E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 167 din 14 iulie 2010

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 504 din 20 iulie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010, cu următoarele modificări:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art.   1.  - Fondul   pentru   mediu  este  un   instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.»

2.  La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3.  La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli;

c) analizează, selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

d)  urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor şi programelor finanţate din Fondul pentru mediu;

e)  finanţează lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispoziţiilor art. 13;

f)  elaborează ghidurile de finanţare aferente categoriilor de proiecte şi programelor pentru protecţia mediului, finanţate din Fondul pentru mediu.»

4.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat.»

5.  La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4-1) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(42) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

6.  La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(6) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii şi contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei.»

7.  La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componenţă:

a) 2 reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, împuterniciţi prin ordin al ministrului;

b)  un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, împuterniciţi prin decizie a conducătorului instituţiei respective;

c)  câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administraţiei publice locale;

d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;

e) 2 reprezentanţi ai confederaţiei patronale, desemnaţi de aceasta;

f)  un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea;

g) preşedintele Administraţiei Fondului.

........................................................................................................................................................................ ......................................................

(3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.»

8. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Comitetul director este constituit din preşedintele şi vicepreşedintele Administraţiei Fondului, împreună cu conducătorii direcţiilor de specialitate ale acesteia.

........................................................................................................................................................................ ......................................................

(3) Comitetul director are următoarele atribuţii:

a)  avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului;

b) avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu;

c)  analizează şi aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;

d)  urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;

e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;

f) avizează ghidurile de finanţare aferente fiecărui program şi proiect pentru protecţia mediului.»

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 «Art. 7. - Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 5% din veniturile acestuia.»

10.  La articolul 9 alineatul (1), literele a), d), e), f), i) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

f)  o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

........................................................................................................................................................................ ......................................................

l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;».

11. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) şi s), cu următorul cuprins:

«p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare;

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

r) taxa pe poluare pentru autovehicule;

s) o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.»

12.   După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

«Art. 91. - (1) Administraţia Fondului gestionează un cont separat, la Trezoreria Statului, în care se încasează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective sumele reprezentând garanţia constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Garanţia se reţine de Administraţia Fondului în cazul neîndeplinirii obligaţiei de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor de electrice şi electronice la sfârşitul perioadei de garantare.

(3) Garanţia prevăzută la alin. (1), forma acesteia şi perioada de garantare se declară la Administraţia Fondului de către producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de organizaţiile colective, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care s-a constituit garanţia potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)  Sumele reprezentând garanţia menţionată la alin. (1) şi rămase neutilizate după un an de la împlinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.»

13.  La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.

14.  La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) şi s) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, respectiv a obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în legislaţia în vigoare, plata făcându-se pe diferenţa dintre cantităţile aferente obiectivelor anuale, respectiv a obligaţiilor anuale şi cantităţile realizate efectiv.

(3) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi uleiuri sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, de anvelope, respectiv de uleiuri introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, cantităţile de anvelope uzate gestionate, respectiv cantităţile de uleiuri uzate gestionate.»

15.  La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

16.  La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4-1) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere.

(42) Instrucţiunile privind obligaţia declarării prevăzute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

17.  La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.

18. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

«(7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic şi tipul de contribuţie şi/sau taxă cu care acesta este înregistrat.»

19.  La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i), j), p) şi s) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor.»

20. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.»

21.  La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Modelul şi conţinutul declaraţiilor la Fondul pentru mediu, prevăzute la alin. (1), (2) şi (21), precum şi la art. 10 alin. (3), se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.»

22. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind contribuţiile şi taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice şi fizice, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de către Administraţia Fondului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Administraţia Fondului are calitatea de creditor bugetar.

(3)  Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) şi s) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»

23. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea următoarelor categorii de proiecte şi programe pentru protecţia mediului:

a)  reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului;

b) reducerea nivelului de zgomot;

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;

d)   protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;

e) gospodărirea integrată a zonei costiere;

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate;

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;

k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale;

l) înlocuirea acoperişurilor din azbest;

m) monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;

n) lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum şi pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră şi feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă;

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate;

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti.

(2)  Programele şi proiectele din categoriile prevăzute la alin. (1) sunt finanţate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalităţi, aprobate în Comitetul de avizare:

a)  susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă;

b)  cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare şi/sau alte fonduri internaţionale.

(3) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni ale municipiilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii publice, institute de cercetare-dezvoltare, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare şi exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetaţie forestieră, operatori economici, inclusiv ocoale silvice, asociaţii de proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. o) şi p), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(5)  Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. o) şi p), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(6) Pentru achiziţionarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) şi a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră.

(7)  Finanţarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanţare anuale sau multianuale.

(8)   Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie.

(9) Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie garanţii ale finanţării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(10)   Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligaţia notificării, cât şi cele supuse obligaţiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului.»

24. Articolul 131 se abrogă.

25.  La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

26.  La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

«(3) Neafişarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(4) Nedepunerea la termen a declaraţiilor prevăzute la art. 10 alin. (41) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

27.  La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 16. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2) şi (4);

b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (3).»

28. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) La efectuarea de către Administraţia Fondului a inspecţiei fiscale cu privire la contribuţiile şi taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa şi reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu.»

29. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 17. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) şi s) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.»

30. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art.  19. - Anexele nr.  1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.»

31. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, cu următorul cuprins:

«ANEXA Nr. 3

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru anul 2011 şi începând cu anul 2012

Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)

Anul

Hârtie si carton

Plastic

Sticlă

Metal

Lemn

Obiectivele globale de valorificare prin reciclare1)

(%)

Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie2)

(%)

Total

din care: pentru PET

Total

din care: pentru Al.

2011

60

22,5

42

54

50

17

15

50

57

2012

60

22,5

55

60

50

21

15

55

60

1) Procentajul minim din greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

ANEXA Nr. 4

Etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate

Anul

Obligaţia 1)

2011

40%

2012

60%

Incepând cu 2013

80%

1) Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piaţa naţională.»"

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu excepţia lit. d) a alin. (1) al art. 9 din articolul unic, pct. 7, care produce efecte până la data de 31 decembrie 2010;

b) art. 36 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

Art. III. - (1) Proiectele şi programele pentru protecţia mediului aflate în faza de analiză sau finanţare la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cele pentru care a fost demarată sesiune de depunere a proiectelor, se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.

(2)  Programele şi proiectele pentru protecţia mediului care nu se mai regăsesc în prevederile prezentei legi se asimilează unei categorii de programe sau proiecte existente şi se finanţează din sursele alocate acesteia, pe baza aprobării Comitetului director.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu se modifică, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 167/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 167 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu