Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1482 din  3 august 2001

pentru aprobarea Precizarilor privind previzionarea incasarilor si platilor sectorului public

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din 21 august 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind previzionarea incasarilor si platilor sectorului public, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia contabilitatii publice, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, institutiile publice si agentii economici implicati vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                              PRECIZARI
privind previzionarea incasarilor si platilor sectorului public

    In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, in limita disponibilitatilor contului curent general al trezoreriei statului si a finantarii cu maxima eficienta a deficitelor inregistrate de bugetul de stat si de bugetul asigurarilor sociale de stat, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia previzionarii veniturilor si cheltuielilor potrivit urmatoarelor precizari:

    I. Programarea platilor efectuate din fonduri publice
    Incepand cu data de 1 septembrie 2001 ordonatorii de credite principali, secundari si tertiari, indiferent de sistemul de finantare, pot efectua in limita bugetelor aprobate plati care depasesc limita de un miliard lei, numai pe baza programelor intocmite potrivit anexei nr. 1, care se depun la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica la care isi au conturile deschise.
    Obligatia intocmirii situatiei platilor de casa planificate, care depasesc limita de un miliard lei, prevazuta in anexa nr. 1, revine tuturor ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si celor finantati din venituri extrabugetare sau din alte fonduri publice, potrivit reglementarilor in vigoare, inclusiv regiilor autonome si societatilor comerciale care beneficiaza de subventii si transferuri primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si care se deruleaza prin contul 50.70 "Disponibilitati din subventii si transferuri" deschis la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.
    Situatia prevazuta in anexa nr. 1 se intocmeste de catre ordonatorii de credite distinct pentru fiecare decada a lunii si se depune la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica la care acestia au conturile deschise, cu 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.
    In cazul nedepunerii situatiei prevazute in anexa nr. 1 la termenul prevazut sau al nerespectarii graficului de plati, responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plata prezentate unitatilor teritoriale de trezorerie si contabilitate publica revine ordonatorilor de credite.
    La completarea datelor din Situatia platilor de casa planificate care depasesc limita de un miliard lei (anexa nr. 1) ordonatorii de credite vor avea in vedere urmatoarele:
    1. Formularul prevazut in anexa nr. 1 se va completa si se va depune de trei ori pe luna cu datele corespunzatoare fiecarei decade si cu respectarea stricta a numarului de rand atribuit fiecarei date a efectuarii platii.
    2. Data platii se considera data debitarii contului platitorului de catre unitatea de trezorerie si contabilitate publica, pe baza documentelor depuse de catre ordonatorii de credite in ziua precedenta (pentru plati prin virament efectuate catre furnizori, prestatori de servicii si creditori, cu conturi deschise la banci sau la unitati de trezorerie si contabilitate publica din alte localitati) sau in ziua curenta (pentru virari de sume in conturile furnizorilor, prestatorilor de servicii sau ale altor creditori cu conturi deschise la aceeasi unitate de trezorerie si contabilitate publica; achitarea impozitelor, taxelor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau la alte bugete; ridicari de numerar).
    3. Ordonatorii de credite care, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, dispun plati din mai multe surse de finantare vor inscrie in situatia prevazuta in anexa nr. 1 platile pe care urmeaza sa le efectueze in decada urmatoare, prin completarea sumelor aferente fiecarei surse in coloanele corespunzatoare atribuite fiecarui buget.
    In coloana "Alte surse" se inscriu platile care urmeaza sa fie efectuate din bugetele fondurilor speciale, din venituri extrabugetare, din subventii sau transferuri primite, din credite externe sau din alte imprumuturi, din donatii si sponsorizari, din ajutoare financiare externe etc.
    4. In coloana 10 "Impozite, taxe si contributii de platit" se inscrie totalul impozitelor, taxelor si al altor contributii datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, care au fost cuprinse in platile de casa planificate in coloanele 2 - 9.

    II. Prognoza veniturilor bugetare
    Prognozarea veniturilor bugetare pe modelul prezentat in anexa nr. 2 se va efectua incepand cu data de 1 septembrie 2001 astfel:
    II.1. Prognoza veniturilor bugetului de stat
    1. Obligatia prognozarii veniturilor de incasat la bugetul de stat in conturile corespunzatoare deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica revine directiilor metodologie si administrare a veniturilor statului si, respectiv, Directiei de administrare mari contribuabili, organizate in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    2. La intocmirea formularului prezentat in anexa nr. 2 directiile mentionate mai sus vor avea in vedere termenele de plata si cuantumul obligatiilor agentilor economici fata de bugetul de stat, influentate cu informatiile furnizate de catre acestia in legatura cu data si cu cuantumul obligatiilor bugetare care pot fi achitate in mod concret in decada pentru care se intocmeste prognoza respectiva, precum si cu orice alte informatii care pot contribui la o buna fundamentare a prognozei veniturilor de incasat la bugetul de stat.
    3. Data incasarii veniturilor, care se inscrie in coloana 0 a anexei nr. 2, este data la care se estimeaza incasarea veniturilor respective in conturile corespunzatoare deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, determinata astfel:

a) Data          Data efectuarii                     in situatia in care agentii
   incasarii   = platii de catre                     economici efectueaza plata
   veniturilor   agentul economic                    din contul propriu deschis
                                                     la unitatea de trezorerie
                                                     si contabilitate publica la
                                                     care isi achita obligatia
                                                     sau obligatiile in numerar
b) Data          Data efectuarii    + 1 - 2          in situatia in care agentul
   incasarii   = platii de catre      zile           economic are sediul in
   veniturilor   agentul economic     lucratoare     municipii resedinta de
                                                     judet sau in sectoarele
                                                     municipiului Bucuresti si
                                                     isi achita obligatia din
                                                     conturi deschise la banci
c) Data          Data efectuarii    + 2 - 3          in situatia in care agentul
   incasarii   = platii de catre      zile           economic are sediul in
   veniturilor   agentul economic     lucratoare     municipii neresedinta de
                                                     judet, orase, comune si isi
                                                     achita obligatiile din
                                                     conturi deschise la banci

    4. Directiile metodologie si administrare a veniturilor statului si Directia de administrare mari contribuabili din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite directiilor de trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, situatia prevazuta in anexa nr. 2 cu trei zile inaintea inceperii fiecarei decade.
    II.2. Prognoza veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat
    1. Pentru estimarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat situatia prevazuta in anexa nr. 2 se intocmeste decadal de casele de pensii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se depune la trezoreriile municipiilor resedinta de judet sau la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu trei zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.
    Fundamentarea datelor din coloana 4 a anexei nr. 2 se va efectua in functie de termenele de plata si de cuantumul obligatiilor fata de bugetul asigurarilor sociale de stat din evidenta unitatilor descentralizate ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale mentionate mai sus, care pot fi influentate cu orice date furnizate de catre platitori in legatura cu ziua achitarii de catre acestia a obligatiilor bugetare, precum si cu orice alte informatii care pot contribui la o buna fundamentare a prognozei respective.
    La stabilirea datei la care veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi incasate in conturile corespunzatoare deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica (coloana 0) se vor avea in vedere precizarile de la pct. II.1.3.
    II.3. Prognoza veniturilor bugetelor locale
    In scopul prognozarii veniturilor bugetelor locale ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor intocmi decadal situatia prevazuta in anexa nr. 2, care se depune la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica la care acestea au conturile deschise, cu 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.
    Fundamentarea sumelor care se completeaza in coloana 5 din situatia prevazuta in anexa nr. 2 se va efectua in functie de termenele si de cuantumul obligatiilor fata de bugetele locale din evidenta organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale, care pot fi influentate cu orice informatii comunicate de catre platitori in legatura cu data platii efective a obligatiilor care vor fi achitate in decada respectiva, precum si cu orice alte date care pot contribui la o buna fundamentare a prognozei respective.
    La stabilirea datei la care veniturile bugetelor locale vor fi incasate in conturile deschise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica se vor avea in vedere precizarile de la pct. II.1.3.
    II.4. Prognoza veniturilor din alte surse
    Institutiile publice (indiferent de sistemul de finantare) care gestioneaza fonduri speciale, venituri extrabugetare sau realizeaza venituri din alte fonduri publice decat cele mentionate la pct. II.1, II.2 si II.3 au obligatia de a estima sumele care urmeaza sa fie incasate decadal, completand datele corespunzatoare in coloana 6 din situatia prevazuta in anexa nr. 2, care se depune la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica la care acestea au conturile deschise, cu 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.

    III. Dispozitii finale
    1. Unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica vor centraliza situatia prevazuta in anexa nr. 1, primita de la ordonatorii de credite, in urmatoarea zi lucratoare de la depunerea acestora, transmitand in aceeasi zi situatia centralizata directiilor de trezorerie si contabilitate publica judetene.
    In acelasi termen se vor centraliza si se vor transmite de unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica situatiile prevazute in anexa nr. 2.
    In municipiul Bucuresti situatiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 se vor centraliza la nivelul trezoreriilor de sector si, respectiv, al Directiei de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    2. Cu cel putin o zi lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade situatiile prevazute in anexele nr. 1*) si 2*), centralizate la nivelul directiilor de trezorerie si contabilitate publica judetene, a municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice - Directia contabilitatii publice.
____________
    *) Anexele nr. 1 si 2 la precizari sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la precizari

    Denumirea institutiei (Ordonator de credite) .............
    Cod fiscal .....................
                    _________
    Cod formular   |    11   |
                   |_________|

                             SITUATIA
platilor de casa care depasesc limita de un miliard lei, planificate pentru
decada ................., luna ........, anul .......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - in numerar
    V - prin virament

                                                           - milioane lei -
 ___________________________________________________________________________
|   Data   | Nr.|    Plati de casa planificate din*)    | Impozite, taxe si |
|efectuarii|Rand|_______________________________________|   contributii de  |
|  platii  |    |Bugetul|   Bugetul  |Bugetul|Alte surse|      platit*)    |
|          |    |de stat|asigurarilor| local |          |                   |
|          |    |       | sociale de |       |          |                   |
|          |    |       |    stat    |       |          |                   |
|          |    |_______|____________|_______|__________|                   |
|          |    | N | V |   N  |  V  | N | V |  N  |  V |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|     0    |  1 | 2 | 3 |   4  |  5  | 6 | 7 |  8  |  9 |         10        |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    01    |  1 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    02    |  2 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    03    |  3 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    04    |  4 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    05    |  5 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    06    |  6 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    07    |  7 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    08    |  8 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    09    |  9 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    10    | 10 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|TOTAL     | 11 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|DECADA I  |    |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    11    | 12 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    12    | 13 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    13    | 14 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    14    | 15 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    15    | 16 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    16    | 17 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    17    | 18 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    18    | 19 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    19    | 20 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    20    | 21 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|TOTAL     | 22 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|DECADA II |    |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    21    | 23 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    22    | 24 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    23    | 25 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    24    | 26 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    25    | 27 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    26    | 28 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    27    | 29 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    28    | 30 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    29    | 31 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    30    | 32 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|    31    | 33 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|
|TOTAL     | 34 |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|DECADA III|    |   |   |      |     |   |   |     |    |                   |
|__________|____|___|___|______|_____|___|___|_____|____|___________________|

        ORDONATOR DE CREDITE,                   CONTABIL SEF,
------------
    *) Inclusiv impozitele, taxele si contributiile de platit prevazute in col. 10
    *) Se cuprind totalul impozitelor, taxelor si contributiilor de platit achitate din sursele de finantare prevazute in tabel.

    ANEXA 2
    la precizari

    Denumirea institutiei (Ordonator de credite) .............
    Cod fiscal .....................
                    _________
    Cod formular   |    12   |
                   |_________|

                               SITUATIA
veniturilor prognozate sa fie incasate in decada ......, luna ......, anul .....

                                                           - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|   Data  | Nr.|  Total | Venituri prognozate a se realiza din: |Impozite, taxe|
|incasarii|Rand|venituri|_______________________________________|si contributii|
|         |    |        |Bugetul|   Bugetul  |Bugetul|Alte surse| de incasat de|
|         |    |        |de stat|asigurarilor| local |          |   la Inst.   |
|         |    |        |       | sociale de |       |          |   Publice    |
|         |    |        |       |    stat    |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    0    |  1 |    2   |   3   |      4     |    5  |     6    |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    01   |  1 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    02   |  2 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    03   |  3 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    04   |  4 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    05   |  5 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    06   |  6 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    07   |  7 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    08   |  8 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    09   |  9 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    10   | 10 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|  TOTAL  | 11 |        |       |            |       |          |              |
|  DECADA |    |        |       |            |       |          |              |
|  I      |    |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    11   | 12 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    12   | 13 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    13   | 14 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    14   | 15 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    15   | 16 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    16   | 17 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    17   | 18 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    18   | 19 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    19   | 20 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    20   | 21 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|  TOTAL  | 22 |        |       |            |       |          |              |
|  DECADA |    |        |       |            |       |          |              |
|  II     |    |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    21   | 23 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    22   | 24 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    23   | 25 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    24   | 26 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    25   | 27 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    26   | 28 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    27   | 29 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    28   | 30 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    29   | 31 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    30   | 32 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|    31   | 33 |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|
|  TOTAL  | 34 |        |       |            |       |          |              |
|  DECADA |    |        |       |            |       |          |              |
|  III    |    |        |       |            |       |          |              |
|_________|____|________|_______|____________|_______|__________|______________|

        ORDONATOR DE CREDITE,                   CONTABIL SEF,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1482/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1482 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1482/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu