Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 574 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Strategiei Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001 - 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 366 din  6 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 alin. (1) pct. 3 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Strategia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001 - 2004, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              STRATEGIA
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001 - 2004
________________________________________________________________________________
    Obiective                         Actiuni (masuri)                  Termen
________________________________________________________________________________
        1                                    2                             3
________________________________________________________________________________
1. Ridicarea calitatii  1.1. Controale tematice la nivel regional pe   permanent
   vietii prin masuri        grupe de produse cu impact deosebit la
   de protejare a            categoriile defavorizate ale populatiei
   consumatorilor       1.2. Actiuni de control pentru depistarea      permanent
   impotriva riscului        si retragerea de pe piata a produselor
   de a achizitiona          si serviciilor care prezinta risc asupra
   produse sau de a li       sanatatii consumatorilor
   se presta servicii        Domenii
   care ar putea sa          - Alimentar:
   le afecteze viata,          - comercializarea carnii, produselor
   sanatatea,                    din carne, produselor derivate si a
   securitatea sau               celorlalte produse alimentare care
   interesele                    contin carne;
   economice                   - bauturi alcoolice, sucuri si
                                 racoritoare, ape minerale;
                               - paine, produse de panificatie si
                                 paste fainoase;
                               - dulciuri;
                               - lapte si produse lactate, oua;
                             - Nealimentar:
                               - produse vandute prin contractele
                                 incheiate la distanta;
                               - produse second-hand;
                               - comercializarea produselor
                                 valorificate ca bunuri confiscate
                                 sau intrate in proprietatea privata
                                 a statului;
                               - comercializarea produselor
                                 petroliere;
                               - jucarii;
                               - produse de folosinta indelungata si
                                 piese de schimb aferente;
                               - producerea si comercializarea
                                 neautorizata a fonogramelor;
                               - cosmetice si detergenti;
                               - piese de schimb auto;
                               - comert electronic (e-commerce);
                             - Servicii:
                               - controlul privind calitatea
                                 serviciilor prestate in unitati de
                                 alimentatie publica si structuri de
                                 primire turistice;
                               - servicii de utilitate publica:
                                 furnizarea de energie electrica si
                                 termica, salubrizare, apa;
                               - servicii de transport - taxi si
                                 interurbane;
                               - servicii de publicitate,
                                 teleshopping, televiziune prin
                                 cablu;
                               - servicii de telefonie fixa si mobila
                        1.3. Actiuni de control pentru retragerea de   permanent
                             pe piata a produselor-pirat si
                             contrafacute
                        1.4. Actiuni de control cu rol de preventie    permanent
                        1.5. Finalizarea procedurii pentru cercetarea     2001
                             reclamatiilor consumatorilor
                        1.6. Finalizarea procedurii pentru                2001
                             denaturarea produselor oprite definitiv
                             de la comercializare
                        1.7. Finalizarea procedurii pentru oprirea        2001
                             definitiva a fabricarii produselor sau
                             prestarii serviciilor neconforme sau
                             periculoase
                        1.8. Finalizarea procedurii de control pentru     2001
                             telefonie fixa si service
                        1.9. Elaborarea procedurii de control pentru      2001
                             calculatoare, subansambluri, telefonie
                             mobila si service
                       1.10. Elaborarea si promovarea de acte          permanent
                             normative si reglementari privind
                             importul si comercializarea produselor
                             si serviciilor in domeniile: alimentar,
                             nealimentar, servicii
                       1.11. Majorarea cuantumului amenzilor aplicate     2001
                             agentilor economici
2. Intarirea            2.1. Act normativ pentru infiintarea,          semestrul
   sistemului de             organizarea si functionarea Comitetului       I
   supraveghere a            Interministerial pentru Supravegherea        2001
   pietei                    Pietei Produselor si Serviciilor si
                             Protectia Consumatorilor
                        2.2. Dezvoltarea sistemului rapid de           permanent
                             informatii privind produsele notificate
                             prin sistemul TRAPEX, cu risc grav si
                             imediat asupra vietii, sanatatii,
                             securitatii sau intereselor economice
                             ale consumatorilor
                        2.3. Actiuni tematice de supraveghere pe       permanent
                             piata si in unitatile vamale a
                             conformitatii produselor
                        2.4. Program de evaluare a securitatii         permanent
                             produselor prin prelevari de probe si
                             efectuarea incercarilor in laboratoare
                             acreditate sau agreate
                        2.5. Actiuni de supraveghere pentru            permanent
                             eliminarea de pe piata a
                             produselor-pirat si contrafacute
                        2.6. Evaluarea contractelor de furnizare a     permanent
                             serviciilor de catre institutiile
                             publice pentru eliminarea unor clauze
                             abuzive in contractele incheiate cu
                             consumatorii
                        2.7. Evaluarea activitatii laboratoarelor         2001
                             existente si determinarea necesarului de
                             noi laboratoare
                        2.8. Dotarea fiecarui oficiu judetean cu          2002
                             echipamente specifice de laborator
                             pentru efectuarea de preanalize
                        2.9. Infiintarea a 8 laboratoare mobile cu        2003
                             finantare de la buget sau din surse
                             extrabugetare
3. Asigurarea           3.1. Asigurarea consultantei pentru agentii       2001
   dreptului                 economici, elaborarea metodologiei
   consumatorilor de a       specifice si stabilirea de tarife
   fi informati asupra  3.2. Imbunatatirea continutului publicatiilor  permanent
   caracteristicilor         de specialitate
   esentiale ale        3.3. Organizarea unei campanii nationale de    semestrul
   produselor si             informare a consumatorilor privind            I
   serviciilor, de a         drepturile  ce le sunt asigurate,            2001
   fi educati in             finalizata cu o expozitie cuprinzand
   calitatea lor de          produse neconforme si/sau periculoase
   consumatori,              pentru viata, sanatatea, securitatea
   precum si de a fi         sau interesele economice ale
   despagubiti pentru        consumatorilor
   prejudiciile         3.4. Realizarea unei emisiuni saptamanale TV   permanent
   generate de               (5 - 7 minute)
   calitatea            3.5. Realizarea de emisiuni saptamanale radio  permanent
   necorespunzatoare    3.6. Editarea unui supliment de informare      semestrul
   a produselor si a         care sa prezinte aspecte semnificative        I
   serviciilor               privind protectia consumatorului, a          2002
                             carui difuzare se va face impreuna cu
                             un ziar de circulatie nationala
                        3.7. Elaborarea Codului consumului                2002
                        3.8. Elaborarea Ghidului consumatorilor de        2002
                             produse si servicii alimentare si
                             nealimentare
                        3.9. Elaborarea Ghidului consumatorului de     semestrul
                             servicii turistice                            I
                                                                          2001
                       3.10. Editarea unei carti destinate agentilor      2001
                             economici care sa cuprinda legislatia
                             in domeniul protectiei consumatorilor
                       3.11. Infiintarea si implementarea la nivel        2001
                             national a telefonului consumatorului,
                             cu acces gratuit - TELCONS
                       3.12. Asigurarea informarii permanente a           2001
                             consumatorilor privind atributiile
                             Autoritatii Nationale pentru
                             Protectia Consumatorilor prin
                             intermediul unei linii telefonice -
                             INFOCENTER
                       3.13. Reactualizarea paginii WEB                permanent
                       3.14. Initierea si incheierea unui protocol        2001
                             de colaborare cu Ministerul Educatiei si
                             Cercetarii
                       3.15. Construirea unei relatii speciale cu      permanent
                             mass-media
4. Inchiderea           4.1. Act normativ privind crearea unei            2001
   provizorie a              comisii de securitate si a unei comisii
   capitolului               de clauze abuzive
   3.23. - protectia    4.2. Act normativ privind vanzarea produselor     2002
   consumatorilor            catre consumatori si garantiile asociate
   si a sanatatii;      4.3. Act normativ privind produsele               2002
   atingerea                 prezentate ca fiind benefice pentru
   acquisului                sanatatea consumatorilor
   comunitar de catre   4.4. Act normativ privind creditul pentru         2003
   Autoritatea               consum
   Nationala pentru     4.5. Act normativ privind protectia               2003
   Protectia                 cumparatorilor in contractele de
   Consumatorilor;           proprietate imobiliara in regim de
   armonizarea               indiviziune pe timp limitat (time
   cadrului legislativ       share)
   cu reglementarile    4.6. Act normativ referitor la controalele        2002
   din Uniunea               de conformitate cu reglementarile
   Europeana in              privind securitatea produselor, in cazul
   domeniul protectiei       produselor importate din terte tari
   consumatorilor       4.7. Documentare, schimb de informatii         permanent
                             privind strategiile, procedurile,
                             reglementarile aplicate la nivelul
                             pietei comunitare
                        4.8. Schimburi de experienta in institutii     permanent
                             similare din tari comunitare pentru
                             pregatirea si perfectionarea
                             personalului propriu
5. Extinderea           5.1. Initierea si incheierea de protocoale de     2001
   cooperarii si             colaborare cu toate organele implicate
   dialogului cu             in actiuni de control in domeniul
   societatea civila         protectiei consumatorilor
   si cu celelalte      5.2. Intensificarea actiunilor de analiza si   permanent
   institutii                control in domeniul serviciilor
   ale statului care         comunitare, intreprinse de autoritatile
   au atributii in           administratiei publice locale, in
   domeniul protejarii       conformitate cu prerogativele stabilite
   vietii, sanatatii,        prin Legea nr. 215/2001, si de oficiile
   securitatii sau           judetene pentru protectia consumatorilor,
   intereselor               in vederea cresterii gradului de
   economice ale             protectie a consumatorilor
   consumatorilor       5.3. Asigurarea de sprijin si consultanta      permanent
                             pentru asociatiile de protectie a
                             consumatorilor din Romania
                        5.4. Crearea de centre de consultanta in          2002
                             municipiile resedinta de judet in
                             colaborare cu asociatiile locale ale
                             consumatorilor si cu autoritatile locale
                        5.5. Intocmirea programului privind derularea  15 martie
                             actiunilor speciale cu ocazia Zilei        - anual
                             Mondiale a Consumatorilor
                        5.6. Intalniri cu asociatiile consumatorilor,  permanent
                             cu asociatiile patronale si profesionale
                        5.7. Acordarea de sprijin legal pentru         permanent
                             dobandirea personalitatii juridice a
                             unor noi asociatii pentru protectia
                             consumatorilor din teritoriu
                        5.8. Organizarea si functionarea, inclusiv        2004
                             finantarea unui sistem prejudecatoresc
                             de rezolvare a plangerilor
                             consumatorilor
6. Intarirea rolului    6.1. Organizarea Autoritatii Nationale pentru     2001
   Autoritatii               Protectia Consumatorilor conform
   Nationale                 Hotararii Guvernului nr. 166/2001
   pentru Protectia     6.2. Analiza activitatii desfasurate de           2001
   Consumatorilor si a       Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
   raspunderii               si identificarea punctelor tari/slabe
   acesteia privind     6.3. Analiza pe baza de bilant a executiei        anual
   protejarea vietii,        bugetului
   sanatatii,           6.4. Crearea unui sistem de motivare a            2001
   securitatii si            personalului in vederea atingerii
   intereselor               criteriilor de performanta aferente
   economice ale             acquisului comunitar
   consumatorilor       6.5. Stabilirea unui sistem de indicatori de   semestrul
                             performanta pentru unitatile din              I
                             teritoriu care sa permita evaluarea          2001
                             activitatii proprii
                        6.6. Program de instruire si perfectionare a   permanent
                             personalului propriu
                        6.7. Continuarea implementarii sistemului         2002
                             automat de prelucrare a datelor din
                             sistemul informational la nivelul
                             structurilor teritoriale; crearea de
                             soft integrat
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 574/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 574 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu