E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 37 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 46 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 48 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 49 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 50 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 51 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 104 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 135 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 128 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 349 din 14 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 683 din 29 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, dupa litera d) a alineatului (1) se introduc doua litere noi, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
    "e) in centrele de documentare si informare: profesor documentarist;
    f) in unitatile de invatamant preuniversitar, pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale: cadre didactice - mentori si cadre didactice - tutori."
    2. La articolul 5 alineatul (2), partea introductiva si literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In unitatile conexe si in cele cu activitati extrascolare ale invatamantului preuniversitar functiile didactice sunt:
    a) in centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
    ............................................................................
    c) in centrele logopedice interscolare si in cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;".
    3. La articolul 7 litera f) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "f) pentru functia de maistru instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior. Pentru aceasta functie trebuie indeplinita conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    4. La articolul 7, dupa litera f) a alineatului (1) se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic - tutore si cadru didactic - mentor - absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea, cu diploma, a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre, aprobata in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului."
    5. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua alineate noi, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizarii, dobandeste prin studii si alte specializari didactice poate solicita trecerea in noua specializare, cu pastrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate in restrangere de activitate.
    (6) Antrenorii de la cluburile sportive scolare pot fi angajati cu contract de munca, de regula, pe o perioada de 4 ani, un ciclu olimpic."
    6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta in probe scrise, la angajarea titularilor, in probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, in interviu si in prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaza in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant, aprobata prin ordin al ministrului.
    (3) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea si desfasurarea acestora de catre inspectoratele scolare si de directorii unitatilor de invatamant preuniversitar."
    7. La articolul 11, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In invatamantul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post se face de directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general. In invatamantul particular validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant si se comunica in scris inspectoratului scolar."
    8. La articolul 13, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care restrangerea de activitate vizeaza doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate, in afara situatiei prevazute la alin. (3), se procedeaza la evaluarea obiectiva sau la organizarea unui concurs, conform hotararii consiliului de administratie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, este realizata de o comisie, numita de inspectorul scolar general, al carei presedinte este inspectorul scolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, in mod obligatoriu, directorul unitatii de invatamant. Evaluarea obiectiva, convertita in punctaj unitar stabilit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, consta intr-o inspectie scolara la clasa, cumulata cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul scolar al elevilor, activitatea didactico-stiintifica, lucrari stiintifice, studii, articole, programe si manuale scolare, material didactic omologat, experimente didactice. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii socioumanitare: sotul/sotia sa lucreze in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, alte cauze obiective dovedite cu acte. Concursul se organizeaza conform prevederilor art. 9. Contestatiile se rezolva potrivit dispozitiilor art. 12. Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura participa ca observatori la toate etapele restrangerii de activitate."
    9. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupa de catre candidatii care au participat la concursul organizat conform art. 10 alin. (1) lit. c), in ordinea mediilor obtinute, pe o perioada de an scolar."
    10. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.
    11. La articolul 19, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul de stat se stabilesc de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru fiecare categorie de personal."
    12. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, avand cel putin gradul didactic II si vechime la catedra de cel putin 5 ani, care se distinge prin calitati profesionale, manageriale si morale.
    (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face in urma castigarii concursului desfasurat pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, cu avizul consultativ al consiliului de administratie. Metodologia concursului se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului.
    (3) Directorii unitatilor de invatamant prescolar, ai unitatilor de invatamant gimnazial si ai unitatilor de invatamant cu clasele I - X sunt numiti, in urma castigarii concursului, de catre inspectorul scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (4) Directorii unitatilor din invatamantul liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt numiti, in urma castigarii concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea inspectorului scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (5) Pentru exercitarea atributiilor care ii revin, potrivit legii, directorul incheie un contract de management educational cu inspectorul scolar general.
    (6) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unitatii de invatamant, pe baza hotararii consiliului de administratie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare a acestui post.
    (7) Activitatea manageriala curenta a structurilor unitatilor de invatamant este asigurata de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unitatii de invatamant.
    (8) Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de ministrul educatiei si cercetarii la unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii si de catre inspectorul scolar general, la unitatile din subordinea inspectoratului scolar."
    13. La articolul 22, alineatele (2) si (3) se abroga.
    14. La articolul 37, alineatele (2) - (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care profesorii au dobandit doua sau mai multe specialitati, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise pe diplome.
    (3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior de lunga durata.
    (4) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, care, ulterior obtinerii gradelor didactice in aceasta calitate, a absolvit, cu diploma de licenta, o institutie de invatamant superior de lunga durata si care a trecut prin concurs in invatamantul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice.
    (5) Educatoarelor, invatatorilor, institutorilor si maistrilor-instructori care au obtinut gradele didactice II si I si ulterior au absolvit, cu diploma de licenta sau de absolvire, o institutie de invatamant superior li se recunosc aceste grade."
    15. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Personalul de indrumare si control si directorii unitatilor de invatamant sunt degrevati, total sau partial, de norma didactica de predare.
    (2) Directorii adjuncti au obligatia de a preda efectiv intre 2 si 6 ore saptamanal.
    (3) Personalul didactic prevazut la alin. (1) si (2) nu poate desfasura activitati didactice in regim de cumul sau plata cu ora."
    16. La articolul 48, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, alte drepturi si facilitati ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, al caror cuantum este stabilit de lege intre limite minime si maxime, se negociaza, in limitele legii, prin contracte colective de munca incheiate intre angajatori si organizatiile sindicale reprezentative din invatamant, potrivit legii."
    17. La articolul 49, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul didactic calificat potrivit art. 7, care desfasoara activitate didactica in mediul rural sau in localitati izolate, primeste o indemnizatie de 5 - 80% din salariul de baza al functiei didactice indeplinite, in raport cu zona geografica respectiva. Diferentierile pe zone si localitati, in cadrul limitelor prevazute de lege, se stabilesc de consiliile locale, cu consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura din invatamant, in concordanta cu prevederile inscrise in hotararile Guvernului cu privire la acordarea acestei indemnizatii.
    (3) Personalul didactic din centrele de primire si plasament si din invatamantul special beneficiaza de o indemnizatie de 15% din salariul de baza al functiei indeplinite, inclusa in salariul de baza."
    18. La articolul 50, alineatul (4) se abroga.
    19. La articolul 51, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Nivelul salariului de baza al personalului de conducere, indrumare si control din inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Ministerul Educatiei si Cercetarii se stabileste la nivelul maxim al salariului de baza al functiei didactice - educator, invatator, profesor gradul I cu vechime de peste 40 ani, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la:
    a) 10 - 30% pentru inspectorul scolar principal de specialitate si inspectorul scolar;
    b) 15 - 35% pentru directorul casei corpului didactic;
    c) 25 - 45% pentru inspectorul scolar general adjunct;
    d) 30 - 50% pentru inspectorul de specialitate sau pentru functii echivalente in Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    e) 35 - 55% pentru inspectorul scolar general sau pentru functii echivalente in Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    20. Dupa alineatul (1) al articolului 51 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Remunerarea directorului unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza, al carui cuantum se stabileste in conditiile alin. (1), la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 50% ."
    21. La articolul 51, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Salarizarea directorului adjunct al unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza, care se calculeaza la nivelul maxim al functiei didactice corespunzatoare studiilor, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 40% ."
    22. La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Salarizarea personalului de conducere al unitatilor conexe se face in mod corespunzator salarizarii directorilor adjuncti din unitatea de invatamant."
    23. La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Nivelul indemnizatiilor acordate personalului de conducere, de indrumare si control de la inspectoratele scolare judetene, precum si de la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in functie de amploarea si complexitatea sarcinilor cerute de marimea si specificul judetului si de performantele manageriale ale acestuia."
    24. La articolul 51, dupa alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Nivelul indemnizatiilor directorului si directorului adjunct, prevazute la alin. (1^1) si (2), se inscrie in contractul de management educational si poate fi revizuit anual, in functie de modificarile volumului si gradului de complexitate ale activitatii si de performantele individuale manageriale."
    25. La articolul 51, dupa alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Nivelul indemnizatiilor de conducere acordate directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant se stabileste de catre inspectoratul scolar, cu avizul consiliului de administratie al scolii, in functie de numarul de elevi, numarul de clase, volumul si gradul de complexitate ale activitatii desfasurate de unitatea de invatamant si de performantele manageriale ale acestora. Criteriile pe baza carora se stabileste marimea acestor indemnizatii sunt formulate in metodologia de numire si salarizare a directorilor unitatilor de invatamant, elaborata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, aprobata prin hotarare a Guvernului."
    26. Alineatul (10) al articolului 51 se abroga.
    27. La articolul 104, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalul didactic din unitatile de invatamant de stat din mediul rural, care nu are domiciliul sau resedinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, in urma solicitarilor adresate administratiei locale, astfel:
    a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea, la sfarsitul fiecarei luni de activitate, a biletelor de calatorie sau a abonamentului;
    b) solicitarea contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport in comun, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant."
    28. La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare."
    29. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 135
    Pentru institutiile de invatamant militar si invatamant de ordine si securitate publica prevazute in cap. X al titlului II din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevad urmatoarele:
    a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de ordine si securitate publica se face prin ordine, regulamente si instructiuni proprii;
    b) personalul didactic militar/de ordine si securitate publica si civil se constituie din personalul didactic prevazut in prezentul statut si din corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica;
    c) personalul didactic militar/de ordine si securitate publica are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate, respectiv de functionar public cu statut special;
    d) functiile didactice pentru corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica, conditiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii;
    e) conducerea institutiilor de invatamant se realizeaza de catre comandanti/directori, care se numesc in functii conform reglementarilor interne; comandantul institutiei de invatamant superior militar/de ordine si securitate publica poate indeplini si atributiile de rector al acestora;
    f) perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform prevederilor prezentului statut si reglementarilor specifice militare/de ordine si securitate publica;
    g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica, poate obtine definitivarea in invatamant si gradele didactice, in conditiile stabilite de prezenta lege."
    Art. 2
    Pentru asigurarea aplicarii corecte a principiilor noului sistem de finantare si administrare a unitatilor de invatamant in intregul sistem de invatamant preuniversitar de stat, prevederile prezentei legi se vor aplica, gradual, esalonat, in perioada ianuarie 2005 - decembrie 2007, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu 1 ianuarie 2005 unitatile de invatamant din judetele-pilot stabilite prin hotarare a Guvernului trec la aplicarea noului sistem de finantare, administrare si salarizare a personalului, cu conditia indeplinirii integrale a prevederilor art. 7 si 145 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sistemul de salarizare si stimulare a personalului didactic si de conducere prevazut in prezenta lege se aplica in unitatile de invatamant-pilot, in limita fondurilor publice aprobate si de care dispun prin veniturile proprii, si cu indeplinirea tuturor prevederilor cerute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la finantarea si administrarea unitatilor de invatamant;
    c) prevederile alin. (3) si (3^1) ale art. 104 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 3
    Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 349/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 349 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu