E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 166 din 11 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 18 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor care se desfiinteaza.
    (2) Coordonarea directa a Autoritatii se asigura de catre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, bd Nicolae Balcescu nr. 21, sectorul 1.
    (4) Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.
    (5) Autoritatea evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.
    Art. 2
    (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
    1. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor;
    2. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor, asigurand corelarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene in domeniu;
    3. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    4. propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la avizarea speciala pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea anumitor produse;
    5. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune spre adoptare Guvernului;
    6. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    7. efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    8. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    9. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    10. sprijina autoritatile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta, informare si educare a consumatorilor;
    11. informeaza permanent consumatorii asupra produselor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor;
    12. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    13. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    14. dispune masurile de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, fabricarii produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;
    15. coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    16. verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare prin retragerea licentelor de comercializare acordate agentilor economici autorizati, precum si prin sigilarea produselor necorespunzatoare;
    17. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci cand constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;
    18. constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, in domeniul sau de activitate si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    19. sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    20. verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau serviciile respective;
    21. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice privind incalcarea drepturilor consumatorilor;
    22. participa la pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu la solicitarea agentilor economici;
    23. stabileste si percepe tarife pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultanta agentilor economici;
    24. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta folosirii lor.
    (2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat, care are calitatea de presedinte, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.
    (3) Presedintele Autoritatii conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane si straine. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Autoritatii este de 50, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.
    (4) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii, care indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii incredintate de presedinte.
    (5) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de secretarul general.
    Art. 5
    (1) In cadrul Autoritatii poate functiona un Colegiu consultativ, condus de presedintele Autoritatii. Numarul de membri si componenta nominala ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (2) Organizarea si functionarea Colegiului consultativ se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat de presedintele Autoritatii.
    Art. 6
    (1) In subordinea Autoritatii functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functioneaza Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19 - 21, sectorul 1.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, este de 550.
    (4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor sale Autoritatea colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    Art. 8
    Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pot detine in dotare pentru activitatile specifice cate doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri/autoturism.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Autoritatii are dreptul sa sigileze produsele care nu indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.
    Art. 10
    Personalul Autoritatii imputernicit sa efectueze controale si verificari raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 11
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Autoritate, daca in urma controlului nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 12
    Autoritatea preia pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, patrimoniul fostului Oficiu pentru Protectia Consumatorilor, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000.
    Art. 13
    (1) Ca urmare a reorganizarii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor personalul acestuia va fi incadrat, in conditiile legii, in structura organizatorica a Autoritatii, in limita numarului maxim de posturi prevazut de prezenta hotarare.
    (2) Incadrarea personalului potrivit alin. (1) se va face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 776/2000 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 18 septembrie 2000.
    (2) In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, precum si in cuprinsul altor hotarari ale Guvernului in vigoare sintagma Oficiul pentru Protectia Consumatorilor se inlocuieste cu sintagma Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                            Numarul maxim de posturi = 50,
                                            exclusiv demnitarul si posturile
                                            aferente cabinetului acestuia

                      STRUCTURA ORGANIZATORICA
    a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

                          ______________________
                         |   SECRETAR DE STAT   |
                         |      PRESEDINTE      |
                         |______________________|
                            |        |CABINET |
                            |        |________|
                            |
  ___________________       |                         ______________
 |                   |______|________________________|   SERVICIUL  |
 | SERVICIUL JURIDIC |      |                        | AUDIT INTERN |
 |___________________|      |                        |______________|
                            |
                            |___________________________________
              ______________|___                                |
             | SECRETAR GENERAL |                               |
             |__________________|                               |
            ___________|_____________                           |
 __________|__________   ____________|___________     __________|_________
| DIRECTIA DE CONTROL | |   DIRECTIA STRATEGII,  |   |                    |
|   SI SUPRAVEGHERE   | |      PARTENERIAT,      |   |                    |
|       A PIETEI      | | ARMONIZARI LEGISLATIVE |   | DIRECTIA ECONOMICA |
|                     | |   EUROPENE SI RELATII  |   |  SI RESURSE UMANE  |
|                     | |     CU MASS-MEDIA      |   |                    |
|_____________________| |________________________|   |____________________|

    ANEXA 2

                     UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate
    Numarul maxim de posturi = 550
    Oficiile pentru protectia consumatorilor judetene pot avea filiale in municipii si in orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.

    II. Unitati finantate din venituri extrabugetare
      Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 166/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 166 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 166/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu