Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 138 din  5 septembrie 2001

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 606 din 26 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministru de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Dispozitiile generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005 atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                           Ministru de interne,
                                 Ioan Rus

    ANEXA 1

                            DISPOZITII GENERALE
privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005

    CAP. 1
    Prevederi generale

    SECTIUNEA 1
    Scop, domeniu de aplicare

    Art. 1
    Prezentele dispozitii generale reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, in baza prevederilor legale in vigoare.
    Art. 2
    Prezentele dispozitii generale stabilesc cadrul general de aplicare unitara a prevederilor legale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la agenti economici, institutii si unitati administrativ-teritoriale si detaliaza, dupa caz, anumite aspecte referitoare la aceasta.
    Art. 3
    Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica la agentii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru intreprinderile mici, precum si la unitatile administrativ-teritoriale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

    Art. 4
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor presupune:
    a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    b) intocmirea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarari etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
    c) intocmirea, aprobarea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri, documentatii tehnice, regulamente de organizare si functionare etc.);
    d) asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizatii de lucru, fise de instruire) si a actelor normative de reglementare specifice;
    e) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de pregatire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de lege si de reglementarile in vigoare;
    f) implementarea sistemului de depistare si cunoastere a oricaror situatii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze de incendiu, stari de pericol, alte incalcari, scoateri din functiune);
    g) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte, conventii si alte asemenea situatii;
    h) realizarea sistemului operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
    i) asigurarea functionarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
    j) organizarea interventiei, in caz de incendiu, de catre salariati, populatie si fortele specializate;
    k) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea de masuri conforme cu realitatea, precum si a imprejurarilor si factorilor determinanti.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

    SECTIUNEA 1
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la agenti economici si institutii

    Art. 5
    In cadrul agentilor economici si institutiilor vizate de prevederile prezentelor dispozitii generale, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie una dintre urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:
    a) compartiment, serviciu, sectie sau birou, de regula la agenti economici cu risc mare si foarte mare de incendiu, cladiri inalte si foarte inalte, cladiri civile cu sali aglomerate, cu peste 600 de persoane si scena amenajata;
    b) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru aceasta activitate, la societati si regii nationale, agenti economici si institutii cu risc mediu de incendiu, cladiri civile cu sali aglomerate care nu se incadreaza in prevederile lit. a), precum si la autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
    c) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor sau persoane care indeplinesc prin cumul atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in alte situatii decat cele mentionate la lit. a) si b).
    Art. 6
    Atributiile pentru structurile mentionate la art. 5 se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin patronului si autoritatilor administratiei publice.
    Art. 7
    Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii impotriva incendiilor se stabilesc in fisele posturilor, tinandu-se seama de calitatea functiei pe care o au.
    Art. 8
    (1) Structurile prevazute la art. 5 se integreaza, dupa caz, in structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii.
    (2) Denumirea serviciu de pompieri civili rezulta din caracterul activitatii pe care o desfasoara si din atributiile legale pe care le pot indeplini pompierii civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimileaza ca o structura de personal in sensul celor prevazute in organizarea muncii.
    Art. 9
    Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispozitie etc.) privind apararea impotriva incendiilor, prevazute la art. 4 lit. b), se refera la:
    a) stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
    b) constituirea serviciului de pompieri civili;
    c) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis;
    d) reglementarea fumatului;
    e) modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii;
    f) masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase;
    g) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    h) raspunderile ce revin partilor in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, inchiriere si antrepriza;
    i) aplicarea in cadrul agentului economic sau al institutiei a prevederilor unor reglementari din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situatiile in care reglementarile de nivel general nu detaliaza toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente;
    j) contractul, intelegerea, angajamentul sau conventia privind asigurarea interventiei, in caz de urgenta, a fortelor specializate, precum si de pregatire a acesteia;
    k) reglementarea modului de intretinere, verificare si reparare a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, din dotare;
    l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau institutiei.
    Art. 10
    Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, mentionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regula, informatii privind:
    a) substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea agentului economic sau a institutiei;
    b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare;
    c) agentii economici care au contracte de inchiriere, locatie si altele asemenea, cu specificarea cladirilor utilizate si a profilului de activitate;
    d) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de rezerva, pompe, hidranti exteriori si interiori);
    e) instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numar de capete de debitare, agent stingator, rezerve);
    f) instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve);
    g) exercitiile si aplicatiile de interventie efectuate, avand anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora;
    h) sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor pe locuri de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare etc.;
    i) zonele cu pericol de explozie, daca este cazul;
    j) utilajele si autospecialele de interventie din dotarea serviciului de pompieri si stocurile de agenti stingatori sau neutralizatori;
    k) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;
    l) instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);
    m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente;
    n) graficele de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
    o) planurile de evacuare in caz de incendiu (de nivel si incaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventie;
    p) avizele si autorizatiile p.s.i., inclusiv documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis;
    q) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalatiilor;
    r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru imbunatatirea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
    s) registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;
    t) alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile in sectoare de activitate asemanatoare etc.).
    Art. 11
    Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor se reactualizeaza de cei care le-au intocmit si aprobat, daca:
    a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
    b) s-au produs modificari de personal;
    c) s-au produs schimbari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii;
    d) au expirat termenele de valabilitate sau de garantie specificate.
    Art. 12
    Preintampinarea situatiilor generatoare de incendii in cadrul agentilor economici si institutiilor se realizeaza prin:
    a) organizarea controlului de prevenire;
    b) efectuarea, conform reglementarilor tehnice de exploatare, a lucrarilor de intretinere si verificare la instalatiile utilitare si la mijloacele tehnice de productie;
    c) organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;
    d) executarea la termenele scadente a incercarilor si testelor prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se efectueaza de:
    a) structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor constituite (desemnate) in cadrul agentului economic sau institutiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);
    b) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz;
    c) serviciile de pompieri;
    d) patroni (manageri).
    Art. 14
    (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 13 lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza:
    a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;
    b) constatarile rezultate din teren si documente;
    c) propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.
    (2) Periodic se efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfasoara activitati in constructiile si instalatiile din patrimoniul agentului economic sau al institutiei. Concluziile rezultate se analizeaza si se au in vedere la incheierea unor contracte viitoare.
    (3) Regimul de control prevazut la alin. (2) se aplica si de catre locatorul depozitelor angro.
    Art. 15
    (1) Controlul efectuat de persoanele prevazute la art. 13 lit. b) trebuie sa aiba in vedere:
    a) existenta, integritatea si functionalitatea mijloacelor tehnice p.s.i. din dotare;
    b) respectarea cantitatilor si naturii materialelor combustibile folosite;
    c) asigurarea interventiei in caz de incendiu;
    d) inlaturarea surselor posibile de initiere a focului.
    (2) Neconformitatile sau deficientele constatate se aduc la cunostinta factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat in cadrul agentului economic sau institutiei.
    Art. 16
    Deciziile luate pe baza constatarilor din controale se aduc la cunostinta prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.
    Art. 17
    Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta (noaptea, in zilele nelucratoare, sarbatori legale sau alte situatii) organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor se face in functie de posibilitatile concrete, urmarindu-se asigurarea:
    a) verificarii periodice a constructiilor, instalatiilor sau a amenajarilor aflate in patrimoniu;
    b) supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor;
    c) posibilitatilor de anuntare a incendiului la fortele specializate de interventie;
    d) realizarii primei interventii si, dupa caz, punerii in functiune a instalatiilor sau a sistemelor care nu intra automat in functiune datorita unor defectiuni;
    e) accesului fortelor de interventie in situatii de urgenta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale

    Art. 18
    (1) Structura organizatorica de aparare impotriva incendiilor specifica unitatilor administrativ-teritoriale este serviciul public de pompieri civili, ca serviciu comunitar pentru situatii de urgenta.
    (2) Constituirea si structura serviciului public de pompieri civili se stabilesc avandu-se in vedere prevederile legale in vigoare.
    (3) Cadrul tehnic p.s.i. sau persoana cu atributii de indrumare, control si de constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se desemneaza de consiliul local si poate fi, dupa caz:
    a) viceprimarul;
    b) secretarul;
    c) orice alta persoana angajata in cadrul primariei, apta si atestata in conditiile legii sa indeplineasca aceste atributii.
    (4) Se recomanda ca primarul sa nominalizeze persoane din randul cetatenilor, care, constituite in grupe, vor efectua pe baza de voluntariat activitati de prevenire a incendiilor, cum sunt:
    a) atentionarea cetatenilor asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele de primavara si toamna, in perioadele caniculare si cu seceta prelungita sau cand se inregistreaza vanturi puternice;
    b) supravegherea unor activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori traditionale si altele.
    Art. 19
    Actele de autoritate specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale, prevazute la art. 4 lit. b), se refera la:
    a) infiintarea serviciului public de pompieri civili;
    b) asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori agenti economici, daca nu se poate infiinta un serviciu public de pompieri civili propriu avand in structura formatii de interventie, salvare si prim ajutor;
    c) stabilirea cuantumului taxelor special destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru desfasurarea de activitati de informare a cetatenilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    d) componenta grupelor de prevenire a incendiilor si sectoarele de competenta a acestora;
    e) constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
    f) reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis;
    g) reglementarea fumatului in spatiile prevazute la lit. e);
    h) reglementarea modului de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii;
    i) masurile speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare si secetoase;
    j) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    k) raspunderile ce revin partilor in domeniul apararii impotriva incendiilor, in cazul concesionarii, inchirierii si antreprizei;
    l) reglementarea circulatiei pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a mijloacelor care transporta materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute, stationare, oprire si parcare);
    m) contractul sau conventia privind asigurarea interventiei de stingere a incendiului de catre alt serviciu public de pompieri civili, in conditii de operativitate si eficienta, potrivit anexei nr. 2 la Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili, aprobate prin Ordinul comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 37.424/1998 si publicate in revista "Pompierii Romani" nr. 2/1999;
    n) completarea numarului de servanti pompieri voluntari in grupele de interventie la autospecialele de stingere ale altui serviciu public de pompieri civili, stabilit sa intervina conform contractelor sau conventiilor incheiate in baza prevederilor lit. m).
    Art. 20
    (1) Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, mentionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regula, informatii referitoare la:
    a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului public de pompieri civili, inclusiv privind pregatirea, calificarea si atestarea;
    b) agentii economici cu care primaria a incheiat contracte de inchiriere, locatie si altele, cu specificarea obiectului de activitate;
    c) alimentarea unitatii administrativ-teritoriale cu apa pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe, retele de hidranti de incendiu, rampe de alimentare cu apa, amenajate la rauri si lacuri);
    d) sistemul de anuntare si alarmare in caz de incendiu;
    e) zilele in care se organizeaza activitati traditionale, cu participarea unui numar mare de persoane pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
    f) zonele din unitatea administrativ-teritoriala in care interventia se poate realiza numai cu dispozitive de la distanta din cauza strazilor inguste, drumurilor in panta, caselor izolate, podurilor sub capacitate si altor asemenea situatii;
    g) fisele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii militari, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    h) aplicatiile si exercitiile de interventie desfasurate cu serviciul public de pompieri civili;
    i) utilajele si autospecialele din dotare si stocurile de agenti de stingere;
    j) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;
    k) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente;
    l) planul de interventie al localitatii, avizat de unitatea teritoriala de pompieri militari;
    m) avizele si autorizatiile p.s.i. obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari din patrimoniul propriu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
    n) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, instalatiilor utilitare si a mijloacelor tehnice p.s.i.;
    o) notele de activitati preventive organizate si desfasurate in cadrul unitatii administrativ-teritoriale;
    p) regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de pompieri civili;
    q) alte documente care se apreciaza ca oportune.
    (2) Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza conform situatiilor prevazute la art. 11.
    Art. 21
    (1) Activitatile de prevenire desfasurate conform art. 18 alin. (4) se finalizeaza prin intocmirea unor note de activitate in care fiecare participant mentioneaza de regula:
    a) locurile in care s-a desfasurat activitatea;
    b) aspectele constatate;
    c) masurile luate.
    (2) Notele de activitati se centralizeaza, se analizeaza si se pastreaza la sediul primariei intr-un dosar special constituit.
    (3) Pentru situatiile deosebite constatate primarul va dispune masurile care se impun pentru inlaturarea acestora.
    Art. 22
    Controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice se face de catre membri ai serviciului public de pompieri civili sau de alte persoane desemnate de primar si are in vedere urmatoarele:
    a) supravegherea respectarii interdictiilor privind fumatul si folosirea focului deschis;
    b) asigurarea cailor de acces pentru interventie si evacuare de persoane;
    c) interzicerea accesului cu materiale si substante periculoase;
    d) evitarea formarii de aglomerari de persoane in anumite zone;
    e) mentinerea integritatii indicatoarelor de securitate si de orientare in caz de incendiu sau de alte dezastre;
    f) verificarea asigurarii mijloacelor de stingere specifice si a starii de functionare a celorlalte dotari de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) anuntarea cu maxima operativitate a oricarui incendiu observat;
    h) efectuarea primei interventii si coordonarea activitatii fortelor si mijloacelor participante la aceasta.
    Art. 23
    (1) Organizarea activitatii de instruire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale presupune:
    a) organizarea activitatii de instruire a salariatilor din primarie si ai agentilor economici din subordinea primariei conform prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000;
    b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunostinta locuitorilor actele normative, reglementarile specifice si regulile de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) Tematica orientativa anuala se structureaza de regula pe urmatoarele probleme:
    a) obligatii, raspunderi si sarcini care revin cetatenilor din actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;
    b) cauzele, regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice gospodariilor populatiei sau ansamblurilor de locuit in comun;
    c) supravegherea si educarea copiilor pentru a nu fi implicati in producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;
    d) apararea impotriva incendiilor a culturilor agricole si fondului forestier;
    e) analizarea unor incendii inregistrate in alte localitati si cunoscute din materialele publicate de mass-media.
    Art. 24
    Aducerea la cunostinta cetatenilor a materialelor cuprinse in tematica orientativa anuala se realizeaza prin:
    a) materiale tiparite si afisate la sediul primariei si in alte locuri frecventate de locuitori;
    b) interventii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare in presa locala;
    c) prezentarea lor in cadrul unor adunari locale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca

    Art. 25
    (1) Prin loc de munca in intelesul prevederilor prezentelor dispozitii generale se intelege:
    a) sectie, sector, atelier de productie;
    b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
    c) atelier de intretinere, reparatii, prestari de servicii si proiectare;
    d) instalatie tehnologica sau de conditionare, utilaj tehnologic;
    e) laborator;
    f) magazin, raion sau stand de vanzare;
    g) unitate de invatamant in cladiri separate;
    h) sala de spectacole, conferinte, receptii, sport, pentru vizitatori si altele asemenea;
    i) unitate de alimentatie publica;
    j) sectie medicala, farmacie;
    k) constructie pentru cazare;
    l) sectie, compartiment, sector, departament administrativ functional;
    m) camin de batrani sau de copii;
    n) ferma zootehnica sau agricola;
    o) punct de recoltare de cereale paioase sau exploatare forestiera.
    (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici sau firme, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, agentilor economici sau firmelor respective.
    Art. 26
    Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariati a conditiilor care sa permita acestora ca pe baza cunostintelor de care dispun si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie sa actioneze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.
    Art. 27
    (1) Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in:
    a) prevenirea incendiilor, prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;
    b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
    c) instruirea salariatilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului p.s.i. pe locul de munca, desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificarii efectuarii acestuia, precum si afisarea schemelor de interventie sau a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;
    d) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;
    e) organizarea stingerii incendiilor.
    (2) Organizarea stingerii incendiilor pe locul de munca cuprinde masuri si informatii privind:
    a) precizarea corecta a mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare a personalului de la locul de munca, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, instiintarea conducatorului locului de munca, patronului, anumitor categorii de specialisti si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
    b) prezentarea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, mijloacelor de salvare si protectie a personalului, precizandu-se cantitatile care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
    c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;
    d) organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare, de stingere si de limitare a propagarii arderii, ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
    Art. 28
    (1) Datele privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca, prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si e) si alin. (2), se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil si mai putin afectat in caz de incendiu.
    (2) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor.
    (3) Structura-cadru a formularului este prezentata in anexa nr. 2, aceasta putand fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii despre fluxul tehnologic.
    Art. 29
    La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:
    a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
    b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile, susceptibile a se aprinde;
    c) dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
    d) verificarea spatiilor la sfarsitul programului de lucru;
    e) parametrii care se au in vedere pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.
    Art. 30
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:
    a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
    b) pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;
    c) pentru incaperile de cazare si dormitoarele comune, indiferent de numarul de locuri.
    (2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor.
    Art. 31
    (1) Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare rosie traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare, dupa caz.
    (2) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de anuntare a incendiilor) si posibilitatile de refugiu (incaperi speciale, terase etc.), precum si interdictia de folosire a lifturilor in asemenea situatii.
    Art. 32
    Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale.
    Art. 33
    La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu atat ca posibilitati de reactie reciproca, cat si de compatibilitatea fata de agentii de stingere.
    Art. 34
    (1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare rosie.
    (2) Planuri de depozitare se intocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.
    Art. 35
    Planurile de depozitare si de evacuare se amplaseaza in locuri care pot fi cel mai putin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi, astfel incat sa poata fi utile fortelor de interventie.
    Art. 36
    (1) Schemele de interventie se intocmesc pentru instalatiile tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, si cuprind instructiuni referitoare la:
    a) descrierea succinta a procesului tehnologic, cu mentionarea principalilor parametri (presiuni, temperaturi de lucru);
    b) cantitatea de produse combustibile din instalatie si agentii eficienti pentru stingerea acestora;
    c) precizarea in ordine cronologica a operatiunilor ce se efectueaza in caz de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre;
    d) prezentarea masurilor pentru protectia vecinatatilor;
    e) desemnarea persoanelor care participa la actiunile de interventie;
    f) enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente in instalatie si precizarea, pe releveele instalatiilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a componentelor de punere in functiune.
    (2) Pe releveul instalatiei se marcheaza locul de amplasare a autospecialelor sau a altor utilaje de interventie din dotarea serviciului propriu de pompieri civili.
    (3) Schemele de interventie se elaboreaza de sefii de instalatii, se intocmesc in doua exemplare si se aproba de patron, exemplarul 1 pastrandu-se la seful instalatiei, iar exemplarul 2, la seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor.
    Art. 37
    Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se intocmesc pentru locurile de munca in care sunt instalatii tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu si pentru punctele vitale vulnerabile la incendiu, stabilite de patron.
    Art. 38
    (1) Prin punct vital vulnerabil la incendiu se intelege acel loc de munca, instalatie, echipament etc. indispensabil asigurarii functionalitatii principale a constructiilor si agentilor economici si care prezinta cel putin risc mediu de incendiu.
    (2) Lista de principiu cuprinzand punctele vitale vulnerabile la incendiu este prezentata in anexa nr. 3.
    Art. 39
    Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza pe baza documentelor avute la dispozitie, cum sunt normele, normativele, regulamentele si instructiunile de exploatare si functionare, regulamentele de ordine interioara si alte documentatii de specialitate.
    Art. 40
    Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:
    a) prevederile specifice de p.s.i. din reglementarile in vigoare;
    b) obligatiile generale ale salariatilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    c) regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si punere in functiune;
    d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;
    e) prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.
    Art. 41
    (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza, dupa caz, de seful sectorului de activitate (instalatiei, sectiei, atelierului etc.) si se aproba de patron.
    (2) Premergator aprobarii de catre patron instructiunile de aparare impotriva incendiilor se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 42
    (1) In functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza sau se pastreaza la persoana competenta care efectueaza instructajul periodic de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 43
    Salariatii din locurile de munca pentru care s-au intocmit instructiunile prevazute la art. 37 au obligatia sa le studieze, sa si le insuseasca si sa le respecte.
    Art. 44
    Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate cazurile cu informatiile din schemele de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite.
    Art. 45
    Pentru noile tehnologii si instalatii instructiunile de aparare impotriva incendiilor intocmite de proiectanti au initial caracter provizoriu si se completeaza cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii in functiune, probelor tehnologice si din exploatare in timp de un an, dupa care se aproba de patron si devin definitive.
    Art. 46
    (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se revizuiesc cel putin o data la 3 ani si se reactualizeaza la modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.
    (2) Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor va avea inscrisa data intocmirii si aprobarii.
    Art. 47
    Documentele specifice instructajului p.s.i. pe locul de munca se intocmesc in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I/002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000, si trebuie sa se refere la:
    a) listele cuprinzand procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de munca si pentru instructajul periodic;
    b) procedurile de instruire intocmite in detaliu;
    c) documentele care sa ateste efectuarea instructajelor specifice locului de munca;
    d) testele sau chestionarele privind verificarea cunostintelor insusite pe perioada instruirilor;
    e) rezultatele obtinute din verificarea cunostintelor din ultimul an de activitate la locul de munca;
    f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, intocmite la sfarsitul fiecarui an, in care se mentioneaza numarul total de salariati si al celor nou-veniti, rezultatele obtinute si masurile luate, precum si procedurile reactualizate.
    Art. 48
    Documentele de instruire de pe locul de munca se pastreaza in locuri cat mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea si integritatea, astfel incat ele sa poata fi analizate in orice situatie.
    Art. 49
    (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare si informare) si cele auxiliare se executa, se ilumineaza, se amplaseaza si se monteaza conform standardelor in vigoare.
    (2) In anumite situatii indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in limbi de circulatie internationala.
    (3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului (sefului) locului de munca.
    Art. 50
    Organizarea efectiva a interventiei pe locul de munca presupune:
    a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, anuntarea altor persoane care trebuie sa desfasoare activitatile prevazute la lit. c), precum si a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit;
    b) asigurarea si urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului, conform conceptiei stabilite;
    c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje;
    d) actionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
    e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;
    f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice etc.);
    g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora.
    Art. 51
    (1) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la art. 50 nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, in afara programului de lucru si in zilele de repaus si sarbatori legale.
    (2) Verificarea prezentei personalului nominalizat se face la inceperea programului de lucru, de catre conducatorul locului de munca, seful de schimb sau de persoana care conduce activitatile.
    Art. 52
    (1) La intocmirea listei cuprinzand substantele periculoase se consulta prevederile legale in vigoare care reglementeaza transportul rutier international de marfuri periculoase, respectiv Legea nr. 31/1994 si Acordul european pentru transportul rutier al marfurilor periculoase - A.D.R.
    (2) De asemenea, pot fi avute in vedere si prevederile Directivei europene SEVESO.
    Art. 53
    Lista cuprinzand substantele periculoase se completeaza si se reactualizeaza ori de cate ori apar modificari in gestionarea substantelor respective, iar extrase din aceasta lista se pastreaza in fiecare loc de munca unde acestea se depoziteaza sau se utilizeaza permanent.
    Art. 54
    Lista prevazuta la art. 53 va cuprinde toate substantele periculoase utilizate, incadrate in cele 9 clase, specificandu-se in mod obligatoriu pentru fiecare substanta:
    a) numarul de identificare O.N.U;
    b) denumirea;
    c) numarul de pericol;
    d) cantitatea existenta;
    e) locul de depozitare si utilizare;
    f) agentii (substantele) adecvati (adecvate) pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
    g) caracteristicile fizico-chimice esentiale ce determina pericolul de incendiu sau de explozie.
    Art. 55
    Obligatiile referitoare la substantele periculoase se solutioneaza prin numirea de catre patron a unui consilier de siguranta, special instruit si atestat conform reglementarilor in vigoare, care trebuie sa aiba in vedere limitarile cantitative, comunicarea la autoritati si alte notificari impuse.

    CAP. 3
    Forme si modalitati principale pentru evaluarea si controlul capacitatii de aparare impotriva incendiilor

    SECTIUNEA 1
    Valorificarea concluziilor si constatarilor rezultate din controalele efectuate de persoanele in drept

    Art. 56
    (1) Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor, este:
    a) personalul unitatilor de pompieri militari si protectie civila;
    b) cadre tehnice din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, societatilor si regiilor de profil;
    c) inspectori din structura inspectiilor de specialitate ale statului (calitatea in constructii, protectia muncii, protectia mediului);
    d) inspectori din structura autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si persoanele mentionate la alin. (1) lit. b) si d) trebuie sa aiba atestata competenta in conditiile legii.
    Art. 57
    Controalele executate de personalul prevazut la art. 56 alin. (1) se finalizeaza prin unul dintre urmatoarele documente:
    a) proces-verbal de control tehnic de specialitate;
    b) nota de constatare;
    c) raport de constatare.
    Art. 58
    Valorificarea constatarilor din documentele de control se asigura in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, prin stabilirea de masuri si actiuni, cu termene si responsabilitati, pentru inlaturarea deficientelor consemnate si indeplinirea masurilor stabilite, asigurandu-se conformarea cu prevederile legilor care reglementeaza apararea impotriva incendiilor.
    Art. 59
    (1) Se recomanda instituirea unui sistem de informare si monitorizare a indeplinirii masurilor stabilite.
    (2) In cazul neindeplinirii masurii persoana responsabila va arata motivele si va face, in scris, propuneri noi referitoare la masura respectiva.
    Art. 60
    Pentru verificarea indeplinirii masurilor stabilite patronul, prin cadrul tehnic sau prin persoana cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor ori prin colective de specialisti, va controla pe teren stadiul si calitatea executiei.
    Art. 61
    La controlul urmator al autoritatii de specialitate patronul trebuie sa fie in masura sa prezinte detaliat, pe baza de documente, stadiul indeplinirii masurilor stabilite anterior.
    Art. 62
    Prin intelegere sau la solicitare planul de actiuni si masuri intocmit si aprobat poate fi transmis spre informare autoritatii de specialitate care a executat controlul.

    SECTIUNEA a 2-a
    Analiza periodica a activitatii de aparare impotriva incendiilor

    Art. 63
    (1) Activitatea de aparare impotriva incendiilor se analizeaza, de regula, anual, cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.
    (2) Analiza se desfasoara pe baza de raport sau informare intocmita de structura care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
    Art. 64
    (1) Raportul de analiza va contine in principiu urmatoarele probleme:
    a) implementarea noilor prevederi legale;
    b) stadiul indeplinirii masurilor stabilite;
    c) deficientele care se manifesta in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului prin aplicatii si exercitii de interventie;
    e) relatiile cu terti privind apararea impotriva incendiilor;
    f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    h) propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii.
    (2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarare care se difuzeaza persoanelor interesate.
    Art. 65
    (1) La analiza participa in mod obligatoriu patronul, sefii structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni in raport si, dupa caz, proprietarii constructiilor, in situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi agenti economici.
    (2) Prezenta se consemneaza intr-un tabel convocator din care sa rezulte ca persoanele in cauza au fost anuntate si au participat efectiv la analiza.

    SECTIUNEA a 3-a
    Informarea asupra deficientelor si neconformitatilor privind apararea impotriva incendiilor

    Art. 66
    In cadrul fiecarui agent economic, institutie si localitate se realizeaza un sistem informational bazat pe documente (rapoarte), pentru a se sesiza cat mai operativ orice deficienta care apare cu privire la apararea impotriva incendiilor.
    Art. 67
    (1) Documentul (raportul) trebuie sa contina in principiu urmatoarele:
    a) descrierea deficientei;
    b) sectorul (locul) in care se manifesta;
    c) data constatarii;
    d) consecintele posibile;
    e) propuneri de solutionare;
    f) certificarea inlaturarii deficientei.
    (2) Documentul (raportul) se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la seful sectorului de activitate (locului de munca) in care s-a constatat neregula, iar celalalt se transmite structurii cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, care le analizeaza si face propuneri patronului.
    (3) Analiza, impreuna cu propunerile, se intocmeste lunar pentru cazurile care suporta amanare, iar in celelalte situatii inlaturarea deficientelor (neconformitatilor) se face operativ.

    SECTIUNEA a 4-a
    Planificarea si executarea exercitiilor si aplicatiilor privind modul de actiune in caz de incendiu

    Art. 68
    (1) Exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de pe locul de munca.
    (2) Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul in care se executa:
    a) alarmarea;
    b) evacuarea;
    c) stingerea incendiului.
    Art. 69
    Exercitiile si aplicatiile de interventie se efectueaza:
    a) planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de pe locurile de munca;
    b) inopinat, de catre patron, autoritatile de control sau de alti factori de decizie;
    c) cel putin o data pe semestru, in una din zilele nelucratoare sau de sarbatori legale, pentru a se verifica pregatirea salariatilor aflati in serviciu in zilele respective;
    d) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului de pompieri civili.
    Art. 70
    (1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine intr-un registru:
    a) infiintat pentru fiecare loc de munca, pentru cele care se efectueaza conform art. 69 lit. a) si b);
    b) infiintat la nivelul agentului economic, institutiei sau localitatii, pentru cele care se efectueaza conform art. 69 lit. c) si d).
    (2) Registrul va avea continutul conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 71
    Fiecare exercitiu sau aplicatie de interventie se finalizeaza printr-un raport care sa faca referiri cel putin la:
    a) obiectivele si scopul aplicatiei sau exercitiului;
    b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere in aplicare a sarcinilor ce revin personalului de pe locul de munca in caz de incendiu;
    c) indeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;
    d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
    e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice p.s.i.;
    f) desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;
    g) propunerea de masuri privind imbunatatirea activitatii respective.

    CAP. 4
    Siguranta exploatarii instalatiilor utilitare aferente constructiilor si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    SECTIUNEA 1
    Prevederi generale

    Art. 72
    Gestionarea sigurantei exploatarii instalatiilor si a mijloacelor tehnice p.s.i. aferente constructiilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin:
    a) stabilirea persoanelor care sunt desemnate sa verifice, sa intretina si sa repare instalatiile utilitare si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
    b) elaborarea procedurilor de lucru pentru lucrarile prevazute la lit. a);
    c) completarea, semnarea si arhivarea documentelor care atesta executarea lucrarilor mentionate la lit. a);
    d) intocmirea si reactualizarea permanenta a evidentei mijloacelor tehnice p.s.i., pe categorii, cu mentionarea necesarului, existentului, deficitului si a principalelor caracteristici functionale;
    e) intocmirea evidentei stocurilor de rezerva de mijloace tehnice p.s.i. si a componentelor acestora, prevazute de reglementari tehnice in vigoare;
    f) mentionarea surselor de alimentare cu energie electrica de baza si de rezerva si a consumatorilor cu rol in caz de incendiu.
    Art. 73
    (1) Lucrarile de verificare, intretinere si reparatii prevazute in anexa nr. 5 se pot executa de salariatii din structurile de specialitate proprii sau de persoanele juridice atestate potrivit legii.
    (2) Lista cuprinzand persoanele fizice si juridice care presteaza lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice p.s.i. se intocmeste pe categorii, mentionandu-se numarul si perioada de valabilitate a atestatului prevazut de lege.
    Art. 74
    Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe baza instructiunilor proiectantului, producatorului sau furnizorului de echipament si a prevederilor normelor si normativelor de specialitate.
    Art. 75
    Rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se stabileste si se asigura in scopul rezolvarii unor situatii care pot aparea in activitate, conform recomandarilor cuprinse in anexa nr. 6.
    Art. 76
    (1) Verificarile privind starea de functionare a mijloacelor tehnice p.s.i. se fac zilnic (pe schimb), saptamanal, lunar, trimestrial si anual, dupa caz.
    (2) Verificarea zilnica sau pe schimb se efectueaza de regula vizual si vizeaza:
    a) integritatea mijloacelor tehnice p.s.i.;
    b) existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare a unor componente;
    c) asigurarea parametrilor de functionare, indeosebi presiuni ale fluidelor, prin citirea valorilor indicate de manometre;
    d) mentinerea posibilitatilor de utilizare operativa.
    Art. 77
    Pentru unele categorii de mijloace tehnice p.s.i. exploatarea, repararea, intretinerea, scoaterea din functiune, declasarea si casarea se fac potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 78
    Dupa utilizare fiecare mijloc tehnic de prevenire si stingere a incendiilor se repune in functiune sau se inlocuieste.
    Art. 79
    (1) Detinatorii sau persoanele juridice care asigura verificarea, intretinerea si repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor vor evidentia intr-un registru intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 7 datele referitoare la functionarea fiecarui sistem sau a fiecarei instalatii automate.
    (2) La solicitarea marilor unitati sau a unitatilor teritoriale de pompieri militari, anual in luna ianuarie, persoanele juridice prevazute la alin. (1) vor pune la dispozitie acestora copii de pe evidentele respective.

    SECTIUNEA a 2-a
    Prevederi specifice

    Art. 80
    (1) La locurile de alimentare cu energie electrica se vor mentiona echipamentele care trebuie actionate pentru decuplarea de la retea a cladirii respective.
    (2) Pentru toate cazurile in care sunt necesare dispozitive speciale la locul de decuplare se vor asigura si dispozitivele respective.
    Art. 81
    Pentru fiecare instalatie de ventilatie si climatizare se intocmeste in mod obligatoriu schema de pornire, oprire sau de izolare pe tronsoane, indicandu-se locul si modul de actionare a clapetelor sau sibarelor.
    Art. 82
    (1) La sistemele automate de detectie, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se asigura posibilitatile de identificare operativa a locului incendiului, utilizandu-se, dupa caz, scheme, etichete si alte asemenea solutii usor de interpretat.
    (2) Pentru sistemele de detectare si semnalizare automata a incendiilor, integrate cu sisteme antiefractie, care transmit semnalele la agentii economici de paza si protectie, beneficiarii vor stabili modul de conlucrare cu subunitatile de interventie ale pompierilor militari privind retransmiterea semnalului de incendiu, realizarea interventiei si raportarea datelor de la incendii.
    (3) Semnalele pentru avertizarea, alarmarea si evacuarea persoanelor, precum si pentru alarmarea si alertarea pompierilor voluntari in caz de incendiu sau in alte situatii de urgenta publica vor fi distincte pentru fiecare situatie.
    (4) Valorificarea semnalelor acustice si/sau optice generate de centralele de semnalizare a incendiilor se asigura prin:
    a) supravegherea permanenta a acestora de personal competent si capabil sa ia masurile necesare;
    b) retranslarea semnalelor la locuri de munca supravegheate permanent;
    c) punerea automata in functiune a echipamentelor de stingere si de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, pe baza de programe care vor contine si ordinea de prioritati;
    d) urmarirea prin instalatii de televiziune cu circuit inchis a locurilor sau a zonelor periclitate de incendiu.
    Art. 83
    (1) La achizitionarea stingatoarelor beneficiarul trebuie sa solicite instructiunile de transport, depozitare si manipulare pentru a putea beneficia de garantiile date de producator.
    (2) Utilizatorul stingatoarelor trebuie sa asigure verificarea prin sondaj a starii de functionare a acestora, intre intervalele prevazute pentru verificarile obligatorii.
    (3) Starea de functionare a unui lot de stingatoare se determina prin exercitii concrete executate cu salariatii, inainte de trimiterea lotului la o noua verificare.
    Art. 84
    Starea de operativitate a instalatiilor de stingere cu apa se asigura in principal prin mentinerea sub presiune a retelelor/ramificatiilor de distributie, inlaturarea posibilitatilor de inghet, coroziune si solicitare mecanica a conductelor, instalarea de indicatoare de avertizare sau informare privind amplasarea hidrantilor, vanelor si robinetelor cu actionare locala si prin mentinerea libera a accesului la acestea.
    Art. 85
    Certificarea calitatii produselor de stingere (pulberi, prafuri, substante de spumare etc.) se asigura prin certificatele de calitate ale furnizorului si buletinul/raportul laboratorului de incercari care a verificat mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si a eficientei de stingere a produselor.
    Art. 86
    (1) Usile rezistente la foc si antifoc, obloanele, clapetele, trapele etc. se verifica zilnic privind pozitia normala a acestora si asigurarea posibilitatilor de indeplinire a functiilor (inchidere sau deschidere).
    (2) Anual se verifica manevrabilitatea dispozitivelor prevazute la alin. (1), prin actionare manuala sau automata (electrica, mecanica, pneumatica, hidraulica etc.), dupa caz.
    Art. 87
    (1) Mijloacele de protectie a personalului de interventie se asigura si se pastreaza separat, pentru salariatii proprii ai agentului economic si, respectiv, pentru membrii fortelor care participa la interventie ca forte de sprijin, conform planurilor de interventie.
    (2) Pentru mijloacele tehnice care impun masuri speciale de protectie pe timpul utilizarii agentul economic are obligatia sa asigure pregatirea si autorizarea salariatilor, potrivit legii.
    (3) Pentru a se elimina producerea unor accidente nedorite trebuie sa se asigure inlocuirea componentelor consumabile la termenele prevazute de fabricant, precum si intretinerea si verificarea acestora de catre persoane autorizate in domeniu.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 88
    Pentru agentii economici si institutiile care nu se incadreaza in prevederile art. 3 persoana cu functii de conducere va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin respectarea cerintelor minime prevazute de prezentele dispozitii generale.
    Art. 89
    Controlul respectarii si punerii in aplicare a prevederilor prezentelor dispozitii generale se efectueaza dupa 6 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 90
    Detalierea modului de intocmire a listei cuprinzand substantele periculoase se va face prin instructiuni specifice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, care se vor publica in revista "Pompierii Romani".
    Art. 91
    (1) Pentru constructiile, amenajarile si instalatiile tehnologice care intra, potrivit legii, sub incidenta avizarii si/sau autorizarii p.s.i. prevederile prezentelor dispozitii generale pot fi continute sintetic intr-un registru de siguranta la foc.
    (2) Structura si continutul Registrului de siguranta la foc se vor stabili de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor dispozitii generale.
    Art. 92
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

    ANEXA 1

    Primaria ...................
    Judetul ....................

                       FISA DE INCENDIU Nr. ..............
                          din ........... 200 .....

                                    (model)

    I. Identificarea locului incendiului
    Numele si prenumele ....................................................
                                               ___________
    Destinatia locului producerii incendiului |___|___|___|
                                                  __               __
    Localitatea .................... Mediu urban |__|       rural |__|
                                            _______
    Judetul in care s-a produs evenimentul |___|___|
    Str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....
                                                        ___________
    Distanta in kilometri fata de subunitatea de raion |___|___|___|
                         _________________________________________________
    Momentul observarii | Ziua  |  Luna   |    Anul   |   Ora   | Minutul |
                        |_______|_________|___________|_________|_________|
                        |___|___|____|____|__|__|__|__|____|____|____|____|
                         _________________________________________________
    Momentul lichidarii | Ziua  |  Luna   |    Anul   |   Ora   | Minutul |
                        |_______|_________|___________|_________|_________|
                        |___|___|____|____|__|__|__|__|____|____|____|____|

    II. Date despre interventie                               ___
    - Incendiul a fost stins de serviciul public de pompieri | 1 | serviciul
                           ___                               |___|
privat de pompieri civili | 2 | serviciul privat de pompieri civili - societate
                          |___|
            ___             ___                   ___
comerciala | 3 | salariati | 4 | persoane fizice | 5 |
           |___|           |___|                 |___|

    - Autospeciale utilizate ............................
    - Mijloace de stingere ..............................

    III. Date despre cauza:
                           _______
    1. Sursa de aprindere |___|___| 2. Mijloace care puteau produce aprinderea
 ___________
|___|___|___|
                                      _______
    3. Primul mijloc care s-a aprins |___|___| 4. Imprejurarea determinata
 ___________
|___|___|___|

    IV. Consecintele incendiului
    Ce a ars ...............................................................
    Propagare la vecinatati .......................
    Victime: decedati: adulti ........, copii ........., raniti: adulti ......., copii ..........
    Date suplimentare ......................................................

                  Primar,                         Secretar,
           ...................             ......................

    ANEXA 2

    Societatea Comerciala (Institutia)
    ....................................
                                                         Aprobat
                                         Numele si prenumele .................
                                            Semnatura ................

                 ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
                   locul de munca ...................
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| I. PREVENIREA INCENDIILOR   3. Echipamente si mijloace  5. Masuri specifice  |
| 1. Materiale combustibile   a) motoare si corpuri       a) asigurarea        |
| si inflamabile              electrice                   functionarii         |
| a) produse finite din lemn  b) instalatie de uscare     sistemului din       |
| b) lacuri                   c) sistem de ventilatie     dotarea cabinei de   |
| c) solventi                 d) scule si dispozitive     vopsit               |
| d) depuneri de lacuri si    e) .....................    b) functionarea      |
|    alte reziduuri           4. Masuri generale          normala a elementelor|
| e) .......................  a) interzicerea focului     de compartimentare   |
| 2. Surse de aprindere       deschis                      c) pastrarea        |
| posibile                    b) interzicerea fumatului   cantitatilor de      |
| a) de natura electrica      c) colectarea ambalajelor   lacuri si vopsele in |
| b) termice                  si deseurilor               limite admise        |
| c) foc deschis, fumat       d) .....................    d) utilizarea numai  |
| d) autoaprindere            e) .....................    de scule care nu     |
| e) .......................  f) .....................    produc scantei       |
|                             g) .....................    e) ..................|
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| II. ORGANIZAREA             3. Mijloace de protectie    5. Evacuare de bunuri|
|     INTERVENTIEI            a salariatilor              .....................|
| 1. Mijloacele de alarmare,  a) masti ...............    .....................|
| alertare                    b) costume .............    .....................|
| a) telefon ...............  c) aparate izolante ....                         |
| b) buton de alarmare .....  4. Asigura interventia                           |
| c) sonerie ...............  a) stingatoare .........                         |
| 2. Instalatii si            ........................                         |
| dispozitive de limitare si  ........................                         |
| stingere                    b) hidranti interiori ..                         |
| a) usi antifoc              ........................                         |
| b) clapete                  ........................                         |
| c) trape                    c) tablou electric .....                         |
|                             ........................                         |
|                             ........................                         |
|                             d) instalatii                                    |
|                             tehnologice ............                         |
|                             ........................                         |
|                             ........................                         |
|______________________________________________________________________________|

                                Intocmit
                Numele si prenumele ........................
                      Semnatura ......................

    ANEXA 3

                          LISTA DE PRINCIPIU
    cuprinzand punctele vitale vulnerabile la incendiu

    1. Statii de primire-distributie a energiei electrice
    2. Posturi de transformare
    3. Tablouri electrice principale
    4. Statii de reglare si distributie a gazelor
    5. Centrale termice
    6. Incaperi speciale de cabluri electrice
    7. Statii de producere de acetilena
    8. Centrale de ventilare si climatizare
    9. Calculatoare de proces
   10. Dispecerate de proces
   11. Depozite de materii prime si materiale sau de produse finite combustibile
   12. Statii de frig cu amoniac
   13. Gospodarii de ungere si racire
   14. Statii de compresoare de aer
   15. Rampe de incarcare-descarcare produse petroliere
   16. Alte sectoare, linii tehnologice, utilaje sau echipamente cu functii vitale

    ANEXA 4

                                  EVIDENTA
           aplicatiilor si exercitiilor de interventie efectuate
                        la ......................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data si ora|  Felul   | Sectorul |Cine a organizat aplicatia| Observatii |
|crt.|executarii |aplicatiei|    de    |       (exercitiul)       |            |
|    |aplicatiei |          |activitate|__________________________|            |
|    |           |          |          |   Numele    |  Semnatura |            |
|    |           |          |          |  si functia |            |            |
|____|___________|__________|__________|_____________|____________|____________|
|  0 |     1     |     2    |     3    |      4      |      5     |      6     |
|____|___________|__________|__________|_____________|____________|____________|
|____|___________|__________|__________|_____________|____________|____________|
|____|___________|__________|__________|_____________|____________|____________|
|____|___________|__________|__________|_____________|____________|____________|

    ANEXA 5

                               NOMENCLATORUL
mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
________________________________________________________________________________
Nr.   Obiectul verificarii      Conditii de          Periodicitatea   Observatii
crt.                             executare
________________________________________________________________________________
 0              1                    2                      3              4
________________________________________________________________________________
  1. Starea de integritate     vizual             zilnic sau la
                                                  predarea-primirea
                                                  schimbului
  2. Tensiunea de alimentare   masurare cu        zilnic sau la
     a surselor (baza si       voltmetru          predarea-primirea
     rezerva)                                     schimbului
  3. Starea de functionare     informare verbala  zilnic sau la
     generala                  si analiza         predarea-primirea
                               consemnarilor din  schimbului
                               registru
  4. Functionarea              simulari conform   zilnic sau la
     semnalizarilor optice si  instructiunilor    predarea-primirea
     acustice:                                    schimbului
     a) de incendiu
     b) de defect
  5. Functionarea              conform            zilnic sau la
     semnalizarilor            recomandarilor     predarea-primirea
     retransmise la distanta   furnizorului       schimbului
  6. Functionarea              stabilirea         zilnic sau la
     transmisiilor la          legaturilor        predarea-primirea
     unitatile de pompieri                        schimbului
     militari
  7. Functionarea              actionarea unui    saptamanal        Pentru
     semnalizarilor de la      detector sau buton                   instalatiile
     detectoare sau butoane    de alarmare                          cu pana la
     manuale                                                        13 linii
                                                                    testarea se
                                                                    face prin
                                                                    rotatie.
                                                                    Pentru
                                                                    instalatiile
                                                                    cu mai mult
                                                                    de 13 linii
                                                                    testarea se
                                                                    face la mai
                                                                    multe linii
                                                                    pe saptamana
                                                                    astfel incat
                                                                    testarea
                                                                    unei linii
                                                                    sa nu
                                                                    depaseasca
                                                                    13
                                                                    saptamani.
  8. Functionarea              simularea          trimestrial
     detectoarelor si a        incendiului
     butoanelor de semnalizare conform
                               instructiunilor
                               furnizorului
  9. Sensibilitatea            prin sondaj        anual
     detectoarelor             conform
                               instructiunilor
                               furnizorului
 10. Conditiile de mediu in    vizual, cu         saptamanal
     care functioneaza         inlaturarea
     detectoarele              conditiilor care
                               genereaza exces de
                               praf, umiditate,
                               vibratii
 11. Asigurarea degajarii      vizual             saptamanal        raza
     spatiului din jurul                                            spatiului
     detectoarelor si                                               intre
     butoanelor manuale                                             0,75 - 1 m
 12. Starea marcajelor de      vizual             anual
     identificare
 13. Capacitatea bateriei de   masurare si vizual saptamanal
     acumulatoare:
     a) tensiune
     b) electrolit -
     concentratie si nivel
     c) starea contactelor
 14. Comutarea automata a      conform            lunar
     surselor de alimentare    instructiunilor
     cu energie electrica      furnizorului
 15. Functionarea globala a    simulari ale       lunar             Liniile se
     semnalizarilor de defect  tuturor                              verifica
                               conditiilor de                       prin rotatie
                               defect specifice                     astfel incat
                                                                    intervalul
                                                                    de testare
                                                                    pentru
                                                                    fiecare
                                                                    linie sa nu
                                                                    depaseasca
                                                                    6 luni.
 16. Functionarea              simulare           lunar
     dispozitivelor exterioare
     de alarmare
 17. Intretinerea preventiva   - curatare de      trimestrial
     a centralelor de          praf, impuritati
     semnalizare,              - vizual, starea
     detectoarelor si          circuitelor si
     butoanelor                contactelor
 18. Integritatea cablurilor   vizual             trimestrial
     de semnalizare
 19. Rezistenta de izolatie    masurarea          anual
     a circuitelor si          rezistentelor
     impamantarea
 20. Verificarea metrologica   masuratori in      anual
     a AMC-urilor din          laboratoarele de
     instalatie                specialitate
________________________________________________________________________________

    B. Stingatoare
________________________________________________________________________________
    Tipul          Problematica         Modul      Periodicitatea    Observatii
stingatoarelor       urmarita       de efectuare
________________________________________________________________________________
Toate tipurile  - existenta si     vizual          lunar               -
                amplasarea                         (saptamanal
                - aspectul                         pentru
                exterior si                        punctele
                integritatea                       vitale
                - inscriptionarea                  vulnerabile
                si etichetele                      sau zonele
                                                   cu risc foarte
                                                   mare de
                                                   incendiu)
                - curatare si      demontarea      anual          cele cu CO2
                reprotejare        completa a                      conform
                adecvata           stingatoarelor                  ISCIR
                - functionalitatea
                subansamblurilor
                componente
                - rezistenta       aplicarea de    la 3 ani sau   cele cu CO2
                interna a          suprapresiune   ori de cate    conform
                recipientului      conform         ori starea de  ISCIR
                                   prescriptiilor  integritate o
                                                   impune
________________________________________________________________________________
Cu spuma        - cantitatea si    - prelevare de  semestrial
chimica         calitatea          probe
                solutiilor         - vizual
                spumante
                - inlocuirea       - conform
                substantelor       recomandarilor
                in functie de      - producatorului
                temperatura        de solutie
                (vara, iarna)
________________________________________________________________________________
Cu pulbere      - starea de        - cantarirea    anual,         - abatere de
                incarcare a        buteliei        maximum 2 ani  1% fata de
                buteliei de CO2    - palpare                      greutatea
                - starea           manuala                        inscriptionata
                calitativa a       - manual sau                   - nu se admite
                pulberii           mecanic                        tasarea sau
                - inlocuirea                                      aglomerarea
                pulberii
________________________________________________________________________________
Cu CO2          starea de          cantarirea      anual          abatere maxima
                incarcare          stingatorului                  de 1% fata de
                                                                  greutatea
                                                                  inscriptionata
________________________________________________________________________________
Cu apa          - starea de        - cantarirea    anual          - abatere
pulverizata     incarcare a        buteliei                       maxima de 1%
                buteliei de CO2                                   fata de
                                                                  greutatea
                                                                  inscriptionata
                - cantitatea         - masurare                   - abatere
                de apa               volumetrica                  maxima de 1%
                                                                  fata de
                                                                  capacitatea
                                                                  stingatorului
________________________________________________________________________________

    C. Instalatii de stingere cu apa
________________________________________________________________________________
Periodicitate  Probleme care se urmaresc   Modul de efectuare    Observatii
________________________________________________________________________________
      0                   1                        2                  3
________________________________________________________________________________
    I. Instalatii de hidranti exteriori si interiori

zilnic        - echiparea                  vizual              consemnarea
              - presiune in retea                              elementelor lipsa
              - accesibilitate                                 si situatia
              - functionarea iluminatului                      accesibilitatii
                de siguranta
trimestrial   - refularea apei             punere in functiune
              - starea furtunurilor

    II. Instalatii de stingere cu sprinklere

zilnic        - starea distribuitorului    vizual
                si ACS-ului
              - pastrarea conditiilor la
                capetele sprinkler
              - functionarea iluminatului
                de siguranta aferent
lunar         - functionarea ACS-ului      deschiderea si
              - functionarea sistemului    inchiderea
                de semnalizare             robinetelor care
                                           asigura astfel de
                                           verificari

    III. Instalatii de stingere cu apa pulverizata

zilnic        starea alimentarii cu apa    vizual
semestrial    functionarea efectiva        deschiderea si
                                           inchiderea vanelor
                                           si robinetelor care
                                           asigura o asemenea
                                           verificare

    IV. Vane si robinete de alimentare

lunar         starea pozitiei acestora si  vizual
              a sigiliului de siguranta
semestrial    manevrabilitate              inchidere si
                                           deschidere totala
________________________________________________________________________________

    D. Instalatii de stingere cu spuma
______________________________________________________________________________
   Tipul         Problematica         Modul de    Periodicitatea  Observatii
instalatiei        urmarita           executare
______________________________________________________________________________
Instalatii  reciclarea spumantului    realizarea  zilnic
fixe si                               liniilor
semifixe                              necesare
            integritatea instalatiei  vizual      saptamanal
            verificarea intregului
            circuit                   cu apa      anual          In functie de
                                                  la revizii     posibilitati
                                                                 se poate face
                                                                 si cu spuma.
______________________________________________________________________________

    E. Instalatii cu dioxid de carbon
________________________________________________________________________________
Nr.
crt.   Problematica urmarita   Modul de executare  Periodicitatea  Observatii
________________________________________________________________________________
  1. Starea de integritate a
     instalatiei, existenta
     sigiliilor si a pozitiei
     normale de functionare
     a robinetelor, starea de
     incarcare a buteliilor
     Functionarea sistemului   vizual              zilnic
     de ventilatie natural
     sau mecanic
     Pozitia supapei de golire
     a colectorului
     Functionarea sistemului
     de avertizare optic si
     acustic
  2. Starea de functionare a   - trecerea
     alimentarii de baza         automata de pe
     si de rezerva a centralei   sursa de baza pe
     de semnalizare si           sursa de rezerva
     actionare
     Functionarea              - verificarea       saptamanal
     detectoarelor               functionarii
                                 prin folosirea
                                 unor surse de
                                 caldura sau fum
                               - se va verifica                   numai cand
                                 prin cantarire                   sunt prevazute
                                 starea de                        cu sisteme de
                                 incarcare a                      cantarire
                                 buteliilor de
                                 comanda
  3. Starea de functionare a
     armaturilor de comanda si
     siguranta
     Duzele de refulare a      vizual              lunar
     dioxidului de carbon
     Starea de functionare a
     circuitelor electrice
  4. Starea de functionare a   vizual
     instalatiei in ansamblu
     Starea de functionare a
     butoanelor manuale
     Starea de functionare a   - intreruperea      trimestrial
     dispozitivelor auxiliare    automata a
                                 alimentarii cu
                                 energie
                                 electrica a
                                 aparaturii de
                                 aer conditionat
                                 de ventilatie
                               - inchiderea si
                                 blocarea usilor
     Cantarirea buteliilor                                        Se va intocmi
     componente ale bateriilor                                    proces-verbal
     active, principale si de                                     de cantarire.
     rezerva
  5. Functionarea sistemului   prin declansarea
     de detectare, avertizare  unei baterii
     si alarmare
     Modul de evacuare a       vizual
     personalului din zona
     protejata in termenul
     prestabilit
     Functionarea sistemelor                         anual
     de intrerupere a
     instalatiilor auxiliare
     Deversarea dioxidului de
     carbon prin toate duzele
     de refulare
     Sistemul de evacuare a
     dioxidului de carbon din
     zona protejata
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6

                              RECOMANDARI
privind rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    In principiu, rezerva de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se asigura in limitele de mai jos, astfel:
    a) 15 - 20% din cantitatea necesara pentru fiecare tip de furtun, dar nu mai putin de 2 role a cate 20 m;
    b) 10 - 15% pentru fiecare accesoriu din dotarea hidrantilor interiori si exteriori de incendiu;
    c) 10% din fiecare tip de stingator;
    d) 15% din cantitatea stabilita de pulbere, spumant sau alte produse de stingere din dotare;
    e) 100% din numarul de recipiente pentru fiecare instalatie de stingere de gaze inerte;
    f) 10 - 25% din totalul capetelor sprinkler, drencer sau de pulverizare, dar nu mai putin de 25 bucati din fiecare;
    g) 10 - 25% din totalul detectoarelor sau butoanelor de semnalizare, dar nu mai putin de 15 bucati din fiecare;
    h) un recipient incarcat si 2 cartuse filtrante pentru fiecare aparat de protectie a respiratiei;
    i) un cartus filtrant pentru fiecare masca contra fumului si gazelor fierbinti;
    j) 50% din totalul blindelor montate pe conductele de spumare ale instalatiilor fixe sau semifixe de stingere a incendiilor la rezervoare de produse petroliere;
    k) cantitatile de mijloace tehnice specifice care se pun in mod gratuit la dispozitie unitatilor de pompieri militari in caz de incendiu, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997;
    l) piesele de rezerva cuprinse in listele din documentatiile tehnice ale autospecialelor, navelor, trenurilor p.s.i. si ale altora asemenea.
    Rezervele mentionate la lit. c), e), f) si g) nu se constituie in situatiile in care verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice p.s.i. respective se fac de persoane juridice, atestate potrivit legii, care au obligatia contractuala de a face inlocuirea operativa a componentelor si a elementelor acestora.

    ANEXA 7

    Tipul instalatiei

                                  DATE
      privind verificarea si functionarea instalatiei ..................

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Data (zi,|Ora|   Locul  |  Natura  |Componenta|Cauza|Masura|Observatii|
|crt.|luna, an)|   |semnalului|semnalului|afectata  |     |luata |          |
|    |         |   |          |__________|          |     |      |          |
|    |         |   |          | Incendiu |          |     |      |          |
|    |         |   |          |sau defect|          |     |      |          |
|____|_________|___|__________|__________|__________|_____|______|__________|
|  0 |     1   | 2 |     3    |     4    |     5    |  6  |   7  |     8    |
|____|_________|___|__________|__________|__________|_____|______|__________|
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|    |         |   |          |          |          |     |      |          |
|____|_________|___|__________|__________|__________|_____|______|__________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 138/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 138 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu