Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 278 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea organizarii activitatii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, prevazuta in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane" vor acorda asistenta tehnica folosintelor de apa, pentru elaborarea planurilor proprii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
    3. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se elaboreaza de catre orice folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.
    4. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 785/18.11.1996.
    5. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministrul apelor, padurilor
                   si protectiei mediului,
                   Ioan Oltean

    ANEXA 1
                      METODOLOGIE-CADRU

de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Starea de calitate a resurselor de apa este conditionata atat de modul de utilizare a acestora ca surse de alimentare cu apa a populatiei, industriei si altor folosinte, cat si de utilizarea resurselor ca receptori ai apelor uzate evacuate dupa utilizare. Una din masurile importante pentru mentinerea calitatii resurselor de apa o reprezinta activitatea de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 aceasta activitate este organizata de catre Regia Autonoma "Apele Romane" prin filialele sale bazinale, atat pe baza de planuri elaborate la nivelul fiecarui bazin hidrografic, cat si pe baza planurilor proprii ale utilizatorilor de apa potential poluatori.
    Art. 2
    Poluarea accidentala, in sensul prezentei metodologii, este orice alterare a caracteristicelor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale si in urma careia apa devine improprie folosirii posibile inainte de poluare. Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare si de scurta durata.
    Folosintele de apa selectate de filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane" ca prezentand un potential de poluare semnificativ (cuprinse in cadrul sistemului de alarmare in caz de poluari accidentale a apelor din Romania), vor elabora, in termen de 2 luni de la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentei metodologii, planuri proprii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, adaptand la conditiile specifice cele prezentate in cadrul capitolului II. De mentionat ca, potrivit Legii apelor nr. 107/1996, lipsa la utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora se sanctioneaza.
    Art. 3
    Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se elaboreaza de orice folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.

    II. Modul de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

    Art. 4
    In vederea elaborarii planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale unitatile stabilite de Regia Autonoma "Apele Romane" vor inventaria si stabili activitatile, locurile si instalatiile (punctele critice) de la care pot proveni poluari accidentale si vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea sistemului de alerta in caz de poluare accidentala;
    b) stabilirea programului de masuri si lucrari necesare pentru prevenirea poluarii, precum si a dotarilor necesare pentru prevenirea producerii unei poluari accidentale sau pentru inlaturarea efectelor acesteia;
    c) stabilirea, prin decizie a conducatorului unitatii, a componentei colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale si a echipelor de interventie;
    d) precizarea sarcinilor si raspunderilor cu privire la anuntarea imediata a cazurilor de poluare accidentala;
    e) instruirea lucratorilor carora le revine sarcina aducerii la indeplinire a prevederilor planului.
    La elaborarea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se va tine cont de continutul cadru prezentat in capitolul III al prezentei metodologii.
    Art. 5
    Un exemplar din planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, semnat de conducatorul unitatii, se va transmite la sistemul de gospodarire a apelor pe raza caruia se afla unitatea. Planul va contine si programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale, program ce face parte integranta din acesta (tabel nr. 4). Programul va cuprinde termene si responsabilitati si va fi reactualizat in functie de aparitia unor noi puncte critice. La elaborarea programului se vor avea in vedere, adaptandu-se functie de specificul folosintei, cele cuprinse in capitolul III al prezentei metodologii.
    Art. 6
    Conducerea unitatii are raspunderea urmaririi realizarii la termen si in bune conditii a masurilor si lucrarilor stabilite. Dupa producerea unui eveniment cauzator de poluare, conducerea unitatii are obligatia sa analizeze in detaliu si sub toate aspectele, cauzele poluarii accidentale si dispune masuri tehnico-materiale si organizatorice, in scopul prevenirii unor astfel de situatii nedorite, inclusiv eventualele modificari si/sau completari ale tehnologiilor de productie, ale instalatiilor, constructiilor, dotarilor, tinand seama si de experienta dobandita in cursul evenimentului de poluare consumat.
    Art. 7
    Continutul-cadru al planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare va cuprinde:
    a) Memoriu, ce va contine datele de identificare a folosintei de apa, cu prezentarea punctelor de unde pot proveni poluari accidentale si modul de actionare in caz de producere a acestora;
    b) Tabele ale caror modele sunt prezentate in anexa la prezenta metodologie (nr. 1-10);
    c) Plan de situatie la scara 1:10.000 sau 1:25.000 cu localizarea obiectivelor;
    d) Schita tehnologica cu marcarea punctelor critice.
    Art. 8
    Memoriul planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se va completa astfel:
    a) Datele de identificare a folosintei de apa se vor prezenta dupa urmatorul model:

    Utilizatorul (unitatea) ................................
    Folosinta de apa .......................................
    Adresa .................................................
    Cod fiscal ..... nr. ..... Registru comertului .........
    Telefon ......... FAX ........... TELEX ................
    Curs de apa in care se evacueaza apele dupa utilizare
    ........................................................
    Cod cadastral ..................

    Se va specifica telefonul de la serviciul de permanenta al unitatii.
    b) Modul de actionare in caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a surselor de apa va fi prezentat adaptand la conditiile specifice urmatoarele:
    b.1. Persoana care observa fenomenul anunta imediat conducerea sectiei si a unitatii.
    b.2. Conducerea sectiei sau a unitatii dispune:
    - anuntarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;
    - anuntarea imediata a sistemului de gospodarire a apelor si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.
    b.3. Persoanele sau colectivele din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru:
    - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;
    - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;
    - indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;
    - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.
    b.4. Modul de solicitare a sprijinului acordat de unitatile cu care s-au stabilit, in prealabil, relatii de colaborare in acest scop, in cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluarii si/sau eliminarea efectelor acesteia.
    b.5. In cazul in care, cu toate masurile interne luate, exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre resurse de apa de suprafata sau subterane imediat, va fi avertizat sistemul de gospodarire a apelor din zona, asupra situatiei deosebite create.
    In cazuri de forta majora, conducerea unitatii va dispune oprirea functionarii unor instalatii sau sectii de productie, sectoare de activitate, care contribuie la generarea, in continuare a poluarii accidentale (astfel de situatii limita vor fi analizate prin scenarii prestabilite de poluari accidentale posibile si vor fi incluse in programul propriu de actiune in cazuri de poluari accidentale).
    b.6. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii substantelor poluante in unitati sau zone adiacente, conducerea unitatii sau a sectiei va informa sistemul de gospodarire a apelor asupra sistarii fenomenului.
    b.7. La solicitarea autoritatilor de gospodarire a apelor, conducerea unitatii dispune subordonatilor colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor si a vinovatilor pentru poluarea accidentala produsa.
    Art. 9
    Tabelele se vor completa avand in vedere urmatoarele:
    1. Conducatorul unitatii va emite o decizie privind componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale pe unitate, raspunderile si sarcinile acestora (tabel nr. 1).
    2. In lista punctelor critice din unitate, de unde pot proveni poluari accidentale (sectii, agregate, depozite, amenajari, mijloace de transport etc.), se vor mentiona cauzele posibile (accident, avarie, alta defectiune, manipulare, purjare, spalare, incarcare, descarcare) si faza in care s-au produs, conform tabelului nr. 2. Prin puncte critice se intelege punctele din cadrul unitatii, unde se pot produce pierderi de produse (semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale - solide sau lichide), care, prin antrenare in retelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizari, in sol sau evacuari directe in receptor natural, pot provoca poluari accidentale.
    3. Masurile si lucrarile aferente pentru prevenirea poluarilor accidentale se intocmesc pentru fiecare punct critic din tabelul nr. 2, in conformitate cu modelul din tabelul nr. 4. La stabilirea acestor masuri si lucrari se vor avea in vedere urmatoarele indicatii orientative privind principalele masuri si lucrari pentru prevenirea poluarilor accidentale (ce se vor prelua selectiv, completa si detalia, functie de specificul local):

    In industrie
    a) Bazine, de capacitate suficienta, pentru preluarea continutului unor instalatii, conducte in caz de avarii sau goliri previzibile, sisteme si utilaje de recuperare si reintroducere in fluxul tehnologic, sau de transport si depozitare, fara pericol pentru mediul inconjurator.
    b) Spatii amenajate, pentru depozitarea intermediara a unor materii prime, semifabricate sau produse care pot fi antrenate de vant, precipitatii sau pe alte cai in retelele de canalizare sau in ape.
    c) Baraje, diguri, pereti etansi, fose, definitive sau provizorii, pentru colectarea si limitarea raspandirii unor poluanti in unitate sau pe terenurile adiacente.
    d) Materiale adecvate, rezistente la coroziune, uzura, socuri in instalatiile tehnologice sau conexe.
    e) Lucrari de intretinere, inclusiv etansare, a digurilor stavilarelor, bazinelor, caminelor.
    f) Marcarea clara a vamelor pentru evitarea manevrelor gresite.

    In transporturi si manipulari de materiale
    a) Stabilirea locurilor de stationare si a rutelor pentru mijloacele de transport al substantelor poluante, cu maximum de securitate pentru a se evita poluarea surselor de apa si in special a celei potabile.
    b) Amenajarea de platforme etanse si protejate in punctele de depozitare intermediara a substantelor poluante.
    c) Prevederea de racorduri cu dispozitive de inchidere automata la capete in momentul decuplarii, la cisterne, bazine, furtunuri, conducte etc.
    d) Bazine de colectare-recuperare a eventualelor pierderi la punctele de incarcare-descarcare.
    e) Dotarea cu un minim necesar de unelte la bordul vehiculelor care transporta substante poluante, pentru primele interventii, la nevoie.

    In agricultura
    a) Consolidarea si supravegherea atenta a digurilor la bazinele de decantare sau stocare a dejectiilor din zootehnie, a apelor uzate si a namolurilor.
    b) Depozitarea, manipularea si folosirea in conditii de siguranta fata de riscurile de raspandire in ape a ingrasamintelor si pesticidelor.

    4. Programul de masuri si de lucrari aferente, pentru prevenirea poluarilor accidentale se va elabora in conformitate cu lista punctelor critice din unitate, de unde pot proveni poluari accidentale (sectii, agregate, depozite, amenajari, mijloace de transport etc.) si va cuprinde actiuni concrete precum: montari de vane, asigurarea capacitatilor necesare pentru colectarea pierderilor si pentru repomparea acestora in circuitul de refolosire, inlocuirea de conducte sau de instalatii uzate etc.
    Programul se intocmeste in conformitate cu modelul din tabelul nr. 4.
    5. La stabilirea echipelor de interventie corespunzatoare, pentru fiecare din punctele critice (tabel nr. 5) se va avea in vedere sa se includa persoane ce pot fi anuntate in timp util si a caror prestare sa fie eficienta.
    6. Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru oprirea poluarii si lichidarea efectelor acestora (tabel nr. 6) se va elabora pe echipe de interventie, cu precizarea locului de unde se obtin si a personalului de deservire a utilajelor centralizat pe unitati.
    7. Programul de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie (tabelul nr. 7) va cuprinde si frecventa simularilor pentru verificarea insusirii modului de interventie. Instruirea lucratorilor va fi efectuata si la angajarea unor noi lucratori. In acelasi mod se va proceda inainte de punerea in functiune a oricarei noi capacitati de productie, dezvoltari, modernizari etc.
    8. O atentie deosebita se va acorda stabilirii responsabilitatilor pe fiecare conducator/operator al procesului tehnologic care poate produce poluarea accidentala (tabel nr. 9).
    9. Lista unitatilor care acorda sprijin (tabel nr. 8) in cazul aparitiei unei poluari accidentale se va elabora cu sprijinul sistemului de gospodarire a apelor si cu acordul scris al acestora. In lista se va nominaliza personalul de contact.
    10. Lista folosintelor de apa din aval care pot fi afectate de poluarea accidentala produsa de unitate (tabel nr. 10) se elaboreaza in colaborare cu sistemul de gospodarire a apelor. Conducerile unitatilor poluatoare au obligatia sa comunice fisele de poluanti.
    11. Modelele prezentate in anexe, au caracter orientativ. Toate piesele "planului" se vor detalia si adapta la conditiile specifice fiecarei folosinte.

    III. Program de combatere a efectelor poluarilor accidentale in unitatile care folosesc apa

    Art. 10
    Unitatile care folosesc apa, pe baza fiselor de poluanti potentiali, vor elabora si un program de combatere a efectelor poluarilor accidentale ce se produc de unitatile amplasate in amonte. La elaborarea acestui program se vor lua in considerare urmatoarele:
    a) La constatarea unei poluari accidentale a surselor de apa, pentru care nu s-a primit comunicarea de avertizare din partea sistemului de gospodarire a apelor, angajatul unitatii, care a observat fenomenul, anunta imediat sistemul de gospodarire a apelor si conducerea unitatii.
    b) La primirea avertizarii privind poluarea accidentala a sursei de apa, angajatul unitatii, care a primit avertizarea, anunta imediat conducerea unitatii.
    c) In ambele situatii, conducerea unitatii dispune de urgenta, personalului special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea actiunilor si masurilor proprii pentru limitarea pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calitatii apei brute folosite la alimentare.
    Personalul responsabil, nominalizat, realizeaza actiunile si masurile proprii prestabilite, precum si analize de laborator, cu frecventa necesara si urmarirea concentratiei poluantilor in sursa de apa, pana la trecerea undei de poluare si incadrarea acestora in limitele standard.
    d) La aparitia in apa, la captare, a unor poluanti, factorii responsabili nominalizati executa:
    d.1. tratarea suplimentara a apei, pe durata prezentei poluantilor, in cazul cand o astfel de masura conduce la eliminarea acestor substante nedorite;
    d.2. urmarirea prin analize de laborator, a eficientei tratarii suplimentare;
    d.3. devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea dupa caz a poluantilor;
    d.4. avertizarea utilizatorilor de apa interni asupra modificarilor, eventuale sau certe, ale calitatii apei distribuite si, in cazuri deosebit de grave, a populatiei pentru a nu folosi apa, temporar in anumite scopuri pentru baut sau prepararea hranei sau a o folosi cu restrictii ori cu masuri de precautie, de exemplu fierbere;
    d.5. intreruperea alimentarii cu apa a unor utilizatori interni care nu pot functiona cu aceasta apa, pe durata trecerii undei de poluare pe rau, in dreptul prizei de apa;
    d.6. alte masuri interne necesare diminuarii sau eliminarii efectelor poluarii;
    d.7. anunta sistemul de gospodarire a apelor din zona asupra fenomenului de poluare constatat la sursa de apa.
    e) Daca se prevede reducerea debitului captat sau se reduce efectiv acest debit, conducerea unitatii dispune: limitarea consumului intern pentru unele activitati, sectoare sau sectii de productie; intensificarea recircularii la utilizatorii industriali; asigurarea cu prioritate a consumatorilor esentiali si in primul rand a populatiei.
    f) La incetarea (sistarea) poluarii accidentale a apei la captare, precum si la incetarea actiunilor generate de acest fenomen, conducerea unitatii dispune informarea sistemului de gospodarire a apelor din zona.
    g) Imediat dupa incetarea efectelor poluarii accidentale, conducerea unitatii dispune evaluarea pagubelor produse de folosirea apei brute poluate, in unitatea proprie si, dupa caz, la alte unitati alimentate prin sistemul propriu al primei, informand si autoritatea de gospodarire a apelor sau alte organe de ancheta.

    TABELUL Nr. 1

              Componenta colectivului constituit pentru
                 combaterea poluarilor accidentale
------------------------------------------------------------
Nr.  Nume si     Functia/    Adresa    Telefon   Raspunderi
crt. prenume  loc de munca
------------------------------------------------------------
 0     1             2          3         4          5
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                      Conducatorul unitatii
                               L.S.

    TABELUL Nr. 2.

            Lista punctelor critice din unitate de unde
                  pot proveni poluari accidentale
------------------------------------------------------------
Nr.    Locul de unde   Cauzele         Poluanti potentiali
crt.   poate proveni   posibile    -------------------------
         poluarea      ale
        accidentala    poluarii    Denumirea*)    Observatii
------------------------------------------------------------
 0          1             2             3             4
------------------------------------------------------------
 1.
------------------------------------------------------------
 2.
------------------------------------------------------------
 3.
------------------------------------------------------------

                    Conducatorul unitatii
                              L.S.

    *) In cazul denumirilor comerciale se va preciza compozitia chimica si incadrarea intr-o clasa (categorie) de substante.


    TABELUL Nr. 3.

                Fisa poluantului potential
------------------------------------------------------------
Nr.              Limite         Periculozitate Posibilitati
crt.             admisibilitate la manipulari  de combatere
     Denumirea                        *)       (indepartare)
     poluantului -------------------------------------------
                  A    B*)  C      D    E     F*)  G*)
------------------------------------------------------------
 0       1        2     3    4      5    6       7      8
------------------------------------------------------------
 1.
------------------------------------------------------------
 2.
------------------------------------------------------------
 3.
------------------------------------------------------------

                    Conducatorul unitatii
                              L.S.


    SEMNIFICATIA COLOANELOR A-G DIN TABELUL Nr. 3.

    A = apa de suprafata
    B = apa potabila
    C = apa subterana
    D = Caracteristici periculoase
    E = Masuri de precautie necesare
    F = Actiunea
    G = Mijloace necesare

-------------
    *) inflamabilitate, toxicitate prin ingerare-inhalare-atingere, interactiuni periculoase cu alte substante;
    *) in cazul cand sursa este folosita pentru alimentarea cu apa potabila, iar in procesul de tratare nu se obtin modificari care sa elimine poluantul;
    *) colectare, depozitare intermediara, limitare raspandire pe sol sau in apa, neutralizare, absorbtie, distrugere prin incinerare, biodegradare, emulsionare, lichefiere, depozitare definitiva in conditii de securitate pentru apa si mediu;
    *) in cazul denumirilor comerciale se va da compozitia chimica si incadrarea in clasa (categoria) de substante.

    TABELUL Nr. 4.
    Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru*)
------------------------------------------------------------
Nr.   Masura  Scopul Responsabilitati      Termene      Obs.
crt.   sau                            -----------------
     lucrarea                         incepere   p.i.f.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.

-----------
    *) locul de unde poate proveni poluarea.


    TABELUL Nr. 5.

          Componenta echipelor de interventie
------------------------------------------------------------
Nr.     Nume si prenume     Adresa      Telefon      Obs.
crt.
------------------------------------------------------------
 0             1               2           3           4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.


    TABELUL Nr. 6

             Lista dotarilor si a materialelor
      necesare pentru sistarea poluarii accidentale
------------------------------------------------------------
Nr.  Denumire   Locul de unde     Cine         Cine asigura
crt. utilaj/       provine      deserveste      materialul
     material     (denumire      utilajul
                sectie/atelier  (nume, loc
                    etc.)        de munca)
------------------------------------------------------------
 0      1            2               3              4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.


    TABELUL Nr. 7.

         Programul anual de instruire a lucratorilor
    de la punctele critice si a echipelor de interventie
------------------------------------------------------------
Nr.   Data cand va avea           Numele persoanei   Cine
crt.   loc instruirea     Locul    care  asigura   participa
                                     instruirea
------------------------------------------------------------
 0            1             2            3             4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


                     Conducatorul unitatii
                             L.S.

    TABELUL Nr. 8.

                Responsabilitatile conducatorilor
------------------------------------------------------------
Nr.    Denumirea    Sectia  Nume si prenume Responsabilitati
crt.  punct critic            conducator/
                               operator
------------------------------------------------------------
 0         1           2          3                 4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.


    TABELUL Nr. 9.

            Lista unitatilor care acorda sprijin
        in cazul aparitiei unei poluari accidentale
------------------------------------------------------------
Nr.    Denumirea     Adresa    Telefon/fax     Persoana de
crt.   unitatii                                  legatura
------------------------------------------------------------
 0         1            2           3                4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.


    TABELUL Nr. 10.

         Lista folosintelor din aval care pot fi afectate
------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea      Adresa    Telefon/fax    Profil de
crt.    unitatii                                productie
------------------------------------------------------------
 0         1              2           3             4
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

                     Conducatorul unitatii
                             L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 278/1997

 
06.03.2012 22:15:33  Anonim  a scris :
Trebuie sa fie elaborat de o persoana autorizata sau .... nu e nevoie ?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 278/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu