E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 514 din 12 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 539 din 24 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificarile si completarile ulterioare; cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de marfuri, servicii si instrumente derivate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificarile ulterioare; pct. 41, 42 si 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; anexa nr. III/1 si anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/1999, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta."
    2. La articolul 1 din anexa, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere, Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor."
    3. La articolul 2 din anexa, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) prevenirea fraudei, a manipularii pietei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;"
    4. La articolul 3 din anexa, alineatele (2), (4), (5), (6) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere, a Comisiei economice a Senatului si a Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor.
    ...........................................................................
    (4) In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (9), cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului cel mai varstnic.
    (5) C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
    (6) Hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla. In caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
    ...........................................................................
    (8) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul-verbal al sedintei respective, iar cei absenti in procesul-verbal al primei sedinte la care participa. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva."
    5. La articolul 4 din anexa, literele a), c) si e) ale alineatului (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    ...........................................................................
    c) nu pot exercita o alta functie remunerata, publica sau privata, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al organismelor internationale;
    ...........................................................................
    e) nu trebuie sa aiba cazier fiscal sau judiciar."
    6. La articolul 4 din anexa, litera f) a alineatului (4) se abroga.
    7. La articolul 4 din anexa, litera c) a alineatului (5) va avea urmatorul cuprins:
    "c) prin revocare de catre Parlament in cazul aparitiei unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (4);"
    8. La articolul 4 din anexa, dupa litera d) a alineatului (5) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) prin deces."
    9. La articolul 5 din anexa, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Colaborarea cu autoritatile statului si cu alte institutii publice
    (1) C.N.V.M. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, Ministerul Public si cu alte autoritati si institutii publice, in vederea indeplinirii obiectivelor sale prevazute la art. 2.
    ...........................................................................
    (4) C.N.V.M. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autoritati si institutii publice. In aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autoritati vor furniza informatiile in mod gratuit si nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligatie legala de pastrare a confidentialitatii informatiilor detinute."
    10. La articolul 5 din anexa, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) C.N.V.M. va colabora cu organisme profesionale specializate pentru asigurarea bunei functionari a pietelor reglementate."
    11. La articolul 7 din anexa, alineatele (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficiala a tuturor reglementarilor emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate si supravegheate.
    (7) C.N.V.M. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevazute la alin. (1) si (2). In caz de litigiu actele individuale emise de catre C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs in fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ. Pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda."
    12. La articolul 9 din anexa, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Deciziile si ordonantele emise de catre C.N.V.M. trebuie sa contina motivatiile de drept care au condus la luarea masurilor respective."
    13. La articolul 10 din anexa, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Delegarea de prerogative nu exonereaza de raspundere C.N.V.M."
    14. La articolul 13 din anexa, literele a) - d) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piata reglementata, suportate de catre cumparator, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;
    b) o cota de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;
    c) o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;
    d) o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;"
    15. La articolul 14 din anexa, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se reporteaza ca sursa de finantare in anul urmator, iar deficitul se acopera din sursele anului urmator, inclusiv din imprumuturi bancare si de trezorerie."
    16. Articolul 16 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Raportul anual de activitate
    (1) Cel tarziu pana la data de 30 aprilie a fiecarui an C.N.V.M. va trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor.
    (2) Comisiile pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere, Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor pot dispune oricand verificarea activitatilor C.N.V.M., in conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor."
    17. La articolul 17 din anexa, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul nerespectarii legilor care guverneaza pietele de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv in valori mobiliare sau a reglementarilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmarire penala, pentru situatia cand fapta savarsita constituie infractiune, potrivit reglementarilor specifice, sau aplicarea, dupa caz, a urmatoarelor sanctiuni contraventionale:"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 514/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 514 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu