Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 160 din 30 iulie 1998    * Republicata

pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din 23 mai 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 160/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, si a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala si independenta, cu organizare autonoma reglementata. Este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.
    (2) Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania este forul stiintific si profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde si coordoneaza activitatea asociatiilor, societatilor si ligilor de profil membre.
    (3) Medicina veterinara este o stiinta medicala care asigura confortul si protectia animalelor si contribuie la mentinerea sanatatii publice si la protectia mediului.
    Art. 2
    (1) Profesiunea de medic veterinar se exercita in Romania de catre orice persoana, cetatean roman, care poseda diploma de medic veterinar echivalata potrivit legii, precum si de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de cetatenii Elvetiei, care poseda diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atesta aceasta calificare prevazuta de lege, eliberate de o institutie de invatamant din aceste state.
    (2) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, certificate sau alte documente ce atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii de invatamant superior veterinar din tari terte, recunoscute intr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (3) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor terte, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, certificate sau alte documente eliberate de institutii de invatamant veterinar din state terte, care atesta aceasta calificare, echivalate potrivit legii.
    (4) Recunoasterea profesionala a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atesta calitatea de medic veterinar, se realizeaza de catre Colegiul Medicilor Veterinari.
    (5) Medicii veterinari, cetateni romani cu domiciliul in strainatate, precum si medicii veterinari cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care exercita profesia de medic veterinar in Romania, au aceleasi drepturi si obligatii cu privire la exercitarea acesteia ca si medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.
    Art. 3
    (1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apararea sanatatii animalelor, sanatatii publice, protectia consumatorului si a mediului inconjurator, in scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurarii securitatii alimentare a populatiei, al facilitarii relatiilor comerciale si al pastrarii echilibrului ecologic.
    (2) Prin natura liberala a profesiei, medicul veterinar cu drept de libera practica, in exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.
    Art. 4
    Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate in urmatoarele domenii de competenta:
    a) sanatatea animalelor;
    b) sanatatea publica veterinara si igiena produselor animaliere si de origine animala;
    c) inspectia si controalele veterinare de frontiera;
    d) supravegherea si diagnosticul de laborator veterinar;
    e) controlul igienei furajelor;
    f) coordonarea identificarii si inregistrarii animalelor;
    g) instruirea si educatia veterinara continua;
    h) testarea, inregistrarea si autorizarea producerii si comercializarii produselor de uz veterinar si ale altor materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor;
    i) comercializarea cu amanuntul si utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special si medicamentelor de uz veterinar;
    j) consultanta si audit veterinar.
    Art. 5
    Medicul veterinar isi exercita profesiunea in colaborare cu alte profesiuni, in urmatoarele domenii:
    a) apararea sanatatii publice si protectia consumatorului;
    b) cresterea si furajarea animalelor;
    c) selectia, ameliorarea si reproductia animalelor;
    d) realizarea produselor de uz veterinar si a altor materii care influenteaza starea de sanatate a animalelor;
    e) cercetari de genetica animala fundamentala si aplicativa;
    f) protectia animalelor domestice si a celor salbatice;
    g) industrializarea si valorificarea produselor animaliere si de origine animala;
    h) protectia mediului si controlul poluarii;
    i) statistica medical-veterinara;
    j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu exceptia celor prevazute la art. 4 lit. i);
    k) controlul miscarii animalelor, al produselor animaliere si de origine animala;
    l) cercetarea medical-veterinara;
    m) nutritia animalelor;
    n) biotehnologii medical-veterinare;
    o) invatamantul medical-veterinar.
    Art. 6
    In exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplica, respecta si este protejat de legile statului, precum si de prevederile Statutului medicului veterinar si ale Codului de deontologie medical-veterinara aprobate de Congresul National al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.
    Art. 7
    Profesiunea de medic veterinar se exercita in cadrul urmatoarelor structuri profesionale:
    a) reteaua veterinara de stat;
    b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;
    c) institutiile de invatamant veterinar autorizate si acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu;
    d) alte institutii publice si private.

    CAP. 2
    Organizarea profesiunii de medic veterinar

    SECTIUNEA 1
    Colegiul Medicilor Veterinari

    Art. 8
    (1) Se infiinteaza Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesionala autonoma, neguvernamentala, apolitica si nonprofit. Colegiul are personalitate juridica.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezinta interesele si apara drepturile profesionale ale membrilor sai.
    (3) Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizeaza pe principiul teritorial, al eligibilitatii si ierarhiei.
    (4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:
    a) Congresul national;
    b) Consiliul national;
    c) consiliile judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari are urmatoarele atributii:
    a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementarile si normele de exercitare a profesiunii in toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei in vigoare;
    b) elaboreaza Codul de deontologie medical-veterinara, Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale caror prevederi sunt obligatorii in exercitarea profesiunii de medic veterinar;
    c) acorda medicilor veterinari atestatul de libera practica;
    d) aplica sanctiunile disciplinare prevazute de regulamentul sau de organizare si functionare, suspenda sau retrage atestatul de libera practica;
    e) reprezinta profesiunea in fata organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale si stiintifice, a institutiilor publice sau private;
    f) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si institutii profesionale similare;
    g) tine evidenta membrilor sai si actualizeaza permanent tabloul general al acestora;
    h) propune anual Ministerului Educatiei si Cercetarii cifra de scolarizare pentru invatamantul superior medical-veterinar;
    i) acorda sprijin informational, elibereaza documente oficiale medicilor cetateni romani care solicita aceasta oficial, pentru a exercita profesia in Uniunea Europeana sau in alte state, precum si medicilor veterinari cetateni straini care solicita sa profeseze in Romania, in conditiile legii.
    (2) In materia recunoasterii calificarilor profesionale obtinute in statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si in materia exercitarii profesiei de medic veterinar de catre cetatenii statelor mentionate, Colegiul Medicilor Veterinari adopta hotarari cu efect juridic, armonizate cu reglementarile comunitare.
    Art. 10
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile de invatamant superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari si a Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din Romania, stabilesc profilurile profesionale de baza si specializarile medicilor veterinari.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Colegiul Medicilor Veterinari si institutiile de invatamant superior organizeaza concursul si elibereaza certificate care atesta gradul profesional de medic primar veterinar.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari colaboreaza cu institutiile publice in stabilirea directiilor de dezvoltare si de perfectionare a invatamantului medical-veterinar universitar si postuniversitar, in concordanta cu cerintele si standardele internationale si cu legislatia Romaniei.
    Art. 11
    Componenta Consiliului national, a consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conditiile si modul de indeplinire a atributiilor si competentelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
    Art. 12
    (1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:
    a) taxa de inscriere in colegiu, cotizatiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestari stiintifice si culturale, precum si din drepturi editoriale;
    b) subventii, donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile legii;
    c) chirii, dobanzi si orice alte surse legale.
    (2) Consiliile judetene si al municipiului Bucuresti vireaza lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cota de 50% din cotizatiile incasate. Fondurile banesti pot fi utilizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea de institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activitati ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodaresti si pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Congresul National al Medicilor Veterinari

    Art. 13
    (1) Congresul National al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar si se constituie din delegati alesi in adunarile generale ale consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Congresul National al Medicilor Veterinari se intruneste o data la 3 ani. La cererea majoritatii consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, Consiliul national convoaca Congresul extraordinar.
    (3) Congresul National al Medicilor Veterinari este legal constituit, daca sunt prezente doua treimi din numarul delegatilor convocati, si adopta hotarari cu votul majoritatii simple.
    Art. 14
    Congresul National al Medicilor Veterinari are urmatoarele atributii:
    a) adopta Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) adopta Statutul medicului veterinar;
    c) adopta propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar si aproba Codul de deontologie medical-veterinara;
    d) adopta hotarari privind formarea, calificarea, specializarea si perfectionarea medicilor veterinari, precum si criteriile pentru promovarea profesionala;
    e) adopta rezolutii si recomandari privind programul sau stiintific;
    f) adopta hotarari privitoare la relatiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari si Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania sau alte foruri profesionale si stiintifice din tara si din strainatate.
    Art. 15
    Hotararile Congresului National al Medicilor Veterinari sunt definitive si obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

    CAP. 3
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

    Art. 16
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobandeste de orice medic veterinar, cetatean roman sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European ori cetatean elvetian, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnica, care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) exercita in mod legal profesiunea de medic veterinar in Romania, in conformitate cu dispozitiile art. 2;
    b) nu se afla in cazurile de nedemnitate prevazute de legislatia in vigoare;
    c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.
    Art. 17
    (1) Prevederile art. 16 nu se aplica in cazul exercitarii profesiei de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de catre cetatenii elvetieni sub forma de prestari de servicii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), cetatenii statelor mentionate se inregistreaza in registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari in acest scop, fara a dobandi calitatea de membri.
    (3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, in conditiile legii.
    (4) In exercitarea profesiei in forma prestarii de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesionala.
    Art. 18
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi si membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor in una dintre aceste categorii sunt prevazute in Statutul medicului veterinar.
    Art. 19
    La inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune in fata consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, intr-un cadru solemn, urmatorul juramant:
    "Jur sa-mi exercit profesiunea cu competenta si responsabilitate, in mod demn, cu probitate si devotament, actionand in toate imprejurarile printr-o conduita exemplara, in spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinara si al respectarii legilor tarii.
    Voi folosi toate cunostintele mele profesionale si stiintifice pentru promovarea si apararea sanatatii animalelor, protectia sanatatii omului si a conditiilor ecologice.
    Jur sa apar, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul si nobilele traditii ale profesiunii de medic veterinar!"
    Art. 20
    (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmatoarele drepturi:
    a) in exercitarea profesiunii sunt ocrotiti de lege;
    b) sa-si exercite profesiunea medical-veterinara, in conditiile legii;
    c) sa-si desfasoare activitatea nestingherit si fara vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;
    d) sa informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice incalcare a dreptului de exercitare a profesiei;
    e) sa asiste la sedintele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari;
    f) sa aleaga si sa fie alesi;
    g) sa participe la formele de perfectionare profesionala continua;
    h) sa foloseasca insemnele si titlurile profesionale sau academice.
    (2) Insulta, calomnia ori amenintarea, savarsita impotriva medicului veterinar in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta, se pedepseste conform legii.
    (3) Lovirea sau alte violente savarsite impotriva medicului veterinar, in conditiile exercitarii profesiei, se pedepsesc conform legii.
    (4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate, iar pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. d), si din oficiu. Retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 21
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte legile si celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar si sa se supuna hotararii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie medical-veterinara;
    c) sa promoveze intregul ansamblu de masuri menite sa conduca la dezvoltarea cresterii animalelor si a potentialului lor productiv;
    d) sa protejeze sanatatea omului impotriva bolilor comune omului si animalelor, sa participe la protejarea mediului, in scopul mentinerii echilibrului ecologic;
    e) sa urmareasca si sa sprijine masurile de protectie a animalelor, in conformitate cu reglementarile internationale;
    f) medicul veterinar care desfasoara activitate medical-veterinara raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.
    Art. 22
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari si exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne si se suspenda pentru:
    a) desfasurarea unor activitati care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinara, constatate, sanctionate si ramase definitive;
    b) interzicerea exercitarii profesiunii pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara, ramasa definitiva;
    c) in caz de neplata a cotizatiilor si a contributiilor profesionale, timp de 6 luni neintrerupt de la scadenta acestora.
    Art. 23
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari inceteaza:
    a) daca impotriva medicului veterinar s-au luat masuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sanctiune disciplinara sau ca urmare a hotararii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidenta incapacitate profesionala ori boala psihica, atestata de comisia medicala de expertiza;
    b) daca medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o fapta care constituie culpa profesionala, prevazuta si pedepsita de Codul penal, care il face nedemn de a-si exercita profesiunea.

    CAP. 4
    Calificarea, specializarea si promovarea in grade profesionale a medicilor veterinari

    Art. 24
    Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, in conditiile prezentei legi, medici veterinari in diferite profiluri profesionale.
    Art. 25
    Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale, conform normelor legale in vigoare, in:
    a) asistenta medical-veterinara;
    b) epidemiologie veterinara;
    c) supraveghere si diagnostic de laborator;
    d) sanatate publica veterinara si igiena produselor animaliere si de origine animala;
    e) patologia reproductiei.

    CAP. 5
    Libera practica medical-veterinara

    Art. 26
    (1) Activitatile efectuate prin libera practica medical-veterinara sunt: asistenta medical-veterinara, insamantarile artificiale, diferitele servicii de specialitate si consultanta tehnica si legislativa sanitar-veterinara, producerea si comercializarea medicamentelor antiparazitare si de uz veterinar si a aparaturii si instrumentarului de uz veterinar.
    (2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar national.
    Art. 27
    (1) Medicii veterinari cu drept de libera practica isi pot desfasura activitatea independent, atat ca persoane fizice autorizate, cat si ca persoane juridice.
    (2) Pentru sprijinirea liberalizarii profesiunii de medic veterinar, directiile sanitar-veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si regiile autonome sau alte institutii de care apartin dispensarele veterinare pot vinde, inchiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesionisti cladirile, spatiile, dotarile si mijloacele existente in circumscriptiile sanitar-veterinare de asistenta si in clinicile veterinare de stat. Se excepteaza de la vanzare locuintele.
    (3) In scopul prevazut la alin. (2) autoritatile administratiei publice locale pot inchiria, concesiona sau vinde, dupa caz, medicilor veterinari care devin liber-profesionisti, cladirile si spatiile, precum si dotarile si mijloacele aferente acestora, in care se desfasoara activitatea circumscriptiilor sanitar-veterinare si care se afla in proprietatea publica sau privata a comunelor, oraselor si municipiilor.
    (4) Medicii veterinari care devin liber-profesionisti si raman in localitatea de domiciliu au drept de preemtiune la inchirierea si la concesionarea cladirilor si amenajamentului respectiv in care se realizeaza activitatea specifica de medic veterinar, in cadrul circumscriptiei.
    (5) Cladirilor, spatiilor, precum si dotarilor aferente nu li se va schimba destinatia, fiind obligatorie folosirea numai in scopul medicinei veterinare. Schimbarea destinatiei se va putea realiza numai cu avizul autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 28
    (1) In exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de libera practica se organizeaza si functioneaza in cadrul:
    a) cabinetului medical-veterinar, in una dintre urmatoarele forme:
    1. cabinet medical-veterinar;
    2. cabinete medical-veterinare asociate;
    b) societatilor comerciale cu obiect principal de activitate activitatile veterinare.
    (2) In formele de organizare a profesiei prevazute la alin. (1) isi exercita profesia medicii veterinari titulari sau asociati, care pot avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal.
    Art. 29
    (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medical-veterinare.
    (2) In cabinetul medical-veterinar isi exercita profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal.
    (3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale veterinare asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
    Art. 30
    (1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.
    (2) Medicul veterinar poate schimba oricand forma de organizare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a aprobat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical-veterinar.
    Art. 31
    Unitatile medical-veterinare cu personalitate juridica, ce se infiinteaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) au ca obiect de activitate principal activitatile veterinare;
    b) sunt inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare.
    Art. 32
    (1) Actul de infiintare a cabinetelor medical-veterinare este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fara personalitate juridica, ce se intocmeste la consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa aprobarea sa de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de inregistrare este necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului, o copie a acestuia fiind inmanata titularului.
    (2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se tine de catre Colegiul Medicilor Veterinari.
    Art. 33
    (1) Cladirilor, spatiilor, precum si dotarilor aferente nu li se va schimba destinatia, fiind obligatorie folosirea numai in scopul practicarii medicinii veterinare.
    (2) Schimbarea destinatiei se poate realiza numai cu acordul proprietarului.
    Art. 34
    (1) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului, utilizate in prezent pentru activitati medical-veterinare, vor fi trecute in domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare.
    (2) Bunurile prevazute la alin. (1) vor fi vandute, inchiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, dupa caz, unitatilor medical-veterinare cu personalitate juridica.
    (3) Normele metodologice privind vanzarea bunurilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 35
    Limitele dotarii cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.
    Art. 36
    Tarifele si onorariile pentru libera practica medical-veterinara se stabilesc de catre fiecare medic veterinar, pe criterii de competenta, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime unice si obligatorii.
    Art. 37
    (1) Medicamentele si produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite, puncte farmaceutice si farmacii veterinare autorizate legal.
    (2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite veterinare autorizate si se folosesc numai de catre medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, in cadrul actului medical-veterinar.
    Art. 38
    (1) Medicii veterinari cu drept de libera practica, pe baza de contract incheiat cu directiile sanitar-veterinare, efectueaza actiunile prevazute in programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum si alte activitati care concura la supravegherea sanitar-veterinara a teritoriului.
    (2) Tarifele de plata pentru actiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Colegiul Medicilor Veterinari si se negociaza pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara.*)
------------
    *) Conform art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, toate referirile la Agentia Nationala Sanitara Veterinara din legislatia in vigoare se considera ca fiind facute la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

    Art. 39
    Atributiile si competentele medicilor veterinari liber-profesionisti, precum si indeplinirea unor indatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari impreuna cu Agentia Nationala Sanitar-Veterinara*).
------------
    *) Conform art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, toate referirile la Agentia Nationala Sanitara Veterinara din legislatia in vigoare se considera ca fiind facute la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

    CAP. 6
    Proceduri si sanctiuni

    Art. 40
    Comisia Superioara de Deontologie si Litigii, comisiile judetene de deontologie si litigii, respectiv a municipiului Bucuresti, judeca incalcarea si nerespectarea legislatiei si a reglementarilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor veterinari.
    Art. 41
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care incalca legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar si nu respecta Codul de deontologie medical-veterinara raspund disciplinar, in functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare severa;
    d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinara pe o perioada care nu poate depasi un an de la data emiterii hotararii comisiei;
    e) radierea din evidenta Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determina interzicerea definitiva de a exercita medicina veterinara pe teritoriul Romaniei, care se poate lua numai de catre Comisia Superioara de Deontologie si Litigii la propunerea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 42
    Comisia judeteana de deontologie si litigii, respectiv a municipiului Bucuresti, reprezinta prima structura ce solutioneaza aspectele mentionate la art. 40, iar Comisia Superioara de Deontologie si Litigii reprezinta forumul national si structura de apel pentru orice incalcare, nerespectare sau abatere savarsita de un medic veterinar si nesolutionata la nivel judetean.
    Art. 43
    Procedura privind solutionarea litigiilor si abaterilor savarsite de catre medicii veterinari este stabilita in regulamentul de ordine interioara pentru Comisia Superioara de Deontologie si Litigii, comisiile judetene de deontologie si litigii si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
    Art. 44
    Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.
    Art. 45
    Exercitarea fara drept a oricarei activitati specifice profesiei de medic veterinar constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 46
    (1) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercita de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara*) si de catre Colegiul Medicilor Veterinari.
    (2) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercita de catre autoritatea sanitar-veterinara centrala si teritoriala, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.
------------
    *) A se vedea nota de la art. 38.

    Art. 47
    Urmatoarele acte vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si constituie reglementari specifice pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei legi:
    a) Statutul medicului veterinar;
    b) Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;
    c) Codul de deontologie medical-veterinara;
    d) Regulamentul privind atributiile si competentele medicilor veterinari cu drept de libera practica in indeplinirea unor indatoriri publice.
    Art. 48
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din Romania va organiza adunari generale ale filialelor judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Dupa alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din Romania isi inceteaza activitatea.

    NOTA:
    Redam mai jos art. II, III si IV din Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, care nu au fost cuprinse in prezenta republicare.
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se va realiza transpunerea reglementarilor comunitare in materia recunoasterii calificarilor profesionale obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Elvetia, precum si in exercitarea profesiei de medic veterinar de catre cetatenii statelor mentionate.
    Art. 3
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Legea 160/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 160 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu