Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1080 din 10 februarie 2000

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 157 din 14 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministru de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Dispozitiile generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002 atrage raspunderea potrivit legii.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui.

                          p. Ministru de interne,
                          Mircea Muresan,
                          secretar de stat

    ANEXA 1

                            DISPOZITII GENERALE
privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002

    CAP. 1
    Scopul si domeniul de aplicare

    Art. 1
    Prezentele Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002, denumite in continuare dispozitii generale, stabilesc principiile, modalitatile, cerintele si conditiile necesare in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor angajate in munca, in cadrul educatiei profesionale permanente.
    Art. 2
    Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor angajate in munca constituie parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor desfasurate de persoanele fizice si juridice potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati cu personal angajat in conditiile prevazute de lege sunt obligate sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestuia in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe baza prezentelor dispozitii generale, precum si a altor reglementari specifice.
    Art. 4
    Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si, dupa caz, in incinta agentilor economici si a institutiilor in cauza.
    Art. 5
    Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentelor dispozitii generale au intelesul celor utilizati in legislatia specifica domeniului apararii impotriva incendiilor.

    CAP. 2
    Categorii de instructaje si cerinte specifice

    Art. 6
    Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prin care se realizeaza instruirea la angajare si instruirea periodica, sunt:
    a) instructajul introductiv general;
    b) instructajul specific locului de munca;
    c) instructajul periodic;
    d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
    e) instructajul special pentru lucrari periculoase;
    f) instructajul la conversia profesionala;
    g) instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei.
    Art. 7
    Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la:
    a) sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei;
    b) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul agentului economic sau al institutiei;
    c) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
    d) mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii, si modul de utilizare a acestora;
    e) modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu;
    f) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu.
    Art. 8
    La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane:
    a) noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca, conventie civila etc.);
    b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;
    c) lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;
    d) elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practica de specialitate.
    Art. 9
    In cazul unui numar mare de participanti, la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 de persoane.
    Art. 10
    Durata instructajului introductiv general se stabileste prin reglementari interne, depinzand in principal de specificul activitatii, complexitatea proceselor tehnologice, gradul de vulnerabilitate la incendiu si explozie al obiectivului, precum si de nivelul de pregatire al participantilor, dar nu va fi mai mica de 8 ore.
    Art. 11
    La terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.
    Art. 12
    Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductiv general.
    Art. 13
    Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general, executandu-se individual de catre seful locului de munca respectiv.
    Art. 14
    La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la:
    a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;
    b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora;
    c) descrierea, functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice;
    d) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice;
    e) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
    f) sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.
    Art. 15
    Durata instructajului prevazut la art. 13 depinde de complexitatea locului de munca (constructii, instalatii, utilaje) si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.
    Art. 16
    Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.
    Art. 17
    Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.
    Art. 18
    Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin doua ore, avand drept scop reimprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca.
    Art. 19
    Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de patron.
    Art. 20
    Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel:
    a) actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;
    b) obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati;
    c) riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora;
    d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor, aflate in dotare;
    e) actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.
    Art. 21
    Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din:
    a) controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite;
    b) incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare;
    c) alte probleme care se considera necesare.
    Art. 22
    In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa, esalonat, pe locurile de munca si pe categorii de salariati.
    Art. 23
    Intervalul dintre doua instructaje periodice se stabileste de catre patron, tinand seama de urmatoarele:
    - cel mult o luna (30 de zile) pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative;
    - 1 - 3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare;
    - 3 - 6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;
    - 1 - 6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare, conducere si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei, precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale si a administratiei publice centrale de specialitate si a institutiilor statului.
    Art. 24
    Instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri:
    a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;
    b) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
    c) la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie);
    d) cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia.
    Art. 25
    Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.
    Art. 26
    Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.
    Art. 27
    Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.
    Art. 28
    (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de patron, astfel:
    - pentru personalul muncitor, de catre conducatorul locului de munca respectiv;
    - pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul calitatii, aprovizionare tehnico-materiala si desfacere, de catre sefii compartimentelor respective;
    - pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente si servicii functionale si sefii de departamente, de catre conducatorul tehnic.
    (2) Pentru agentii economici sau institutiile care au cel mult 9 salariati efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului.
    Art. 29
    (1) Instructajul pe schimb se executa la intrarea in schimbul de lucru cu salariatii din locurile de munca cu risc mare si foarte mare de incendiu, nominalizate de patron.
    (2) Durata acestui instructaj nu va depasi 10 - 15 minute.
    Art. 30
    Instructajul pe schimb se efectueaza, de regula, pentru atentionarea salariatilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, care trebuie urmarite tinandu-se seama de constatarile din tura anterioara, precum si de operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv.
    Art. 31
    Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munca, executia consemnandu-se, sub semnatura, in registrul de predare-primire a schimbului de lucru.
    Art. 32
    Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explozive.
    Art. 33
    Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la:
    a) lucrari de sudare;
    b) lucrari de taiere sau lipire cu flacara;
    c) lucrari care pot provoca scantei mecanice;
    d) lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite;
    e) lucrari de topire a bitumului sau asfaltului;
    f) lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
    g) lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile;
    h) lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);
    i) punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
    j) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive;
    k) curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.;
    l) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
    Art. 34
    (1) Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel:
    a) privind tehnologia de executie, de catre conducatorul formatiei de lucru;
    b) privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de munca.
    (2) Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fisele individuale.
    (3) Continutul permisului de lucru cu foc este prezentat in anexa nr. 7 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, iar cel al autorizatiei de lucru este prevazut in normele specifice, emise de autoritatile administratiei publice centrale de specialitate.
    Art. 35
    Instructajul la conversia profesionala se desfasoara cu toate categoriile de salariati care au parcurs un astfel de curs, potrivit art. 135 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, si/sau conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si ale Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 435/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.
    Art. 36
    La stabilirea problematicii pentru instructajul de conversie profesionala, a persoanelor care il efectueaza, a duratei necesare, a modului de verificare a insusirii cunostintelor se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca in care au lucrat si inainte de conversia profesionala, seful locului de munca va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munca pe care le apreciaza ca sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munca pe care le au de indeplinit;
    b) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul aceluiasi agent economic sau al aceleiasi institutii in care au fost angajate si inainte de conversia profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa conversia profesionala, se vor respecta prevederile art. 13 si urmatoarele din prezentele dispozitii generale;
    c) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic sau al altei institutii, acestea se considera nou-angajate si vor parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezentele dispozitii generale.
    Art. 37
    Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta agentului economic sau a institutiei respective, si anume:
    a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii;
    b) personalul societatilor comerciale (firmelor) de reparatii, revizii, intretinere si de service;
    c) conducatorii auto si mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate;
    d) personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate;
    e) vizitatori in grup de minimum 5 persoane.
    Art. 38
    Locurile cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta agentului economic sau a institutiei pentru care se executa instructajul pentru personalul prevazut la art. 37 se stabilesc prin act de autoritate al patronului.
    Art. 39
    Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se efectueaza, de regula, de personalul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului de pompieri civili sau de conducatorul locului in care este prevazut un asemenea instructaj.
    Art. 40
    Problematica instructajului consta in:
    a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevazute la art. 37 lit. a) si b);
    b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de persoane prevazute la art. 37 lit. c) si d);
    c) prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la art. 37 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta agentului economic sau a institutiei.
    Art. 41
    Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se face intr-un proces-verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentata, insotit de tabele cuprinzand numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

    CAP. 3
    Inregistrarea si confirmarea instructajului

    Art. 42
    Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz, in fisa individuala de instructaj p.s.i., registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale de instruire.
    Art. 43
    Fisele individuale de instructaj p.s.i. se intocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele dispozitii generale.
    Art. 44
    Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.s.i., inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.
    Art. 45
    Dupa completare fisa individuala de instructaj p.s.i. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.
    Art. 46
    Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirma, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit cunostintele.
    Art. 47
    Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.s.i. pentru personalul din subordine.

    CAP. 4
    Organizarea activitatii de instruire

    Art. 48
    Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat in munca se va face avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) responsabilitatea patronului privind informarea si instruirea salariatilor cu privire la actele normative, normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le sunt stabilite prin planurile de interventie;
    b) obligatiile salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor nu vor afecta principiul responsabilitatii patronului, care trebuie sa se foloseasca de instrumentul verificarii cunoasterii acestor obligatii;
    c) in contextul responsabilitatii sale patronul va asigura masurile tehnice si organizatorice necesare pentru instruirea eficienta a salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor.
    Art. 49
    Sistemul de masuri tehnice si organizatorice vizeaza in principal:
    a) desemnarea personalului care executa instructajele si verifica insusirea cunostintelor;
    b) stabilirea categoriilor de instructaje, a salariatilor cuprinsi si a duratei instructajelor in functie de specificul activitatii agentului economic sau a institutiei si de periodicitatea instructajelor;
    c) intocmirea sau procurarea documentelor si materialelor pentru planificarea, organizarea, desfasurarea si verificarea instructajelor;
    d) asigurarea bazei materiale si documentare corespunzatoare.
    Art. 50
    Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza de catre persoane competente.
    Art. 51
    Prin persoana competenta se intelege persoana care:
    a) este bine pregatita profesional;
    b) cunoaste problematica specifica domeniului apararii impotriva incendiilor;
    c) poseda calitati psihopedagogice si atestatele prevazute de lege.
    Art. 52
    (1) Pot fi desemnate sa execute instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor urmatoarele categorii de personal:
    a) cadre tehnice cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    b) persoane cu atributii de conducere in cadrul unitatii, departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate (sectie, sector, atelier, instalatie etc.);
    c) seful serviciului de pompieri civili;
    d) persoane atestate ca specialisti, verificatori si experti in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    e) cadre desemnate din unitatile Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) efectueaza si verificarile privind insusirea cunostintelor de catre persoanele instruite.
    Art. 53
    (1) In activitatea de instruire pe linia prevenirii si stingerii incendiilor se pot folosi forme si mijloace diferite, astfel:
    a) forme si mijloace vizuale: afise, afisete, brosuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscriptii si indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;
    b) forme si mijloace audiovizuale: filme de scurt metraj, inregistrari video, proiectii comentate de diafilme sau la epidiascop si altele;
    c) forme si mijloace auditive: instructaje, conferinte, expuneri, consultatii, dezbateri, concursuri, casete audio sau discuri etc.;
    d) forme si mijloace practic-aplicative: exercitii, aplicatii, demonstratii, antrenamente, executate la locul de munca sau in poligoane speciale.
    (2) La alegerea formelor si mijloacelor se va avea in vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire.
    Art. 54
    Instructajele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se vor face pe baza unor materiale scrise (proceduri), aprobate de patron si realizate de catre persoanele desemnate.
    Art. 55
    Baza materiala si documentara necesara in vederea desfasurarii si verificarii instructajelor va cuprinde:
    a) legislatia specifica in vigoare;
    b) manuale si cursuri de specialitate;
    c) standarde;
    d) carti, brosuri, indrumatoare, cataloage, pliante, reviste;
    e) filme, diapozitive;
    f) afise, panouri grafice, fotomontaje;
    g) machete, mostre de dispozitive si instalatii;
    h) teste de verificare.

    CAP. 5
    Cerinte privind materialele necesare in vederea instruirii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

    Art. 56
    La realizarea materialelor de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se va tine seama in principal de urmatoarele cerinte:
    I. Cerinte generale:
    a) continutul materialelor va fi in concordanta cu bazele teoretice ale activitatii de aparare impotriva incendiilor, precum si cu legislatia specifica in vigoare;
    b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
    c) continutul si realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregatire a subiectilor carora li se adreseaza.
    II. Cerinte specifice pentru cursuri si manuale:
    a) sa fie elaborate in baza unei documentatii bibliografice actualizate;
    b) sa foloseasca terminologia specifica domeniului apararii impotriva incendiilor;
    c) redactarea sa fie clara, concisa, fara formulari sablon;
    d) cunostintele sa fie expuse in mod sistematic, intr-o ordine logica;
    e) gradul de abstractizare sa fie in concordanta cu nivelul de pregatire a persoanelor carora li se adreseaza;
    f) structura materialelor sa asigure o alternativa si un raport optim intre cunostintele teoretice si practice corespunzatoare nivelului de pregatire a personalului caruia ii sunt adresate;
    g) sa surprinda ilustratii si desene, ideograme si tabele.
    III. Cerinte specifice pentru afise:
    a) grafica sa fie simpla, fara greseli tehnice, accentuandu-se elementele principale ale temei si suprimandu-se detaliile nesemnificative;
    b) se vor utiliza culori vii, contrastante, in concordanta cu subiectul;
    c) sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil de la 4 - 5 m distanta.
    IV. Cerinte specifice pentru filme:
    a) scenariul sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;
    b) imaginea sa fie clara si sugestiva (cromatica, fond, iluminare, unghiulatie, efecte speciale);
    c) sonorul sa fie clar (dialog, comentarii, muzica, zgomot);
    d) sa existe sincronizare imagine-sunet;
    e) forme de prezentare: filmari reale si animatie;
    f) durata proiectiei sa fie de 10 - 20 de minute.
    V. Cerinte specifice pentru teste de verificare:
    a) sa cuprinda un numar suficient de intrebari-problema din materialul de instruire utilizat;
    b) intrebarile care compun testul sa fie formulate intr-o forma clara si concisa, astfel incat sa permita un raspuns scurt care sa necesite cat mai putin timp pentru scris;
    c) sa fie insotite de sistemul de cotare, grile de verificare si instructiuni de completare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 57
    Prevederile prezentelor dispozitii generale nu se aplica salariatilor desemnati sa faca parte din serviciile de pompieri civili, a caror instruire se face pe baza tematicii adecvate pentru indeplinirea atributiilor specifice.
    Art. 58
    Pentru salariatii angajati implementarea sistemului de instruire prevazut de prezentele dispozitii generale se va realiza in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acestora.
    Art. 59
    (1) In situatia cladirilor sau a amenajarilor folosite simultan de mai multi utilizatori, proprietarul cladirii va pune la dispozitie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje ramanand in raspunderea utilizatorului.
    (2) Intervalele de timp la care se planifica instructajul periodic sunt stabilite de proprietarul cladirii sau al amenajarii prin contractul, conventia, intelegerea de inchiriere sau prin locatia de gestiune etc.
    (3) Utilizatorul trebuie sa faca dovada insusirii de catre toti salariatii proprii a cunostintelor si problematicii care au facut obiectul instruirilor.
    Art. 60
    Instruirea populatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se face de catre pompierii militari, in cooperare cu organele administratiei publice locale si cu sprijinul mijloacelor de comunicare in masa locale si centrale.
    Art. 61
    (1) In cladirile publice in care se organizeaza activitati la care participa simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului cladirii respective, inainte de inceperea activitatii se va prezenta o procedura sintetica privind regulile generale de prevenire a incendiilor si modul de comportare si actiune in caz de urgenta publica de incendiu.
    (2) Informarea calatorilor asupra riscurilor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor in mijloacele de transport public (metrou, auto, feroviar, aerian sau naval) se face prin grija personalului desemnat de patron.
    Art. 62
    Patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii si altii asemenea vor asigura pastrarea tuturor documentelor care sa certifice, ori de cate ori situatia o impune, organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor in conformitate cu prevederile prezentelor dispozitii generale.
    Art. 63
    Pentru instruirea personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor patronul poate incheia contracte ori conventii cu persoane fizice sau juridice care detin competenta necesara in vederea desfasurarii acestei activitati.
    Art. 64
    Persoanele fizice sau juridice care realizeaza in scopul comercializarii materiale pentru instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (manuale, cursuri, brosuri, afise, pliante, filme etc.) trebuie sa obtina avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

    ANEXA 1
    la dispozitiile generale

    Coperta fata
    UNITATEA ..........................

                             FISA INDIVIDUALA
                           de instructaj p.s.i.
                                 (model)

    Numele si prenumele .........................................
    Marca .......................................................
    Domiciliul ..................................................
_________________________________________________________________
    Coperta verso

                                 ATENTIE!
    Nici o persoana nu va fi admisa la lucru fara efectuarea instructajului introductiv general si a instructajului la locul de munca.

    Pagina 1

                              Date personale
    Data si locul nasterii .......................................
    Studii .......................................................
    Calificarea (specialitatea, meseria) .........................
    Locul de munca ...............................................
    Functia ......................................................

                          Instructaj la angajare

    1. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
    Instructajul a fost efectuat la data de .............. timp de ...... ore de catre ......................., avand functia de ......................... .
    Continutul instructajului .............................................

 Semnatura salariatului (persoanei      Semnatura persoanei care a verificat
 instruite) ......................      insusirea cunostintelor ............

    2. INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCA
    Instructajul a fost efectuat la data de ............. pentru locul de munca .............., specialitatea (meseria) ..............., timp de ....... ore de catre ................., avand functia de ................................. .
    Continutul instructajului ...............................................

 Semnatura salariatului (persoanei      Semnatura persoanei care a verificat
 instruite) ......................      insusirea cunostintelor ............

    3. ADMIS LA LUCRU
    Data .........................................................
    Numele si prenumele ..........................................
    Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) ..................
__________________________________________________________________

    Pagina 2 si urmatoarele

                           Instructaj periodic
 ______________________________________________________________________
|      |                |            |            Semnatura            |
| Nr.  | Data           | Materialul |_________________________________|
| crt. | instructajului | predat     | persoanei | persoanei care a    |
|      |                |            | instruite | efectuat instruirea |
|______|________________|____________|___________|_____________________|
|______|________________|____________|___________|_____________________|
|______|________________|____________|___________|_____________________|
|______|________________|____________|___________|_____________________|
|______|________________|____________|___________|_____________________|
|______|________________|____________|___________|_____________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1080/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1080 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu