E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 86 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 13 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 48 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                            Ministru de interne,
                                 Ioan Rus

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor.
    (2) Atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati de verificare, intretinere si reparare a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se face, dupa caz, prin metodologii specifice.
    Art. 2
    In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:
    a) certificat de atestare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana juridica numita este competenta sa efectueze anumite servicii;
    b) evaluare - examinare sistematica a masurii in care persoana juridica este capabila sa satisfaca conditiile specifice;
    c) referat de supraveghere - document in care se consemneaza daca se mentin sau nu se mentin conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestarii.
    Art. 3
    Atestarea persoanelor juridice care executa pe teritoriul Romaniei lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a stingatoarelor, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, verificare, intretinere si reparare la sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor este obligatorie.

    CAP. 2
    Desfasurarea activitatii de atestare

    Art. 4
    Pentru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializata din structura Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 5
    (1) Dosarul de atestare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
    b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: statutul societatii comerciale, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN si precizarea clara a activitatii desfasurate, mentionata la art. 1; hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale; certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala;
    c) lista cuprinzand personalul atestat conform procedurii aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari si copii de pe certificatele de competenta;
    d) lista cuprinzand mijloacele tehnice din dotare, dupa caz, buletinele de verificare metrologica emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor nr. 2.1 - 2.6); pentru mijloacele tehnice cumparate in anul solicitarii atestarii se admit facturile fiscale si certificatele de calitate si garantie;
    e) procedurile de lucru.
    (2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, neconformitatile constatate.
    (3) In cazul in care solicitantul nu rezolva neconformitatile in cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul este respins.
    Art. 6
    (1) Atestarea persoanelor juridice prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este desemnata anual, prin ordin, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Presedintele Comisiei de atestare este seful C.S.E.S.P.S.I.
    (3) Componenta si modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 7
    (1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii:
    a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare;
    b) hotaraste asupra retragerii certificatului de atestare;
    c) transmite periodic publicatiilor de specialitate lista cuprinzand persoanele juridice atestate, precum si persoanele carora li s-a retras certificatul de atestare, in vederea publicarii.
    (2) Membrii Comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 8
    Comisia de atestare se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
    Art. 9
    Certificatul de atestare se acorda pe o perioada de 3 ani.
    Art. 10
    Hotararea de atestare se comunica solicitantului in scris, in termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.

    CAP. 3
    Supravegherea persoanelor juridice atestate

    Art. 11
    (1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizeaza prin audit de catre specialisti nominalizati din C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, din marile unitati si unitatile militare de pompieri, cel putin o data pe durata de atestare.
    (2) Lista cuprinzand persoanele nominalizate din marile unitati si unitatile de pompieri militari pentru efectuarea auditului se aproba de comandantul Corpului Pompierilor Militari dupa efectuarea de catre acestea a unei pregatiri specifice la C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 12
    (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor in spatiile de lucru, la toate documentele si la toate lucrarile efectuate.
    (2) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru intocmite in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza intr-un referat de supraveghere.
    Art. 13
    (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice in cauza cu cel putin 15 zile inainte de a fi efectuat.
    (3) Auditul de supraveghere inopinat se executa in urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana juridica atestata sau ori de cate ori exista dovezi obiective care impun efectuarea supravegherii.
    Art. 14
    La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii.
    Art. 15
    (1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste referat de supraveghere.
    (2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat in anexa nr. 4.

    CAP. 4
    Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor juridice

    Art. 16
    In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, C.S.E.S.P.S.I. suspenda atestarea si atentioneaza persoana juridica ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
    Art. 17
    (1) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un raport intocmit in 3 exemplare care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la persoana juridica in cauza;
    b) un exemplar la unitatea teritoriala de pompieri militari competenta;
    c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Constatarile din raport se vor mentiona si in registrul de control aflat la persoana juridica.
    Art. 18
    (1) Suspendarea se ridica daca in urma unei verificari persoana juridica in cauza dovedeste ca s-au eliminat cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare.
    (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare.
    (3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 19
    Pe perioada suspendarii persoana juridica suspendata nu are dreptul de a mai executa lucrari in domeniul in care era atestata. In caz contrar se retrage certificatul de atestare in vederea anularii.
    Art. 20
    (1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, C.S.E.S.P.S.I. retrage si anuleaza certificatul de atestare.
    (2) Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica in scris persoanei juridice in cauza, precum si unitatii teritoriale de pompieri militari competente.

    CAP. 5
    Mentinerea atestarii persoanei juridice

    Art. 21
    (1) Atestarea persoanei juridice este mentinuta prin prelungirea cu inca 3 ani a termenului de valabilitate a certificatului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului initial de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere.
    Art. 22
    Pentru mentinerea atestarii persoana juridica trebuie sa depuna la C.S.E.S.P.S.I., cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate a certificatului de atestare, documentele urmatoare:
    a) cerere de mentinere a atestarii;
    b) certificatul de atestare, in original;
    c) documentele actualizate, dupa caz.
    Art. 23
    Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de Comisia de atestare si se comunica in scris in termen de 15 zile de la data intrunirii acesteia.

    CAP. 6
    Contestatii si reclamatii

    Art. 24
    Contestatiile se adreseaza comandantului Corpului Pompierilor Militari, iar reclamatiile se adreseaza sefului C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 25
    Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face conform procedurii de tratare a contestatiilor si a reclamatiilor, aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 26
    Deciziile comandantului Corpului Pompierilor Militari referitoare la solutionarea contestatiilor raman definitive.

    CAP. 7
    Inregistrari privind atestarea

    Art. 27
    C.S.E.S.P.S.I. pastreaza dosarele de atestare pentru o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare.
    Art. 28
    Dosarele de atestare pastrate in arhiva C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii, reclamatii etc.
    Art. 29
    (1) Accesul la dosarele de atestare se face pe baza unei liste nominale aprobate de seful C.S.E.S.P.S.I.
    (2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Persoanele juridice atestate au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure pastrarea in permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare;
    b) sa mentina inregistrari privind toate lucrarile executate;
    c) sa comunice in scris C.S.E.S.P.S.I. modificarile survenite in sistemul propriu de calitate sau in conditiile care au stat la baza atestarii, in termen de 15 zile de la data producerii acestora;
    d) sa transmita C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate (buletin de verificare metrologica, certificate de competenta etc.);
    e) sa achite in avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse in activitatea de audit de supraveghere.
    Art. 31
    Persoanele juridice atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii ce le revine potrivit legii.
    Art. 32
    (1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala cel putin o persoana fizica atestata si mijloacele tehnice prevazute in anexele nr. 2.1 - 2.6.
    (2) Fiecare filiala constituita conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, este atestata conform prevederilor prezentei metodologii.
    Art. 33
    Pentru aplicarea prezentei metodologii C.S.E.S.P.S.I. elaboreaza proceduri specifice aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate.
    Art. 34
    (1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea atestarii se stabilesc in conditiile legii.
    (2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract, pentru verificarea in teren se face la sediul C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.
    Art. 35
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                  Catre
        Seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare
               pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

    Subsemnatul/Subsemnata ..................., in calitate de manager/patron al ................, persoana juridica, cu sediul in localitatea ................, judetul ................, str. ................... nr. ......., inregistrata la Registrul comertului sub nr. ..................., solicit atestarea pentru executarea lucrarilor de ......................................................
............................................................................. .
    In sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ...... documente, care atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
    Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
    Localitatea ................. Data ............

                                                    Semnatura
                                              ......................

    ANEXA 2.1
    la metodologie

                                   LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de termoprotectie

    1. Instalatie de sablare - omologata sau documente similare
    2. Perii mecanice abrazive
    3. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim 1/30 - omologata sau documente similare.
    4. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm
    5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat
    6. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat
    7. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat
    8. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
    9. Etaloane pentru grade de curatare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77)
    10. Pensule de diferite marimi
    11. Perii rulou.

    ANEXA 2.2
    la metodologie

                                  LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de ignifugare

    1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalatie tip Airless) - manometre verificate metrologic de un laborator autorizat
    2. Duze diverse
    3. Perii de sarma (actionate manual si mecanic)
    4. Pensule de diferite tipuri
    5. Balanta tehnica cu diviziuni pentru indicarea gramelor - verificata metrologic de un laborator autorizat
    6. Unelte diverse: spaclu, cancioc, galeti, ferastrau
    7. Aparat de masurat umiditatea lemnului - verificat metrologic de un laborator autorizat
    8. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului - verificat metrologic de un laborator autorizat.

    ANEXA 2.3
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor

    1. Dispozitiv pentru incarcarea buteliilor cu CO2 - omologat sau documente similare
    2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulica a corpului stingatoarelor - omologat sau documente similare
    3. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi)
    4. Trusa de scule de lacatuserie
    5. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)
    6. Trusa de vopsitorie
    7. Compresor de aer de 12 bari - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
    8. Polizor (de banc sau portabil)
    9. Masina de gaurit
    10. Perii din sarma
    11. Sita pentru cernut pulbere
    12. Sita pentru filtrat solutiile A si B
    13. Palnie
    14. Cantar pana la 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
    15. Cantar pana la 50 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
    16. Termometru - 100 grade C
    17. Pensule de diferite marimi.

    ANEXA 2.4
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor

    1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) cu clasa de precizie sub 2% - verificat metrologic de un laborator autorizat)
    2. Megohmetru - verificat metrologic de un laborator autorizat
    3. Sursa de tensiune stabilizata
    4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
    5. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)
    6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (in cazul in care producatorul impune asemenea mijloace) - documente de provenienta de la furnizor
    7. Scari diverse (simple, duble-articulate)
    8. Aparat pentru masurarea radiatiilor (in cazul depozitarii unor detectoare cu surse radioactive) - verificat metrologic de un laborator autorizat.

    NOTA:
    Se va indica seria aparatelor de masura din dotare.

    ANEXA 2.5
    la metodologie

                                 LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, intretinere si reparare a instalatiilor de stins incendii

    1. Generator de sudura cu acetilena
    2. Transformator (convertizor) pentru sudura
    3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
    4. Trusa de lacatuserie
    5. Polizor de banc (dublu, simplu)
    6. Strung (facultativ)
    7. Ferastrau de taiat metale (manual)
    8. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
    9. Polizor manual
    10. Masina (dispozitive) pentru filetat pana la 4"
    11. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
    12. Ciocan pneumatic (dupa caz)
    13. Cantar (cel putin 100 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
    14. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi, masina de gaurit de banc)
    15. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
    16. Trusa de chei (fixe, inelare)
    17. Trusa de burghie pentru beton
    18. Trusa de burghie pentru metal
    19. Set de pile
    20. Set de filiere
    21. Set de surubelnite
    22. Trusa de vopsitorie

    ANEXA 2.6
    la metodologie

                                LISTA
cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, reparare si intretinere a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor

    1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat
    2. Palan pana la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat
    3. Trusa mecanica auto
    4. Trusa electrica auto
    5. Trusa de tapiterie
    6. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)
    7. Aparat de sudura autogena
    8. Aparat de sudura electrica
    9. Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.)
    10. Butelii de acetilena (verificate I.S.C.I.R.)
    11. Compresor de aer
    12. Manometru - verificat metrologic de un laborator autorizat
    13. Trusa de vopsitorie
    14. Masina de gaurit portativa
    15. Polizor portativ
    16. Prese diferite (rulmenti, presetupe)
    17. Rampa pentru schimbat uleiul (20 t).

    ANEXA 3
    la metodologie

    ________________________________________________________________________
   |                                                                        |
   |                              ROMANIA                                   |
   |                       MINISTERUL DE INTERNE                            |
   |                    CORPUL POMPIERILOR MILITARI                         |
   |   Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea   |
   |   si Stingerea Incendiilor                                             |
   |                                                                        |
   |                                                                        |
   |                      CERTIFICAT DE ATESTARE                            |
   |              Nr. ............. din .................                   |
   |                                                                        |
   |     In baza prevederilor art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996, |
   | ale art. 2 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 si ale      |
   | art. 48 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu      |
   | modificarile si completarile ulterioare, si a Dosarului nr. ........   |
   | din ...................., Societatea Comerciala ...................... |
   | din localitatea ...................., str. ............... nr. ......, |
   | judetul ...................., inregistrata la Registrul comertului cu  |
   | nr. ............., se atesteaza ca persoana juridica pentru executarea |
   | lucrarilor de ........................................................ |
   | ...................................................................... |
   | ...................................................................... |
   |                                                                        |
   |     Perioada pentru care se acorda atestarea ......................... |
   |     Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului|
   | de atestare.                                                           |
   |                                                                        |
   |         Seful Centrului de Studii,                                     |
   |   Experimentari si Specializare pentru                                 |
   |   Prevenirea si Stingerea Incendiilor,                                 |
   |  ......................................                                |
   |________________________________________________________________________|

    ANEXA 4
    la metodologie

    MINISTERUL DE INTERNE
    Corpul Pompierilor Militari
    Brigada/Grupul de Pompieri
    a/al judetului ............

                                                    Vazut
                                            Comandantul unitatii,
                                          ..........................

                          REFERAT DE SUPRAVEGHERE
                       Nr. ......... din .............

    Noi, .............................., auditori din Brigada/Grupul de Pompieri
         (gradul, numele si prenumele),
a/al judetului ........................., si domnul/doamna ...................., avand functia de ............................., din partea Societatii Comerciale ......................., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., localitatea ...................., judetul (sectorul) ..............., tel. .............., care executa lucrari de ...................................
................................................................................
....................................................................., in baza Certificatului de atestare nr. ................., eliberat de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor la data de ............................, am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrarilor executate pentru indeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, si am constatat:
    - persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numarul certificatului de competenta - data expirarii): ..................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    - buletinele de verificare metrologica emise de ......................... cu numerele: ......................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................;
    - lista cuprinzand mijloacele tehnice este/nu este intocmita conform listei de dotare din dosarul de atestare: .............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................;
    - registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi;
    - personalul atestat respecta/nu respecta procedura de lucru;
    - spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru si are/nu are asigurate masurile de prevenire si stingere a incendiilor;
    - modificari in sistemul calitatii: ........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Au fost verificate lucrarile efectuate la urmatoarele obiective:
    1. .........................................................................
    2. .........................................................................
    3. .........................................................................
    Constatari in urma verificarii lucrarilor: ................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Prezentul referat de supraveghere s-a incheiat in 3 exemplare dupa cum urmeaza:
    - un exemplar la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
    - un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ................. a/al judetului .....................;
    - un exemplar la Societatea Comerciala ................................... .

             Auditor,                               Am luat cunostinta.
     .........................                           Manager,
                                                 .........................

                                                 Responsabil cu activitatea,
                                                .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 86/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 86 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu