E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 528 din 14 iulie 1995

privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 26 iulie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Sumele prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei in vederea acoperirii contravalorii alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, se asigura, se utilizeaza si se controleaza potrivit prevederilor prezentei hotarari si in conditiile respectarii prevederilor art. 33 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 2
    (1) Acordarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor de natura celor prevazute la art. I se face lunar, pe baza solicitarilor fundamentate ale directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene transmise, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care, dupa verificarea efectuata potrivit legii, inainteaza Ministerului Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de un centralizator, la nivelul intregii tari, al acestor fundamentari.
    (2) Pe baza deconturilor justificative intocmite potrivit normelor metodologice in vigoare, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va plati, in termen de 5 zile de la prezentarea acestor documente, sumele cuvenite beneficiarilor formelor de sprijin de la bugetul de stat, in conditiile legii.
    Art. 3
    Producatorii agricoli beneficiari ai sprijinului acordat de stat in baza Legii nr. 83/1993, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei raspund, potrivit legii, de utilizarea, gestionarea, acordarea si controlul primelor, alocatiilor, subventiilor si celorlalte forme de sprijin prevazute la art. I.
    Art. 4
    Normele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat."
    2. Articolul 1 punctul 4 alineatul 1 si punctele 5 si 6 se abroga.
    3. Articolul 2 punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la norme), pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat."
    4. Articolul 2 punctele 7, 8 si 9 se abroga.
    5. Articolul 3 punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor verifica lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 3 la norme) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor."
    6. Articolul 3 punctele 14, 16 si 17 se abroga.
    7. Tipizatul deconturilor justificative (model-anexa nr. 1 si 2 la norme) nu va mai contine avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    8. Anexa nr. 4 la norme se abroga.
    Art. 5
    Normele metodologice prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 139/1994 privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 aprilie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 10 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar, la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, in vederea verificarii si avizarii in conditiile legii, decontul justificativ (model-anexa), avizat in prealabil de banca comerciala creditoare."
    2. Punctul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "12. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli si controlul conturilor acestora din bancile comerciale creditoare."
    3. Punctele 13 si 14 se abroga.
    4. Decontul justificativ tipizat (model-anexa) nu va mai contine avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.
    Art. 6
    Normele prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 768/1994 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 17 noiembrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "4. (1) In vederea incasarii de la bugetul de stat a primelor platite producatorilor agricoli, agentii economici care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru taiere sau care sacrifica porcine si pasari vii din productia proprie vor intocmi chenzinal deconturile justificative, potrivit modelului anexat, pe care le depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii lor."
    2. Punctul 4 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Obligatiile agentilor economici si ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor pentru porcine si pasari vii sunt cele stabilite la art. 2 alin. (5) si (10) din normele prevazute in anexa nr. II la Hotararea Guvernului nr. 72/1994, republicata*)."
    3. Decontul justificativ tipizat (model-anexa) nu va mai contine avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    Normele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 154/1995 referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 20 martie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul (9) litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica lunar realitatea si legalitatea fiecarei solicitari a producatorilor agricoli pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat, pentru procurarea de efective matca si reproducatori din listele (model-anexa nr. 1)."
    2. Articolul 1 alineatul (9) litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica legalitatea solicitarii alocatiilor prin controale efectuate la directiile sanitar-veterinare, la oficiile de reproductie si selectie a animalelor, precum si la producatorii agricoli."
    3. Articolul 1 alineatul (9) literele e) si f) se abroga.
    4. Articolul 3 alineatul (7) se abroga.
    5. Articolul 3 alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor verifica indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea alocatiilor cuprinse in listele (model-anexa nr. 3) si prin controale efectuate la producatorii agricoli.
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor efectua controale si in cursul anului asupra respectarii reglementarilor legale referitoare la acordarea de la bugetul de stat a alocatiilor pentru intretinerea a cel putin 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite."
    6. Articolul 3 alineatele (9) si (10) se abroga.
    7. Anexele nr. 2 si 4 la norme se abroga.
    Art. 8
    Se abroga punctele 9 si 10 din normele metodologice prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 352/1995 privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 2 iunie 1995.
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 72/1994, Hotararea Guvernului nr. 139/1994, Hotararea Guvernului nr. 768/1994 si Hotararea Guvernului nr. 154/1995, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul agriculturii
                   si alimentatiei,
                   Valeriu Tabara

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE

                      FUNDAMENTARE
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene pentru plata primelor de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 83/1993
-----------------------------------------------------------------------
                            Cantitatea   Pretul de   Prima    Suma ce
                            (mii tone)   achizitie    sau    urmeaza a
 Nr.                                    (lei/U.M.) alocatia  se primi
crt.      Specificatie                             aprobata  de la bu-
                        U.M.                       potrivit  getul de
                                                    legii     stat
                                                 (lei/U.M.)  (mil. lei)
-----------------------------------------------------------------------
 1. Prime pentru carne
    de porc in viu
 2. Prime pentru carne
    de pasare in viu
 3. Prime pentru lapte
 4. Prime pentru grau
 5. Prime pentru vitei
 6. Alocatii pentru
    procurari animale
 7. Alocatii pentru
    intretinere animale
-----------------------------------------------------------------------

           Director general,                 Director economic,
                                   VIZAT PENTRU CONTROL
                                    FINANCIAR PREVENTIV

    ANEXA 2

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE

                   FUNDAMENTARE
privind solicitarea de alimentare a contului directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene pentru subventionarea diferentei de dobanda aferenta creditelor utilizate potrivit Legii nr. 83/1993

-----------------------------------------------------------------------
                                                        Suma ce urmeaza
                                               %       a se primi de la
 Nr.       Specificatie   Sold  Dobanda  subventionare  bugetul de stat
crt.                    credite  lunara    dobanda       (mil. lei)
-----------------------------------------------------------------------
 1. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru cresterea
    pasarilor si porcilor
 2. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru procurarea de
    tractoare si masini agricole
 3. Alocatii pentru subventionarea
    dobanzii aferente creditelor
    angajate pentru realizarea
    productiei vegetale
-----------------------------------------------------------------------

            Director general,                  Director economic,
                                       VIZAT PENTRU CONTROL
                                        FINANCIAR PREVENTIV
                                      SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 528/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 528 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 528/1995
Hotărârea 352 1995
privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993
Hotărârea 154 1995
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Hotărârea 154 1995
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobinzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Legea 83 1993
privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu