E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 167 din 14 iulie 2010

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 504 din 20 iulie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010, cu următoarele modificări:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art.   1.  - Fondul   pentru   mediu  este  un   instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.»

2.  La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3.  La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli;

c) analizează, selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

d)  urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor şi programelor finanţate din Fondul pentru mediu;

e)  finanţează lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispoziţiilor art. 13;

f)  elaborează ghidurile de finanţare aferente categoriilor de proiecte şi programelor pentru protecţia mediului, finanţate din Fondul pentru mediu.»

4.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat.»

5.  La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4-1) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(42) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

6.  La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(6) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii şi contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei.»

7.  La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componenţă:

a) 2 reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, împuterniciţi prin ordin al ministrului;

b)  un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, împuterniciţi prin decizie a conducătorului instituţiei respective;

c)  câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administraţiei publice locale;

d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;

e) 2 reprezentanţi ai confederaţiei patronale, desemnaţi de aceasta;

f)  un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea;

g) preşedintele Administraţiei Fondului.

........................................................................................................................................................................ ......................................................

(3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.»

8. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Comitetul director este constituit din preşedintele şi vicepreşedintele Administraţiei Fondului, împreună cu conducătorii direcţiilor de specialitate ale acesteia.

........................................................................................................................................................................ ......................................................

(3) Comitetul director are următoarele atribuţii:

a)  avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului;

b) avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu;

c)  analizează şi aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;

d)  urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;

e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;

f) avizează ghidurile de finanţare aferente fiecărui program şi proiect pentru protecţia mediului.»

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 «Art. 7. - Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 5% din veniturile acestuia.»

10.  La articolul 9 alineatul (1), literele a), d), e), f), i) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

f)  o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;».

11. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) şi s), cu următorul cuprins:

«p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare;

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

r) taxa pe poluare pentru autovehicule;

s) o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.»

12.   După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

«Art. 91. - (1) Administraţia Fondului gestionează un cont separat, la Trezoreria Statului, în care se încasează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective sumele reprezentând garanţia constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Garanţia se reţine de Administraţia Fondului în cazul neîndeplinirii obligaţiei de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor de electrice şi electronice la sfârşitul perioadei de garantare.

(3) Garanţia prevăzută la alin. (1), forma acesteia şi perioada de garantare se declară la Administraţia Fondului de către producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de organizaţiile colective, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care s-a constituit garanţia potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)  Sumele reprezentând garanţia menţionată la alin. (1) şi rămase neutilizate după un an de la împlinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.»

13.  La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.

14.  La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) şi s) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, respectiv a obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în legislaţia în vigoare, plata făcându-se pe diferenţa dintre cantităţile aferente obiectivelor anuale, respectiv a obligaţiilor anuale şi cantităţile realizate efectiv.

(3) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi uleiuri sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, de anvelope, respectiv de uleiuri introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, cantităţile de anvelope uzate gestionate, respectiv cantităţile de uleiuri uzate gestionate.»

15.  La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

16.  La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4-1) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere.

(42) Instrucţiunile privind obligaţia declarării prevăzute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

17.  La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.

18. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

«(7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic şi tipul de contribuţie şi/sau taxă cu care acesta este înregistrat.»

19.  La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i), j), p) şi s) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor.»

20. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.»

21.  La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Modelul şi conţinutul declaraţiilor la Fondul pentru mediu, prevăzute la alin. (1), (2) şi (21), precum şi la art. 10 alin. (3), se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.»

22. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind contribuţiile şi taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice şi fizice, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de către Administraţia Fondului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Administraţia Fondului are calitatea de creditor bugetar.

(3)  Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) şi s) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»

23. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea următoarelor categorii de proiecte şi programe pentru protecţia mediului:

a)  reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului;

b) reducerea nivelului de zgomot;

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;

d)   protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;

e) gospodărirea integrată a zonei costiere;

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate;

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;

k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale;

l) înlocuirea acoperişurilor din azbest;

m) monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;

n) lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum şi pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră şi feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă;

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate;

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti.

(2)  Programele şi proiectele din categoriile prevăzute la alin. (1) sunt finanţate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalităţi, aprobate în Comitetul de avizare:

a)  susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă;

b)  cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare şi/sau alte fonduri internaţionale.

(3) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni ale municipiilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii publice, institute de cercetare-dezvoltare, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare şi exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetaţie forestieră, operatori economici, inclusiv ocoale silvice, asociaţii de proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. o) şi p), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(5)  Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. o) şi p), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(6) Pentru achiziţionarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) şi a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră.

(7)  Finanţarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanţare anuale sau multianuale.

(8)   Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie.

(9) Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie garanţii ale finanţării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(10)   Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligaţia notificării, cât şi cele supuse obligaţiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului.»

24. Articolul 131 se abrogă.

25.  La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

26.  La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

«(3) Neafişarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(4) Nedepunerea la termen a declaraţiilor prevăzute la art. 10 alin. (41) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

27.  La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 16. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2) şi (4);

b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (3).»

28. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) La efectuarea de către Administraţia Fondului a inspecţiei fiscale cu privire la contribuţiile şi taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa şi reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu.»

29. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 17. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) şi s) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

30. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art.  19. - Anexele nr.  1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.»

31. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, cu următorul cuprins:

«ANEXA Nr. 3

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru anul 2011 şi începând cu anul 2012

Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)

Anul

Hârtie si carton

Plastic

Sticlă

Metal

Lemn

Obiectivele globale de valorificare prin reciclare1)

(%)

Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie2)

(%)

Total

din care: pentru PET

Total

din care: pentru Al.

2011

60

22,5

42

54

50

17

15

50

57

2012

60

22,5

55

60

50

21

15

55

60

1) Procentajul minim din greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

ANEXA Nr. 4

Etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate

Anul

Obligaţia 1)

2011

40%

2012

60%

Incepând cu 2013

80%

1) Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piaţa naţională.»"

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu excepţia lit. d) a alin. (1) al art. 9 din articolul unic, pct. 7, care produce efecte până la data de 31 decembrie 2010;

b) art. 36 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

Art. III. - (1) Proiectele şi programele pentru protecţia mediului aflate în faza de analiză sau finanţare la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cele pentru care a fost demarată sesiune de depunere a proiectelor, se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.

(2)  Programele şi proiectele pentru protecţia mediului care nu se mai regăsesc în prevederile prezentei legi se asimilează unei categorii de programe sau proiecte existente şi se finanţează din sursele alocate acesteia, pe baza aprobării Comitetului director.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu se modifică, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 167/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 167 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu