Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 134 din 21 decembrie 2006

privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1046 din 29 decembrie 2006Având în vedere armonizarea deplină a legislaţiei naţionale cu cea comunitară şi garantarea ducerii la îndeplinire a prevederilor tratatelor de constituire a Uniunii Europene şi ţinând seama de necesitatea reglementării domeniului tehnologiei informaţiilor în strânsă legătură cu domeniul comunicaţiilor electronice şi al poştei, ca domenii convergente,

luând în considerare faptul că în România nu există în acest moment cadrul instituţional de reglementare a transmisiilor de date, fapt de natură a conduce la grave disfuncţionalităţi şi costuri ridicate nejustificate în domeniul comunicaţiilor, situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, care se desfiinţează.

(2) ANRCTI are sediul central în municipiul Bucureşti, servicii regionale şi oficii teritoriale în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în fiecare sector al municipiului Bucureşti.

Art. 2. - ANRCTI se organizează şi funcţionează sub coordonarea primului-ministru.

Art. 3. - ANRCTI are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, poştei şi tehnologiei informaţiei.

Art. 4. - (1) In vederea realizării rolului său, ANRCTI îndeplineşte următoarele funcţii:

a)  de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

b)  de administrare şi de gestionare a resurselor, prin care planifică, alocă, urmăreşte şi evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;

c)  de alocare a resurselor de numerotaţie pentru servicii de comunicaţii electronice, prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie şi a planurilor de perspectivă în acest sens;

d)  de gestionare a resurselor de numerotaţie la nivel naţional, în vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora;

e)  de elaborare şi adoptare de norme tehnice, de iniţiere de standarde naţionale, de propunere spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi de adoptare de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;

f)   de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei, al serviciilor poştale şi al resurselor de numerotaţie, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora;

g)  de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea;

h) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

i)  de arbitru şi organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii.

(2) In îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale, ANRCTI va colabora cu Consiliul Concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

Art. 5. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale, ANRCTI va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2) -(4), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

(2)    ANRCTI promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii:

a)  luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maximum de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;

b)  prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concureţei în sectorul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

c)   încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;

d)     încurajarea utilizării eficiente şi asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotaţie.

(3)   ANRCTI contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin:

a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale;

b)    încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii între utilizatorii finali;

c)   respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveşte tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare;

d)  cooperarea într-o manieră transparentă cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării concertate a legislaţiei naţionale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(4)  ANRCTI promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:

a)   asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii;

c)   implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

d)  promovarea furnizării de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei destinate publicului;

e)   promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;

f)   asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei.

(5)  In activitatea sa ANRCTI are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.

Art. 6. - (1) Pentru atingerea obiectivelor sale, ANRCTI are următoarele atribuţii principale:

1.  elaborarea şi actualizarea autorizaţiilor generale;

2.   monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;

3.  promovarea şi sprijinirea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4.   adoptarea Planului naţional de numerotaţie şi a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională;

5.   gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotaţie;

6.   acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabilirea şi încasarea tarifelor pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

7.   emiterea reglementărilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie;

8.     identificarea pieţelor relevante în sectorul comunicaţiilor electronice şi elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piaţă, prin elaborarea şi actualizarea regulamentelor prevăzute la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

9.   efectuarea analizelor de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

10.   desemnarea furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;

11.   impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă a obligaţiilor prevăzute la art. 9 - 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

12.  gestionarea mecanismelor de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;

13.  controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;

14.   atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;

15.   atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

16.   elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

17.  elaborarea şi adoptarea de norme tehnice, iniţierea de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;

18.   asigurarea reprezentării în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu;

19.   colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea; cooperarea cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;

20.   aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale;

21.   colaborarea cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANRCTI este necesară sau utilă;

22.   înaintarea către ministerul de specialitate de propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei şi servicii poştale;

23.  prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

24.   coordonarea derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANRCTI;

25.  elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

26.   urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea.

(2)   ANRCTI îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale.

(3)   ANRCTI poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii funcţiilor, obiectivelor şi atribuţiilor sale.

Art. 7. - (1) Conducerea ANRCTI este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani.

(2)    Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor încetează:

a)  în cazul încălcării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c)  în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.

(3)   Preşedintele reprezintă ANRCTI în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4)  Preşedintele ANRCTI este ordonator de credite.

(5)   In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

(6)  Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7)   Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) ANRCTI preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale de Reglementare în Comunicaţii.

(2)   Personalul preluat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale de la data preluării.

(3)   Structura organizatorică a ANRCTI se aprobă de către preşedinte.

Art. 9. - In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Art. 10. - In cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a)     „Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii" şi „ANRC" cu „Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii si Tehnologia Informaţiei" si „ANRCTI";

b)   „comunicaţii electronice" cu sintagma „comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei".

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 37, 38, 40, 44 şi 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Zsolt Nagy

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii,

Dan Cristian Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 134/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 134 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu