E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 776 din  7 septembrie 2000

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 18 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ al administratiei publice centrale de specialitate, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti. Oficiul pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    a) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu asociatiile neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor;
    b) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor;
    c) propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de reglementari in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    d) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune Guvernului spre adoptare;
    e) controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori si in unitatile vamale, avand acces la locurile unde se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    f) dispune masurile, prevazute de lege, de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, fabricarii produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;
    g) coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale privind produsele care prezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    h) verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare, inclusiv prin sigilare;
    i) propune organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci cand constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;
    j) efectueaza analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    k) constata contraventii si aplica sanctiuni in conditiile legii si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    l) sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor de la organizatiile neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    m) verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau serviciile respective;
    n) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    o) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    p) sprijina autoritatile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta si de informare a consumatorilor;
    r) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice, privind incalcarea drepturilor consumatorilor;
    s) participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    t) participa la pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu, la solicitarea agentilor economici;
    u) stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultanta agentilor economici;
    v) prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    x) fundamenteaza si prevede in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta folosirii lor;
    y) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 70, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (5) In cadrul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza un colegiu al acestuia, ca organ consultativ, condus de presedintele oficiului. Numarul de membri si componenta Colegiului Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (6) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si ii reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    (7) Presedintele Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este ordonator principal de credite.
    (8) Legaturile functionale intre structurile Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se realizeaza de catre secretarul general, numit de presedinte, in conditiile legii, care indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, precum si alte atributii incredintate de presedinte.
    (9) In cazul in care presedintele, ca urmare a unor imprejurari obiective, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de secretarul general.
    (10) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (11) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 4
    (1) In subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19 - 21, sectorul 1, trece din structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, ca laborator de analiza a produselor, in structura Oficiului pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    Art. 6
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot detine in dotare cate doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri pe autoturism.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor are dreptul sa sigileze produsele care nu indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.
    Art. 8
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze controale si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 9
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 10
    In anul 2000 numarul maxim de posturi al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 688.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Oficiului
                       pentru Protectia Consumatorilor,
                       Eliade Corneliu Mihailescu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 70
    (exclusiv demnitarul)

                    OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                             __________________
                            |    PRESEDINTE    |
                            | Cabinet demnitar |
                            |__________________|
           ______________________     |     ________________
          | SERVICIUL CONTENCIOS |____|____|  AUDIT INTERN  |
          |______________________|    |    |________________|
                            __________|__________
                           |  SECRETAR GENERAL   |
                           | Secretariat general |
                           |_____________________|
               _______________________|______________________
     _________|____________   ________|_________   __________|_________
    | DIRECTIA COORDONARE  | |     DIRECTIA     | | DIRECTIA POLITICI  |
    | PROBLEME ORIZONTALE, | | CONTROL PE PIATA | | BUGETARE, PROGRAME |
    | REGLEMENTARI SI      | |  SI PARTENERIAT  | | ECONOMICE SI       |
    | INTEGRARE EUROPEANA  | |__________________| | RESURSE UMANE      |
    |______________________|                      |____________________|

    ANEXA 2

                    UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate
    Numarul maxim de posturi = 700
    Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor indeplinesc, la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 lit. e - k), m) - r), t) si u) din prezenta hotarare.

    II. Unitati finantate extrabugetar
      Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti.
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 776/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 776 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu