E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 121 din 16 octombrie 1996

privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 23 octombrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Corpul Pompierilor Militari este institutia publica de interes national, specializata in prevenirea si stingerea incendiilor si investita cu atributii de coordonare, control si acordare a asistentei tehnice in acest domeniu, in conditiile legii.
    (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari face parte din structura organizatorica a Ministerului de Interne.
    Art. 2
    Corpul Pompierilor Militari colaboreaza, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, cu autoritatile administratiei publice, cu fortele armate si cu fortele de protectie, cu alte institutii si organisme care au atributii privind apararea ordinii publice, prevenirea si combaterea sinistrelor, apararea vietii si integritatii fizice a persoanelor, a avutului public si privat, precum si de protectie a mediului.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari

    Art. 3
    (1) Corpul Pompierilor Militari este constituit din mari unitati, unitati si subunitati specializate, organizate pe principii militare.
    (2) Corpul Pompierilor Militari are in compunere:
    a) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;
    b) brigazi si grupuri de pompieri militari;
    c) institutii militare de invatamant pentru cadrele de pompieri;
    d) Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
    e) centre de instructie;
    f) Baza de reparatii a autospecialelor si utilajelor de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) Muzeul National al Pompierilor;
    h) Baza pentru logistica.
    Art. 4
    (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este unitatea centrala care exercita conducerea, indrumarea si controlul marilor unitati si unitatilor de pompieri prevazute la art. 3 alin. (2).
    (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are in structura sa: Statul Major, Inspectia de prevenire a incendiilor, directii, servicii, sectii si birouri.
    (3) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este condus de un ofiter de pompieri, in calitate de comandant al Corpului Pompierilor Militari, numit in aceasta functie de ministrul de interne. El este ajutat in activitatea sa de adjuncti numiti de ministrul de interne.
    Art. 5
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este reprezentat, in relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu organismele similare din alte tari, precum si cu organizatiile internationale de profil, de catre comandant sau de catre imputernicitii acestuia.
    Art. 6
    Marile unitati si unitatile de pompieri militari se infiinteaza prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, iar atributiile acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare.
    Art. 7
    (1) Brigazile si grupurile de pompieri militari sunt mari unitati sau unitati destinate sa execute misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor in zonele de competenta stabilite prin hotarare a Guvernului si au in compunere: stat major, inspectia de prevenire a incendiilor, batalioane, detasamente, sectii, statii, pichete, echipaje de pompieri militari si compartimente functionale, conform statutului de organizare aprobat de ministrul de interne.
    (2) Dimensionarea efectivelor si a dotarii tehnico-materiale ale brigazilor si grupurilor de pompieri militari se stabileste in functie de: suprafata, populatia si potentialul economic al zonei de competenta si de caracteristicile acesteia din punct de vedere al protectiei impotriva incendiilor; natura si nivelul riscurilor potentiale de incendiu; densitatea, marimea si comportarea la foc a constructiilor; drumurile si practicabilitatea acestora; sursele de alimentare cu apa pentru incendiu; inzestrarea cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor; consecintele eventualelor incendii.
    (3) Brigazile si grupurile de pompieri militari sunt conduse de comandanti, ofiteri de pompieri, ajutati de adjuncti. In exercitarea atributiilor ce le revin, comandantii emit ordine si dispozitii.
    (4) Marile unitati si unitatile de pompieri militari au drapel de lupta.
    Art. 8
    Batalioanele de pompieri militari executa misiuni specifice in zone stabilite prin ordinul comandantului brigazii de pompieri militari.
    Art. 9
    Detasamentele, sectiile, statiile, pichetele si echipajele de pompieri militari sunt subunitati din structura unitatilor care executa misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum si activitati de descarcerare si de urgenta medicala prespitaliceasca.
    Art. 10
    Pentru pregatirea cadrelor de pompieri militari se organizeaza, potrivit legii, institutii militare de invatamant, Facultatea de pompieri, pentru ofiteri si scoli militare, pentru maistri si subofiteri.
    Art. 11
    Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor este unitatea care asigura in laboratoare si poligoane de profil: testarea combustibilitatii si incercarea la foc a materialelor; studierea, experimentarea si verificarea procedeelor, substantelor si mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; specializarea personalului de pompieri.
    Art. 12
    (1) Centrele de instructie sunt unitati destinate pregatirii militare de specialitate, fizice si psihice a cadrelor si militarilor in termen din unitatile Corpului Pompierilor Militari.
    (2) In cadrul centrelor de instructie se pot organiza, in conditiile prevazute de lege, cursuri pentru formarea, atestarea si perfectionarea pompierilor civili si a altor persoane care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
    Art. 13
    Baza de reparatii este unitatea care asigura repararea autospecialelor, a utilajelor si a echipamentelor specifice din inzestrarea marilor unitati, unitatilor si subunitatilor de pompieri militari.
    Art. 14
    Muzeul National al Pompierilor este institutia de profil care asigura identificarea, achizitionarea, expunerea si conservarea pieselor de patrimoniu specifice activitatii pompierilor militari si civili.
    Art. 15
    Baza pentru logistica este destinata sa asigure aprovizionarea, stocarea, conservarea si distribuirea mijloacelor materiale necesare Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 16
    La nivelul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, la marile unitati si unitati se organizeaza, in raport de necesitati, compartimente administrative, tehnice, financiare si medicale, care raspund de intreaga activitate logistica necesara indeplinirii misiunilor si instruirii personalului.

    CAP. 3
    Atributiile Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ale brigazilor si grupurilor de pompieri militari

    Art. 17
    (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza conceptia generala de prevenire si stingere a incendiilor si controleaza aplicarea acesteia;
    b) stabileste capacitatea de interventie, de lupta si de mobilizare a marilor unitati, unitati si subunitati de pompieri militari si ia masuri pentru asigurarea acesteia;
    c) elaboreaza norme si dispozitii generale de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le supune aprobarii ministrului de interne;
    d) avizeaza regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in norme, normative, standarde si alte prescriptii tehnice elaborate, potrivit legii, de alte organe si institutii ale administratiei publice centrale de specialitate, elaborate pe baza normelor mentionate la lit c);
    e) elaboreaza conditii tehnice generale, obligatorii la proiectarea, omologarea si executarea in tara a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, substantelor, accesoriilor si altor mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si avizeaza folosirea celor provenite din import;
    f) avizeaza, autorizeaza si verifica aplicarea prevederilor legale in domeniul sigurantei la foc; participa la atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si a expertilor in activitatea de constructii, precum si la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse si procedee in acest domeniu;
    g) asigura emiterea normelor tehnice privind exploatarea, intretinerea, repararea, scoaterea din functiune, declasarea si casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pentru instalatiile specifice aferente navelor si trenurilor destinate interventiei la incendii;
    h) stabileste metodologia pentru clasificarea combustibilitatii materialelor si substantelor, precum si pentru testarea comportarii la foc a acestora;
    i) autorizeaza si acrediteaza laboratoarele si poligoanele de incercari la foc, testari, experimentari si de agrementari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, pe baza regulamentului aprobat de ministrul de interne;
    j) conlucreaza cu autoritatile competente, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce decurg din conventiile internationale la care Romania este parte sau a aderat;
    k) organizeaza cursuri pentru formarea, atestarea si specializarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii in domeniul protectiei impotriva incendiilor si elibereaza, dupa caz, certificate, brevete, atestate sau diplome;
    l) atesteaza persoanele fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor;
    m) asigura si coordoneaza relatiile cu organismele similare din alte tari, precum si cu organizatiile internationale de profil;
    n) coordoneaza activitatea de informare publica si desfasoara, cu sprijinul mass-media, astfel de activitati pentru cunoasterea riscurilor de incendiu, a normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    o) stabileste criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili;
    p) editeaza publicatii si lucrari de specialitate, elaboreaza regulamente, instructiuni si manuale specifice pompierilor;
    r) organizeaza banca de date privind incendiile;
    s) indeplineste orice alte atributii care ii sunt date prin lege.
    Art. 18
    Brigazile si grupurile de pompieri militari au urmatoarele atributii principale:
    a) exercita, potrivit legii, inspectii si controale privind modul de aplicare a prevederilor legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    b) intocmesc documentele operative de interventie si stabilesc fortele si mijloacele necesare;
    c) asigura organizarea interventiei pompierilor militari care participa la stingerea incendiilor si coordoneaza actiunea tuturor fortelor participante;
    d) dupa terminarea operatiunilor de interventie, incheie procesul-verbal de interventie, potrivit regulamentului aprobat de ministrul de interne;
    e) emit avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;
    f) isi dau acordul asupra regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in normele si dispozitiile emise, potrivit legii, de catre autoritatile administratiei publice locale;
    g) stabilesc criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, pentru care nu sunt elaborate reglementari specifice;
    h) preiau, in conditiile legii, copiile autentificate de pe planurile cladirilor din administrarea autoritatilor publice, a institutiilor si a agentilor economici;
    i) stabilesc, impreuna cu politia si cu alte organe abilitate de lege, cauzele producerii incendiilor si conditiile care au favorizat dezvoltarea si propagarea acestora, organizeaza banca de date privind incendiile;
    j) efectueaza, la cerere, experimentari si constatari tehnico-stiintifice in scopul stabilirii cauzelor producerii incendiilor si a conditiilor care au favorizat dezvoltarea si/sau propagarea acestora;
    k) participa, cu forte si mijloace specifice, in conditiile prevazute de lege, la actiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor si bunurilor aflate in pericol, de limitare si inlaturare a urmarilor accidentelor, catastrofelor si calamitatilor naturale, precum si la activitati de urgenta medicala si de protectie civila;
    l) desfasoara, cu sprijinul mass-media, activitati de informare publica pentru cunoasterea riscurilor de incendiu, a normelor si masurilor de prevenire a acestora, precum si a modului de actiune in caz de incendiu;
    m) organizeaza, desfasoara si conduc activitatile de pregatire profesionala, militara si fizica a efectivelor, potrivit reglementarilor in vigoare, precum si concursurile profesionale ale pompierilor;
    n) indeplinesc orice alte sarcini care le sunt date prin ordine si dispozitii de catre persoane legal investite cu acest drept.
    Art. 19
    (1) Marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari pot presta, contra cost, la cererea persoanelor fizice si juridice, unele servicii, in conditiile prevazute de lege, cum sunt:
    a) supravegherea masurilor de prevenire si asigurare a interventiei pentru stingerea incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
    b) incercari, experimentari si verificari privind combustibilitatea si comportarea la foc, eficacitatea si/sau fiabilitatea instalatiilor si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
    c) consultatii, asistenta tehnica de specialitate si studii, verificari ale documentatiilor, precum si verificari la fata locului privind protectia impotriva incendiilor; activitati specifice de formare, pregatire, specializare si atestare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a personalului cu asemenea atributii din afara Corpului Pompierilor Militari;
    d) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani; limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante; efectuarea de lucrari la inaltime;
    e) repararea si valorificarea de mijloace tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Veniturile nete incasate din prestatiile prevazute la alin. (1), precum si cele din compensarea contravalorii consumurilor in cazuri de interventii raman la dispozitia unitatilor prestatoare ca venituri extrabugetare, pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, intretinere si dotare.

    CAP. 4
    Personalul Corpului Pompierilor Militari, drepturile si obligatiile acestuia

    Sectiunea 1
    Personalul Corpului Pompierilor Militari
    Art. 20
    (1) Personalul Corpului Pompierilor Militari se compune din militari si salariati civili. Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum si cele ale regulamentelor militare generale se aplica si pompierilor militari, in masura in care, prin prezenta lege, nu se dispune altfel.
    (2) Militarii in termen din unitatile de pompieri au drepturile si indatoririle prevazute in dispozitiile legale pentru militarii in termen ai fortelor armate ale Romaniei.
    Art. 21
    Numarul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri, militari angajati pe baza de contract, militari in termen si salariati civili din unitatile Corpului Pompierilor Militari, in timp de pace si la mobilizare, se stabileste anual de ministrul de interne, in limita efectivelor pentru pompieri aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Salariatii civili se supun statutului functionarilor publici si dispozitiilor celorlalte reglementari legale referitoare la drepturile si obligatiile acestora, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
    Art. 23
    Selectionarea, incadrarea si acordarea drepturilor personalului militar si civil din Corpul Pompierilor Militari se fac potrivit legii si ordinelor ministrului de interne.
    Art. 24
    Cadrele de pompieri militari provin din randurile absolventilor institutiilor militare de invatamant. Pentru unele activitati pot fi incadrati specialisti cu studii corespunzatoare din alte sectoare de activitate.

    Sectiunea a 2-a
    Drepturi si obligatii
    Art. 25
    (1) Personalul unitatilor de pompieri militari cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarilor legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de interventie, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, pe timpul indeplinirii serviciului, este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) sa efectueze controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv in unitatile si locurile in care se afla documente secrete de stat sau se executa lucrari cu asemenea caracter, in conditiile legii;
    b) sa stabileasca masuri obligatorii pentru prevenirea si inlaturarea starilor de pericol si cauzelor potentiale de incendiu si a altor nereguli constatate in respectarea normelor legale de prevenire si stingere a incendiilor; sa propuna eliberarea sau retragerea avizelor si a autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    c) sa organizeze exercitii si aplicatii tactice de interventie pentru stingerea incendiilor la institutii si agenti economici, cu acordul si in prezenta conducatorilor acestora;
    d) sa constate si sa sanctioneze contraventiile privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    e) sa constate si sa sesizeze, in conditiile prevazute de lege, infractiunile savarsite in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    f) sa solicite de la persoanele fizice si juridice orice date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale;
    g) sa stabileasca restrictii ori sa interzica utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
    h) sa propuna, in conditiile legii, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii sau utilizarii unei constructii;
    i) sa dispuna, in situatii de necesitate, oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unor parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor si al evitarii unui dezastru, daca un asemenea pericol este real, iminent si inevitabil;
    j) sa dispuna restrangerea utilizarii cladirilor incendiate ori amenintate, precum si a terenurilor din vecinatatea acestora;
    k) sa utilizeze, in raport cu necesitatile, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
    l) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise traficului public ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
    m) sa intre, pentru indeplinirea atributiilor legale, in orice incinta a unitatilor economice, a institutiilor publice ori private, a organizatiilor social-politice, cu respectarea dispozitiilor legale;
    n) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul scris al acestora, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unor persoane, consimtamantul nu este necesar;
    o) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea preintampinarii, limitarii si inlaturarii unor pericole iminente provocate de incendii, explozii, accidente si alte sinistre;
    p) sa preia, in conditiile legii, planurile cladirilor din administrarea autoritatilor publice, institutiilor si a agentilor economici.
    (2) In exercitarea atributiilor legale prevazute la alin. (1), personalul Corpului Pompierilor Militari isi va face cunoscuta calitatea si va prezenta legitimatia de serviciu.
    Art. 26
    (1) Dreptul la pensie al ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor, militarilor angajati pe baza de contract si al salariatilor civili din Corpul Pompierilor Militari se stabileste in conditiile legii.
    (2) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, care indeplineste atributii si activitati de interventie, se incadreaza in grupa I de munca.
    (3) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, altul decat cel prevazut la alin. (2), se incadreaza in grupa a II-a de munca.
    (4) Incadrarea in grupe de munca a personalului militar al Corpului Pompierilor Militari se stabileste prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 27
    (1) Drepturile sociale asigurate, potrivit legii, cadrelor militare ale Corpului Pompierilor Militari se acorda, in mod corespunzator, si militarilor angajati pe baza de contract.
    (2) Drepturile legale ce revin cadrelor militare si familiilor sau urmasilor acestora se acorda, dupa caz, in mod corespunzator, si personalului civil, militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract, elevilor si studentilor din scolile si institutiile de invatamant militar de profil, pentru situatiile de deces ori de invaliditate intervenite in timpul si din cauza serviciului ori in legatura cu serviciul.
    (3) Baza de calcul al pensiei pentru urmasii militarului in termen, decedat in timpul si din cauza serviciului, este solda de baza lunara bruta pentru militarul angajat pe baza de contract.
    Art. 28
    Cadrele militare de pompieri, care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori in legatura cu serviciul, nu-si mai pot indeplini atributiile si sunt trecute intr-o alta functie, isi pastreaza solda si celelalte drepturi banesti avute anterior.
    Art. 29
    Personalul militar de pompieri in activitate, care executa, conduce sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu in conditii de pericol deosebit, beneficiaza de un spor de pana la 30%, calculat la solda de baza. Categoriile de personal in activitate, care beneficiaza de acest spor, se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 30
    (1) Personalului Corpului Pompierilor Militari i se asigura, gratuit, echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplineste, iar in cazul in care i s-au degradat sau i s-au distrus, ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, imbracamintea, incaltamintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despagubiri corespunzatoare, acordate de Ministerul de Interne.
    (2) Personalului Corpului Pompierilor Militari, care participa la interventii a caror durata depaseste 4 ore, i se asigura, gratuit, un supliment de hrana in echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de interventie.
    Art. 31
    (1) Cadrele militare permanente si salariatii civili, ingineri sau arhitecti din Corpul Pompierilor Militari, care au indeplinit, o perioada de minimum 10 ani, functia de inspector de specialitate in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, pot obtine, la iesirea din serviciu, un brevet de pompier specialist, eliberat, la cerere, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Brevetul prevazut la alin. (1) da dreptul titularului de a dobandi, fara o alta atestare tehnico-profesionala, calitatea de specialist, verificator si expert privind siguranta la foc in activitatea de constructii, in conditiile legii.
    Art. 32
    Militarii care au satisfacut stagiul militar in unitatile Corpului Pompierilor Militari pot obtine certificat de calificare in meseria de pompier, care se acorda, la cerere, de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

    CAP. 5
    Asigurarea materiala si financiara

    Art. 33
    Corpul Pompierilor Militari are in inzestrare armament, munitie, tehnica, echipament, substante si aparatura specifica, necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege, precum si pentru autoapararea si protectia obiectivelor in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 34
    (1) Dotarea Corpului Pompierilor Militari se realizeaza, prin grija Ministerului de Interne, din productia interna si din import.
    (2) Tehnica, echipamentele, substantele si aparatura prevazute la art. 33, procurate din import, sunt scutite de plata taxelor vamale.
    (3) Primele de asigurare pentru pagubele produse in caz de accident de autovehicule, conduse de militarii in termen - soferi, pe timpul executarii misiunilor de interventie, se platesc de catre Ministerul de Interne.
    Art. 35
    (1) Sediile pentru marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne, pe terenurile atribuite, in conditiile legii, de catre organele administratiei publice locale.
    (2) Imobilele, cladirile si terenurile, detinute de marile unitati si unitatile Corpului Pompierilor Militari, cu exceptia celor inchiriate de la persoanele fizice, sunt proprietate a statului.
    Art. 36
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari:
    a) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile proprii de investitii si urmareste executarea acestora la termenele stabilite;
    b) stabileste normele de intrebuintare, intretinere si reparare pentru tehnica speciala din dotare;
    c) executa controlul mijloacelor materiale si banesti repartizate marilor unitati si unitatilor subordonate;
    d) exercita orice alte atributii conferite prin lege.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari se aproba de catre ministrul de interne.
    Art. 38
    (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari colaboreaza cu organele similare din alte tari, in baza conventiilor internationale la care Romania este parte sau a acordurilor bilaterale.
    (2) Efectivele unitatilor Corpului Pompierilor Militari pot participa, conform legii, la executarea de operatiuni si lucrari de stingere a incendiilor sau de inlaturare a efectelor negative ale unor accidente, catastrofe si calamitati produse in alte tari, pe baza intelegerilor incheiate intre parti.
    Art. 39
    Agentii economici, institutiile, alte persoane juridice si persoanele fizice sunt obligate sa puna la dispozitia personalului de pompieri, desemnat potrivit art. 25, documentele si datele ce li se solicita, potrivit legii, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
    Art. 40
    Cheltuielile aferente consumului de apa din retelele publice pentru pregatirea fortelor si pentru stingerea incendiilor izbucnite la bunurile apartinand persoanelor fizice si domeniului public se suporta de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia functioneaza unitatea sau subunitatea teritoriala de pompieri militari ori de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia s-a produs evenimentul.
    Art. 41
    Pompierilor militari, persoanelor din tara si din strainatate, care s-au distins in promovarea protectiei impotriva incendiilor, li se pot conferi diplome, cupe, insigne si Placheta de Onoare a Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 42
    Marile unitati si unitatile de pompieri militari nu raspund pentru pagubele inerente procesului de interventie si sunt scutite de taxa de timbru in litigiile care au ca obiect plata despagubirilor pentru pagube produse pe timpul interventiei.
    Art. 43
    In cadrul Corpului Pompierilor Militari pot functiona case de odihna si recuperare, cluburi, precum si asociatii cultural-sportive, potrivit legii.
    Art. 44
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 23-25 din Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea si stingerea incendiilor, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.077/1953 pentru declararea zilei de 13 septembrie ca "Ziua pompierilor din R.P.R." si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE SENATUI
                            ION SOLCANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 121/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 121 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 121/1996
Decizia 10 2018
Legea 255 2013
Ordin 138 2001
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005
Ordonanţa 88 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
Ordin 86 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor
Ordin 1080 2000
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002
Ordin 685 1997
pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.)
Decretul 507 1996
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu