E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 196 din 22 decembrie 2005

privind Fondul pentru mediu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1193 din 30 decembrie 2005


SmartCity3

 
    
    Având în vedere necesitatea clarificarii regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu si a atributiilor Administratiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveste activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, solutionarea contestatiilor si executarea silita a contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuarii veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,
    tinând seama de necesitatea sporirii numarului de categorii de proiecte ce pot fi finantate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directiva-cadru a apei si instalatiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu, elemente care vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   
    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale
   
    Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului.
   
    Art. 2. - Fondul pentru mediu se constituie si se gestioneaza în conformitate cu prevederile legale.
   
    CAPITOLUL II
    Administrarea Fondului pentru mediu
   
    Art. 3. - (1) Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumita în continuare Administratia Fondului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, în coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   
    (2) Administratia Fondului are sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6.
   
    (3) Administratia Fondului are în principal, urmatoarele atributii:
   
    a) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
    b) întocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;
    c) analizeaza, selecteaza si finanteaza proiectele pentru protectia mediului aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si conform cu procedurile prevazute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu;
    d) urmareste si controleaza implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul pentru mediu;
    e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, înlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, conform dispozitiilor art. 13.
    Art. 4. - (1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.
   
    (2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, în conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   
    (3) În exercitarea conducerii Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii.
   
    (4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza, reprezinta Administratia Fondului în relatiile cu tertii, precum si în justitie, numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul acesteia.
   
    (5) Administratia Fondului are personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.
   
    (6) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face conform contractului colectiv de munca încheiat la nivelul institutiei.
   
    (7) În îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie:
   
    a) Comitetul de avizare;
    b) Comitetul director.
    Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:
   
    a) trei reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, împuterniciti prin ordin al ministrului;
    b) doi reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritatii publice centrale pentru economie si comert, împuterniciti prin ordin al ministrului;
    c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, împuternicit prin ordin al ministrului;
    d) câte un reprezentant la nivel de director general sau director, împuterniciti prin ordin al ministrului de resort, din cadrul autoritatii publice centrale pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru finante publice, autoritatii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism, autoritatii publice centrale pentru administratie si interne;
    e) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizarii, desemnat de aceasta;
    f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;
    g) presedintele Administratiei Fondului.
    (2) Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, iar vicepresedinte este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritatii publice centrale pentru economie si comert.
   
    (3) Comitetul de avizare analizeaza si aproba prin vot:
   
    a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare si finantare a proiectelor;
    b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finantare;
    c) proiectele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;
    d) modalitatile de sustinere financiara a proiectelor si, dupa caz, dobânda cu care se acorda finantarile rambursabile.
    (4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizatie de participare pentru activitatea desfasurata în cadrul sedintelor acestuia, în cuantumul si în conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Fondului.
   
    Art. 6. - (1) Comitetul director este constituit din presedintele Administratiei Fondului si conducatorii directiilor de specialitate ale acesteia.
   
    (2) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru functia de presedinte al Administratiei Fondului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   
    (3) Comitetul director are urmatoarele atributii:
   
    a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului, cu acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    b) avizeaza manualul de operare elaborat de catre directiile de specialitate si îl supune spre aprobare comitetului de avizare;
    c) avizeaza planul anual de lucru elaborat de catre directiile de specialitate si îl propune spre aprobare Comitetului de avizare;
    d) avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectionate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;
    e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitatile de sustinere a proiectelor si, dupa caz, dobânda cu care se acorda finantarile rambursabile;
    f) aproba situatiile financiare si conturile de executie trimestriale si anuale, pe care le înainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    g) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
    h) urmareste implementarea proiectelor finantate;
    i) aproba raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale.
    Art. 7. - Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.
   
    Art. 8. - (1) Operatiunile financiare ale Administratiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se deruleaza prin Trezoreria Statului.
   
    (2) Disponibilitatile financiare ale Fondului pentru mediu se pastreaza în Trezoreria Statului într-un cont distinct si sunt purtatoare de dobânzi.
   
    (3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneaza pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate si cu destinatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
   
    CAPITOLUL III
    Veniturile Fondului pentru mediu
   
    Art. 9. - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
   
    a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
    b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevazut în anexa nr. 1;
    c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, în limitele prevazute în anexa nr. 2;
    d) o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;
    e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevazute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.490/2002, comercializate de catre producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;
    f) în cazul vânzarii masei lemnoase pe picior, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. Suma se încaseaza de vânzator de la cumparator odata cu valoarea masei lemnoase si se varsa de catre acesta la Fondul pentru mediu;
    g) în cazul exploatarii masei lemnoase pe picior de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obtinute si se achita de administratorul, respectiv proprietarul padurii;
    h) contributia pentru prelucrarea lemnului se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obtinute si se achita de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;
    i) o taxa de 1 leu (RON)/kg anvelopa, încasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
    j) o contributie de 3% din suma care se plateste anual pentru gestionarea fondurilor de vânatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vânatoare;
    k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice române ori straine si a organizatiilor sau organismelor internationale;
    l) sumele încasate din rambursarea finantarilor acordate, dobânzi, penalitati de întârziere, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
    m) sumele încasate de la manifestari organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
    n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;
    o) dobânzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu.
    (2) Administratia Fondului gestioneaza si alte venituri aprobate prin hotarâre a Guvernului.
   
    Art. 10. - (1) În cazul utilizarii de catre operatorii economici a deseurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, în proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se platesc.
   
    (2) Taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se platesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevazute în legislatia în vigoare, plata facându-se pe diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul realizat efectiv de catre operatorii economici responsabili.
   
    (3) Operatorii economici producatori si importatori de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere si operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligati sa calculeze si sa declare lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a desfasurat activitatea, diferenta dintre obiectivul calculat utilizând procentajul stabilit prin legislatia în vigoare ca obiectiv de valorificare anual si obiectivul efectiv realizat.
   
    (4) Nivelul contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   
    (5) Baza de calcul la care se aplica procentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) si j) reprezinta valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
   
    (6) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi inclusa în contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior.
   
    Art. 11. - (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e), f), g) si h) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara respectivele activitati, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a desfasurat activitatea.
   
    (2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) si j) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pâna la data de 25 ianuarie a anului urmator.
   
    (3) Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizeaza într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.
   
    (4) Modelul si continutul declaratiilor la Fondul pentru mediu, prevazute la art. 10 alin. (3) si la alin. (1) si (2) din prezentul articol, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   
    Art. 12. - (1) Contributiile si taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de catre Administratia Fondului si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
    (2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind contributiile si taxele la Fondul pentru mediu datorate de catre persoanele juridice si fizice, precum si îndeplinirea masurilor asiguratorii si procedura de executare silita se realizeaza de catre Administratia Fondului în conditiile Codului de procedura fiscala. Administratia Fondului are calitatea de creditor bugetar.
   
    (3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale.
   
    (4) În cazul neachitarii la scadenta a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administratia Fondului procedeaza la aplicarea masurilor de recuperare a creantelor prin executare silita.
   
    (5) Administratia Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:
   
    a) retinerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silita sau în cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului;
    b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobânzilor si penalitatilor de întârziere, stabilite cu titlu definitiv în timpul controlului si încasate de catre Administratia Fondului, pentru diferentele constatate.
    (6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizeaza astfel:
   
    a) o cota de 85% pentru Administratia Fondului;
    b) o cota de 15% pentru autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   
    CAPITOLUL IV
    Destinatia Fondului pentru mediu
   
    Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.
   
    (2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual de lucru si vizeaza îmbunatatirea performantei de mediu privind:
   
    a) prevenirea poluarii;
    b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
    c) reducerea nivelurilor de zgomot;
    d) utilizarea de tehnologii curate;
    e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
    f) protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
    g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
    h) conservarea biodiversitatii;
    i) administrarea ariilor naturale protejate;
    j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
    k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
    l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
    m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
    n) împadurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în paduri, stabilite în conditiile legii;
    o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
    p) lucrari destinate prevenirii, înlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
    (3) Din Fondul pentru mediu sunt finantate proiectele din categoriile prevazute la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati propuse de Comitetul director si aprobate de Comitetul de avizare:
   
    a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
    b) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare rambursabila;
    c) sustinerea totala sau partiala a dobânzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
    d) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.
    (4) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de catre operatorii economici, organizatii neguvernamentale, autoritati locale si unitati de învatamânt.
   
    (5) Analiza, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor se fac în conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu si ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia lucrarilor prevazute la alin. (2) lit. o).
   
    (6) Categoriile de lucrari care se pot finanta conform prevederilor alin. (2) lit. o), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   
    (7) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza în baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
   
    (8) Contractele de finantare, împreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii, constituie titluri executorii, fara a fi necesara învestirea cu formula executorie.
   
    (9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.
   
    (10) Sumele ramase neutilizate la sfârsitul anului se reporteaza în anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
   
    Art. 14. - (1) Proiectele solicitantilor care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre stat si catre Fondul pentru mediu, precum si proiectele celor care sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaza de sprijin financiar din partea Administratiei Fondului.
   
    (2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operatiuni financiare speculative.
   
    CAPITOLUL V
    Sanctiuni
   
    Art. 15. - (1) Încalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
   
    (2) Nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la
   
    2.500 lei (RON).
   
    Art. 16. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale.
   
    (2) Contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
    CAPITOLUL VI
    Dispozitii tranzitorii si finale
   
    Art. 17. - Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-k) se stabileste prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   
    Art. 18. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   
    (2) Structura organizatorica a Administratiei Fondului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare si functionare.
   
    Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
   
    Art. 20. - La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.889 din 9 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 18 si ale art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de paduri private în scopul gospodaririi durabile a acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2004, precum si orice alte dispozitii contrare.
   
    PRIM-MINISTRU
    CALIN POPESCU-TARICEANU
   
    Contrasemneaza:
   
    Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
    Sulfina Barbu
   
    Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
    Gheorghe Flutur
   
    Ministrul economiei si comertului,
    Codrut Ioan Seres
   
    Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
    Gheorghe Dobre
   
    Ministrul sanatatii,
    Gheorghe Eugen Nicolaescu
   
    Ministrul finantelor publice,
    Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    ANEXA Nr. 1
   
    TAXELE
    pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la operatorii economici
   
    -------------------------------------------------------------------------------------------
     Nr.
    crt. Emisii de poluanti în atmosfera                                    Taxa de încasat
    -------------------------------------------------------------------------------------------
     1.  Pulberi                                                            0,02 lei (RON)/kg
     2.  Oxizi de azot                                                      0,04 lei (RON)/kg
     3.  Oxizi de sulf                                                      0,04 lei (RON)/kg
     4.  Poluanti organici persistenti                                     20 lei (RON)/kg
     5.  Metale grele:
         - plumb                                                           12 lei (RON)/kg
         - cadmiu                                                          16 lei (RON)/kg
         - mercur                                                          20 lei (RON)/kg
    -------------------------------------------------------------------------------------------
   
    
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    ANEXA Nr. 2
   
    TAXELE
    încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile
   
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
     Nr.
    crt. Categorii de deseuri valorificabile                                 Taxa de încasat
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.  Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului                 4 lei (RON)/m2/an
     2.  Provenite din prelucrarea primara a lemnului                       1,2 lei (RON)/m2/an
     3.  Provenite de la producerea alcoolului                              0,2 lei (RON)/m2/an
     4.  Slamuri carbonifere                                                4 lei (RON)/m2/an
     5.  Zgura de furnal                                                    4 lei (RON)/m2/an
     6.  Cenusa de termocentrala                                            4 lei (RON)/m2/an
     7.  Cenusa de pirita                                                   4 lei (RON)/m2/an
     8.  Fosfogips                                                          4 lei (RON)/m2/an
     9.  Zguri provenite din metalurgie                                     4 lei (RON)/m2/an
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    
   


SmartCity5

COMENTARII la OUG 196/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 196 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 196/2005
Ordin 1276 2020
Legea 143 2018
OUG 48 2017
Rectificare 39 2017
OUG 39 2016
Legea 384 2013
Ordonanţa 31 2013
OUG 115 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Legea 167 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
OUG 15 2010
pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordonanţa 25 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
OUG 37 2008
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu