E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 33 din  8 ianuarie 1996

pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 16 ianuarie 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1 si 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici, prezentate in anexa.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   Ministru de stat,
                 ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      PRECIZARI
privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici

    Potrivit prevederilor art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorilor regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si privat, precum si celorlalte persoane prevazute la art. 1 din lege.
    La agentii economici prevazuti la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, la care contabilitatea este organizata si tinuta de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine acestora, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995.
    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar pe anul 1995, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:
    1. Efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice si fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1995, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, a regulamentului de aplicare a acesteia, precum si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388 din 15 decembrie 1995.
    Se precizeaza ca modelele listelor de inventariere prevazute in Ordinul nr. 2.388/1995 pot fi adaptate in functie de cerintele utilizatorilor, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazut in modelele aprobate.
    2. Inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile si imobile, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute. In acest scop se va urmari ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate in documentele legale prevazute in Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor legale privind disciplina financiara, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice, in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si clarificarii diferentelor constatate. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. Inscrisurile provenite din relatiile de vanzare-cumparare si de prestari de servicii cu persoane fizice trebuie sa contina toate elementele de identificare a persoanei respective (numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, adresa completa, suma achitata, impozitele calculate si retinute conform legii). Inscrisurile provenite din relatiile de achizitie a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazurile in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective. In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieii pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice, pentru a fi inregistrate in contabilitate acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Toate documentele justificative in care sunt consemnate operatiuni economico-financiare, care stau la baza inregistrarii in contabilitate (facturi, avize de expeditie, chitante etc.) si care circula pe teritoriul Romaniei, se intocmesc obligatoriu in limba romana, sumele calculandu-se in moneda nationala (leu).
    3. Diferentele de pret rezultate ca urmare a majorarilor de preturi, in anul 1995, la materii prime, materiale de baza si combustibili, precum si la celelalte produse ale caror preturi au fost stabilite sub supravegherea Ministerului Finantelor, se evidentiaza in creditul contului 1068 "Alte rezerve", potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 58/1994.
    4. Clarificarea sumelor evidentiate in contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" si trecerea acestora pe seama persoanelor vinovate sau a cheltuielilor, dupa caz, si, respectiv, identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate si necuvenite unitatii, astfel incat acest cont sa nu prezinte sold la finele anului.
    In conditiile in care, desi s-au depus toate diligentele in vederea clarificarii sumelor, contul ramane totusi cu sold la finele anului, in raportul de gestiune, care insoteste bilantul contabil anual, se vor preciza sumele ramase neclarificate, cu mentionarea cauzelor care au determinat aceasta situatie.
    5. Se va asigura determinarea corecta a obligatiilor fata de fondurile speciale (conform anexei nr. 1).
    6. Disponibilitatile banesti existente in devize la data de 31 decembrie 1995 se evidentiaza in contabilitate la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei de la acea data (prevazut in anexa nr. 3).
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta (la banci si in casierie) se regularizeaza la 31 decembrie 1995 conform prevederilor pct. 90 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    7. Subventiile care urmeaza a fi primite de la bugetul de stat conform anexelor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si neincasate pana la 31 decembrie 1995 se inregistreaza in debitul contului 445 "Subventii", prin creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare", pe baza certificarii legalitatii si a realitatii acestora de catre organele de control financiar teritoriale sau de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, potrivit Hotararii Guvernului nr. 528/1995.
    Se precizeaza ca la regiile autonome din industria miniera, programul anual de livrari avut in vedere la fundamentarea subventiilor, anexa la bugetul de venituri si cheltuieli, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 939/1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificative pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor, constituie limita maxima de acordare a subventiilor.
    Pentru eventualele diferente cantitative care depasesc programul anual de livrari la unele produse, se vor putea acorda subventii peste cele stabilite fiecarei regii autonome, in ultima luna a anului, in limita prevederilor cu aceasta destinatie din bugetul de stat pe anul in curs sau in prima luna a anului urmator, din cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie din bugetul de stat pe acel an, aprobate pentru Ministerul Industriilor.
    Regiile autonome si societatile comerciale au obligatia ca pana la 30 ianuarie 1996 sa intocmeasca si sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile definitive privind justificarea subventiilor si a diferentelor de pret ce li se cuvin pe baza datelor de executie pe anul 1995 (structura deconturilor este cea prevazuta in normele metodologice specifice).
    In cazul in care din verificarea deconturilor prezentate de regiile autonome si societatile comerciale rezulta ca s-au primit subventii si diferente de pret de la bugetul de stat mai mari decat se cuveneau, care, potrivit Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 12.317/1994, trebuie evidentiate, la finele lunii decembrie, in creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans", sumele respective vor fi virate in termen de 5 zile de la data constatarii acestora de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in conturile bugetului de stat pe anul 1995 sau ale bugetelor locale la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", deschise la unitatile bancilor comerciale sau la trezoreriile finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
    Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplica penalizari de 0,12% pe zi de intarziere, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/1995.
    Prin termen se intelege data primirii sumelor ce constituie subventii necuvenite.
    In legatura cu subventiile primite de la bugetul de stat sub forma de transferuri, pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de protectie sociala la regiile autonome care produc si comercializeaza produse subventionate, se precizeaza urmatoarele:
    Potrivit Hotararii Guvernului nr. 939/1995, nivelul transferurilor pentru fiecare regie autonoma beneficiara de subventii este cel stabilit in anexa respectiva la bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 1995.
    Acordarea acestora de la bugetul de stat se face in functie de realizarile efective de cheltuieli, in limita transferurilor aprobate.
    Eventualele diferente dintre cheltuielile efective (mai mari) si subventiile primite sub forma de transferuri (mai mici) vor putea fi acoperite de catre ordonatorul principal de credite, in limitele disponibilitatilor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat la finele anului, prin redistribuire, fara a depasi cheltuielile totale de protectie sociala aprobate pentru fiecare regie autonoma in parte.
    8. Majorarile de intarziere amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994 si neachitate in cursul anului 1995 se reflecta in contabilitatea agentilor economici in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului" - analitic distinct, cu exceptia cazurilor in care acestea au fost reflectate in conturile bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1994.
    9. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, pentru determinarea corecta a profitului impozabil al anului fiscal, contribuabilii vor inregistra in evidenta contabila, ca venituri, valoarea bunurilor mobile livrate, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si castigurile, indiferent de surse, din orice operatiuni care duc la cresterea valorii activului, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    In vederea determinarii profitului impozabil la contribuabilii mari, se va urmari actualizarea la inflatie a elementelor patrimoniale in conformitate cu instructiunile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 974/1994 si cu Hotararea Guvernului nr. 759/1995.
    10. Veniturile si cheltuielile privind operatiunile asocierilor in participatie intre persoanele juridice romane se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    Veniturile si cheltuielile inregistrate dupa natura lor se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie si stabilirii profitului impozabil la nivelul persoanei juridice.
    Contabilitatea asocierilor in participatie intre persoane fizice sau juridice straine si persoane juridice romane se tine de catre una dintre persoanele juridice romane. Persoana juridica romana stabileste profitul impozabil, provenit din asocierea respectiva, aferent persoanei fizice sau juridice straine, calculeaza, retine si vireaza impozitul pe profit pentru aceasta, dupa care remite coparticipantilor decontul cuprinzand veniturile, cheltuielile si profitul net cuvenit. Totodata, persoana juridica romana isi preia in contabilitatea proprie veniturile si cheltuielile, dupa natura lor, provenite din asocierea respectiva.
    11. Includerea pe cheltuieli a impozitului suplimentar, datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii (determinat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1995, aprobata prin Legea nr. 66/1995, si Hotararii Guvernului nr. 234/1995), si plata acestuia potrivit legii (articolul contabil 635 = 444 si 444 = 512).
    12. Determinarea productiei, a lucrarilor si a serviciilor in curs de executie prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau a gradului de efectuare a operatiunilor tehnologice, si evaluarea acesteia la costurile de productie.
    13. In cazul evidentierii produselor finite in costuri prestabilite, diferenta dintre acestea si costurile efective se inregistreaza in contul 348 "Diferente de pret la produse", urmarindu-se ca, pe masura iesirii din gestiune a produselor finite respective, sa se regularizeze diferentele de pret aferente acestora potrivit pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si precizarilor aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.459/1995.
    14. Includerea in cheltuielile de exploatare pe anul 1995 a amortizarii imobilizarilor corporale se va face potrivit gradului de utilizare efectiva a mijloacelor fixe de baza, stabilit pentru anul 1995 potrivit normelor elaborate in acest sens de Ministerul Finantelor.
    15. Constituirea provizioanelor se va face potrivit prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile si ale Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.459/1995.
    Se mentioneaza ca la pct. 1 lit. b) din Precizarile aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.459/1995, in locul conturilor 6812 si 7812 se va citi 6862 "Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli" si, respectiv, 7862 "Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli".
    Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor este prevazut in Hotararea Guvernului nr. 335/1995.
    16. Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au primit in anul 1995 alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea investitiilor, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii obiectivelor de investitii cu finantare bugetara, in conditiile art. 18-21 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata.
    Cu sumele deduse in anul 1995, inclusiv cele restituite de organele fiscale, pe caile prevazute la art. 21 din ordonanta mentionata, este obligatorie reintregirea contului de disponibilitati pentru investitii, deschis la banca finantatoare.
    Sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate in luna decembrie 1995 pentru investitii finantate din alocatii bugetare, precum si sumele rambursate de organele fiscale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata pentru lunile pana la 31 decembrie 1995 se vireaza de catre agentii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in anul 1996, la capitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in termen de 5 zile de la data recuperarii prin rambursare de la organul fiscal competent sau, dupa caz, de la data depunerii decontului prin care s-a efectuat compensarea potrivit art. 21 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata.
    In evidenta contabila, aceste operatiuni se vor reflecta astfel:
    - alocatii de la bugetul de stat
      primite pentru finantarea investitiilor:
                5121/               =    118
      Disponibil pentru
      investitii la banca
      finantatoare

    - factura furnizori:
                 %                  =    404
             231 (212)
               4426

    - plata facturii:
                404                 =    5121/
                                      Disponibil pentru
                                      investitii la banca
                                      finantatoare

    - exercitarea dreptului de deducere:
               4427    =    4426

    - T.V.A. de plata sau de recuperat, dupa caz:
               4427    =    4423
               4424    =    4426

    - virarea T.V.A. la bugetul de stat:
               4423    =    5121
    si, respectiv,
    - incasarea de la bugetul de stat a T.V.A. de recuperat:
               5121    =    4424
    - reintregirea contului de disponibilitati pentru investitii, deschis la banca finantatoare, cu T.V.A. deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor finantate din alocatii de la bugetul de stat:
               581     =     5121/
                          Disponibil in lei
                          pentru activitatea
                          curenta

              5121/    =      581
          Disponibil
          pentru
          investitii
          la banca
          finantatoare
    - cresterea capitalului social sau a patrimoniului propriu prin participarea statului:
              118       =     1012 (1015)

    - la 31 decembrie 1995 restituirea alocatiei neutilizate:
              118       =      5121/
                           Disponibil pentru
                           investitii la
                           banca finantatoare
    - restituire in anul 1996 la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, a T.V.A. deduse, aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate in luna decembrie 1995 si sumelor rambursate de organele fiscale pentru perioada anterioara datei de 31 decembrie 1995, finantate din alocatii de la bugetul de stat:
             118        =      5121/
                           Disponibil pentru
                           investitii la
                           banca finantatoare
    17. a) Societatile comerciale care s-au privatizat in anul 1995, precum si cele care urmeaza a se privatiza potrivit prevederilor Legii nr. 58/1991 si Legii nr. 77/1994 au obligatia intocmirii "Bilantului contabil de inchidere-deschidere". Bilantul contabil de inchidere-deschidere se intocmeste la data pentru care s-a efectuat evaluarea societatii in vederea vanzarii si se depune la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de pe raza teritoriala in care isi au sediul, in momentul transmiterii dreptului de proprietate, care, potrivit contractului de vanzare-cumparare incheiat, coincide cu data platii avansului din pretul actiunilor.
    Structura Bilantului contabil de inchidere-deschidere este cea aprobata prin normele metodologice de intocmire a bilantului contabil, elaborate de Ministerul Finantelor, in vigoare la data intocmirii acestuia.
    b) Diferenta dintre valoarea de vanzare a actiunilor din contractul de vanzare-cumparare incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private si asociatia - Programul actiunilor salariatilor (P.A.S.) - si valoarea nominala a acestora se va reflecta in contabilitatea asociatiei P.A.S., conform monografiei din anexa nr. 2, elaborata de Ministerul Finantelor, neafectandu-se patrimoniul societatilor comerciale si, respectiv, capitalul social al acestora.
    Ca urmare, diferentele de aceasta natura reflectate in debitul contului 207 "Fond comercial" prin creditul contului 1012 "Capital subscris varsat" urmeaza a fi corectate corespunzator.
    c) Avand in vedere statutul juridic al asociatiilor P.A.S., precum si prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, acestea au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie, in conformitate cu Planul de conturi pentru organizatiile obstesti si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 315/1985, cu modificarile ulterioare, si sa intocmeasca dari de seama contabile anuale care se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor specifice asociatiilor mentionate, s-a intocmit monografia contabila (anexa nr. 2) cuprinzand principalele operatiuni economico-financiare privind activitatea asociatiilor P.A.S.
    Prevederile de mai sus inlocuiesc Precizarile privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni referitoare la privatizarea societatilor comerciale prin metoda MEBO, elaborate de Ministerul Finantelor sub nr. 85.535/1994 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 22 septembrie 1994.
    18. Profitul net contabil se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, Legii contractului de management nr. 66/1993, Hotararii Guvernului nr. 263/1994 si Hotararii Guvernului nr. 484/1995;
    b) la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1995 si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
    c) la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor.
    19. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1995 vor fi reflectate, cu respectarea prevederilor legale, toate modificarile privind capitalul social decurgand din aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 referitoare la reducerea corespunzatoare a rezervelor, a patrimoniului propriu al regiei autonome si a capitalului social in cazul societatilor comerciale (Hotararea Guvernului nr. 172/1995 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995), precum si a altor reglementari in baza carora au avut loc fuziuni, divizari etc. cu consecinte asupra capitalului social.
    20. Reducerea impozitului pe profit cu cota de 50% aferenta profitului utilizat pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare se calculeaza numai de catre contribuabilii mici, dupa utilizarea surselor proprii si imprumutate (amortizarea, sume provenite din valorificari de mijloace fixe si active, credite, fondul de dezvoltare constituit in anii precedenti etc.).
    21. La regii autonome si societati comerciale, conturile 121 si 129 se inchid dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1995 potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:
           121     =     129 - cu profitul contabil realizat, repartizat.
    22. Prevederile pct. 4 din Precizarile aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.459/1995 privind constituirea fondului de dezvoltare din veniturile realizate din vanzarea imobilizarilor corporale sunt obligatorii numai pentru agentii economici cu capital majoritar de stat.
    23. Bunurile de natura mijloacelor fixe din patrimoniul societatilor comerciale care se reintegreaza sau se transmit fara plata, potrivit Legii nr. 84/1995 si Hotararii Guvernului nr. 391/1995, se scad din evidenta societatii comerciale prin diminuarea capitalului social, efectuandu-se articolul contabil:
       %     =    212 - cu valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe predate
      281             - cu valoarea amortizarii calculate, inclusa pe cheltuieli
      1012            - cu diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea
                        amortizarii calculate, inclusa pe cheltuieli
    si, dupa caz, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".
    24. Mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati nou-infiintate se evidentiaza in contabilitate astfel:
       %    =     212 - cu valoarea de inregistrare in contabilitate
      281             - cu valoarea amortizarii calculate
      6721            - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe
    si
      261   =    7721 - cu valoarea titlurilor de participare obtinute.

    25. Dobanzile incasate si cele cuvenite pentru imprumuturile acordate si pentru disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci (inclusiv cele privind investitiile) se inregistreaza la venituri financiare, cont 766 "Venituri din dobanzi".
    De asemenea, dobanzile platite sau datorate, aferente creditelor primite pentru investitii, se inregistreaza la cheltuieli financiare, cont 666 "Cheltuieli privind dobanzile" si sunt deductibile din punct de vedere fiscal potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    26. Spezele si comisioanele platite bancilor privind lucrarile de investitii se inregistreaza in contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate".
    Dobanzile si diferentele de curs valutar, precum si spezele si comisioanele bancare platite, aferente imobilizarilor in curs, pot fi incluse in valoarea acestora.
    In acest caz, inregistrarile contabile sunt urmatoarele:
         %    =    512 - cu valoarea cheltuielilor pe naturi
        627
        665
        666
    iar, lunar, reflectarea productiei de imobilizari in curs la nivelul costurilor de productie (inclusiv cheltuielile de la alineatul precedent) se face prin articolul contabil 231 = 722.
    In cazul investitiilor in curs, executate de terti, se efectueaza articolul contabil 231 = 512.
    27. Diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile rezultate ca urmare a achitarii ratelor la creditele pentru investitii se inregistreaza in conturile 765 "Venituri din diferente de curs valutar" sau 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".
    In situatia in care pentru cheltuieli de aceasta natura au fost constituite provizioane, acestea se preiau la venituri prin debitarea conturilor respective de provizioane si creditarea conturilor corespunzatoare de venituri.
    28. Creantele si datoriile in devize se evalueaza la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din data de 31 decembrie 1995, iar diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar se vor inregistra in conturile 476 "Diferente de conversie-activ", respectiv 477 "Diferente de conversie-pasiv".
    Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si diferentelor de curs aferente sumelor in devize reprezentand garantii, depozite, alte imobilizari financiare reflectate in contul 267 "Creante imobilizate", acreditivelor irevocabile din soldul contului 5412 "Acreditive in devize", la 31 decembrie 1995, pe baza documentelor justificative, precum si soldului creditor al contului 5124 "Conturi la banci in devize" datorat unor credite in devize utilizate de catre agentii economici.
    Operatiunile respective vor fi repuse la data de 1 ianuarie 1996, efectuandu-se inregistrarile contabile prevazute de Normele metodologice de utilizare a conturilor in vigoare de la 1 ianuarie 1994, urmand ca, pe masura derularii efective a incasarilor si platilor in valuta, diferentele respective sa se reflecte in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    29. Potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si B.E.R.D. privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, "regiile autonome beneficiare ale imprumutului B.E.R.D. vor deschide si vor alimenta anual, pana la rambursarea integrala a imprumutului extern si a celorlalte obligatii care decurg din acesta, un cont de rezerva, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe, precum si pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente imprumutului acordat de B.E.R.D.".
    In acest scop, regiile autonome beneficiare vor deschide, in cadrul contului 5121 "Disponibil la banca in lei", un cont analitic distinct, intitulat "Disponibil din fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente".
    In debitul acestui cont vor fi evidentiate sumele provenind din amortizarea, vanzarea si valorificarea mijloacelor fixe si partea din profitul net care, potrivit legii, este destinata intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii mijloacelor fixe (5121, analitic distinct = 5121), precum si sumele provenite din alocatii de la bugetele locale, de valoare cel putin egala cu varsamintele din profitul net efectuate si cu impozitul pe profit platit de regiile autonome catre bugetele locale, iar in credit, utilizarea disponibilitatilor pentru dezvoltarea, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe, precum si pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente imprumutului acordat de B.E.R.D.
    30. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotite de raportul lor si de documentele justificative.
    In raportul administratorilor (raportul de gestiune), care insoteste bilantul contabil supus aprobarii adunarii generale, se vor face referiri concrete cu privire la:
    - realizarea obligatiilor prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
    - respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare;
    - respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si, in principal, asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - valorificarea rezultatelor inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1995;
    - situatiile care au condus la prezentarea de solduri la unele conturi care, potrivit reglementarilor contabile, trebuiau regularizate pana la data de 31 decembrie;
    - reflectarea, in mod fidel, in contul de profit si pierderi, a veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatelor financiare ale perioadei de raportare;
    - propunerile privind destinatiile profitului net si daca acestea sunt in conformitate cu dispozitiile legale;
    - cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi (in situatia unitatilor care au inregistrat pierderi).
    Totodata, in raportul de gestiune se vor face mentiuni cu privire la:
    - sursele pentru activitatea de productie si pentru investitii si daca au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;
    - concluziile rezultate din analiza creantelor si a obligatiilor unitatii, a eventualelor sume prescrise si masurile dispuse;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii, garantia acestora, posibilitatea de rambursare si efectele asupra activitatii analizate, cat si asupra celei viitoare;
    - obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele locale, fata de fondurile speciale; daca acestea au fost corect stabilite si varsate;
    - organizarea controlului financiar propriu;
    - masurile propuse pentru bunul mers al unitatii;
    - alte elemente care prezinta importanta asupra activitatii economico-financiare a unitatii respective.
    Elementele de mai sus care nu sunt limitative vor fi avute in vedere la intocmirea raportului de gestiune si de catre regiile autonome.
    31. In temeiul art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 980/1995, bilanturile contabile sunt supuse verificarii de catre cenzori, experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare, dupa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
    In conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute la zi si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    Despre toate acestea, precum si despre propunerile pe care le vor considera necesare asupra bilantului contabil si repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse de catre cenzori in rapoartele amanuntite pe care, potrivit legii, acestia trebuie sa le prezinte adunarii generale a actionarilor.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului, daca este facuta conform reglementarilor legale in vigoare;
    - contul de profit si pierderi, daca este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de catre consiliul de administratie sau de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz.
    Totodata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 980/1995, bilanturile contabile pe anul 1995 ale agentilor economici care au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de un miliard lei la 30 septembrie 1995 si care, potrivit statutelor sau contractelor de asociere, nu au obligatia sa aiba cenzori, precum si bilanturile contabile ale regiilor autonome vor fi verificate si certificate de experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare sau de societati comerciale de profil care figureaza in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pe baza Normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avizate de catre Ministerul Finantelor.
    32. Orice solutie anterioara care contravine prezentelor precizari isi inceteaza aplicarea.
    Pentru celelalte probleme care nu fac obiectul prezentelor precizari se aplica prevederile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la precizari

                            SITUATIA
obligatiilor agentilor economici fata de fondurile speciale in anul 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Fondul     Agenti economici    Baza       Baza de calcul  Cota Inregistrari
crt. special        platitori      legala      al obligatiei           contabile
--------------------------------------------------------------------------------
1. Contributia  Persoane juridice  Legea         Salariul minim  1%  635 = 447
   la Fondul    cu un numar        nr. 57/1992   brut pe tara        447 = 5121
   special      de peste 250       (art. 10)     inmultit cu nr.
   de risc      de salariati,                    de persoane
   si accident  care refuza sa                   neincadrate
                incadreze cel putin              in limita de 3%
                un procent de 3%
                persoane
                handicapate
--------------------------------------------------------------------------------
2. Contributia  Persoane juridice  - Ordonanta  Castigurile brute 2% 4311 = 447
   la Fondul    si fizice care      Guvernului  realizate de          447 = 5121
   special      utilizeaza          nr. 22/1992 salariati,
   pentru       personal salariat  - Legea      aceleasi ca pentru
   sanatate,                        nr. 49/1992  C.A.S.
   suportat                        - Precizarile
   din C.A.S.                       Ministerului
                                    Muncii
                                    si Protectiei
                                    Sociale
                                    nr. 947/1992
                                   - Precizarile
                                    Ministerului
                                    Finantelor
                                    nr. 181.679/1992
                                    si
                                   - Normele
                                    metodologice
                                    ale Ministerului
                                    Sanatatii si ale
                                    Ministerului
                                    Muncii
                                    si Protectiei
                                    Sociale
                                    nr. 34.686/1992
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Fondul     Agenti economici    Baza       Baza de calcul  Cota Inregistrari
crt. special        platitori      legala      al obligatiei           contabile
--------------------------------------------------------------------------------
3. Contributia  Persoanele        - Ordonanta   Incasarile      10%   635 = 447
   la Fondul    juridice care      Guvernului   din actiuni           447 = 5121
   special      realizeaza         nr. 22/1992  publicitare
   pentru       incasari din      - Legea       la produsele
   sanatate     actiuni            nr. 114/1992  din tutun, tigari
                publicitare       - Normele     si bauturi
                la produsele      metodologice  alcoolice
                din tutun,         ale
                tigari si          Ministerului
                bauturi alcoolice  Sanatatii
                                   si ale
                                   Ministerului
                                   Muncii
                                   si Protectiei
                                   Sociale
                                   nr. 34.686/1992
                                  - Legea
                                   nr. 22/1995
                                   (art. 30)
               -----------------------------------------------------------------
                Persoanele        - Ordonanta   Veniturile din   1%   635 = 447
                juridice care      Guvernului   vanzarile de          447 = 5121
                realizeaza         nr. 22/1992  produse din
                venituri din      - Legea       tutun, tigari si
                vanzarile de       nr. 114/1992  bauturi alcoolice
                produse din       - Normele      ale agentilor
                tutun, tigari     metodologice   economici si ale
                si bauturi         ale           agentilor economici
                alcoolice          Ministerului  importatori.
                                   Sanatatii     Adaosul comercial
                                   si ale        aferent vanzarilor
                                   Ministerului  de produse din
                                   Muncii        tutun si bauturi
                                   si Protectiei    alcoolice ale
                                   Sociale          agentilor
                                   nr. 34.686/1992  economici care
                                  - Legea           comercializeaza
                                   nr. 22/1995      astfel de
                                   (art. 30)        produse
--------------------------------------------------------------------------------
        Persoanele juridice    - Ordonanta    Veniturile          1%  635 = 447
        care realizeaza          Guvernului   din vanzarile           447 = 5121
        venituri din vanzarile   nr. 22/1992  de produse
        de produse din         - Legea        din tutun, tigari
        tutun, tigari si         nr. 114/1992 si bauturi alcoolice
        bauturi alcoolice      - Normele      ale agentilor
                                 metodologice economici si ale
                                 ale Ministe-  agentilor economici
                                 rului        importatori.
                                 Sanatatii    Adaosul
                                 si ale Mini- comercial aferent
                                 sterului     vanzarilor de
                                 Muncii si    produse din tutun
                                 Protectiei   si bauturi alcoolice
                                 Sociale      ale agentilor eco-
                              nr. 34.686/1992 nomici care comer-
                              - Legea         cializeaza astfel de
                              nr. 22/1995     produse
                              (art. 30)

-------------------------------------------------------------------------------- 4. Contributia  Agentii economici - Legea       Pretul cu ridicata 5% 447 = 5121
   la Fondul    care produc        nr. 13/1994  negociat, exclusiv
   special      sau importa    - Instructiunile accizele, pentru
   pentru     carburanti auto    Ministerului   cantitatile
   dezvoltarea livrati la        Transportu-    de carburanti
   si moderni- intern,           rilor          auto livrati
   zarea      indiferent         si ale Mini-   de producatorii
  drumurilor  de forma           sterului       din tara
  publice     de plata           Finantelor     si destinati
                                 nr. 2.056/     consumului intern.
                                12.242/1995     Valoarea in vama
                               - Legea          stabilita, potrivit
                                nr. 22/1995     legii, pentru
                               (art. 34)        carburanti auto
                                                importati
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Fondul    Agenti economici    Baza       Baza de calcul        Inregistrari
crt. special      platitori       legala       al obligatiei   Cota contabile
--------------------------------------------------------------------------------
5. Contributia Agentii economici - Legea      Valoarea in vama 0,5%   635 =  447
    la Fondul  si celelalte      nr. 8/1994     a marfurilor          447 = 5121
    special    persoane juridice - Ordinul      importate
    pentru     care efectueaza    ministrului   sau exportate
  dezvoltarea  operatiuni          finantelor   (se plateste
  si moderni-  de import-export    nr. 886/1994  o data cu plata
   zarea       definitive         - Legea        taxelor vamale)
  punctelor                       nr. 22/1995
  de control                      (art. 32)
  pentru
  trecerea
  frontierei,
  precum
  si a celorlalte
  unitati vamale
--------------------------------------------------------------------------------
6. Contributia    Consumatorii    - Ordonanta  La costul energiei 12% La" Renel"
   la Fondul      de energie      Guvernului   electrice livrate      635 =  447
   special        electrica       nr. 29/1994  consumatorilor
   pentru         din economie,   - Legea      La costul energiei  3% 447 = 5121
   dezvoltarea    cu exceptia    nr. 136/1994  termice livrate
   sistemului     celor casnici,               consumatorilor
   energetic      fiind colectata    - Legea
                  si virata de Regia   nr. 22/1995
                   Autonoma de       (art. 33)
                Electricitate "Renel"
--------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    La pct. 6, cota consumatorilor la contributia Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este cuprinsa in costul total al energiei electrice facturat.
    Obligatiile fata de fondurile speciale in anul 1995, cuprinse in prezenta anexa, se completeaza corespunzator pentru restantele anilor anteriori la Fondul special de risc si accident pentru protectia persoanelor handicapate si la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2
    la precizari

                          MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economico-financiare privind obiectul de activitate al asociatiei "Programul actiunilor salariatilor" (P.A.S.)
-----------------------------------------------------------------------------
        Explicatia operatiunilor                       Cont           Cont
                                                      debitor       creditor
-----------------------------------------------------------------------------
                    1                                    2             3
-----------------------------------------------------------------------------
- Inregistrarea vanzarii-cumpararii actiunilor
  de catre Fondul Proprietatii de Stat personalului
  societatii comerciale, in baza angajamentului de
  plata pentru actiunile subscrise, precum si a
  contractului de vanzare-cumparare incheiat intre
  Fondul Proprietatii de Stat si asociatia P.A.S.
  (analitic pe fiecare participant-actionar)            220.19    =    231
- Inregistrarea vanzarii-cumpararii actiunilor
  (prin schimb de certificate de proprietate
  cu actiuni), in baza angajamentului pentru
  actiunile subscrise si a contractului de
  vanzare-cumparare incheiat intre Fondul
  Proprietatii Private si asociatia P.A.S.
  (analitic pe fiecare participant-actionar)            220.19    =    231
  Incasarea, in numerar sau direct prin contul de
  disponibil, a cotelor-parti din angajamentele
  de plata la Fondul Proprietatii de Stat, reprezentand
  contributia la cumpararea de actiuni emise de
  societatea comerciala (analitic pe fiecare
  participant-actionar)                                       %  =   220.19
                                                        13, 117
- Depunerea numerarului la banca                            117  =       13
- Sumele virate din contul de disponibil la banca,
  drept obligatie in limita valorilor actiunilor
  alocate la Fondul Proprietatii de Stat                    231  =      117
- Primirea creditului bancar in contul de disponibil
  al asociatiei P.A.S.                                      117  =      704
- Platile efectuate direct din creditele bancare
  pe baza documentelor prezentate la banca                  231  =      704
- Rambursarea din contul de disponibil la banca a
  creditelor bancare la scadenta                            704  =      117
- Inregistrarea valorii certificatelor de proprietate
  depuse de participanti la asociatia P.A.S., in
  scopul schimbarii contra actiuni                       159.09  =   220.19
- Depunerea certificatelor de proprietate la Fondul
  Proprietatii Private, drept obligatie a
  participantilor in limita valorii actiunilor
  alocate la Fondul Proprietatii Private                    231  =   159.09
- Evidentierea in contabilitatea asociatiei P.A.S.
  a actiunilor disponibilizate la societatea
  comerciala pana la plata ratelor, respectiv
  pana la restituirea partiala sau, dupa caz,
  integrala a creditului si dobanzilor                  159.09   =   231.09
- Evidentierea in contabilitatea asociatiei P.A.S.
  a actiunilor disponibilizate la societatea
  comerciala ca urmare a achitarii ratelor,
  respectiv a restituirii partiale sau, dupa caz,
  integrale a creditului si dobanzilor                  231.09   =   159.09
- Inregistrarea dobanzilor datorate aferente
  creditelor acordate de banci si de Fondul
  Proprietatii de Stat, dupa caz, in baza
  contractelor de imprumut incheiate de
  asociatia P.A.S. cu institutiile respective
  (analitic pe fiecare participant-actionar,
  analitic pe fiecare institutie care acorda creditul)   220.19   =      231
- Incasarea in numerar sau direct prin contul de
  disponibil a dobanzilor scadente                           %   =   220.19
  (analitic pe fiecare participant-actionar)           13, 117
- Depunerea numerarului la banca                           117   =       13
- Dobanzile platite aferent creditelor acordate
  asociatiei P.A.S. de banci sau de Fondul
  Proprietatii de Stat dupa caz                            231   =      117
- Inregistrarea veniturilor din dobanzile incasate
  pentru disponibilitatile din conturile bancare           117   =      517
- Sumele incasate in plus de catre asociatia P.A.S.
  de la societatea comerciala peste obligatiile
  prevazute de lege, care urmeaza a se vira la
  bugetul de stat de catre societatea comerciala           117   =      231
- Virarea sumelor necuvenite in contul societatii
  comerciale                                               231   =      117
- Dobanda aferenta disponibilitatilor din contul
  asociatiei P.A.S., aferenta sumelor incasate
  in plus de la societatea comerciala,
  care se cuvin bugetului de stat                          517   =      232
- Concomitent virarea dobanzilor la bugetul de stat        232   =      117
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    la precizari
                 CURSUL DE REFERINTA
al Bancii Nationale a Romaniei pentru urmatoarele valute, cu valabilitate in zilele de 29, 30 si 31 decembrie 1995, 1 si 2 ianuarie 1996

                                                               Curs in lei
                                                             ----------------
          1 dolar S.U.A.                       USD                 2.578
          1 marca germana                      DEM                 1.799
          100 yeni japonezi                    JPY                 2.509
          1 lira sterlina                      GBP                 4.019
          1 franc elvetian                     CHF                 2.234
          1 franc francez                      FRF                   526
          1 gulden olandez                     NLG                 1.607
          100 lire italiene                    ITL                   163
          1 dolar canadian                     CAD                 1.897
          1 franc belgian                      BEF                    88
          1 coroana daneza                     DKK                   465
          1 coroana norvegiana                 NOK                   408
          1 coroana suedeza                    SEK                   389
          1 siling austriac                    ATS                   256
          1 marca finlandeza                   FIM                   593
          1 lira irlandeza                     IEP                 4.152
          100 drahme grecesti                  GRD                 1.087
          100 escudos portughezi               PTE                 1.720
          100 pesetas spaniole                 ESP                 2.124
          1 dolar australian                   AUD                 1.931
          1.000 lire turcesti                  TRL                    42
          1 lira egipteana                     EGP                   758
          1 ECU                                XEU                 3.299
          1 DST                                XDR                 3.836
          1 leu moldovenesc                    MDL                   573

    ANEXA 4
    la precizari

                      CONTURI
introduse in Planul general de conturi

        I. Conturi sintetice si analitice
    1015       "Patrimoniul regiei"
    1015.01    "Patrimoniul propriu"
    1015.02    "Patrimoniul public"
    118.09     "Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizarilor
               corporale necuprinse in capital, conform Hotararii Guvernului nr.
               nr. 500/1994".
    1181       "Fond social"*)
    1627       "Credite interne garantate de stat"
    4111       "Imprumuturi acordate membrilor asociatiei"*)
    4191       "Clienti creditori din operatiuni de mandat"*)
    5129       "Disponibilitati ale clientilor"*)
    2673       "Imprumuturi acordate din fondul de redresare
                financiara"*)
    4485       "Alocatii din fondul de redresare financiara"
    463        "Sume alocate societatilor comerciale din fondul de redresare
                financiara pentru indemnizatiile personalului
                disponibilizat" *)
    5197       "Credite interne garantate de stat".
       II. Conturi in afara bilantului
    8045      "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a
               mijloacelor fixe".

-------------------------
    *) Aceste conturi se utilizeaza numai de catre cooperativele de credit.
   *) Aceste conturi se utilizeaza in evidenta Fondului Proprietatii de
       Stat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 33/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 33 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 33/1996
Ordin 2388 1995
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului
Hotărârea 939 1995
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificative pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor
Ordonanţa 34 1995
privind unele masuri de reducere si de reglementare unitara a majorarilor de intirziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii
Ordin 1459 1995
pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni
Hotărârea 528 1995
privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotariri ale Guvernului emise in executarea acestei legi
Hotărârea 335 1995
privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare
Hotărârea 172 1995
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Ordonanţa 13 1995
privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Precizari 85535 1994
privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni referitoare la privatizarea societatilor comerciale prin metoda MEBO
Ordonanţa 28 1994
privind plata majorarilor de intirziere si a unor sume restante datorate statului
Hotărârea 58 1994
privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital majoritar de stat
Legea 82 1991
LEGEA contabilitatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu