E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2388 din 15 decembrie 1995

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 18 decembrie 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, avand in vedere prevederile art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al  Romaniei.

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu


                   NORME
privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

    1. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.
    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
    2. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitatilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, precum si ale prezentelor norme.
    3. In temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:
    a) in cazul modificarii preturilor;
    b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
    c) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
    d) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
    e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
    f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.
    In baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea contabilitatii, Ministerul Finantelor poate aproba, pentru institutiile publice, exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    4. In cazul in care, in situatiile de mai sus, sunt inventariate toate elementele patrimoniale dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului.
    La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi.
    Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale.
    In cadrul agentilor economici cu activitate complexa, bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilantul contabil intocmit pentru anul respectiv.
    5. Bunurile proprietate publica date in administrarea regiilor autonome se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora.
    6. Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor patrimoniale se inventariaza in conformitate cu Regulamentul operatiunilor de casa, emis de Banca Nationala a Romaniei.
    7. In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere (cod 14-3-12, 14-3-12/a si 14-3-12/b) prezentate in anexa la prezentele norme, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data de 31 decembrie.
    8. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea contabilitatii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului si care elaboreaza si transmit comisiilor de inventariere instructiuni scrise in acest sens, adaptate la specificul unitatii.
    9. Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate prevazute la pct. 8 din prezentele norme. In decizia de numire se mentioneaza, in mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor.
    La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.
    Prin unitati mici la care, potrivit reglementarilor din prezentele norme, inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana, se intelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societatile comerciale al caror numar de salariati este de pana la doua persoane, iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii.
    Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala numita, de asemenea, prin decizie scrisa emisa de conducerea societatii, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
    Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
    Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale potrivit pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Inventarierea patrimoniului se poate efectua atat prin salariatii proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane fizice sau juridice.
    Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici prevazute in prezentele norme.
    Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.
    10. In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
    - organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft;
    - tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunara a confruntarii datelor dintre aceste evidente;
    - participarea la lucrarile de inventariere a intregii comisii de inventariere;
    - asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza, respectiv pentru sortare, asezare, cantarire, masurare, numarare etc.;
    - asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor inscrise;
    - dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si in numar suficient pentru masurare, cantarire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formularele si rechizitele necesare;
    - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
    - dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu doua randuri de incuietori diferite.
    Dupa primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridica, sub semnatura directorului economic, a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie, listele de inventariere, vizate si parafate de catre acesta, dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice.
    11. Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele:
    a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere, se ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
    - gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare;
    - in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale respective, are in gestiune si altele apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
    - are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;
    - are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente;
    - a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale;
    - detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
    - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
    De asemenea, gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune;
    b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;
    c) sa asigure inchiderea si sigilarea, in prezenta gestionarului, ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
    Daca valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate in locuri diferite sau cand gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi.
    La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; in caz contrar, acest fapt de va consemna intr-un proces-verbal de desigilare, care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, luandu-se masurile corespunzatoare.
    Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate, in fisete, casete, dulapuri etc., incuiate si sigilate. Sigiliul se pastreaza, pe durata inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.
    Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale si de catre comisia de inventariere, care atesta ca a fost data in prezenta sa;
    d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie,
    mentionand data la care s-au inventariat valorile materiale, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale, existente in gestiune dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. La unitatile de desfacere cu amanuntul care folosesc metoda global-valorica sa asigure intocmirea de catre gestionar, inainte de inceperea inventarierii, a raportului de gestiune in care sa se inscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si de iesire a marfurilor, precum si cele privind numerarul depus la casierie, intocmite pana in momentul inceperii inventarierii, precum si depunerea acestui raport la contabilitate;
    e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la casieria unitatii; sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si stampila unitatii (acolo unde este cazul) si sa le pastreze in siguranta;
    f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare.
    In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica aceasta conducerii unitatii patrimoniale. Conducerea unitatii are obligatia sa incunostinteze imediat in scris, pe gestionar, despre inventarierea ce trebuie sa se efectueze, indicand locul, ziua si ora fixate pentru inceperea lucrarilor.
    Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul, data si ora. fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa-l reprezinte pe gestionar.
    12. Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se sisteze operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii, luandu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
    Daca operatiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau sa permita expedieri la clienti, iar operatiunile respective se vor efectua numai in prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective "primit sau eliberat in timpul inventarierii", dupa caz, cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor.
    13. Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii vor fi afisate la loc vizibil.
    14. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac decat prin sondaj, acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective.
    La lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare, continutul vaselor - stabilit in functie de volum, densitate, compozitie etc. - se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase, tinandu-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin masurare sau probe de laborator, dupa caz.
    Materialele de masa ca: ciment, otel beton, produse de cariera si balastiera, materiale si produse agricole etc., a caror inventariere, prin cantarire si masurare, ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe baza de calcule tehnice.
    In listele de inventariere a materialelor prevazute la alineatele de mai sus se mentioneaza modul cum s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    15. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaza si se trec in liste separate, specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor. In cadrul evidentierii acestora pe formatii, locuri de munca, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativa, precum si cu cele din evidenta contabila.
    Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a se stanjeni desfacerea imediata a acestora.
    Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile in care pot sa existe bunuri supuse inventarierii.
    16. Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, varianta simplificata (cod 14-3-12/b), care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.
    Bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, in leasing, in custodie, cu vanzare in consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. Listele de inventariere pentru bunurile in custodie vor contine informatii cu privire la numarul si data actului de custodie si ale documentului de livrare (factura), precum si alte informatii utile.
    Listele de inventariere cuprinzand valorile materiale aflate in custodie se trimit si persoanei fizice sau juridice, romane sau straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de cinci zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea in acest termen presupune recunoasterea exactitatii datelor inscrise in listele de inventariere primite.
    In caz de nepotriviri, unitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de cinci zile de la primirea sesizarii.
    17. Creantele fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor, soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de clienti si furnizori care detin ponderea in totalul soldurilor acestor conturi, dupa modelul anexat (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce in functie de necesitati. Fac exceptie de la aceasta regula creantele curente ale agentilor economici a caror pondere nu depaseste 1% din totalul creantelor. Pentru creantele cu o vechime mai mare de 6 luni confirmarea soldurilor se face in mod obligatoriu pe baza de adresa cu confirmare de primire. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme.
    In cazul unitatilor care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de conturi sau deconturi externe periodice ce urmeaza a fi confirmate de catre partenerii externi, aceste documente tin locul extraselor de cont confirmate.
    Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate.
    In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie puse la dispozitie de unitatile bancare clientilor vor purta in mod obligatoriu stampila oficiala a bancii.
    Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria unitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate.
    Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective, dupa primirea confirmarii.
    18. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate.
    19. Inventarierea bunurilor de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv a fondului de carte se face potrivit normelor elaborate de Ministerul Culturii.
    20. Mijloacele fixe care in perioada inventarierii se afla in afara unitatii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate in cursa de lunga durata, masinile de forta si utilajele energetice, masinile, utilajele si instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de masurare, control si reglare si mijloacele de transport date pentru reparatii in afara unitatii se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din unitatea economica.
    Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare.
    Cladirile se inventariaza prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate, a dosarului acestora prin inspectarea si compararea constatarilor cu datele prevazute in documentele respective.
    Constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrica, termica, gaze, apa, canal, telecomunicatii, cai ferate si altele similare se inventariaza potrivit regulilor stabilite de detinatorii acestora.
    21. Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la unitatile detinatoare iar, in cazul brevetelor, licentelor, know-howurilor, marcilor de fabrica, este necesara dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate.
    In listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale aflate in curs de executie se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului: denumirea obiectului, descrierea amanuntita a stadiului in care se afla acesta, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neincorporate in lucrari se inventariaza separat.
    22. La unitatile patrimoniale care executa imobilizari corporale cu forte proprii, in listele de inventariere a lucrarilor neterminate respective se includ cheltuielile aferente articolelor de deviz la care nu s-a executat intregul complex de lucrari prevazute in indicatoarele de norme de deviz.
    Investitiile puse in functiune total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe, se inscriu in liste de inventariere separate. De asemenea, lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se inscriu in liste de inventariere separate, aratandu-se cauzele sistarii sau abandonarii, aprobarea de sistare sau abandonare si masurile ce se propun in legatura cu aceste lucrari.
    23. In cazul productiei in curs de executie se inventariaza atat produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrarii impuse de procesul tehnologic de productie, cat si produsele care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnica sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile lor.
    In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.
    24. La societatile de constructii-montaj, in listele de inventariere a productiei neterminate se includ:
    - categoriile de lucrari si parti de elemente de constructii la care n-a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in indicatoarele de norme de deviz;
    - lucrarile executate (terminate), dar nereceptionate de catre beneficiar.
    25. Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, nu se considera productie in curs de executie. Acestea se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin, diminuandu-se cheltuielile, iar dupa terminarea inventarierii acestora, se vor evidentia in conturile initiale de cheltuieli.
    26. Inainte de inceperea inventarierii productiei in curs de executie si a semifabricatelor din productia proprie, este necesar:
    - sa se predea la magazii si la depozite, pe baza documentelor, toate piesele, ansamblurile si agregatele a caror prelucrare a fost terminata;
    - sa se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile, intocmindu-se documentele de constatare;
    - sa se intocmeasca documentele de constatare si sa se prezinte la control semifabricatele a caror utilizare este indoielnica.
    27. Determinarea stocurilor faptice se face astfel incat sa se evite omiterea sau inventarierea de doua sau de mai multe ori a acelorasi bunuri; in acest scop, se recomanda ca procedeu dubla inventariere.
    Inventarierea productiei in curs de executie din cadrul sectiilor auxiliare se face prin stabilirea gradului de executare a lucrarilor (reparatii, lucrari pentru terti etc.).
    28. Inventarierea lucrarilor de reparatii capitale neterminate ale cladirilor, instalatiilor, masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si ale altor obiecte, in cazul in care are loc o crestere a valorii acestora sau o marire a duratei de functionare, se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor. Lucrarile de reparatii capitale neterminate se consemneaza intr-o lista de inventariere separata, in care se indica denumirea obiectului supus reparatiei, gradul de executare a reparatiei, costul de deviz si cel efectiv al lucrarilor executate.
    29. Produsele aflate in expeditie se inventariaza de catre unitatile patrimoniale furnizoare si se inscriu in liste separate de inventariere.
    30. Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
    31. Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale si a timbrelor fiscale se face la valoarea lor nominala, cu exceptia timbrelor cu valoare filatelica.
    32. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate valorile materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere.
    Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.
    In cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul predator, cat si de catre cel primitor.
    33. Inventarierea faptica a patrimoniului unitatilor se materializeaza prin inscrierea cu cerneala sau pix, fara spatii libere si fara stersaturi, a valorilor inventariate in formularul "Lista de inventariere" (varianta simplificata - cod 14-3-12/b), in urma verificarii existentei fizice a fiecarui bun inventariat.
    Lista de inventariere (cod 14-3-12) serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere (varianta simplificata - cod 14-3-12/b) numai a pozitiilor cu diferente.
    Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri, se intocmesc liste de inventariere distincte (varianta simplificata - cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, in listele de inventariere (cod 14-3-12).
    Lista de inventariere pentru gestiunile global-valorice (cod 14-3-12/a) are rolul de stabilire a diferentelor valorice in plus sau in minus, cu deosebirea ca se foloseste la acele gestiuni la care evidenta analitica a valorilor materiale se tine dupa metoda global-valorica.
    In cazul imobilizarilor corporale, cat si al celorlalte elemente patrimoniale pentru care au fost constituite provizioane pentru deprecieri, in listele de inventariere (cod 14-3-12) se va inscrie valoarea contabila neta a acestora (col. 9), care se va compara cu valoarea lor actuala, stabilita cu ocazia inventarierii (col. 12).
    Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezinta valori materiale este suficienta prezentarea lor in situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldul conturilor sintetice respective in care acestea sunt cuprinse, si care se preiau in centralizatorul listelor de inventariere.
    34. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. In el se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, inventariate potrivit prezentelor norme si grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil.
    Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere centralizatoare si procesele-verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.
    35. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate.
    Constatarile comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor, se consemneaza in listele de inventariere, potrivit prezentelor norme. In cazul modificarilor ulterioare facute unilateral in fisele de magazie, consemnarile vor fi precedate de o ancheta prealabila amanuntita.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere, varianta simplificata, cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte, urmand ca pozitiile cu diferente sa fie preluate in lista de inventariere centralizatoare.
    36. Evaluarea stocurilor in listele de inventariere se face potrivit prevederilor pct. 19, 68 si 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, precum si prevederilor din prezentele norme. Stocurile trebuie evaluate cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia metodele si regulile de evaluare trebuie mentinute.
    Valorile materiale se vor evalua la valoarea lor actuala, numita si valoare de inventar, care se va inscrie in coloana corespunzatoare din lista de inventariere centralizatoare numai in cazul constatarii deprecierilor.
    La stabilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.
    In cazul in care se constata ca valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului pentru unitate si pretul pietei, este mai mare decat valoarea cu care sunt evidentiate acestea in contabilitate, in listele de inventariere se vor inscrie valorile din contabilitate.
    In cazul in care valoarea de inventar este mai mica decat valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar (valoarea actuala determinata in functie de utilitatea bunului si pretul pietei).
    37. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, in cazul constatarii unor deprecieri relative (nedefinitive) trebuie constituit un provizion pentru deprecieri, care sa reflecte situatia reala existenta, indiferent de situatia economica a agentului economic respectiv, chiar si in cazul in care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. In cazul constatarii unei deprecieri ireversibile (definitive) la mijloacele fixe sau la obiectele de inventar, se va proceda la constituirea unei amortizari suplimentare in vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilita cu ocazia inventarierii, care nu este deductibila din punct de vedere fiscal.
    38. Evaluarea creantelor si a datoriilor se face, de regula, la valoarea lor probabila de incasare sau de plata, potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, constituindu-se, dupa caz, provizioane pentru deprecierea creantelor, pentru cresterea datoriilor, precum si pentru sumele aflate in litigiu. Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate in devize se face la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua de 31 decembrie. Eventualele diferente reprezentand pierderi sau castiguri latente fata de acest curs se reflecta in contabilitate cu ajutorul conturilor de diferente de conversie. In cazul inregistrarii unor diferente de curs valutar nefavorabile, reflectate in debitul contului 476 "Diferente de conversie - activ", se constituie provizioane pentru pierderi de schimb valutar potrivit reglementarilor legale.
    39. Evaluarea imobilizarilor se efectueaza la valoarea lor ramasa neamortizata, cu exceptia celor constatate ca fiind depreciate, care se vor evalua la valoarea lor actuala (in functie de pretul pietei, starea lor fizica, precum si de utilitatea lor in cadrul unitatii).
    In cazul mijloacelor fixe, corectarea valorii contabile a acestora si aducerea lor la nivelul valorii de inventar inscrise in listele de inventariere se fac fie prin inregistrarea unei amortizari exceptionale, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila (definitiva, caz tipic pentru mijloacele fixe inutilizabile propuse pentru a fi casate), fie prin constituirea unor provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe, in cazul in care se constata o depreciere relativa a acestora, ca urmare a unor cauze, cum sunt:
    - aparitia unei uzuri morale de care nu s-a tinut seama cu ocazia amortizarii;
    - supraevaluarea mijloacelor fixe, prin aplicarea unor coeficienti neadecvati cu ocazia reevaluarii lor;
    - lipsa de utilitate a acestora pentru unitate in momentul inventarierii (aflate in conservare, neutilizabile pentru activitatile desfasurate in momentul inventarierii etc.);
    - alte cauze care determina o evaluare actuala mai scazuta a mijloacelor fixe decat valoarea cu care acestea figureaza in contabilitate.
    40. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere, dupa confirmarea de catre compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice, intr-un proces-verbal.
    Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariata; data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri; constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
    41. Pentru elementele patrimoniale la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de inregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizarilor), acolo unde este cazul, aratand, totodata, cauzele care au determinat aceste deprecieri.
    Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului unitatii patrimoniale. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al sefului compartimentului juridic, decide, in termen de cel mult 5 zile, asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
    42. Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii se face in conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii.
    Pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate, comisia de inventariere stabileste caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si caracterul plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate in urma inventarierii.
    In cazul in care, in urma inventarierii, rezulta plusuri sau minusuri de inventar, in vederea punerii de acord a evidentei contabile cu valorile inventariate, acestea se vor inregistra ca atare in contabilitate, fara a se face compensari intre ele.
    43. Cu ocazia inventarierii, titlurile (titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu, titluri de plasament, alte titluri) se evalueaza, in cazul celor cotate la bursa, la valoarea de cotare a acestora din ziua de 31 decembrie, iar al celor necotate, la valoarea lor probabila de vanzare. In cazul in care valoarea lor de inventar este mai mica decat valoarea cu care acestea figureaza in contabilitate, se va proceda la constituirea de provizioane pentru deprecierea acestor titluri.
    Titlurile de valoare, cum sunt: titlurile de participare, titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu, alte titluri imobilizate si titlurile de plasament, se inventariaza si se evalueaza cu respectarea principiului prudentei.
    In situatia in care se apreciaza ca valoarea de vanzare este superioara valorii contabile, in listele de inventariere se inscrie valoarea contabila. In cazurile in care se constata deprecieri determinate de inregistrarea de rezultate financiare necorespunzatoare la unitatile la care sunt detinute titlurile, situatie care conduce la scaderea valorii probabile de vanzare, in listele de inventariere acestea se evalueaza la aceasta valoare, urmand sa se constituie provizioane pentru depreciere.
    44. Inventarul intermitent, asa cum este definit in Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, are rolul de a stabili stocurile fizice existente la incheierea perioadei de gestiune, fara a mai fi necesara confruntarea acestora cu stocurile scriptice.
    In cazul inventarului intermitent, valorile materiale inventariate se evalueaza la pretul de inregistrare a ultimei intrari in gestiune. Pe aceasta baza urmeaza a se efectua corectarea cheltuielilor pe naturi.
    45. In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire.
    Prin valoare de inlocuire, in sensul prezentelor norme, se intelege costul de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv T.V.A., cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv. La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    - existenta riscului de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
    - diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.
    La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea in vedere provizioanele pentru depreciere, constatate.
    Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorita vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.
    Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori, respectiv de catre ordonatorii de credite. Aceste liste sunt de uz intern, fiind numai la dispozitia administratorului unitatii, respectiv a ordonatorilor de credite.
    Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.
    In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus. Aceasta eliminare se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordine crescanda.
    In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordine crescanda.
    46. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte, in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus.
    In aceasta situatie, cotele de scazaminte se aplica in primul rand la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile.
    Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise in compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.
    Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora.
    De asemenea, normele de scazaminte nu se aplica automat aceste norme fiind considerate limite maxime.
    Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea de inlocuire, asa cum a fost definita aceasta la pct. 45 din prezentele norme.
    47. Provizioanele constituite cu ocazia inventarierii, pentru deprecierile constatate si pentru riscurile si cheltuieli le viitoare, nu sunt deductibile fiscal, cu exceptia celor prevazute in reglementarile legale in vigoare.
    48. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere.
    Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare se intocmeste bilantul contabil, ale carui posturi, in conformitate cu art. 28 din Legea contabilitatii, trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.
    49. Prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, referitoare la obligativitatea corelarii datelor din bilant cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului, se aplica si institutiilor publice.
    In acest scop ordonatorii de credite au obligatia de a organiza operatiunile de inventariere potrivit prezentelor norme, cu urmatoarele precizari:
    Ordonatorii de credite din domeniile sanatatii, invatamantului etc., ale caror cheltuieli sunt finantate din bugetul de stat si partial din alte bugete, respectiv din bugetul local, cu ocazia operatiunilor de inventariere vor intocmi liste de inventariere distincte pentru stocurile de bunuri provenite din finantarea din alte bugete, respectiv din bugetul local (materiale sau eventual obiecte de inventar), din care un exemplar se transmite ordonatorului de credite care le-a finantat - respectiv consiliului local - pentru a fi avute in vedere la stabilirea finantarii in perioadele urmatoare.
    Valoarea materialelor aflate in stoc la sfarsitul anului la unitatile subordonate fara organe proprii de contabilitate - inregistrate pe cheltuieli - pe baza listelor de inventariere separate, se evidentiaza in contabilitatea ordonatorului de credite prin diminuarea cheltuielilor si majorarea valorii stocurilor de materiale.
    La inceputul anului urmator, operatiunea se storneaza prin debitarea contului de cheltuieli si creditarea contului de materiale corespunzator.
    In acelasi mod se procedeaza si cu valoarea stocurilor de materiale aflate in sectiile, laboratoarele, atelierele etc. institutiilor publice, eliberate din magazie, dar neconsumate inca.
    Bunurile reprezentand patrimoniul public si privat, aflate in administrarea institutiilor publice, se inventariaza separat si se inscriu in liste distincte.
    Comisia de inventariere la institutiile publice este unica, atributiile ei referindu-se atat la patrimoniul administrat direct de aceasta, cat si la patrimoniul institutiilor subordonate, fara personalitate juridica, care nu au organe proprii de contabilitate (circumscriptii veterinare, scoli generale etc.). In aceste cazuri, din comisia de inventariere face parte, in mod obligatoriu, si cate un reprezentant al unitatii respective, fara personalitate juridica.
    Bunurile aflate in administrarea institutiilor publice se inventariaza anual, cu exceptia cladirilor, constructiilor speciale si a celorlalte bunuri aflate in gestiunea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, care se inventariaza o data la 3 ani.
    Inventarierea bunurilor de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv a fondului de carte, a valorilor de muzeu, si a recuzitei din cadrul institutiilor artistice de spectacole se face in conditiile si la termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Se supun regulilor inventarierii anuale bunurile de valoare (tablouri, cristaluri, argintarii), precum si obiectele ce contin metale si pietre pretioase de valoare, aflate in administrarea institutiilor publice.
    In functie de specificul activitatii unor unitati, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in calitatea lor de ordonatori principali de credite, pot elabora norme proprii privind inventarierea unor bunuri materiale cu caracter specific aflate in administrare, inclusiv pentru stabilirea unor exceptii de la regula generala de inventariere, care vor fi avizate de Ministerul Finantelor.
    Bunurile inventariate la institutiile publice se evalueaza si se inscriu in listele de inventariere la valoarea contabila (valoarea de inregistrare).
    Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea contabila. Lipsurile imputabile se recupereaza, de la persoanele vinovate, la valoarea de inlocuire, determinata potrivit prezentelor norme.
    Bunurile constatate in plus se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie al acestora, potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, in functie de pretul pietei la data constatarii sau de costul de achizitie al bunurilor similare.
    Pentru deprecierile consemnate in procesul-verbal de inventariere, institutiile publice, neaplicand principiul prudentei, nu constituie provizioane.
    Pentru lipsuri, sustrageri si orice alte fapte care produc pagube ce constituie infractiuni, ordonatorul de credite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala, in conditiile si la termenele stabilite de lege.
    Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum si debitorii deveniti insolvabili, se evidentiaza in contabilitate in conturi analitice distincte, iar in cadrul acestora pe fiecare debitor, urmarindu-se recuperarea lor potrivit legii.
    Scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. In acest scop, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, iar pentru consiliile locale si judetene - Departamentul pentru Administratie Publica Locala din cadrul Guvernului - vor elabora norme proprii care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor.
    Nu intra sub incidenta prevederilor de mai sus bunurile de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv fondul de carte si valorile de muzeu.
    Plusul de casa constatat cu ocazia inventarierii in casieriile institutiilor publice finantate din mijloace bugetare sau extrabugetare se varsa la bugetul de stat.
    50. Unitatile apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si altor, institutii cu caracter special prevazute prin lege vor efectua inventarierea patrimoniului pe baza de norme proprii avizate de Ministerul Finantelor. Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent regiile autonome si alte unitati economice din subordinea acestora, care vor aplica prezentele norme.
    51. Derogarile de la regula inventarierii anuale, precum si alte reglementari contrare prezentelor norme, aprobate anterior de Ministerul Finantelor unor categorii de institutii publice, se abroga.

    ANEXA 1
                       LISTA DE INVENTARIERE
                    (Cod 14-3-12 si 14-3-12/b)

    Format A4, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.
    Formularul cod 14-3-12/b este prezentat sub forma de model si poate fi adaptat la cerintele fiecarei unitati.
    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea elementelor patrimoniale aflate in gestiunile unitatii (cod 14-3-12/b);
    - document de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.), cod 14-3-12;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate (cod 14-3-12);
    - document pentru intocmirea registrului-inventar (cod 14-3-12);
    - document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri (cod 14-3-12);
    - document centralizator al operatiunilor de inventariere (cod 14-3-12).
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele in custodie, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.
    In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea, cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste gestiunea.
    In listele de inventariere a valorilor materiale aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate in sectiile de productie si nesupuse prelucrarii se inscriu separat in listele de inventariere.
    Materialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere intocmite pentru bunurile in custodie trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire in custodie.
    Pentru stocurile de valori materiale fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata, se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
    Constatarile facute se solutioneaza de conducerea unitatii in conformitate cu dispozitiile legale.
    Produsele si marfurile aflate in expeditie se inventariaza de catre unitatile furnizoare, iar valorile materiale achizitionate aflate in curs de aprovizionare se inventariaza de unitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere separate.
    Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Marcile postale si timbrele fiscale se inscriu in listele de inventariere la valoarea nominala.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate, a tuturor evaluarilor, calculelor si totalizarilor din contabilitate. Greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
    In cazul valorilor materiale primite in custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se intocmesc in doua exemplare, copia se inainteaza agentului economic in al carui patrimoniu se afla valorile respective.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se inscriu in listele de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
    Valoarea de inventar se stabileste de comisie, cu respectarea prevederilor legale.
    3. Circula:
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil pentru a fi semnate, dupa care se remit comisiei de inventariere;
    - la gestionar, prin semnarea fiecarei file, mentionand pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum si pentru verificarea calculelor efectuate;
    - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea in procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul juridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum si procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia de inventariere;
    - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute;
    - la unitatea careia ii apartin valorile materiale primite in custodie, pentru prelucrare etc., in scopul comunicarii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

                  LISTA DE INVENTARIERE
            (pentru gestiuni global-valorice - cod 14-3-12/a)
    Format A4, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 75 de file.
    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum si pentru evidenta cartilor tehnice procurate din fondurile de productie;
    - document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in evidenta cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul;
    - document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate;
    - document pentru intocmirea registrului-inventar;
    - document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.
    2. Se intocmeste in trei exemplare la locurile de depozitare, in situatiile prevazute de dispozitiile legale, dintre care un exemplar de catre gestionar, iar doua exemplare de catre un membru al comisiei de inventariere, pe gestiuni si conturi de materiale, marfuri si ambalaje si se semneaza de membrii comisiei de inventariere, de gestionar si de contabilul care tine evidenta gestiunii. In cazul predarii-primirii gestiunii, listele de inventariere se intocmesc in cinci exemplare, dintre care un exemplar de catre gestionarul predator, un exemplar de catre gestionarul care primeste gestiunea, iar trei exemplare de catre un membru al comisiei de inventariere.
    Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate se intocmesc liste de inventariere separate.
    In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi listele de inventariere se semneaza de toti gestionarii sau de persoanele care au calitatea de gestionari, iar In cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste gestiunea.
    Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc. a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
    In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire masurare sau cubare, dupa caz.
    Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate in ordinea in care ele au fost grupate, tinand seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
    Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.
    Dupa terminarea lucrarilor de inventariere, pe fiecare fila se calculeaza totalul indicilor naturali in coloana "Cantitate" si totalul coloanei "Valoare", iar apoi comisia de inventariere intocmeste recapitulatia listelor de inventariere care va cuprinde numarul fiecarei liste de inventariere, totalul indicilor naturali si valoarea bunurilor inventariate din fiecare lista, precum si totalul indicilor naturali si valoarea totala a bunurilor inventariate.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    3. Circula:
    - la gestionar (sau gestionari in cazul predarii-primirii gestiunii) pentru semnarea fiecarei file a listei, mentionand pe ultima fila a listei ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa, ca nu mai are bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite in prezenta sa si nu are obiectii de facut
    - la membrii comisiei de inventariere pentru semnarea fiecarei file a listei, calcularea listelor de inventariere, intocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatilor si intocmirea procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
    -la compartimentul contabilitatii unde se efectueaza confruntarea intre raportul de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului faptic. Totodata, se iau masuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate si inregistrarea in contabilitate a provizioanelor pentru depreciere;
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul juridic, impreuna cu procesele-verbale care cuprind cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor, precum si persoanele vinovate si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia de inventariere;
    - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesele-verbale sus-mentionate, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul de verificari gestionare (exemplarul 2).

                  EXTRAS DE CONT
                  (Cod 14-6-3)

    Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.
    1. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare, precum si ca instrument de conciliere prearbitrala.
    2. Se intocmeste in trei exemplare, de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.
    3. Circula:
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
    - la unitatea debitoare (exemplare 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului in vederea decontarii prin posta sau prin banca, atunci cand se depune ordinul de plata. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3, precum si exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).


-------------------------------------------------------------------------------
Unitatea    |  Lista de inventariere          |  Gestiunea            |  Pagina
------------|                                 | ----------------------|
Magazia     |   Data....... 199...            |   Loc de depozitare   |
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea  Codul sa  CANTITATI    VALOAREA CONTABILA Valoarea DEPRECIEREA
crt. bunurilor numarul de ------------   ------------------       -------------
   inventariate  inventar
-------------------------------------------------------------------------------
0      1     |    2      3  |  4   5  6  7 | 8   9    10   11   12   13    14
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
             | Comisia de   |  Gestionar   |
             | inventariere | (responsabil |         Contabilitate
             |              |   mijloace   |
             |              |   fixe)      |
             |--------------|--------------|-----------------------------------
Numele si    |   |    |     |              |-----------------------------------
prenumele    |   |    |     |              |-----------------------------------
-------------|---|----|-----|--------------|-----------------------------------
Semnatura    |   |    |     |              |-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
14-3-12                                                               A4 t2

    SEMNIFICATIA COLOANELOR INCEPAND CU COLOANA 3
   3 = U.M.
       Stocuri
   4 = Faptice
   5 = Scriptice
       Diferente
   6 = Plus
   7 = Minus
   8 = PRETUL UNITAR
   9 = Valoarea
       Diferente
  10 = Plus
  11 = Minus
  12 = Valoarea de inventar
  13 = Valoarea
  14 = Motivul (cod)

    (verso)
    |Pagina|
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea  Codul sa  CANTITATI    VALOAREA CONTABILA Valoarea DEPRECIEREA
crt. bunurilor numarul de ------------   ------------------       -------------
   inventariate inventar
-------------------------------------------------------------------------------
0      1     |    2      3  |  4   5  6  7 | 8   9    10   11   12   13    14
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
-------------|--------------|--------------|-----------------------------------
             | Comisia de   |    Gestionar |
             | inventariere | (responsabil |         Contabilitate
             |              |   mijloace   |
             |              |   fixe)      |
             |--------------|--------------|-----------------------------------
Numele si    |   |    |     |              |-----------------------------------
prenumele    |   |    |     |              |-----------------------------------
-------------|---|----|-----|--------------|-----------------------------------
Semnatura    |   |    |     |              |-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
14-3-12                                                               A4 t2

    SEMNIFICATIA COLOANELOR INCEPAND CU COLOANA 3
   3 = U.M.
       Stocuri
   4 = Faptice
   5 = Scriptice
       Diferente
   6 = Plus
   7 = Minus
   8 = PRETUL UNITAR
   9 = Valoarea
       Diferente
  10 = Plus
  11 = Minus
  12 = Valoarea de inventar
  13 = Valoarea
  14 = Motivul (cod)

                                                                   - model -
-------------------------------------------------------------------------------
Unitatea .................                                    Pag. ............
Gestiunea .................


                        Lista de inventariere

                         Data ................
-------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |     Cod sau    |   Inventar   |  Nr.  |    Cod sau     |    Inventar   |
|crt.|     denumire   |   faptic     |  crt. |    denumire    |    faptic     |
-------------------------------------------------------------------------------
|    |                |              |       |                |               |
|    |                |              |       |                |               |
|    |                |              |       |                |               |
|    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               | |    |                |              |       |                |               |
-------------------------------------------------------------------------------
|Comisia de inventariere  |         Numele si prenumele     |      Semnatura  |
|                         |---------------------------------|-----------------|
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
 14-3-12/b
                                                                       A5
-------------------------------------------------------------------------------
Unitatea   |  Lista de inventariere          |  Gestiunea            |  Pagina
-----------|                                 | ----------------------|
Magazia    |   Data....... 199...            |   Loc de depozitare   |
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea  Codul  U.M.  Cantitatea  Pretul  Valoarea  Valoarea  Deprecierea
art. bunurilor                          unitar contabila     de    -----------
 inventariate                           de            inventar Valoarea Motivul
    in                              inregistrare
  contabilitate
     (cod)
-------------------------------------------------------------------------------
 0      1       2      3       4         5         6         7       8     9
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 Total pagina   x       x                x
-------------------------------------------------------------------------------
                  Comisia de inventariere  Gestionar  Gestionar*) Contabilitate
-------------------------------------------------------------------------------
 Numele si        |        |     |       |          |            |
  prenumele       |        |     |       |          |            |
-------------------------------------------------------------------------------
  Semnatura       |        |     |       |          |            |
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se semneaza de catre gestionarul primitor, in cazul predarii-primirii gestiunii.
   14-3-12/a                                                        A4 t2

    (verso)
    |Pagina|
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea  Codul  U.M.  Cantitatea  Pretul  Valoarea  Valoarea  Deprecierea
art. bunurilor                           unitar contabila     de    -----------
   inventariate                          de           inventar Valoarea Motivul
                                    inregistrare
                                        in conta-                          (cod)
                                        bilitate
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1       2      3       4         5         6         7       8     9
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
 Total pagina   x       x                x
--------------------------------------------------------------------------------
                  Comisia de inventariere  Gestionar  Gestionar*) Contabilitate
--------------------------------------------------------------------------------
 Numele si        |        |     |       |          |            |
  prenumele       |        |     |       |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
  Semnatura       |        |     |       |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Se semneaza de catre gestionarul primitor, in cazul predarii-primirii gestiunii.

--------------------------------------------------------------------------------
 Unitatea creditoare                    Nr. de inregistrare ....... din ......
 .............................          Catre ................................
 Contul ......................                ................................
 Banca .......................                ................................

                              EXTRAS DE CONT
         Conform dispozitiilor in vigoare va instiintam ca in evidentele
          noastre contabile la data de .......... unitatea dvs. figureaza
            cu urmatoarele debite ..........................
--------------------------------------------------------------------------------
   Documentul                   Explicatii                   Suma
 (felul, numarul si data)
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
   14-6-3                                                             A5 t2

   (verso)
--------------------------------------------------------------------------------
    In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata iar, in caz de refuz, total sau partial, sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrare.

             Director,                   Conducatorul compartimentului
                                           financiar-contabil

    L.S. .......................        .................................

--------------------------------------------------------------------------------
  Unitatea debitoare                  Nr. de inregistrare ........ din ........
  ......................              Catre ...................................
  ......................              .........................................
    Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ......... lei, pentru
achitarea careia (se va completa dupa caz):
   a) am depus la banca ordinul de plata nr. .......... din ..............
   b) am depus la Oficiul postal nr. .... mandatul postal nr. ..... din .......
   Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.

            Director,                Conducatorul compartimentului
                                       financiar-contabil,
     L.S. ...................        ..................................
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2388/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2388 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2388/1995
Ordin 1753 2004
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv
Ordin 2035 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil
Hotărârea 548 1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
Hotărârea 983 1998
privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor
Ordin 40 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici
Ordin 33 1996
pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu