E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 106 din 18 septembrie 2008

privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 659 din 18 septembrie 2008Având în vedere prejudiciile importante aduse interesului public prin perpetuarea şi amplificarea blocajelor în activitatea economică ce se desfăşoară pe internet, prin nivelul foarte ridicat al infracţionalităţii informatice şi proliferarea mesajelor comerciale nesolicitate (de tip SPAM), ceea ce conduce la prejudicierea intereselor economice ale consumatorilor şi operatorilor economici din România şi din străinătate, precum şi la afectarea imaginii externe a României,

luând în considerare necesitatea concentrării gestionării resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, în scopul creării unei abordări unitare şi a realizării condiţiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic administrator al acestora,

reţinându-se noile tendinţe comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei ce reclamă necesitatea creării şi consolidării unei abordări unitare a tuturor componentelor din acest segment de economie,

situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, denumită în continuare ANC, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează, şi prin reorganizarea prin divizare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(2) ANC are sediul central în municipiul Bucureşti, precum şi structuri teritoriale necesare desfăşurării obiectului său de activitate.

Art. 2. - (1) ANC se organizează şi funcţionează sub coordonarea primului-ministru.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANC se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -ANC are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale.

Art. 4. - (1) In vederea realizării rolului său, ANC îndeplineşte următoarele funcţii:

a)  de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

b) de administrare şi de gestionare a resurselor, prin care planifică, alocă, urmăreşte şi evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;

c)  de alocare a resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice, prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie şi a altor planuri în acest sens;

d) de gestionare la nivel naţional a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală, în vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora;

e) de administrare şi coordonare la nivel naţional a gestionării frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;

f) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora;

g) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea;

h) de control pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului radio;

i) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii din domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;

j) de organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice şi dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informaţiei, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali;

k) de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ,,.ro" şi a SLD (second level domain) „.eu" pentru numele de domenii rezervate de România;

l) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală;

m) de gestionare a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală, prin alocarea sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;

n) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii frecvenţelor radio a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi licenţelor de emisie;

o) de supraveghere a pieţei de echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice.

(2) In îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale, ANC va colabora cu Consiliul Concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

Art. 5. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale, ANC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(5), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

(2) ANC promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii:

a)  luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maximum de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;

b) prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

c)   încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;

d) încurajarea utilizării eficiente şi asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotaţie.

(3)  In îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale, ANC colaborează cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru combaterea infracţionalităţii informatice, cu Consiliul Concurenţei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi   a   prevederilor   legislaţiei   din   domeniul   comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. ANC realizează investigaţii şi verificări în cazuri legate de încălcarea normelor legale privind concurenţa în domeniul comunicaţiilor şi transmite Consiliului Concurenţei rapoartele necesare fundamentării deciziilor în acest domeniu.

(4) ANC contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin:

a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale;

b) încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii între utilizatorii finali;

c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveşte tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare;

d)  cooperarea într-o manieră transparentă cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării concertate a legislaţiei naţionale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(5)   ANC promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:

a) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii;

c)  implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

d) promovarea furnizării de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei destinate publicului;

e)   promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;

f) asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei.

(6)   In activitatea sa ANC are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.

Art. 6. - (1) Pentru atingerea obiectivelor sale, ANC exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale:

1.  elaborează şi adoptă norme tehnice, iniţiază standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în aceste domenii, propune spre adoptare standardele internaţionale ca standarde naţionale şi adoptă reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;

2.   asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu;

3.   colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;

4. aplică acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;

5.  colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în toate domeniile în care expertiza ANC este necesară sau utilă;

6.   înaintează către ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice, comunicaţii audiovizuale, echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;

7.  prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;

8.    coordonează derularea programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANC;

9.  elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;

11.   soluţionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice şi dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informaţiei, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.

(2) ANC exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:

1. elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;

2.   monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;

3.  promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4.  adoptă Planul naţional de numerotaţie şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională;

5. gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

6. administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu TNABF şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;

7.  acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

8.  emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

9. pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei datele necesare în vederea elaborării TNABF;

10.  acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tarifele pentru utilizarea spectrului;

11.   alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;

12.   acordă avizele tehnice, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice de funcţionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

13. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio;

14.  alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicatii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi;

15. asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;

16.  monitorizează, supraveghează şi controlează utilizarea spectrului de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;

17.  identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;

18. efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

19.   desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;

20. impune în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

21.  gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;

22. controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;

23. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;

24. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

25. elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

26.  eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANO

(3) ANC exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul tehnologiei informaţiei:

1.  administrează şi gestionează la nivel naţional TLD (top level domain) ,,.ro" şi SLD (second level domain) „.eu" pentru numele de domenii rezervate de România, precum şi Reţeaua Naţională de Calculatoare (RNC);

2.  supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, exercitate în calitate de autoritate de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

3.    exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală şi de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;

4.  omologhează sistemele informatice în conformitate cu prevederile legale.

(4) ANC exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:

1.     controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului;

2.  analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile şi reţelele de radiocomunicatii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

3. eliberează avize de confirmare a conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice.

(5) ANC îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale.

(6)  ANC îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor independenţei, transparenţei, obiectivitătii, proportionalitatii, imparţialităţii, neutralităţii tehnologice şi nediscriminării.

(7) ANC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii funcţiilor, obiectivelor şi atribuţiilor sale.

Art. 7. - (1) In vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 2-4, ANC poate stabili tarife de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii.

(2) Cuantumul şi modul de achitare a tarifelor de acreditare, de agreare sau de omologare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANC.

Art. 8. - (1) Conducerea ANC este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.

(2)  Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor încetează prin revocare în următoarele situaţii:

a) în cazul încălcării prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul de competenţă;

b)    în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.

(3)    Preşedintele reprezintă ANC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4) Preşedintele ANC este ordonator de credite.

(5) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

(6)  Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7)   Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) ANC preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

(2)  ANC preia de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti personalul de specialitate aferent atribuţiei prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 1, precum şi infrastructura corespunzătoare.

(3)  Personalul preluat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale de la data preluării.

(4) Structura organizatorică a ANC se aprobă prin decizie a preşedintelui.

Art. 10. -In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii.

Art. 11. - In cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a)    „Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" cu „Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii";

b) „ANRCTI" cu „ANC".

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, şi art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Constantin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu