E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 166 din 11 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 18 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor care se desfiinteaza.
    (2) Coordonarea directa a Autoritatii se asigura de catre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, bd Nicolae Balcescu nr. 21, sectorul 1.
    (4) Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.
    (5) Autoritatea evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.
    Art. 2
    (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
    1. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor;
    2. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor, asigurand corelarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene in domeniu;
    3. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    4. propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la avizarea speciala pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea anumitor produse;
    5. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune spre adoptare Guvernului;
    6. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    7. efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    8. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    9. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    10. sprijina autoritatile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta, informare si educare a consumatorilor;
    11. informeaza permanent consumatorii asupra produselor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor;
    12. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    13. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    14. dispune masurile de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, fabricarii produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;
    15. coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    16. verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare prin retragerea licentelor de comercializare acordate agentilor economici autorizati, precum si prin sigilarea produselor necorespunzatoare;
    17. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci cand constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;
    18. constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, in domeniul sau de activitate si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    19. sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    20. verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau serviciile respective;
    21. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice privind incalcarea drepturilor consumatorilor;
    22. participa la pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu la solicitarea agentilor economici;
    23. stabileste si percepe tarife pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultanta agentilor economici;
    24. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta folosirii lor.
    (2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat, care are calitatea de presedinte, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.
    (3) Presedintele Autoritatii conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane si straine. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Autoritatii este de 50, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.
    (4) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii, care indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii incredintate de presedinte.
    (5) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de secretarul general.
    Art. 5
    (1) In cadrul Autoritatii poate functiona un Colegiu consultativ, condus de presedintele Autoritatii. Numarul de membri si componenta nominala ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (2) Organizarea si functionarea Colegiului consultativ se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de presedintele Autoritatii.
    Art. 6
    (1) In subordinea Autoritatii functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functioneaza Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19 - 21, sectorul 1.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, este de 550.
    (4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale Autoritatea colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    Art. 8
    Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pot detine in dotare pentru activitatile specifice cate doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri/autoturism.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Autoritatii are dreptul sa sigileze produsele care nu indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.
    Art. 10
    Personalul Autoritatii imputernicit sa efectueze controale si verificari raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 11
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Autoritate, daca in urma controlului nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 12
    Autoritatea preia pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, patrimoniul fostului Oficiu pentru Protectia Consumatorilor, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000.
    Art. 13
    (1) Ca urmare a reorganizarii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor personalul acestuia va fi incadrat, in conditiile legii, in structura organizatorica a Autoritatii, in limita numarului maxim de posturi prevazut de prezenta hotarare.
    (2) Incadrarea personalului potrivit alin. (1) se va face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 776/2000 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 18 septembrie 2000.
    (2) In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, precum si in cuprinsul altor hotarari ale Guvernului in vigoare sintagma Oficiul pentru Protectia Consumatorilor se inlocuieste cu sintagma Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                            Numarul maxim de posturi = 50,
                                            exclusiv demnitarul si posturile
                                            aferente cabinetului acestuia

                      STRUCTURA ORGANIZATORICA
    a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

                          ______________________
                         |   SECRETAR DE STAT   |
                         |      PRESEDINTE      |
                         |______________________|
                            |        |CABINET |
                            |        |________|
                            |
  ___________________       |                         ______________
 |                   |______|________________________|   SERVICIUL  |
 | SERVICIUL JURIDIC |      |                        | AUDIT INTERN |
 |___________________|      |                        |______________|
                            |
                            |___________________________________
              ______________|___                                |
             | SECRETAR GENERAL |                               |
             |__________________|                               |
            ___________|_____________                           |
 __________|__________   ____________|___________     __________|_________
| DIRECTIA DE CONTROL | |   DIRECTIA STRATEGII,  |   |                    |
|   SI SUPRAVEGHERE   | |      PARTENERIAT,      |   |                    |
|       A PIETEI      | | ARMONIZARI LEGISLATIVE |   | DIRECTIA ECONOMICA |
|                     | |   EUROPENE SI RELATII  |   |  SI RESURSE UMANE  |
|                     | |     CU MASS-MEDIA      |   |                    |
|_____________________| |________________________|   |____________________|

    ANEXA 2

                     UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate
    Numarul maxim de posturi = 550
    Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene pot avea filiale in municipii si in orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.

    II. Unitati finantate din venituri extrabugetare
      Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 166/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 166 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 166/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu