Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 4815/15476 din 21 decembrie 1998

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR


SmartCity3

              NR. 4.815 din 21 decembrie 1998
              MINISTERUL FINANTELOR
              NR. 15.476 din 21 ianuarie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 11 mai 1999

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, pentru completarea surselor de finantare necesare in vederea proiectarii, construirii, modernizarii, reabilitarii, repararii, intretinerii si exploatarii drumurilor publice, se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice.
    Veniturile Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    1. Prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de producatori;
    b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati.
    2. Prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate de producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si a vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998, precum si a autovehiculelor si remorcilor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE, pentru care nu se aplica cota de 5%;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate, indiferent de regimul vamal aplicabil, inclusiv a celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, cu exceptia celor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE.
    3. Prin plata de catre proprietarii de autovehicule si remorci sau de utilizatorii de autovehicule si remorci introduse in tara, in scopul utilizarii in sistem leasing, ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, a unor sume fixe anuale.
    Sumele fixe anuale vor fi actualizate anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent.
    Platitorilor li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, individualizat in functie de categoria autovehiculului, valabil numai pentru un an calendaristic.
    Modelul, forma si conditiile de eliberare a rovignetei se stabilesc anual, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an premergator anului de aplicare, prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu avizul directiilor de specialitate din Ministerul Transporturilor. Editarea rovignetelor se face prin grija si pe cheltuiala Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Rovignetele sunt documente nepurtatoare de valoare.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 118/1996, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, se va proceda dupa cum urmeaza:
    Persoanele fizice si juridice, producatori sau importatori de carburanti auto, au obligatia sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, in mod distinct:
    a) cantitatile si valorile carburantilor auto vanduti in scopul utilizarii pentru alimentarea vehiculelor auto care folosesc drumurile publice, pentru care cota de 25% este calculata conform prevederilor art. 1 pct. 1 din prezentele norme metodologice;
    b) cantitatile si valorile carburantilor vanduti cumparatorilor pentru folosirea in consum, in scopul desfasurarii altor activitati decat cea mentionata la alineatul precedent. In aceste cazuri, cumparatorii vor prezenta comanda si declaratia pe propria raspundere, din care va reiesi scopul achizitiei.
    Daca se efectueaza livrari de carburanti fara documentele mentionate la lit. b) pentru cantitatile respective, agentul economic respectiv datoreaza cota de 25% la Fondul special al drumurilor publice.
    Persoanele fizice sau juridice, producatori din tara sau importatori de carburanti auto, au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:
    - baza de calcul, asa cum este stabilita la art. 1 din prezentele norme metodologice;
    - cantitatea livrata sau importata de carburanti auto;
    - perioada pentru care s-a calculat obligatia si se efectueaza plata.
    Producatorii interni si/sau importatorii de autovehicule si remorci auto vor organiza, pe propria raspundere, evidenta livrarii si/sau a importului acestora, astfel incat sa se poata stabili numarul autovehiculelor si remorcilor si baza de calcul pentru sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice.
    Producatorii interni de autovehicule si remorci auto au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:
    - perioada pentru care se efectueaza plata;
    - tipul si numarul de identificare ale fiecarui autovehicul.
    In cazul efectuarii platii pentru mai multe tipuri de autovehicule, la ordinul de plata se va anexa un tabel cu datele mai sus mentionate, completat pe propria raspundere de catre conducatorul agentului economic respectiv.
    Tabelul se va pastra si ca anexa la ordinul de plata vizat de banca platitorului.
    Obligatia de a calcula si a varsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producatorilor din tara sau importatorilor de autovehicule si remorci, dupa caz. Pentru eventualele modificari ale autovehiculelor si remorcilor inmatriculate nu se datoreaza cota prevazuta la art. 1 pct. 2 din prezentele norme metodologice.
    Pentru achitarea unor obligatii restante se va emite un ordin de plata distinct, in care se vor defalca cota reprezentand 25%, 2,5% sau 5%, dupa caz, si majorarile de intarziere stabilite ca urmare a neachitarii la termen si integral a sumelor datorate.
    Importatorii de autovehicule vor mentiona in ordinul de plata tipul autovehiculelor, numarul si valoarea in vama a acestora.
    Proprietarii de autovehicule si remorci, utilizatorii de autovehicule si remorci introduse in tara in sistem de leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, au obligatia sa plateasca sumele fixe stabilite anual, potrivit art. 1 pct. 3 din prezentele norme metodologice, exceptie facand:
    a) proprietarii de autovehicule si remorci radiate din circulatie sau neutilizate temporar timp de 3 luni in cursul unui an, in constructii sau in agricultura, ca urmare a intreruperii activitatii productive, din cauza caracterului sezonier sau a calamitatilor;
    b) utilizatorii rulotelor turistice, ai motocicletelor, motoretelor, precum si cei ai autovehiculelor si remorcilor, autorizate provizoriu pe aceasta perioada si numai pentru aceste categorii de vehicule;
    c) persoanele cu handicap, proprietare ale unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ale unui singur autoturism amenajat pentru aceste persoane, pentru care este confirmata in cartea de identitate amenajarea in acest scop si pe care le utilizeaza, in exclusivitate, persoanele cu handicap, potrivit declaratiei date pe propria raspundere si prezentate la Sectia de drumuri nationale din subordinea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu ocazia eliberarii rovignetei cu mentiunea "gratuit";
    d) pe o perioada de 12 luni de la data primei inmatriculari.
    Incepand cu anul 1999, pentru toate categoriile de persoane fizice si persoane juridice exceptate de la plata sumei fixe anuale se va elibera o rovigneta, cu mentiunea "gratuit", valabila numai pe perioada de exceptare de la plata.
    Rovigneta cu mentiunea "gratuit" se elibereaza prin sectiile de drumuri nationale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", nominalizate in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Sectiile de drumuri nationale vor elibera rovigneta cu mentiunea "gratuit", valabila pentru perioada de exceptare de la plata aferenta anului 1999, si proprietarilor de autovehicule care in anul 1998 au beneficiat de gratuitate. La eliberarea rovignetei se va retine documentul eliberat in anul 1998 privind gratuitatea.
    Proprietarii de autovehicule si remorci auto au obligatia sa aplice rovigneta pe parbrizul fiecarui autovehicul, in cotul din stanga jos, pe interior sau in loc sigur si vizibil, in cazul remorcii.
    Art. 3
    Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene si comunale.
    Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile mentionate in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 4
    Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond.
    Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Programele anuale pentru drumurile aflate in administrarea consiliilor judetene si locale se supun verificarii si controlului prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 si se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin grija unitatilor sale teritoriale, organizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decat cele aflate in administrarea municipiilor, se vor include in programele consiliilor judetene.
    Propunerile consiliilor locale se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin grija consiliilor judetene.
    Programele pentru consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", dupa aprobarea bugetului Fondului special al drumurilor publice, cu incadrarea stricta in veniturile alocate in acest sens, pe capitole de cheltuieli.
    Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si pe luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizeaza de Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", de directiile functionale din Ministerul Transporturilor, de secretarul de stat si se aproba de ministrul transporturilor.
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza si se fundamenteaza la termenele prevazute pentru fundamentarea bugetului de stat prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare. Elaborarea si fundamentarea bugetului Fondului special al drumurilor publice se fac de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", conform modelului prezentat in anexa nr. 2 si, respectiv, 2.1, se avizeaza de catre Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor si, la propunerea Guvernului, se aproba de Parlament ca anexa la legea anuala a bugetului de stat, care va cuprinde si repartizarea pe judete. Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    In situatia in care, potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) din Constitutia Romaniei, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale ale anului precedent pana la adoptarea noilor bugete. Angajarea si efectuarea cheltuielilor se vor face pe structura aprobata, in limita surselor financiare prevazute si realizate in aceste bugete, si numai pentru cele pentru care exista certitudinea continuarii si cuprinderii lor in bugetul anului urmator.
    In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, ministrul transporturilor, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu avizul directiilor de specialitate din Ministerul Transporturilor, poate aproba modificari ale repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari, pe trimestre si pe luni, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.

    CAP. 2
    Incasarea veniturilor Fondului special al drumurilor publice

    Art. 5
    Veniturile anuale ale bugetului Fondului special al drumurilor publice se fundamenteaza de Ministerul Transporturilor la termenele prevazute pentru elaborarea bugetului de stat prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pe baza datelor statistice ale anului anterior si a prognozelor pentru anul de referinta, pe categoriile de surse ale veniturilor stabilite potrivit clasificatiei bugetare.
    Obligatia de a calcula si a varsa sumele care constituie sursele Fondului special al drumurilor publice revine persoanelor fizice si persoanelor juridice care:
    - produc sau importa carburanti auto;
    - produc sau importa autovehicule si remorci;
    - produc si livreaza pe piata interna tractoare si vehicule specializate pentru lucrari agricole, pentru care se va aplica cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    - sunt detinatori sau utilizatori de autovehicule si remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat;
    - sunt proprietari de autovehicule si remorci, cu exceptiile prevazute la art. 5 din Legea nr. 118/1996, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998.
    Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care prin tratatele internationale la care Romania este parte nu se stabileste altfel.
    Art. 6
    Sumele datorate se stabilesc:
    a) la data livrarii la intern de catre producator sau de unitatile sale a carburantilor auto si, respectiv, a autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import, inclusiv pentru cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing, indiferent de regimul vamal aplicabil;
    c) prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent, pentru sumele fixe anuale datorate de catre proprietarii de autovehicule si remorci sau de utilizatorii de autovehicule si remorci in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau juridice, indiferent de data achizitionarii.
    Pentru carburantii auto produsi in tara sau importati, precum si pentru autovehiculele sau remorcile importate ori produse si destinate folosirii in interesul propriu al agentilor economici se datoreaza cotele stabilite potrivit prevederilor art. 1 pct. 1, 2 si 3 din prezentele norme metodologice, la data trecerii in consum propriu sau in utilizare.
    Sumele calculate si datorate de persoanele fizice si juridice care se incadreaza in prevederile art. 6 lit. a) si b) din prezentele norme metodologice se varsa in contul Fondului special al drumurilor publice pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    La inmatricularea autovehiculelor sau remorcilor importate persoanele fizice si juridice vor prezenta, in mod obligatoriu, documentele care atesta plata sumelor aferente cotei de 5% prevazute la art. 1 pct. 2 din prezentele norme metodologice.
    Varsarea sumelor datorate se face in contul Fondului special al drumurilor publice cu nr. 644560124 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Transporturilor, cont in care se vor incasa veniturile si din care se vor efectua platile.
    Proprietarii de autovehicule si remorci sau utilizatorii de autovehicule si remorci in sistem leasing sau inchiriate din strainatate platesc anual, pana la data de 30 iunie, sumele fixe anuale prin unitatile C.E.C. nominalizate in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    Unitatile C.E.C. vor incasa de la persoanele fizice si juridice, proprietare de autovehicule sau remorci, si amenzile stabilite potrivit prevederilor art. 9^1 din Ordonanta nr. 72/1998. Plata amenzii nu-l scuteste pe platitor de achitarea sumei fixe anuale datorate.
    Suma fixa anuala se datoreaza si pentru autovehiculele si remorcile aflate in patrimoniul agentilor economici care efectueaza transport de calatori in comun si al institutiilor publice care au fost exceptate de la plata potrivit prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, inmatriculate in circulatie dupa data de 27 august 1998 sau a caror perioada de gratuitate de 12 luni de la data inmatricularii expira dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei Guvernului nr. 72/1998.
    Unitatile C.E.C. vor elibera platitorilor persoane fizice chitante (cod C.E.C./24.10.60) care atesta plata in numerar a sumelor fixe anuale datorate, acestia completand, pe propria raspundere, sub semnatura, buletinul de varsamant (cod C.E.C./24.10.59) cu urmatoarele date strict necesare pentru identificarea fiecarui autovehicul si a categoriei acestuia:
    - seria si numarul certificatului de inmatriculare;
    - categoria vehiculului, conform gruparii din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 72/1998;
    - suma fixa anuala datorata.
    Pentru persoanele juridice incasarea in numerar de catre unitatile C.E.C. a sumelor fixe anuale datorate se va efectua pe baza de tabele centralizatoare, intocmite in trei exemplare, semnate de director si de contabilul-sef, care cuprind desfasurarea intregului parc auto din proprietatea acestora. Elementele strict necesare care se vor mentiona in tabelele centralizatoare sunt:
    - seria si numarul certificatului de inmatriculare pentru fiecare autovehicul si remorca din dotare in parte;
    - categoria de incadrare a vehiculului, conform gruparii din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 72/1998;
    - sumele fixe anuale datorate pentru fiecare autovehicul si remorca din fiecare categorie si pentru intregul parc auto.
    O data cu chitanta, unitatea C.E.C. va restitui persoanei juridice un exemplar din centralizator, pe care va aplica stampila unitatii C.E.C. si va face mentiunea "Incasat suma de ......... lei, conform chitantei nr. .... si/sau ordinului de plata.
    Persoanei juridice platitoare i se va elibera o singura chitanta (cod C.E.C./24.10.60) aferenta sumei platite in numerar, pentru intregul parc auto nominalizat in tabelul centralizator pentru care a efectuat plata.
    Persoanele juridice care platesc prin virament sumele fixe anuale vor efectua plata in contul C.E.C. pentru contul colector nr. 2511.010304.9850, deschis pe numele Ministerului Transporturilor la toate sucursalele sau filialele C.E.C. nominalizate in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. Dupa efectuarea platii se va prezenta unitatii C.E.C. o copie de pe ordinul de plata vizat de banca, insotita de tabelul centralizator intocmit pe propria raspundere si semnat de director si de contabilul-sef al persoanei juridice, care va contine datele de identificare mentionate mai sus.
    Unitatile C.E.C. vor confirma incasarea, dupa aparitia in extrasul de cont, prin aplicarea stampilei pe tabel, alaturi de mentiunea "Incasat prin ordinul de plata nr. ..... la data ......... ".
    Pentru toate persoanele fizice si juridice platitoare ale sumei fixe anuale unitatile C.E.C. vor verifica corecta stabilire a sumelor fixe anuale datorate pentru fiecare categorie de vehicule nominalizate in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 72/1998 si pentru intregul parc auto. In cazul constatarii de erori, documentatia se restituie platitorului.
    O data cu eliberarea chitantelor (cod C.E.C./24.10.60), pentru plata integrala a sumelor fixe anuale sau la prezentarea copiei de pe ordinul de plata, dupa confirmarea sumei in extrasul de cont, insotit de tabelul centralizator, unitatile C.E.C. vor elibera, incepand cu anul 1999, cate o rovigneta pentru fiecare autovehicul si remorca.
    In aceste cazuri platitorii sumelor fixe anuale se vor prezenta la unitatile C.E.C., in termen de 30 de zile, pentru ridicarea rovignetei.
    In vederea incasarii sumelor fixe anuale cuvenite, C.E.C. va deschide un cont colector centralizator, nepurtator de dobanda la C.E.C. - Sucursala de credite a municipiului Bucuresti, avand numarul 2511.010304.9850, pe numele Ministerului Transporturilor, cont care se va deschide din oficiu si la nivelul sucursalelor C.E.C. judetene, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Deschiderea contului se face in baza normelor metodologice ale C.E.C.
    In prima zi lucratoare a fiecarei saptamani unitatile C.E.C. vor vira sumele incasate si inregistrate in contabilitate in contul colector, nepurtator de dobanda la C.E.C., deschis la Sucursala de credite a municipiului Bucuresti.
    La nota de decontare se vor anexa extrasele de cont si documentele justificative, care au stat la baza inregistrarii sumelor in cont.
    Inregistrarea sumelor primite in contul colector, nepurtator de dobanda, deschis la Sucursala de credite a municipiului Bucuresti pe numele Ministerului Transporturilor, se va face pe fiecare suma primita cu nota de decontare de la fiecare sucursala sau filiala.
    Ministerul Transporturilor va plati C.E.C. un comision care se va stabili anual prin conventie incheiata intre parti, calculat asupra sumelor inregistrate in contul colector centralizator, deschis la Sucursala de credite a municipiului Bucuresti, ce se va retine in momentul virarii sumelor in contul Fondului special al drumurilor publice, deschis pe numele Ministerului Transporturilor.
    Sucursala de credite a municipiului Bucuresti va vira la datele de 10, 20 si in ultima zi a fiecarei luni sumele colectate, mai putin comisionul, in contul Fondului special al drumurilor publice cu nr. 644560124 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A - Sucursala municipiului Bucuresti.
    La datele de 10, 20 si in ultima zi a fiecarei luni Sucursala de credite a municipiului Bucuresti va pune la dispozitie reprezentantului Ministerului Transporturilor extrasul de cont, la care se anexeaza:
    - copiile de pe notele de decontare de la unitatile C.E.C.;
    - documentul privind calculul comisionului retinut de C.E.C.;
    - ordinul de plata cu care Sucursala de credite a municipiului Bucuresti a efectuat viramentul sumelor din contul colector central pentru contul Ministerului Transporturilor, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti va transmite extrasele de cont si documentele justificative Ministerului Transporturilor.
    Ministerul Transporturilor, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", va pune la dispozitie unitatilor C.E.C. tabele continand sumele fixe anuale, pentru a fi expuse la sediile unitatilor C.E.C., in vederea informarii publicului, precum si modelele de certificate de inmatriculare pe care le-ar putea prezenta platitorul.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" aprovizioneaza anual, pana la data de 15 decembrie, unitatile C.E.C. cu rovignete in cantitatile necesare, plus o marja de 15%, potrivit numarului estimat de autovehicule si remorci inmatriculate in fiecare judet, puse la dispozitie de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    Predarea-preluarea rovignetelor se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si fiecare unitate C.E.C.
    Rovignetele neutilizate la sfarsitul fiecarui an calendaristic se restituie Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    Furtul, distrugerea, deteriorarea rovignetelor, care nu se datoreaza unor motive imputabile C.E.C. ori care sunt datorate unor cazuri de forta majora, exonereaza de raspundere unitatile C.E.C., intocmindu-se in acest scop documentele justificative legale.
    In cazul distrugerii sau deteriorarii rovignetelor, datorata unor cauze neimputabile proprietarului autovehiculului sau al remorcii, acesta se va adresa, proband cu documentele emise de Inspectoratul General al Politiei, dupa cum urmeaza:
    - unitatilor C.E.C. la care a efectuat plata, pentru a obtine o adeverinta privind dovada platii sumei fixe anuale;
    - Ministerului Transporturilor, prin Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pentru a obtine rovigneta, pe baza adeverintei privind plata sumei fixe anuale mentionate la alineatul precedent, insotita de actul constatator emis de Inspectoratul General al Politiei.
    Art. 7
    Pentru neplata in termen a sumelor datorate de agentii economici la Fondul special al drumurilor publice se aplica o majorare pentru fiecare zi de intarziere, conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Fondului special al drumurilor publice nr. 644560124 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    Controlul calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice, al respectarii termenului de plata si al concordantei dintre utilizarea reala si cea din declaratia data pe propria raspundere, prevazuta la art. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, se realizeaza conform programelor de control aprobate de ministrul transporturilor. Controlul se executa de catre Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de catre organele abilitate ale Ministerului Transporturilor, constituite in mod distinct pentru aceasta activitate.
    La solicitarea organelor de control agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie documente, situatii si justificari pe propria raspundere, in legatura cu modul de determinare si achitare a obligatiilor de plata la Fondul special al drumurilor publice.
    Efectuarea controlului se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 313/1997 pentru exercitarea controlului privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice, precum si ale altor reglementari ulterioare.
    In cazul constatarii neachitarii la termen si integral a sumelor fixe anuale datorate potrivit prevederilor art. 1 pct. 3 din prezentele norme metodologice, organele de control ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si ale Ministerului Transporturilor vor intocmi procese-verbale de contraventie.
    Rezultatele controalelor efectuate si propunerile aferente se prezinta spre aprobare ministrului transporturilor.
    Executarea silita a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se face potrivit legislatiei privind urmarirea si executarea silita a creantelor bugetului de stat, prin imputernicitii proprii ai Ministerului Transporturilor.
    Eliberarea cartii de identitate a autovehiculului sau a remorcii se va face de catre organele abilitate numai dupa prezentarea dovezii privind virarea cotelor stabilite potrivit prevederilor art. 1 pct. 2 din prezentele norme metodologice. La acordarea licentei de transport prevazute la art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificarile ulterioare, se va face dovada achitarii sumei fixe anuale, prezentata la art. 1 pct. 3 din prezentele norme metodologice.
    Art. 8
    Pot fi utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere numai acele autovehicule si remorci pentru care a fost platita suma fixa anuala, potrivit prevederilor art. 1 pct. 3 din prezentele norme metodologice.
    In cazul in care la controlul in trafic, efectuat de organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducatorii auto nu prezinta rovigneta prevazuta la art. 1 pct. 3 din prezentele norme metodologice, agentul constatator va intocmi un proces-verbal de constatare a contraventiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Lunar, pentru stabilirea reala a obligatiilor de plata ale agentilor economici, prevazute la art. 2 din prezentele norme metodologice, Ministerul Finantelor, prin Directia Generala a Vamilor, va transmite Ministerului Transporturilor situatia privind importatorii de carburanti si cantitatile importate pentru luna anterioara.

    CAP. 3
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 9
    Din sumele colectate in Fondul special al drumurilor publice Ministerul Transporturilor aloca sume Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:
    Pentru drumurile nationale, unitatile teritoriale transmit lunar Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pana la data de 27 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 3a) si 3b) la prezentele norme metodologice.
    Pentru drumurile judetene si comunale, cererile justificative [anexele nr. 3a) si 3b)], intocmite de consiliile judetene si consiliile locale, se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 27 a fiecarei luni, prin unitatile teritoriale din subordine.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prezinta ministrului transporturilor, lunar, pana la data de 5 a lunii, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza a se efectua in luna respectiva, conform modelului prezentat in anexele nr. 4a), 4b) si 4c) la prezentele norme metodologice, atat pentru drumuri nationale, cat si pentru drumuri judetene si comunale. Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, existente in ultima zi a lunii precedente. Cererile vor fi prezentate spre aprobare ministrului transporturilor, dupa avizarea lor de catre Directia tehnica, investitii si concesiuni, Directia economica, secretarul de stat, Departamentul transporturilor terestre.
    Situatia repartizarii pe subunitatile Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, pe consiliile judetene si locale, astfel cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative, intocmite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de consiliile judetene si locale, se vor diminua sumele rezultate din cererile justificative intocmite pentru luna urmatoare.
    Art. 10
    Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative, Ministerul Transporturilor vireaza, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 9 din prezentele norme metodologice.
    Viramentele se efectueaza in contul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" nr. 64.45 "Disponibil din cota de 65% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti. Pentru sumele cuvenite consiliilor judetene si locale, viramentele se efectueaza in contul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cod 64.45 "Disponibil din cota de 35% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.
    La solicitarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor, din Romania", trezoreriile din teritoriu vor deschide pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri din cadrul acesteia conturi distincte cu nr. 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    La solicitarea consiliilor judetene si locale, trezoreriile teritoriale ale statului vor deschide pe seama acestora conturi distincte cu nr. 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    Pentru municipiul Bucuresti (in sectoarele in care nu functioneaza trezorerii ale statului) si pentru judetul Ilfov se deschid urmatoarele conturi la Banca Comerciala Romana - S.A.:
    65.25... "Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice", pe seama Primariei Municipiului Bucuresti;
    64.21... "Disponibil din sume repartizate in Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Directiei de drumuri si poduri din cadrul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Art. 11
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in baza viramentelor si a anexelor transmise de Ministerul Transporturilor, efectueaza alimentarea conturilor mentionate mai sus, deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului sau ale Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, pe seama unitatilor de administrare a drumurilor publice nationale sau a consiliilor judetene si locale, dupa caz.
    Art. 12
    Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.
    Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectueaza in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Finantelor, aprobate prin Ordinul nr. 2.487/1996, modificate prin Ordinul nr. 1.169/1997 si republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Art. 13
    Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului si, respectiv, la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", a unitatilor teritoriale de drumuri ale acesteia si a consiliilor judetene si locale, se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul nr. 644560124 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, fara a solicita acceptul titularului de cont.

    CAP. 4
    Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 14
    Soldul Fondului special al drumurilor publice, ramas neutilizat la data de 31 decembrie, se utilizeaza de catre Ministerul Transporturilor in anul urmator pentru finantarea cheltuielilor prevazute a se efectua in acel an.
    Art. 15
    Lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor verifica si apoi vor transmite acesteia decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 5a)], intocmit de consiliile judetene si locale pentru care au fost stabilite sarcini conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997.
    Art. 16
    Lunar, pana la data de 20, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va depune la Ministerul Transporturilor decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice atat de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" (pentru drumurile nationale), cat si de consiliile judetene si locale. La acesta se anexeaza o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.
    Deconturile justificative se vor intocmi in baza datelor rezultate din balantele contabile lunare [anexele nr. 5a) si 5b)] la prezentele norme metodologice.
    Inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face in baza decontului justificativ prezentat de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, si se aproba de ministrul transporturilor.
    Art. 17
    Ministerul Transporturilor va raporta, lunar, pana la data de 18, Ministerului Finantelor contul de executie privind Fondul special al drumurilor publice pentru Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si pentru consiliile judetene si locale pe formularul prezentat in anexa nr. 15b) la raportarile statistice, pe structura prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 5
    Contabilitatea executiei Fondului special al drumurilor publice

    Art. 18
    La nivelul Ministerului Transporturilor:
    a) conturi contabile utilizate:
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 220 "Debitori" (analitic "Debitori din Fondul special al drumurilor publice");
    - 348 "Fondul special al drumurilor publice";
    - 448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice";
    b) inregistrari contabile:
    - primirea sumelor virate de persoanele fizice si juridice platitoare ale sumelor care se constituie in Fondul special al drumurilor publice:
    148 = 348
    - virarea sumelor catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege:
    220 = 148
    - la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli:
    448 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli:
    348 = 448
    Evidenta analitica a incasarilor si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.394/1995.
    Art. 19
    La nivelul consiliilor judetene si locale:
    Consiliile judetene si locale inregistreaza incasarile, platile si disponibilitatile privind Fondul special al drumurilor publice cu ajutorul conturilor:
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 337 "Fondul cu destinatie speciala" (analitic "Sume primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 337.36) pentru cota acordata conform prevederilor legale;
    - 421 "Cheltuieli din fondul cu destinatie speciala" (analitic "Cheltuieli din sumele primite din Fondul special al drumurilor publice" cont 421.36).
    Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.394/1995.
    Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza trimestrial de catre consiliile judetene si locale pe formularul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", prezentat in anexa nr. 15, si pe formularul prezentat in anexa nr. 15b), din formularele statistice, pe structura formularului prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, o data cu darea de seama contabila privind executia bugetului, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti. Un exemplar din contul de executie se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.
    Art. 20
    La nivelul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" repartizarea, utilizarea si gestionarea fondurilor primite de aceasta se vor reflecta in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatile sale teritoriale de administrare a drumurilor nationale evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile (analitic distinct):
    - 118 "Alte fonduri";
    - 121 "Profit si pierderi";
    - 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu";
    - 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate";
    - 208 "Alte imobilizari necorporale";
    - 212 "Mijloace fixe";
    - 230 "Imobilizari necorporale in curs";
    - 231 "Imobilizari corporale in curs";
    - 2677 "Alte creante imobilizate";
    - 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale";
    - 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale";
    - 300 "Materii prime";
    - 301 "Materiale consumabile";
    - 321 "Obiecte de inventar";
    - 322 "Uzura obiectelor de inventar";
    - 323 "Baracamente si amenajari provizorii";
    - 331 "Produse in curs de executie";
    - 332 "Lucrari si servicii in curs de executie";
    - 341 "Semifabricate";
    - 345 "Produse finite";
    - 346 "Produse reziduale";
    - 351 "Materii si materiale aflate la terti";
    - 381 "Ambalaje";
    - 401 "Furnizori";
    - 404 "Furnizori de imobilizari";
    - 408 "Furnizori - facturi nesosite";
    - 409 "Furnizori - debitori";
    - 411 "Clienti";
    - 421 "Personal - remuneratii datorate";
    - 423 "Personal - ajutoare materiale acordate";
    - 425 "Avansuri acordate personalului";
    - 426 "Drepturi de personal neridicate";
    - 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor";
    - 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul";
    - 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale";
    - 4312 "Contributia personalului pentru pensia suplimentara";
    - 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj";
    - 4372 "Contributia personalului la fondul de somaj";
    - 444 "Impozit salarii";
    - 4426 "T.V.A. deductibila";
    - 4427 "T.V.A. colectata";
    - 4428 "T.V.A. neexigibila";
    - 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    - 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate";
    - 461 "Debitori diversi";
    - 462 "Creditori diversi";
    - 471 "Cheltuieli inregistrate in avans";
    - 481 "Decontari intre unitate si subunitati";
    - 482 "Decontari intre subunitati";
    - 5121 "Conturi la banci, in lei";
    - 5124 "Conturi la banci, in devize";
    - 5125 "Sume in curs de decontare";
    - 5311 "Casa in lei";
    - 5328 "Alte valori";
    - 541 "Acreditive";
    - 542 "Avansuri de trezorerie";
    - 581 "Viramente interne";
    - 600 "Cheltuieli cu materiile prime";
    - 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile";
    - 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar";
    - 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii";
    - 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate";
    - 605 "Cheltuieli privind energia si apa";
    - 607 "Cheltuieli privind marfurile";
    - 608 "Cheltuieli privind ambalajele";
    - 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii";
    - 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile";
    - 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare";
    - 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile";
    - 621 "Cheltuieli cu carburantii";
    - 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate";
    - 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal";
    - 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari";
    - 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii";
    - 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate";
    - 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti";
    - 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";
    - 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului";
    - 6451 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale";
    - 6452 "Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj";
    - 6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala";
    - 658 "Alte cheltuieli de exploatare";
    - 666 "Cheltuieli privind dobanzile";
    - 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune";
    - 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor";
    - 708 "Venituri din activitati diverse";
    - 711 "Venituri din productia stocata";
    - 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale".
    In evidenta contabila a Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" operatiunile se reflecta astfel:
    a) primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor:
    5121 = %
    481 - cota de 65%, cuvenita Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania";
    462 - cota de 35%, cuvenita consiliilor judetene si locale.
    Virarea sumelor de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania":
    - la directiile regionale de drumuri si poduri:
    481 = 5121
    - la consiliile judetene si locale:
    462 = 5121.
    Art. 21
    Din sumele repartizate conform programelor anuale aprobate se suporta si taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor finantate si executate din Fondul special al drumurilor publice, creditele interne, creditele externe, imprumuturile nerambursabile sau contributia Guvernului Romaniei la creditele contractate.
    Regimul taxei pe valoarea adaugata aferente lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" ori de subunitatile sale este stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, si prin normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998.
    Art. 22
    Platile efectuate in plus sau eronat in contul Fondului special al drumurilor publice pot fi retinute din obligatiile ulterioare ale agentului economic sau pot fi solicitate Ministerului Transporturilor pentru rambursare.
    Persoanele juridice care solicita rambursarea vor anexa la cerere documentele din care sa rezulte suma real datorata si dovada platii.
    Sumele vor fi restituite de Ministerul Transporturilor in urma efectuarii, de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de organele abilitate ale Ministerului Transporturilor, a verificarii temeiniciei cererii, scop in care se va incheia o nota de constatare, vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor si aprobata de ministrul transporturilor.
    Verificarea si restituirea sumelor virate in plus sau eronat se vor efectua in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la Ministerul Transporturilor.
    Sumele solicitate nu pot fi retinute din propria initiativa a persoanei juridice din obligatiile de plata ulterioare transmiterii cererii de restituire la Ministerul Transporturilor.
    Persoanele fizice care solicita Ministerului Transporturilor restituirea eventualelor sume virate eronat sau in plus in contul Fondului special al drumurilor publice vor anexa documentele legalizate care atesta baza de calcul al obligatiilor, precum si al platilor efectuate.
    Restituirea sumelor se va efectua pe baza notei intocmite de organele Ministerului Transporturilor, abilitate sa efectueze controlul respectarii prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare. Nota va fi vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor si va fi aprobata de ministrul transporturilor.
    Art. 23
    Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    Art. 24
    Agentii economici care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, inregistreaza cronologic in evidentele contabile, la data efectuarii operatiunilor, sumele destinate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al drumurilor publice", prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct.
    Evidentierea modului de constituire si de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice se raporteaza semestrial, prin formularul "Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate", anexa nr. 5c) la bilantul contabil, respectiv anexa nr. 4 la raportarea semestriala contabila.
    Art. 25
    Receptia obiectivelor si lucrarilor, executate in regie sau cu terti, se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.
    Art. 26
    In sensul prezentelor norme metodologice, carburantii auto sunt numai acei carburanti clasificati la urmatoarele coduri din Tariful vamal de import al Romaniei:
    1. 27 10 00 27, 27 10 00 29, 27 10 00 32, pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb care sa nu depaseasca 0,013 g/l;
    2. 27 10 00 34, 27 10 00 36, pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb de peste 0,013 g/l;
    3. 27 10 00 66, 27 10 00 67, 27 10 00 68, pentru motorina.
    Daca la controlul efectuat de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de organele abilitate ale Ministerului Transporturilor se constata inscrieri eronate in Declaratia vamala de import privind codul carburantilor importati, Ministerul Transporturilor va sesiza in scris Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor si Ministerul de Interne.
    Art. 27
    Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Finantelor vor analiza in anul 1999 posibilitatea ca, incepand cu anul 2000, incasarile veniturilor Fondului special al drumurilor publice sa se efectueze prin trezoreriile bugetului de stat.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 3.321/22.947 din 21 iulie 1997 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 30 iulie 1997.
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".

                         Ministrul transporturilor,
                               Traian Basescu

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  LISTA
cuprinzand principalele cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publice

    1. CHELTUIELI CURENTE,
    din care:
    A. Cheltuieli pentru reparatii curente, intretinerea si administrarea drumurilor si podurilor, a constructiilor, utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, a variatiei stocului de materiale, precum si a avansurilor lunare, acordate potrivit prevederilor legale,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    B. Reparatii capitale la drumuri, poduri si constructii aferente acestora, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, a variatiei stocului de materiale, precum si a avansurilor lunare, acordate potrivit prevederilor legale,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    C. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice:
    - comision, taxe de timbru, cheltuieli de judecata, cheltuieli pentru aprovizionarea si distribuirea rovignetelor.
    II. CHELTUIELI DE CAPITAL
    III. RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    IV. RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

    NOTA:
    Prin ordin al ministrului transporturilor se va stabili nomenclatorul lucrarilor de drumuri si poduri.

    ANEXA 2

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
              Fondului special al drumurilor publice pe anul .....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                 Repartizarea
 A   B     C    Denumirea indicatorului                 Program  pe trimestre
                                                        anual    ------------
                                                                 I  II III IV
-----------------------------------------------------------------------------
0012            VENITURI - TOTAL
1112            I. VENITURI CURENTE
3312            A. VENITURI FISCALE
1212            A2. IMPOZITE INDIRECTE
1712            ALTE IMPOZITE INDIRECTE*)
     07         Cota asupra pretului cu ridicata,
                exclusiv accizele, pentru carburantii
                auto livrati la intern de catre
                producatori si asupra valorii in vama
                pentru carburantii auto importati
     08         Cota asupra pretului cu ridicata,
                exclusiv accizele, pentru
                autovehiculele si remorcile livrate de
                catre producatorii din tara pe piata
                interna si asupra valorii in vama a
                autovehiculelor si remorcilor importate
     09         Suma fixa anuala platita de
                proprietarii de autovehicule si remorci
                pentru utilizarea drumurilor publice
5012            CHELTUIELI - TOTAL*)
        01      CHELTUIELI CURENTE
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL*)
            10  Cheltuieli cu salariile
            11  Contributia pentru asigurari sociale
                de stat
            12  Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                pentru plata ajutorului de somaj
            14  Contributii pentru constituirea
                Fondului de asigurari sociale de
                sanatate
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*)
            27  Reparatii curente, intretinere si
                administrare
            28  Reparatii capitale
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL
            73  Investitii ale regiilor autonome si ale
                societatilor comerciale cu capital de
                stat
        85      RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
           8501 Rambursari de credite externe
           8502 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite externe
        88      RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
           8801 Rambursari de credite interne
           8802 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite interne
6812            ACTIUNI ECONOMICE
                TRANSPORTURI SI COMUNICATII
6912            a) pentru drumuri nationale
        01      CHELTUIELI CURENTE
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL*)
            10  Cheltuieli cu salariile
            11  Contributia pentru asigurari sociale
                de stat
            12  Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                pentru plata ajutorului de somaj
            14  Contributii pentru constituirea
                Fondului de asigurari sociale de
                sanatate
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*)
            27  Reparatii curente, intretinere si
                administrare
            28  Reparatii capitale
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL
            73  Investitii ale regiilor autonome si ale
                societatilor comerciale cu capital de
                stat
        85      RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
           8501 Rambursari de credite externe
           8502 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite externe
        88      RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
           8801 Rambursari de credite interne
           8802 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite interne
     05         Drumuri si poduri
7012            b) pentru drumuri locale
7112            ACTIUNI ECONOMICE
                TRANSPORTURI SI COMUNICATII
        01      CHELTUIELI CURENTE
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
            27  Reparatii curente, intretinere si
                administrare
            28  Reparatii capitale
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL
            73  Investitii ale regiilor autonome si ale
                societatilor comerciale cu capital de
                stat
     05         Drumuri si poduri
9812            EXCEDENT/DEFICIT
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa cheltuieli de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 2.1

                             FUNDAMENTAREA
           bugetului Fondului special al drumurilor publice
                           pe anul .......

                                                                - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                             Cod  Realizari Program Propuneri
 Denumirea indicatorilor                     rand in anul   pentru  pentru
                                                  precedent anul    anul
                                                            curent  bugetar
-----------------------------------------------------------------------------
  I. VENITURI - TOTAL                         01
  1. Cota asupra pretului cu ridicata,        02
     exclusiv accizele, pentru carburantii
     auto livrati la intern de catre
     producatori si asupra valorii in vama
     pentru carburantii auto importati
  2. Cota asupra pretului cu ridicata,        03
     exclusiv accizele, pentru
     autovehiculele si remorcile livrate
     de catre producatorii din tara pe
     piata interna si asupra valorii in
     vama a autovehiculelor si remorcilor
     importate
  3. Suma fixa anuala platita de              04
     proprietarii de autovehicule si
     remorci pentru utilizarea drumurilor
     publice
 II. CHELTUIELI -TOTAL
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI DE PERSONAL*), din care:
 - Cheltuieli cu salariile
 - Contributii pentru asigurari sociale de
   stat
 - Cheltuieli pentru constituirea Fondului
   pentru plata ajutorului de somaj
 - Contributii pentru constituirea Fondului
   de asigurari sociale de sanatate
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*),
 din care:
 - Reparatii curente, intretinere si
   administrare
 - Reparatii capitale
 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
societatilor comerciale cu capital de stat
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE EXTERNE,
 din care:
 - Rambursari de credite externe
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   externe
 RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE INTERNE,
 din care:
 - Rambursari de credite interne
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   interne
 a) pentru drumuri nationale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI DE PERSONAL*), din care:
 - Cheltuieli cu salariile
 - Contributii pentru asigurari sociale de
   stat
 - Cheltuieli pentru constituirea Fondului
   pentru plata ajutorului de somaj
 - Contributii pentru constituirea Fondului
   de asigurari sociale de sanatate
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*),
 din care:
 - Reparatii curente, intretinere si
   administrare
 - Reparatii capitale
 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
   societatilor comerciale cu capital de
   stat
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA,
 din care:
 - Rambursari de credite externe
 - Plati de dobanzi si comisioane la
   credite externe
 RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA,
 din care:
 - Rambursari de credite interne
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   interne
 b) pentru drumuri locale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII,
 din care:
 - Reparatii curente, intretinere si
   administrare
 - Reparatii capitale
 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
   societatilor comerciale cu capital de
   stat
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 3

                             CRITERIILE
de repartizare a sumelor in cadrul programelor anuale din Fondul special al drumurilor publice

    a) Pentru drumurile nationale din administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
    Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile nationale se face pe luna si pe activitati, in conformitate cu anexa nr. 1, in functie de necesitatile retelei, lungimea retelei de administrare, pe categorii de lucrari.
    b) Pentru drumurile din administrarea consiliilor judetene si locale
    Repartizarea surselor financiare anuale se face de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in functie de starea tehnica a retelei, de datele din recensamantul de trafic si de lungimea retelei din administrare.
    In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cota de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.

    ANEXA 3a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"
    Directia regionala de drumuri si poduri .........................
    Consiliul Judetean ..............................................
    Consiliul Local .................................................

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pe luna ......... 199 .....

                                                          - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                                     din care:
                                        ------------------------------------
                                        reparatii     reparatii  contributia
                                        curente,      capitale   Guvernului
   Denumirea indicatorului     TOTAL,   intretinere,             Romaniei
                                        administrare             pentru
                                                                 reabilitari
                                                                 ale
                                                                 drumurilor
                                                                 nationale
----------------------------------------------------------------------------
1. Valoarea programului
   anual aprobat
2. Valoarea programului,
   cumulat pana la finele
   lunii pentru care se
   face solicitarea
3. Valoarea realizarilor
   cumulate de la inceputul
   anului pana la finele
   lunii precedente lunii in
   care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la
   inceputul anului, alocate
   pana la finele lunii
   precedente lunii pentru
   care se face solicitarea
   in baza cererilor
   justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform
   programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus
   fata de decontul
   justificativ prezentat la
   finele lunii precedente
   lunii in care se face
   solicitarea
7. Sumele de alocat conform
   programului
8. Sumele de alocat in limita
   disponibilului

   Datele se confirma pe
   raspunderea noastra.

                              D.R.D.P.
          Director,                                Director economic,
      .................                            ..................

                           CONSILIUL JUDETEAN

    Presedinte,               Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

                             CONSILIUL LOCAL

      Primar,                 Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie in parte, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 3b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"
    Consiliul Judetean ..............................................
    Consiliul Local .................................................

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pe luna ......... 199 .....

                                                             - mii lei -

1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului, cumulat pana la finele
   lunii pentru care se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de la
   inceputul anului pana la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul anului,
   alocate pana la finele lunii precedente lunii
   pentru care se face solicitarea in baza
   cererilor justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de decontul
   justificativ prezentat la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sumele de alocat in limita disponibilului

   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

                              D.R.D.P.
          Director,                                Director economic,
      .................                            ..................

                           CONSILIUL JUDETEAN

    Presedinte,               Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

                             CONSILIUL LOCAL

      Primar,                 Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie in parte, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pe luna ......... 199 .....

                                                         - mii lei -

                               ---------------------------------------------
                                                 din care:
                               ---------------------------------------------
                                        reparatii     reparatii  contributia
                                        curente,      capitale   Guvernului
                               TOTAL,   intretinere,             Romaniei
                                        administrare             pentru
                                                                 drumuri
                                                                 nationale
                               ---------------------------------------------
1. Valoarea programului
   anual aprobat
2. Valoarea programului,
   cumulat pana la finele
   lunii pentru care se
   face solicitarea
3. Valoarea realizarilor
   cumulate de la inceputul
   anului pana la finele
   lunii precedente lunii in
   care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la
   inceputul anului, alocate
   pana la finele lunii
   precedente lunii pentru
   care se face solicitarea
   in baza cererilor
   justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform
   programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus
   fata de decontul
   justificativ prezentat la
   finele lunii precedente
   lunii in care se face
   solicitarea
7. Sumele de alocat conform
   programului
8. Sumele de alocat in
   limita disponibilului

   Datele se confirma pe
   raspunderea noastra.

            Director general,                Director economic,
            .................                ..................

                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 Avizat

          Secretar de stat,                 DIRECTII DE SPECIALITATE
          .................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta pentru drumurile nationale repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local in parte, indicatorii 1 - 8.
    Randul 8 se va completa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pe luna ......... 199 .....

                                                             - mii lei -

1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului, cumulat pana la
   finele lunii pentru care se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de la
   inceputul anului pana la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul anului,
   alocate pana la finele lunii precedente
   lunii pentru care se face solicitarea in
   baza cererilor justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de decontul
   justificativ prezentat la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sumele de alocat in limita disponibilului

   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

            Director general,                Director economic,
            .................                ..................

                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 Avizat

          Secretar de stat,                 DIRECTII DE SPECIALITATE
          .................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta pentru drumurile nationale repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Randul 8 se va completa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local in parte, indicatorii 1 - 8.

    ANEXA 4c)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru rambursari de credite interne (externe), plati de dobanzi si comisioane la credite, care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru drumuri nationale pe luna ........... 199 .....

                                                             - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                                          din care:
                                                 ---------------------------
       Explicatii                       TOTAL,   rambursari     plati de
                                                 de credite     dobanzi si
                                                                comisioane
----------------------------------------------------------------------------
1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului, cumulat pana
   la finele lunii pentru care se face
   solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de
   la inceputul anului pana la finele
   lunii precedente lunii in care se
   face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul
   anului, alocate pana la finele
   lunii precedente lunii pentru care
   se face solicitarea in baza
   cererilor justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului
   (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de
   decontul justificativ prezentat la
   finele lunii precedente lunii in
   care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sume de alocat in limita
   disponibilului

   Datele se confirma pe raspunderea
   noastra.

            Director general,                Director economic,
            .................                ..................

                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 Avizat

          Secretar de stat,                 DIRECTII DE SPECIALITATE
          .................

    NOTA:
    Prezenta anexa se intocmeste separat pentru rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite interne si externe.
    Randul 8 se va completa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 5a)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"
    Directia regionala de drumuri si poduri .........................
    Consiliul Judetean ..............................................
    Consiliul Local .................................................

                           DECONT JUSTIFICATIV
     privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru
                           luna ..............

                                                          - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
           Explicatii                   Luna pentru care   Cumulat de la
                                        se justifica       inceputul anului
----------------------------------------------------------------------------
  I. Sume alocate din Fondul special
     al drumurilor publice pentru
     efectuarea de:
  A. Cheltuieli curente, din care:
  -  Reparatii curente, intretinere
     si administrare
  -  Reparatii capitale
  -  Contributia in lei a partii
     romane*)
  B. Cheltuieli de capital

 II. Sume utilizate pentru cheltuieli
     totale, din care:
  A. Cheltuieli curente, din care:
  -  Reparatii curente, intretinere
     si administrare
  -  Reparatii capitale
  -  Contributia in lei a partii
     romane*)
  B. Cheltuieli de capital

III. Diferenta de regularizat (I - II)

     Datele se confirma pe propria
     raspundere.

                              D.R.D.P.
          Director,                                Director economic,
                                                     (Contabil-sef),
      .................                            ..................

                           CONSILIUL JUDETEAN

    Presedinte,               Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

                             CONSILIUL LOCAL

      Primar,                 Contabil-sef,               Vizat
    ...........               .............              D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se vor prezenta:
    - pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si in luna .............) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si in luna .............) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.
------------
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 5b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

                                                        Aprobat
                                                        Ministru,

                          DECONT JUSTIFICATIV
     privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru
                         luna ..............

                                                          - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
           Explicatii                   Luna pentru care   Cumulat de la
                                        se justifica       inceputul anului
----------------------------------------------------------------------------
  I. Sume alocate din Fondul special
     al drumurilor publice pentru
     efectuarea de:
  A. Cheltuieli curente, din care:
  -  Reparatii curente, intretinere
     si administrare
  -  Reparatii capitale
  -  Contributia in lei a partii
     romane*)
  B. Cheltuieli de capital
  C. Rambursari de credite externe,
     plati de dobanzi si comisioane,
     din care:
  -  Rambursari de credite externe
  -  Plati de dobanzi si comisioane
  D. Rambursari de credite interne,
     plati de dobanzi si comisioane,
     din care:
  -  Rambursari de credite interne
  -  Plati de dobanzi si comisioane

 II. Sume utilizate pentru cheltuieli
     totale, din care:
  A. Cheltuieli curente, din care:
  -  Reparatii curente, intretinere
     si administrare
  -  Reparatii capitale
  -  Contributia in lei a partii
     romane*)
  B. Cheltuieli de capital
  C. Rambursari de credite externe,
     plati de dobanzi si comisioane
     aferente acestora, din care:
  -  Rambursari de credite externe
  -  Plati de dobanzi si comisioane
  D. Rambursari de credite interne,
     plati de dobanzi si comisioane
     aferente acestora, din care:
  -  Rambursari de credite interne
  -  Plati de dobanzi si comisioane

III. Diferenta de regularizat (I - II)

     Datele se confirma pe propria
     raspundere.

       REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

       Director general,                           Director economic,
       .................                           ..................

                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                 Avizat

          Secretar de stat,                 DIRECTII DE SPECIALITATE
          .................

    NOTA:
    In anexa se vor prezenta:
    - pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si in luna .............) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si in luna .............) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.
------------
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                           CONT DE EXECUTIE
       privind Fondul special al drumurilor publice la data de ..........

                                                          - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
    Denumirea indicatorilor                            Program     Realizari
----------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL
 Venituri curente
 A. Venituri fiscale
 A2. Impozite indirecte
 Alte impozite indirecte*1)
 Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele
 pentru carburantii auto livrati la intern de catre
 producatori si asupra valorii in vama pentru
 carburantii auto importati
 Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele
 pentru autovehiculele si remorcile livrate de catre
 producatorii din tara pe piata interna si asupra
 valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor
 importate
 Suma fixa anuala platita de proprietarii de
 autovehicule si remorci pentru utilizarea
 drumurilor publice
 II. CHELTUIELI - TOTAL*2)
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI DE PERSONAL*3), din care:
 - Cheltuieli cu salariile
 - Contributii pentru asigurarile sociale de stat
 - Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
   plata ajutorului de somaj
 - Contributii pentru constituirea Fondului de
   asigurari sociale de sanatate
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*4), din care:
 - Reparatii curente, intretinere si administrare
 - Reparatii capitale
 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
   societatilor comerciale cu capital de stat
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBANZI
 SI COMISIOANE LA CREDITE EXTERNE, din care:
 - Rambursari de credite externe
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   externe
 RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBANZI
 SI COMISIOANE LA CREDITE INTERNE, din care:
 - Rambursari de credite interne
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   interne
 a) pentru drumuri nationale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI DE PERSONAL*3), din care:
 - Cheltuieli cu salariile
 - Contributii pentru asigurarile sociale de stat
 - Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
   plata ajutorului de somaj
 - Contributii pentru constituirea Fondului de
   asigurari sociale de sanatate
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII, din care:
 - Reparatii curente, intretinere si administrare
 - Reparatii capitale
   Contributia in lei a partii romane*4)
   CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
   societatilor comerciale cu capital de stat
   RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBANZI
   SI COMISIOANE LA CREDITE EXTERNE, din care:
 - Rambursari de credite externe
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   externe
   RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBANZI
   SI COMISIOANE LA CREDITE INTERNE, din care:
 - Rambursari de credite interne
 - Plati de dobanzi si comisioane la credite
   interne
 Drumuri si poduri
 b) pentru drumuri locale
 ACTIUNI ECONOMICE
 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
 CHELTUIELI CURENTE
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII, din care:
 - Reparatii curente, intretinere si administrare
 - Reparatii capitale
 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
 - Investitii ale regiilor autonome si ale
   societatilor comerciale cu capital de stat
 - Drumuri si poduri
----------------------------------------------------------------------------
    *1) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti.
    *2) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *3) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
    *4) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 7

----------------------------------------------------------------------------
    Sucursale C.E.C.:                        Adresa
---------------------------
judetene        orasenesti
----------------------------------------------------------------------------
Alba                        Alba Iulia, piata Iuliu Maniu nr. 13
                Aiud        Aiud, piata Cuza Voda nr. 24
Arad                        Arad, Bd Revolutiei nr. 5 - 7
Arges                       Pitesti, Bd Republicii bl. E3b, centru
                Campulung   Campulung, str. Nicolae Leonard bl. A10
Bacau                       Bacau, Bd Unirii nr. 11
                Moinesti    Moinesti, str. Tudor Vladimirescu bl. F
                Onesti      Onesti, bd Belvedere nr. 1
Bihor                       Oradea, Piata Independentei bl. A3 - A4
Bistrita-Nasaud             Bistrita, str. Mihai Eminescu nr. 2
Botosani                    Botosani, Piata Revolutiei nr. 3
                Dorohoi     Dorohoi, str. Dobrogeanu Gherea nr. 6
Brasov                      Brasov, Str. Muresenilor nr. 6
                Fagaras     Fagaras, Bd Unirii nr. 6B
Braila                      Braila, Bd Independentei bl A2 + A2 bis
Buzau                       Buzau, Bd Unirii bl. 141 JK 15A
Caras-Severin               Resita, piata 1 Decembrie 1918 nr. 9
                Caransebes  Caransebes, str. Mihai Viteazul nr. 12
Calarasi                    Calarasi, Str. Progresului nr. 23
                Oltenita    Oltenita, Str. Argesului nr. 78
Cluj                        Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie nr. 23 - 35
                Dej         Dej, str. 1 Mai nr. 9
                Turda       Turda, Piata Romana nr. 14, bl. O
Constanta                   Constanta, bd Tomis nr. 79 - 89
                Medgidia    Medgidia, Str. Halei nr. 1
Covasna                     Sfantu Gheorghe, str. Mihai Viteazul nr. 2
Dambovita                   Targoviste, Bd Independentei nr. 3
                Gaesti      Gaesti, str. 1 Decembrie nr. 4
Dolj                        Craiova, str. Sfantu Dumitru bl. 1 - 3 - 5
                Bailesti    Bailesti, Str. Victoriei nr. 166
Galati                      Galati, str. Domneasca nr. 24, bl. Modern
                Tecuci      Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 2
Giurgiu                     Giurgiu, Str. Garii nr. 1, bl. 48
Gorj                        Targu Jiu, str. Traian bl. C1
Harghita                    Miercurea-Ciuc, str. N. Balcescu nr. 2/A
                Gheorgheni  Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu nr. 15
                Odorheiu-   Odorheiu-Secuiesc, bd Kossuth Lajos nr. 1
                Secuiesc
Hunedoara                   Deva, bd 22 Decembrie nr. 90, bl. 26
                Hunedoara   Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 14
                Petrosani   Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 61
Ialomita                    Slobozia, str. Matei Basarab bl. A5
Iasi                        Iasi, str. A. Pann nr. 38, bl. 1 - A1
                Pascani     Pascani, Piata Moldovei bl. Moldova
Maramures                   Baia Mare, Bd Unirii nr. 12A
                Sighetu     Sighetu Marmatiei, piata 1 Decembrie nr. 1
                Marmatiei
Mehedinti                   Drobeta-Turnu Severin, str. D. Cantemir nr. 6
Mures                       Targu Mures, bd 1 Decembrie 1918 nr. 1
                Reghin      Reghin, Bd Unirii bl. 19
                Sighisoara  Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 - 10
Neamt                       Piatra Neamt, str. Ozana nr. 2, bl. M1
                Roman       Roman, piata Stefan cel Mare bl. 6
Olt                         Slatina, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 32
                Caracal     Caracal, Str. Trandafirilor bl. ABC
Prahova                     Ploiesti, str. Cuza Voda bl. B1 - B2
                Campina     Campina, str. Carol I bl. BC 32 - 34
Satu Mare                   Satu Mare, Calea Traian nr. 2
                Carei       Carei, str. Mihai Viteazul nr. 2, bl. MV 18 - 20
Salaj                       Zalau, bd Mihai Viteazul bl. D
Sibiu                       Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2
                Medias      Medias, str. L. Roth nr. 19
Suceava                     Suceava, str. Curtea Domneasca bl. 14
                Campulung   Campulung Moldovenesc, str. D. Cantemir bl. 31
                Moldovenesc
                Radauti     Radauti, Aleea Primaverii
                Vatra       Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 42
                Dornei
Teleorman                   Alexandria, str. Bucuresti nr. 59
                Rosiori     Rosiori de Vede, Calea Dunarii nr. 32
                de Vede
                Turnu       Turnu Magurele, Str. Independentei bl. D16
                Magurele
Timis                       Timisoara, str. E. Carusso nr. 1
                Lugoj       Lugoj, str. Astalas nr. 1 - 3
Tulcea                      Tulcea, str. Babadag nr. 11, bl. 5
Vaslui                      Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 75, bl. 75
                Barlad      Barlad, Str. Republicii nr. 200, bl. D1 - 8
                Husi        Husi, str. General Teleman nr. 1, bl. A1
Valcea                      Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 150,
                            bl. Anton Pann
                Dragasani   Dragasani, str. Gib Mihaescu bl. A1
Vrancea                     Focsani, str. Alexandru Vlahuta nr. 27
Sucursala
C.E.C. a
Municipiului
Bucuresti                   Bucuresti, Calea Victoriei nr. 11
                Sectorul 1  Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3, bl. 1
                Sectorul 2  Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 31, bl. 29
                Sectorul 3  Bucuresti, str. Dristor nr. 81 - 88, bl. B13P
                Sectorul 4  Bucuresti, Str. Straduintei nr. 2, Complex
                            Metalurgiei
                Sectorul 5  Bucuresti, str. Iatropol nr. 35
                Sectorul 6  Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 23
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

                          SECTIILE TERITORIALE
ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" care distribuie gratuit rovignete

Directia regionala de drumuri    Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38
si poduri Bucuresti              fax: 6387385

Sectii:
Bucuresti Nord                   sos. Chitila nr. 232, sectorul 1
Bucuresti Sud                    Autostrada Bucuresti - Pitesti km 10+200
Alexandria                       str. 1 Mai nr. 107, bl. 11, sc. A, et. 3,
                                 judetul Teleorman
Pitesti                          Str. Depozitelor nr. 14 bis, judetul Arges
Targoviste                       Str. Rodnei nr. 41, judetul Dambovita
Ploiesti                         str. Maramures nr. 6, judetul Prahova
Buzau                            Str. Independentei nr. 63, judetul Buzau

Directia regionala de drumuri    Craiova, str. N. Titulescu nr. 171A,
si poduri Craiova                judetul Dolj
                                 fax: 051/182231

Sectii:
Craiova                          judetul Dolj
Turnu Severin                    Str. Topolnitei nr. 24, judetul Mehedinti
Targu Jiu                        Calea Severinului nr. 213, judetul Gorj
Ramnicu Valcea                   Calea lui Traian nr. 15, judetul Valcea
Slatina                          str. Pitesti nr. 187, judetul Olt

Directia regionala de drumuri    Timisoara, Str. Giurgiului nr. 18,
si poduri Timisoara              judetul Timis
                                 fax: 190609

Sectii:
Arad                             Calea Ardealului, judetul Arad
Caransebes                       str. Sesul Rosu nr. 12A, judetul
                                 Caras-Severin
Deva                             Str. Randunicii nr. 3A, judetul Hunedoara
Orsova                           Str. Garii nr. 9, judetul Mehedinti
Timisoara                        str. Emil Zola nr. 159, judetul Timis

Directia regionala de drumuri    Cluj-Napoca, str. Karl Marx nr. 128,
si poduri Cluj                   judetul Cluj
                                 fax: 432446

Sectii:
Cluj-Napoca                      Str. Dunarii nr. 24, judetul Cluj
Bistrita                         str. Petru Maior nr. 1, judetul
                                 Bistrita-Nasaud
Alba Iulia                       Str. Garii nr. 2, judetul Alba
Baia Mare                        str. Horea nr. 2, judetul Maramures
Oradea                           Str. Sucevei, judetul Bihor
Zalau                            Str. Nucilor nr. 1, judetul Salaj
Satu Mare                        str. Gheorghe Baritiu nr. 127, judetul
                                 Satu Mare

Directia regionala de drumuri    Brasov, Str. Castelului nr. 148,
si poduri Brasov                 judetul Brasov
                                 fax: 152343

Sectii:
Brasov                           Str. Spicului nr. 2, judetul Brasov
Sibiu                            Str. Graului nr. 27, judetul Sibiu
Miercurea-Ciuc                   str. Pictor Nagy Imre nr. 77, judetul
                                 Harghita
Sfantu Gheorghe                  Str. Ciucului nr. 139, judetul Covasna
Targu Mures                      str. Sinaia nr. 4, judetul Mures

Directia regionala de drumuri    Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, judetul Iasi
si poduri Iasi                   fax: 214432

Sectii:
Iasi                             str. Ghica Voda nr. 46, judetul Iasi
Barlad                           calea Tecuci nr. 12, judetul Vaslui
Suceava                          str. Alex. Ghica nr. 10, judetul Suceava
Botosani                         str. Victoria nr. 9, judetul Botosani
Piatra-Neamt                     str. Elena Cuza nr. 8, judetul Neamt
Galati                           str. Traian nr. 397, judetul Galati
Bacau                            str. C. Musat nr. 1, judetul Bacau
Campulung Moldovenesc            str. Ciprian Porumbescu nr. 33, judetul
                                 Suceava
Focsani                          str. 1 Decembrie 1918, judetul Vrancea

Directia regionala de drumuri    Constanta, str. I.C. Bratescu nr. 1,
si poduri Constanta              judetul Constanta
                                 fax: 674371
Sectii:
Constanta                        str. Alba Iulia nr. 17, judetul Constanta
Tulcea                           Str. Isaccei nr. 123, judetul Tulcea
Braila                           str. Grivita nr. 205, judetul Braila
Fetesti                          Str. Depoului nr. 57, judetul Ialomita
Atelierul Mecanic Constanta      Bd I.C. Bratianu nr. 140, judetul Constanta
Calarasi                         Prelungirea Bucuresti nr. 389, judetul
                                 Calarasi
Slobozia                         Str. Viilor nr. 633, judetul Ialomita
Agentia Taxare Agigea            Tel.: 041/742728
Agentia Taxare Negru Voda        Comanda 222
Agentia Taxare Giurgeni          Tel.: 041/870245
Agentia Taxare Fetesti           Tel.: 043/362822

    ANEXA 9

    MINISTERUL DE INTERNE
    Inspectoratul de Politie al Judetului .............
    Politia ...........................................

                          PROCES-VERBAL Seria A

    Data .........., ora .........., localitatea .........................
    Agent ..............., posesor al ecusonului nr. ..........., constat ca ................, in varsta de ...... ani, cu cetatenia ................, cu domiciliul in ............... str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul ......, judetul ........., ocupatia ........., locul de munca ............, localitatea ..........., str. ........ nr. ..., sectorul ............., judetul .............., posesor al legitimatiei, buletinului de identitate/cartii de identitate seria ...... nr. ..........., eliberata de .............. la data de ........., parinti .................................,
                                     -------
                                     tutore
in ziua de ..............., in jurul orei .......... a savarsit urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
fapta prevazuta in art. ....... din ...................................... .
    Contravenientul declara ca .................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
nu se obliga
------------ ca in decurs de 48 de ore sa achite la C.E.C. in contul
se obliga
Ministerului de Interne nr. ....... jumatate din minimul amenzii, adica ........ lei, si sa trimita chitanta la politie.
    Stabilesc   amenda
              ----------  (............................................) lei.
              avertisment
Avarii auto ........................    Avarii auto ........................
....................................    ....................................
....................................    ....................................
....................................    ....................................

    Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal. De fata a fost martorul ................., cu domiciliul in ............., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul ............, judetul .........., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate seria ....... nr. ........, eliberat/eliberata de ........... la data de .......... .
    Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

    Agent constatator,                Martor,               Contravenient,
    ..................              ............            ..............

                                      Am primit copia de pe procesul-verbal.

    INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
    Inspectoratul de Politie al ...........
    Nr. ......... din ...........

                                                       Catre
                                                .....................
                                                (numele si prenumele)

    Comuna ....................., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ......,
    ------
    orasul
et. ......., ap. ....., sectorul ........, judetul ............. .
    Va trimitem in copie procesul-verbal de constatare a contraventiei (pe verso).
    Contravenientul este obligat sa plateasca amenda in termen de 15 zile de la comunicare. In caz contrar se va proceda la executarea silita.
    Seful Inspectoratului de Politie,                 RECOMANDAT
    L.S. ............................... Nr. .......... din ................

  _________________________________________________________________
 |    Subsemnatul ..............................................., |
 |                     (numele si prenumele cu majuscule)          |
 | detinator al ................................................., |
 |       domiciliul                                                |
 | avand ---------- in str. ................ nr. ....., bl. ....., |
 |         adresa                                                  |
 | sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ....., judetul ..........., |
 |                                 asigurat                        |
 | conducator auto profesionist, ------------ in baza conditiilor  |
 |                               neasigurat*)                      |
 | speciale cu contractul nr. ...... pentru anul ......., emis de  |
 |                municipiul                                       |
 | ASIROM - S.A., ---------- ................ pentru autovehiculul |
 |                 judetul                                         |
 |                 incuviintez                                     |
 | nr. .........., ----------- ca despagubirea datorata persoanei  |
 |                   consimt                                       |
 | pagubite sa se stabileasca pe baza intelegerii intre parti, cu  |
 | acordul ASIROM - S.A.                                           |
 |    *) Subsemnatul conducator auto profesionist, neasigurat in   |
 | baza conditiilor speciale, ma oblig sa suport contravaloarea    |
 | pagubelor ce vor fi stabilite si platite de ASIROM - S.A.       |
 |                                 auto                            |
 |    Semnatura conducatorului ------------- ....................  |
 |                             detinatorului                       |
 | Prezenta tine loc si de instiintare la ASIROM - S.A. de catre   |
 | asiguratul persoana fizica despre producerea accidentului.      |
 |                                                                 |
 | NOTA:                                                           |
 | Se anuleaza textul care nu corespunde.                          |
 | Data in fata noastra .......................................... |
 |                           (semnatura organului de politie)      |
 |_________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Norma 4815/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4815 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu