E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 685 din  4 august 1997

pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.)

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 235 din  8 septembrie 1997


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 pct. II lit. f) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, coroborat cu art. 17 alin. (1) lit. c) si f) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, si in aplicarea dispozitiilor art. 1-5 din Hotararea Guvernului nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, republicata in 1996,
    in temeiul prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990,
    ministrul de interne emite urmatorul ordin:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Aplicarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i ) este obligatorie pentru categoriile de constructii, instalatii sau pentru alte spatii cu pericol de incendiu, stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului, indiferent de forma de proprietate ori de modul lor de organizare.
    Art. 2
    Avizele sau autorizatiile p.s.i. se solicita, in scris, de catre persoane fizice sau juridice, direct sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari in a caror zona de competenta sunt amplasate sau urmeaza sa se realizeze constructiile, instalatiile sau spatiile respective.
    Art. 3
    Inregistrarea cererilor privind emiterea avizelor sau a autorizatiilor p.s.i., impreuna cu documentele necesare, se realizeaza in ordinea primirii lor, asigurandu-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.
    Documentele depuse pentru avizare sau autorizare p.s.i. se repartizeaza pentru solutionare cadrelor din inspectiile de prevenire a incendiilor, care, in urma verificarii continutului acestora si, dupa caz, a conditiilor din teren, intocmesc pentru fiecare situatie un referat care cuprinde constatarile, concluziile rezultate si propuneri, ce se analizeaza de seful inspectiei de prevenire a incendiilor si se supun aprobarii comandantului.
    Art. 5
    Termenul maxim de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii acestora. Avizele si autorizatiile p.s.i. emise se intocmesc in doua exemplare.
    Art. 6
    Daca documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevazute in procedura, in termen de maximum 15 zile de la inregistrarea cererii se mentioneaza in opis lipsurile constatate si data anuntarii solicitantului, cu semnatura de confirmare a acestuia. In aceste situatii, termenul legal de eliberare a avizului sau a autorizatiei p.s.i. curge de la data completarii documentatiei.
    Art. 7
    (1) Nu se emit avize sau autorizatii p.s.i. atunci cand se constata ca masurile stabilite nu asigura, conform reglementarilor in vigoare, cerintele esentiale privind siguranta la foc sau daca obiectivele respective nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 1.
    (2) Neacceptarea emiterii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i. se comunica in scris solicitantilor, cu precizarea motivelor si a eventualelor recomandari de specialitate, anexand documentele depuse.

    CAP. 2
    Procedura de emitere a avizelor p.s.i.

    Art. 8
    Avizele p.s.i. sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica masurile de prevenire si stingere a incendiilor cuprinse in documentatiile tehnice, pentru indeplinirea cerintelor esentiale de protectie la foc si a conditiilor stabilite prin normele generale si specifice de p.s.i. emise, potrivit legii, de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale sau de alte organisme abilitate.
    Art. 9
    Avizele p.s.i. se emit pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere-tip (un exemplar);
    b) certificat de urbanism (un exemplar - copie);
    c) dovada titlului asupra terenului si constructiilor (un exemplar - copie);
    d) certificat de inmatriculare in Registrul comertului (un exemplar - copie);
    e) documentatia tehnica cuprinzand piese scrise si desenate, referitoare la masurile de prevenire si stingere a incendiilor (un exemplar);
    f) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare).
    Art. 10
    La emiterea avizului p.s.i. se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cate un exemplar din cerere, opis si aviz.
    Art. 11
    Avizele p.s.i. eliberate isi pierd valabilitatea, daca, in termen de 2 ani, nu au inceput lucrarile prevazute in documentatia tehnica.

    CAP. 3
    Procedura de emitere a autorizatiilor p.s.i.

    Art. 12
    Autorizatiile p.s.i. sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica realizarea cerintelor esentiale de protectie impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile executate.
    Art. 13
    Activitatea de emitere a autorizatiilor p.s.i. se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere-tip (un exemplar);
    b) avizul p.s.i. si documentatia vizata spre neschimbare, care a stat la baza eliberarii acestuia - daca anterior s-a eliberat, conform prevederilor legale, aviz p.s.i. (un exemplar);
    c) autorizatia de construire (doua exemplare - copie);
    d) dovada titlului asupra constructiei (doua exemplare - copie);
    e) certificat de inmatriculare (doua exemplare - copie);
    f) documentatia tehnica cuprinzand piese scrise si desenate din proiectul de executie, care contin elementele necesare evaluarii modului de indeplinire a cerintelor esentiale de protectie impotriva incendiilor, prevazute de reglementarile in vigoare (doua exemplare);
    g) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (doua exemplare - copie);
    h) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare).
    Art. 14
    Autorizatiile p.s.i. pot fi emise si atunci cand se constata unele nerealizari ale masurilor organizatorice sau de dotare specifica, daca nu se afecteaza in mod esential siguranta la foc, cu mentionarea lor concreta in documentele respective. In acest caz, brigazile si grupurile de pompieri verifica, in teren, realizarea masurilor in termen de 6 luni.
    Art. 15
    La emiterea autorizatiei p.s.i. se restituie solicitantului documentatia avizata initial, precum si un exemplar din celelalte documente, vizate spre neschimbare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Posesorii avizelor sau autorizatiilor p.s.i. au obligatia pastrarii in bune conditii a acestora, impreuna cu documentele vizate spre neschimbare, prevazute in opis, si sa le prezinte, la cerere, organelor imputernicite, potrivit legii, cu exercitarea controlului.
    Art. 17
    Avizele si autorizatiile p.s.i. isi pierd valabilitatea, daca:
    (1) nu au fost ridicate de solicitanti in termen de 6 luni, documentele care au stat la baza emiterii acestora putand fi distruse dupa 1 an, conform reglementarilor specifice in vigoare;
    (2) au fost modificate sau nu au fost respectate conditiile care au stat la baza emiterii acestora.
    Art. 18
    Daca se constata modificari ale conditiilor pentru care s-au eliberat avize sau autorizatii p.s.i. ori unele incalcari grave ale normelor de protectie impotriva incendiilor, prin care se creeaza pericole pentru oameni si bunuri, brigazile si grupurile de pompieri militari retrag avizele sau autorizatiile p.s.i. respective, pe baza unui referat motivat. Retragerea avizelor sau a autorizatiilor p.s.i. se comunica, in scris, titularilor acestora, precum si organelor locale abilitate sa dispuna masurile ce decurg, potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 19
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, brigazile si grupurile de pompieri militari vor asigura masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii de emitere a avizelor si autorizatiilor p.s.i., in conformitate cu procedura stabilita prin prezentul ordin.
    Art. 20
    Contravaloarea serviciilor prestate privind verificarea, dupa caz, a documentatiilor tehnice sau a situatiei la fata locului se stabileste potrivit reglementarilor specifice in vigoare.
    Art. 21
    Modelele formularelor pentru cereri (anexele nr. 1 si 2), avizul p.s.i. (anexa nr. 3), autorizatia p.s.i. (anexa nr. 4) si continutul documentatiei tehnice (anexa nr. 5) fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 22
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea sa.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul ministrului de interne nr. 225 din 22 mai 1992 pentru aprobarea procedurii de eliberare a avizului si autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 5 iunie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

                   Ministru de interne,
                   Gavril Dejeu

    ANEXA 1

                             Catre
    Brigada (Grupul) de Pompieri "......." a (al) judetului ............
                     - Domnului comandant -

                            CERERE
pentru emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor

    Subsemnatul(a) ............................, cu domiciliul/sediul in judetul ...................., municipiul/orasul/comuna ................., sectorul/satul .............., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......, codul postal .........., telefonul ............., in calitate de ................, la ..................., in conformitate cu prevederile art. 18 lit. e) din Legea nr. 121/1996 si ale art. 1-5 din Hotararea Guvernului nr. 51/1992, republicata, solicit:
    1. Verificarea indeplinirii cerintelor esentiale de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in documentatia anexata.
    2. Emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor pentru: ................., avand destinatia ...................., amplasat(a) in judetul ......................, municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ..................., str. ............ nr. ..., bl. ...., et. ...., ap. ...., codul postal ........., tel./fax ................. .
    Anexez documentele prevazute in procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. ....... din ................, conform opisului.

        Data ..........         Semnatura .............

    ANEXA 2

                                Catre
    Brigada (Grupul) de Pompieri "......." a (al) judetului .............
                         - Domnului comandant -

                                CERERE
pentru emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor

    Subsemnatul(a) ...................................., cu domiciliul/sediul in judetul ................, municipiul/orasul/comuna ............., sectorul/satul ............, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., codul postal .........., telefonul ......., in calitate de ........., la ..............., in conformitate cu prevederile art. 18 lit. e) din Legea nr. 121/1996 si ale art. 1-5 din Hotararea Guvernului nr. 51/1992, republicata, solicit:
    1. Verificarea si certificarea cerintelor esentiale de protectie impotriva incendiilor, cuprinse in documentatia tehnica anexata si realizate in teren pentru ........................................................ avand destinatia ............, amplasat(a) in judetul ................., municipiul/orasul/comuna ............., sectorul/satul ........................, str. ............., nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ....., tel./fax .......... .
    2. Emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru constructia (instalatia) specificata la pct. 1.
    Anexez documentele prevazute in procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. ........ din ......, conform opisului.

       Data .............         Semnatura ...............

    ANEXA 3

                           ____________
                          |___|____|___|
                             ROMANIA
                       MINISTERUL DE INTERNE
               Brigada (Grupul) de pompieri "........"
                    a (al) judetului .............

                              AVIZ
de prevenire si stingere a incendiilor
            Nr. ......... din ....... 199 ......

    Ca urmare a cererii inregistrate la nr. ..... din ......... 199 ..., adresata de ..........................., cu domiciliul/sediul in judetul ..................., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ......, str. ...... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel. ............,
    in baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale Hotararii Guvernului nr. 51/1992, republicata, se avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (denumirea constructiei, instalatiei) ................, amplasata in judetul ................., municipiul/orasul/comuna ............, sectorul/satul ........... str. ....., nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax .............. .
    Documentele vizate spre neschimbare, prevazute in opis, fac parte integranta din prezentul aviz de prevenire si stingere a incendiilor.
    Avizul de prevenire si stingere a incendiilor isi pierde valabilitatea, daca, in termen de 6 luni, nu a fost ridicat de catre solicitant, in situatiile in care s-au modificat conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia, precum si daca, in termen de 2 ani, nu au fost incepute lucrarile prevazute in documentatia tehnica.

           Comandant,        Sef al Inspectiei de prevenire a incendiilor,
       ..................              ........................

    Am achitat tariful legal cu chitanta nr. ........ din ........, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, conform reglementarilor specifice in vigoare, pentru verificarea documentatiei, si am primit un exemplar al avizului p.s.i. in data de ............ .

    Numele si prenumele ...........      Semnatura .............

    ANEXA 4

                           ____________
                          |___|____|___|
                             ROMANIA
                       MINISTERUL DE INTERNE
               Brigada (Grupul) de pompieri "........"
                    a (al) judetului .............

                            AUTORIZATIE
de prevenire si stingere a incendiilor
                   Nr. .......... din .......... 199....

    Ca urmare a cererii, inregistrata la nr. .... din ..... 199 ......, adresata de ........, cu domiciliul/sediul in judetul ........., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ........, str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., codul postal ....., telefon .........,
    in baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale Hotararii Guvernului nr. 51/1992, republicata, se autorizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor ........., amplasat(a) in judetul ........, municipiul/orasul/comuna ..............., sectorul/satul .........., str. ..............., nr. ....., bl. ..., sc. ......, et. ...., ap. ...., telefon .............., fax ............ cu conditia solutionarii urmatoarelor probleme:....................................
    ............................................................ .
    Documentele vizate spre neschimbare, prevazute in opis, fac parte integranta din prezenta autorizatie p.s.i.
    Autorizatia p.s.i. isi pierde valabilitatea, daca, in termen de 6 luni, nu a fost ridicata de solicitant, precum si in situatiile in care s-au modificat conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia.

          Comandant,       Sef al Inspectiei de prevenire a incendiilor,
      ................                .......................

    Am achitat tariful legal cu chitanta nr. ....... din ........., reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, conform reglementarilor specifice in vigoare, pentru verificarea documentatiei si la fata locului, si am primit un exemplar al autorizatiei p.s.i. in data de ..............

    Numele si prenumele ...............     Semnatura ..............

    ANEXA 5

                              CONTINUTUL
documentatiilor tehnice, piese scrise si desenate, necesare obtinerii avizului/autorizatiei p.s.i.

    A. Piese scrise:
    1. Memoriu succint pentru fiecare specialitate in parte.
    2. Avizul organului teritorial al Regiei Autonome "Apele Romane" (numai pentru situatiile alimentarii cu apa a instalatiilor de stins incendii, direct din reteaua oraseneasca).
    3. Referiri privind verificarea proiectului, conform reglementarilor in vigoare, dupa caz, din punct de vedere al cerintei esentiale "siguranta la foc".
    4. Lista dotarilor p.s.i.

    B. Piese desenate:
    1. Incadrarea in teritoriu a constructiilor.
    2. Planul de situatie.
    3. Planurile tuturor nivelurilor (arhitectura, specialitati de instalatii).
    4. Sectiuni.
    5. Fatade.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 685/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 685 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu