Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 123 din  6 februarie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 15 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu.
    2. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    3. Conducatorii entitatilor publice vor dispune masurile necesare pentru incadrarea in prevederile prezentelor norme metodologice in cel mult 30 de zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    4. Normele metodologice vor fi cuprinse in pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice.
    5. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                            NORME METODOLOGICE
privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu

    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile ulterioare, se emit urmatoarele norme metodologice:

    1. Cadrul general

    1.1. Controlul financiar preventiv propriu se organizeaza si se exercita in mod unitar, potrivit prezentelor norme metodologice, la urmatoarele entitati publice:
    - institutiile publice cuprinzand Administratia Prezidentiala, Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice de subordonare centrala sau locala, indiferent de modul de finantare a acestora;
    - Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile Fondului national de preaderare, pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, datoria publica, precum si pentru alte operatiuni specifice;
    - companiile nationale, regiile autonome, societatile comerciale, organizatiile neguvernamentale, precum si orice alte persoane juridice care gestioneaza fonduri publice cu orice titlu si/sau care administreaza patrimoniul public referitor la gestionarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public in cauza;
    - agentiile de gestionare a fondurilor publice provenite din finantari externe, rambursabile si nerambursabile, precum: unitati de management al proiectelor (UMP), unitati de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP), Agentia SAPARD si alte agentii de implementare a fondurilor comunitare.
    1.2. Cadrul general al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    1.3. In functie de specificul entitatii publice conducatorul acesteia poate aproba in mod expres printr-un act de decizie interna exercitarea controlului financiar preventiv propriu si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni, completand cadrul acestora.

    2. Continutul controlului financiar preventiv propriu

    Controlul financiar preventiv propriu consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, din punct de vedere al:
    a) legalitatii - operatiunea trebuie sa respecte toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii sale;
    b) regularitatii - operatiunea trebuie sa respecte sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte;
    c) incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.
    Obiectivele si continutul controlului exercitat se detaliaza in coloana a 4-a a anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.

    3. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

    3.1. Entitatile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu in cadrul compartimentului contabil. Conducatorul entitatii publice poate sa dispuna organizarea controlului financiar preventiv propriu si la nivel de subunitati, sectii, ateliere etc., in concordanta cu modul de descentralizare a compartimentului contabil.
    3.2. Controlul financiar preventiv propriu se exercita de catre contabilul-sef sau de seful compartimentului contabil cu atributii de tinere a contabilitatii, de exercitare a controlului financiar preventiv si de evidenta a angajamentelor sau, dupa caz, de catre una dintre persoanele desemnate sa indeplineasca aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment contabil, sau de catre persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. In functie de volumul si de complexitatea activitatii, contabilul-sef poate imputernici - precizand limitele imputernicirii, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice -, cu aprobarea conducatorului entitatii publice, si alte persoane din subordine care sa exercite controlul financiar preventiv propriu.
    3.3. Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanei imputernicite in acest sens sau a inlocuitorului desemnat, precum si prin aplicarea sigiliului personal. Sigiliul va cuprinde urmatoarele informatii:
    - denumirea entitatii publice;
    - mentiunea "Vizat pentru control financiar preventiv propriu";
    - numarul sigiliului (cel de identificare a titularului acestuia);
    - elementele de identificare a datei acordarii vizei (an, luna, zi).
    3.4. Documentele prezentate la viza se inscriu in Registrul proiectelor de operatiuni prevazute sa fie prezentate la viza de control financiar preventiv propriu. Modelul registrului este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    3.5. Termenul in care se acorda/se refuza viza de control financiar preventiv propriu se va stabili printr-un act de decizie interna al conducatorului entitatii publice.

    4. Procedura de control

    4.1. In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu proiectele de operatiuni emise de compartimentele de specialitate si insotite de documentele justificative corespunzatoare se transmit, la compartimentul contabil, persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv propriu.
    4.2. Proiectele de operatiuni vor fi prezentate la viza insotite de note justificative (de fundamentare sau de oportunitate), prevazute in coloana a 3-a din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, care vor cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele mentiuni: sintagma "certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii", numele in clar, data si semnaturile conducatorilor compartimentelor de specialitate. De asemenea, proiectele de operatiuni trebuie inregistrate si datate in registrele de evidenta a documentelor de la compartimentele respective.
    4.3. Proiectele de operatiuni vor fi inregistrate in Registrul proiectelor de operatiuni prevazute sa fie prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu cerintele coloanelor 1 - 6 din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    4.4. Persoana imputernicita cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu va prelua documentele si le va verifica formal cu privire la:
    - cuprinderea in "Cadrul general al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu" a operatiunii prezentate la viza;
    - completarea documentelor in stricta concordanta cu rubricile acestora;
    - existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate;
    - existenta documentelor justificative solicitate conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    4.5. Daca nu sunt respectate cerintele pct. 4.4, documentele se restituie emitentului, iar in coloana a 11-a din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice se va mentiona "Restituit", urmat de motivele returnarii.
    4.6. Dupa efectuarea controlului formal persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv propriu trece la verificarea de fond, prin parcurgerea conditiilor de verificare stabilite in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum si a cerintelor stabilite la pct. 2.
    Cadrul legal prevazut in coloana a 2-a din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice va fi actualizat cu alte acte normative specifice, precum si cu cele care vor completa si modifica legislatia existenta, astfel incat acesta sa cuprinda totalitatea reglementarilor legale pentru operatiunea in cauza la data efectuarii acesteia.
    4.7. In cazuri deosebite, pentru edificare persoana imputernicita cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate solicita si alte documente justificative, precum si, in mod expres, avizul compartimentului juridic.
    4.8. Daca in urma verificarii documentele prezentate corespund cerintelor controlului financiar preventiv propriu, persoana imputernicita acorda viza prin aplicarea sigiliului personal si a semnaturii. Sigiliul urmeaza sa fie aplicat intr-un loc vizibil, pe exemplarul documentului care va fi arhivat de entitatea publica.
    4.9. In cazul in care, datorita circuitului documentului, nici un exemplar al acestuia nu ramane la entitatea publica, viza de control financiar preventiv propriu se va aplica pe o copie special realizata de pe documentul in cauza.
    4.10. Dupa parcurgerea procedurii de verificare a documentelor si dupa acordarea vizei sau, dupa caz, a refuzului de viza persoana imputernicita va completa in mod corespunzator coloanele din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Proiectele de operatiuni vizate, insotite de toate documentele justificative, se restituie sub semnatura compartimentelor de specialitate care le-au emis, pentru continuarea circuitului acestora.
    4.11. Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-au certificat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu ii exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.
    4.12. Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund solidar pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele angajamentelor bugetare aprobate, in ceea ce priveste operatiunile pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
    4.13. Daca in urma verificarii documentele prezentate la viza nu corespund cerintelor controlului financiar preventiv propriu, persoana imputernicita va emite refuzul de viza, conform modelelor cuprinse in anexele nr. 4a), 4b) si 4c) la prezentele norme metodologice, destinat conducatorului entitatii publice, insotit de toate documentele justificative care au fost analizate. Refuzul de viza va fi transmis spre stiinta si compartimentului de audit intern al entitatii publice.
    4.14. In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducatorul entitatii publice dispune efectuarea operatiunii pe propria raspundere, contabilul-sef are obligatia sa informeze in scris Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior. Astfel, in cazul entitatilor publice la care se exercita calitatea de ordonator principal de credite va fi informata Inspectia pentru auditul intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar in cazul celorlalte entitati publice vor fi informate inspectiile de audit din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
    4.15. Structurile mentionate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor efectua inspectia de audit in toate cazurile in care sunt sesizate de catre un contabil-sef in legatura cu efectuarea de operatiuni pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice fara acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.

    5. Regimul refuzului de viza

    5.1. La ordonatorii de credite din cadrul administratiei publice centrale, inclusiv din cadrul institutiilor publice si unitatilor care au calitatea de agentie de implementare pentru fondurile comunitare
    A. Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului financiar preventiv delegat, iar operatiunea sa nu fie executata.
    Contabilul-sef va transmite ordonatorului de credite refuzul de viza, utilizand modelul cuprins in anexa nr. 4a) la prezentele norme metodologice.
    In aceste conditii ordonatorul de credite poate solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Atat compartimentul de specialitate, cat si persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu vor analiza avizul consultativ. Argumentele prezentate pot fi avute in vedere in cazul unor eventuale reformulari atat in ceea ce priveste conditiile in care se propune sa fie executata operatiunea in cauza, cat si in ceea ce priveste modul in care trebuie aplicate prevederile cadrului legal.
    B. Pentru operatiunile care nu se supun controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice ordonatorii de credite pot dispune pe propria raspundere efectuarea operatiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu numai daca prin aceasta nu se depaseste angajamentul bugetar aprobat.
    Contabilul-sef va transmite ordonatorului de credite refuzul de viza, utilizand modelul cuprins in anexa nr. 4b) la prezentele norme metodologice.
    Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai in baza unui act de decizie interna prin care dispune pe propria raspundere efectuarea operatiunii.
    5.2. La ordonatorii de credite din cadrul altor autoritati publice si la persoanele juridice de drept privat care gestioneaza fonduri publice si/sau administreaza patrimoniu public
    Ordonatorul de credite sau conducatorul entitatii publice poate decide efectuarea operatiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu numai daca prin aceasta nu se depaseste angajamentul bugetar aprobat si numai in baza unui act de decizie interna prin care dispune pe propria raspundere efectuarea operatiunii.
    Contabilul-sef va transmite ordonatorului de credite refuzul de viza, utilizand modelul cuprins in anexa nr. 4c) la prezentele norme metodologice.

    6. Alte dispozitii

    6.1. Ordonatorii de credite si conducatorii celorlalte entitati publice vor stabili prin decizie interna circuitul documentelor, compartimentele si personalul implicat, precum si responsabilitatile acestora.
    6.2. Prezentele norme metodologice vor putea fi accesate din pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro (Control preventiv propriu).

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             CADRUL GENERAL
al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

    A. Angajamente bugetare
________________________________________________________________________________
Nr.   Proiectul documentului supus controlului financiar preventiv propriu
crt.
________________________________________________________________________________
 0                                    1
================================================================================
       Cadrul legal            Documentele           Obiectivele si continutul
                              justificative           controlului financiar
                                                        preventiv propriu
________________________________________________________________________________
            2                       3                           4
________________________________________________________________________________
  1.  Cererea de deschidere de credite bugetare

- Legea nr. 72/1996 (1)   - nota justificativa;  - incadrarea sumelor solicitate
- Legea nr. 189/1998 (3)  - fundamentarea pe       pe capitole, subcapitole si
- Ordonanta Guvernului      baza normelor          titluri in volumul creditelor
  nr. 119/1999 (2)          specifice fiecarui     aprobate prin buget,
- Legea bugetului de stat   ordonator principal    tinandu-se seama de cele
- Legea bugetului           de credite pentru      neconsumate in perioada
  asigurarilor sociale      cheltuielile           anterioara celei pentru care
  de stat                   cuprinse in cererea    se solicita creditele
- Normele Ministerului      de deschidere a        respective;
  Finantelor Publice        creditelor bugetare  - verificarea documentatiei
  privind deschiderea                              de fundamentare prin prisma
  de credite bugetare                              concordantei acesteia cu
                                                   cerintele cadrului normativ
                                                   specific, scadenta
                                                   obligatiilor de plata, precum
                                                   si corectitudinea calculelor;
                                                 - verificarea completarii
                                                   corecte a formularului si a
                                                   existentei semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate.
                                                   Documentatia insotitoare
                                                   va fi semnata de persoanele
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele
                                                   de specialitate
________________________________________________________________________________
  2.  Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor
      bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - incadrarea sumelor inscrise
- Legea nr. 189/1998 (3)    sumelor inscrise       in dispozitiile bugetare in
- Ordonanta Guvernului      in dispozitiile        totalul creditului bugetar
  nr. 119/1999 (2)          bugetare de            aprobat si deschis pe
- Legea bugetului de stat   repartizare            subdiviziuni ale
- Legea bugetului           pentru bugetul         clasificatiei bugetare,
  asigurarilor sociale      propriu si bugetele    respectiv repartizat;
  de stat                   ordonatorilor        - concordanta creditelor
- Normele Ministerului      secundari, respectiv   inscrise in dispozitiile
  Finantelor Publice        tertiari, de credite   bugetare cu prevederile
  privind deschiderea                              din bugetele aprobate,
  de credite bugetare                              potrivit legii, ale
                                                   ordonatorilor de credite,
                                                   avandu-se in vedere executia
                                                   preliminata,
                                                   disponibilitatile, precum si
                                                   obligatiile de plata;
                                                 - verificarea completarii
                                                   corecte a formularului si a
                                                   semnaturilor persoanelor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate. Documentatia
                                                   insotitoare va fi semnata de
                                                   persoanele autorizate
                                                   din compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  3.  Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor
      bugetare

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - incadrarea propunerilor de
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerii pentru      modificare a repartizarii pe
- Ordonanta Guvernului      modificarea            trimestre in prevederea
  nr. 119/1999 (2)          repartizarii           bugetara anuala aprobata pe
- Legea bugetului de stat   pe trimestre           capitole;
- Legea bugetului           a creditelor         - verificarea fundamentarii
  asigurarilor sociale                             in sensul ca propunerea de
  de stat                                          modificare sa fie in
                                                   concordanta cu obligatiile ce
                                                   decurg din actiuni si sarcini
                                                   noi sau din angajamentele
                                                   asumate;
                                                 - verificarea existentei
                                                   semnaturilor persoanelor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  4.  Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul III, a virarilor de
      la un capitol la altul al clasificatiei bugetare

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - verificarea fundamentarii in
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerii             sensul ca propunerea de
- Ordonanta Guvernului      privind virarile       modificare sa fie in
  nr. 119/1999 (2)          de credite intre       concordanta cu obligatiile
- Legea bugetului de stat   capitolele bugetare    ce decurg din actiuni si
- Legea bugetului                                  sarcini noi sau din
  asigurarilor sociale                             angajamentele asumate;
  de stat                                        - verificarea existentei
                                                   semnaturilor persoanelor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  5.  Documentul pentru efectuarea virarilor de credite intre subdiviziunile
      clasificatiei bugetare, pentru bugetul propriu al ordonatorului principal
      de credite, precum si cele intre unitatile subordonate

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - incadrarea propunerii de
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerii pentru      modificare in sistemul de
- Ordonanta Guvernului      efectuarea virarilor   restrictii prevazut in cadrul
  nr. 119/1999 (2)          de credite intre       legal in vigoare;
- Legea bugetului de stat   subdiviziunile       - verificarea fundamentarii
- Legea bugetului           clasificatiei          in sensul ca propunerea de
  asigurarilor sociale      bugetare,              modificare sa fie in
  de stat                   altele decat           concordanta cu obligatiile
                            capitole               ce decurg din actiuni si
                                                   sarcini noi sau din
                                                   angajamentele asumate;
                                                 - verificarea existentei
                                                   semnaturilor persoanelor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  6.  Dispozitia bugetara de retragere si cea de repartizare, in situatia
      virarilor intre unitatile subordonate, sau borderoul centralizator al
      acestor documente

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - incadrarea propunerilor de
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerii privind     retragere/repartizare a
- Ordonanta Guvernului      virarea intre          creditelor in destinatiile
  nr. 119/1999 (2)          unitatile              din bugetul de venituri si
- Normele metodologice      subordonate            cheltuieli, precum si in
  emise de Ministerul                              disponibilul de credite
  Finantelor Publice                               bugetare;
                                                 - verificarea completarii
                                                   corecte a formularului si a
                                                   existentei semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________

    B. Proiecte de angajamente legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata
________________________________________________________________________________
Nr.   Proiectul documentului supus controlului financiar preventiv propriu
crt.
________________________________________________________________________________
 0                                    1
================================================================================
       Cadrul legal            Documentele           Obiectivele si continutul
                              justificative           controlului financiar
                                                        preventiv propriu
________________________________________________________________________________
           2                       3                            4
________________________________________________________________________________
  1.  Contract/comanda de achizitii publice

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentatia pentru  - incadrarea achizitiilor de
- Legea nr. 189/1998 (3)    elaborarea si          bunuri cu caracter functional
- Legea bugetului de stat   prezentarea ofertei;   in limitele fizice si
- Legea bugetului         - ofertele depuse        valorice prevazute in lista
  asigurarilor sociale      in conditiile legii;   cuprinzand achizitiile,
  de stat                 - documentele care       aprobata de ordonatorul de
- Ordonanta Guvernului      reflecta modul de      credite;
  nr. 119/1999 (2)          atribuire a          - incadrarea achizitiilor de
- Ordonanta Guvernului      contractului de        natura investitiilor in
  nr. 118/1999 (4)          catre autoritatea      limitele valorice prevazute
- Ordonanta Guvernului      contractanta;          in lista cuprinzand
  nr. 12/1993 (5)         - contestatiile          investitiile, anexa la
- Codul comercial           depuse;                bugetul entitatii publice;
- Normele metodologice    - documente care       - incadrarea achizitiilor de
  emise de Ministerul       sa ateste depunerea    natura investitiilor,
  Finantelor Publice        garantiilor legale;    reprezentand dotari
                          - alte documente         independente, in limitele
                            specifice              fizice si valorice prevazute
                                                   in lista cuprinzand dotarile,
                                                   aprobata de conducatorul
                                                   entitatii publice;
                                                 - respectarea prevederilor
                                                   legale privind cadrul general
                                                   si a procedurilor pentru
                                                   atribuirea
                                                   contractului/comenzii;
                                                 - respectarea prevederilor
                                                   legale privind intocmirea
                                                   contractului/comenzii de
                                                   achizitii;
                                                 - inscrierea valorii
                                                   contractului/comenzii,
                                                   respectiv a angajamentului
                                                   anual din contract in limita
                                                   creditelor aprobate pe
                                                   subdiviziuni ale
                                                   clasificatiei bugetare pentru
                                                   activitatea curenta si de
                                                   investitii;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  2.  Contract/comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din
      credite externe acordate statului roman de organisme si organizatii
      internationale, institutii financiar-bancare sau direct de furnizori

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - incadrarea obiectului
- Legea nr. 189/1998 (3)    achizitia, alcatuite   contractului in categoria de
- Legea bugetului de stat   in conformitate cu     cheltuieli considerate
- Legea bugetului           prevederile            eligibile, in conformitate
  asigurarilor sociale      legislatiei romane     cu regulile fiecarui organism
  de stat                   si cu reglementarile   finantator international;
- Ordonanta Guvernului      organismelor         - existenta avizelor
  nr. 119/1999 (2)          internationale         organismului finantator pe
- Ordonanta Guvernului                             documentatie si pe caietele
  nr. 118/1999 (4)                                 de sarcini;
- Ordonanta Guvernului                           - respectarea prevederilor
  nr. 12/1993 (5)                                  legale in organizarea si
- acordul sau conventia                            desfasurarea procedurilor
  de credit ori                                    pentru atribuirea
  imprumutul                                       contractului;
  extern si legea de                             - respectarea procedurilor
  ratificare                                       legale privind intocmirea
                                                   contractului de achizitii;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  3.  Acord subsidiar de imprumut

- Legea nr. 72/1996 (1)   - fundamentarea        - incadrarea obiectului
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerii de acord    acordului subsidiar in
- Ordonanta Guvernului      subsidiar              termenii acordului de credit
  nr. 119/1999 (2)                                 extern;
- acordul de credit                              - concordanta termenilor
  extern                                           acordului subsidiar cu cei
- legea de ratificare                              din acordul de credit extern;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentul de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  4.  Contract de concesionare sau inchiriere in care institutia publica este
      concesionar sau chirias

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - existenta disponibilului de
- Legea nr. 189/1998 (3)    operatiunea de luare   credite bugetare pentru
- Legea nr. 213/1998 (6)    in concesiune          acoperirea cheltuielilor
- Legea nr. 219/1998 (7)    sau de inchiriere      privind concesionarea sau
- Ordonanta Guvernului                             inchirierea;
  nr. 119/1999 (2)                               - respectarea prevederilor
- Ordonanta Guvernului                             legale privind cadrul general
  nr. 118/1999 (4)                                 si a procedurilor pentru
- Ordonanta Guvernului                             concesionare sau inchiriere;
  nr. 12/1993 (5)                                - legalitatea si regularitatea
                                                   prevederilor proiectului de
                                                   contract de inchiriere sau de
                                                   concesionare;
                                                 - existenta aprobarilor
                                                   prevazute de lege;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  5.  Protocoale de afiliere, conventii, acorduri de participare la organisme
      internationale

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - existenta actului normativ in
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerea de          baza caruia se incheie
- Ordonanta Guvernului      afiliere               protocolul, conventia sau
  nr. 119/1999 (2)                                 acordul;
- actul normativ                                 - existenta surselor de
  de organizare                                    finantare, potrivit legii,
  si functionare a                                 a cheltuielilor prevazute
  entitatii publice                                in protocoale, conventii
- Legea nr. 4/1991 (8)                             sau acorduri pentru anul in
- legi de ratificare                               curs;
                                                 - concordanta prevederilor din
                                                   acord referitoare la
                                                   obligatiile financiare cu
                                                   prevederile cadrului normativ
                                                   existent (cheltuieli de
                                                   protocol, delegatie, taxe
                                                   etc.);
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  6.  Acorduri pentru schimb de experienta sau documentare, pe baza de
      reciprocitate, fara transfer de valuta

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - existenta disponibilitatilor
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerile de         de credite
- Ordonanta Guvernului      acord;                 bugetare/resurselor din care
  nr. 119/1999 (2)        - devizele de            urmeaza sa fie acoperite
- Hotararea Guvernului      cheltuieli pentru      cheltuielile pentru anul in
  nr. 552/1991 (9)          actiunile ce se        curs;
- Ordonanta Guvernului      deruleaza in         - concordanta termenilor din
  nr. 63/1994 (10)          cadrul acordurilor     acord referitori la
                                                   obligatiile financiare cu
                                                   cadrul normativ existent
                                                   (cheltuieli de protocol,
                                                   delegatie etc.);
                                                 - incadrarea devizelor de
                                                   cheltuieli ale actiunilor
                                                   decurgand din derularea
                                                   acordurilor in limitele
                                                   legale de cheltuieli;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  7.  Actul intern de decizie privind organizarea in tara a actiunilor de
      protocol, a unor manifestari cu caracter cultural-stiintific, precum si a
      unor manifestari cu caracter specific

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - existenta disponibilului de
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerea actiunii;   credite bugetare/resurselor
- Ordonanta Guvernului    - devizul estimativ al   din care urmeaza sa fie
  nr. 119/1999 (2)          actiunii pe            acoperite cheltuielile;
- Hotararea Guvernului      categorii de         - concordanta dintre
  nr. 552/1991 (9)          cheltuieli             obligatiile financiare
- Ordonanta Guvernului                             angajate si prevederile
  nr. 63/1994 (10)                                 cadrului normativ existent;
                                                 - incadrarea devizului de
                                                   cheltuieli al actiunii in
                                                   limitele prevazute de normele
                                                   legale si in fondurile
                                                   aprobate in acest scop prin
                                                   bugetul propriu;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  8.  Contract sau conventie pentru activitatea prestata de insotitorii
      delegatiilor sau invitatilor din strainatate

- Legea nr. 72/1996 (1)   - documentele privind  - existenta disponibilitatilor
- Legea nr. 189/1998 (3)    propunerea de          de credite
- Ordonanta Guvernului      contract;              bugetare/resurselor din care
  nr. 119/1999 (2)        - devizele de            urmeaza sa fie acoperite
- Hotararea Guvernului      cheltuieli pentru      cheltuielile;
  nr. 552/1991 (9)          activitatea          - concordanta termenilor din
- Ordonanta Guvernului      insotitorilor          contract referitori la
  nr. 63/1994 (10)                                 obligatiile financiare cu
                                                   cadrul normativ existent;
                                                 - incadrarea devizelor de
                                                   cheltuieli pentru activitatea
                                                   prestata de insotitori in
                                                   limitele legale de cheltuieli
                                                   si in creditele bugetare
                                                   aprobate;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  9.  Ordinul/decizia de:
      - angajare sau avansare a personalului, inclusiv pentru cumulul de
        functii;
      - acordare a salariului de merit;
      - numire cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de
        conducere;
      - alte drepturi salariale

- Legea nr. 72/1996 (1)   - nota de fundamentare - existenta creditelor bugetare
- Legea nr. 189/1998 (3)    si dosarul angajarii   din care urmeaza sa fie
- Legea nr. 188/1999 (11)   cuprinzand: suportate cheltuielile de
- Legea nr. 154/1998 (12)   - anuntul              personal pentru anul in curs;
- Ordonanta Guvernului        organizarii        - respectarea reglementarilor
  nr. 119/1999 (2)            concursului;         privind angajarea si
- Ordonanta de urgenta      - actul intern de      incadrarea personalului in
  a Guvernului                decizie privind      limita posturilor aprobate
  nr. 24/2000 (13)            constituirea         prin statul de functii si
- alte acte normative         comisiei de          stabilirea drepturilor
  specifice                   examinare;           salariale, cu respectarea
                            - procesul-verbal      conditiilor prevazute de
                              al comisiei de       normele legale, de statutele
                              examinare;           sau de reglementarile
                            - acte de studii;      specifice entitatilor publice
                            - cazier judiciar;
                            - recomandari;
                            - garantii
                              materiale;
                            - alte documente
                              necesare in
                              vederea
                              angajarii,
                              stabilite de lege
________________________________________________________________________________
 10.  Actul intern de decizie privind delegari si detasari in alte localitati
      din tara

- Ordonanta Guvernului    - nota de fundamentare - concordanta dintre
  nr. 119/1999 (2)         a delegarii/detasarii   obligatiile financiare
- Legea nr. 188/1999 (11)                          angajate prin actul intern de
- Hotararea Guvernului                             decizie privind
  nr. 543/1995 (28)                                delegarea/detasarea si
                                                   prevederile cadrului normativ
                                                   existent (transport, cazare,
                                                   diurna, alte cheltuieli);
                                                 - incadrarea in creditele
                                                   bugetare/resursele aprobate
                                                   cu aceasta destinatie;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   persoanelor autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
 11.  Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate

- Ordonanta Guvernului    - nota de fundamentare - concordanta dintre
  nr. 119/1999 (2)          a deplasarii in        obligatiile financiare
- Hotararea Guvernului      strainatate;           angajate prin actul intern de
  nr. 518/1995 (14)       - documente, invitatii   decizie privind deplasarea
- Hotararea Guvernului      si comunicari scrise   si prevederile cadrului
  nr. 537/2000 (15)         de la partenerul       normativ existent (transport,
                            extern, privitoare     cazare, diurna, alte
                            la actiunea si la      cheltuieli);
                            conditiile           - incadrarea in creditele
                            efectuarii             bugetare aprobate;
                            deplasarii in        - existenta semnaturilor
                            strainatate;           persoanelor autorizate din
                          - memorandumul de        compartimentele de
                            aprobare a             specialitate
                            deplasarii, pentru
                            ministri
________________________________________________________________________________

    C. Concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor din patrimoniul entitatilor publice
________________________________________________________________________________
Nr.   Proiectul documentului supus controlului financiar preventiv propriu
crt.
________________________________________________________________________________
 0                                    1
================================================================================
       Cadrul legal            Documentele           Obiectivele si continutul
                              justificative           controlului financiar
                                                         preventiv propriu
________________________________________________________________________________
             2                      3                           4
________________________________________________________________________________
  1.  Contract de concesionare/inchiriere (entitatea publica este
      concedentul/titularul dreptului de proprietate)

- Legea nr. 72/1996 (1)   - studiul de           - incadrarea obiectului
- Legea nr. 189/1998 (3)    oportunitate;          contractului in lista
- Legea nr. 219/1998 (7)  - caietul de sarcini;    cuprinzand bunurile care,
- Ordonanta Guvernului    - actul normativ de      potrivit legii, pot fi
  nr. 119/1999 (2)          aprobare a             concesionate (inchiriate);
- Legea nr. 213/1998 (6)    concesiunii;         - respectarea prevederilor
- Hotararea Guvernului    - documentatia           legale referitoare la
  nr. 216/1999 (18)         licitatiei;            desfasurarea
                          - documentatia           licitatiei/negocierii directe
                            procedurii de          si atribuirea contractului;
                            negociere directa    - stabilirea termenilor
                                                   contractuali in concordanta
                                                   cu cadrul normativ;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________
  2.  Proces-verbal de predare-primire (transferul bunului fara plata)

- Hotararea Guvernului    - referatul de         - respectarea prevederilor
  nr. 119/1999 (2)          disponibilizare;       legale referitoare la
- Hotararea Guvernului    - adresele catre         desfasurarea procedurii de
  nr. 841/1995 (19)         institutiile care      redistribuire a bunurilor;
- Hotararea Guvernului      doresc sa            - existenta semnaturilor
  nr. 966/1998 (20)         utilizeze bunul        autorizate din
- alte acte normative                              compartimentele de
  care reglementeaza                               specialitate
  domenii specifice de
  transfer
________________________________________________________________________________
  3.  Contract de vanzare-cumparare (entitatea publica are calitatea de
      vanzator)

- Legea nr. 72/1996 (1)   - decizia de numire a  - respectarea prevederilor
- Legea nr. 189/1998 (3)   comisiei de evaluare;   legale referitoare la
- Ordonanta Guvernului    - raportul de            desfasurarea procedurii de
  nr. 119/1999 (2)          evaluare a bunurilor   valorificare prin licitatie
- Hotararea Guvernului      ce urmeaza sa fie      cu strigare;
  nr. 841/1995 (19)         vandute;             - stabilirea termenilor
- Hotararea Guvernului    - documentatia           contractuali in concordanta
  nr. 966/1998 (20)         licitatiei cu          cu cadrul normativ;
                            strigare             - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic,
                                                   precum si a semnaturilor
                                                   autorizate din
                                                   compartimentele de
                                                   specialitate
________________________________________________________________________________

    D. Plati din credite bugetare si din alte fonduri publice
________________________________________________________________________________
Nr.   Proiectul documentului supus controlului financiar preventiv propriu
crt.
________________________________________________________________________________
 0                                    1
================================================================================
       Cadrul legal            Documentele           Obiectivele si continutul
                              justificative           controlului financiar
                                                         preventiv propriu
________________________________________________________________________________
             2                      3                           4
________________________________________________________________________________
  1.  Ordinul de plata aferent achizitiei publice pentru activitatea curenta si
      de investitii

- Ordonanta Guvernului    - contractul de        - sumele reprezinta obligatie
  nr. 119/1999 (2)          achizitii publice;     de plata pentru entitatea
- Legea nr. 72/1996 (1)   - factura fiscala;       publica in baza
- Legea nr. 189/1998 (3)  - documentele care       contractelor/comenzilor;
- Legea bugetului de stat   sa ateste            - verificarea documentelor care
- Legea bugetului           receptionarea          atesta receptionarea
  asigurarilor sociale      calitativa si          bunurilor sau serviciilor,
  de stat                   cantitativa a          comparativ cu prevederile
- alte legi specifice       bunurilor sau a        contractuale, si a masurilor
                            situatiilor de         luate in cazul constatarii
                            lucrari;               unor eventuale diferente;
                          - declaratia vamala    - concordanta dintre contract
                            de import              si factura cu privire la
                                                   specificatii, cantitati,
                                                   calitate si pret;
                                                 - stabilirea corecta a
                                                   penalitatilor, conform
                                                   clauzelor contractuale;
                                                 - incadrarea platilor in
                                                   creditele bugetare deschise
                                                   si/sau in disponibilitati;
                                                 - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate pe ordinul de
                                                   plata.
________________________________________________________________________________
  2.  Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea in tara a
      actiunilor de protocol, precum si decontul privind cheltuielile pentru
      manifestari cu caracter specific

- Ordonanta Guvernului    - facturi fiscale;     - prezentarea in termenul legal
  nr. 119/1999 (2)        - documentele care       a documentelor justificative
- Legea nr. 72/1996 (1)     atesta receptia        pentru avansul primit in baza
- Legea nr. 189/1998 (3)    cantitativa si         ordinului si devizului de
                            calitativa a           cheltuieli aprobate;
                            serviciilor          - incadrarea elementelor de
                                                   cheltuieli in limitele maxime
                                                   ale devizului de cheltuieli,
                                                   precum si in limitele
                                                   stabilite de cadrul normativ
                                                   existent;
                                                 - corectitudinea calculului
                                                   penalitatilor pentru
                                                   nedepunerea in termen a
                                                   decontului, precum si a
                                                   sumelor ramase nejustificate
                                                   sau necheltuite;
                                                 - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate pe ordinul de
                                                   plata
________________________________________________________________________________
  3.  Cererea de valuta adresata Bancii Nationale a Romaniei in vederea
      disponibilizarii de la rezerva valutara a statului a sumelor in valuta
      necesare in vederea achitarii la extern a ratelor de capital, dobanzilor,
      comisioanelor de angajament si a altor sume datorate organismelor
      internationale care au acordat Romaniei imprumuturi guvernamentale externe

- Ordonanta Guvernului    - avizul de plata      - legalitatea si regularitatea
  nr. 119/1999 (2)          inaintat de            avizului de plata inaintat de
- Legea nr. 101/1998 (16)   organismul             organismul international
- Legea nr. 72/1996 (1)     international          finantator;
- Legea nr. 81/1999 (17)    finantator;          - existenta disponibilitatilor
- legea de ratificare     - adresa de              din care urmeaza sa fie
  a imprumuturilor          confirmare a           acoperite cheltuielile;
                            obligatiei de        - existenta semnaturilor
                            plata din partea       persoanelor autorizate din
                            imprumutatului;        compartimentele de
                          - nota de                specialitate
                            fundamentare
________________________________________________________________________________
  4.  Documentul de plata reprezentand cotizatii, contributii, taxe etc. la
      diverse organisme internationale

- Legea nr. 72/1996 (1)   - protocolul, acordul  - concordanta dintre
- Legea nr. 189/1998 (3)    sau conventia si       prevederile acordului,
- Ordonanta Guvernului      legea de ratificare;   protocolului sau conventiei
  nr. 119/1999 (2)        - avizul de plata        si avizul de plata transmis
- protocoale, acorduri      transmis de            de organismul international,
  sau conventii incheiate   organismul             inclusiv cu termenul de
  de entitatea publica      international          plata;
  cu organismele                                 - incadrarea cheltuielilor in
  internationale                                   creditele bugetare deschise
- Ordonanta Guvernului                             si/sau in disponibilitati;
  nr. 41/1994 (21)                               - regularitatea completarii
- legile de ratificare                             documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
  5.  Ordinul de plata si dispozitia de plata valutara externa, dupa caz,
      privind virarea catre Banca Nationala a Romaniei a contravalorii in lei a
      valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligatiilor de plata
      rezultate din acordurile de imprumut incheiate de Romania cu organismele
      internationale finantatoare sau pentru plata directa a acestor obligatii

- Legea nr. 72/1996 (1)   - acordul de imprumut  - se verifica concordanta
- Legea nr. 189/1998 (3)    si legea de            dintre obligatiile inscrise
- Ordonanta Guvernului      ratificare;            in acordul de imprumut,
  nr. 119/1999 (2)        - avizul de plata        avizul de plata trimis de
- Legea nr. 101/1998 (16)   emis de                finantatorul extern, avizul
- acordul de imprumut si    finantatorul extern;   de lichidare si mesajele
  legea de ratificare     - mesajele swift si      swift ale Bancii Nationale
- Legea nr. 81/1999 (17)    avizul de lichidare,   a Romaniei si cererea de
                            emise de               valuta a entitatii publice;
                            Banca Nationala a    - verificarea incadrarii
                            Romaniei;              cheltuielilor in creditele
                          - cererea de valuta      bugetare deschise;
                            depusa de entitatea  - verificarea legalitatii
                            publica;               surselor de finantare a
                          - nota de fundamentare   contravalorii in lei a sumei
                            privind sursele        disponibilizate de Banca
                            interne de acoperire   Nationala a Romaniei;
                            a datoriei fata de   - verificarea existentei
                            Banca Nationala        semnaturii autorizate pe
                            a Romaniei             ordinul de plata, precum si a
                                                   regularitatii completarii
                                                   documentului de plata
________________________________________________________________________________
  6.  Ordinul de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte plati din
      fonduri publice acordate agentilor economici sau altor beneficiari legali

- Legea nr. 72/1996 (1)   - nota de              - existenta disponibilitatilor
- Legea nr. 189/1998 (3)    fundamentare;          de credite bugetare deschise
- Legea bugetului de stat - documentatia           si/sau a disponibilitatilor;
- Legea bugetului           specifica care       - analiza documentatiei
  asigurarilor sociale      rezulta din actul      justificative, corespunzator
  de stat                   normativ ce            prevederilor actului normativ
- hotarari judecatoresti    reglementeaza          care reglementeaza domeniul;
  ramase definitive si      domeniul             - regularitatea completarii
  irevocabile                                      documentului de plata;
- actele normative                               - existenta semnaturii
  specifice                                        autorizate pe ordinul
                                                   de plata.
________________________________________________________________________________
  7.  Ordinul de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de
      concesionare sau inchiriere

- Legea nr. 72/1996 (1)   - nota de              - disponibilitatile de credite
- Legea nr. 189/1998 (3)    fundamentare;          bugetare deschise si/sau
- Legea bugetului de stat - contractul de          disponibilitati;
- Legea bugetului           concesionare sau     - concordanta dintre platile
  asigurarilor sociale de   de inchiriere;         propuse si clauzele
  stat                    - factura emisa de       contractuale;
- Ordonanta Guvernului      proprietar, avizata  - regularitatea completarii
  nr. 119/1999 (2)          de beneficiar          documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate pe ordinul de
                                                   plata
________________________________________________________________________________
  8.  Situatia lunara (stat) privind salariile si/sau alte drepturi legale
      acordate personalului

- Legea nr. 72/1996 (1)   - statul de functii;   - existenta creditelor bugetare
- Legea nr. 189/1998 (3)  - nota justificativa;    deschise cu aceasta
- Legea nr. 154/1998 (12) - situatia privind       destinatie si/sau a
- Legea bugetului de stat   prezenta               disponibilitatilor;
- Legea bugetului           personalului;        - incadrarea statelor de plata
  asigurarilor sociale de   (pontajul)             in prevederile bugetului
  stat                                             privind numarul maxim de
- Ordonanta de urgenta a                           posturi si fondurile
  Guvernului                                       destinate cheltuielilor cu
  nr. 24/2000 (13)                                 salariile;
- Legea nr. 188/1999 (11)                        - concordanta dintre drepturile
- actele normative                                 salariale stabilite prin stat
  specifice                                        si prevederile cadrului
                                                   normativ specific;
                                                 - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
  9.  Situatia (stat) privind plata avansului si a concediilor de odihna

- Legea nr. 72/1996 (1)   - statul de functii;   - existenta creditelor bugetare
- Legea nr. 189/1998 (3)  - nota justificativa;    deschise cu aceasta
- Legea nr. 154/1998 (12) - situatia privind       destinatie si/sau a
- Legea bugetului de stat   prezenta               disponibilitatilor;
- Legea bugetului           personalului         - verificarea regularitatii
  asigurarilor sociale      (pontajul)             completarii documentului;
  de stat                                        - incadrarea statelor de plata
- Ordonanta de urgenta a                           in prevederile bugetului
  Guvernului                                       privind numarul maxim de
  nr. 24/2000 (13)                                 posturi si fondurile
- Legea nr. 188/1999 (11)                          destinate cheltuielilor cu
- actele normative                                 salariile;
  specifice                                      - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
 10.  Situatia (stat) privind plata altor drepturi banesti cuvenite personalului

- actele normative care   - nota justificativa;  - sumele individuale se
  reglementeaza           - propunerile            incadreaza in normele legale
  acordarea                 individuale privind    aprobate;
  respectivelor drepturi    drepturile aprobate; - existenta creditelor bugetare
                          - documente              deschise si/sau a
                            justificative          disponibilitatilor;
                            specifice platii     - concordanta dintre drepturile
                                                   salariale stabilite prin stat
                                                   si prevederile cadrului
                                                   normativ specific;
                                                 - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
 11.  Ordinele de plata pentru virarea din cont a: impozitului pe salarii,
      contributiei pentru pensia suplimentara, contributiei pentru constituirea
      Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributiei de asigurari
      sociale si contributiei de asigurari de sanatate etc.

- Legea nr. 72/1996 (1)   - situatiile lunare    - concordanta dintre ordinele
- Legea nr. 189/1998 (3)    privind plata          de plata pentru viramente si
- Legea bugetului de stat   drepturilor            situatiile lunare privind
- Legea bugetului           salariale              plata drepturilor salariale;
  asigurarilor sociale de                        - corectitudinea calcularii
  stat                                             obligatiei;
- Ordonanta Guvernului                           - existenta creditelor bugetare
  nr. 73/1999 (24)                                 deschise si/sau a
- Legea nr. 49/1992 (25)                           disponibilitatilor;
- Legea nr. 1/1991 (26)                          - regularitatea completarii
- Legea nr. 145/1997 (27)                          documentului de plata;
- actele normative                               - existenta semnaturii
  specifice                                        autorizate pe ordinul de
                                                   plata
________________________________________________________________________________
 12.  Decontul de cheltuieli privind platile in valuta pentru reprezentante ale
      Romaniei in strainatate, deplasari in strainatate etc.

- Ordonanta Guvernului    - documentele          - prezentarea in termenul legal
  nr. 119/1999 (2)          justificative          a documentelor justificative
- Legea nr. 72/1996 (1)                            pentru avansul primit in lei
- Legea nr. 189/1998 (3)                           si in valuta;
- Hotararea Guvernului                           - corectitudinea calculului
  nr. 518/1995 (14)                                penalitatilor pentru
                                                   nedepunerea in termen a
                                                   decontului si a diferentelor
                                                   ramase nejustificate
                                                   sau necheltuite;
                                                 - verificarea documentelor
                                                   justificative sub aspectul
                                                   autenticitatii, formei si
                                                   continutului acestora;
                                                 - incadrarea cheltuielilor in
                                                   plafoanele prevazute de lege;
                                                 - aprobarea ordonatorului
                                                   principal de credite pentru
                                                   depasirea plafoanelor de
                                                   cheltuieli de cazare
________________________________________________________________________________
 13.  Cererea de tragere si cererea de alimentare a contului special in cadrul
      imprumuturilor guvernamentale externe (inclusiv a avansului)

- Ordonanta Guvernului    - nota de              - legalitatea si regularitatea
  nr. 119/1999 (2)          fundamentare;          documentelor justificative;
- acordul de imprumut     - contractele interne  - incadrarea platilor
- legea de ratificare       sau externe;           solicitate in prevederile
                          - ordinele de plata cu   contractului intern sau
                            care s-au efectuat     extern;
                            plati in cadrul      - existenta documentului
                            procedurilor de        organismului finantator
                            refinantare;           international de
                          - alte documente         acceptare a contractului
                                                   intern sau extern (no
                                                   objection);
                                                 - regularitatea completarii
                                                   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate pe cererea de
                                                   tragere sau pe cererea de
                                                   alimentare a contului special
________________________________________________________________________________
 14.  Ordinul de plata in lei sau dispozitia de plata valutara externa ori
      dispozitia de transfer valutar pentru plati care se efectueaza din
      conturile speciale ale imprumuturilor guvernamentale externe

- Ordonanta Guvernului    - facturile emise de   - concordanta dintre facturile
  nr. 119/1999 (2)          furnizori, cu          emise de furnizor si
- Legea nr. 81/1999 (17)    certificarea de        certificate de beneficiar si
- acordul de imprumut       catre beneficiar a     valoarea documentului de
- acordurile subsidiare     efectuarii             plata;
  de imprumut               operatiunii pentru   - concordanta dintre facturi si
                            care se solicita       prevederile
                            plata;                 contractelor/comenzilor;
                          - documentele          - existenta documentelor
                            justificative de       justificative de transport,
                            transport, vamuire     vamuire sau situatii de
                            sau situatii de        lucrari ori pontaje, dupa
                            lucrari ori receptia   caz;
                            bunurilor, dupa caz; - regularitatea completarii
                          - acord de imprumut;     documentului;
                          - acordurile           - existenta semnaturilor
                            subsidiare de          persoanelor autorizate pe
                            imprumut;              documentele de plata
                          - nota de fundamentare
________________________________________________________________________________
 15.  Cererea de confirmare a acreditivelor deschise in cadrul unui contract
      extern finantat printr-un imprumut guvernamental extern

- Ordonanta Guvernului    - nota de              - concordanta conditiilor
  nr. 119/1999 (2)          fundamentare;          incluse in acreditivul emis
- legile de ratificare a  - contractul extern;     cu prevederile contractuale;
  acordurilor de          - acreditivul          - verificarea conditiilor de
  imprumut                  documentar             plata incluse in contractul
                            irevocabil emis de     extern;
                            banca depozitara     - regularitatea completarii
                            a contului special     documentului;
                                                 - existenta semnaturii
                                                   autorizate pe cererea de
                                                   confirmare a acreditivului
________________________________________________________________________________
 16.  Documente de plata valutare, altele decat cele aferente imprumuturilor
      externe

- Ordonanta Guvernului    - nota de              - corespondenta dintre sumele
  nr. 119/1999 (2)          fundamentare;          prevazute la plata si
- actele normative care   - documentele            documentul de aprobare a
  reglementeaza speta       justificative          actiunii;
                            cerute de actele     - regularitatea completarii
                            normative respective   documentului de plata;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
 17.  Dispozitia de plata catre casierie in vederea acordarii de avansuri

- Decretul                - nota de              - concordanta sumelor ce
  nr. 209/1976 (22)         fundamentare;          urmeaza sa fie eliberate
                          - devizul sau            cu documentul de angajare;
                            documentul specific  - regularitatea completarii
                            prin care s-a          documentului de plata;
                            aprobat actiunea     - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________
 18.  Dispozitia de incasare catre casierie in vederea achitarii de catre
      angajat a:
      - avansurilor neconsumate;
      - debitelor datorate;
      - penalitatilor la deconturi

- Decretul                - nota de              - existenta corespondentei
  nr. 209/1976 (22)         fundamentare;          dintre suma prevazuta in
                          - documentele care       ordinul de incasare si
                            atesta suma            documentatia justificativa;
                            datorata             - regularitatea completarii
                                                   documentului;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________

    E. Alte documente si operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
________________________________________________________________________________
Nr.   Proiectul documentului supus controlului financiar preventiv propriu
crt.
________________________________________________________________________________
 0                                    1
================================================================================
       Cadrul legal            Documentele         Obiectivele si continutul
                              justificative          controlului financiar
                                                       preventiv propriu
________________________________________________________________________________
              2                     3                          4
________________________________________________________________________________
  1.  Documentul privind scaderea din gestiune a unor pagube care nu se datoresc vinovatiei unei persoane

- Ordonanta Guvernului    - referatul privind    - legalitatea referatului
  nr. 119/1999 (2)          scaderea din           privind scaderea din gestiune
- Legea nr. 72/1996 (1)     gestiune               a pagubelor care nu se
- Legea nr. 189/1998 (3)                           datoresc vinovatiei unei
- Legea nr. 10/1972 (23)                           persoane;
                                                 - existenta vizei
                                                   compartimentului juridic;
                                                 - existenta semnaturilor
                                                   autorizate
________________________________________________________________________________

    (1) Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
    (2) Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu modificarile ulterioare;
    (3) Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare;
    (4) Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificarile ulterioare;
    (5) Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare si abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 118/1999*);
    (6) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificarile ulterioare;
    (7) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998;
    (8) Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991;
    (9) Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 29 august 1991;
    (10) Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, cu modificarile ulterioare;
    (11) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
    (12) Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile ulterioare;
    (13) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificarile ulterioare;
    (14) Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificarile ulterioare;
    (15) Hotararea Guvernului nr. 537/2000 privind transportul personalului roman care se deplaseaza in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar si care foloseste ca mijloc de transport avionul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 20 iulie 2000;
    (16) Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificarile ulterioare;
    (17) Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999;
    (18) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 6 aprilie 1999;
    (19) Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995;
    (20) Hotararea Guvernului nr. 966/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998;
    (21) Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, cu modificarile ulterioare;
    (22) Decret al Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 64 din 6 iulie 1976;
    (23) Legea nr. 10/1972 - Codul muncii -, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificarile ulterioare;
    (24) Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificarile ulterioare;
    (25) Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale (modifica H.C.M. nr. 880/1965), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992, cu modificarile ulterioare;
    (26) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile ulterioare;
    (27) Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificarile ulterioare;
    (28) Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, cu modificarile ulterioare.
------------
    *) A se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

              Se aproba
    (Conducatorul entitatii publice)

                            IMPUTERNICIRE

    Se imputerniceste prin prezenta domnul/doamna ............................, avand functia de ......................, sa exercite in numele meu controlul financiar preventiv propriu in perioada ........................ .
    Imputernicirea se refera exclusiv la urmatoarele documente si operatiuni:
____________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea documentului      Limita valorica      Observatii
crt.         (operatiunii)
____________________________________________________________________________
 0                 1                        2                 3
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    Prezenta imputernicire atrage, in conditiile art. 14 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, raspunderea solidara a persoanei desemnate.

                             Contabil-sef,
                      ..........................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                               REGISTRUL
proiectelor de operatiuni prevazute sa fie prezentate la viza de control financiar preventiv propriu

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea documentului
    B - Numarul si data emiterii documentului
    C - Continutul operatiunilor inscrise in document
    D - Compartimentul emitent si persoana autorizata care prezinta documentul
    E - Valoarea inscrisa in document
    F - Observatii
________________________________________________________________________________
Nr.  A B C D E  Data/ora      Valoarea      Valoarea    Data/ora,   Motivatia F
crt.           prezentarii  operatiunilor operatiunilor  numele,    refuzului
               documentului  pentru care   pentru care  prenumele    de viza
               la viza si    s-a acordat   s-a respins     si
               semnatura       viza           viza      semnatura
               de predare                               persoanei
                                                        careia i
                                                        s-au remis
                                                        documentele
________________________________________________________________________________
 0   1 2 3 4 5      6             7             8            9         10     11
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

    ANEXA 4a)
    la normele metodologice

                         Domnului/Doamnei .................
    (conducatorul entitatii publice care administreaza fondurile publice)

    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 va aduc la cunostinta refuzul vizei de control financiar preventiv propriu pentru ................................................................
...............................................................................
      (tipul documentului, numarul si data emiterii, compartimentul emitent)
din urmatoarele motive: .......................................................
...............................................................................
    (Se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea, care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente.)
    In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 proiectul de operatiune nu poate fi supus controlului financiar preventiv delegat si deci nu poate fi efectuat.

                             Contabil-sef,
                     ............................

    ANEXA 4b)
    la normele metodologice

                        Domnului/Doamnei ....................
    (conducatorul entitatii publice care administreaza fondurile publice)

    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 va aduc la cunostinta refuzul vizei de control financiar preventiv propriu pentru ................................................................
...............................................................................
    (tipul documentului, numarul si data emiterii, compartimentul emitent)
din urmatoarele motive: .......................................................
...............................................................................
    (Se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea, care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente.)
    In situatia in care dispuneti, in conditiile art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, aceasta se poate efectua numai cu incadrarea in angajamentul bugetar aprobat.
    Asa cum se prevede la art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 85/2000, in acest caz urmeaza sa informez in scris Ministerul Finantelor Publice si
...............................................................................
                  (dupa caz, organul ierarhic superior)
despre operatiunea a carei executare ati dispus-o pe raspunderea dumneavoastra.

                             Contabil-sef,
                       .........................

    ANEXA 4c)
    la normele metodologice

                     Domnului/Doamnei ...................
    (conducatorul entitatii publice care administreaza fondurile publice)

    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 va aduc la cunostinta refuzul vizei de control financiar preventiv propriu pentru ................................................................
...............................................................................
    (tipul documentului, numarul si data emiterii, compartimentul emitent)
din urmatoarele motive: .......................................................
...............................................................................
    (Se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea, care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente.)
    In situatia in care dispuneti, in conditiile art. 25 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, aceasta se poate efectua numai cu incadrarea in angajamentul bugetar aprobat.
    Asa cum se prevede la art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 85/2000, in acest caz urmeaza sa informez in scris Ministerul Finantelor Publice si
...............................................................................
                 (dupa caz, organul ierarhic superior)
despre operatiunea a carei executare ati dispus-o pe raspunderea dumneavoastra.

                               Contabil sef,
                       ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 123/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 123 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu