E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 22 din 11 martie 2009

privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din 19 martie 2009Luând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru),

având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acţiunii declanşate până în data de 2 aprilie 2009 şi, în aceste condiţii, elaborarea unui act normativ care să consfinţească înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice sub controlul Parlamentului este o soluţie ce va aduce stabilitate instituţională autorităţii naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri,

ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilităţii şi independenţei autorităţii de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice (principii reclamate şi de necesitatea asigurării unei imparţialităţi în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgenţă, a unui act normativ care să aşeze pe noi principii statutul, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniu. Urgenţa adoptării actului normativ este pe deplin justificată şi prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar şi deschis asupra tehnologiei informaţiei la nivel naţional, astfel încât beneficiile societăţii informaţionale să fie materializate,

ţinând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o acţiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societăţii informaţionale şi, pentru aceasta, de necesitatea realizării condiţiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,

având în vedere lipsa unei coordonări naţionale în ceea ce priveşte informatizarea administraţiei publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordanţă cu cerinţele utilizatorilor sau cu evoluţia tehnologică,

ţinând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administraţiei publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea productivităţii prin utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ şi schimbul de informaţii interinstituţional,

având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii a funcţiei de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ,,.ro" şi a SLD (second level domain) „.eu" pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent,

întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creşterii cheltuielilor bugetare, cu implicaţii asupra deficitului bugetar,

ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează.

(2) ANCOM are sediul central în municipiul Bucureşti, precum şi structuri teritoriale necesare desfăşurării obiectului său de activitate.

Art. 2. - (1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii.

(2) ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotatie şi alte resurse tehnice asociate, şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală.

(3) ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie şi a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii.

(4) In vederea elaborării politicii naţionale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată.

Art. 3. - In vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de MCSI în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, în special prin emiterea reglementărilor sectoriale secundare în domeniu, reglementarea activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora;

b) de administrare şi de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmăreşte şi evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:

1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, precum şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;

2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;

3. administrarea şi alocarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, şi a altor planuri în acest sens;

4. gestionarea resurselor de numerotaţie la nivel naţional, în vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora;

5. administrarea şi gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicaţiilor electronice;

c) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora;

d) de elaborare şi adoptare de norme specifice în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea;

f) de colaborare şi comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;

g) de organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;

h) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza;

i) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic specifice activităţii ANCOM;

j) de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii;

k) de control pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului radio.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANCOM se consultă şi colaborează cu Consiliul Concurenţei şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

(2) ANCOM promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii:

a) prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale şi al tehnologiei informaţiei;

b) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maximum de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;

c) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;

d) încurajarea utilizării eficiente şi asigurarea administrării eficiente a resurselor limitate pe care le gestionează.

Art. 5. -ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii:

a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licenţe;

b) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei.

Art. 6. - (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin:

a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN şi a planurilor de perspectivă cu European Common Table for Frequency Bând Allocation (ECTFBA) - Planul comun european de alocare a benzilor de frecvenţă, European Telephony Numbering Space (ETNS) - Planul european de numerotaţie telefonică şi cu alte norme paneuropene de aplicare;

b) încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii dintre utilizatorii finali;

c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveşte tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, informaţiei sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare;

d) cooperarea într-o manieră transparentă cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării unitare şi concertate a legislaţiei naţionale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:

a) asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii;

b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) promovarea furnizării de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului;

d) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;

f) asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Art. 7. - (1) In activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.

(2) In îndeplinirea atribuţiilor sale, ANCOM urmăreşte atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi deplinei obiectivităţi.

Art. 8. - (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor şi/sau a specificaţiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfeţelor tehnice şi/sau funcţiilor reţelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilităţii serviciilor şi îmbunătăţirii posibilităţilor de alegere pentru utilizatori, cu excepţia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificaţii a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană.

(2) Până la publicarea standardelor şi specificaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor şi a specificaţiilor adoptate de organizaţiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor şi recomandărilor adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de Organizaţia Internaţională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internaţională.

(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerinţelor esenţiale, specificaţiilor interfeţelor şi standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată.

Art. 9. - (1) In cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM va ţine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuţiilor sale.

(2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.

Art. 10. - (1) ANCOM exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale:

1. elaborează şi adoptă norme tehnice, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;

2. asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu;

3. colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;

4. aplică acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale;

5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;

6. înaintează ministerului de specialitate propuneri privind modificarea cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice, comunicaţii audiovizuale, echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi servicii poştale;

7. avizează proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în materie;

8. prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;

9. coordonează derularea programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;

10. elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;

12. soluţionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.

(2) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:

1. elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;

2. monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;

3. promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa şi de a consulta MCSI în legătură cu modificările aduse;

5. gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

6. gestionează la nivel naţional resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării reţelelor publice de comunicaţii electronice;

7. administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu TNABF şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;

8. acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

9. stabileşte şi încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;

11. pune la dispoziţia MCSI datele necesare în vederea elaborării, modificării şi completării TNABF;

12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tarifele de utilizare a spectrului. In cadrul comisiilor desemnate prin ordin al preşedintelui ANCOM pentru elaborarea documentaţiei aferente procedurii de licitaţie şi evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii licenţelor, MCSI poate desemna 2 reprezentanţi, fără ca aceştia să constituie o majoritate, în scopul asigurării concordanţei dintre strategiile naţionale în domeniu şi condiţiile impuse participanţilor la licitaţiile organizate pentru acordarea de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio;

13. alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;

14. acordă avizele tehnice, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice de funcţionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio, în scopul determinării posibilităţii de alocare a benzilor de frecvenţe radio, în condiţiile legii;

16. analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor radio pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice dintre staţiile şi reţelele de radiocomunicatii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

17. alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicatii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi;

18. asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;

19. monitorizează spectrul de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;

20. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio sau în licenţele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicatiilor;

21. identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;

22. efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

23. desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;

24. impune în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003, republicată;

25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale şi impune obligaţii corespunzătoare în sarcina acestora;

26. gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;

27. stabileşte măsurile necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor;

28. controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;

29. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

30. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

31. eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;

32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă;

33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicatii.

(3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:

1. controlează, după introducerea pe piaţă, dacă toate echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii respectă cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, precum şi de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbaţiile prejudiciabile, în concordanţă cu legislaţia naţională aplicabilă;

2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformităţii în cazul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii;

3. exercită atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.

(4) ANCOM îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale.

(5) ANCOM poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii funcţiilor, obiectivelor si atribuţiilor sale.

Art. 11. - (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului.

(2) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizaţiei cuvenite funcţiei de secretar de stat, în cazul preşedintelui, şi, respectiv, funcţiei de subsecretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor.

(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;

b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice;

c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar;

d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi;

e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului

(4) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. IV „Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi" din cadrul titlului IV „Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilorîn exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeaşi perioadă o singură dată. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM încetează în următoarele situaţii:

a) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa.

(6) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această funcţie pentru durata rămasă din mandat, în condiţiile prevederilor alin. (1).

(7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(8) Preşedintele sau vicepreşedinţii care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) şi (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.

(9) In cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligaţia de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului despre existenţa situaţiei de incompatibilitate.

Art. 12. - (1) Preşedintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(2) Preşedintele ANCOM este ordonator principal de credite.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

(4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, serviciilor poştale şi tehnologiei informaţiei, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 13. - (1) Preşedintele ANCOM are următoarele atribuţii:

a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare;

b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM;

c) aprobă planurile de investiţii ale ANCOM;

d) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale ANCOM;

e) convoacă şi prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;

f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale ANCOM;

g) stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;

h) stabileşte, prin decizie internă, atribuţiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM;

i) aprobă regulamentul intern al ANCOM;

j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM;

k) negociază şi semnează pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncă;

l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;

m) aprobă angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM;

n) aprobă deplasările în ţară si în străinătate ale personalului ANCOM;

o) orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

(2) Preşedintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.

(3) Preşedintele ANCOM stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor ANCOM. '

(4) In lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat prin decizie a preşedintelui.

(5) Dacă atât preşedintele, cât şi cei 2 vicepreşedinţi sunt absenţi sau în imposibilitate temporară de a-şi exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcţie de conducere desemnată prin decizie a preşedintelui ANCOM.

Art. 14. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse:

a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;

b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii;

e) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii;

f) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM. Creanţele prevăzute la alin. (1) se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli.

(3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM.

(4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor.

Art. 15. - (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum şi a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului.

(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului şi la MCSI, până la data de 30 aprilie, şi se dezbate în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc şi adoptă un raport.

(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere şi aprobare comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport.

(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezenta preşedintelui si a vicepreşedinţilor ANCOM.

Art. 16. -In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a preşedintelui ANCOM.

Art. 17. - (1) ANCOM preia numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării.

(2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în condiţiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a preşedintelui ANCOM. Modul de desfăşurare a concursului, criteriile de promovare, precum şi orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a preşedintelui ANCOM.

(3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desfiinţate vor fi concediate, în condiţiile legii.

Art. 18. - (1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANCOM.

(3) Promovarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii.

(4) Salarizarea personalului ANCOM se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă şi al contractului individual de muncă, salariul lunar de bază fiind stabilit în limitele grilei de salarizare prevăzute la art. 17.

(5) In activitatea sa, ANCOM are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile în mod transparent şi imparţial şi de a-şi menţine independenţa operaţională şi financiară faţă de:

a) furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice;

b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;

c) furnizorii de servicii poştale.

(6) Salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.

Art. 19. - (1) ANCOM preia patrimoniul şi bugetul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi toate drepturile şi obligaţiile acesteia, cu excepţia infrastructurii şi a echipamentelor necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare la nivel naţional a TLD ,,.ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul naţional pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicaţiile, bazele de date, licenţele, manualele şi procedurile aferente acestora.

(2) Patrimoniul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, şi se preia în baza acestora şi a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 20. - In cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a) „Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu „Autoritatea Naţională pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţii";

b) „ANC" cu „ANCOM".

Art. 21. - Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:

„54. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

55. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

56. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;

58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

59. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare şi supraveghere."

2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor naţionale, infrastructurii, sistemelor şi serviciilor privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale."

3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 22. - La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

,,o) organizarea, administrarea şi gestionarea TLD (top level domain) «.ro», îndeplinind funcţia de registru pentru numele de domenii «.ro»;".

Art. 23. - La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;".

Art. 24. - In cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" în cazul atribuţiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009.

Art. 25. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale contrare.

(2) Menţiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 şi 19."

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 şi 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA1) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

*) Se organizează si funcţionează la nivel de direcţie generala

**) Se infiintează ca unitate rara personalitate juridica, distincta de structura organizatorica a ministerului

***) Sa organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 22/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 22 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 22/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu