E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 37 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 46 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 48 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 49 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 50 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 51 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 104 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 135 din actul Legea 128 1997
Articolul 1 din actul Legea 349 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 128 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 349 din 14 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 683 din 29 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, dupa litera d) a alineatului (1) se introduc doua litere noi, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
    "e) in centrele de documentare si informare: profesor documentarist;
    f) in unitatile de invatamant preuniversitar, pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale: cadre didactice - mentori si cadre didactice - tutori."
    2. La articolul 5 alineatul (2), partea introductiva si literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In unitatile conexe si in cele cu activitati extrascolare ale invatamantului preuniversitar functiile didactice sunt:
    a) in centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
    ............................................................................
    c) in centrele logopedice interscolare si in cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;".
    3. La articolul 7 litera f) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "f) pentru functia de maistru instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior. Pentru aceasta functie trebuie indeplinita conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    4. La articolul 7, dupa litera f) a alineatului (1) se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic - tutore si cadru didactic - mentor - absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea, cu diploma, a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre, aprobata in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului."
    5. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua alineate noi, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizarii, dobandeste prin studii si alte specializari didactice poate solicita trecerea in noua specializare, cu pastrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate in restrangere de activitate.
    (6) Antrenorii de la cluburile sportive scolare pot fi angajati cu contract de munca, de regula, pe o perioada de 4 ani, un ciclu olimpic."
    6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta in probe scrise, la angajarea titularilor, in probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, in interviu si in prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaza in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant, aprobata prin ordin al ministrului.
    (3) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea si desfasurarea acestora de catre inspectoratele scolare si de directorii unitatilor de invatamant preuniversitar."
    7. La articolul 11, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In invatamantul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post se face de directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general. In invatamantul particular validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant si se comunica in scris inspectoratului scolar."
    8. La articolul 13, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care restrangerea de activitate vizeaza doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate, in afara situatiei prevazute la alin. (3), se procedeaza la evaluarea obiectiva sau la organizarea unui concurs, conform hotararii consiliului de administratie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, este realizata de o comisie, numita de inspectorul scolar general, al carei presedinte este inspectorul scolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, in mod obligatoriu, directorul unitatii de invatamant. Evaluarea obiectiva, convertita in punctaj unitar stabilit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, consta intr-o inspectie scolara la clasa, cumulata cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul scolar al elevilor, activitatea didactico-stiintifica, lucrari stiintifice, studii, articole, programe si manuale scolare, material didactic omologat, experimente didactice. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii socioumanitare: sotul/sotia sa lucreze in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, alte cauze obiective dovedite cu acte. Concursul se organizeaza conform prevederilor art. 9. Contestatiile se rezolva potrivit dispozitiilor art. 12. Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura participa ca observatori la toate etapele restrangerii de activitate."
    9. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupa de catre candidatii care au participat la concursul organizat conform art. 10 alin. (1) lit. c), in ordinea mediilor obtinute, pe o perioada de an scolar."
    10. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.
    11. La articolul 19, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul de stat se stabilesc de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru fiecare categorie de personal."
    12. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, avand cel putin gradul didactic II si vechime la catedra de cel putin 5 ani, care se distinge prin calitati profesionale, manageriale si morale.
    (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face in urma castigarii concursului desfasurat pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, cu avizul consultativ al consiliului de administratie. Metodologia concursului se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului.
    (3) Directorii unitatilor de invatamant prescolar, ai unitatilor de invatamant gimnazial si ai unitatilor de invatamant cu clasele I - X sunt numiti, in urma castigarii concursului, de catre inspectorul scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (4) Directorii unitatilor din invatamantul liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt numiti, in urma castigarii concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea inspectorului scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (5) Pentru exercitarea atributiilor care ii revin, potrivit legii, directorul incheie un contract de management educational cu inspectorul scolar general.
    (6) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unitatii de invatamant, pe baza hotararii consiliului de administratie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare a acestui post.
    (7) Activitatea manageriala curenta a structurilor unitatilor de invatamant este asigurata de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unitatii de invatamant.
    (8) Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de ministrul educatiei si cercetarii la unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii si de catre inspectorul scolar general, la unitatile din subordinea inspectoratului scolar."
    13. La articolul 22, alineatele (2) si (3) se abroga.
    14. La articolul 37, alineatele (2) - (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care profesorii au dobandit doua sau mai multe specialitati, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise pe diplome.
    (3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior de lunga durata.
    (4) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, care, ulterior obtinerii gradelor didactice in aceasta calitate, a absolvit, cu diploma de licenta, o institutie de invatamant superior de lunga durata si care a trecut prin concurs in invatamantul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice.
    (5) Educatoarelor, invatatorilor, institutorilor si maistrilor-instructori care au obtinut gradele didactice II si I si ulterior au absolvit, cu diploma de licenta sau de absolvire, o institutie de invatamant superior li se recunosc aceste grade."
    15. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Personalul de indrumare si control si directorii unitatilor de invatamant sunt degrevati, total sau partial, de norma didactica de predare.
    (2) Directorii adjuncti au obligatia de a preda efectiv intre 2 si 6 ore saptamanal.
    (3) Personalul didactic prevazut la alin. (1) si (2) nu poate desfasura activitati didactice in regim de cumul sau plata cu ora."
    16. La articolul 48, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, alte drepturi si facilitati ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, al caror cuantum este stabilit de lege intre limite minime si maxime, se negociaza, in limitele legii, prin contracte colective de munca incheiate intre angajatori si organizatiile sindicale reprezentative din invatamant, potrivit legii."
    17. La articolul 49, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul didactic calificat potrivit art. 7, care desfasoara activitate didactica in mediul rural sau in localitati izolate, primeste o indemnizatie de 5 - 80% din salariul de baza al functiei didactice indeplinite, in raport cu zona geografica respectiva. Diferentierile pe zone si localitati, in cadrul limitelor prevazute de lege, se stabilesc de consiliile locale, cu consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura din invatamant, in concordanta cu prevederile inscrise in hotararile Guvernului cu privire la acordarea acestei indemnizatii.
    (3) Personalul didactic din centrele de primire si plasament si din invatamantul special beneficiaza de o indemnizatie de 15% din salariul de baza al functiei indeplinite, inclusa in salariul de baza."
    18. La articolul 50, alineatul (4) se abroga.
    19. La articolul 51, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Nivelul salariului de baza al personalului de conducere, indrumare si control din inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Ministerul Educatiei si Cercetarii se stabileste la nivelul maxim al salariului de baza al functiei didactice - educator, invatator, profesor gradul I cu vechime de peste 40 ani, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la:
    a) 10 - 30% pentru inspectorul scolar principal de specialitate si inspectorul scolar;
    b) 15 - 35% pentru directorul casei corpului didactic;
    c) 25 - 45% pentru inspectorul scolar general adjunct;
    d) 30 - 50% pentru inspectorul de specialitate sau pentru functii echivalente in Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    e) 35 - 55% pentru inspectorul scolar general sau pentru functii echivalente in Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    20. Dupa alineatul (1) al articolului 51 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Remunerarea directorului unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza, al carui cuantum se stabileste in conditiile alin. (1), la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 50% ."
    21. La articolul 51, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Salarizarea directorului adjunct al unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza, care se calculeaza la nivelul maxim al functiei didactice corespunzatoare studiilor, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 40% ."
    22. La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Salarizarea personalului de conducere al unitatilor conexe se face in mod corespunzator salarizarii directorilor adjuncti din unitatea de invatamant."
    23. La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Nivelul indemnizatiilor acordate personalului de conducere, de indrumare si control de la inspectoratele scolare judetene, precum si de la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in functie de amploarea si complexitatea sarcinilor cerute de marimea si specificul judetului si de performantele manageriale ale acestuia."
    24. La articolul 51, dupa alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Nivelul indemnizatiilor directorului si directorului adjunct, prevazute la alin. (1^1) si (2), se inscrie in contractul de management educational si poate fi revizuit anual, in functie de modificarile volumului si gradului de complexitate ale activitatii si de performantele individuale manageriale."
    25. La articolul 51, dupa alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Nivelul indemnizatiilor de conducere acordate directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant se stabileste de catre inspectoratul scolar, cu avizul consiliului de administratie al scolii, in functie de numarul de elevi, numarul de clase, volumul si gradul de complexitate ale activitatii desfasurate de unitatea de invatamant si de performantele manageriale ale acestora. Criteriile pe baza carora se stabileste marimea acestor indemnizatii sunt formulate in metodologia de numire si salarizare a directorilor unitatilor de invatamant, elaborata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, aprobata prin hotarare a Guvernului."
    26. Alineatul (10) al articolului 51 se abroga.
    27. La articolul 104, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalul didactic din unitatile de invatamant de stat din mediul rural, care nu are domiciliul sau resedinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, in urma solicitarilor adresate administratiei locale, astfel:
    a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea, la sfarsitul fiecarei luni de activitate, a biletelor de calatorie sau a abonamentului;
    b) solicitarea contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport in comun, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant."
    28. La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare."
    29. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 135
    Pentru institutiile de invatamant militar si invatamant de ordine si securitate publica prevazute in cap. X al titlului II din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevad urmatoarele:
    a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de ordine si securitate publica se face prin ordine, regulamente si instructiuni proprii;
    b) personalul didactic militar/de ordine si securitate publica si civil se constituie din personalul didactic prevazut in prezentul statut si din corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica;
    c) personalul didactic militar/de ordine si securitate publica are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate, respectiv de functionar public cu statut special;
    d) functiile didactice pentru corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica, conditiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii;
    e) conducerea institutiilor de invatamant se realizeaza de catre comandanti/directori, care se numesc in functii conform reglementarilor interne; comandantul institutiei de invatamant superior militar/de ordine si securitate publica poate indeplini si atributiile de rector al acestora;
    f) perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform prevederilor prezentului statut si reglementarilor specifice militare/de ordine si securitate publica;
    g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de ordine si securitate publica, poate obtine definitivarea in invatamant si gradele didactice, in conditiile stabilite de prezenta lege."
    Art. 2
    Pentru asigurarea aplicarii corecte a principiilor noului sistem de finantare si administrare a unitatilor de invatamant in intregul sistem de invatamant preuniversitar de stat, prevederile prezentei legi se vor aplica, gradual, esalonat, in perioada ianuarie 2005 - decembrie 2007, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu 1 ianuarie 2005 unitatile de invatamant din judetele-pilot stabilite prin hotarare a Guvernului trec la aplicarea noului sistem de finantare, administrare si salarizare a personalului, cu conditia indeplinirii integrale a prevederilor art. 7 si 145 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sistemul de salarizare si stimulare a personalului didactic si de conducere prevazut in prezenta lege se aplica in unitatile de invatamant-pilot, in limita fondurilor publice aprobate si de care dispun prin veniturile proprii, si cu indeplinirea tuturor prevederilor cerute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la finantarea si administrarea unitatilor de invatamant;
    c) prevederile alin. (3) si (3^1) ale art. 104 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 3
    Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 349/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 349 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu