E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 72 1996 abrogat de articolul 80 din actul Legea 500 2002
Articolul 3 din actul Legea 72 1996 in legatura cu Ordin 1482 2001
Legea 72 1996 in legatura cu Ordin 123 2001
Legea 72 1996 in legatura cu Ordonanţa 67 1999
Articolul 17 din actul Legea 72 1996 modificat de articolul 51 din actul Legea 81 1999
Articolul 18 din actul Legea 72 1996 abrogat de articolul 51 din actul Legea 81 1999
Articolul 45 din actul Legea 72 1996 abrogat de articolul 51 din actul Legea 81 1999
Articolul 3 din actul Legea 72 1996 abrogat de OUG 61 1998
Legea 72 1996 in legatura cu Norma 4815 1998
Legea 72 1996 in legatura cu Ordin 2515 1998
Articolul 3 din actul Legea 72 1996 abrogat de articolul 66 din actul Legea 189 1998
Articolul 54 din actul Legea 72 1996 in legatura cu articolul 32 din actul Legea 109 1998
Legea 72 1996 in legatura cu Ordin 2101 1997
Legea 72 1996 in legatura cu Ordonanţa 8 1997
Legea 72 1996 promulgat de Decretul 272 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 72 din 12 iulie 1996

Legea privind finantele publice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 17 iulie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege stabileste normele privind formarea, administrarea, intrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice.
    (2) Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoane juridice si fizice, cu luarea in consideratie a potentialului lor economic si a altor criterii stabilite de lege. Dimensionarea cheltuielilor publice si repartizarea acestora pe destinatii si pe ordonatori de credite se efectueaza in concordanta cu obiectivele strategiei de dezvoltare economica si sociala a tarii si cu prioritatile imediate stabilite de autoritatile publice competente.
    Utilizarea resurselor financiare se face cu respectarea stricta a legii, in conditii de eficienta sociala si/sau economica.
    (3) Constituirea, repartizarea si utilizarea resurselor financiare ale statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice, denumite in continuare resurse financiare publice, precum si pastrarea si intrebuintarea mijloacelor materiale si banesti ale sectorului public se controleaza de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor si alte organe imputernicite de lege.
    (4) Resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom, in conditiile asigurarii echilibrului financiar.
    (5) Resursele si cheltuielile reflectate in bugetele mentionate la alineatul precedent, cumulate la nivel national, alcatuiesc resursele financiare publice totale, respectiv cheltuielile publice totale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugetele respective, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public, pe anul respectiv, starea de echilibru sau de dezechilibru, dupa caz.
    (6) Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind: Parlamentul, Presedintia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, autoritatea judecatoreasca, precum si institutiile de stat de subordonare centrala sau locala, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.
    Art. 2
    Impozitele, taxele si alte venituri ale statului, precum si normele si normativele de cheltuieli pentru institutii publice se aproba prin lege.
    Art. 3
    (1) Guvernul elaboreaza proiectele bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora si le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare. De asemenea, exercita conducerea generala a activitatii executive in domeniul finantelor publice, in care scop examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetului public national si a bugetelor fondurilor speciale si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.
    (2) Ministerul Finantelor ia masurile necesare pentru: asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului, cheltuirea cu eficienta a resurselor financiare.
    Art. 4
    La baza elaborarii si executiei bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale stau principiile unicitatii, universalitatii, echilibrului, realitatii, anualitatii si publicitatii.
    Art. 5
    (1) Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si bugetele institutiilor publice se aproba astfel:
    a) bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale - prin lege;
    b) bugetele proprii ale judetelor, municipiului Bucuresti, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, precum si bugetele fondurilor speciale constituite potrivit legii in afara acestor bugete - de catre consiliile judetene sau locale ale acestora, dupa caz;
    c) bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele prevazute la lit. a) si b) - de catre organul ierarhic superior al acestora, daca legea nu prevede altfel;
    d) bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri extrabugetare - de catre organul de conducere al institutiei publice respective, cu avizul organului ierarhic superior.
    (2) Bugetele prevazute la lit. b) - d), precum si bugetele tuturor agentilor economici, ale sistemelor de asigurari sociale si ale altor unitati care, potrivit legii, au obligatia de a intocmi bugete, se vor elabora potrivit normelor metodologice stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 6
    (1) Bugetele Presedintiei Romaniei, Guvernului si ale altor institutii publice care nu au organe ierarhic superioare se prevad distinct in bugetul de stat si se aproba de catre Parlament.
    (2) Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii inaintea dezbaterii bugetului de stat si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in bugetul de stat.
    Art. 7
    (1) Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, constituite in conditiile legii, se intocmesc de catre Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.
    (2) Bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurari sociale se aproba de catre organele de conducere proprii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    Art. 8
    Prin legile bugetare anuale pot fi aprobate masuri fiscale in concordanta cu evolutia economiei si asigurarea resurselor statului pentru finantarea cheltuielilor publice, precum si venituri cu destinatie speciala, in scopul acoperirii unor cheltuieli stabilite distinct prin bugetul de stat.
    Art. 9
    La determinarea cheltuielilor publice se vor avea in vedere politica financiara a statului, numarul de salariati, reteaua de institutii publice in functiune, cele care urmeaza a se infiinta in noul exercitiu bugetar, folosirea bazei tehnice existente cu maxima eficacitate, precum si urmatoarele:
    a) in domeniul social - utilizarea resurselor financiare ale statului pentru invatamant, sanatate, ocrotiri si asigurari sociale, cultura, arta, tineret si sport, refacerea si ocrotirea mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic si altele, in conditiile stabilite de lege;
    b) sustinerea unor programe prioritare de cercetare, indeosebi fundamentala;
    c) in domeniul economic - realizarea unor investitii si a altor actiuni economice de interes public, acordarea de subventii, facilitati si alte mijloace stabilite potrivit legii, in limita alocatiilor bugetare aprobate prin bugetele anuale, in conditiile legii;
    d) asigurarea cerintelor de aparare a tarii, ordinii publice si sigurantei nationale;
    e) finantarea administratiei publice centrale si locale si a altor cheltuieli prevazute de lege;
    f) dobanzile aferente datoriei publice si cheltuielile determinate de emisiunea si plasarea valorilor mobiliare necesare finantarii acestei datorii, precum si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) In bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetele locale si in bugetele fondurilor speciale nu se pot inscrie si aproba cheltuieli fara stabilirea resurselor din care urmeaza a fi efectuate.
    (2) In cursul executiei bugetare, in cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, initiatorii au obligatia sa prevada si mijloacele necesare acoperirii golului de venituri sau sporului de cheltuieli.
    Art. 11
    Guvernul asigura realizarea politicii financiare a statului conform programului de guvernare acceptat de Parlament.
    Art. 12
    (1) In scopul coordonarii politicii financiare, stabilita de Guvern potrivit art. 11 din prezenta lege, cu politica valutara, monetara si de credit, Ministerul Finantelor colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar.
    (2) Guvernul raspunde de recuperarea creantelor externe ale statului roman rezultate din activitatea de comert exterior, cooperare economica internationala si din alte activitati derulate in baza unor acorduri guvernamentale. Modalitatile de recuperare a creantelor externe ale statului roman se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 13
    Ministerul Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei prezinta semestrial Guvernului informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propun solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe.
    Art. 14
    (1) Ministerul Finantelor participa, in numele statului, in tara sau in strainatate, dupa caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si de combatere a evaziunii fiscale si, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme financiare, valutare si de plati.
    (2) De asemenea, Ministerul Finantelor avizeaza, in faza de proiect, acordurile, aranjamentele, protocoalele sau alte asemenea intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative care contin prevederi de ordin financiar-valutar, incheiate de institutiile publice.

    CAP. 2
    Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului de stat

    Art. 15
    (1) Veniturile si cheltuielile care se inscriu in bugetul de stat se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Clasificatia bugetara cuprinde la venituri - capitole si subcapitole, iar la cheltuieli - parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz.
    (3) Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatie precisa si limitata.
    (4) Cheltuielile de personal se prezinta distinct de cheltuielile materiale.
    (5) Este interzis a se prevedea, la cheltuielile materiale sau la alte categorii de cheltuieli, cheltuieli de personal, cum sunt: salarii, diurne, indemnizatii si altele asemanatoare.
    Art. 16
    Orice suma care se cuvine statului se fac venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 17
    (1) Se interzice acoperirea cheltuielilor bugetului de stat prin recurgerea la emisiune monetara sau prin finantarea directa de catre banci.
    (2) Refinantarea datoriei publice interne si finantarea deficitului bugetului de stat se asigura prin imprumuturi de stat, in conditiile legii.
    (3) Ministerul Finantelor este autorizat sa contracteze si sa garanteze imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in vederea asigurarii fondurilor necesare refinantarii datoriei publice interne, finantarii deficitului bugetar la nivelul inregistrat la finele fiecarui an si a echilibrului balantei de plati externe, in limitele aprobate prin lege.
    (4) Deficitul bugetului de stat din anul curent si din anii precedenti, pentru care nu s-au contractat imprumuturi de stat, se finanteaza din disponibilitatile aflate temporar in contul general al trezoreriei statului. Ministerul Finantelor este autorizat sa stabileasca dobanda pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile aflate temporar in contul general al trezoreriei statului.
    (5) Legea anuala privind aprobarea bugetului de stat poate autoriza Ministerul Finantelor ca, pe parcursul executiei bugetului de stat, pentru a face fata cheltuielilor statului pana la incasarea veniturilor aprobate, daca va fi necesar, si cu aprobarea Guvernului, sa emita bonuri de tezaur sau alte instrumente specifice, purtatoare de dobanda si a caror scadenta nu poate depasi sfarsitul anului financiar.
    (6) Bonurile de tezaur sau alte instrumente specifice sunt puse in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza conventiei de agent, incheiata de aceasta cu Ministerul Finantelor, in numele statului.
    (7) Totalul bonurilor de tezaur si al altor instrumente specifice aflate in circulatie nu va putea depasi 8% din volumul total al cheltuielilor bugetului de stat aprobat.
    (8) Emiterea bonurilor de tezaur si a altor instrumente specifice se poate face numai in primele 10 luni ale anului financiar, iar retragerea lor trebuie sa se faca fara a depasi anul financiar in care au fost emise.
    Art. 18
    Banca Nationala a Romaniei poate acorda imprumut fara dobanda, pentru acoperirea decalajului temporar dintre veniturile si cheltuielile bugetului de stat, pe seama resurselor de creditare ale acesteia. Acest imprumut urmeaza a fi rambursat pana la sfarsitul anului financiar respectiv, pe seama veniturilor bugetare sau a unui imprumut de stat efectuat in conditiile legii. Imprumutul acordat de Banca Nationala a Romaniei nu poate depasi intr-un an financiar 10% din totalul cheltuielilor bugetului aprobat, precum si dublul capitalului acesteia si al fondului de rezerva constituit.
    Art. 19
    (1) Constituirea si utilizarea de mijloace financiare apartinand statului, in afara bugetului, sunt interzise.
    (2) Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (3) Proiectele bugetelor fondurilor speciale se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, responsabili cu gestionarea fondurilor respective.
    (4) Elaborarea si executia bugetelor fondurilor speciale se efectueaza potrivit legilor de constituire a acestor fonduri si prevederilor din prezenta lege.
    (5) Pe masura stabilizarii si restructurarii sectoarelor economice si bugetare, Guvernul analizeaza si propune Parlamentului desfiintarea fondurilor speciale constituite in afara bugetului de stat ori a bugetului asigurarilor sociale sau includerea acestora in bugetele respective.
    Art. 20
    In bugetul de stat se inscriu Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, care se utilizeaza pe baza de hotarari ale acestuia, in vederea finantarii, potrivit dispozitiilor legale, a actiunilor sau sarcinilor nou-intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar, respectiv pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.
    Art. 21
    Proiectul bugetului de stat se elaboreaza de catre Guvern prin Ministerul Finantelor, pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget, precum si a proiectelor bugetelor locale.
    Art. 22
    (1) Cheltuielile pentru investitiile institutiilor publice si alte cheltuieli de investitii, care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale, se cuprind in proiectele acestor bugete, pe baza listei de investitii cu desfasurarea acestora pe obiective, atat fizic cat si valoric, elaborata de fiecare ordonator principal de credite si anexata la bugetul propriu.
    (2) In listele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii in continuare, precum si obiectivele de investitii noi. In listele de investitii se cuprind intr-o pozitie globala, sub denumirea de "alte cheltuieli de investitii": achizitiile de imobile, dotarile independente, consolidarile la imobile, cheltuielile de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
    (3) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in realizarea obiectivelor de investitii si repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in listele de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget, asigurand, totodata, utilizarea rationala si eficienta a acestor fonduri, precum si realizarea obiectivelor de investitii la termenele aprobate.
    (4) In listele de investitii se inscriu numai obiectivele de investitii ale caror documentatii tehnico-economice au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale. Cheltuielile pentru investitii, cuprinse intr-o pozitie globala in lista anexa la bugetul fiecarui ordonator de credite, se detaliaza si se aproba prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitate, oportunitate si alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii.
    (5) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre: Guvern - pentru valori mai mari de 4 miliarde lei; ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 500 milioane lei si 4 miliarde lei; ceilalti ordonatori de credite - pentru valori cuprinse intre 100 si 500 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite. Pentru obiectivele noi de investitii, ale caror valori nu depasesc 100 milioane lei, documentatiile tehnico-economice se aproba de catre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    (6) Se interzice elaborarea studiilor de fezabilitate pe obiecte si lucrari sau pe parti din obiectele sau lucrarile ce intra in componenta unui obiectiv de investitii.
    (7) Prin legile bugetare anuale se pot modifica limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, in functie de evolutia preturilor.
    (8) Documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor publice ce se realizeaza pe baza de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobarii Guvernului numai dupa obtinerea in prealabil a acordului Ministerului Finantelor si se includ in lista de investitii anexa la bugetul ordonatorului principal de credite, potrivit prevederilor alin. (1) si (2) ale prezentului articol.
    (9) Valoarea obiectivelor de investitii, ale caror documentatii tehnico-economice au fost aprobate potrivit competentelor prevazute la acest articol, este confidentiala pana la adjudecarea executiei lucrarilor, potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.
    (10) Ordonatorii de credite, in calitate de investitori si pe propria lor raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, in functie de evolutia preturilor.
    (11) Finantarea cheltuielilor de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a documentatiilor pentru organizarea licitatiilor si adjudecarea executiei lucrarilor publice, precum si admiterea la finantare a obiectivelor de investitii noi se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (12) Cheltuielile de investitii se cuprind la fiecare capitol al actiunii care se finanteaza din bugetul de stat.
    Art. 23
    (1) In cazurile in care unitatile administrativ-teritoriale nu isi pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii, stabilite in conditiile legii, in vederea echilibrarii acestora se pot stabili, prin legea bugetara anuala, cote sau sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si criterii de determinare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale.
    (2) Din bugetul de stat se pot face transferuri pentru unitatile administrativ-teritoriale, in vederea finantarii unor investitii cu caracter social si edilitar-gospodaresc, precum si a unor actiuni de protectie sociala.
    (3) Cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile ce se fac din bugetul de stat, potrivit alineatului precedent, se aproba anual prin legea bugetara, pentru fiecare judet in parte si pentru municipiul Bucuresti, precum si repartizarea pe destinatii a transferurilor.
    (4) Propunerile de cote sau de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri se vor cuprinde in proiectele de buget pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, care se prezinta Ministerului Finantelor insotite de situatia unitatilor administrativ-teritoriale componente la care se propun astfel de cote sau de sume defalcate si transferuri, precum si note de fundamentare a necesitatii, oportunitatii, eficientei si eficacitatii acestora.
    (5) Prin legile bugetare anuale se pot stabili cote aditionale la unele impozite directe ale bugetului de stat si/sau ale bugetelor locale, care sa constituie venituri ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, in care scop vor fi prevazute nivelul maxim al cotelor aditionale si categoriile de impozite directe asupra carora se vor aplica, precum si repartizarea acestora pe consilii locale si consilii judetene.
    Art. 24
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, pana la data de 1 mai a fiecarui an, sa comunice Ministerului Finantelor propunerile de modificare a veniturilor si a cheltuielilor pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pe anul viitor, fata de anul in curs, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor, cu precizarea cauzelor si cu fundamentarile care determina aceste modificari.
    (2) Consiliile locale si judetene au aceleasi obligatii in cazul solicitarii de majorare a transferurilor, cotelor sau sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat fata de anul in curs.
    Art. 25
    (1) Ordonatorii principali de credite vor depune la Ministerul Finantelor, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a fiecarui an, propunerile pentru proiectul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, potrivit metodologiei si conditiilor stabilite de Ministerul Finantelor.
    (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta propunerile pentru proiectele bugetelor locale la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pana la data de 15 mai a fiecarui an, urmand ca acestea sa depuna proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a fiecarui an.
    (3) Ministerul Finantelor examineaza proiectele de buget si poarta discutii cu ordonatorii principali de credite asupra nivelului maxim al cheltuielilor bugetare. Pana la data de 1 iulie, Ministerul Finantelor, cu acordul primului-ministru, comunica ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli stabilite pe baza politicii financiare a Guvernului, in vederea definitivarii proiectelor de buget.
    (4) Proiectele de buget, definitivate potrivit prevederilor alineatului precedent, se depun la Ministerul Finantelor pana la data de 1 august a fiecarui an, insotite de documentatii si fundamentari detaliate, atat pentru venituri, cat si pentru cheltuieli. In caz de divergente, hotaraste Guvernul.
    (5) Ministerul Finantelor, pe baza acestor proiecte de buget si a bugetului propriu, intocmeste proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectele bugetelor fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern pana la data de 25 septembrie a fiecarui an, insotite de proiectele legilor bugetare.
    (6) Dupa insusirea proiectelor de bugete mentionate la alineatul precedent de catre Guvern, acesta le supune spre aprobare Parlamentului, cel mai tarziu pana la data de 10 octombrie a fiecarui an, insotite de un raport privind situatia economico-financiara a tarii si proiectia acesteia in anul viitor, precum si de proiectele legilor bugetare.
    (7) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe capitole, pe articole si pe ordonatorii principali de credite.
    Art. 26
    (1) Bugetele ordonatorilor principali de credite, precum si cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile pe judete si pe municipiul Bucuresti se cuprind in anexe la bugetul de stat.
    (2) Veniturile si cheltuielile care se urmaresc si se executa prin Ministerul Finantelor se cuprind in anexa la bugetul de stat.
    Art. 27
    Daca legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, Guvernul indeplineste sarcinile ce-i revin si aplica in continuare prevederile bugetelor anului precedent, pana la adoptarea noilor bugete.
    Art. 28
    In stabilirea realizarilor veniturilor bugetare se vor respecta urmatoarele norme:
    a) impozitele, taxele si orice alte venituri se inscriu in bugetul de stat numai daca au fost stabilite prin lege;
    b) legea bugetara anuala aproba pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor, precum si a celorlalte venituri ale statului care urmeaza sa se perceapa;
    c) este interzisa perceperea, sub orice titlu si sub orice denumire, de contributii directe sau indirecte, in afara celor stabilite prin lege.
    Art. 29
    (1) Prin legea bugetara anuala se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar, precum si structura functionala si economica a acestora.
    (2) Alocatiile pentru cheltuielile de personal si de capital, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi utilizate la alte articole de cheltuieli.
    (3) Creditele bugetare, aprobate unui ordonator principal de credite prin legea bugetara anuala, nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altui ordonator principal de credite. De asemenea, cheltuielile aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altui capitol.
    (4) Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si pentru bugetele unitatilor subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al III-lea al anului financiar.
    (5) In mod exceptional si pe baza justificarilor corespunzatoare, virarile de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, cu exceptia cheltuielilor prevazute la alin. (2), se pot efectua, in cadrul bugetului unui ordonator principal de credite, inainte de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al III-lea, cu acordul Ministerului Finantelor.
    (6) Sunt interzise virarile de credite bugetare provenite de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului sau din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.
    (7) Creditele bugetare aprobate la unele capitole pot avea caracter previzional, ele putand fi majorate prin hotarari ale Guvernului dintr-o suma globala creata in acest scop si care urmeaza a fi cuprinse intr-o lege rectificativa. Lista capitolelor la care creditele aprobate au caracter previzional se aproba prin legea bugetara anuala.
    (8) In cursul exercitiului bugetar, legea bugetara anuala poate fi modificata prin legi rectificative, care se prezinta Parlamentului cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie.
    (9) Prin legile bugetare anuale se poate bloca o parte din creditele bugetare aprobate ordonatorilor principali de credite, in vederea mentinerii echilibrului bugetar aprobat si cheltuirii cu eficienta si eficacitate a fondurilor publice.
    (10) Virarile de credite bugetare in bugetele locale, in conditiile prevederilor prezentului articol, se aproba de catre fiecare consiliu local, respectiv consiliul judetean, dupa caz, iar virarile de credite bugetare mentionate la alin. (5) se fac cu acordul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 30
    (1) Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, prin bugetul asigurarilor sociale de stat, prin bugetele locale si prin bugetele fondurilor speciale se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.
    (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetele mentionate la alineatul precedent se aproba de catre:
    a) Ministerul Finantelor - pe capitole, la propunerea ordonatorilor principali de credite si a organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor, pentru cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile din bugetul de stat, pe structura aprobata pentru bugetele locale;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru bugetele proprii si bugetele unitatilor subordonate, precum si pe celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare.
    Art. 31
    (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa deschiderea de credite sau alimentarea cu fonduri de catre Ministerul Finantelor a conturilor deschise pe seama acestora la trezoreria statului sau la unitatile bancare, dupa caz.
    (2) Acordarea fondurilor de la bugetul de stat se face in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate, in raport cu gradul de folosire a resurselor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
    (3) Transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetul de stat, se efectueaza prin Ministerul Finantelor, la cerere si in functie de necesitatile executiei bugetare.
    Art. 32
    (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale, precum si din veniturile fondurilor speciale, cu exceptia cazurilor cand legea prevede altfel.
    (2) Veniturile care se realizeaza peste cele aprobate pe ansamblul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor fi folosite, in cursul anului, pentru finantarea unor actiuni stabilite de lege sau vor diminua deficitul bugetar ori vor majora excedentul bugetar.
    Art. 33
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale sunt conducatorii autoritatilor publice, ministrii si conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    (2) La Camera Deputatilor si la Senat, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali ai acestora.
    (3) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite, finantate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale sunt, dupa caz, ordonatori secundari sau tertiari de credite.
    Art. 34
    (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, pe unitatile ierarhic inferioare, in raport cu sarcinile acestora cuprinse, potrivit legii, in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Subventiile de orice fel, prevazute potrivit legii a se acorda din bugetul de stat regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat, se cuprind si se executa prin bugetele ordonatorilor principali sau secundari de credite, dupa caz, potrivit normelor metodologice stabilite de Ministerul Finantelor.
    (3) Ordonatorii secundari de credite aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale, cu respectarea dispozitiilor legale, si repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitatile ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite.
    (4) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
    (5) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 35
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor lor de drept.
    Art. 36
    (1) Ordonatorii principali si ordonatorii secundari si tertiari de credite raspund, potrivit legii, de:
    a) utilizarea creditelor bugetare;
    b) realizarea veniturilor;
    c) folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale;
    d) integritatea bunurilor incredintate unitatii pe care o conduc;
    e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare.
    (2) Angajarea si efectuarea de cheltuieli din sumele aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se aproba de ordonatorul de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern. Operatiunile de angajare a cheltuielilor supuse controlului preventiv exercitat de Curtea de Conturi se efectueaza cu viza acesteia.
    Art. 37
    In situatiile in care, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de unitati, actiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul, Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora si in structura bugetului de stat, fara afectarea echilibrului si rezervei bugetare.
    Art. 38
    Alocatiile din bugetul de stat acordate unor institutii publice care realizeaza, potrivit legii, venituri extrabugetare ori altor institutii, asociatii sau persoane juridice se stabilesc prin lege si se cuprind, in fiecare an, in legile bugetare.
    Art. 39
    (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale, care apartin institutiilor publice finantate in conditiile art. 70 alin. (1) lit. a) din prezenta lege, constituie venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupa caz, si se varsa la acestea potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Sumele obtinute potrivit alineatului precedent de catre celelalte institutii publice se retin de catre acestea in vederea realizarii de investitii.
    (3) Sumele incasate din concesionarea sau inchirierea unor bunuri ale statului constituie venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupa caz, daca legea nu prevede altfel.
    (4) Sumele obtinute din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea persoanelor care au dispus confiscarea acestora in conditiile legii, dupa deducerea cheltuielilor materiale legate de aceasta activitate, precum si a sumelor retinute pentru stimularea personalului, potrivit legii.
    Art. 40
    (1) Efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, precum si din bugetele fondurilor speciale se va putea face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale care sa confirme primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, achitarea salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor catre buget, precum si a altor obligatii, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile si limitele care se vor folosi in acest scop, in vederea accelerarii procesului investitional, imbunatatirea infrastructurii in transporturi, precum si pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestatii de servicii si executarea contractelor de cercetare stiintifica.
    (3) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate in conditiile prevederilor contractuale, potrivit alineatului precedent, si nejustificate prin prestatiile efectuate pana la sfarsitul anului vor fi recuperate, in conditiile legii, de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
    Art. 41
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza trimestrial necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune Ministerului Finantelor anularea creditelor respective.
    (2) Curtea de Conturi poate bloca, iar Ministerul Finantelor poate bloca sau reduce utilizarea unor credite constatate ca fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.
    (3) Cu creditele bugetare anulate sau reduse la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat in conditiile alineatelor precedente, se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.
    Art. 42
    (1) Pe baza darilor de seama contabile prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina si, in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si respectiv a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie ale bugetelor fondurilor speciale pe care le prezinta Guvernului.
    (2) Contul general anual de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie ale bugetelor fondurilor speciale se intocmesc in structura bugetelor aprobate si au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora.
    (3) Guvernul analizeaza lucrarile si prezinta contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie spre aprobare Parlamentului, pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie.
    (4) Contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie se aproba prin lege dupa verificarea de catre Curtea de Conturi.
    Art. 43
    Conturile anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite vor cuprinde:
    a) La venituri:
    1. prevederi bugetare aprobate initial;
    2. prevederi bugetare definitive;
    3. incasari realizate.
    b) La cheltuieli:
    1. credite aprobate initial;
    2. credite definitive;
    3. plati efectuate.
    Art. 44
    Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetelor fondurilor speciale se stabileste ca diferenta intre veniturile incasate pana la inchiderea exercitiului bugetar si platile efectuate pana la aceeasi data.
    Art. 45
    In caz de deficit al bugetului de stat, acoperit prin bonuri de tezaur sau prin imprumut de la Banca Nationala a Romaniei, in conditiile art. 17 si 18 din prezenta lege, nerambursate pana la finele exercitiului bugetar, Parlamentul hotaraste, la propunerea Guvernului, acoperirea deficitului si masurile ce trebuie luate pentru a preveni repetarea unor astfel de situatii in exercitiul financiar urmator.
    Art. 46
    (1) Din excedentul bugetului de stat, ramas dupa lichidarea integrala a datoriei publice, se rezerva anual o cota de 50% pentru crearea unui fond de tezaur al statului. Fondul de tezaur al statului se pastreaza in contul trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, si se utilizeaza pe baza de lege. Pana la utilizare, disponibilitatile fondului de tezaur vor fi plasate sub forma de depozit financiar cu dobanda.
    (2) Pentru acest fond se intocmesc conturi de executie anuale, care se supun aprobarii o data cu contul general de executie a bugetului de stat.
    Art. 47
    (1) Ministerul Finantelor intocmeste anual contul general al datoriei publice a statului, care cuprinde contul operatiunilor in tara si in strainatate. Contul general al datoriei publice va fi anexat la contul general anual de executie a bugetului de stat ce se depune la Parlament potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Contul general al datoriei publice cuprinde situatia datoriei publice interne si a datoriei publice externe directe a statului, precum si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si pentru credite externe primite de catre alte persoane juridice.
    Art. 48
    Controlul preventiv si ulterior asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale se efectueaza de catre Curtea de Conturi si de catre celelalte organe de stat, potrivit legii.
    Art. 49
    (1) Executia de casa a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor locale, a bugetelor fondurilor speciale se realizeaza prin trezoreria statului sau prin unitatile bancare, dupa caz, pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor, care asigura:
    a) incasarea veniturilor bugetare;
    b) efectuarea cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate in conditiile dispozitiilor legale;
    c) incasarea veniturilor extrabugetare si efectuarea platilor dispuse din acestea si a fondurilor speciale prin conturi distincte, pe institutii publice si categorii de resurse;
    d) gestionarea datoriei publice interne si externe prin urmarirea imprumuturilor guvernamentale interne si externe si folosirea acestora, precum si a celor garantate de stat, potrivit destinatiei prevazute in contracte, rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor si spezelor aferente;
    e) efectuarea altor operatiuni financiare in contul organelor administratiei publice centrale si locale.
    (2) Prin trezoreria statului se pot efectua si urmatoarele operatiuni:
    a) pastrarea disponibilitatilor reprezentand contravaloarea in lei a ajutoarelor externe nerambursabile, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora pe baza de hotarari ale Guvernului, potrivit destinatiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital in sectoarele publice si economice, dupa caz;
    b) efectuarea de plasamente financiare pe termen din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului prin Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 50
    Lucrarile de intocmire, aprobare si executie a bugetului de stat si a celorlalte bugete se fundamenteaza pe strategia dezvoltarii unor ramuri si sectoare publice, analize in executie si prognoze ale stadiilor de evolutie a echilibrului financiar, monetar si valutar, a nivelului datoriei publice interne si externe, in vederea stabilirii directiei de folosire a instrumentelor financiare pentru determinarea dezvoltarii economico-sociale. In acest scop, Ministerul Finantelor foloseste, in conditiile legii, proiectele si executiile privind: balanta de plati externe; balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei si a masei monetare; balanta creantelor si angajamentelor externe pe tari.

    CAP. 3
    Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor locale

    Art. 51
    (1) Prin bugete locale se intelege bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica.
    (2) Bugetele locale se elaboreaza, se aproba si se executa in conditiile prezentei legi si ale Legii administratiei publice locale.
    (3) Fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respectiv municipiul Bucuresti, intocmeste buget propriu, in conditii de autonomie. Intre bugetele consiliilor locale si bugetele consiliilor judetene nu exista relatii de subordonare.
    (4) Guvernul va lua masurile necesare ca, prin autonomia financiara a unitatilor administrativ-teritoriale si prin bugetul fiecarei unitati, sa se stimuleze initiativa locala in vederea satisfacerii cerintelor sociale locale, exercitarii drepturilor organelor locale de a dimensiona prevederile bugetare de cheltuieli in functie de nevoile proprii si corelat cu resursele bugetare posibile de mobilizat, precum si intaririi controlului social asupra folosirii eficiente a fondurilor alocate.
    Art. 52
    (1) Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.
    (2) Veniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe si alte venituri, a caror lista este redata in anexa la prezenta lege.
    (3) Constatarea, asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor locale se realizeaza prin organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 53
    Din bugetele locale se finanteaza, in conditiile stabilite de lege, actiuni social-culturale, obiective si actiuni economice de interes local, cheltuieli de intretinere si functionare a organelor administratiei publice locale, precum si alte obiective prevazute prin dispozitii legale. Veniturile si cheltuielile bugetelor locale se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 54
    (1) Modul de repartizare a cotelor sau a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, stabilite si aprobate in conditiile prevederilor art. 23 din prezenta lege, se stabilesc anual prin legea bugetara.
    (2) Bugetele consiliilor locale reflecta relatii de deplina autonomie financiara.
    (3) Consiliile locale si judetene, dupa caz, stabilesc si aproba cote aditionale la impozitele directe ale bugetului de stat si/sau ale bugetelor locale in cadrul limitelor si in conditiile prevederilor art. 23 alin. (5) din prezenta lege, in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice si de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor publice locale, potrivit legii.
    (4) La solicitarea consiliilor locale si judetene, dupa caz, prin legile bugetare anuale se pot autoriza unitatile administrativ-teritoriale sa contracteze imprumuturi pentru acoperirea cheltuielilor privind realizarea unor actiuni temeinic fundamentate, prin emisiune de titluri de valoare, cu conditia ca unitatile respective sa poata garanta acoperirea dobanzilor si rascumpararea titlurilor respective. Constatarea si autorizarea garantiei se efectueaza prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    (5) In cazurile in care in executia bugetelor locale apare deficit temporar, acesta poate fi acoperit, pana la incasarea veniturilor bugetare aprobate, pe seama resurselor aflate in contul general al trezoreriei statului.
    (6) Consiliile judetene si consiliile locale se pot asocia intre ele, in conditiile legii, pentru realizarea unor lucrari si servicii publice de interes local, pe baza de conventie, asigurandu-se si resursele financiare corespunzatoare.
    Art. 55
    (1) In bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor se poate inscrie fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local sau a celui judetean, dupa caz, al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in cota de pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se poate utiliza pentru suplimentarea unor credite bugetare aprobate prin bugetele locale, in vederea finantarii actiunilor sau a sarcinilor nou-intervenite in cursul anului.
    (2) Fondul de rezerva bugetara prevazut la alineatul precedent poate fi majorat, in cursul anului, cu pana la 50% din cuantumul initial al acestuia aprobat prin buget, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.
    (3) Nu pot fi folosite cu aceasta destinatie disponibilitatile de credite bugetare provenite de la cheltuielile de personal si de capital.
    Art. 56
    In cazurile in care in bugetele proprii ale unor unitati administrativ-teritoriale veniturile proprii aprobate depasesc cheltuielile aprobate, inclusiv rezerva bugetara stabilita potrivit legii, diferentele se constituie ca excedente planificate ale fiecarui buget local.
    Art. 57
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene la judete, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale.
    (2) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea consiliului local sau judetean al fiecarei unitati administrativ-teritoriale sunt, dupa caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor lor de drept.
    Art. 58
    Finantarea din bugetele locale se asigura prin deschideri de credite de catre ordonatorii principali ai acestora, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si potrivit destinatiei stabilite in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
    Art. 59
    Repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetele locale se aproba de:
    a) Ministerul Finantelor, pentru cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget prezentate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, pe baza propunerilor consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale;
    b) consiliile judetene sau locale, dupa caz, ale unitatilor administrativ-teritoriale, pentru bugetele proprii si bugetele institutiilor publice subordonate.
    Art. 60
    (1) Proiectele bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete ale administratiei proprii si ale institutiilor publice subordonate, in etapele prevazute pentru bugetul de stat.
    (2) Metodologia de elaborare si executie a bugetelor locale se stabileste de catre Ministerul Finantelor.
    (3) Proiectele bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale se prezinta spre aprobare consiliilor locale sau judetene, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la aprobarea legii bugetare anuale. In acelasi termen se aproba bugetele locale modificate in cursul exercitiului bugetar, prin legi rectificative.
    (4) Fiecare buget se aproba pe ansamblu, pe ordonatori de credite, capitole si articole.
    Art. 61
    (1) Pentru acoperirea eventualelor goluri temporare de casa, aparute in cursul anului intre cheltuielile si veniturile bugetelor proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, se pot acorda imprumuturi temporare din fondurile de tezaur constituite potrivit legii. Dreptul de a aproba astfel de imprumuturi il au consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul prealabil al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
    (2) Din aceleasi fonduri si in aceleasi conditii se pot acorda imprumuturi si in cazul in care asemenea goluri temporare de casa apar la bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti.
    (3) Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor verifica formarea si utilizarea fondului de tezaur.
    (4) Imprumuturile acordate potrivit alin. (1) si (2) ale prezentului articol se prevad a fi rambursate pana la data de 31 decembrie a fiecarui exercitiu bugetar.
    (5) In cazuri exceptionale, in care imprumuturile nu au fost rambursate pana la finele anului datorita lipsei de disponibilitati bugetare, acestea se prevad la rambursare in bugetele anilor urmatori, pe termen de pana la 18 luni, cu o dobanda a carei limita maxima se va stabili de Ministerul Finantelor si care se incaseaza la fondul de tezaur judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 62
    (1) Pentru realizarea unor actiuni social-culturale si acoperirea unor cheltuieli economice de interes local, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot aproba si utiliza in intregime sumele incasate din veniturile proprii ale bugetelor locale respective peste cele aprobate, in urmatoarele conditii:
    a) depasirea incasarilor sa fie realizata pe totalitatea veniturilor proprii stabilite prin bugetul local respectiv si sa se mentina pana la finele anului;
    b) plusurile de venituri sa provina din activitatea anului respectiv si sa nu fie rezultatul unor modificari ale legislatiei sau anumitor subevaluari constatate de organele de control prevazute de lege;
    c) bugetele respective sa nu fie echilibrate cu transferuri din bugetul de stat sau sa aiba imprumuturi nerambursate.
    (2) Modificarile efectuate si aprobate in bugetele locale, potrivit prevederilor acestui articol, se supun ratificarii consiliului local sau judetean, dupa caz, la prima sesiune a acestuia.
    Art. 63
    Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor cu bugetul de stat in limita transferurilor din bugetul de stat, se utilizeaza in ordine pentru:
    a) rambursarea eventualelor imprumuturi, din anii precedenti sau anul curent, nelichidate si plata dobanzilor aferente acestora;
    b) constituirea fondului de rulment propriu, cumulat, in limita a 5% din veniturile proprii, inclusiv cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, realizate prin bugetul propriu in anul respectiv. Fondul de rulment se pastreaza intr-un cont distinct, deschis fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si poate fi utilizat, temporar, pentru acoperirea unor eventuale deficite temporare provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent. La finele anului, fondul de rulment trebuie sa se regaseasca reintregit in contul distinct, deschis la unitatile de trezorerie;
    c) varsaminte la fondul de tezaur judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 64
    (1) Cheltuielile pentru investitiile proprii ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, ale regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale, dupa caz, si ale institutiilor publice de subordonare judeteana si locala, ce se finanteaza, potrivit legii, din bugetele locale, se inscriu in bugetul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la fiecare capitol al actiunii, pe baza listei de investitii, aprobata ca anexa la bugetul local de catre consiliul local sau judetean, dupa caz.
    (2) Documentatiile tehnico-economice ale investitiilor a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, dupa cum urmeaza:
    a) consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 100 milioane lei si 3 miliarde lei;
    b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 100 milioane lei si 2 miliarde lei;
    c) consiliile locale ale oraselor, pentru investitiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, daca este cazul, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 100 milioane lei si un miliard lei;
    d) consiliile locale ale comunelor, pentru investitiile proprii, precum si pentru cele ale institutiilor publice subordonate, a caror valoare este cuprinsa intre 100 milioane lei si 750 milioane lei.
    (3) Ordonatorii principali de credite din administratia publica locala, conducatorii institutiilor publice de subordonare judeteana sau locala, care au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, precum si managerii regiilor autonome de interes judetean si local, pentru investitiile proprii a caror valoare nu depaseste 100 milioane lei, aproba documentatiile tehnico-economice cu avizul prealabil, dupa caz, al delegatiei permanente a consiliului judetean sau a consiliului local.
    (4) Documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii a caror acoperire financiara se asigura integral sau in completare din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, ale caror valori depasesc plafoanele prevazute la alin. 2, se aproba de catre Guvern.
    Art. 65
    Presedintii consiliilor judetene si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale intocmesc si prezinta conturile anuale de executie a bugetelor proprii spre aprobare consiliilor judetene si, respectiv, consiliilor locale, pana la data de 1 iulie a anului urmator, in structura prevazuta la art. 43 din prezenta lege.
    Art. 66
    (1) Fondurile de tezaur judetene si al municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii, se pastreaza in conturi speciale la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si se utilizeaza pentru finantarea unor obiective de investitii din raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, din domeniile gospodariei comunale si transporturilor, in conditiile prevazute in legea bugetara anuala.
    (2) Pentru aceste fonduri se intocmesc anual conturi de executie, care se supun spre aprobare o data cu contul de executie a bugetului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 67
    Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor intocmesc, pe baza bugetelor locale aprobate de autoritatile locale, in conditiile legii, si transmit Ministerului Finantelor bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecarui judet si a municipiului Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si buget propriu, pe structurile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 68
    (1) Trimestrial, presedintii consiliilor judetene si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale intocmesc dari de seama contabile asupra executiei bugetare, care se transmit Ministerului Finantelor, la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta.
    (2) Ministerului Finantelor prezinta Guvernului, pana la data de 31 mai a fiecarui an, sinteza anuala a veniturilor si cheltuielilor publice locale, cu concluzii si propuneri in ceea ce priveste rolul acestora in indeplinirea sarcinilor ce revin organelor administratiei publice locale si a modului in care a fost respectata disciplina financiara.
    Art. 69
    Executia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, asigurandu-se:
    a) incasarea veniturilor bugetare, pe baza unei evidente stricte a sumelor incasate pe fiecare platitor;
    b) finantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei stabilite;
    c) incadrarea in echilibrul bugetar aprobat.

    CAP. 4
    Finantele institutiilor publice

    Art. 70
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:
    a) integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonare;
    b) din veniturile extrabugetare si alocatiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in functie de subordonare;
    c) integral din veniturile extrabugetare;
    d) din fondurile speciale, pentru anumite cheltuieli stabilite de lege a se finanta din aceste fonduri.
    (2) Institutiile publice pot beneficia de alocatii bugetare nerambursabile, granturi, obtinute in sistem competitiv, pe care le cuprind in buget in scopul realizarii unor obiective sau programe in conditiile legii.
    (3) Institutiile publice finantate integral de la buget varsa veniturile realizate la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonare.
    Art. 71
    (1) Institutiile publice prevazute la art. 70 mai pot folosi pentru desfasurarea si largirea activitatii lor mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, prin transmitere gratuita, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Acestea se gestioneaza potrivit normelor privind finantele publice si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
    Art. 72
    Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, in special in domeniul social-cultural, indiferent de subordonare, se asigura atat din bugetul de stat, cat si din bugetele unor unitati administrativ-teritoriale, numai in cazurile care, prin legea bugetara anuala, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza din fiecare buget.
    Art. 73
    (1) Veniturile extrabugetare ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 70 alin. (1) lit. b) si c), se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice in cauza, potrivit normelor privind finantele publice, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 70 alin. (1) lit. b) si d), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, dupa caz, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie. Bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
    (4) Veniturile bugetelor institutiilor publice, finantate potrivit art. 70 alin. (1) lit. b) si c), provin din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii si servicii medicale, studii, proiecte, prestari de servicii, lucrari, exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare si altele, stabilite in conditiile legii.
    Art. 74
    (1) Platile pentru investitiile institutiilor publice se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a documentatiei tehnice prevazute de lege, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind investitiile si decontarea acestora.
    (2) Cu mijloacele fixe rezultate ca urmare a cheltuielilor de investitii sau primite prin transfer gratuit se majoreaza fondul social al institutiei publice.

    CAP. 5
    Dispozitii comune si finale

    Art. 75
    (1) Exercitiul bugetar este anual, coincide cu anul calendaristic si se incheie pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Toate operatiunile, efectuate in cursul unui an in contul unui buget, apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
    (3) Pentru toti agentii economici si alti contribuabili, anul financiar are aceeasi durata ca si exercitiul bugetar.
    Art. 76
    (1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Orice venit neincasat si orice cheltuiala neefectuata pana la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.
    (2) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.
    (3) In cazul fondurilor speciale echilibrate prin subventii de la bugetul de stat, soldurile rezultate din executia acestora si neutilizate pana la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul de stat, in limita subventiilor acordate; diferenta se reporteaza in anul urmator, cu pastrarea destinatiei initiale, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 77
    (1) Nerespectarea termenului de plata a sumelor datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale atrage obligatia calcularii si incasarii majorarilor de intarziere prevazute de lege.
    (2) Incasarea la bugetul de stat, la bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetele fondurilor speciale a sumelor datorate si neachitate la termenele legale se face potrivit legislatiei privind urmarirea si executarea veniturilor bugetare.
    Art. 78
    Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetul de stat, in bugetele locale, in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale si nici efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru asemenea cheltuieli.
    Art. 79
    (1) Din bugetul de stat sau din bugetele locale se pot acorda subventii sau transferuri cu caracter general sau cu destinatii pentru anumite cheltuieli unor institutii, asociatii sau altor persoane juridice care nu sunt de stat si nu au autonomie economico-financiara, precum si unor unitati sau organisme internationale, ca obligatii de cotizatie ale statului, numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    (2) Asemenea subventii sau transferuri se prevad si se acorda din bugetele ordonatorilor principali de credite, in mod distinct, pe categoriile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 80
    (1) Sumele aprobate prin bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, in limita carora se pot efectua cheltuieli, reprezinta credite bugetare, care nu pot fi depasite.
    (2) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se poate face numai in limita creditelor bugetare anuale aprobate.
    (3) Utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrage, in conditiile legii, raspunderea celor vinovati.
    Art. 81
    Dispozitiile legale in domeniul elaborarii, aprobarii si executarii bugetului de stat se aplica si in domeniul bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, in masura in care pentru acestea nu se dispune altfel prin prezenta lege.
    Art. 82
    (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in raza carora isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.
    (2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale.
    Art. 83
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 22, 37, 62 si 74;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 29, 32 alin. (1), art. 40, 77 alin. (2) si art. 80;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 19, art. 28 lit. c), art. 34 alin. (5), art. 36, 38, 39, 41 alin. (1), art. 55, 58, 60 alin. (3), art. 66, 71, 78, 79 si 82.
    (2) Contraventiile prevazute la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 400.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 600.000 lei la 2.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin legea bugetara anuala.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele imputernicite in aceste scop.
    Art. 84
    Contraventiilor prevazute la art. 83 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
    Art. 85
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 10/1991 privind finantele publice si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

           p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     MARTIAN DAN

              p. PRESEDINTELE SENATUI
                     VALER SUIAN

    ANEXA 1

                               LISTA
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale
---------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea veniturilor
 crt.
---------------------------------------------------------

    CAP. 1
    Veniturile proprii care se prevad in bugetele proprii
    ale judetelor

 1. Impozitul de profit de la regiile autonome de sub
    autoritatea consiliilor judetene.
 2. Alte incasari din impozite directe.
 3. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de
    sub autoritatea consiliilor judetene.
 4. Alte venituri de la institutiile publice.
 5. Diverse venituri:
    a) venituri din amenzi aplicate potrivit
       dispozitiilor legale;
    b) restituiri de fonduri din finantarea bugetara
       locala a anilor precedenti;
    c) incasari din alte surse.
 6. Venituri din valorificarea unor bunuri ale
    institutiilor publice de subordonare judeteana.
 7. Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri
    nevarsate la termen la impozitele, taxele si
    veniturile cuprinse la acest capitol.

    CAP. 2
    Veniturile proprii care se prevad in bugetele
    proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor,
    sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului
    General al Municipiului Bucuresti

 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub
    autoritatea consiliilor locale ale oraselor,
    municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si
    a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
 2. Impozite si taxe de la populatie:
    a) impozitul pe veniturile liber-profesionistilor,
       meseriasilor si ale altor persoane fizice
       independente si ale asociatiilor familiale;
    b) impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane
       fizice;
    c) taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
       persoane fizice;
    d) taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe
       de timbru de la populatie;
    e) alte impozite si taxe de la populatie.
 3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de
    stat.
 4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane
    juridice.
 5. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de
    persoane juridice.
 6. Impozitul pe venitul agricol.
 7. Alte impozite directe:
    a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele
       fizice si juridice nerezidente;
    b) alte incasari din impozite directe.
 8. Impozitul pe spectacole.
 9. Alte impozite indirecte:
    a) taxe de timbru de la persoane juridice;
    b) majorari si penalitati de intarziere pentru
       veniturile nevarsate la termen la impozitele,
       taxele si veniturile cuprinse la acest capitol.
    c) alte incasari din impozite indirecte.
 10. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
     de sub autoritatea consiliilor locale ale oraselor,
     municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti
     si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
 11. Varsaminte de la institutiile publice:
    a) taxe pentru examinarea conducatorilor de
       autovehicule, eliberarea permiselor de conducere
       si alte venituri privind circulatia pe drumurile
       publice;
    b) varsaminte din disponibilitatile institutiilor
       publice si activitatilor autofinantate;
    c) alte venituri de la institutiile publice.
 12. Diverse venituri:
    a) venituri din recuperarea cheltuielilor de
       judecata, imputatii si despagubiri;
    b) venituri din amenzile aplicate potrivit
       dispozitiilor legale;
    c) restituiri de fonduri din finantarea bugetara
       locala a anilor precedenti;
    d) venituri din concesiuni;
    e) incasari din alte surse.
 13. Venituri din capital:
    a) venituri din valorificarea unor bunuri ale
       institutiilor publice;
    b) venituri din vanzarea locuintelor construite din
       fondurile statului.
---------------------------------------------------------

    NOTA:
    Lista impozitelor, a taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizata prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 72/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 72 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 72/1996
Legea 500 2002
privind finantele publice
Ordin 1482 2001
pentru aprobarea Precizarilor privind previzionarea incasarilor si platilor sectorului public
Ordin 123 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu
Ordonanţa 67 1999
privind destinatia sumelor incasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
OUG 61 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Norma 4815 1998
privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Legea 189 1998
privind finantele publice locale
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Ordin 2101 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997
Ordonanţa 8 1997
privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii
Decretul 272 1996
pentru promulgarea Legii privind finantele publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu