E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 776 din  7 septembrie 2000

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 18 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ al administratiei publice centrale de specialitate, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti. Oficiul pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    a) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu asociatiile neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor;
    b) participa, impreuna cu alte institutii ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, la elaborarea programului national privind protectia consumatorilor;
    c) propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de reglementari in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    d) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune Guvernului spre adoptare;
    e) controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei, precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori si in unitatile vamale, avand acces la locurile unde se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    f) dispune masurile, prevazute de lege, de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, fabricarii produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;
    g) coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale privind produsele care prezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    h) verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare, inclusiv prin sigilare;
    i) propune organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, atunci cand constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;
    j) efectueaza analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    k) constata contraventii si aplica sanctiuni in conditiile legii si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    l) sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor de la organizatiile neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    m) verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau serviciile respective;
    n) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    o) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    p) sprijina autoritatile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta si de informare a consumatorilor;
    r) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice, privind incalcarea drepturilor consumatorilor;
    s) participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    t) participa la pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu, la solicitarea agentilor economici;
    u) stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri si acordarea de consultanta agentilor economici;
    v) prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    x) fundamenteaza si prevede in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta folosirii lor;
    y) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 70, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (5) In cadrul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza un colegiu al acestuia, ca organ consultativ, condus de presedintele oficiului. Numarul de membri si componenta Colegiului Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (6) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si ii reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    (7) Presedintele Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este ordonator principal de credite.
    (8) Legaturile functionale intre structurile Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se realizeaza de catre secretarul general, numit de presedinte, in conditiile legii, care indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, precum si alte atributii incredintate de presedinte.
    (9) In cazul in care presedintele, ca urmare a unor imprejurari obiective, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de secretarul general.
    (10) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (11) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 4
    (1) In subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 19 - 21, sectorul 1, trece din structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, ca laborator de analiza a produselor, in structura Oficiului pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    Art. 6
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot detine in dotare cate doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri pe autoturism.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor are dreptul sa sigileze produsele care nu indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind protectia consumatorilor.
    Art. 8
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze controale si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 9
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 10
    In anul 2000 numarul maxim de posturi al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 688.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Oficiului
                       pentru Protectia Consumatorilor,
                       Eliade Corneliu Mihailescu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 70
    (exclusiv demnitarul)

                    OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                             __________________
                            |    PRESEDINTE    |
                            | Cabinet demnitar |
                            |__________________|
           ______________________     |     ________________
          | SERVICIUL CONTENCIOS |____|____|  AUDIT INTERN  |
          |______________________|    |    |________________|
                            __________|__________
                           |  SECRETAR GENERAL   |
                           | Secretariat general |
                           |_____________________|
               _______________________|______________________
     _________|____________   ________|_________   __________|_________
    | DIRECTIA COORDONARE  | |     DIRECTIA     | | DIRECTIA POLITICI  |
    | PROBLEME ORIZONTALE, | | CONTROL PE PIATA | | BUGETARE, PROGRAME |
    | REGLEMENTARI SI      | |  SI PARTENERIAT  | | ECONOMICE SI       |
    | INTEGRARE EUROPEANA  | |__________________| | RESURSE UMANE      |
    |______________________|                      |____________________|

    ANEXA 2

                    UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate
    Numarul maxim de posturi = 700
    Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor indeplinesc, la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 lit. e - k), m) - r), t) si u) din prezenta hotarare.

    II. Unitati finantate extrabugetar
      Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti.
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" Bucuresti sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 776/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 776 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu