E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 3 din actul Legea 84 2003 republica Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 aproba Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 84 2003 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 119 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 84 din 18 martie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din 26 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind controlul intern si controlul financiar preventiv"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Scopul ordonantei
    Prezenta ordonanta reglementeaza controlul intern si controlul financiar preventiv la entitatile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Definitii
    In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;
    b) conformitate - caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii;
    c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora;
    d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile;
    e) controlor delegat - functionarul public al Ministerului Finantelor Publice, care exercita atributii de control financiar preventiv delegat, in mod independent, potrivit prezentei ordonante;
    f) credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
    g) credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
    h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate;
    i) eficacitate - gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective;
    j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate;
    k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, imprumuturi interne contractate de autoritatile administratiei publice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;
    l) inspectie - verificarea efectuata la fata locului, in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;
    m) entitate publica - autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public;
    n) institutie publica - Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora;
    o) legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii acesteia;
    p) operatiune - orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
    q) oportunitate - caracteristica unei operatiuni de a servi in mod adecvat, in circumstante date, realizarii unor obiective ale politicilor asumate;
    r) ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispuna si sa aprobe operatiuni;
    s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale se refera atat la bunurile din domeniul public, cat si la cele din domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;
    t) persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conducatorul entitatii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care indeplineste aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii;
    u) proiect de operatiune - orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni, in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatea competenta, potrivit legii;
    v) regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte."
    4. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) ordonantarea cheltuielilor;"
    5. La alineatul (1) al articolului 10, dupa litera e) se introduc literele e^1) - e^4) cu urmatorul cuprins:
    "e^1) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare;
    e^2) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;
    e^3) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la acest organism;
    e^4) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;"
    6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni decat cele prevazute la alin. (1)."
    7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Organizarea controlului financiar preventiv
    (1) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea de coordonare si reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitatile publice.
    (2) Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita de autoritati competente, in mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia.
    (3) Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:
    a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public;
    b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si ai bugetului oricarui fond special, la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare, precum si la alte entitati publice cu risc ridicat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Controlul financiar preventiv se va integra in mod treptat in sfera raspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pe masura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor in administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluata de auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice."
    8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    (1) Entitatile publice, prin conducatorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil.
    (2) Conducatorii entitatilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 10, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Evidenta angajamentelor se organizeaza, se tine, se actualizeaza si se raporteaza conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Ministerul Finantelor Publice organizeaza controlul financiar preventiv propriu si pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.
    (5) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Actul de numire va cuprinde si limitele de competenta in exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate sa efectueze aceasta activitate sunt altele decat cele care initiaza operatiunea supusa vizei.
    (6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice superioare, iar in cazul entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, cu acordul Ministerului Finantelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa aiba competentele profesionale solicitate de aceasta activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde si conditiile si criteriile unitare pe care entitatile publice trebuie sa le respecte in cazul numirii, suspendarii, destituirii sau schimbarii personalului care desfasoara aceasta activitate.
    (7) Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice, persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25%, aplicat la salariul de baza brut lunar.
    (8) Evaluarea activitatii persoanei care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele auditului public intern si in rapoartele Curtii de Conturi, unde este cazul.
    (9) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finantelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat, ai bugetului oricarui fond special, precum si pentru operatiunile Fondului national si ale agentiilor de implementare care deruleaza fonduri comunitare.
    (10) Ministerul Finantelor Publice va coordona sistemul de pregatire profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv."
    9. Alineatul (5) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund, potrivit legii, in raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele angajamentelor bugetare aprobate, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu."
    10. Alineatul (2) al articolului 15 se abroga.
    11. La articolul 16 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) tipurile de operatiuni ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;"
    12. Alineatul (6) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Controlorii delegati isi desfasoara activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost numiti. Institutiile publice prevazute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor delegat/delegati spatiul de lucru si dotarea necesara, precum si cooperarea personalului propriu, indeosebi a personalului desemnat sa exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru indeplinirea in bune conditii a atributiilor de control financiar preventiv delegat."
    13. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Viza de control financiar preventiv delegat
    (1) Operatiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) si (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii ordonatorului de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat.
    (2) Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza in scris, pe formular tipizat, si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.
    (3) Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv delegat raspund, potrivit legii, in raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza.
    (4) Inainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligatia sa informeze, in scris, in legatura cu intentia sa ordonatorul de credite, precizand motivele refuzului.
    (5) Daca ordonatorul de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, prin decizie a controlorului financiar sef.
    (6) Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat."
    14. Alineatele (3) si (4) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Perioada prevazuta la alin. (2) este suspendata de la inregistrarea informarii prevazute la art. 17 alin. (4) pana la primirea raspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplica si pentru intervalul necesar in vederea formularii opiniei neutre, care insa nu poate depasi 3 zile lucratoare.
    (4) In cazuri exceptionale controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada prevazuta la alin. (2) cu maximum 5 zile lucratoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligatia sa il transmita de indata spre informare controlorului financiar sef si ordonatorului de credite."
    15. La articolul 21 alineatul (1), literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni ale ordonatorului de credite, in conformitate cu ordinul de numire si cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonante;
    ...........................................................................
    d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe langa care este numit sau la cererea ministrului finantelor publice, precum si din initiativa proprie, in privinta conformitatii, economicitatii, eficacitatii sau eficientei unor operatiuni ori proiecte de acte normative."
    16. La articolul 21 alineatul (1), dupa litera d) se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins:
    "d^1) monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv propriu;"
    17. La articolul 21, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegati, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice si in rapoartele Curtii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastreaza pe toata durata exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei. Ministrul finantelor publice il demite de indata pe controlorul delegat care a inregistrat calificativul <<insuficient>> sau, de 3 ori consecutiv, calificativul <<satisfacator>>."
    18. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Corpul controlorilor delegati
    (1) Corpul controlorilor delegati se organizeaza ca un compartiment distinct in structura Ministerului Finantelor Publice, la nivel central si teritorial, si cuprinde ansamblul controlorilor delegati."
    19. La articolul 23 alineatul (8), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5);"
    20. La articolul 23 alineatul (8), dupa litera g) se introduce litera g^1) cu urmatorul cuprins:
    "g^1) elaboreaza raportul national anual privind controlul preventiv, pe care il prezinta spre dezbatere Guvernului;"
    21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv
    (1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de catre ordonatorul de credite pe propria raspundere, numai daca prin aceasta nu se depaseste creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai in baza unui act de decizie interna, emis in forma scrisa, prin care dispune, pe propria raspundere, efectuarea operatiunii. O copie a actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum si controlorului delegat, dupa caz.
    (2) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, persoana desemnata sa efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice, numai in aceasta situatie persoana respectiva fiind exonerata de raspundere.
    (3) Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului preventiv delegat. In aceste conditii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat in avizul consultativ, si va decide in conditiile prevazute la alin. (1).
    (4) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv delegat, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, controlorul delegat are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor Publice.
    (5) Documentele privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decat cu asumarea raspunderii ordonatorului de credite.
    (6) Operatiunile efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite se inregistreaza si intr-un cont in afara bilantului."
    22. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Contraventii
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) neindeplinirea de catre conducatorul entitatii publice a obligatiei de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
    b) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) si (3);
    c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fara viza de control financiar preventiv;
    d) depasirea termenului prevazut la art. 18 alin. (2) - (4);
    e) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
    f) emiterea unui refuz de viza fara motivare, conform art. 24 alin. (2);
    g) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2);
    h) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
    i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6)."
    23. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Sanctionarea contraventiilor
    Contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), b) si d) - i) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar contraventia prevazuta la lit. c), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."
    24. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
    a) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 32;
    b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a) si h).
    (2) Nivelul amenzilor prevazute la art. 33 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
    (3) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor mentionate la art. 32 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
    (4) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, intocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii acestuia. Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia."
    25. Alineatul (2) al articolului 37 se abroga.
    26. In cuprinsul ordonantei sintagma angajamente bugetare se inlocuieste cu sintagma credite bugetare sau credite de angajament, dupa caz.
    Art. 2
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 84/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 84 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu