Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 791 din  2 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 384 din  9 octombrie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    ministrul de interne emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin brigazile si grupurile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 685 din 4 august 1997 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 8 septembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                        Ministru de interne,
                           Gavril Dejeu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Avizele de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor si ale colectivitatilor.
    Art. 2
    Autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, in baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica, in urma verificarii in teren, realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in documentatiile tehnice de executie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si ale altor amenajari, pentru indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor.
    Art. 3
    Avizele si autorizatiile p.s.i. se solicita in scris de catre persoane fizice sau juridice, direct sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari in a caror zona de competenta sunt amplasate sau in care urmeaza sa fie realizate constructiile, instalatiile tehnologice sau amenajarile respective.
    Art. 4
    (1) Inregistrarea cererilor, insotite de documentele necesare eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i., se realizeaza, in ordinea primirii lor, asigurandu-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.
    (2) Pentru solutionarea cererilor de avizare si/sau autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se vor primi numai documentatii tehnice elaborate si verificate conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 5
    Daca documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevazute in prezentele norme metodologice, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii se vor mentiona in opis lipsurile constatate si data aducerii la cunostinta solicitantului, cu semnatura de confirmare a acestuia. In aceste situatii, termenul legal de eliberare a avizului sau a autorizatiei p.s.i. curge de la data completarii documentatiei.
    Art. 6
    Documentele depuse pentru avizarea sau autorizarea privind prevenirea si stingerea incendiilor se repartizeaza pentru solutionare specialistilor desemnati din Statul Major - Inspectia de prevenire a incendiilor -, care, in urma verificarii continutului acestora si, dupa caz, a conditiilor din teren, intocmesc pentru fiecare situatie un referat cu constatarile, concluziile rezultate si cu propunerile privind eliberarea ori respingerea motivata a eliberarii avizului sau a autorizatiei p.s.i., care se analizeaza de catre sefii directi si se supun aprobarii comandantului unitatii.
    Art. 7
    Termenul maxim de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data inregistrarii acestora. Avizele si autorizatiile p.s.i. se intocmesc in doua exemplare.
    Art. 8
    (1) Nu se elibereaza avize sau autorizatii p.s.i. in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand se constata neindeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare;
    b) daca obiectivele respective nu se incadreaza in categoria celor stabilite expres prin lege sau prin hotarare a Guvernului.
    (2) Respingerea eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i. se comunica in scris solicitantilor, impreuna cu motivele respingerii, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea documentatiei complete, restituindu-se, totodata, si documentele depuse.
    Art. 9
    In situatiile prevazute la art. 8 lit. b), precum si in alte cazuri justificate, marile unitati si unitatile de pompieri militari pot elibera, la cerere, puncte de vedere tehnice de specialitate.

    CAP. 2
    Eliberarea avizelor p.s.i.

    Art. 10
    Avizele p.s.i. se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:
    a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 1;
    b) certificatul de urbanism (un exemplar - copie);
    c) dovada titlului asupra terenului si constructiilor (un exemplar - copie);
    d) certificatul de inmatriculare in registrul comertului (un exemplar - copie);
    e) documentatia tehnica, cuprinzand piese scrise si desenate, in care sunt incluse masurile de prevenire si de stingere a incendiilor (un exemplar);
    f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc -, dupa caz;
    g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5.
    Art. 11
    La eliberarea avizului p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cate un exemplar din cerere, opis, aviz, referatul intocmit conform art. 6 si, dupa caz, pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru avizul p.s.i. este prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 12
    Avizele p.s.i. eliberate isi pierd valabilitatea, daca, in termen de 2 ani, nu au fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiilor p.s.i.

    Art. 13
    Eliberarea autorizatiilor p.s.i. se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 2;
    b) avizul p.s.i. si documentatia vizata spre neschimbare, care a stat la baza eliberarii acestuia - ambele in original;
    c) piese scrise si desenate din documentatia tehnica de executie, in care sa fie incluse masurile referitoare la indeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc -, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea in constructii si al Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
    d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc;
    e) autorizatia de construire (un exemplar - copie);
    f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (un exemplar - copie);
    g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5.
    Art. 14
    La eliberarea autorizatiei p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand un exemplar din cerere, opis, autorizatie, referatul intocmit conform art. 6 si pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru autorizatia p.s.i. este prezentat in anexa nr. 4.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Posesorii avizelor si autorizatiilor p.s.i. au obligatia pastrarii in bune conditii a acestora, impreuna cu documentele, vizate spre neschimbare, prevazute in opis, si sa le prezinte, la cerere, organelor imputernicite potrivit legii cu exercitarea controlului.
    Art. 16
    Daca solicitantii nu se prezinta pentru ridicarea documentelor care au stat la baza emiterii avizelor si autorizatiilor p.s.i., acestea vor fi clasate si indosariate, iar ulterior distruse, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 17
    Daca, pe durata executiei sau a exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau amenajarilor, pentru care s-au eliberat avize sau autorizatii p.s.i., se constata nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in documentatii, ori unele incalcari grave ale actelor normative, ale reglementarilor tehnice si ale normelor specifice in vigoare, prin care se creeaza pericole pentru utilizatori, brigazile si grupurile de pompieri militari retrag avizele sau autorizatiile p.s.i. respective, pe baza unui referat motivat, propunand, dupa caz, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective.
    Art. 18
    Retragerea avizelor sau autorizatiilor p.s.i. si propunerea privind sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori a utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective se comunica in scris, impreuna cu motivele acestui act, titularilor acestora, precum si organelor centrale si locale abilitate sa dispuna masurile prevazute de lege.
    Art. 19
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, brigazile si grupurile de pompieri militari vor asigura masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii de emitere a avizelor si autorizatiilor p.s.i., in conformitate cu metodologia stabilita prin prezentele norme metodologice.
    Art. 20
    Contravaloarea serviciilor prestate (consultatii, asistenta tehnica, verificari ale documentatiilor, verificari la fata locului etc.) de personalul marilor unitati si unitati de pompieri militari se stabileste, se incaseaza si se utilizeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 21
    Modelele formularelor pentru cereri-tip, aviz p.s.i., autorizatie p.s.i. si opis sunt prezentate in anexele nr. 1 - 5 si fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

    Catre
    BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI "..................."
    Judetul/Municipiul ..............................

    Domnului comandant

                              CERERE
pentru emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor

    Subsemnatul(a) .........................................., cu domiciliul in judetul ..............., municipiul/orasul/comuna .............., sectorul/satul ..........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et...., ap. ....., codul postal ........., telefon .................., in calitate de ............. ..............., la ....................,
    in conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 571/1998, solicit:
    1. verificarea asigurarii cerintelor de protectie la foc, prevazute in documentatia anexata;
    2. emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor pentru ......... ................, avand destinatia ...................., amplasat(a) in judetul ..................,  municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et...., ap. ....., codul postal ........., telefon/fax ................. .
    Anexez documentele prevazute in procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. ........... din............, conform opisului.
    Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

    Data .............                          Semnatura ..............

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    Catre
    BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI "..................."
    Judetul/Municipiul ..............................

    Domnului comandant

                              CERERE
pentru emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor

    Subsemnatul(a) .........................................., cu domiciliul in judetul ..............., municipiul/orasul/comuna .............., sectorul/satul ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et...., ap. ....., codul postal ........., telefon .................., in calitate de ..............., la ...................,
    in conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 571/1998, solicit:
    1. verificarea asigurarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in documentatia tehnica anexata, realizate in teren pentru destinatia ...............................................................................................................................................................,amplasat(a) in judetul ..............., municipiul/orasul/comuna .............., sectorul/satul ..........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et ..., ap. ....., codul postal ........., telefon/fax ..................;
    2. emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru constructia (instalatia) specificata la pct. 1.
    Anexez documentele prevazute in procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. ........... din ............, conform opisului.
    Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

    Data .............                          Semnatura ..............

    ANEXA Nr. 3
    la normele metodologice

  __________________________________________________________________________
 |                                                                          |
 |                              ______________                              |
 |                             |____|____|____|                             |
 |                                                                          |
 |                                 ROMANIA                                  |
 |                           MINISTERUL DE INTERNE                          |
 |                                                                          |
 |               BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ".............."              |
 |                     Judetul/Municipiul ...............                   |
 |                                                                          |
 |                                   AVIZ                                   |
 |                  de prevenire si stingere a incendiilor                  |
 |                                                                          |
 |                  Nr. ........ din ............. 199 ...                  |
 |                                                                          |
 |    Ca urmare a cererii, inregistrata la nr. ....... din ........ 199..,  |
 | adresata de ..............., cu domiciliul/sediul in judetul .........,  |
 | municipiul/orasul/comuna .........., sectorul/satul ............, str.   |
 | .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....,     |
 | codul postal .........., telefon ..........,                             |
 |    in baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si        |
 | functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului    |
 | nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si          |
 | modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului          |
 | nr. 571/1998, se avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii |
 | incendiilor ..........................................................., |
 | amplasat(a) in judetul ............, municipiul/orasul/comuna ........., |
 | sectorul/satul .........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. .., |
 | et. ......, ap. ....., telefon ..........., fax ........... .            |
 |    Documentele, vizate spre neschimbare, prevazute in opis fac parte     |
 | integranta din prezentul aviz p.s.i.                                     |
 |    Avizul p.s.i. isi pierde valabilitatea daca in termen de 2 ani nu au  |
 | fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica.   |
 |                                                                          |
 |          Comandant                                                       |
 |  ........................                                                |
 |                                                                          |
 |    Am primit un exemplar al avizului p.s.i. la data de ........... .     |
 |    Numele si prenumele ................... Semnatura ...............     |
 |__________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 4
    la normele metodologice

  __________________________________________________________________________
 |                                                                          |
 |                              ______________                              |
 |                             |____|____|____|                             |
 |                                                                          |
 |                                 ROMANIA                                  |
 |                           MINISTERUL DE INTERNE                          |
 |                                                                          |
 |               BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ".............."              |
 |                      Judetul/Municipiul ...............                  |
 |                                                                          |
 |                               AUTORIZATIE                                |
 |                  de prevenire si stingere a incendiilor                  |
 |                                                                          |
 |                  Nr. ........ din ............. 199 ...                  |
 |                                                                          |
 |    Ca urmare a cererii, inregistrata la nr. ...... din ....... 199 ...,  |
 | adresata de ..............., cu domiciliul/sediul in judetul .........,  |
 | municipiul/orasul/comuna .........., sectorul/satul ............, str.   |
 | .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....,     |
 | codul postal .........., telefon ..........,                             |
 |    in baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si        |
 | functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului    |
 | nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si          |
 | modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului          |
 | nr. 571/1998, se avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii |
 | incendiilor ..........................................................., |
 | amplasat(a) in judetul ............, municipiul/orasul/comuna ........., |
 | sectorul/satul .........., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ..., |
 | et. ......, ap. ....., telefon ..........., fax ........... .            |
 |    Documentele, vizate spre neschimbare, prevazute in opis fac parte     |
 | integranta din prezenta autorizatie p.s.i.                               |
 |                                                                          |
 |          Comandant                                                       |
 |  ........................                                                |
 |                                                                          |
 |    Am primit un exemplar al avizului p.s.i. la data de ........... .     |
 |    Numele si prenumele ................... Semnatura ...............     |
 |__________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 5
    la normele metodologice

                                OPIS

    A. Documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei p.s.i.
 _________________________________________________________________________
| Nr.  | Denumirea    | Seria, codul,            | Nr. de file | Formatul |
| crt. | documentului | nr. de inregistrare etc. |             |          |
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|
|______|______________|__________________________|_____________|__________|

       Data .................               Semnatura solicitantului
                                            ........................

    B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare p.s.i.
 _____________________________________________________________________________
| Nr.  | Denumirea    | Data        | Semnatura      | Data      | Semnatura  |
| crt. | documentului | comunicarii | solicitantului | depunerii | de primire |
|______|______________|_____________|________________|___________|____________|
|______|______________|_____________|________________|___________|____________|
|______|______________|_____________|________________|___________|____________|
|______|______________|_____________|________________|___________|____________|
|______|______________|_____________|________________|___________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 791/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 791 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu