Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 86 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 13 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 48 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                            Ministru de interne,
                                 Ioan Rus

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor.
    (2) Atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati de verificare, intretinere si reparare a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se face, dupa caz, prin metodologii specifice.
    Art. 2
    In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:
    a) certificat de atestare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana juridica numita este competenta sa efectueze anumite servicii;
    b) evaluare - examinare sistematica a masurii in care persoana juridica este capabila sa satisfaca conditiile specifice;
    c) referat de supraveghere - document in care se consemneaza daca se mentin sau nu se mentin conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestarii.
    Art. 3
    Atestarea persoanelor juridice care executa pe teritoriul Romaniei lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor este obligatorie.

    CAP. 2
    Desfasurarea activitatii de atestare

    Art. 4
    Pentru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializata din structura Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 5
    (1) Dosarul de atestare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
    b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: statutul societatii comerciale, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN si precizarea clara a activitatii desfasurate, mentionata la art. 1; hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale; certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala;
    c) lista cuprinzand personalul atestat conform procedurii aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari si copii de pe certificatele de competenta;
    d) lista cuprinzand mijloacele tehnice din dotare, dupa caz, buletinele de verificare metrologica emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor nr. 2.1 - 2.6); pentru mijloacele tehnice cumparate in anul solicitarii atestarii se admit facturile fiscale si certificatele de calitate si garantie;
    e) procedurile de lucru.
    (2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, neconformitatile constatate.
    (3) In cazul in care solicitantul nu rezolva neconformitatile in cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul este respins.
    Art. 6
    (1) Atestarea persoanelor juridice prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este desemnata anual, prin ordin, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Presedintele Comisiei de atestare este seful C.S.E.S.P.S.I.
    (3) Componenta si modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 7
    (1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii:
    a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare;
    b) hotaraste asupra retragerii certificatului de atestare;
    c) transmite periodic publicatiilor de specialitate lista cuprinzand persoanele juridice atestate, precum si persoanele carora li s-a retras certificatul de atestare, in vederea publicarii.
    (2) Membrii Comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 8
    Comisia de atestare se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
    Art. 9
    Certificatul de atestare se acorda pe o perioada de 3 ani.
    Art. 10
    Hotararea de atestare se comunica solicitantului in scris, in termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.

    CAP. 3
    Supravegherea persoanelor juridice atestate

    Art. 11
    (1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizeaza prin audit de catre specialisti nominalizati din C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, din marile unitati si unitatile militare de pompieri, cel putin o data pe durata de atestare.
    (2) Lista cuprinzand persoanele nominalizate din marile unitati si unitatile de pompieri militari pentru efectuarea auditului se aproba de comandantul Corpului Pompierilor Militari dupa efectuarea de catre acestea a unei pregatiri specifice la C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 12
    (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor in spatiile de lucru, la toate documentele si la toate lucrarile efectuate.
    (2) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru intocmite in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza intr-un referat de supraveghere.
    Art. 13
    (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice in cauza cu cel putin 15 zile inainte de a fi efectuat.
    (3) Auditul de supraveghere inopinat se executa in urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana juridica atestata sau ori de cate ori exista dovezi obiective care impun efectuarea supravegherii.
    Art. 14
    La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii.
    Art. 15
    (1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste referat de supraveghere.
    (2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat in anexa nr. 4.

    CAP. 4
    Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor juridice

    Art. 16
    In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, C.S.E.S.P.S.I. suspenda atestarea si atentioneaza persoana juridica ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
    Art. 17
    (1) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un raport intocmit in 3 exemplare care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la persoana juridica in cauza;
    b) un exemplar la unitatea teritoriala de pompieri militari competenta;
    c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Constatarile din raport se vor mentiona si in registrul de control aflat la persoana juridica.
    Art. 18
    (1) Suspendarea se ridica daca in urma unei verificari persoana juridica in cauza dovedeste ca s-au eliminat cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare.
    (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare.
    (3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 19
    Pe perioada suspendarii persoana juridica suspendata nu are dreptul de a mai executa lucrari in domeniul in care era atestata. In caz contrar se retrage certificatul de atestare in vederea anularii.
    Art. 20
    (1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, C.S.E.S.P.S.I. retrage si anuleaza certificatul de atestare.
    (2) Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica in scris persoanei juridice in cauza, precum si unitatii teritoriale de pompieri militari competente.

    CAP. 5
    Mentinerea atestarii persoanei juridice

    Art. 21
    (1) Atestarea persoanei juridice este mentinuta prin prelungirea cu inca 3 ani a termenului de valabilitate a certificatului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului initial de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere.
    Art. 22
    Pentru mentinerea atestarii persoana juridica trebuie sa depuna la C.S.E.S.P.S.I., cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate a certificatului de atestare, documentele urmatoare:
    a) cerere de mentinere a atestarii;
    b) certificatul de atestare, in original;
    c) documentele actualizate, dupa caz.
    Art. 23
    Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de Comisia de atestare si se comunica in scris in termen de 15 zile de la data intrunirii acesteia.

    CAP. 6
    Contestatii si reclamatii

    Art. 24
    Contestatiile se adreseaza comandantului Corpului Pompierilor Militari, iar reclamatiile se adreseaza sefului C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 25
    Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face conform procedurii de tratare a contestatiilor si a reclamatiilor, aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 26
    Deciziile comandantului Corpului Pompierilor Militari referitoare la solutionarea contestatiilor raman definitive.

    CAP. 7
    Inregistrari privind atestarea

    Art. 27
    C.S.E.S.P.S.I. pastreaza dosarele de atestare pentru o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare.
    Art. 28
    Dosarele de atestare pastrate in arhiva C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii, reclamatii etc.
    Art. 29
    (1) Accesul la dosarele de atestare se face pe baza unei liste nominale aprobate de seful C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Persoanele juridice atestate au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure pastrarea in permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare;
    b) sa mentina inregistrari privind toate lucrarile executate;
    c) sa comunice in scris C.S.E.S.P.S.I. modificarile survenite in sistemul propriu de calitate sau in conditiile care au stat la baza atestarii, in termen de 15 zile de la data producerii acestora;
    d) sa transmita C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate (buletin de verificare metrologica, certificate de competenta etc.);
    e) sa achite in avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse in activitatea de audit de supraveghere.
    Art. 31
    Persoanele juridice atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii ce le revine potrivit legii.
    Art. 32
    (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala cel putin o persoana fizica atestata si mijloacele tehnice prevazute in anexele nr. 2.1 - 2.6.
    (2) Fiecare filiala constituita conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, este atestata conform prevederilor prezentei metodologii.
    Art. 33
    Pentru aplicarea prezentei metodologii C.S.E.S.P.S.I. elaboreaza proceduri specifice aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate.
    Art. 34
    (1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea atestarii se stabilesc in conditiile legii.
    (2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract, pentru verificarea in teren se face la sediul C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.
    Art. 35
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                  Catre
        Seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare
               pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

    Subsemnatul/Subsemnata ..................., in calitate de manager/patron al ................, persoana juridica, cu sediul in localitatea ................, judetul ................, str. ................... nr. ......., inregistrata la Registrul comertului sub nr. ..................., solicit atestarea pentru executarea lucrarilor de ......................................................
............................................................................. .
    In sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ...... documente, care atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
    Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
    Localitatea ................. Data ............

                                                    Semnatura
                                              ......................

    ANEXA 2.1
    la metodologie

                                   LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de termoprotectie

    1. Instalatie de sablare - omologata sau documente similare
    2. Perii mecanice abrazive
    3. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim 1/30 - omologata sau documente similare.
    4. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm
    5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat
    6. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat
    7. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat
    8. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
    9. Etaloane pentru grade de curatare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77)
    10. Pensule de diferite marimi
    11. Perii rulou.

    ANEXA 2.2
    la metodologie

                                  LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de ignifugare

    1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalatie tip Airless) - manometre verificate metrologic de un laborator autorizat
    2. Duze diverse
    3. Perii de sarma (actionate manual si mecanic)
    4. Pensule de diferite tipuri
    5. Balanta tehnica cu diviziuni pentru indicarea gramelor - verificata metrologic de un laborator autorizat
    6. Unelte diverse: spaclu, cancioc, galeti, ferastrau
    7. Aparat de masurat umiditatea lemnului - verificat metrologic de un laborator autorizat
    8. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului - verificat metrologic de un laborator autorizat.

    ANEXA 2.3
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor

    1. Dispozitiv pentru incarcarea buteliilor cu CO2 - omologat sau documente similare
    2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulica a corpului stingatoarelor - omologat sau documente similare
    3. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi)
    4. Trusa de scule de lacatuserie
    5. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)
    6. Trusa de vopsitorie
    7. Compresor de aer de 12 bari - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
    8. Polizor (de banc sau portabil)
    9. Masina de gaurit
    10. Perii din sarma
    11. Sita pentru cernut pulbere
    12. Sita pentru filtrat solutiile A si B
    13. Palnie
    14. Cantar pana la 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
    15. Cantar pana la 50 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
    16. Termometru - 100 grade C
    17. Pensule de diferite marimi.

    ANEXA 2.4
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor

    1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) cu clasa de precizie sub 2% - verificat metrologic de un laborator autorizat)
    2. Megohmetru - verificat metrologic de un laborator autorizat
    3. Sursa de tensiune stabilizata
    4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
    5. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)
    6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (in cazul in care producatorul impune asemenea mijloace) - documente de provenienta de la furnizor
    7. Scari diverse (simple, duble-articulate)
    8. Aparat pentru masurarea radiatiilor (in cazul depozitarii unor detectoare cu surse radioactive) - verificat metrologic de un laborator autorizat.

    NOTA:
    Se va indica seria aparatelor de masura din dotare.

    ANEXA 2.5
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de stins incendii

    1. Generator de sudura cu acetilena
    2. Transformator (convertizor) pentru sudura
    3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
    4. Trusa de lacatuserie
    5. Polizor de banc (dublu, simplu)
    6. Strung (facultativ)
    7. Ferastrau de taiat metale (manual)
    8. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
    9. Polizor manual
    10. Masina (dispozitive) pentru filetat pana la 4"
    11. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
    12. Ciocan pneumatic (dupa caz)
    13. Cantar (cel putin 100 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
    14. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi, masina de gaurit de banc)
    15. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
    16. Trusa de chei (fixe, inelare)
    17. Trusa de burghie pentru beton
    18. Trusa de burghie pentru metal
    19. Set de pile
    20. Set de filiere
    21. Set de surubelnite
    22. Trusa de vopsitorie

    ANEXA 2.6
    la metodologie

                                LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, reparare si intretinere a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor

    1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat
    2. Palan pana la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat
    3. Trusa mecanica auto
    4. Trusa electrica auto
    5. Trusa de tapiterie
    6. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)
    7. Aparat de sudura autogena
    8. Aparat de sudura electrica
    9. Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.)
    10. Butelii de acetilena (verificate I.S.C.I.R.)
    11. Compresor de aer
    12. Manometru - verificat metrologic de un laborator autorizat
    13. Trusa de vopsitorie
    14. Masina de gaurit portativa
    15. Polizor portativ
    16. Prese diferite (rulmenti, presetupe)
    17. Rampa pentru schimbat uleiul (20 t).

    ANEXA 3
    la metodologie

    ________________________________________________________________________
   |                                                                        |
   |                              ROMANIA                                   |
   |                       MINISTERUL DE INTERNE                            |
   |                    CORPUL POMPIERILOR MILITARI                         |
   |   Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea   |
   |   si Stingerea Incendiilor                                             |
   |                                                                        |
   |                                                                        |
   |                      CERTIFICAT DE ATESTARE                            |
   |              Nr. ............. din .................                   |
   |                                                                        |
   |     In baza prevederilor art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996, |
   | ale art. 2 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 si ale      |
   | art. 48 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu      |
   | modificarile si completarile ulterioare, si a Dosarului nr. ........   |
   | din ...................., Societatea Comerciala ...................... |
   | din localitatea ...................., str. ............... nr. ......, |
   | judetul ...................., inregistrata la Registrul comertului cu  |
   | nr. ............., se atesteaza ca persoana juridica pentru executarea |
   | lucrarilor de ........................................................ |
   | ...................................................................... |
   | ...................................................................... |
   |                                                                        |
   |     Perioada pentru care se acorda atestarea ......................... |
   |     Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului|
   | de atestare.                                                           |
   |                                                                        |
   |         Seful Centrului de Studii,                                     |
   |   Experimentari si Specializare pentru                                 |
   |   Prevenirea si Stingerea Incendiilor,                                 |
   |  ......................................                                |
   |________________________________________________________________________|

    ANEXA 4
    la metodologie

    MINISTERUL DE INTERNE
    Corpul Pompierilor Militari
    Brigada/Grupul de Pompieri
    a/al judetului ............

                                                    Vazut
                                            Comandantul unitatii,
                                          ..........................

                          REFERAT DE SUPRAVEGHERE
                       Nr. ......... din .............

    Noi, .............................., auditori din Brigada/Grupul de Pompieri
         (gradul, numele si prenumele),
a/al judetului ........................., si domnul/doamna ...................., avand functia de ............................., din partea Societatii Comerciale ......................., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., localitatea ...................., judetul (sectorul) ..............., tel. .............., care executa lucrari de ...................................
................................................................................
....................................................................., in baza Certificatului de atestare nr. ................., eliberat de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor la data de ............................, am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrarilor executate pentru indeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, si am constatat:
    - persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numarul certificatului de competenta - data expirarii): ..................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    - buletinele de verificare metrologica emise de ......................... cu numerele: ......................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................;
    - lista cuprinzand mijloacele tehnice este/nu este intocmita conform listei de dotare din dosarul de atestare: .............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................;
    - registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi;
    - personalul atestat respecta/nu respecta procedura de lucru;
    - spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru si are/nu are asigurate masurile de prevenire si stingere a incendiilor;
    - modificari in sistemul calitatii: ........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Au fost verificate lucrarile efectuate la urmatoarele obiective:
    1. .........................................................................
    2. .........................................................................
    3. .........................................................................
    Constatari in urma verificarii lucrarilor: ................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Prezentul referat de supraveghere s-a incheiat in 3 exemplare dupa cum urmeaza:
    - un exemplar la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
    - un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ................. a/al judetului .....................;
    - un exemplar la Societatea Comerciala ................................... .

             Auditor,                               Am luat cunostinta.
     .........................                           Manager,
                                                 .........................

                                                 Responsabil cu activitatea,
                                                .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 86/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 86 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu