E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 528 din 14 iulie 1995

privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 26 iulie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Sumele prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei in vederea acoperirii contravalorii alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, se asigura, se utilizeaza si se controleaza potrivit prevederilor prezentei hotarari si in conditiile respectarii prevederilor art. 33 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 2
    (1) Acordarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor de natura celor prevazute la art. I se face lunar, pe baza solicitarilor fundamentate ale directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene transmise, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care, dupa verificarea efectuata potrivit legii, inainteaza Ministerului Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de un centralizator, la nivelul intregii tari, al acestor fundamentari.
    (2) Pe baza deconturilor justificative intocmite potrivit normelor metodologice in vigoare, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va plati, in termen de 5 zile de la prezentarea acestor documente, sumele cuvenite beneficiarilor formelor de sprijin de la bugetul de stat, in conditiile legii.
    Art. 3
    Producatorii agricoli beneficiari ai sprijinului acordat de stat in baza Legii nr. 83/1993, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei raspund, potrivit legii, de utilizarea, gestionarea, acordarea si controlul primelor, alocatiilor, subventiilor si celorlalte forme de sprijin prevazute la art. I.
    Art. 4
    Normele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat."
    2. Articolul 1 punctul 4 alineatul 1 si punctele 5 si 6 se abroga.
    3. Articolul 2 punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la norme), pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat."
    4. Articolul 2 punctele 7, 8 si 9 se abroga.
    5. Articolul 3 punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor verifica lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 3 la norme) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor."
    6. Articolul 3 punctele 14, 16 si 17 se abroga.
    7. Tipizatul deconturilor justificative (model-anexa nr. 1 si 2 la norme) nu va mai contine avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    8. Anexa nr. 4 la norme se abroga.
    Art. 5
    Normele metodologice prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 139/1994 privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 aprilie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 10 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar, la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, in vederea verificarii si avizarii in conditiile legii, decontul justificativ (model-anexa), avizat in prealabil de banca comerciala creditoare."
    2. Punctul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "12. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli si controlul conturilor acestora din bancile comerciale creditoare."
    3. Punctele 13 si 14 se abroga.
    4. Decontul justificativ tipizat (model-anexa) nu va mai contine avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.
    Art. 6
    Normele prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 768/1994 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 17 noiembrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "4. (1) In vederea incasarii de la bugetul de stat a primelor platite producatorilor agricoli, agentii economici care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru taiere sau care sacrifica porcine si pasari vii din productia proprie vor intocmi chenzinal deconturile justificative, potrivit modelului anexat, pe care le depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii lor."
    2. Punctul 4 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Obligatiile agentilor economici si ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor pentru porcine si pasari vii sunt cele stabilite la art. 2 alin. (5) si (10) din normele prevazute in anexa nr. II la Hotararea Guvernului nr. 72/1994, republicata*)."
    3. Decontul justificativ tipizat (model-anexa) nu va mai contine avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    Normele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 154/1995 referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 20 martie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul (9) litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica lunar realitatea si legalitatea fiecarei solicitari a producatorilor agricoli pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat, pentru procurarea de efective matca si reproducatori din listele (model-anexa nr. 1)."
    2. Articolul 1 alineatul (9) litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica legalitatea solicitarii alocatiilor prin controale efectuate la directiile sanitar-veterinare, la oficiile de reproductie si selectie a animalelor, precum si la producatorii agricoli."
    3. Articolul 1 alineatul (9) literele e) si f) se abroga.
    4. Articolul 3 alineatul (7) se abroga.
    5. Articolul 3 alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor verifica indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea alocatiilor cuprinse in listele (model-anexa nr. 3) si prin controale efectuate la producatorii agricoli.
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor efectua controale si in cursul anului asupra respectarii reglementarilor legale referitoare la acordarea de la bugetul de stat a alocatiilor pentru intretinerea a cel putin 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite."
    6. Articolul 3 alineatele (9) si (10) se abroga.
    7. Anexele nr. 2 si 4 la norme se abroga.
    Art. 8
    Se abroga punctele 9 si 10 din normele metodologice prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 352/1995 privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 2 iunie 1995.
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 72/1994, Hotararea Guvernului nr. 139/1994, Hotararea Guvernului nr. 768/1994 si Hotararea Guvernului nr. 154/1995, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul agriculturii
                   si alimentatiei,
                   Valeriu Tabara

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE

                      FUNDAMENTARE
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene pentru plata primelor de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 83/1993
-----------------------------------------------------------------------
                            Cantitatea   Pretul de   Prima    Suma ce
                            (mii tone)   achizitie    sau    urmeaza a
 Nr.                                    (lei/U.M.) alocatia  se primi
crt.      Specificatie                             aprobata  de la bu-
                        U.M.                       potrivit  getul de
                                                    legii     stat
                                                 (lei/U.M.)  (mil. lei)
-----------------------------------------------------------------------
 1. Prime pentru carne
    de porc in viu
 2. Prime pentru carne
    de pasare in viu
 3. Prime pentru lapte
 4. Prime pentru grau
 5. Prime pentru vitei
 6. Alocatii pentru
    procurari animale
 7. Alocatii pentru
    intretinere animale
-----------------------------------------------------------------------

           Director general,                 Director economic,
                                   VIZAT PENTRU CONTROL
                                    FINANCIAR PREVENTIV

    ANEXA 2

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE

                   FUNDAMENTARE
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene pentru subventionarea diferentei de dobanda aferenta creditelor utilizate potrivit Legii nr. 83/1993

-----------------------------------------------------------------------
                                                        Suma ce urmeaza
                                               %       a se primi de la
 Nr.       Specificatie   Sold  Dobanda  subventionare  bugetul de stat
crt.                    credite  lunara    dobanda       (mil. lei)
-----------------------------------------------------------------------
 1. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru cresterea
    pasarilor si porcilor
 2. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru procurarea de
    tractoare si masini agricole
 3. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru realizarea
    productiei vegetale
-----------------------------------------------------------------------

            Director general,                  Director economic,
                                       VIZAT PENTRU CONTROL
                                        FINANCIAR PREVENTIV
                                      SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 528/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 528 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 528/1995
Hotărârea 352 1995
privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993
Hotărârea 154 1995
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Hotărârea 154 1995
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobinzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Legea 83 1993
privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu