E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 522 din 16 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 din 13 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Conducatorii entitatilor publice vor dispune masurile necesare pentru incadrarea in prevederile normelor metodologice prevazute la art. 1, in cel mult 90 de zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele metodologice vor fi cuprinse in pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2001.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE GENERALE
    referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

    A. Dispozitii generale

    1. Scopul controlului financiar preventiv si categoriile de operatiuni asupra carora se exercita
    1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.
    1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal:
    - angajamentele legale si angajamentele bugetare*);
    - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
    - modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
    - ordonantarea cheltuielilor;
    - constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare;
    - concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    - vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    - alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    1.3. In functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni.
------------
    *) Actul juridic prin care se creeaza (in cazul actelor administrative sau al contractelor) sau se constata (in cazul legilor, hotararilor Guvernului, acordurilor, hotararilor judecatoresti) obligatii de plata pe seama fondurilor publice este angajamentul legal (corespunzator art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice).
    Actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii prin plata a obligatiei de plata ce rezulta din executia ulterioara a angajamentului legal este angajamentul bugetar (corespunzator art. 2 pct. 2 din acelasi act normativ).

    2. Entitatile publice la care, potrivit legii, se organizeaza controlul financiar preventiv
    2.1. Entitatile publice, in intelesul legii, la care se organizeaza controlul financiar preventiv sunt:
    - autoritatile publice si autoritatile administrative autonome;
    - institutiile publice apartinand administratiei publice centrale si locale si institutiile publice din subordinea acestora;
    - regiile autonome de interes national sau local;
    - companiile sau societatile nationale;
    - societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar;
    - agentiile, cu sau fara personalitate juridica, care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unitatile de management al proiectelor (UMP), unitatile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plati si contractare PHARE (OPCP), Agentia SAPARD, Fondul National de Preaderare, precum si alte agentii de implementare a fondurilor comunitare;
    - Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de trezorerie, datorie publica, realizarea veniturilor statului si a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;
    - autoritatile publice executive ale administratiei publice locale, pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii.
    2.2. Entitatile publice prin care se realizeaza veniturile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale vor organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate in functie de modalitatile prevazute de legislatia fiscala pentru stabilirea titlurilor de incasare si pentru reducerea, esalonarea sau anularea acestora.
    Regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin capitalul majoritar vor elabora, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, tinand cont de legislatia aplicabila entitatilor care sunt organizate si functioneaza in regim comercial.
    2.3. Institutiilor publice care administreaza patrimoniul public si gestioneaza fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    In raport de specificul entitatilor publice, conducatorii acestora vor dispune particularizarea, dezvoltarea si actualizarea acestuia.
    2.4. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite - atat pentru fonduri interne, cat si pentru cele aferente finantarilor de la Uniunea Europeana - se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, prin norme metodologice specifice; aceste norme vor fi elaborate in functie de legislatia ce va fi adoptata ca urmare a angajamentelor asumate de Romania prin Documentul de pozitie revizuit, transmis Uniunii Europene.
    2.5. In toate cazurile in care entitatile publice gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare.

    3. Continutul controlului financiar preventiv
    3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public.
    3.2. Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja efectuate.
    3.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
    a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);
    b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);
    c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control bugetar).
    3.4. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.
    3.5. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial entitatea publica se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si financiar-contabila. La entitatile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridica si/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducatorul entitatii publice.
    3.6. Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

    B. Controlul financiar preventiv propriu

    4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    4.1. Controlul financiar preventiv se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. In raport de natura operatiunilor, conducatorul entitatii publice poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala.
    4.2. Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Actul de numire, intocmit conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.
    4.3. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii publice; mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia); data acordarii vizei (an, luna, zi).
    4.4. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al carui continut este redat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    4.5. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste, prin decizie interna, de conducatorul entitatii publice in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv.

    5. Procedura de control
    5.1. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea.
    5.2. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte si/sau documente justificative si, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un "Angajament individual/global", intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    5.3. Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv vor prelua documentele si vor proceda, intr-o prima etapa, la verificarea formala a acestora cu privire la: completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora; existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate; existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza.
    5.4. Daca nu sunt respectate cerintele enuntate la pct. 5.3, documentele sunt returnate emitentului, precizandu-se, in scris, motivele restituirii.
    5.5. Dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv si efectueaza verificarea operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.
    5.6. Daca necesitatile o impun, in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet, se pot solicita si alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Intarzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului entitatii publice, pentru a dispune masurile legale.
    5.7. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica.
    5.8. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite, sub semnatura, compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora, consemnandu-se acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

    6. Refuzul de viza
    6.1. Daca in urma verificarii se constata ca operatiunile nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv (anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice), consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.
    6.2. Refuzul de viza, insotit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunostinta conducatorului entitatii publice, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea.
    6.3. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament, operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice.
    6.4. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul entitatii publice. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum si, dupa caz, controlorului delegat.
    6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al entitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere.
    Informarea organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. Conducatorul organului ierarhic superior are obligatia de a lua masurile legale pentru restabilirea situatiei de drept.
    Daca prin operatiunea refuzata la viza, dar efectuata pe propria raspundere de catre conducatorul entitatii publice, se prejudiciaza patrimonial entitatea si daca conducatorul organului ierarhic superior (dupa caz) nu a dispus masurile legale, atunci vor fi sesizate inspectia centrala si/sau inspectiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    Informarea Curtii de Conturi se va face cu ocazia efectuarii controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale ce intra in competenta sa.

    C. Controlul financiar preventiv delegat

    7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat
    7.1. In calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului in domeniul finantelor, Ministerul Finantelor Publice poate exercita, prin controlori delegati numiti de ministrul finantelor publice, controlul preventiv la unele entitati publice asupra unor operatiuni care pot afecta executia in conditii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifica analizei riscurilor.
    7.2. Controlul preventiv delegat se exercita la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002. De asemenea, ministrul finantelor publice numeste unul sau mai multi controlori delegati pentru operatiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.
    7.3. Prin exceptie de la aceasta regula, in temeiul art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin, ministrul finantelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat si asupra operatiunilor finantate sau cofinantate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau tertiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, daca prin acestia se deruleaza un volum ridicat de credite bugetare si/sau de angajament sau parti semnificative din programele aprobate, iar operatiunile presupun un grad ridicat de risc.
    7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, in conditii de legalitate, economicitate si eficienta, a fondurilor acordate Romaniei de Uniunea Europeana si pentru implementarea procedurilor prevazute in regulamentele organismelor finantatoare, ministrul finantelor publice numeste controlori delegati si la agentiile de implementare si pentru Fondul National de Preaderare.

    8. Atributii ale controlorului delegat
    8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienta si eficacitatea unor operatiuni sau proiecte de acte normative, daca acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodata, in avizele consultative controlorii delegati pot face referire si la regularitatea sau legalitatea unor operatiuni care se vor efectua cu certitudine in viitor sau la actiuni si/sau inactiuni administrative care conduc la situatii de neregularitate sau nelegalitate.
    Avizele consultative se intocmesc la:
    - initiativa controlorului delegat;
    - solicitarea ministrului finantelor publice;
    - solicitarea ordonatorului de credite.
    8.2. Analiza indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru includerea in programul de investitii anexa la proiectul de buget a obiectivelor de investitii noi si in continuare, precum si a actualizarii valorii acestora in functie de evolutia indicilor de preturi. Observatiile formulate in avizele consultative vor fi transmise ordonatorului de credite pentru a fi avute in vedere la definitivarea proiectului de buget.
    8.3. Supravegherea executiei bugetare in conditii de echilibru si de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operatiunilor privind deschideri de credite, repartizari si retrageri de credite, virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare si intre programe, modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare
    8.4. Supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor
    8.5. Monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control preventiv intern, prin propuneri de perfectionare a organizarii controlului preventiv intern si prin aplicarea standardelor din domeniu
    8.6. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, pentru operatiuni care angajeaza patrimonial entitatea publica, daca prin acestea se afecteaza un volum important din fondurile publice si exista riscuri asociate semnificative in efectuarea lor.

    9. Numirea si mandatul controlorilor delegati
    9.1. Numirea controlorilor delegati la entitatile publice prevazute la pct. 7 din prezentele norme metodologice se face prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.
    9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se investeste cu competenta de a exercita, in numele legii, la ordonatorul de credite la care a fost numit, atributiile prevazute la pct. 8 din prezentele norme metodologice.
    In temeiul art. 16 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul entitatii publice are obligatia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegati spatiul si dotarea adecvata, necesare exercitarii in bune conditii a atributiilor, precum si cooperarea personalului din serviciile de specialitate si a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern.
    9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operatiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum si limitele de la care acesta se exercita.
    Daca in timpul exercitarii mandatului apare necesitatea modificarii listei de operatiuni si a limitelor valorice, controlorul financiar sef este imputernicit sa opereze aceste modificari. Controlorul financiar sef il va informa pe ministrul finantelor publice asupra modificarilor aduse si asupra motivelor care le-au determinat.
    9.4. In cazul absentei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finantelor publice, controlorul financiar sef este imputernicit sa desemneze un alt controlor delegat care sa indeplineasca atributiile celui dintai pe durata absentei acestuia.
    9.5. Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent, neputandu-i-se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa, controlorul delegat il poate informa direct sau prin controlorul financiar sef pe ministrul finantelor publice.

    10. Conditii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat
    10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor care se inscriu in conditiile fixate prin ordinul de numire. Restul operatiunilor prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul public intra in competenta exclusiva a controlului preventiv intern.
    10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor ce intra in competenta sa numai dupa ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern. Operatiunile refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat.
    10.3. In exercitarea atributiilor sale de control asupra operatiunilor la care s-a stabilit competenta sa, controlorul delegat va urma procedura prevazuta la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii, insotita de toate documentele justificative si informatiile solicitate.
    In cazuri exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de verificare cu maximum 5 zile lucratoare, informandu-l, in acest sens, pe controlorul financiar sef si ordonatorul de credite.
    10.4. Daca in exercitarea atributiilor sale controlorul delegat sesizeaza ca, in mod repetat, controlul preventiv intern a acordat viza pentru operatiuni care nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, acesta il va informa in scris pe ordonatorul de credite pentru a dispune masurile ce se impun potrivit responsabilitatilor prevazute la art. 22 si la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, precum si la art. 14 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10.5. Avizul consultativ, solicitat de catre ordonatorul de credite controlorului delegat in cazul refuzului de viza de control preventiv intern, nu constituie un act de pronuntare asupra legalitatii si regularitatii operatiunilor.

    11. Regimul refuzului de viza al controlorului delegat
    11.1. Daca in urma parcurgerii procedurii de verificare mentionate la pct. 5 si 10 din prezentele norme metodologice se constata ca operatiunile nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate si incadrare, dupa caz, in destinatia si limitele creditelor bugetare si/sau de angajament, controlorul delegat va comunica, in scris (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), ordonatorului de credite motivele pentru care operatiunea nu poate fi efectuata, consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicarii va fi transmisa controlorului financiar sef.
    11.2. In situatia in care ordonatorul de credite considera ca operatiunea poate fi efectuata, solicita, in scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentand argumentele corespunzatoare de legalitate si regularitate. In caz contrar, operatiunea se considera retrasa de la viza, iar actele justificative se restituie, sub semnatura, compartimentului de specialitate.
    11.3. Daca controlorul delegat considera intemeiate argumentele ordonatorului de credite, va acorda viza pentru efectuarea operatiunii. In situatia in care argumentele sunt considerate neintemeiate sau insuficiente, controlorul delegat va aduce la cunostinta ordonatorului de credite refuzul de viza (anexa nr. 6) si va restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate actele justificative.
    In situatii complexe, controlorul delegat poate solicita controlorului financiar sef constituirea, in conditiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Aceasta opinie va fi adusa la cunostinta controlorului delegat in 3 zile de la solicitarea sa.
    11.4. Termenul pentru pronuntare prevazut la pct. 10.3 se suspenda pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operatiunea nu poate fi efectuata pana la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite si pe perioada formularii opiniei neutre.
    11.5. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare sau de angajament, operatiunile refuzate la viza se pot efectua numai pe propria raspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operatiunii pe propria raspundere va fi adus la cunostinta compartimentului de audit intern si controlorului delegat care va consemna acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.
    11.6. Controlorul delegat va informa Ministerul Finantelor Publice asupra operatiunilor refuzate la viza si executate pe raspunderea ordonatorului de credite, cu ocazia raportarilor lunare transmise controlorului financiar sef, precum si Curtea de Conturi, cu ocazia controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale dispuse de aceasta.

    12. Raportul national anual privind controlul preventiv
    12.1. In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si transmite spre dezbatere Guvernului, pana la sfarsitul trimestrului I al fiecarui an, raportul national anual privind controlul preventiv.
    12.2. In raportul national anual privind controlul preventiv se evalueaza activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a entitatilor publice de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace, se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor publice si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse in plan legislativ si administrativ pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor publice.
    12.3. In vederea atingerii acestui scop, in raportul national anual privind controlul preventiv se va face referire la:
    a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv, concretizate in:
    - volumul, tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament;
    - neautorizarea, prin refuz de viza, a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate;
    - opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfectionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control;
    b) factorii de risc decurgand din:
    - caracteristicile legislatiei primare si secundare in perioada de tranzitie, precum si din constrangerile bugetare;
    - capacitatea entitatilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilitatile compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor;
    - numarul, pregatirea profesionala si calificarea personalului;
    - neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente;
    - neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv;
    - modul in care conducatorul entitatii publice trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise;
    c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor publice.
    12.4. Entitatile publice care administreaza patrimoniul public si/sau fonduri publice prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 au obligatia intocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situatia statistica a operatiunilor supuse controlului preventiv si sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza, in perioada raportata, completate conform machetei cuprinse in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    12.5. Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.
    Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice, autoritatile administrative autonome, agentiile intocmesc rapoarte pentru activitatea proprie si centralizeaza rapoartele primite de la entitatile subordonate. Acestea vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice (Directia generala de control financiar preventiv) pana la finele lunii urmatoare trimestrului la care se refera raportarea.
    12.6. Controlorii delegati intocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar sef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicarile intocmite conform anexei nr. 5, daca acestea au fost insusite de ordonator; refuzurile de viza, in care se va mentiona, daca este cazul, efectuarea operatiunii pe raspunderea ordonatorului; avizele consultative emise; alte informatii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegati.

    13. Dispozitii finale
    13.1. In anexa nr. 8 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
    13.2. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              CADRUL GENERAL
    al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

    A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Documentul supus controlului financiar preventiv             |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |                              1                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                         |    Acte             |      Modul de efectuare a    |
|      Cadrul legal       |    justificative    |      controlului financiar   |
|                         |                     |      preventiv               |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|            2            |          3          |                4             |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  1.  Cererea pentru deschidere de credite bugetare                           |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare pentru  |- incadrarea creditelor       |
|- Ordonanta Guvernului   |solicitarea          |bugetare solicitate in        |
|nr. 119/1999 (3)         |deschiderii de       |prevederile bugetului         |
|- Legile bugetare anuale |credite pe baza de   |ordonatorului principal de    |
|- Aprobari ale           |elemente de          |de credite, repartizate pe    |
|Guvernului privind       |legislatie specifice |trimestre si luni si detaliate|
|limitele lunare de       |fiecarui ordonator;  |conform clasificatiei         |
|cheltuieli               |- solicitarile       |bugetare;                     |
|- Normele Ministerului   |ordonatorilor:       |- daca sumele solicitate sunt |
|Finantelor Publice       |principali,          |stabilite si in functie de    |
|privind deschiderile de  |secundari si/sau     |creditele deschise            |
|credite bugetare         |tertiari, dupa caz,  |neutilizate;                  |
|                         |pentru repartizarea  |- daca cererea pentru         |
|                         |de credite bugetare; |deschiderea de credite se     |
|                         |- situatia           |incadreaza in limitele de     |
|                         |creditelor bugetare  |cheltuieli aprobate de Guvern;|
|                         |deschise anterior si |- existenta justificarilor    |
|                         |neutilizate.         |prin care ordonatorul         |
|                         |                     |probeaza ca nu va inregistra  |
|                         |                     |in sold sume neutilizate la   |
|                         |                     |finele perioadei pentru care  |
|                         |                     |se solicita deschiderea de    |
|                         |                     |credite bugetare.             |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  2.  Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor   |
|      bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente  |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- solicitarile       |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |ordonatorilor:       |- incadrarea sumelor din      |
|- Ordonanta Guvernului   |principali,          |dispozitiile bugetare in      |
|nr. 119/1999 (3)         |secundari si/sau     |creditele bugetare aprobate   |
|- Legile bugetare anuale |tertiari, dupa caz,  |ordonatorilor; repartizate pe |
|- Normele Ministerului   |pentru repartizarea  |pe trimestre si luni si       |
|Finantelor Publice       |de credite bugetare  |detaliate conform             |
|privind deschiderile de  |(alimentare de cont);|clasificatiei bugetare;       |
|credite bugetare         |- fundamentarea      |- daca sumele prevazute pentru|
|                         |sumelor inscrise in  |repartizare sunt cuprinse in  |
|                         |dispozitiile         |cererea de deschidere de      |
|                         |bugetare de          |credite;                      |
|                         |repartizare pentru   |- existenta justificarilor    |
|                         |bugetul propriu si   |prin care ordonatorul         |
|                         |bugetele             |probeaza ca nu va inregistra  |
|                         |ordonatorilor        |in sold sume neutilizate la   |
|                         |secundari, respectiv |finele perioadei pentru care  |
|                         |tertiari, de credite |se solicita repartizarea de   |
|                         |sau, dupa caz, in    |credite bugetare.             |
|                         |ordinele de plata.   |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  3.  Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor    |
|      bugetare                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- daca modificarea este in    |
|- Ordonanta Guvernului   |propunerii pentru    |competenta de aprobare a      |
|nr. 119/1999 (3)         |modificarea          |Ministerului Finantelor       |
|- Legile bugetare anuale |repartizarii         |Publice sau a ordonatorilor   |
|                         |initiale pe          |principali/secundari,         |
|                         |trimestre a          |dupa caz;                     |
|                         |creditelor.          |- daca sumele propuse se      |
|                         |                     |incadreaza in prevederile     |
|                         |                     |bugetare;                     |
|                         |                     |- concordanta propunerii de   |
|                         |                     |modificare cu obligatiile ce  |
|                         |                     |decurg din actiuni si sarcini |
|                         |                     |noi sau reprogramate          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  4.  Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul al III-lea, a      |
|      virarilor de credite bugetare:                                          |
|      - de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare;            |
|      - intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi     |
|        capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate;|
|      - intre programe.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- daca virarea de credite nu  |
|- Ordonanta Guvernului   |propunerii pentru    |contravine prevederilor Legii |
|nr. 119/1999 (3)         |efectuarea virarilor |finantelor publice, legilor   |
|- Legile bugetare anuale |de credite bugetare. |bugetare anuale sau legilor de|
|                         |                     |rectificare;                  |
|                         |                     |- existenta de justificari,   |
|                         |                     |detalieri si necesitati       |
|                         |                     |privind executia pana la      |
|                         |                     |finele anului bugetar, a      |
|                         |                     |capitolului si/sau            |
|                         |                     |subdiviziunii clasificatiei   |
|                         |                     |bugetare de la care se        |
|                         |                     |disponibilizeaza, respectiv a |
|                         |                     |capitolului si/sau            |
|                         |                     |subdiviziunii clasificatiei   |
|                         |                     |bugetare la care se           |
|                         |                     |suplimenteaza prevederile     |
|                         |                     |bugetare.                     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  5.  Dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare sau borderoul    |
|      centralizator al acestora                                               |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |propunerii pentru    |bugetare deschise si          |
|nr. 119/1999 (3)         |retragerea           |neutilizate;                  |
|- Legile bugetare anuale |creditelor bugetare. |- daca retragerea de credite  |
|                         |                     |bugetare este temeinic        |
|                         |                     |justificata;                  |
|                         |                     |- incadrarea operatiunii de   |
|                         |                     |retragere in termenul legal.  |
|_________________________|_____________________|______________________________|

    B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Documentul*) supus controlului financiar preventiv             |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |                              1                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                         |    Acte             |      Modul de efectuare a    |
|      Cadrul legal       |    justificative    |      controlului financiar   |
|                         |                     |      preventiv               |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|            2            |          3          |                4             |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  1.  Contract/comanda de achizitii publice                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- programul anual de |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |achizitii publice;   |- daca achizitia publica este |
|- Legile bugetare anuale |- documentul de      |prevazuta in programul anual; |
|- Ordonanta Guvernului   |aprobare de catre    |- existenta creditelor        |
|nr. 119/1999 (3)         |conducatorul         |bugetare sau a creditelor de  |
|- Ordonanta de urgenta a |entitatii publice a  |angajament, dupa caz;         |
|Guvernului nr. 60/2001   |procedurii selectate |- respectarea legalitatii si  |
|(4)                      |de achizitie;        |regularitatii specifice       |
|- Legea nr. 133/1999 (5) |- actul de aprobare  |procedurii de achizitie       |
|- Ordonanta Guvernului   |a documentatiilor    |publica;                      |
|nr. 20/2002 (6)          |tehnico-economice    |- existenta aprobarii de catre|
|- Codul comercial        |ale obiectivelor de  |conducatorul autoritatii      |
|- Codul civil            |investitii;          |contractante a hotararii      |
|- Ordonanta Guvernului   |- anuntul/invitatia  |comisiei de evaluare/juriului |
|nr. 9/2000 (7)           |de participare la    |privind stabilirea ofertei    |
|- Hotararea Guvernului   |procedura;           |castigatoare;                 |
|nr. 53/1999 (8)          |- documentatia       |- rezervarea creditelor prin  |
|- Hotararea Guvernului   |pentru elaborarea si |angajament bugetar la nivelul |
|nr. 461/2001 (9)         |prezentarea ofertei; |valorii angajamentului legal; |
|- Hotararea Guvernului   |- actul de numire a  |- existenta avizului          |
|nr. 244/2001 (10)        |comisiei de          |compartimentului juridic.     |
|- Hotararea Guvernului   |evaluare/negociere   |                              |
|nr. 182/2002 (11)        |sau a juriului,      |                              |
|- Ordinul nr. 1012/2001  |dupa caz;            |                              |
|emis de ministrul        |- ofertele           |                              |
|finantelor publice (12)  |prezentate;          |                              |
|- Ordinele               |- hotararea comisiei |                              |
|nr. 1013/873/2001 (13) si|de evaluare/juriului |                              |
|nr. 1014/874/2001 (14)   |privind stabilirea   |                              |
|emise in comun de        |ofertei castigatoare;|                              |
|ministrul finantelor     |- alte documente     |                              |
|publice si de ministrul  |specifice.           |                              |
|lucrarilor publice,      |                     |                              |
|transporturilor si       |                     |                              |
|locuintei                |                     |                              |
|- Alte acte normative    |                     |                              |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  2.  Contract/comanda de achizitii publice finantate integral sau partial    |
|      din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe             |
|      nerambursabile                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- programul anual de |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |achizitii publice;   |- daca achizitia publica este |
|- Legile bugetare anuale |- actul de aprobare  |prevazuta in programul anual; |
|- Ordonanta Guvernului   |a documentatiilor    |- existenta creditelor        |
|nr. 119/1999 (3)         |tehnico-economice    |bugetare sau a creditelor de  |
|- Ordonanta de urgenta a |ale obiectivelor de  |angajament, dupa caz;         |
|Guvernului nr. 60/2001   |investitii;          |- respectarea legalitatii si  |
|(4)                      |- documentele        |regularitatii specifice       |
|- Legea nr. 133/1999 (5) |privind achizitia,   |procedurii de achizitie       |
|- Ordonanta Guvernului   |intocmite in         |publica;                      |
|nr. 20/2002 (6)          |conformitate cu      |- incadrarea obiectului       |
|- Codul comercial        |prevederile          |contractului in categoria de  |
|- Codul civil            |legislatiei romane   |cheltuieli considerate        |
|- Hotararea Guvernului   |si cu reglementarile |eligibile, in conformitate cu |
|nr. 53/1999 (8)          |organismelor         |acordul sau conventia de      |
|- Hotararea Guvernului   |internationale;      |finantare externa si cu       |
|nr. 461/2001 (9)         |- acordul sau        |regulile fiecarui organism    |
|- Hotararea Guvernului   |conventia de         |finantator;                   |
|nr. 244/2001 (10)        |finantare externa.   |- existenta avizelor          |
|- Hotararea Guvernului   |                     |organismului finantator pe    |
|nr. 182/2002 (11)        |                     |documentatie si pe caietele   |
|- Ordinul nr. 1012/2001  |                     |de sarcini;                   |
|emis de ministrul        |                     |- rezervarea creditelor prin  |
|finantelor publice (12)  |                     |angajament bugetar;           |
|- Ordinele               |                     |- existenta avizului          |
|nr. 1013/873/2001 (13) si|                     |compartimentului juridic.     |
|nr. 1014/874/2001 (14)   |                     |                              |
|emise in comun de        |                     |                              |
|ministrul finantelor     |                     |                              |
|publice si de ministrul  |                     |                              |
|lucrarilor publice,      |                     |                              |
|transporturilor si       |                     |                              |
|locuintei                |                     |                              |
|- Acordul sau conventia  |                     |                              |
|de finantare externa si  |                     |                              |
|legea de ratificare/     |                     |                              |
|hotararea Guvernului de  |                     |                              |
|aprobare                 |                     |                              |
|- Alte acte normative    |                     |                              |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  3.  Contract de finantare (prevazut la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de    |
|      urgenta a Guvernului nr. 60/2001)                                       |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- solicitarea        |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |finantarii si        |- daca solicitarea finantarii |
|- Legile bugetare anuale |justificarea         |are temei legal;              |
|- Ordonanta Guvernului   |acesteia;            |- existenta creditelor        |
|nr. 119/1999 (3)         |- documentul din     |bugetare;                     |
|- Ordonanta de urgenta a |care sa rezulte ca   |- rezervarea creditelor prin  |
|Guvernului nr. 60/2001   |solicitantul poate   |angajament bugetar la nivelul |
|(4)                      |beneficia de         |valorii angajamentului legal; |
|- Ordonanta Guvernului   |finantare;           |- daca in contractul de       |
|nr. 51/2001 (15)         |- programul,         |finantare este prevazuta      |
|- Alte acte normative    |proiectul sau        |obligativitatea aplicarii     |
|specifice                |actiunea in care se  |prevederilor                  |
|                         |incadreaza           |Ordonantei de urgenta a       |
|                         |solicitarea          |Guvernului nr. 60/2001 pentru |
|                         |finantarii;          |atribuirea contractului de    |
|                         |- nota de            |achizitie publica;            |
|                         |fundamentare si      |- existenta avizului          |
|                         |devizul de           |compartimentului juridic.     |
|                         |cheltuieli aprobate  |                              |
|                         |de ordonatorul de    |                              |
|                         |credite finantator.  |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  4.  Acord subsidiar de imprumut/acord subsidiar                             |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- fundamentarea      |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |propunerii de acord  |- incadrarea obiectului       |
|- Ordonanta Guvernului   |subsidiar.           |acordului subsidiar in        |
|nr. 119/1999 (3)         |                     |prevederile acordului de      |
|- Acordul de imprumut    |                     |credit extern;                |
|extern/contract de       |                     |- concordanta termenilor      |
|finantare                |                     |acordului subsidiar cu cei din|
|- Actul normativ de      |                     |acordul de credit extern;     |
|ratificare a Acordului   |                     |- existenta avizului          |
|de imprumut extern sau a |                     |compartimentului juridic.     |
|Contractului de finantare|                     |                              |
|extern, dupa caz         |                     |                              |
|- Alte acte normative    |                     |                              |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  5.  Proiect de conventie de garantie aferenta Acordului de garantie         |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- fundamentarea      |Se verifica:       |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |propunerii de        |- incadrarea obiectului       |
|- Acordul de imprumut    |Conventie.           |conventiei in prevederile     |
|extern incheiat intre    |                     |acordului de imprumut extern, |
|beneficiarul garantiei si|                     |acordului de garantie sau     |
|finantatorul extern      |                     |prevederilor Hotararii        |
|- Actul normativ de      |                     |Guvernului, dupa caz;         |
|ratificare a acordului de|                     |- concordanta termenilor      |
|garantie/Hotararea       |                     |Conventiei cu cei din acordul |
|Guvernului de aprobare a |                     |de imprumut extern, acordul de|
|garantiei                |                     |garantie sau prevederilor     |
|- Alte acte normative    |                     |Hotararii Guvernului, dupa    |
|specifice                |                     |caz;                          |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  6.  Proiect de scrisoare de garantie pentru imprumuturi externe contractate |
|      de agenti economici, regii autonome, societati nationale, autoritati ale|
|      administratiei publice centrale, garantate de stat                      |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- hotararea          |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |Comitetului          |- concordanta termenilor      |
|- Hotararea Guvernului   |Interministerial de  |scrisorii de garantie cu cei  |
|de aprobare              |Garantii si Credite  |din acordul de imprumut       |
|- Acordul de imprumut    |de Comert Exterior;  |extern;                       |
|extern                   |- nota rezultat al   |- existenta conventiei de     |
|- Alte acte normative    |negocierii           |garantie semnata de garantat; |
|specifice                |conditiilor de       |- existenta avizului          |
|                         |acordare a garantiei |compartimentului juridic.     |
|                         |de stat.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  7.  Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre         |
|      Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul   |
|      scrisorii de garantie                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- hotararea          |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |Comitetului          |- existenta semnaturii        |
|- Hotararea Guvernului   |Interministerial de  |reprezentantului legal al     |
|de aprobare              |Garantii si Credite  |unitatii administrativ-       |
|- Acordul de imprumut    |de Comert Exterior;  |teritoriale garantate;        |
|extern                   |- nota rezultat al   |- existenta avizului          |
|- Alte acte normative    |negocierii           |compartimentului juridic.     |
|specifice                |conditiilor de       |                              |
|                         |acordare a garantiei |                              |
|                         |de stat.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  8.  Proiect scrisoare de garantie pentru imprumut extern contractat direct  |
|      de o autoritate a administratiei publice locale, garantat de stat       |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- hotararea comisiei |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |de autorizare        |- concordanta termenilor      |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |constituita conform  |scrisorii de garantie cu cei  |
|- Hotararea Guvernului   |Hotararii Guvernului |din acordul de imprumut       |
|nr. 978/2001 (22)        |nr. 978/2001;        |extern;                       |
|- Alte acte normative    |- nota rezultat al   |- existenta conventiei de     |
|specifice                |negocierii           |garantie semnata de garantat; |
|                         |conditiilor de       |- existenta avizului          |
|                         |acordare a garantiei |compartimentului juridic.     |
|                         |de stat.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  9.  Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre         |
|      Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si reprezentantul |
|      legal al unitatii administrativ-teritoriale, in calitate de garantat    |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- hotararea comisiei |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |de autorizare        |- existenta semnaturii        |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |constituita conform  |reprezentantului legal al     |
|- Hotararea Guvernului   |Hotararii Guvernului |unitatii administrativ-       |
|nr. 978/2001 (22)        |nr. 978/2001;        |teritoriale garantate;        |
|- Alte acte normative    |- nota rezultat al   |- existenta avizului          |
|specifice                |negocierii           |compartimentului juridic.     |
|                         |conditiilor de       |                              |
|                         |acordare a garantiei |                              |
|                         |de stat.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 10.  Scrisoare suplimentara (pentru acordurile de imprumut cu BDCE)          |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |fundamentare;        |- concordanta intre           |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |- acceptul           |conditiile din scrisoarea     |
|- Acordul de imprumut    |Ministerului         |suplimentara si               |
|extern                   |Finantelor Publice   |Acordul-cadru de imprumut.    |
|- Legea de ratificare    |privind conditiile   |                              |
|- Alte acte normative    |financiare.          |                              |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 11.  Angajament de plati pentru imprumuturi externe primite de Romania de la |
|      BDCE                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare.        |- concordanta intre scadentele|
|- Legea nr. 81/1999 (39) |                     |cuprinse in angajamentul de   |
|- Acordul de imprumut    |                     |plata si cele din scrisoarea  |
|extern                   |                     |suplimentara.                 |
|- Legea de ratificare    |                     |                              |
|- Alte acte normative    |                     |                              |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 12.  Contract de concesionare sau inchiriere in care entitatea publica este  |
|      concesionar sau chirias                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Legea nr. 213/1998 (16)|concesionarii sau    |bugetare;                     |
|- Legea nr. 219/1998 (17)|inchirierii;         |- respectarea prevederilor    |
|- Ordonanta Guvernului   |- documente          |legale si a procedurilor      |
|nr. 119/1999 (3)         |specifice privind    |privind concesionarea sau     |
|- Ordonanta de urgenta a |derularea            |inchirierea;                  |
|Guvernului nr. 60/2001   |operatiunii de luare |- rezervarea creditelor prin  |
|(4)                      |in concesiune sau de |angajament bugetar la nivelul |
|- Hotararea Guvernului   |inchiriere.          |valorii angajamentului legal; |
|nr. 461/2001 (9)         |                     |- existenta avizului          |
|- Alte acte normative    |                     |compartimentului juridic.     |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 13.  Acord pentru schimb de experienta sau documentare, pe baza de           |
|      reciprocitate, fara transfer de valuta                                  |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |proiectului de       |bugetare;                     |
|nr. 119/1999 (3)         |acord;               |- concordanta termenilor din  |
|- Ordonanta Guvernului   |- devizele de        |acord privind obligatiile     |
|nr. 80/2001 (19)         |cheltuieli aferente  |financiare cu prevederile     |
|- Legea nr. 4/1991 (18)  |actiunilor ce        |cadrului legal existent       |
|- Hotararea Guvernului   |urmeaza a fi         |(cheltuieli de protocol,      |
|nr. 552/1991 (20)        |derulate in cadrul   |delegare, taxe);              |
|- Alte acte normative    |acordului.           |- incadrarea devizelor de     |
|specifice                |                     |cheltuieli ale actiunilor ce  |
|                         |                     |urmeaza a fi derulate in      |
|                         |                     |cadrul acordului, in limitele |
|                         |                     |legale de cheltuieli;         |
|                         |                     |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |                     |angajament bugetar la nivelul |
|                         |                     |obligatiilor financiare       |
|                         |                     |decurgand din angajamentul    |
|                         |                     |legal;                        |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 14.  Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a   |
|      unor manifestari cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni    |
|      cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de        |
|      cheltuieli                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |actiunii de          |bugetare;                     |
|nr. 119/1999 (3)         |protocol, a          |- concordanta dintre natura   |
|- Ordonanta Guvernului   |manifestarii sau a   |obligatiilor financiare care  |
|nr. 80/2001 (19)         |actiunii cu caracter |fac obiectul actului intern   |
|- Hotararea Guvernului   |specific;            |de decizie si prevederile     |
|nr. 552/1991 (20)        |- documente          |cadrului legal existent;      |
|- Alte acte normative    |transmise de         |- incadrarea valorii          |
|specifice                |parteneri cu privire |devizului/categoriei de       |
|                         |la participarea la   |cheltuieli in limitele        |
|                         |actiune.             |prevazute de normele legale;  |
|                         |                     |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |                     |angajament bugetar la nivelul |
|                         |                     |obligatiilor financiare       |
|                         |                     |decurgand din angajamentul    |
|                         |                     |legal;                        |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 15.  Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv     |
|      devizul estimativ de cheltuieli                                         |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |deplasarii in        |bugetare:                     |
|nr. 119/1999 (3)         |strainatate;         |- concordanta dintre natura   |
|- Ordonanta de urgenta a |- documente,         |si cuantumul obligatiilor     |
|Guvernului nr. 144/2001  |invitatii si         |financiare care fac obiectul  |
|(27)                     |comunicari scrise de |actului intern de decizie si  |
|- Hotararea Guvernului   |la partenerul        |prevederile cadrului normativ |
|nr. 518/1995 (24)        |extern, privitoare   |existent (transport, cazare,  |
|- Hotararea Guvernului   |la actiunea si       |diurna, alte cheltuieli);     |
|nr. 478/2001 (25)        |conditiile           |- rezervarea creditelor prin  |
|- Hotararea Guvernului   |efectuarii           |angajament bugetar la nivelul |
|nr. 189/2001 (26)        |deplasarii in        |obligatiilor financiare       |
|- Alte acte normative    |strainatate;         |decurgand din angajamentul    |
|specifice                |- nota mandat        |legal.                        |
|                         |privind deplasarea.  |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 16.  Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a       |
|      personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli                  |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a       |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |delegarii/detasarii; |bugetare;                     |
|nr. 119/1999 (3)         |- acceptul scris al  |- concordanta dintre natura   |
|- Codul muncii           |persoanei detasate.  |si cuantumul obligatiilor     |
|(Legea nr. 53/2003) (21) |                     |financiare care fac obiectul  |
|- Legea nr. 188/1999 (28)|                     |actului de decizie privind    |
|- Hotararea Guvernului   |                     |delegarea sau detasarea si    |
|nr. 543/1995 (29)        |                     |prevederile cadrului normativ |
|- Alte acte normative    |                     |existent (transport, cazare,  |
|specifice                |                     |diurna, alte cheltuieli);     |
|                         |                     |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |                     |angajament bugetar la nivelul |
|                         |                     |obligatiilor financiare       |
|                         |                     |decurgand din angajamentul    |
|                         |                     |legal.                        |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 17.  Ordinul/actul intern de decizie privind:                                |
|      - angajarea sau avansarea personalului;                                 |
|      - acordarea salariului de merit;                                        |
|      - numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de |
|        conducere;                                                            |
|      - acordarea altor drepturi salariale                                    |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare si      |- existenta creditelor        |
|- Legile bugetare anuale |dosarul              |bugetare;                     |
|- Ordonanta Guvernului   |angajarii/avansarii  |- respectarea reglementarilor |
|nr. 119/1999 (3)         |personalului;        |legale privind angajarea si   |
|- Codul muncii           |- propunerea pentru  |incadrarea personalului in    |
|(Legea nr. 53/2003) (21) |acordarea salariului |limita posturilor aprobate si |
|- Legea nr. 188/1999 (28)|de merit/numirea     |stabilirea drepturilor        |
|- Legea nr. 154/1998 (30)|personalului de      |salariale;                    |
|- Ordonanta de urgenta a |executie pe functii  |- rezervarea creditelor prin  |
|Guvernului nr. 24/2000   |de conducere/        |angajament bugetar la nivelul |
|(31)                     |acordarea altor      |obligatiilor financiare       |
|- Ordonanta Guvernului   |drepturi salariale.  |decurgand din angajamentul    |
|nr. 32/1998 (32)         |                     |legal;                        |
|- Alte acte normative    |                     |- existenta avizului          |
|specifice                |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 18.  Contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de        |
|      comodatar                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|- Ordonanta Guvernului   |- nota de            |Se verifica:                  |
|nr. 119/1999 (3)         |fundamentare;        |- existenta creditelor        |
|- Codul civil (art. 1560 |- devizul            |bugetare;                     |
|si urmatoarele)          |cheltuielilor ce     |- daca devizul/categoriile    |
|                         |urmeaza a fi         |de cheltuieli se incadreaza   |
|                         |suportate de         |in limitele legale;           |
|                         |comodatar, aprobat   |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |de conducatorul      |angajament bugetar la nivelul |
|                         |entitatii publice.   |cheltuielilor ce urmeaza a fi |
|                         |                     |suportate de entitatea        |
|                         |                     |publica;                      |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 19.  Acordul de proiect intre autoritatea publica si investitor (prevazut la |
|      art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002)                  |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- anuntul de         |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |intentie;            |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |- scrisorile de      |bugetare si/sau creditelor de |
|nr. 119/1999 (3)         |intentie si          |angajament;                   |
|- Legea nr. 213/1998 (16)|documentele atasate  |- respectarea regularitatii   |
|- Ordonanta Guvernului   |acestora;            |specifice acordului de        |
|nr. 16/2002 (33)         |- decizia/ordinul de |proiect;                      |
|- Hotararea Guvernului   |numire a comisiei de |- stabilirea termenilor       |
|nr. 621/2002 (34)        |evaluare si          |acordului, in concordanta cu  |
|- Alte acte normative    |selectare a          |cadrul normativ existent;     |
|specifice                |scrisorilor de       |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |intentie;            |angajament bugetar;           |
|                         |- procesul-verbal de |- existenta avizului          |
|                         |evaluare si          |compartimentului juridic.     |
|                         |selectare a          |                              |
|                         |scrisorilor de       |                              |
|                         |intentie;            |                              |
|                         |- studiul de         |                              |
|                         |prefezabilitate      |                              |
|                         |aprobat.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 20.  Contract de parteneriat public-privat                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- ordinul/decizia de |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |numire a comisiilor  |- existenta creditelor        |
|- Ordonanta Guvernului   |de negociere;        |bugetare si/sau creditelor de |
|nr. 119/1999 (3)         |- studiul de         |angajament;                   |
|- Legea nr. 213/1998 (16)|fezabilitate;        |- respectarea regularitatii   |
|- Legea nr. 33/1994 (35) |- proces-verbal de   |specifice contractului de     |
|- Ordonanta Guvernului   |negociere;           |parteneriat public-privat;    |
|nr. 16/2002 (33)         |- decizia cuprinzand |- stabilirea termenilor       |
|- Hotararea Guvernului   |lista investitorilor |contractului in concordanta cu|
|nr. 621/2002 (34)        |ierarhizati;         |prevederile cadrului normativ;|
|- Alte acte normative    |- comunicarea        |- rezervarea creditelor prin  |
|specifice                |deciziei catre       |angajament bugetar;           |
|                         |investitori;         |- existenta avizului          |
|                         |- contestatii si     |compartimentului juridic.     |
|                         |raspunsurile la      |                              |
|                         |contestatii;         |                              |
|                         |- acordul partilor   |                              |
|                         |privind crearea unei |                              |
|                         |companii de proiect  |                              |
|                         |sau stabilirea unei  |                              |
|                         |alte forme de        |                              |
|                         |asociere intre       |                              |
|                         |acestea.             |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 21.  Conventie pentru acordarea de imprumuturi conform art. 69 din           |
|      Legea nr. 500/2002                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legile bugetare anuale |fundamentare privind |- existenta de credite        |
|- Ordonanta Guvernului   |acordarea            |nerezervate prin angajament   |
|nr. 119/1999 (3)         |imprumutului si      |bugetar si legal;             |
|- Codul civil (art. 1576 |solicitarea          |- daca institutia publica     |
|si urmatoarele)          |institutiei publice  |solicitanta a imprumutului se |
|- Actul normativ de      |interesate;          |incadreaza in prevederile     |
|infiintare a unor        |- graficul de        |art. 69 din                   |
|institutii               |rambursare a         |Legea nr. 500/2002;           |
|publice/activitati       |imprumutului.        |- daca institutia publica     |
|finantate integral din   |                     |solicitanta a imprumutului a  |
|venituri proprii         |                     |intocmit un program credibil  |
|                         |                     |de realizare a veniturilor    |
|                         |                     |proprii in vederea rambursarii|
|                         |                     |imprumutului;                 |
|                         |                     |- rezervarea creditelor prin  |
|                         |                     |angajament bugetar la nivelul |
|                         |                     |valorii imprumutului;         |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
    *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un "Angajament bugetar individual/global", intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale", aprobate prin Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.

    C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Documentului supus controlului financiar preventiv             |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |                              1                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                         |    Acte             |    Modul de efectuare a      |
|      Cadrul legal       |    justificative    |    controlului financiar     |
|                         |                     |    preventiv                 |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|            2            |          3          |               4              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  1.  Ordonantare de plata privind achizitia publica de produse, servicii sau |
|      lucrari                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- contractul de      |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |achizitii publice;   |- daca documentele            |
|- Legile bugetare anuale |- factura fiscala;   |justificative sunt cele       |
|- Legea nr. 82/1991 (36) |- documentele care   |prevazute de normele legale;  |
|- Ordonanta Guvernului   |sa ateste livrarea   |- daca operatiunea de         |
|nr. 119/1999 (3)         |produselor,          |lichidare privind realitatea  |
|- Ordinul nr. 1792/2002  |prestarea serviciilor|faptelor si exactitatea sumei |
|emis de ministrul        |sau executia         |datorate este certificata de  |
|finantelor publice (37)  |lucrarilor,          |compartimentul de specialitate|
|- Alte acte normative    |dupa caz;            |prin "Bun de plata";          |
|specifice                |- factura externa;   |- concordanta valorii         |
|                         |- declaratia vamala  |cheltuielilor lichidate cu    |
|                         |de import.           |suma ordonantata la plata si  |
|                         |                     |incadrarea acesteia in        |
|                         |                     |angajamentul legal;           |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament        |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  2.  Cererea de valuta adresata Bancii Nationale a Romaniei in vederea       |
|      disponibilizarii de la rezerva valutara a statului a sumelor in valuta  |
|      necesare achitarii la extern a ratelor de capital, dobanzilor,          |
|      comisioanelor si a altor costuri provenite din imprumuturi externe      |
|      contractate direct sau garantate de stat*)                             |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- avizul de plata    |Se verifica:                  |
|- Ordonanta Guvernului   |inaintat de          |- concordanta dintre          |
|nr. 119/1999 (3)         |organismul           |obligatiile inscrise in       |
|- Legea nr. 101/1998 (38)|international        |acordul de imprumut, avizul de|
|- Legea nr. 81/1999 (39) |finantator;          |plata inaintat de organismul  |
|- Legea de ratificare a  |- adresa de          |international finantator si   |
|imprumutului             |confirmare a         |cererea de valuta a entitatii |
|- Alte acte normative    |obligatiei de plata  |publice;                      |
|specifice                |din partea           |- daca operatiunea de         |
|                         |beneficiarului final |lichidare privind realitatea  |
|                         |al creditului extern |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |sau ordin de         |datorate este certificata de  |
|                         |plata/extras de cont |compartimentul de specialitate|
|                         |atestand virarea     |prin "Bun de plata";          |
|                         |echivalentului in    |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |lei al obligatiei de |la plata in subdiviziunea     |
|                         |plata la extern in   |corespunzatoare a             |
|                         |contul entitatii     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |publice;             |care exista angajament bugetar|
|                         |- nota de            |si legal.                     |
|                         |fundamentare.        |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  3.  Ordonantare de plata privind virarea catre Banca Nationala a Romaniei a |
|      contravalorii in lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la      |
|      extern a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile externe      |
|      contractate direct sau garantate de stat                                |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- avizul de plata    |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |emis de finantatorul |- concordanta dintre          |
|- Ordonanta Guvernului   |extern;              |obligatiile inscrise in       |
|nr. 119/1999 (3)         |- mesajele swift si  |acordul de imprumut, avizul de|
|- Legea nr. 101/1998 (38)|avizul de lichidare, |plata trimis de finantatorul  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |emise de Banca       |extern, avizul de lichidare si|
|- Acordul de imprumut    |Nationala a Romaniei;|mesajele swift ale Bancii     |
|- Legea de ratificare a  |- cererea de valuta  |Nationale a Romaniei si       |
|imprumutului             |depusa de entitatea  |cererea de valuta a entitatii |
|- Alte acte normative    |publica;             |publice;                      |
|specifice                |- nota de            |- existenta surselor de       |
|                         |fundamentare privind |finantare a contravalorii in  |
|                         |sursele interne de   |lei a sumei disponibilizate de|
|                         |acoperire a datoriei |Banca Nationala a Romaniei;   |
|                         |fata de Banca        |- daca operatiunea de         |
|                         |Nationala a Romaniei.|lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata";          |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal.                     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  4.  Cererea de valuta*) sau ordonantarea de plata externa reprezentand     |
|      cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la diverse organisme        |
|      internationale                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- acordul, conventia |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |sau protocolul;      |- concordanta dintre          |
|- Ordonanta Guvernului   |- avizul de plata    |prevederile acordului,        |
|nr. 119/1999 (3)         |transmis de          |conventiei sau protocolului si|
|- Ordonanta Guvernului   |organismul           |avizul de plata transmis de   |
|nr. 41/1994 (40)         |international.       |organismul international,     |
|- Protocoale, acorduri   |                     |inclusiv a termenului de      |
|sau conventii incheiate  |                     |plata;                        |
|de entitatea publica     |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|cu organismele           |                     |la plata in subdiviziunea     |
|internationale           |                     |corespunzatoare a             |
|- Legile de ratificare   |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal;                     |
|                         |                     |- daca operatiunea de         |
|                         |                     |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  5.  Ordonantare de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte      |
|      plati din fonduri publice acordate agentilor economici sau altor        |
|      beneficiari legali                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare;        |- legalitatea si regularitatea|
|- Legile bugetare anuale |- documentatia       |documentatiei justificative,  |
|- Ordonanta Guvernului   |specifica care       |corespunzator prevederilor    |
|nr. 22/2002 (41)         |rezulta din actul    |actului normativ care         |
|- Alte acte normative    |normativ ce          |reglementeaza operatiunea     |
|specifice                |reglementeaza        |si/sau domeniul respectiv;    |
|                         |operatiunea si/sau   |- daca operatiunea de         |
|                         |domeniul respectiv.  |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal.                     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  6.  Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli      |
|      legate de concesionare sau inchiriere                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare;        |- daca documentele            |
|- Legile bugetare anuale |- contractul de      |justificative sunt cele       |
|- Ordonanta Guvernului   |concesionare sau de  |prevazute de normele legale;  |
|nr. 119/1999 (3)         |inchiriere;          |- daca operatiunea de         |
|- Alte acte normative    |- documentele        |lichidare privind realitatea  |
|specifice                |justificative emise  |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |de concedent sau,    |datorate este certificata de  |
|                         |dupa caz, de         |compartimentul de specialitate|
|                         |proprietarul bunului |prin "Bun de plata";          |
|                         |inchiriat.           |- concordanta valorii         |
|                         |                     |cheltuielilor lichidate cu    |
|                         |                     |suma ordonantata la plata si  |
|                         |                     |incadrarea acesteia in        |
|                         |                     |angajamentul legal;           |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament        |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  7.  Ordonantarea de plata in lei, ordonantarea de plata externa sau         |
|      ordonantarea transferului valutar pentru plati care se efectueaza din   |
|      conturile speciale ale imprumuturilor guvernamentale externe.           |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- facturile emise de |Se verifica:                  |
|- Ordonanta Guvernului   |furnizori/prestatori/|- legalitatea si regularitatea|
|nr. 119/1999 (3)         |executanti, cu       |documentatiei justificative,  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |certificarea de      |corespunzator prevederilor    |
|- Acordul de imprumut    |catre beneficiar a   |actului normativ care         |
|- Legea de ratificare a  |efectuarii           |reglementeaza operatiunea;    |
|acordului de imprumut    |operatiunii pentru   |- concordanta dintre facturile|
|                         |care se solicita     |certificate de beneficiar,    |
|                         |plata;               |prevederile                   |
|                         |- documentele        |contractelor/comenzilor si    |
|                         |justificative de     |suma ordonantata;             |
|                         |transport, vamuire   |- daca operatiunea de         |
|                         |sau situatii de      |lichidare privind realitatea  |
|                         |lucrari ori receptia |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |bunurilor, dupa caz; |datorate este certificata de  |
|                         |- acord de imprumut; |compartimentul de specialitate|
|                         |- acordurile         |prin "Bun de plata";          |
|                         |subsidiare de        |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |imprumut;            |la plata in subdiviziunea     |
|                         |- contractul de      |corespunzatoare a             |
|                         |furnizare/servicii/  |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |lucrari;             |care exista angajament bugetar|
|                         |- nota de            |si legal.                     |
|                         |fundamentare.        |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  8.  Ordonantare de plata externa privind alte plati decat cele aferente     |
|      imprumuturilor externe.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Ordonanta Guvernului   |fundamentare;        |- daca justificarile sunt     |
|nr. 119/1999 (3)         |- documentatia       |corespunzatoare prevederilor  |
|- Actele normative care  |justificativa        |din normele legale, inclusiv a|
|reglementeaza speta      |specifica care       |celor stipulate in            |
|                         |rezulta din actul    |angajamentul legal;           |
|                         |normativ ce          |- daca operatiunea de         |
|                         |reglementeaza        |lichidare privind realitatea  |
|                         |operatiunea si/sau   |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |domeniul respectiv.  |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal.                     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  9.  Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul     |
|      unui contract extern finantat printr-un imprumut extern                 |
|______________________________________________________________________________|
|- Ordonanta Guvernului   |- nota de            |Se verifica:   |
|nr. 119/1999 (3)         |fundamentare;        |- concordanta conditiilor     |
|- Legea de ratificare a  |- contractul extern; |incluse in acreditivul emis cu|
|acordului de imprumut    |- acreditivul        |prevederile din contractul    |
|- Alte acte normative    |documentar irevocabil|extern;                       |
|specifice                |emis de banca        |- conditiile de plata incluse |
|                         |depozitara a contului|in contractul extern;         |
|                         |special.             |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal;                     |
|                         |                     |- daca operatiunea de         |
|                         |                     |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 10.  Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice  |
|      in cadrul contractelor incheiate                                        |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- contractul;        |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |- solicitarea de     |- daca acordarea avansului    |
|- Ordonanta Guvernului   |acordare a avansului;|respecta conditiile specifice |
|nr. 119/1999 (3)         |- documentul prin    |de legalitate si regularitate;|
|- Hotararea Guvernului   |care se constituie   |- incadrarea sumei ordonantate|
|nr. 264/2003 (42)        |garantia legala.     |la plata in subdiviziunea     |
|- Alte acte normative    |                     |corespunzatoare a             |
|specifice                |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament bugetar|
|                         |                     |si legal, precum si in        |
|                         |                     |prevederile contractului.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 11.  Ordonantare de plata privind cheltuielile ce se efectueaza din fonduri  |
|      primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau      |
|      sponsorizare                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- actul de donatie   |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |sau sponsorizare;    |- daca cheltuielile respecta  |
|- Ordonanta Guvernului   |- angajamentul legal |destinatiile stabilite de     |
|nr. 119/1999 (3)         |(contract, comanda   |transmitatori;                |
|- Alte acte normative    |etc.);               |- daca documentele            |
|specifice                |- documentele care   |justificative sunt cele       |
|                         |atesta livrarea      |prevazute de normele legale;  |
|                         |produselor, prestarea|- daca operatiunea de         |
|                         |serviciilor sau      |lichidare privind realitatea  |
|                         |executia lucrarilor, |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |dupa caz.            |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|                         |                     |- concordanta valorii         |
|                         |                     |cheltuielilor lichidate cu    |
|                         |                     |suma ordonantata la plata si  |
|                         |                     |incadrarea acesteia in        |
|                         |                     |angajamentul legal;           |
|                         |                     |- incadrarea sumei ordonantate|
|                         |                     |la plata in subdiviziunea     |
|                         |                     |corespunzatoare a             |
|                         |                     |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament        |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 12.  Ordonantare de plata privind cheltuielile care fac obiectul contractului|
|      de finantare prevazut la art. 4(2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2001 |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- contractul de      |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |finantare;           |- daca justificarile sunt     |
|- Legile bugetare anuale |- documentatia       |corespunzatoare prevederilor  |
|- Ordonanta Guvernului   |justificativa        |din normele legale, inclusiv a|
|nr. 119/1999 (3)         |specifica care       |celor stipulate in contractul |
|- Ordonanta Guvernului   |rezulta din actul    |de finantare;                 |
|nr. 60/2001 (4)          |normativ ce          |- incadrarea sumei ordonantate|
|- Alte acte normative    |reglementeaza        |la plata in subdiviziunea     |
|specifice                |operatiunea si/sau   |corespunzatoare a             |
|                         |domeniul respectiv.  |clasificatiei bugetare pentru |
|                         |                     |care exista angajament        |
|                         |                     |bugetar;                      |
|                         |                     |- daca operatiunea de         |
|                         |                     |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 13.  Ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de  |
|      decont, care se acorda prin casierie.                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Decretul nr. 209/1976  |- nota de            |Se verifica:                  |
|(43)                     |fundamentare;        |- concordanta sumelor ce      |
|- Ordonanta Guvernului   |- documentul         |urmeaza a fi eliberate ca     |
|nr. 119/1999 (3)         |specific prin care   |avans cu cele prevazute in    |
|- Hotararea Guvernului   |s-a aprobat actiunea |documentul de aprobare a      |
|nr. 543/1995 (29)        |si devizul acesteia; |actiunii sau, dupa caz,       |
|- Hotararea Guvernului   |- decontul           |incadrarea sumelor cuvenite   |
|nr. 518/1995 (24)        |justificativ al      |titularului de decont in      |
|- Alte acte normative    |cheltuielilor;       |limita cheltuielilor          |
|specifice                |- alte documente     |justificate prin decontul     |
|                         |justificative        |aprobat;                      |
|                         |specifice.           |- daca operatiunea de         |
|                         |                     |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 14.  Ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate|
|      personalului, precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora      |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- centralizatorul    |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |lunar al statelor de |- incadrarea in prevederile   |
|- Codul muncii           |salarii;             |bugetului privind numarul     |
|(Legea nr. 53/2003) (21) |- situatia privind   |maxim de posturi si creditele |
|- Legile bugetare anuale |repartizarea pe luni |bugetare destinate            |
|- Legea nr. 154/1998 (30)|a cheltuielilor de   |cheltuielilor de personal     |
|- Ordonanta de urgenta a |personal aprobate;   |(cheltuieli cu salariile,     |
|Guvernului nr. 24/2000   |- situatia privind   |contributii pentru asigurarile|
|(31)                     |monitorizarea        |sociale de stat, contributii  |
|- Legea nr. 188/1999 (28)|cheltuielilor de     |pentru asigurarile de somaj,  |
|- Ordonanta Guvernului   |personal finantate   |contributii pentru asigurarile|
|nr. 7/2001 (44)          |de la buget, pe      |sociale de sanatate etc.);    |
|- Ordonanta de urgenta a |luna ...;            |- daca au fost aplicate cotele|
|Guvernului nr. 150/2002  |- alte documente.    |legale de contributii;        |
|(45)                     |                     |- daca operatiunea de         |
|- Legea nr. 19/2000 (46) |                     |lichidare privind realitatea  |
|- Legea nr. 76/2002 (47) |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|- Legea nr. 346/2002 (48)|                     |datorate este certificata de  |
|- Ordonanta de urgenta a |                     |compartimentul de specialitate|
|Guvernului nr. 147/2002  |                     |prin "Bun de plata";          |
|(49)                     |                     |- regularitatea completarii   |
|- Alte acte normative    |                     |documentului supus vizei.     |
|specifice                |                     |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
    *) Aceste documente au si functia de ordonantare de plata.

    D. CONCESIONAREA, INCHIRIEREA, TRANSFERUL, VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Documentul supus controlului financiar preventiv              |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0                                1                                          |
|______________________________________________________________________________|
|      Cadrul legal       |    Acte             | Modul de efectuare a         |
|                         |    justificative    | controlului financiar        |
|                         |                     | preventiv                    |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|           2             |          3          |               4              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  1.  Contract de concesionare/inchiriere (entitatea publica este             |
|      concedent/titular al dreptului de proprietate)                          |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- studiul de         | Se verifica:                 |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |oportunitate;        |- incadrarea obiectului       |
|- Legea nr. 219/1998 (17)|- caietul de sarcini;|contractului in lista         |
|- Ordonanta Guvernului   |- documentatia       |cuprinzand bunurile care,     |
|nr. 119/1999 (3)         |licitatiei;          |potrivit legii, pot fi        |
|- Legea nr. 213/1998 (16)|- documentatia       |concesionate/inchiriate;      |
|- Hotararea Guvernului   |procedurii de        |- respectarea prevederilor    |
|nr. 216/1999 (50)        |negociere directa.   |legale referitoare la         |
|- Actul normativ de      |                     |desfasurarea licitatiei/      |
|aprobare a               |                     |negocierii directe;           |
|concesiunii/inchirierii  |                     |- stabilirea termenilor       |
|                         |                     |contractuali in concordanta cu|
|                         |                     |cadrul normativ;              |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  2.  Proces-verbal de predare-primire avand ca obiect transferul bunului fara|
|      plata                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Ordonanta Guvernului   |- referatul de       |Se verifica:                  |
|nr. 19/1995 (51)         |disponibilizare;     |- respectarea prevederilor    |
|- Ordonanta Guvernului   |- adresele catre/de  |legale referitoare la         |
|nr. 119/1999 (3)         |la institutiile      |desfasurarea procedurii de    |
|- Hotararea Guvernului   |publice care doresc  |transmitere fara plata a      |
|nr. 841/1995 (52)        |sa utilizeze bunul   |bunurilor;                    |
|- Alte acte normative    |disponibil.          |- existenta avizului          |
|specifice                |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  3.  Contract de vanzare/cumparare a bunurilor disponibilizate (entitatea    |
|      publica are calitatea de vanzator)                                      |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- referatul de       |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |disponibilizare;     |- respectarea prevederilor    |
|- Ordonanta Guvernului   |- decizia de numire  |legale referitoare la         |
|nr. 119/1999 (3)         |a comisiei de        |desfasurarea procedurii de    |
|- Ordonanta Guvernului   |evaluare;            |valorificare prin licitatie cu|
|nr. 19/1995 (51)         |- raportul de        |strigare;                     |
|- Hotararea Guvernului   |evaluare a bunurilor |- stabilirea termenilor       |
|nr. 841/1995 (52)        |ce urmeaza a fi      |contractuali in concordanta cu|
|                         |vandute;             |cadrul normativ;              |
|                         |- documentatia       |- existenta avizului          |
|                         |licitatiei cu        |compartimentului juridic.     |
|                         |strigare.            |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|

    E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Documentul supus controlului financiar preventiv              |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0                                1                                          |
|______________________________________________________________________________|
|      Cadrul legal       |    Acte             | Modul de efectuare a         |
|                         |    justificative    | controlului financiar        |
|                         |                     | preventiv                    |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|           2             |          3          |               4              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  1.  Proces-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix                |
|______________________________________________________________________________|
|- Ordonanta Guvernului   |- nota privind       |Se verifica:                  |
|nr. 119/1999 (3)         |starea tehnica a     |- existenta actelor           |
|- Ordonanta Guvernului   |mijlocului fix       |justificative;                |
|nr. 19/1995 (51)         |propus a fi scos din |- daca actele justificative   |
|- Legea nr. 15/1994 (53) |functiune;           |au fost intocmite si semnate  |
|- Hotararea Guvernului   |- act constatator al |de persoanele in drept;       |
|nr. 909/1997 (54)        |avariei;             |- daca sunt indeplinite       |
|- Alte acte normative    |- devizul estimativ  |conditiile scoaterii din      |
|specifice                |al reparatiei        |functiune.                    |
|                         |capitale;            |                              |
|                         |- alte acte          |                              |
|                         |justificative.       |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  2.  Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor de   |
|      protocol, a manifestarilor cu caracter cultural-stiintific sau a altor  |
|      actiuni cu caracter specific                                            |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- actul intern de    |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |decizie privind      |- prezentarea in termenul     |
|- Ordonanta Guvernului   |organizarea          |legal a documentelor          |
|nr. 119/1999 (3)         |actiunilor de        |justificative pentru          |
|- Ordonanta Guvernului   |protocol, a          |cheltuielile efectuate;       |
|nr. 80/2001 (19)         |unor manifestari cu  |- daca documentele            |
|- Hotararea Guvernului   |caracter cultural-   |justificative sunt cele       |
|nr. 552/1991 (20)        |stiintific, sau a    |prevazute de normele legale   |
|- Alte acte normative    |altor actiuni cu     |din punct de vedere al formei |
|specifice                |caracter specific;   |si continutului;              |
|                         |- documente          |- corectitudinea calculului   |
|                         |justificative        |privind cheltuielile          |
|                         |specifice            |justificate si, dupa caz, a   |
|                         |diferitelor          |penalitatilor de intarziere;  |
|                         |categorii de         |- incadrarea cheltuielilor in |
|                         |cheltuieli.          |plafoanele legale;            |
|                         |                     |- daca valoarea cheltuielilor |
|                         |                     |justificate prin decont se    |
|                         |                     |incadreaza in angajamentul    |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  3.  Decontul de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru         |
|      indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar                          |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- actul intern de    |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 189/1998 (2) |decizie privind      |- daca documentele            |
|- Ordonanta Guvernului   |deplasarea in        |justificative sunt cele       |
|nr. 119/1999 (3)         |strainatate;         |prevazute de normele legale   |
|- Decretul nr. 209/1976  |- documente          |din punct de vedere al formei |
|(43)                     |justificative        |si continutului;              |
|- Hotararea Guvernului   |specifice            |- prezentarea in termenul     |
|nr. 518/1995 (24)        |diferitelor          |legal a documentelor          |
|- Alte acte normative    |categorii de         |justificative pentru          |
|specifice                |cheltuieli.          |cheltuielile efectuate;       |
|                         |                     |- corectitudinea calculului   |
|                         |                     |privind cheltuielile          |
|                         |                     |justificate si, dupa caz, a   |
|                         |                     |penalitatilor de intarziere;  |
|                         |                     |- documentul de restituire a  |
|                         |                     |avansurilor nejustificate si, |
|                         |                     |dupa caz, a penalitatilor;    |
|                         |                     |- incadrarea cheltuielilor in |
|                         |                     |plafoanele legale;            |
|                         |                     |- daca valoarea cheltuielilor |
|                         |                     |justificate prin decont se    |
|                         |                     |incadreaza in angajamentul    |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  4.  Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru    |
|      deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa        |
|______________________________________________________________________________|
|- Decretul nr. 209/1976  |- actul intern de    |Se verifica:                  |
|(43)                     |decizie privind      |- daca documentele            |
|- Ordonanta Guvernului   |deplasarea in tara   |justificative sunt cele       |
|nr. 119/1999 (3)         |sau, dupa caz,       |prevazute de normele legale   |
|- Hotararea Guvernului   |referatul aprobat    |din punct de vedere al formei |
|nr. 543/1995 (29)        |privind achizitia    |si continutului;              |
|- Hotararea Guvernului   |directa;             |- prezentarea in termenul     |
|nr. 461/2001 (9)         |- documente          |legal a documentelor          |
|- Alte acte normative cu |justificative        |justificative pentru avansul  |
|caracter specific        |specifice            |primit;                       |
|                         |diferitelor          |- corectitudinea calculului   |
|                         |categorii de         |privind sumele justificate si,|
|                         |cheltuieli.          |dupa caz, a penalitatilor de  |
|                         |                     |intarziere;                   |
|                         |                     |- documentul de restituire a  |
|                         |                     |avansurilor nejustificate si, |
|                         |                     |dupa caz, a penalitatilor;    |
|                         |                     |- incadrarea cheltuielilor in |
|                         |                     |plafoanele legale;            |
|                         |                     |- daca valoarea cheltuielilor |
|                         |                     |justificate prin decont se    |
|                         |                     |incadreaza in angajamentul    |
|                         |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  5.  Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al |
|      sponsorizarii                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 32/1994 (55) |fundamentare a       |- daca entitatea publica      |
|- Ordonanta Guvernului   |contractului de      |desfasoara sau urmeaza sa     |
|nr. 119/1999 (3)         |sponsorizare.        |desfasoare o activitate din   |
|                         |                     |cele prevazute la art. 4 din  |
|                         |                     |Legea nr. 32/1994, cu         |
|                         |                     |modificarile ulterioare;      |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  6.  Actul de donatie, in care entitatea publica are calitatea de donatar    |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Codul civil (art. 800  |fundamentare a       |- regimul juridic al bunului/ |
|si urmatoarele)          |actului de donatie.  |bunurilor care fac obiectul   |
|- Decretul nr. 478/1954  |                     |donatiei;                     |
|(23)                     |                     |- daca bunul/bunurile         |
|- Ordonanta Guvernului   |                     |respective sunt grevate de    |
|nr. 119/1999 (3)         |                     |datorii;                      |
|                         |                     |- existenta avizului          |
|                         |                     |compartimentului juridic.     |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  7.  Dispozitia de incasare catre casierie                                   |
|______________________________________________________________________________|
|- Decretul nr. 209/1976  |- decontul de        |Se verifica:                  |
|(43)                     |cheltuieli prezentat |- aprobarea de catre          |
|- Ordonanta Guvernului   |de titularul de      |conducatorul entitatii publice|
|nr. 119/1999 (3)         |avans;               |a decontului de cheltuieli;   |
|- Alte acte normative    |- decizia de         |- modul de calcul al sumei ce |
|specifice                |imputatie;           |urmeaza a fi incasata;        |
|                         |- alte acte din care |- daca dispozitia de incasare |
|                         |rezulta obligatii de |este intocmita pentru suma ce |
|                         |plata in sarcina     |urmeaza a fi incasata.        |
|                         |unor persoane.       |                              |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  8.  Cerere de tragere si cerere de alimentare a contului special in cadrul  |
|      imprumuturilor externe (inclusiv a avansului)                           |
|______________________________________________________________________________|
|- Ordonanta Guvernului   |- nota de            |Se verifica:                  |
|nr. 119/1999 (3)         |fundamentare;        |- legalitatea si regularitatea|
|- Legea de ratificare a  |- contractele        |documentelor justificative;   |
|acordului de imprumut    |interne sau externe; |- incadrarea platilor         |
|- Alte acte normative    |- ordinele de plata  |solicitate in prevederile     |
|specifice                |prin care s-au       |contractului intern sau       |
|                         |efectuat plati in    |extern;                       |
|                         |cadrul procedurilor  |- existenta documentului      |
|                         |de refinantare;      |organismului finantator       |
|                         |- alte documente.    |international de acceptare a  |
|                         |                     |contractului intern sau extern|
|                         |                     |("no objection");             |
|                         |                     |- daca operatiunea de         |
|                         |                     |lichidare privind realitatea  |
|                         |                     |faptelor si exactitatea sumei |
|                         |                     |datorate este certificata de  |
|                         |                     |compartimentul de specialitate|
|                         |                     |prin "Bun de plata".          |
|_________________________|_____________________|______________________________|
|  9.  Solicitare de tragere in contul beneficiarului pentru imprumuturi       |
|      externe primite de la BDCE                                              |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de            |Se verifica:                  |
|- Legea nr. 81/1999 (39) |fundamentare;        |- legalitatea si regularitatea|
|- Legea bugetara anuala  |- solicitarea        |documentelor justificative;   |
|- Acordul de imprumut    |beneficiarului,      |- incadrarea sumei in         |
|extern                   |insotita de          |subdiviziunea bugetara a      |
|- Legea de ratificare    |documente            |beneficiarului pentru care    |
|- Acordul subsidiar de   |justificative.       |exista angajament legal si    |
|imprumut                 |                     |bugetar.                      |
|_________________________|_____________________|______________________________|

    F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     ACTUL NORMATIV                     | Publicat in    |
|crt.|                                                        | Monitorul      |
|    |                                                        | Oficial al     |
|    |                                                        | Romaniei       |
|____|________________________________________________________|________________|
|  0 |                           1                            |         2      |
|____|________________________________________________________|________________|
|  1 | Legea nr. 500/2002 privind finantele publice           |597/13.VIII.2002|
|____|________________________________________________________|________________|
|  2 | Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale    |404/22.X.1998   |
|____|________________________________________________________|________________|
|  3 | Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul    |430/31.VIII.1999|
|    | intern si controlul financiar preventiv                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  4 | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind  |241/11.V.2001   |
|    | achizitiile publice                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  5 | Legea nr. 133/1999 privind stimularea                  |349/23.VII.1999 |
|    | intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si       |                |
|    | dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  6 | Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile   |86/01.II.2002   |
|    | publice prin licitatii electronice                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  7 | Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul        |26/25.I.2000    |
|    | dobanzii legale pentru obligatii banesti               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  8 | Hotararea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea     |78bis/25.II.1999|
|    | Clasificarii produselor si serviciilor asociate        |                |
|    | activitatilor - CPSA                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
|  9 | Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea     |268/24.V.2001   |
|    | Normelor de aplicare a                                 |                |
|    | Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind |                |
|    | achizitiile publice                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10 | Hotararea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea     |101/28.II.2001  |
|    | Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 |                |
|    | privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru   |                |
|    | infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si    |                |
|    | mijlocii                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 11 | Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista        |158/05.III.2002 |
|    | autoritatilor contractante care au obligatia de a      |                |
|    | aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002   |                |
|    | privind achizitiile publice prin licitatii electronice |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12 | Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice|336/25.VI.2001  |
|    | privind aprobarea structurii, continutului si modului  |                |
|    | de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea|                |
|    | si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de     |                |
|    | produse                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13 | Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor    |340/27.VI.2001  |
|    | publice si al ministrului lucrarilor publice,          |                |
|    | transporturilor si locuintei privind aprobarea         |                |
|    | structurii, continutului si modului de utilizare a     |                |
|    | Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea|                |
|    | ofertei pentru achizitia publica de servicii           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 14 | Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finantelor    |357/04.VII.2001 |
|    | publice si al ministrului lucrarilor publice,          |                |
|    | transporturilor si locuintei privind aprobarea         |                |
|    | structurii, continutului si modului de utilizare a     |                |
|    | Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea|                |
|    | ofertei pentru achizitia publica de lucrari            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 15 | Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea |296/13.VIII.1998|
|    | sistemului de finantare a programelor si proiectelor   |                |
|    | culturale                                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 16 | Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si     |448/24.XI.1998  |
|    | regimul juridic al acesteia                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 17 | Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor       |459/30.XI.1998  |
|____|________________________________________________________|________________|
| 18 | Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea     |5/12.I.1991     |
|    | tratatelor                                             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 19 | Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea    |542/01.IX.2001  |
|    | unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si    |                |
|    | institutiile publice                                   |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 20 | Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de   |176/29.VIII.1991|
|    | organizare in tara a actiunilor de protocol            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 21 | Codul muncii (Legea nr. 53/2003)                       |72/05.II.2003   |
|____|________________________________________________________|________________|
| 22 | Hotararea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea,|656/18.X.2001   |
|    | componenta si functionarea comisiei de autorizare a    |                |
|    | contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de  |                |
|    | catre autoritatile administratiei publice locale       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 23 | Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile facute     |46/10.XII.1954  |
|    | statului                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 24 | Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele        |154/19.VII.1995 |
|    | drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in |                |
|    | strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu        |                |
|    | caracter temporar                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 25 | Hotararea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul  |276/29.V.2001   |
|    | spre/dinspre Romania al unor persoane care folosesc ca |                |
|    | mijloc de transport avionul                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 26 | Hotararea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri |50/30.I.2001    |
|    | referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate, |                |
|    | in interes de serviciu, de catre demnitarii si         |                |
|    | asimilatii acestora din administratia publica          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 27 | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind |725/14.XI.2001  |
|    | indeplinirea de catre cetatenii romani, la iesirea din |                |
|    | tara, a conditiilor de intrare in statele membre ale   |                |
|    | Uniunii Europene si in alte state                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 28 | Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor     |600/08.XII.1999 |
|    | publici                                                |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 29 | Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile   |220/13.IX.1996  |
|    | banesti ale salariatilor institutiilor publice si      |(republicare)   |
|    | regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada     |                |
|    | delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in|                |
|    | cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul  |                |
|    | serviciului                                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 30 | Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a     |266/16.VII.1998 |
|    | salariilor de baza in sectorul bugetar si a            |                |
|    | indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de  |                |
|    | demnitate publica                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 31 | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind  |138/31.III.2000 |
|    | sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru      |                |
|    | personalul contractual din sectorul bugetar            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 32 | Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea   |42/30.I.1998    |
|    | cabinetului demnitarului din administratia publica     |                |
|    | centrala                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 33 | Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de|94/02.II.2002   |
|    | parteneriat public-privat                              |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 34 | Hotararea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea     |481/05.VII.2002 |
|    | normelor metodologice de aplicare a                    |                |
|    | Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele  |                |
|    | de parteneriat public-privat                           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 35 | Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de |139/02.VI.1994  |
|    | utilitate publica                                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 36 | Legea contabilitatii (Legea nr. 82/1991)               |629/26.VIII.2002|
|    |                                                        |(republicare)   |
|____|________________________________________________________|________________|
| 37 | Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor        |37/23.I.2003    |
|    | publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind|                |
|    | angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata           |                |
|    | cheltuielilor institutiilor publice, precum si         |                |
|    | organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor     |                |
|    | bugetare si legale                                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 38 | Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a |203/01.VI.1998  |
|    | Romaniei                                               |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 39 | Legea nr. 81/1999 privind datoria publica              |215/17.V.1999   |
|____|________________________________________________________|________________|
| 40 | Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea   |241/29.VIII.1994|
|    | platii cotizatiilor la organismele internationale      |                |
|    | interguvernamentale la care Romania este parte         |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 41 | Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea    |81/01.II.2002   |
|    | obligatiilor de plata ale institutiilor publice,       |                |
|    | stabilite prin titluri executorii                      |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 42 | Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea   |177/20.III.2003 |
|    | actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, |                |
|    | procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in|                |
|    | avans din fondurile publice                            |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 43 | Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului  |64/06.VII.1976  |
|    | operatiunilor de casa                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 44 | Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe   |435/03.VIII.2001|
|    | venit                                                  |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 45 | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind |838/20.XI.2002  |
|    | organizarea si functionarea sistemului de asigurari    |                |
|    | sociale de sanatate                                    |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 46 | Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si |140/01.IV.2000  |
|    | alte drepturi de asigurari sociale                     |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 47 | Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru |103/06.II.2002  |
|    | somaj si stimularea ocuparii fortei de munca           |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 48 | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente |454/27.VI.2002  |
|    | de munca si boli profesionale                          |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 49 | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru  |821/13.XI.2002  |
|    | reglementarea unor probleme financiare si pentru       |                |
|    | modificarea unor acte normative                        |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 50 | Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea     |140/06.IV.1999  |
|    | Normelor metodologice-cadru de aplicare a              |                |
|    | Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 51 | Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri  |188/18.VIII.1995|
|    | de perfectionare a regimului achizitiilor publice,     |                |
|    | precum si a regimului de valorificare a bunurilor      |                |
|    | scoase din functiune, apartinand institutiilor publice |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 52 | Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile  |253/07.XI.1995  |
|    | de transmitere fara plata si de valorificare a         |                |
|    | bunurilor apartinand institutiilor publice             |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 53 | Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului      |242/31.V.1999   |
|    | imobilizat in active corporale si necorporale          |(republicare)   |
|____|________________________________________________________|________________|
| 54 | Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea     |4/08.I.1998     |
|    | Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994  |                |
|    | privind amortizarea capitalului imobilizat in active   |                |
|    | corporale si necorporale, modificata si completata prin|                |
|    | Ordonanta Guvernului nr. 54/1997                       |                |
|____|________________________________________________________|________________|
| 55 | Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea                |129/25.V.1994   |
|____|________________________________________________________|________________|

    NOTA:
    Lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora, precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise, aplicabile operatiunilor respective.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Denumirea entitatii publice
    Nr. __________/____________

                              DECIZIE/ORDIN

    Domnul/Doamna _____________________________________ din cadrul (denumirea compartimentului) avand functia de _____________________ este desemnat/desemnata sa exercite controlul financiar preventiv in perioada _________________________.
    Competenta persoanei desemnate se refera la urmatoarele documente si operatii:
 __________________________________________________________________
|Nr. |  Denumirea documentului  |  Limita valorica  |  Observatii  |
|crt.|      (operatiunii)       |                   |              |
|____|__________________________|___________________|______________|
|  0 |              1           |          2        |       3      |
|____|__________________________|___________________|______________|
|    |                          |                   |              |
|    |                          |                   |              |
|    |                          |                   |              |
|    |                          |                   |              |
|    |                          |                   |              |
|____|__________________________|___________________|______________|

                         Ordonator de credite
                         ____________________

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Denumirea entitatii publice

                                REGISTRUL
privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Continutul operatiunilor inscrise in documente
    E - Compartimentul emitent
    O - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|N |  Denumirea |C|E|    Data    |  Valoarea   |   Valoarea  |    Data      |O |
|r.|documentului| | |prezentarii |operatiunilor|operatiunilor| restituirii  |  |
|  |  Nr./data  | | | la viza a  | pentru care | pentru care |   actelor    |  |
|c |  emiterii  | | |documentului| s-a acordat | s-a refuzat |justificative/|  |
|r |            | | |            |     viza    |     viza    |  semnatura   |  |
|t.|            | | |            |             |             |              |  |
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________|__|
| 0|       1    |2|3|      4     |       5     |       6     |       7      | 8|
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________|__|
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|  |            | | |            |             |             |              |  |
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________|__|

    ANEXA 4

    Denumirea entitatii publice
    Nr. ....../................

                Domnului/Doamnei ..................................
                                  (conducatorul entitatii publice)

    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru
...............................................................................,
 (tipul documentului, numarul si data emiterii, suma, compartimentul emitent)
din urmatoarele motive:
.............................................................................. .
 (se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se
considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente)
    In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, in conditiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se poate face numai cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.
    Actul (decizie, ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii
................................... va insoti documentele justificative pe baza
  (se nominalizeaza operatiunea)
carora operatiunea se inregistreaza si in contul de ordine si evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" si se intocmesc informarile prevazute de lege.

                   ..........................................
                       (persoana desemnata cu exercitarea
                    controlului financiar preventiv propriu)

    ANEXA 5

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    CORPUL CONTROLORILOR DELEGATI
    Controlor delegat ...........
    Nr. ....../..................

        Domnului/Doamnei ..............................................
                          (numele si functia ordonatorului de credite)
                   Denumirea institutiei ...................

    In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va informez ca
................................................................................
     (datele de identificare a operatiunii prezentate la viza: denumirea
           documentului, suma, nr./data, compartimentul emitent)
nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi efectuata, dupa cum urmeaza:
..................................................................... .
  (se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se
 considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in document)
    Daca considerati ca operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, incadrare in creditele bugetare si/sau de angajament, va rog sa-mi transmiteti, in scris, argumentele dumneavoastra.
    Precizez ca pentru intervalul de timp de la data comunicarii prezentei si pana la inregistrarea punctului dumneavoastra de vedere, perioada prevazuta la art. 18 din acelasi act normativ se suspenda.

                              Controlor delegat,

    ANEXA 6

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    CORPUL CONTROLORILOR DELEGATI
    Controlor delegat ...........
    Nr. ....../..................

        Domnului/Doamnei ..............................................
                          (numele si functia ordonatorului de credite)
                   Denumirea institutiei ...................

    In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv pentru suma de .......... lei, la
...............................................................................,
       (denumirea documentului si a operatiunii propuse la viza,
                  nr./data, compartimentul emitent)
din urmatoarele motive:
................................................................................
       (se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea
   care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa
  in document; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de
                          ordonatorul de credite)
    In situatia in care dispuneti, in conditiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, aceasta se poate face numai cu incadrarea in creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneti efectuarea operatiunii (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si in contul de ordine si evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" si se intocmesc informarile prevazute de lege catre Ministerul Finantelor Publice si Curtea de Conturi.

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    ________________________________________
    (Denumirea entitatii publice raportoare)

                                     RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul ____/anul ____

    Cap. I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numar operatiuni
    V - Valoare (mil. lei)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Operatiuni cu efect    |Corespondenta|  Total   |din care:|    din    |
|crt.|    financiar asupra      |operatiunilor|operatiuni|_________|  acestea: |
|    | fondurilor publice sau a |din col. 1 cu|  supuse  |Refuzate |___________|
|    |   patrimoniului public   |documentele  | vizei de |la viza  |Neefectuate|
|    |                          |supuse       |  control |         |ca urmare a|
|    |                          |controlului  | financiar|         | refuzului |
|    |                          |financiar    | preventiv|         |  de viza  |
|    |                          |inscrise in  |__________|_________|___________|
|    |                          |col. 1 din   |  N  |  V |  N  | V |   N  |  V |
|    |                          |Anexa nr. 1 -|     |    |     |   |      |    |
|    |                          |Cadrul       |     |    |     |   |      |    |
|    |                          |general      |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|  0 |             1            |      2      |  3  |  4 |  5  | 6 |   7  |  8 |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|    |Total (rd. 1 + rd. 2 +    |             |     |    |     |   |      |    |
|    |rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 +   |             |     |    |     |   |      |    |
|    |rd. 6 + rd. 7):           |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 1. |Deschideri, repartizari,  |             |     |    |     |   |      |    |
|    |alimentari, retrageri si  |             |     |    |     |   |      |    |
|    |modificari ale creditelor |             |     |    |     |   |      |    |
|    |bugetare - total          |             |     |    |     |   |      |    |
|    |(1.1. + 1.2 + 1.3 + 1.4), |             |     |    |     |   |      |    |
|    |din care:                 |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.1.|Deschideri de credite     |      A1     |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.2.|Repartizari de credite/   |      A2     |     |    |     |   |      |    |
|    |alimentari de conturi     |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.3.|Virari de credite bugetare|      A4     |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.4.|Alte operatiuni           |     A3;A5   |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 2. |Angajamente legale - total|             |     |    |     |   |      |    |
|    |(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +  |             |     |    |     |   |      |    |
|    |2.5 + 2.6 + 2.7),         |             |     |    |     |   |      |    |
|    |din care:                 |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.1.|Acte administrative din   |  B14;B15;   |     |    |     |   |      |    |
|    |care rezulta obligatii de |  B16;B17    |     |    |     |   |      |    |
|    |plata                     |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.2.|Contracte de prestari     |   B1;B2     |     |    |     |   |      |    |
|    |servicii, furnizari de    |             |     |    |     |   |      |    |
|    |bunuri, executii de       |             |     |    |     |   |      |    |
|    |lucrari                   |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.3.|Contracte/acorduri de     |      B3     |     |    |     |   |      |    |
|    |finantare sau cofinantare |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.4.|Contracte/acorduri de     |  B4;B10;B21 |     |    |     |   |      |    |
|    |imprumut; prospecte de    |             |     |    |     |   |      |    |
|    |emisiune                  |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.5.|Contracte/acorduri de     |   B5;B6;    |     |    |     |   |      |    |
|    |garantare                 |  B7;B8;B9   |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.6.|Contracte de inchiriere,  |   B12;B18;  |     |    |     |   |      |    |
|    |concesionare, participare,|   B19;B20   |     |    |     |   |      |    |
|    |parteneriat etc.          |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.7.|Alte acte juridice din    |    B11;B13  |     |    |     |   |      |    |
|    |care rezulta obligatii de |             |     |    |     |   |      |    |
|    |plata                     |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 3. |Ordonantari de avansuri   |    C10;C13  |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 4. |Ordonantari de plati -    |             |     |    |     |   |      |    |
|    |total (4.1 + 4.2 + 4.3 +  |             |     |    |     |   |      |    |
|    |4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7),   |             |     |    |     |   |      |    |
|    |din care:                 |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.1.|Drepturi de personal si   |      C14    |     |    |     |   |      |    |
|    |obligatii fiscale aferente|             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.2.|Pensii, ajutoare, rente   |             |     |    |     |   |      |    |
|    |viagere si alte asemenea  |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.3.|Servicii prestate, bunuri |  C1;C9;C11  |     |    |     |   |      |    |
|    |livrate, lucrari executate|             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.4.|Rambursari, dobanzi,      |    C2;C3    |     |    |     |   |      |    |
|    |comisioane si alte costuri|             |     |    |     |   |      |    |
|    |aferente imprumuturilor   |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.5.|Subventii, transferuri,   |      C5     |     |    |     |   |      |    |
|    |prime, alte forme de      |             |     |    |     |   |      |    |
|    |sprijin                   |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.6.|Finantari/cofinantari     |     C12     |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.7.| Alte obligatii           | C4;C6;C7;C8 |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 5. |Operatiuni financiare/de  |    E8;E9    |     |    |     |   |      |    |
|    |plasament                 |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 6. |Operatiuni privind        |  D1;D2;D3;  |     |    |     |   |      |    |
|    |activele (vanzari,        |    D4;E1    |     |    |     |   |      |    |
|    |inchirieri, concesionari, |             |     |    |     |   |      |    |
|    |gajari, transferuri de    |             |     |    |     |   |      |    |
|    |bunuri etc.)              |             |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 7. |Alte operatiuni           |  E2;E3;E4;  |     |    |     |   |      |    |
|    |                          |  E5;E6;E7   |     |    |     |   |      |    |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|

    ANEXA 8

                               COD SPECIFIC
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii, la entitatile publice, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca, precum si crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu la entitatile publice.

    CAP. 2
    Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati

    3. Pot fi numite, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau, dupa caz, au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
    c) au capacitate deplina de exercitiu;
    d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
    e) au studii superioare economice sau juridice. Prin exceptie, cand nu exista persoane cu pregatire superioara care sa indeplineasca prezentele conditii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica;
    f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani, in cazul institutiilor publice, si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil, in cazul celorlalte entitati publice;
    g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati;
    h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare.
    Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.
    4. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:
    a) Competenta profesionala. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
    b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si acesteia nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, intreprinse cu buna-credinta, in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control al operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite.
    c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism.
    d) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie.
    e) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.
    f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.
    Daca in cazul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.
    Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate, precum si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, in aprobarea, efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.
    5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua.
    Conducerea entitatii publice va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale.

    CAP. 3
    Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu

    6. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel:
    a) la institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, de catre conducatorul institutiei, prin act de decizie interna si cu acordul Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri:
    - ordonatorul principal de credite stabileste, dintre persoanele care indeplinesc conditiile de la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmeaza sa fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si solicita, in scris, Ministerului Finantelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmitand si urmatoarele documente:
        - curriculum vitae;
        - minimum doua scrisori de recomandare;
        - lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in conditiile specifice institutiei respective;
        - declaratie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitatile prevazute la pct. 4 lit. f) din prezentul cod.
    La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea in vedere limitarea numarului acestora la strictul necesar, in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei;
    - Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza documentele primite, dupa caz poarta consultari directe cu persoana propusa pentru numire si, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, se pronunta;
    - dupa obtinerea acordului, conducatorul institutiei poate emite decizia interna de numire a persoanei/persoanelor care urmeaza sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fara acordul Ministerului Finantelor Publice este nelegala.
    La institutiile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoana care va avea si responsabilitatea coordonarii controlului financiar preventiv propriu din institutia publica respectiva si va comunica Ministerului Finantelor Publice numele acestei persoane;
    b) la celelalte entitati publice, prin decizia conducatorului acestora, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.
    7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.
    In cazul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri:
    - conducatorul institutiei publice respective notifica Ministerului Finantelor Publice intentia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum si motivele avute in vedere;
    - Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza motivele, poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare, schimbare sau destituire si, in termen de 10 zile, se pronunta in scris;
    - in cazul obtinerii acordului, conducatorul institutiei publice procedeaza la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, dupa caz, destituire din exercitarea atributiilor de control financiar preventiv propriu, fara acordul Ministerului Finantelor Publice, este nelegala.
    Pe durata suspendarii, schimbarii sau, dupa caz, destituirii, conducatorul entitatii publice numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive.
    8. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt:
    - se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
    - efectueaza serviciul militar;
    - este in curs de urmarire penala, de judecata sau este arestata preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
    - se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca.
    9. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt:
    - a devenit incompatibila pentru aceasta activitate;
    - a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale, regulamentul intern etc.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva;
    - la cererea persoanei in cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente;
    - in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate;
    - la modificarea locului de munca de catre angajator.
    10. Destituirea din functie a persoanelor care exercita activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la incetarea raporturilor de munca.

    CAP. 4
    Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu

    11. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea.
    Institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, in vederea emiterii acordului acesteia, urmatoarele documente:
    - propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;
      extrase din rapoartele auditului public intern si Curtii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv.
    Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr. 7 la normele metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 522/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 522 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 522/2003
Ordin 3291 2009
pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
Ordin 912 2004
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificarile ulterioare
Ordin 1679 2003
pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificarile ulterioare
Ordin 1226 2003
pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
Rectificare 522 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu