarea rezultatelor reevaluarii reflectate in bilantul contabil, conturile 2121.1, 2122.1, 2123.1, 2124.1, 2125.1 si 2126.1, in care sunt inregistrate diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, se vor inchide prin debitul conturilor corespunzatoare de imobilizari corporale, dupa caz, din Planul de conturi general in vigoare.
    2. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente vor evidentia in fisa mijlocului fix diferentele rezultate din reevaluarea bunurilor amortizabile, respectiv a mijloacelor fixe inregistrate in Registrul inventar cod 14 1 2/a.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 403/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 403 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu