E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 776 din  7 septembrie 2000

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 18 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ al administratiei publice centrale de specialitate, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti. Oficiul pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    a) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu asociatiile neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor;
    b) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor;
    c) propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de reglementari in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    d) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune Guvernului spre adoptare;
    e) controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori si in unitatile vamale, avand acces la locurile unde se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    f) dispune masurile, prevazute de lege, de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, fabricarii produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;
    g) coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale privind produsele care prezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    h) verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare, inclusiv prin sigilare;
    i) propune organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci cand constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;
    j) efectueaza analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    k) constata contraventii si aplica sanctiuni in conditiile legii si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    l) sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor de la organizatiile neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    m) verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau serviciile respective;
    n) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    o) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    p) sprijina autoritatile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta si de informare a consumatorilor;
    r) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice, privind incalcarea drepturilor consumatorilor;
    s) participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    t) participa la pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu, la solicitarea agentilor economici;
    u) stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultanta agentilor economici;
    v) prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    x) fundamenteaza si prevede in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta folosirii lor;
    y) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 70, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (5) In cadrul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza un colegiu al acestuia, ca organ consultativ, condus de presedintele oficiului. Numarul de membri si componenta Colegiului Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (6) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si ii reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    (7) Presedintele Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este ordonator principal de credite.
    (8) Legaturile functionale intre structurile Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se realizeaza de catre secretarul general, numit de presedinte, in conditiile legii, care indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, precum si alte atributii incredintate de presedinte.
    (9) In cazul in care presedintele, ca urmare a unor imprejurari obiective, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de secretarul general.
    (10) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (11) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 4
    (1) In subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19 - 21, sectorul 1, trece din structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, ca laborator de analiza a produselor, in structura Oficiului pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    Art. 6
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot detine in dotare cate doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri pe autoturism.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor are dreptul sa sigileze produsele care nu indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.
    Art. 8
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze controale si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 9
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 10
    In anul 2000 numarul maxim de posturi al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 688.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Oficiului
                       pentru Protectia Consumatorilor,
                       Eliade Corneliu Mihailescu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 70
    (exclusiv demnitarul)

                    OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                             __________________
                            |    PRESEDINTE    |
                            | Cabinet demnitar |
                            |__________________|
           ______________________     |     ________________
          | SERVICIUL CONTENCIOS |____|____|  AUDIT INTERN  |
          |______________________|    |    |________________|
                            __________|__________
                           |  SECRETAR GENERAL   |
                           | Secretariat general |
                           |_____________________|
               _______________________|______________________
     _________|____________   ________|_________   __________|_________
    | DIRECTIA COORDONARE  | |     DIRECTIA     | | DIRECTIA POLITICI  |
    | PROBLEME ORIZONTALE, | | CONTROL PE PIATA | | BUGETARE, PROGRAME |
    | REGLEMENTARI SI      | |  SI PARTENERIAT  | | ECONOMICE SI       |
    | INTEGRARE EUROPEANA  | |__________________| | RESURSE UMANE      |
    |______________________|                      |____________________|

    ANEXA 2

                    UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate
    Numarul maxim de posturi = 700
    Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor indeplinesc, la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 lit. e - k), m) - r), t) si u) din prezenta hotarare.

    II. Unitati finantate extrabugetar
      Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti.
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 776/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 776 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu