Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.106 din 15.06.2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 20 iunie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.(3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. 2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă. 3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. 4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la:a)calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul; b)numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; c)locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; d)durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; e)alte clauze potrivit legii. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:a)persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; b)întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. (2) Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispoziţiilor legale.(3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.(4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. 6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. 7. La articolul 7, alineatele (7) şi (8) se abrogă. 8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat. 9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului. 10. Capitolul IV „Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie“, cuprinzând articolele 11-13, se abrogă. 11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă. 12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.(2) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competenţele obţinute în sistem nonformal şi informal.(3) În cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, în condiţiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractul de ucenicie la locul de muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu cel mult 60 de zile. 13. După articolul 16 se introduce un nou articol , articolul 161, cu următorul cuprins: Articolul 161 Ucenicul are următoarele obligaţii: a)de a se forma profesional în scopul obţinerii Certificatului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională; b)de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului prevăzut la lit. a). 14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a)pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă; b)pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate; c)pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, prevăzută la art. 16 alin. (4). (3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. 15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Modul de acordare a sumei prevăzute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 16. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 17 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.(2) În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.(3) În situaţia în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.(4) Pentru sumele restituite în condiţiile alin. (2), angajatorul are drept de regres împotriva ucenicului care, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 161 lit. b). 17. La articolul 23, alineatul (2) se abrogă. 18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă. 19. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control conform art. 23, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, art. 10, art. 15 alin. (2) şi art. 16. 20. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit legislaţiei în vigoare, şi se vor acorda numai după autorizare, în condiţiile legii. Articolul IIPrevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVLegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 106/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 106 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu